Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den"

Transkript

1 Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen Hjørring Telefon Fax Hjørring den Sagsnr.: P Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til genanvendelse af forbrændingsslagge fra AVV I/S, Hjørring som bundsikring under svinestald, Pilgårdsvej 161, Vrensted, 9480 Løkken Hjørring Kommune giver hermed tilladelse til genanvendelse af forbrændingsslagge som bundsikring i forbindelse med udvidelse af svinestald på Pilgårdsvej 161, Vrensted, Løkken, matr. 19 a Vrensted by, Vrensted. Der meddeles tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgningen og øvrige oplysninger til sagen, jf. beskrivelsen i afsnittet kommunens bemærkninger samt bilagene til denne tilladelse. Hjørring Kommune har vurderet, at genanvendelsen af slagge ikke forudsætter udarbejdelse af VVM-redegørelse. Se kommunens bemærkninger samt bilaget med VVM-screening. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan jf. lovens 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt der er fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller risiko for miljøet i øvrigt Tilladelse Hjørring Kommune meddeler hermed tilladelse til genanvendelse af den ansøgte slagge, til bundsikring under svinestald på Pilgårdsvej 161, Vrensted, Løkken matr. nr. 19a Vrensted by, Vrensted i henhold til ovenstående oplysninger. Tilladelsen gives med følgende vilkår: 1. Denne tilladelse til genanvendelse af slagge må først udnyttes, når der er givet byggetilladelse til projektet af Hjørring Kommunes Team Byggeri. 2. Der må ikke udlægges slagge under kote 10 m DVR Der må maksimalt anvendes op til 1500 m 3 (svarende til ca ton) slagge fra AVV I/S, Hjørring, der er repræsenteret med analyserapporter nr.

2 Side og dateret 30. juli 2015 og deklaration dateret hhv. den 6. og 11. august Der må maksimalt udlægges slagge i en tykkelse på 0,7 m. 5. Det skal sikres, at udlægningen af slaggen ikke giver anledning til støvgener til omgivelserne. 6. Der skal straks og senest 4 uger efter udlægningen overdækkes med en tæt belægning i form af betongulv. 7. Gulvet i bygningen skal mindst en gang om året kontrolleres for revner/sprækker/huller. Konstateres der revner/sprækker/huller i gulvet, skal disse repareres. 8. Gulvet i bygningen skal vedligeholdes, så det sikres at overfladen altid er tæt. 9. Der skal skriftligt meddeles til Hjørring Kommune, når slaggen er udlagt. 10. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden et år bortfalder den. Der er kun givet tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, hvis projektet kræver andre tilladelser, vil vi gøre opmærksomme på, at disse ikke er givet i denne tilladelse. Kommunens bemærkninger Beskrivelse af projektet Der ønskes genanvendt ca m 3 forbrændingsslagge fra AVV I/S, Hjørring til etablering af bundsikring under udvidelse af svinestald på Pilgårdsvej 161, Vrensted, Løkken. Af den fremsendte deklaration og analyseattest fremgår det, at slaggen overskrider grænseværdierne for en kategori 3 slagge jf. genanvendelsesbekendtgørelsen 1, bilag 6, da indholdet af kobber i eluatet er forhøjet. Slaggen vil blive udlagt i en lagtykkelse på cirka 0,7 m. Over slaggen etableres en bygning. Tagvand fra svinestalden ledes til recipient i henhold til en gældende tilladelse. Der skal søges om tilladelse til at bortledning af tagvand/overfladevand, hvis der ikke foreligger en gældende tilladelse af 30/ Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.

3 Side 3 Da slaggen overskrider grænseværdierne for kategori 3 restprodukter, kræver udlægningen af restprodukter en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens tilladelsen Miljøbeskyttelseslovens 19 har til formål at beskytte jord og grundvand mod forurenende stoffer. Pilgårdsvej 161, Vrensted, Løkken ligger i et område, hvor der er alm. drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplandet til offentlig vandværk. Der er en afstand på ca. 2 km til nærmeste boring for Stenum Vesterhede Vandværk og cirka 1 km til indvindingsopland for Vrensted Vandværk. Ud fra potentialekurver samt boringer i området vurderes det, at der er ca. 1,5 meter til det terrænnære grundvand. Nærmeste naturbeskyttede areal er en beskyttet sø, der ligger ca. 250 m i syd-østlig retning og et beskyttet vandløb ca. 200 m mod nord. Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal stille skærpede vilkår til udlægningen af slagge på baggrund af det forhøje indhold af kobber i eluatet, da der er tale om en mindre mængde, som udlægges under en bygning, og dermed vil der ikke være nedsivning gennem slaggelaget. Desuden er der ikke grundvandsinteresser i området, og der er fastsat en nedre kote for udlægningen af slagge, for at sikre at der ikke trænger grundvand op. Arealet ligger højere end det omkringliggende terræn, som falder svagt ned mod vandløbet, det vurderes derfor at der ikke er risiko for opstigende grundvand. På baggrund af ovenstående vurderer Hjørring Kommune, at den ansøgte anvendelse af slagge, i forbindelse med etableringen af svinestald, er anlægsteknisk begrundet og kan udføres miljømæssigt forsvarligt. Hvis du ønsker, at genanvende slagge fra en anden producent end den, der er gives tilladelse til, skal der indsendes en ny anmeldelse samt analyser og deklarationer på den slagge, der ønskes genanvendt. Pligt til VVM-screening Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medføre af lov om planlægning, skal der ved visse anlæg udarbejdes en VVM-redegørelse. Udlægning og genanvendelse af forbrændingsslagge er omfattet af punkt 12b i bilag 2. Punkt 12b er: Anlæg til bortskaffelse af affald. I Vejledning om VVM i planloven nr af 12. marts 2009 omfatter punktet også nyttiggørelse. Derfor har Hjørring kommune udarbejdet en screening for at vurdere, hvorvidt nyttiggørelsen kan

4 Side 4 antages, at få en væsentlig indvirkning på miljøet i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3, og der dermed skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Samtidig er der udarbejdet en VVM-screening. Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale at udlægning af forbrændingsslagge hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det medfører, at der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. VVM-screeningen fremgår af tilhørende bilag. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og er derfor ikke direkte omfattet af planlovens bestemmelse om at en tilladelse der ikke er udnyttet inden 3 år bortfalder, jf. 56, stk. 1. Det antages dog, at afgørelsen falder bort, hvis den ikke udnyttes indenfor en rimelig tid, jf. princippet i 56, stk. 1. Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 15. juni Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det samme kan enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Tidsfrist for klage: 13. juli 2016 Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kroner. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på Civilt søgsmål Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Kortlægning Hjørring Kommune vil gøre opmærksom på, at genanvendelsen af restprodukter formegentlig kommer til at indgå i Region Nordjyllands kortlægning efter lov om

5 Side 5 forurenet jord. Det betyder, at grunden/arealet som udgangspunkt vil blive kortlagt på vidensniveau 2. Øvrige bemærkninger Team Vand og Jord skal endvidere gøre opmærksom på, at du har ret til aktindsigt jf. 9 i Forvaltningsloven. Er der i øvrigt spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte mig på Med venlig hilsen Gitte Johansen Biolog Tlf Bilag 1: Oversigtskort areal hvor restprodukterne lægges ud Bilag 2: VVM-screeningsskema (medsendes kun til ansøger) Bilag 3: Analyseattester på restprodukter (medsendes kun til ansøger) Kopi til Region Nordjylland DN Embedslægen AVV I/S Sejlstrup Entreprenørforretning

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den Hjørring Kommune Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Screening af genanvendelse af ton rent og lettere forurenet jord i jordvold på Ugiltvej 20, Sindal

Screening af genanvendelse af ton rent og lettere forurenet jord i jordvold på Ugiltvej 20, Sindal Hjørring Kommune Sindal Bioenergi Ugiltvej 20 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 28-08-2017

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på ejendommen Jerupvej 855, Sindal i forbindelse med kloakrenovering i Vogn by

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på ejendommen Jerupvej 855, Sindal i forbindelse med kloakrenovering i Vogn by Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Att. Carsten Thomsen (ct@hjvand.dk) Team Vand og Jord Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på ejendommen Bettevej 8, Tårs i forbindelse med kloakrenovering i del af Tårs by

Tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot på ejendommen Bettevej 8, Tårs i forbindelse med kloakrenovering i del af Tårs by Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Att. Kim Mølgaard Jensen (kmj@hjvand.dk) Team Vand og Jord Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Anderstrup Holstein A/S Lyngbyvej 2, Lyngby 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.00-P00-4-19 Ref.: Jette Mikkelsen

Læs mere

Hjørring Kommune HJØRRING KOMMUNE. Springvandspladsen 5. Att. Leo Jensen (leojehjoerring.dk) Hjørring den

Hjørring Kommune HJØRRING KOMMUNE. Springvandspladsen 5. Att. Leo Jensen (leojehjoerring.dk) Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING KOMMUNE Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Att. Leo Jensen (leojehjoerring.dk) Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej Outrup. Den 13. september 2017

Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej Outrup. Den 13. september 2017 Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej 50 6855 Outrup Den 13. september 2017 Udarbejdet af: Varde Kommune Erhvervscentret Teknik og Miljø Bytoften 2 Bytoften 2 6800 Varde

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Att. Carsten Thomsen. Hjørring den

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Att. Carsten Thomsen. Hjørring den Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Att. Carsten Thomsen Hjørring den 03-07-2018 Sagsnr.: 09.08.26-P19-9-18 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon

Læs mere

C. Udformning Alle boringer filtersættes i 2-3 niveauer og udbygges med 125 mm fore-og filterrør. Boredybden forventes at være m.

C. Udformning Alle boringer filtersættes i 2-3 niveauer og udbygges med 125 mm fore-og filterrør. Boredybden forventes at være m. Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Hjørring Kommune Bente Pedersen Klarupvej 80 9870 Sindal TILLADELSE TIL JORDVARMEANLÆG Hjørring den 11-06-2019 Sagsnr.: 09.08.26-G01-74-19 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Att. Carsten Thomsen Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Att. Carsten Thomsen Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Att. Carsten Thomsen (ct@hjvand.dk) Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses herunder og i vedlagte screeningsskema.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses herunder og i vedlagte screeningsskema. Hjørring Kommune GreenLNG A/S Dalsagervej 9 9850 Hirtshals Hjørring den 05-04-2019 Sagsnr.: 09.02.03-P19-1-17 Udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøkonsekvensvurdering ved etablering af produktionsanlæg

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99. Att. Carsten Thomsen Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99. Att. Carsten Thomsen Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99 9800 Hjørring Att. Carsten Thomsen (ct@hjvand.dk) Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai.

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai. Hjørring Kommune Materielgården, Hjørring Kommune Vesterhedevej 251 9800 Hjørring Att: Jens Baggesen TeamVandogJord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon72333333 Fax72333030 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning -

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning - #split# Plan og Miljø Dato: 03-02-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 CVR 29189501 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Børn og Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Email: kso@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juli 2016 Sags-nr. 2016-7437 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16

Læs mere

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ I/S Yllebjerg O K Christensen Henning Kiel Madsen Hodsager 50 Hodsager 7490 Aulum CVR 26648718 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

19-tilladelse til opførelse af afskærmningsvold med jord indeholdende slagge fra samme matrikel, på Seminarievej 27, 9681 Ranum

19-tilladelse til opførelse af afskærmningsvold med jord indeholdende slagge fra samme matrikel, på Seminarievej 27, 9681 Ranum Vesthimmerlands Kommune Drift og anlæg Att.: Anja Bak Dalum Dato: 11. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 09.08.00-G01-1-19 Gitte Østergaard Sørensen Telefon:

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99. Att. Lars Fischer Nielsen Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99. Att. Lars Fischer Nielsen Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 99 9800 Hjørring Att. Lars Fischer Nielsen (lfn@hjvand.dk) Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund Dato: 28. april 2017 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af Billund Motocross Klub den 7.

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted Dato: 31. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Ringsted Kommune har den 31. oktober 2018 modtaget en anmodning fra om at vurdere,

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 15. september 2017 (sammen med kommunens afgørelse om miljøgodkendelse).

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 15. september 2017 (sammen med kommunens afgørelse om miljøgodkendelse). Bilag 3 Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 276942 Brevid. 2545502 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: VVM-screening, Solum, Vestre Hedevej 34, Roskilde 15. september 2017 Solum Roskilde

Læs mere

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Morten Jensen Bjergevej 155 9800 Hjørring Hjørring den 27-07-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-16-10 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Kristian Løkke Kristensen klk@skovdyrkerne.dk 5. juli 2019 Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Silkeborg Kommune har modtaget din ansøgning om 10,27 ha skovrejsning på matrikel

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Att. Lars Fischer Nielsen. Hjørring den

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Att. Lars Fischer Nielsen. Hjørring den Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Att. Lars Fischer Nielsen Hjørring den 09-10-2018 Sagsnr.: 09.08.26-P19-12-18 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

VVM-screeningen ledsager Jammerbugt Kommunes tilladelse efter vandforsyningslovens 20 til vandindvindingen på m 3 /år.

VVM-screeningen ledsager Jammerbugt Kommunes tilladelse efter vandforsyningslovens 20 til vandindvindingen på m 3 /år. Svinkløv Vandværk Att. Karl Albrektsen Gl. Hvarrevej 39 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Martin Bang Asserballe St Augustenborg

Martin Bang Asserballe St Augustenborg Martin Bang Asserballe St. 21 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en maskinlade på 300 m 2 på ejendommen matr.nr. 259 Hundslev, Notmark, der ligger på Asserballe St. 21, 6440 Augustenborg.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Udtalelse om skovrejsning

Udtalelse om skovrejsning Vesthimmerlands kommune Att. Grete Mundbjerg Trafik og grønne områder Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Dato: 10. august 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-20818

Læs mere

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Side 1 Philip Prince Skramvej 2 9881 Bindslev Hjørring den 28-03-2019 Sagsnr.: 13.02.01-P19-15-18 Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding 1. Afgørelse giver tilladelse

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420.

Hjørring Kommune. Hjørring den Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420. Hjørring Kommune Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420. Hjørring den 24-10-2018 Sagsnr.: 01.03.03-P19-99-18 Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30

Læs mere

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.:

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.: Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej 12 6800 Varde Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato: 28. april 2017 Landzonetilladelse

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af midlertidig vejdæmning over Præstegårdsbækken, 2e Måde, Esbjerg Jorde.

Ikke VVM-pligt for etablering af midlertidig vejdæmning over Præstegårdsbækken, 2e Måde, Esbjerg Jorde. Bjarne Madvig Christensen Tøndervej 85 6780 skærbæk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 2. februar 2015 Sags id 14/16451 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

VVM-screening af solcelleanlæg og afgørelse om ikke VVM-pligt Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

VVM-screening af solcelleanlæg og afgørelse om ikke VVM-pligt Fjordagervej 32, 6100 Haderslev Provas Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 32 chba@haderslev.dk Dato:

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg

Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus efter brand på ejendommen matr.nr. 106 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 6, Øster

Læs mere

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail:

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail: Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. mail: mtof@favrskov.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Grøndahlsvej 19-21, 7400 Herning. Revidering af vilkår i 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Grøndahlsvej 19-21, 7400 Herning. Revidering af vilkår i 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ Herning Vand Holding A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Thomas Sørensen E-mail: ths@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende John Ebbesen Rugbjergvej 13, Klingbjerg 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt carport med redskabsrum på ejendommen matr.nr. 650 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Rugbjergvej

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Det er et forholdsvist lille anlæg, som placeres inden for havens areal og vender ud mod en åben mark.

Det er et forholdsvist lille anlæg, som placeres inden for havens areal og vender ud mod en åben mark. Bjarne Iversen Flædbækvej 9 Elstrup 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 94 Elstrup, Egen, der ligger på Flædbækvej 9, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift.

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift. Iver P. Krog Havnbjergvej 21, Oksbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 84 Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, der ligger på Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg

Læs mere

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby Hjørring

Hjørring Kommune. Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby Hjørring Hjørring Kommune Frank Kaalund Skov Tverstedvej 21 Uggerby 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune De grønne pigespejdere Mose Anders Kvædevej 108 2830 Virum Att.: Annie Jensen LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 2f Bastrup By, Uggeløse, Mose Anders Vej 4 Landzonetilladelse til helårsbolig

Læs mere

Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg

Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg Bjarne Føgh Blansskovvej 23, Blans 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et redskabsrum og en udestue på ejendommen matr.nr. 102 Blans, Ullerup, der ligger på Blanskovvej 23, 6400 Sønderborg

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Lemvigvej 21, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Lemvigvej 21, 7620 Lemvig Erling Lundsgaard Veje Lemvigvej 21 Tørring 7620 Lemvig 12. juni 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Lemvig Kommune har behandlet

Læs mere

#split# Afgørelse om delvis godkendelse af skovrejsning samt ikke-vvm pligt

#split# Afgørelse om delvis godkendelse af skovrejsning samt ikke-vvm pligt #split# Erik Vormstrup Stokbro Engsigvej 103 9740 Jerslev J Plan og Miljø Dato: 09-11-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-2-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL UDLEDNING AF;

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL UDLEDNING AF; Hjørring Kommune Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk TILLADELSE TIL UDLEDNING AF; Hjørring den 05-04-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Viborg Kommune har den 4. maj 2018 modtaget din anmeldelse om skovplantning på ca. 3,3 ha af ejendommen Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup.

Viborg Kommune har den 4. maj 2018 modtaget din anmeldelse om skovplantning på ca. 3,3 ha af ejendommen Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 LMO Att.: Christian Bach Knudsen cbk@lmo.dk byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri Ryvej 21 8752 Østbirk Dato: 12.03. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri har den 20. september

Læs mere

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg Center Natur og Miljø IK Frem Sønderup, Suldrup Hjedsbækvej 303 9541 Suldrup Att.: Henrik Asp Sendt med mail til: ha@fbdk.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport

HusCompagniet Bredskiftevej 20, Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport HusCompagniet Bredskiftevej 20, 1. 8210 Aarhus V. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt enfamiliehus samt carport Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Anders Peter Kruuse Christiansen Præstbrovej 37 4100 Ringsted Sendt på mail: fash37@gmail.com Dato: 9. februar 2018 Landzonetilladelse til at opføre en carport på 60 m 2 på ejendommen matr.nr. 5a Farendløse

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Regionshuset Holstebro Regional Udvikling Lægårdvej 10 7500 Holstebro Tel. +45 7841 0000 raastoffer@ru.rm.dk www.raastoffer.rm.dk Dispensation

Læs mere

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken 1 8832 Skal hkr@skalsvarme.dk Dato: 21. februar 2018 Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

VVM screening skov rydning, 9c Sondrup, Ulstrup

VVM screening skov rydning, 9c Sondrup, Ulstrup Gunnar Sørensen Bjørnstrupvej 50 9600 Aars Sendes til: marianne-gunnar@jubii.dk VVM screening skov rydning, 9c Sondrup, Ulstrup Dato: 23. maj 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse Side 1/4 Sanggaard I/S Bartholinsvej 1 7500 Holstebro Dato: 30-06-2016 Sagsnr.: 13.02.01-P19-10-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Fredningsnævnet har i en skrivelse af 14. september 2016 truffet afgørelse i sagen.

Fredningsnævnet har i en skrivelse af 14. september 2016 truffet afgørelse i sagen. Martin Raadkjær Jørgensen Hørtoftvej 2 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 230 m 2 erhvervsareal til en femte boligenhed på ejendommen matr.nr. 197 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune John Antony Samuelsen Hyltebjerg Allé 14, st, 1 2720 Vanløse Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 planogbyg@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider: Mandag

Læs mere

Lars Thy Smed Petersen Klapleddet 5, Lysabildskov Sydals

Lars Thy Smed Petersen Klapleddet 5, Lysabildskov Sydals Lars Thy Smed Petersen Klapleddet 5, Lysabildskov 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr.nr. 11 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Klapleddet 3, 6470 Sydals

Læs mere

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sweco A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att. Jacob Birch Wolff jacobbirch.wolff@sweco.dk 24. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0331876 Dokumentnr.

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87.

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87. Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13-11-2017 Sagsnr.: 17/33126 Kontakt: Søren Lyngdal H. Christensen Direkte tlf.: 2114 7430 E-mail: slc@aabenraa.dk

Læs mere