Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter"

Transkript

1 Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Den Nordiske Diplomuddannelse i Palliativ Medicin. Projektopgave Masteruddannelse i humanistisk Sundhedsvidenskab. Masterprojekt, Sundhedsvæsenet som markedsplads. Undervisning, uddannelse og kursus aktiviteter 1

2 Forord Denne årsberetning vil omhandle både 2006 og Vi vil med beretningen give et overblik over teamets indsatsområder i de forløbne to år. Indenfor det kliniske felt har vi sat fokus på den palliative indsats på sygehuset, da en stor gruppe af de uhelbredeligt syge mennesker opholder sig på hospitalet i sygdomsforløbet og afslutter livet der. På uddannelsesområdet har vi etableret et samarbejde på tværs af regionen, således at der på skift udbydes nøglepersonsuddannelse for sygeplejersker i den vestlige og østlige del af regionen. Fysioterapeuterne har på samme måde indgået et samarbejde på tværs og udbyder kursusforløb på skift i regionen. Det regionale samarbejde har konsolideret sig. Lederne i regionen har udformet et fælles papir med udfordringer og forslag til nye initiativer i regionen. Dette forslag blev modtaget godt i regionen, således at de foreslåede initiativer, bl.a. etablering af et team knyttet til Horsens/Brædstrup sygehus og en udvidelse af udviklingsenheden ved palliativt team i Århus til en regional udviklingsenhed er indstillet til regionsudvalget. Vi har i 2007 måttet tage afsked med frivilligkoordinator Janne Hasling, men har stadig en velfungerende gruppe af frivillige, som et betydningsfyldt supplement til den professionelle indsats, både i hjemmene og på onkologisk afdeling D2. Overlæge Anders Bonde valgte i 2007 at ophøre i afsnitsledelsen, men fortsætter som faglig ansvarlig i teamets udviklingsenhed. Overlæge Bodil Jespersen indtrådte den 1. september 2007 i afsnitsledelsen. Som det vil fremgå af patientdata fra 2007 har året været præget af stor aktivitet, som viser en gradvis stigning i antal patienter, som vi har kontakt med igennem længere tid end hidtil. Disse data tolker vi primært som et udtryk for at den palliative patient forandrer sig. Dels er flere patienter i et onkologisk forløb samtidig med at de følges af det palliative team, dels er der øgede tilbud om onkologisk behandling med udvikling af palliative problemer til følge, dels lever patienterne måske længere grundet de nye behandlingsmuligheder. Disse forandringer stiller krav og spørgsmål til den fremtidige palliative indsats. I skrivende stund er vi i gang med at forberede teamets og Hospice Søholms 10 års jubilæum, som vi kan fejre i Det vil vi markere ved en fagdag med efterfølgende fest den 27. marts 2009, hvor temaet vil være fremtidens udfordringer i den palliative indsats God læselyst Bodil Jespersen Overlæge Ane Bonderup Afsnitsleder 2

3 Teamets medarbejdere: Afsnitsledelse Overlæge Bodil Jespersen Ledende sygeplejerske Ane Bonderup Medarbejdere: Overlæge Torben Jespersen Afdelingslæge Karen Græsbøll Sekretær Ann Christiansen Sekretær Lotte Brix Klinisk sygepleje specialist Helle Mathiesen Sygeplejerske Brita Jørgensen Sygeplejerske Birgitte Elmose Fysioterapeut Annemarie Salomonsen Psykolog Mai Britt Guldin (orlov til ph.d. studie fra ) Psykolog vikar Charlotte Jensen (ansat fra august 2008) Socialrådgiver Rie Winther Præst Kirsten Dalager Buur (ophørt i stillingen august 2007) Præst Steen Bonde (ansat fra ) Frivilligkoordinator Janne Hasling (ophørt i stillingen november 2008) Frivilliggruppen: Birgit Faurholdt, Birgit Hvenekilde, Birgitte Bæk, Britta Vahl, Esther Lystbæk, Hanne Tingnæs, Jill Bonichsen, Lanette Nielsen, Max Schrøeder, Poul Erik Andersen. 3

4 Patientdata 2007 I 2007 modtog teamet 341 nyhenviste patienter. Der ses over tid en tendens til en stigning af antal henviste. I løbet af året afsluttedes 300 patienter, hvoraf 289 patienter døde, 11 patienter fulgtes op hos egen læge. Nærværende data er udarbejdet ud fra de afsluttede patienter. Patienterne er 2005 % 2006 % 2007 % henvist fra Egen læge Hospitalsafdeling Uoplyst 2 1 Teamets gennemsnitlige kontakttid med patienterne var 76 dage, hvor gennemsnittet i de foregående år har været omkring 50 dage. Patienterne henvises tidligere i forløbet, hvor de fortsat er i onkologisk behandling men har komplicerede palliative problemstillinger. De øgede behandlingstilbud betyder måske at patienterne lever længere med deres sygdom. Desuden har teamet en lille gruppe patienter, som er blevet fulgt gennem flere år. Hvilke sygehuse 2005 % 2006 % 2007 % henvises patienterne fra Århus Sygehus Nørrebrogade Århus Sygehus Tage Hansens Gade Skejby Sygehus Andre Hvilke sygehusafd. henvises ptt. fra Medicinsk afd. Kirurgisk afd. Onkologisk afd. Andre 4

5 Hvilke afd. henvises patienterne fra Henviste fra kir. afd. Abdominalkir. Afd., NBG Urologisk Afd. Abdominalkir. Afd., THG Andre Patienter, der henvises fra kirurgisk afdeling, kommer især fra mave-tarm kirurgisk afdeling L og P. Henviste fra med. afd. Endokrin. Afd., NBG Endokrin. Afd., THG Lungemed. Afd. Hæm. Afd. Andre Teamet har modtaget flere hæmatologiske patienter end de foregående år. Dette kan ses i lyset af at hæmatologisk afdeling har haft et særligt fokus på at markere overgangen fra kurativ til palliativ fase. Patientgruppen er relevant for teamet, idet vi har kunnet symptomlindre og støtte patient og familie til at kunne være i eget hjem på trods af hæmatologisk sygdom. I lighed med tidligere år henvises patienterne fra de medicinske afdelinger primært fra endokrinologisk og lungemedicinsk afdeling. 5

6 Problemstillinger registreret ved første kontakt Problemstillinger ved første kontakt Smerter Ernæring Mobilitet Træthed Netværk Obstipation Konfusion Kvalme Vejrtrækning Angst Denne registrering er lavet ud fra teamets database. De fleste patienter har adskillige problemstillinger ved teamets første kontakt. I 2007 påbegyndtes systematisk registrering ud fra EORTC Q15-pal skemaet som fremover vil indgå i national database. Ovenstående registrering bekræfter smerter og ernæring som dominerende problemer. I kraft af vores tidligere kontakt med patienterne vil ernæring fortsat kræve et særligt fokus. Teamet er således aktiv i onkologisk afdelings ernæringsgruppe. Mobilitetsproblemer vejer ligeledes tungt, hvorfor teamets fysioterapeut har udbudt uddannelse i palliativ fysioterapi til praktiserende fysioterapeuter. Rådgivning om mobiliseringsmuligheder til såvel patient som familie er en væsentlig opgave med henblik på at klare hverdagen i hjemmet. 6

7 Henvisningsdiagnoser Grundsygdom 2005 % 2006 % 2007 % Lungecancer Colo- og rektalcancer Prostatacancer Mammacancer Pancreascancer Oesophagus- og ventrikelcancer Nyre- og blærecancer Gynækologisk cancer Hoved-, næse- og halscancer Hjernetumor Hæmatologisk Sygdom Andet De henviste patienter har alle cancersygdom. Fordelingen viser et uændret fald i forhold til patienter med pancreascancer og kolo-rektalcancer, formentlig grundet bedre tilbud om kemoterapi, som ofte kan have en symptomlindrende effekt. Der er sket en stigning i antallet af prostatacancer patienter, hvilket måske afspejler det intensiverede samarbejde der er udviklet i 2007 mellem urologisk afdeling og teamet. Hvor dør patienterne? 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % Hjemmet Sygehus Hospice Plejehjem Ukendt Skovbakkehjemmet Tallene viser at der trods teamets indsats i hjemmet fortsat er 30% af patienterne, som dør på sygehuset. Dette bekræfter behovet for at styrke indsatsen og vilkårene for de palliative patienter på sygehusafdelingerne. I øvrigt er tallene helt sammenlignelige med de foregående år. 7

8 Afsluttes fra teamet til opfølgning hos egen læge 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % Der er fortsat kun få patienter der afsluttes fra teamet med videre opfølgning hos egen læge. For alle teamets patienter er den fortsatte kontakt med egen læge dog helt central og afgørende for sammenhæng i forløbet, hvorfor teamet sammen med praksiskoordinator kontinuerligt arbejder på at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Hjemmesygeplejerskerne er centrale medspillere i denne bestræbelse. Teamets ydelser Hjemmebesøg Tilsyn på sengeafdelinger Telefonkonsultation med patienter/pårørende Samtaler med professionelle Samtaler med pårørende og efterlevende På trods af stigning af patientantal ses ikke en tilsvarende stigning i antal hjemmebesøg. Derimod er antallet af telefonkontakter steget, både til patient og familie og den rådgivende telefoniske kontakt til professionelle. Udover disse registrerede ydelser varetages den lægefaglige indsats på hospice og ved de palliative senge på afdeling D2. Desuden har teamet en stor opgave med hensyn til rådgivning af andre professionelle uden at have direkte kontakt med patienten. 8

9 Det regionale samarbejde Overlæge Anders Bonde I Region Midtjylland har vi fået etableret et velfungerende regionalt samarbejde der omfatter alle de palliative enheder, både de 5 palliative teams og de 4 hospices i regionen. Samarbejdet omfatter regelmæssige møder mellem lederne fra de palliative enheder, hvor spørgsmål af organisatorisk, administrativ og udviklingsmæssig art drøftes. Formandskabet for denne gruppe har i det forløbne år været varetaget af overlæge Anders Bonde, Århus Sygehus og sygeplejerske Birthe Jønsson, Sygehusenheden Vest. Arbejdet har i den forløbne periode drejet sig om at bidrage til udarbejdelse af en plan for den samlede palliative indsats i regionen. I forbindelse med dette arbejde er der etableret en velfungerende kontakt med den regionale administration. Den regionale palliationsplan er et ambitiøst stykke papir, som fuldt gennemført vil sikre, at alle borgere i regionen kan tilbydes en kvalificeret palliativ indsats. I den kommende tid bliver udfordringen at få realiseret planen, hvilket blandt andet indebærer oprettelse at et palliativt team ved Horsens sygehus, en opnormering af flere af de allerede eksisterende teams, samt en styrkelse af undervisningsfunktionen både internt og eksternt. Af andre væsentlige spørgsmål som har været drøftet i ledergruppen kan nævnes arbejdet med etablering af fælles visitationskriterier og drøftelse af hvordan vi får styrket begrebet åben indlæggelse et tilbud som mange palliative patienter vil opleve som en stor lettelse i den sidste del af deres sygdomsforløb Endvidere er der etableret to regionale udvalg der arbejder med uddannelse. Et udvalg der har fokus på den interne videreuddannelse af personalet på de palliative enheder. Dette udvalg organiserer 2 seminarer om året for medarbejderne på de palliative enheder. I 2007 var emnerne tværfagligt samarbejde og palliativ indsats på almene sygehusafdelinger. Det andet udvalg arbejder med udvikling og gennemførelse af kurser i palliation for medarbejdere i det øvrige sundhedsvæsen. Der har blandt andet været fokus på etablering af en nøglepersonsuddannelse i den vestlige del af regionen. Nøglepersoner er sygeplejersker fra almene hospitalsafdelinger eller lokalcentre, der skal fungere som fremtidige ressourcepersoner for den palliative indsats i lokalområdet. Forhåbningen er, at dette regionale samarbejde kan styrkes yderligere i den kommende tid, således at der for eksempel kan udarbejdes fælles retningslinjer for den palliative indsats og iværksættes forskningsinitiativer på tværs af de enkelte enheder. 9

10 Palliativ indsats på sygehuset. Afsnitsleder Ane Bonderup Sekretær Ann Christiansen Teamet har igennem de sidste to år sat fokus på den palliative indsats på sygehuset. Dels fordi fremtidens kræftpatienter har længere forløb på sygehuset, da der indenfor det onkologiske område gives mere kemoterapi, dels fordi mange uhelbredeligt syge fortsat opholder sig på sygehuset i forløbet og 30% af vores patienter dør på sygehusene flere efter eget ønske. Samtidig har vi erfaret, at sygehusets mulighed for at varetage pleje og behandling for denne patientgruppe vanskeliggøres i takt med den stigende fokusering på behandling og accelererede patient forløb. Palliativt sengeafsnit Som inspiration havde vi en temadag i november 2006 med overlæge Svend Ottesen, som har været med til at etablere et afsnit for lindrende behandling som et adskilt afsnit i onkologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Denne organisering har betydet større kontinuitet, kvalificeret symptomlindring og mulighed for udvikling af det tværfaglige samarbejde. Der blev drøftet fordele og ulemper ved et palliativt sengeafsnit contra palliative senge i eksisterende behandlingsafsnit. Et palliativt sengeafsnit vil have bedre mulighed for at udvikle viden, færdigheder og holdninger i forhold til det uhelbredeligt syge menneske og dennes familie og således kvalificere og målrette indsatsen. Afdelingen vil i samarbejde med palliativt team kunne fungere som lærings-, forsknings- og udviklingsenhed. Uanset etablering af et palliativt sengeafsnit vil der fortsat ligge døende mennesker på sygehusets øvrige afdelinger, hvorfor vidensformidling vil være en central opgave for en sådan afdeling. Det Palliative Team ser muligheder i etablering af et palliativt sengeafsnit og står gerne til rådighed med henblik på at etablere og udvikle indsatsen på et sådant afsnit. Opgaver for teamet på sygehuset Kliniske felt: Med henblik på at kvalificere teamets indsats på afdelingerne valgte vi i første omgang at formalisere tilsynene og samtalerne på sengeafdelingerne ved at præcisere vores aftaler, tidspunkt for tilsyn, hvor både læge og sygeplejerske fra teamet deltager. En udtrykt forventning om at patientens kontaktperson fra sengeafdelingen deltager ved samtalen og at der er et lokale, hvor parterne kan tale uforstyrret sammen. Undervisning: Undervisning er en af teamets helt centrale opgaver. Som det kan ses på oversigten over undervisningsaktiviteterne i 2007 har teamet haft opgaver på mange forskellige sygehusafdelinger. For at afdelingerne kunne blive mere præcise med deres ønsker til undervisningen har vi på vores hjemmeside (www.onko.dk) en undervisningsaftaleformular, som sygehusafdelinger skal benytte, når de ønsker undervisning fra Det Palliative Team. 10

11 Fra teamets side kan vi være i tvivl om effekten af de mange kortere undervisningsseancer, hvorfor der i udviklingsenheden arbejdes med forskellige evalueringstyper afhængigt af den konkrete undervisningstype og ramme. Teamet har haft et undervisnings- og vejledningsforløb på en medicinsk afdeling gennem et halvt år. Undervisningsseancerne omhandlede den grundlæggende viden om palliation, de pårørende, den svære samtale, smertebehandling, kvalme, væske og obstipation samt psykologisk bistand i forhold til patient og familie. I vejledningen deltog 1-2 sygeplejersker fra teamet i sygeplejekonferencen på afdelingen. Formålet var at sætte fokus på den uhelbredeligt syge patient og dennes pårørende, at sikre det bedst mulige patientforløb og skabe læring. Målet var at analysere komplekse problemstillinger hos den uhelbredeligt syge og dennes pårørende, genopfriske viden og formidle ny viden, faglig personlig udvikling og fastholdelse af faglig kvalitet i arbejdet med den uhelbredeligt syge samt udbygge samarbejdet mellem en sygehusafdeling og Det Palliative Team. Sygeplejerskerne fra teamet deltog i 8 sygeplejekonferencer og forløbet blev efterfølgende evalueret. De sygeplejersker der deltog i konferencerne var positive. Konferencerne var med til at støtte sygeplejerskernes udvikling af faglig kompetence, personlig og professionel kompetence, udvikling af kommunikation/formidling og ledelse af patientforløb. Samarbejde Med afsæt i de overvejelser vi gjorde os ved temadagen 2006 om optimering af den palliative indsats hos den indlagte patient, inviterede vi til temadagen 2007 en læge og sygeplejerske fra urinvejskirurgisk afdeling K, Skejby Sygehus. Fokus var samarbejdet mellem Det Palliative Team og en sygehusafdeling med henblik på at skabe dialog om håndteringen af den palliative patient i en produktionsorienteret sundhedsfaglig praksis. Denne dag resulterede i, at teamet og afdeling K i samarbejde vil beskrive betydningen af primærsektorens visitator ordning. Denne ordning betyder, at man som samarbejdende instans ofte kommer i kontakt med en sundhedsperson eller kontoruddannet som ikke har erfaring eller viden med den palliative pleje. Dette opleves som en træg og ufleksibel administration i forbindelse med udskrivelse til hjemmet. Desuden aftales at højne kommunikationsvejene (når IT-systemerne ikke kan) mellem teamet og afdelingen for de fælles patienter, som har åben indlæggelse på afdeling K med henblik på at skabe størst mulig sammenhæng og samarbejde i forløbet. Endelig har teamet lavet en journalaudit med gennemgang af 12 patientforløb, hvor patienterne havde kontakt til Det Palliative Team og åben indlæggelse i de palliative senge på onkologisk afdeling. Det var tydeligt, at der i flere tilfælde var tale om parallelle forløb et onkologisk forløb og et palliativt forløb, hvor det kunne ønskes at begge parter var mere opsøgende i forhold til, hvad hinanden gør. Det var ikke tydeligt hvornår det onkologiske forløb sluttede - en mere klar ansvarsoverdragelse 11

12 kunne ønskes. I de tilfælde hvor patienter var indlagt i en palliativ seng var det utydeligt, hvem der gør hvad i eksempelvis udskrivningssituationer. Dette arbejde har tydeliggjort vigtigheden i dialog mellem professionelle på tværs af patientens mange kontakter i et specialiseret sundhedsvæsen. Denne dialog arbejder vi videre med ligesom vi fortsat søger at optimere den palliative indsats for de indlagte patienter. Samtalegruppe for børn. Marts 2004 juni Klinisk sygeplejespecialist Helle Mathiesen Det Palliative Team har oplevet en stigende efterspørgsel efter hjælp og støtte til børn, der har mistet en forælder. Det er dokumenteret, at børn og unge har større risiko for at udvikle psykiske problemer sammenlignet med voksne. Undersøgelser af barnets oplevelser i forbindelse med at miste en forælder, viser at det fra omgivelserne ofte bliver mødt med tavshed eller afstandtagen. Rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, Rita Poulsen, har i sin bog: Sammen om sorg, 2003, skrevet hvordan mange myter om børn fortsat lever i bedste velgående f.eks.: Der er ingen grund til, at hun skal med til begravelsen og se alle de voksne græde. Der er ingen grund til at minde om, at det i dag er et år siden, hans far døde.. Børn glemmer hurtigt. Dagen efter var hun i skole igen. Hun taler aldrig om sin mor.. Den moderne tids opfattelse af barnet som kompetent og selvstændig, ser ud til at blive udfordret, når det kommer til, at barnet har brug for hjælp i forbindelse med en forælders død. I 1999 har man gennemført en undersøgelse af familier for at se, hvordan forældre og børn er overfor hinanden i følelsesmæssigt belastende situationer (Clausen 2004). Undersøgelsen viser, at kærlighed i sig selv ikke er tilstrækkelig til at sikre et barns velbefindende på lang sigt. Selv om forældrene er opmærksomme, varme og engagerede, så er dette ikke nok, hvis de ikke forholder sig direkte til deres børn, når børnene er kede af det, bange eller vrede. Børnene får erfaringer med at håndtere deres følelser ved at være sammen med kompetente voksne, som kan håndtere børnenes følelser uden at blive forført af dem. Det betyder, at den voksne må leve sig ind i barnets følelser og må kunne rumme disse følelser, så barnet kan udtrykke, hvad det er ked af eller bange for (ibid., p.105). Når der bliver efterspurgt professionel støtte til at håndtere barnets sorg, kan dette måske hænge sammen med ovennævnte forhold. Mange har en erfaring og en viden om, hvor store krav deres børn skal kunne håndtere, for at opnå et velfungerende liv, samtidig oplever de måske selv en form for inkompetence og angst, de mangler måske personligt overskud til at skulle tale med barnet og kunne rumme dets svære tanker og følelser som vrede, frygt, angst, sorg, skyld og skam, når de selv er ramt af de samme følelser. Ud fra ovenstående viden, ud fra den efterspørgsel vi i Det Palliative Team er blevet mødt med fra familier med børn, ud fra den kendsgerning at der ikke eksisterede tilbud i Århus vi kunne henvise til, og endelig ud fra den kendsgerning at vores faglige indsats, udover pleje og behandling til den 12

13 syge, også retter sig mod den syges familie, besluttede vi at tilbyde en samtalegruppe for børn, der har mistet en forælder. Formål Formålet med gruppen er at skabe et mødested for børn der har mistet en forælder, hvor de kan dele tanker og følelser med jævnaldrende, der har oplevet det samme. - At opnå indsigt og viden om normale sorgreaktioner - At få støtte til at kommunikere med andre mhp. at få det bedre - At mindske følelsen af at være anderledes - ensomhed. Metode Det teoretiske afsæt har dels været i eksistenspsykologien, den fænomenologiske samtale. Her udforskes den ene persons livsverden, uden at noget som helst på forhånd er givet. Noget bærende for denne metode er, at man må opgive tanken om at skulle opleve samhørighed med den anden og finde ligheder. Vi mennesker har en tendens til at tro at andre ser på verden, som vi selv gør. Den fænomenologiske samtale bryder med dette mønster, og stiller fordringer til den professionelle om at undersøge og udforske den andens forståelse, og kunne tilsidesætte sine egne forestillinger, tanker og følelser. Ud over dette afsæt i eksistenspsykologien, har vi suppleret med elementer fra systemisk tænkning. Den systemiske tilgang tager afsæt i det system, som et menneske er en del af. Her har det stor betydning at den professionelle bevarer sin neutralitet. Neutralitet er her defineret som det at stille sig nysgerrig, undersøgende og spørgende. På denne måde kan terapeuten bevare overblik og behørig afstand til sagen. Formålet er at den hjælpsøgende får hjælp til at vurdere sin egen historie, får klarhed og indblik i eventuelle forandringer (Schilling, 2002). Mange mennesker har erfaret, at det er af stor betydning for forståelse og selvforståelse at få mulighed for at fortælle om sit liv. Den individuelle fortælling om vores eget liv har altid været vigtig, og den bliver endnu mere betydningsfuld, hvor mennesker er udsat for brud i deres liv. Brud, som kan betyde at det kan være svært at finde sammenhæng i livet. Hvis børn ikke får hjælp til at skabe denne sammenhæng i deres liv, kan de blive a-historiske og forholde sig til deres liv som mere eller mindre løsrevne situationer. Dette kan give børnene vanskeligheder i forhold til deres identitetsdannelse. Fortællingen skal således være med til at give mening og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid for at styrke barnets identitetsdannelse. Samtalegruppens struktur I samtalegruppen, som vi afsluttede i foråret 2006, deltog 10 børn i alderen år. Vi mødtes hver anden torsdag kl Derudover havde vi ca. hver 3. måned et socialt arrangement for at styrke samværet mellem børnene. Gruppens ledere var sygeplejerske Helle Mathiesen og sygehuspræst Kirsten Dalager Buur. 13

14 De to lederes baggrund var ud over deres respektive uddannelser, erfaring og uddannelse inden for gruppesamtale og supervision og har desuden gennemgået et kursus i opstart af sorggrupper for børn. Temaer fra samtalerne De temaer der blev taget op i gruppen var blandt andet selve sygdomsforløbet, det forandrede forhold til kammerater og de nye relationer der opstår i familien. Her talte vi om hvad der er hjælpsomt for dem i forhold til kontakten med deres omgivelser hvilke ønsker de havde fra venner og familie. Derudover var et tema fysiske og følelsesmæssige symptomer som hovedpine, mavepine, uro, angst og eksistentielle spørgsmål som: Hvorfor skal man overhovedet dø? Kunne man ikke bare leve evigt? Er det forudbestemt, hvad vi hver især kan nå i et liv? Er der en mening med, at nogen skal dø tidligt? Kan man blive færdig med sin livsopgave, når man har børn? Hvad er meningen med at leve? Evaluering Det der går igen er, at børnene har været glade for at have et sted, hvor de fik talt om sorgen og tabet og deres nye liv. De fremhæver alle, at det har haft stor betydning, at det har været en gruppe løsrevet fra deres øvrige sociale sammenhænge, hvor de har kunnet dele tanker og følelser med andre i samme situation. Det har givet dem en frihed og tryghed ved at udtale sig. Således udtrykker én, at han har fået stor hjælp ved at få mulighed for at fortælle om tanker og følelser. Helt konkret har det bevirket, at han ikke mærker uro, angst og smerter i maven så ofte mere. Klumpen, som han kaldte det, har ikke samme styrke, når den kommer. Han har sammen med sin gode ven fundet frem til en måde, så klumpen ikke får lov til at vokse. En anden fremhæver det at få meldt tilbage til sine kammerater, når de siger noget, som gør ham ked af det, han har øvet sig i at sige fra uden at blive aggressiv. De fleste fremhæver glæde ved den store tillid, der har været til stede i gruppen. De sociale arrangementer har været godt på den måde, at det har styrket fællesskabet. Godt at opleve hinanden fra andre sider også. Parallelt med samtalegruppen for børnene arbejdede vi målrettet med at være i dialog med forældregruppen med henblik på at styrke forholdet mellem forælder og barn og familien som helhed. Ny samtalegruppe Med udgangspunkt i de erfaringer og evalueringen fra ovenstående etablerer vi i foråret 2008 en ny samtalegruppe for børn, der har mistet en forælder. Vi planlægger et forløb over i alt 14 gange, og forventer at afslutte gruppen primo januar

15 Samarbejdet med Odder Kommune. Sygeplejerske Brita Jørgensen I Odder Kommune har der i lighed med tidligere også i 2006 og 2007, været en stor opmærksomhed på de alvorligt syge borgere og deres særskilte behov for palliativ pleje og omsorg. Et område hvor disse behov diskuteres og udvikles er i Det Faglige Miljø, som består af en gruppe hjemmesygeplejersker og social og sundhedsassistenter med speciel interesse indenfor området, en visitator fra kommunen, lederen fra Skovbakkehjemmet i Odder samt undertegnede. Der er repræsentanter fra såvel hjemmeplejen som lokalcentrene. I denne gruppe, som mødes 3 gange om året, blev de palliative patientforløb hos borgere i kommunen debatteret, dels som en vejledning i forbindelse med her og nu problemstillinger, men også med henblik på udvikling og opkvalificering, hvorfor der har været planlagt kortere undervisningsseancer internt i gruppen. Det Faglige Miljø har f.eks. haft fokus på ét specifikt meget kompliceret patientforløb, som udover patient og familie involverede såvel hjemmeplejen, Det Palliative Team, egen læge og Skovbakkehjemmet. Med hensyn til læring og det fremtidige samarbejde disse instanser imellem, giver det stor mening at have et fælles forum, hvor et sådant forløb kan diskuteres. Der har endvidere fra Det Faglige Miljø været forslag og forespørgsel om mulighed for at afvikle et undervisningsforløb for sygeplejersker og assistenter ansat i kommunen med henblik på at sikre, at den kompetence der allerede findes inden for det palliative område i Odder Kommune ajourføres og videreudvikles. Et tilsvarende undervisningsforløb for hjælpergruppen i kommunen tænkes gennemført. Der har dog i 2007 ikke været ressourcer i kommunen til at gennemføre et sådant undervisningsforløb, hvorfor det påtænkes at tilbyde et tilsvarende forløb i efteråret Skovbakkehjemmet Som beskrevet i den seneste årsberetning fra 2005, blev der i forbindelse med årsskiftet set frem til udvidelsen fra de eksisterende to stuer til fire aflastningsstuer for alvorligt syge og døende. Dette blev en realitet i kraft af, at de to amtslige pladser, der hidtil havde været i tilknytning til Rehabiliteringsafsnittet G5 på Odder Sygehus, blev flyttet til Skovbakkehjemmet. Herved kunne der endvidere åbnes for muligheden af, at også borgere udenfor Odder Kommune kunne drage nytte af dette tilbud. En forhåbning om, at man ved udvidelsen og samlingen af de fire stuer kunne have et mere reelt tilbud om ophold under gode professionelle forhold, var til stede. Ligeledes var der en forhåbning om, at man ved at samle ressourcer og viden ét sted kunne skabe yderligere udvikling og opkvalificering indenfor det palliative område i Odder Kommune. I særdeleshed var der et stort ønske om fortsat opkvalificering af det personale på Skovbakkehjemmet, som har været med siden Hospice uden Mure projektet begyndte i Personalet på disse aflastningsstuer er velkvalificerede social og sundhedsassistenter, som med interesse, uddannelse og med et stort ønske om fortsat udvikling, og som specifikt har søgt til Skovbakkehjemmet med henblik på at varetage omsorgen for den alvorlige syge patient og dennes familie. Det lægefaglige 15

16 ansvar for den enkelte beboer på aflastningsstuerne varetages af beboerens egen læge, men kan finde sted i samarbejde med Det Palliative Team, Århus. Knapt var år 2006 begyndt før Region Midtjylland trak en del af sin medfinansiering til aflastningsstuerne tilbage, hvorfor tilbuddet om aflastningspladser til alvorligt syge allerede fra 10. februar 2006 blev reduceret til tre stuer. Da stuerne allerede på dette tidspunkt, hvor reduceringen fra fire til tre stuer fandt sted, var belagt, bevirkede det, at der i en periode blev kørt med en belægningsprocent på 111 %. I forhold til Det Palliatives Teams kontakter i Odder Kommune og for beboere på Skovbakkehjemmet specifikt henvises til nedenstående skema. År Antal Ophold på Afsluttede livet på Belægnings Antal Henviste Skovbakkehjemmet Skovbakkehjemmet procent dage ,33 23, ,5 30, ,57 35,33 Fremtiden og nye samarbejdspartnere Ved udarbejdelsen af Ældreaftalen for Odder Kommune i 2007, har der været meget fokus på det palliative område. Forvaltningens indstilling til det sociale udvalg har været et ønske om fortsat at have mulighed for at kunne tilbyde aflastningsophold til alvorligt syge indenfor kommunens grænser. Efter en længere periode med uvished, blev det i efteråret 2007 endeligt besluttet, at de eksisterende pladser på Skovbakkehjemmet skulle bibeholdes. Dog i yderligere reduceret antal, da det regionale tilskud helt vil bortfalde med udgangen af Dette betyder, at der pr vil være to stuer for alvorligt syge borgere på Skovbakkehjemmet. I forbindelse med Regionsdannelsen fra årsskiftet 2007 blev borgere i Odder Kommune med behov for basisbehandling henvist til Horsens sygehus, hvilket har betydet, at der i 2007 er kommet flere henvisninger derfra end tidligere. Dermed har Det Palliative Team fået endnu en samarbejdspartner med de spændende udfordringer, som det afstedkommer. 16

17 Det palliative team som uddannelsessted Klinisk Sygeplejespecialist Helle Mathiesen og overlæge Bodil Abild Jespersen Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg handler og jeg forstår Uddannelse i Det Palliative Team forsøger at tilgodese individuelle læringsprocesser. Her tænkes læring som en social proces, der finder sted gennem deltagelse, mere end ved at tilegne sig konkret faktuel viden. Man inddrages så at sige i ekspertens faktiske praksis. Teamet har kontinuerligt en sygeplejerske i en uddannelsesstilling i et halvt år ad gangen. Denne sygeplejerske kommer enten fra en sengeafdeling eller fra hjemmeplejen. Derudover har onkologisk afdeling i perioder læger i praktik i Det Palliative Team. Her er hvad to "praktikanter "siger: Læge Kasper Poulsen. Jeg fik som yngre læge på Onkologisk afdeling mulighed for at være 2 måneder i det palliative team på Århus Sygehus Nørrebrogade. Inden jeg startede i teamet, havde jeg aldrig arbejdet med palliation før, men havde gjort mig en masse tanker om hvad palliation var for en størrelse og hvad et palliativt team lavede. Mine forventninger gik dog primært på, at jeg skulle lære en masse om smertebehandling. Det viste sig at være meget anderledes end forventet. Det første jeg vil fremhæve ved opholdet er det tværfaglige samarbejde. På sygehuset arbejder man sammen med mange andre faggrupper, men arbejdet er meget hierakisk opbygget. I det palliative team er der et meget fladt hieraki, hvor alle faggrupper får lov til at komme til orde. Ved de tværfaglige konferencer oplevede jeg at få et større og anderledes indblik i, hvad og hvordan andre faggrupper end min egen arbejder. En anden ting jeg oplevede var at komme med på hjemmebesøg. Det er en intim og privat oplevelse at komme ind i en patients hjem. Man får nogle helt andre indtryk af privatpersonen og nogle oplysninger, der er anderledes end dem, man kan få på et sygehus. Det første hjemmebesøg var en speciel oplevelse, da jeg ikke helt vidste hvordan jeg skulle gebærde mig, men heldigvis var jeg sammen med en meget erfaren sygeplejerske, som kunne guide os igennem de problemer der opstod undervejs. Jeg har haft stor glæde af at være på besøg med disse gamle rotter og har kunnet suge rigtig meget læring til mig fra dem. Endnu en ting jeg vil fremhæve, er måden man angriber patienternes problemstillinger på. Fra sygehuset er jeg vant til at tænke som en læge, med fokus på patientens problemer ud fra en læges optik. I det palliative team 17

18 oplevede jeg at man greb dette anderledes an. Her tages der udgangspunkt i, hvad der her og nu er patientens største problem. Man anskuer altså problemstillingerne og vigtigheden af disse med patientens briller og ikke med sundhedsfaglige briller. Kommunikation er en af mine store interesser, og tiden i det palliative team var meget lærerig i forhold til det rent kommunikative. Dels var der meget udfordrende samtaler på Hospice med patienter og pårørende. Jeg var også heldig at få muligheden for at være med på sidelinien til samtaler mellem psykologen og patient/familie. Det var meget spændende at se, hvordan en psykolog arbejder. En psykolog har en anden indgangsvinkel til patienterne, og arbejder på en noget anderledes måde, end hvad jeg er vant til. Sidst men ikke mindst oplevede jeg at komme i hænderne på meget kompetente læger, der bl.a. er specialister i smertebehandling. Jeg fik lært at optage en smerteanamnese og at skelne imellem forskellige smertetyper. Det blev derved også nemmere at navigere rundt i de forskellige typer analgetika og muligt at planlægge mere hensigtsmæssige smertebehandlinger. Alt i alt har jeg været utrolig glad for at være 2 måneder i det palliative team og har fået et mere indgående indblik i, hvad palliation er for en størrelse. Jeg har fået en masse god læring, som jeg vil tage med mig i mit videre virke som læge, hvor det så end bliver Uddannelsesstilling i 6 mdr. - sygeplejerske Else Marie Lund Tidligere har jeg arbejdet en del med palliation, både som hjemmesygeplejerske, på hospice, og jeg har undervist i emnet. Jeg har været på nøglepersonsuddannelse og der fået en del teoretisk viden. Som sygeplejerske i teamet, var det alligevel noget andet, her fik jeg hårdt brug for alt jeg havde lært, specielt fordi jeg her skulle fungere som konsulent og vejleder. Viden Den medicinske behandling troede jeg, at jeg vidste en masse om, men jeg fik ret hurtigt nogle nye redskaber og kompetencer, jeg kunne bruge. Det var meget lærerigt at arbejde selvstændigt med de enkelte patienter og de pårørende, og samtidig have muligheden for at trække på eksperterne. Muligheden for at få undervisning er stor, både i det daglige internt i teamet, men også eksternt, da udbuddet af møder og kurser indenfor området er stort. Henimod slutningen af opholdet fik jeg mulighed for at undervise et hold social- og sundhedsassistent-elever, hvilket var en rigtig god chance, for at få samlet en del af den viden jeg har fået og få overblik over materialet. Kommunikation Den svære samtale er fortsat den svære samtale for mig, men jeg lærte meget, specielt af at være sammen med lægerne. Det er dejligt at arbejde sammen med mennesker, der ikke 'kryber udenom', men godt tør være til stede i rummet. Selv er jeg ikke så bange for den svære samtale, men har 18

19 ofte manglet viden både om forventet sygdomsudvikling, behandling og om muligheder for palliation. Jeg er blevet lidt klogere på det hele, men føler mig bestemt ikke udlært. Tværfagligt samarbejde For mig at se er det tværfaglige samarbejde helt unikt, der er mange faggrupper repræsenteret, hvilket giver en fantastisk dynamik i alle møderne. De ugentlige tværfaglige konferencer var ligeledes et sted hvor jeg lærte meget, dels fordi hele teamet var repræsenteret og dels fordi møderne blev brugt til at gå i dybden, enten med patienter eller andre aktuelle ting. En vigtig del af teamet er en gruppe frivillige, som gør et rigtig flot stykke arbejde hos de enkelte patienter. Jeg nåede at arbejde sammen med et par stykker og kan se, hvor vigtigt det er, at der kommer en person i hjemmet, som kan være til stede i de ofte kaotiske sammenhænge familierne befinder sig i. Tværsektorielt samarbejde Det tværsektorielle samarbejde, er en meget stor del af arbejdet i teamet. For mit vedkommende var det interessant at samarbejde med hjemmeplejen, fordi jeg kender arbejdsgangene rigtig godt, og derfor finder det lærerigt at se det hele udefra. Samarbejde med de praktiserende læger kendte jeg også godt, men igen var samarbejdet her på en anden måde, idet vi som sygeplejersker i teamet arbejder på et mere ligeværdigt plan end hjemmesygeplejersken gør. Det, der var helt nyt for mig, var samarbejdet med de forskellige hospitalsafdelinger og det var meget lærerigt at se, hvor forskelligt afdelingerne fungerede. Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Af Helle Nordestgaard Mathiesen, klinisk sygeplejespecialist, Det Palliative Team, Århus Sygehus og Lil Kirkegaard Olesen, udviklingssygeplejerske, Hospice Søholm. Baggrund Indenfor sundhedsvæsenet er der generelt sket en udvikling i retning af at udflytte mere specialiseret behandling og pleje til borgerens eget hjem. Meget behandling gives nu ambulant, mange pleje- og en del behandlingsopgaver er flyttet fra sygehusene til hjemmesygeplejen. Disse tendenser stiller derfor krav om, at den palliative ekspert viden formidles og udvikles i tæt samarbejde med frontpersonalet. I 2004 blev uddannelsen af nøglepersoner etableret med fokus på at uddanne frontpersonalet i den palliative indsats. Uddannelsen blev planlagt og gennemført i et samarbejde mellem Videncenter ved Hospice Søholm og Det Palliative Team, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. I første omgang var målgruppen sygeplejersker fra lokalcentre i Århus Kommune. Fra 2005 blev uddannelsen udbudt til sygeplejersker i både primær og sekundær sektor i 19

20 hele Århus Amt. Således har ca. 100 sygeplejersker nu gennemført dette uddannelsestilbud. Formål At uddanne en nøgleperson fra hvert lokalcenter, hjemmepleje, ældrecenter og lignende i kommunerne i Århus Amt, samt en sygeplejerske fra relevante sygehusafdelinger i Århus Amt (uddannelseskonceptet udvides i 2007 til Region Midt). At nøglepersonerne kan arbejde ud fra de værdier og holdninger, der i Århus Amt og Århus Kommune er grundlæggende i forhold til plejen og omsorgen til de uhelbredeligt syge mennesker og deres pårørende. At nøglepersonerne via et teoretisk og klinisk kursusforløb får en større viden om og erfaring med den tværfaglige indsats for denne målgruppe. At nøglepersonerne bliver i stand til at videreformidle, fastholde og deltage i udviklingen indenfor den palliative indsats. At vedligeholde og opgradere viden, færdigheder og holdninger via temadage og netværksdannelse. Metode For at imødekomme kompleksiteten i udviklings- og læringsprocesser er uddannelsen bygget op om forskellige pædagogiske principper. Således indgår forelæsning, vejledning, gruppearbejde, opgaveskrivning, praksisarbejde, supervision og netværksdannelse. Der er udarbejdet såvel kvalitativ som kvantitativ evaluering af uddannelsesforløbet og af kursisternes kompetencer før og efter kurset. Resultater Evalueringen viser blandt andet at kursisterne oplever at have fået et stort fagligt udbytte i forhold til udvikling af handlekompetence, og at kurset generelt har styrket deres selvtillid. Konklusioner Den palliative indsats er kendetegnet ved at være brobygger mellem primærog sekundærsektor. Denne indsats spiller således en væsentlig rolle for den kronisk syge og de pårørendes behov for sammenhænge. Frontpersonale efterspørger fortsat mere uddannelse indenfor palliation med henblik på at kunne løfte denne opgave. Således møder nøglepersonerne forsat op til de to temadage der afholdes årligt og mange holder fast i deres netværksgrupper. Den palliative patient er ikke længere afgrænset til kræftpatienten men inkluderer også patienter med hjerte karsygdomme, KOL, ALS, dissemineret sclerose osv. Derfor kan viden fra denne uddannelse direkte overføres til andre patientgrupper. 20

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere