Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt"

Transkript

1 Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for en tilkendegivelse fra indenrigsministeriet om, at kommunale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at udtale beklagelse over for et kommunalbestyrelsesmedlem, der findes at have overtrådt sin tavshedspligt. FOB nr Derfor også fundet, at tilsynsrådet for Vestsjællands amt ikke i en konkret sag havde haft fornødent retsgrundlag for over for et kommunalbestyrelsesmedlem at beklage, at den pågældende havde offentliggjort fra dagsordensforslaget for et lukket kommunalbestyrelsesmøde. Derimod ikke fundet holdepunkter for at antage, at de kommunale tilsynsmyndigheder efter gældende ret (generelt) skulle være afskåret fra at udtale sig vejledende om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt i en given situation og - nært sammenhængende hermed - om der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er grundlag for at antage, at tavshedspligten er tilsidesat. (J. nr ). A klagede over, at indenrigsministeriet i skrivelse af 1. april 1981 til ham havde givet udtryk for, at det efter ministeriets opfattelse ligger inden for den kommunale tilsynsmyndigheds kompetence at tage stilling til, om et kommunalbestyrelsesmedlem må antages at have overtrådt en tavshedspligt, samt at tilsynsmyndigheden har beføjelse til i givet fald at udtale beklagelse herover. Baggrunden for klagen var nærmere følgende: På møde den 4. august 1980 besluttede socialudvalget i X kommune enstemmigt at ændre normeringen for daginstitutionen D, således at antallet af»vuggestuebørn«blev ændret fra 2 til 4. Personalet i daginstitutionen protesterede i en skrivelse af 15. august 1980 til socialudvalget mod beslutningen, og i den anledning anmodede A som medlem af socialudvalget, i en skrivelse af 20. august 1980 formanden for socialudvalget om, at sagen blev sat til forhandling på førstkommende socialudvalgsmøde 1. september I overensstemmelse hermed blev sagen på ny forhandlet i socialudvalget på mødet den 1. september 1980, og udvalgets flertal fastholdt den tidligere beslutning vedrørende børnenormeringen i daginstitutionen. Lederen af daginstitutionen fik meddelelse om udvalgets beslutning ved skrivelse af 4. september Under mødet den 1. september 1980 begærede A sagen forelagt kommunalbestyrelsen til afgørelse på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde i september måned Da A blev bekendt med, at sagen var blevet opført på den del af dagsordenen, som skulle behandles for lukkede døre, rettede han henvendelse herom

2 til borgmesteren, idet A ikke fandt, at betingelserne for at behandle sagen for lukkede døre var opfyldt. Under et møde med A den 8. september 1980 fastholdt borgmesteren sin opfattelse af, at sagen burde behandles for lukkede døre og tilkendegav, at den endelige afgørelse herom måtte træffes af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren fastholdt beslutningen om, at sagen skulle være opført som et dagsordenspunkt på den lukkede del af dagsordenen. I et brev af samme dato til borgmesteren, hvori A citerede det, der var anført i det udsendte forslag til dagsorden, for så vidt angår den pågældende sag, anmodede A borgmesteren om, at dagsordenspunktet blev overført til den åbne del af mødet. A sendte kopi af denne skrivelse til Holbæk Amts Venstreblad, der i en artikel den 9. september 1980 omtalte sagen på grundlag af A's fremstilling i den nævnte skrivelse til borgmesteren. På kommunalbestyrelsens møde den 10. september 1980 besluttede et flertal af kommunalbestyrelsen at overføre punktet til den åbne del af kommunalbestyrelsens møde og fastholdt i øvrigt socialudvalgets beslutning vedrørende normeringen af daginstitutionen. I skrivelse af 22. september 1980 klagede A til tilsynsrådet for Vestsjællands amt over borgmesterens adfærd i forbindelse med optagelsen af sagen på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 10. september I den anledning indhentede tilsynsrådet en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i X kommune. Kommunalbestyrelsens flertal anførte bl.a., at sagen var blevet overført til den åbne del af kommunalbestyrelsens møde, fordi A forinden havde offentliggjort det omtalte dagsordenspunkt i dets fulde ordlyd i pressen. Kommunalbestyrelsens flertal havde for at undgå rygtedannelser m.v. derfor besluttet at lade sagen behandle for åbne døre. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at A's handlemåde var særdeles betænkelig,»idet der tilsyneladende lægges op til, at enkeltmedlemmer i kommunalbestyrelsen - såfremt de ikke føler sig enige i den skete placering af en sag på dagsorden - egenhændigt og uden at afvente sagens behandling efter forgodtbefindende kan offentliggøre den lukkede dagsordens punkter i pressen«. I et notat, som A fremsendte til tilsynsrådet til brug for rådets behandling af hans klage, afviste A, at han skulle have brudt sin tavshedspligt ved at offentliggøre dagsordenspunktet forud for kommunalbestyrelsens møde af 10. september Tilsynsrådet behandlede A's klage på mødet den 2. december 1980, og meddelte ham afgørelsen ved skrivelse af 9. december Tilsynsrådet anså det for korrekt, at sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 1. september 1980 var blevet overflyttet til at blive behandlet for åbne døre, og gav endvidere udtryk for følgende:»det tilføjes, at tilsynsrådet anser det for beklageligt, at De har overtrådt Deres tavshedspligt ved at offentliggøre fra dagsordensforslaget for det lukkede møde.«a klagede til indenrigsministeren over tilsynsrådets ovennævnte svar. Han anførte bl.a., at det lå uden for tilsynsrådets kompetence at tage stilling til, om han havde overtrådt sin tavshedspligt. I den anledning indhentede indenrigsministeriet en udtalelse af 10. februar 1981 fra tilsynsrådet, der fastholdt, at A efter rådets opfattelse havde overtrådt sin tavshedspligt. 2/8

3 Indenrigsministeriet besvarede i skrivelse af 1. april 1981 A's klage. Efter indenrigsministeriets opfattelse kunne A ikke være afskåret fra offentligt at tilkendegive, at han på socialudvalgets mode den 1. september 1980 havde begæret spørgsmålet om belægningen på den pågældende institution forelagt kommunalbestyrelsen, og at dette efter den udstedte dagsorden ville ske på den lukkede del af kommunalbestyrelsens møde. Om A derudover ved at offentliggøre de oplysninger, som var anført til dette punkt på dagsordenen, havde overtrådt en tavshedspligt, måtte efter indenrigsministeriets opfattelse afhænge dels af karakteren af de oplysninger, A havde videregivet, dels af om det efter sædvanlig praksis i kommunen eller eventuelt ved en kommunalbestyrelsesbeslutning var bestemt, at udvalgsindstillinger ikke skulle være offentligt tilgængelige. Under henvisning til, at der ikke forelå oplysninger om, at kommunen fulgte en sådan praksis, og til at der efter indenrigsministeriets opfattelse ikke i det pågældende dagsordenspunkt var indeholdt oplysninger, der i sig selv kunne begrunde en tavshedspligt, var indenrigsministeriet på det foreliggende grundlag af den opfattelse, at A ikke havde overtrådt sin tavshedspligt ved at offentliggøre dagsordenspunktet i dets fulde ordlyd. Indenrigsministeriet tilføjede, at den kommunale tilsynsmyndighed efter ministeriets opfattelse kan tage stilling til, om et kommunalbestyrelsesmedlem må antages at have overtrådt en tavshedspligt, ligesom tilsynsmyndigheden i givet fald så må være beføjet til at udtale sin beklagelse herover. I klagen til mig gjorde A navnlig gældende, at det efter hans opfattelse falder uden for tilsynsmyndighedernes kompetence at tage stilling til, om et kommunalbestyrelsesmedlem har overtrådt sin tavshedspligt, idet det alene tilkommer domstolene at træffe afgørelse herom. Tilsynsrådet for Vestsjællands amt gav i en udtalelse udtryk for, at tilsynsrådet ikke havde bemærkninger til den opfattelse, som indenrigsministeriet gav udtryk for i afgørelsen af 1. april Indenrigsministeriet bemærkede i en udtalelse for det første, at ministeriet er opmærksom på, at ethvert spørgsmål om forståelsen af gældende ret - herunder i særlig grad straffeloven - definitivt afgøres af domstolene. Dette udgangspunkt udelukker imidlertid efter indenrigsministeriets opfattelse ikke, at andre offentlige myndigheder efter anmodning fra borgerne udtaler sig om forståelsen af den del af gældende ret, som den pågældende myndighed er sat til at administrere. Ministeriet henviste endvidere til, at den kommunale styrelseslov i 10, stk. 1, sammenholdt med normalforretningsordenens 1, indeholder en forudsætning om, at der findes tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse ikke bare kan, men også skal forhandle en sag for lukkede døre. For indenrigsministeriet indbringes ikke sjældent sager om, hvorvidt det har været berettiget, at en kommunalbestyrelse behandlede nærmere angivne sager for lukkede døre. I forbindelse med sådanne sager kan der - såfremt dørlukningen findes at være berettiget - tillige være rejst spørgsmål om, hvorvidt et eller flere medlemmer må anses at have overtrådt en tavshedspligt ved offentligt eller med udenforstående at drøfte vedkommende sag. Til sådanne spørgsmål har indenrigsministeriet bl.a. anvendt svar, som»ikke var i strid med den medlemmerne påhvilende tavshedspligt«eller»ikke må foregribe oplysningernes fremlæggelse for lukkede døre«. Indenrigsministeriets virksomhed i disse sager har haft karakter af en vurdering af, om de hensyn, der kan begrunde tavshedspligt, må antages at være til stede og i bekræftende fald eventuelt krænket. Tilsynsmyndigheden ses ikke i 3/8

4 noget tilfælde at have udtalt sig om, hvorvidt en krænkelse af en tavshedsforskrift skulle kunne begrunde et strafansvar. Indenrigsministeriet fandt, at retsstillingen for politiske mindretal og øvrige borgere ville blive dårligere end hidtil, såfremt det antages, at de kommunale tilsynsmyndigheder ikke er beføjet til en sådan virksomhed. I så fald måtte tilsynsmyndighederne indskrænke sig til at henvise ethvert spørgsmål om tavshedspligt, der måtte opstå ved kommunalbestyrelsens virksomhed, til politi og domstole, som i givet fald måtte undvære tilsynsmyndighedens forudgående skriftlige vurdering af spørgsmålet, der ofte ikke vil kunne løses isoleret fra de styrelsesretlige regler. Betragtninger som de ovenfor nævnte lå bag indenrigsministeriets udtalelse om, at den kommunale tilsynsmyndighed efter indenrigsministeriets opfattelse kan tage stilling til, om et kommunalbestyrelsesmedlem må antages at have overtrådt en tavshedspligt. Indenrigsministeriet mente at måtte fastholde dette standpunkt. Ministeriet gjorde videre gældende, at såfremt tilsynsmyndigheden i en given situation, hvor der er tale om krænkelse af kommunens interesse i fortrolighed, vurderer, at et kommunalbestyrelsesmedlem må antages at have krænket sin tavshedspligt, må tilsynsmyndigheden endvidere kunne udtale sig om, hvorledes der bør reageres over for krænkelsen. En beklagelse af det passerede fra tilsynsmyndighedens side må under de givne omstændigheder naturligt opfattes som en akcept af, at kommunalbestyrelsen ikke har fundet anledning til at foretage det mere indgribende skridt, som en politianmeldelse ville være. Indenrigsministeriet understregede, at ministeriet ikke ved foranstående bemærkninger havde taget stilling til, i hvilken udstrækning den kommunale tilsynsmyndighed i øvrigt kan udtale sig om kommunalbestyrelsesmedlemmers brud på en dem påhvilende tavshedspligt, samt hvorledes kommunalbestyrelsen i givet fald kan reagere i denne anledning. Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»Jeg skal først bemærke, at genstanden for min stillingtagen til den foreliggende sag er tilkendegivelsen i indenrigsministeriets skrivelse af 1. april 1981, hvorefter den kommunale tilsynsmyndighed efter ministeriets opfattelse kan tage stilling til, om et kommunalbestyrelsesmedlem må antages at have overtrådt sin tavshedspligt, ligesom tilsynsmyndigheden i givet fald må være beføjet til at udtale sin beklagelse herover. Således som sagen har foreligget for mig, har jeg derimod ikke fundet at burde gå nærmere ind på spørgsmålet om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt i et tilfælde som det foreliggende. Den nævnte tilkendegivelse i indenrigsministeriets skrivelse af 1. april 1981 indeholder en stillingtagen til to principielt forskellige spørgsmål, nemlig dels spørgsmålet om tilsynsmyndighedernes adgang til (overhovedet) at udtale sig om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem har overtrådt sin tavshedspligt (spørgsmål 1), dels spørgsmålet om, hvorvidt 4/8

5 tilsynsmyndigheden i bekræftende fald kan udtrykke misbilligelse direkte i forhold til det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem (spørgsmål 2). Efter min opfattelse er det mest hensigtsmæssigt at tage stilling til de to spørgsmål hver for sig. ad spørgsmål 1. Det retlige grundlag for tilsynsmyndighedernes adgang til at tage stilling til spørgsmål om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt må søges i bestemmelsen i 61 i lov om kommunernes styrelse, senest lovbekendtgørelse nr. 188 af 22. april Ifølge denne bestemmelse kan tilsynsmyndigheden sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud af kraft, når beslutningen findes stridende mod lovgivningen. Hvis en kommunalbestyrelse har handlet i strid med lovgivningen, herunder undladt at udføre en foranstaltning, hvortil den er forpligtet, træffer tilsynsmyndigheden de nødvendige foranstaltninger, herunder eventuelt bestemmelse om tvangsbøder. I fornødent fald kan tilsynsmyndigheden rejse sag ved domstolene om personligt ansvar for medlemmer af kommunalbestyrelsen for den pågældende beslutning eller undladelse. Efter bestemmelsens ordlyd tilkommer der således ikke den kommunale tilsynsmyndighed - det vil sige tilsynsrådet for det pågældende amt eller indenrigsministeriet - nogen almindelig adgang til at udtale sig om, hvorvidt de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer har overtrådt de forpligtelser, der påhviler dem som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den adgang til at pålægge kommunalbestyrelsens enkelte medlemmer tvangsbøder for deres medvirken til ulovlige beslutninger, som er hjemlet ved bestemmelsen, har alene til formål at påvirke kommunalbestyrelsen som sådan til at opfylde sine forpligtelser. Heller ikke forarbejderne til bestemmelsen indeholder nogen stillingtagen til spørgsmålet om de kommunale tilsynsmyndigheders adgang til at udtale sig om enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers overholdelse af de pligter, der følger af hvervet. (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A. sp. 159 f). Med udgangspunkt i bestemmelsen i 61 (og de tilsvarende bestemmelser i den tidligere lovgivning om styrelsen af kommunale anliggender) har der imidlertid udviklet sig en praksis, hvorefter de kommunale tilsynsmyndigheder afgiver vejledende udtalelser om den kommunale styrelseslovgivning og om almindelige kommunalretlige spørgsmål, typisk som 5/8

6 svar på forespørgsler fra kommuner. Denne praksis indebærer bl.a., at tilsynsmyndighederne udtaler sig vejledende om, hvorvidt nærmere angivne sager kan behandles for lukkede døre og - i bekræftende fald - eventuelt om rækkevidden af den tavshedspligt, der som følge heraf påhviler kommunalbestyrelsesmedlemmerne, herunder om der i konkrete tilfælde er sket overtrædelse af denne tavshedspligt. Jeg må være enig med indenrigsministeriet i, at de kommunale tilsynsmyndigheder - på linie med, hvad der gælder for andre offentlige myndigheder - også uden udtrykkelig hjemmel må være berettiget til at afgive vejledende udtalelser om forståelsen af de retsregler m.v., der hører under deres ressort, og at det forhold, at det alene tilkommer domstolene at tage endelig stilling til sådanne spørgsmål, ikke udelukker en responderende virksomhed som den nævnte. Det kan derfor ikke i sig selv give mig anledning til bemærkninger, at de kommunale tilsynsmyndigheder har anset sig for beføjet til at afgive vejledende udtalelser om rækkevidden af den kommunale styrelseslovgivning og almindelige kommunalretlige spørgsmål. Afgørelsen af, hvilke spørgsmål tilsynsmyndighederne nærmere kan udtale sig om, og under hvilke betingelser det eventuelt bør ske, vil efter omstændighederne kunne give anledning til tvivl. Jeg finder ikke på baggrund af den foreliggende sag at burde gå nærmere ind på dette spørgsmål mere i almindelighed. Efter min opfattelse er der således ikke holdepunkter for at antage, at de kommunale tilsynsmyndigheder efter gældende ret (generelt) skulle være afskåret fra at udtale sig om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt i en given situation og - nært sammenhængende hermed - om der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er grundlag for at antage, at tavshedspligten er tilsidesat. At indenrigsministeriet i skrivelsen af 1. april 1981 har givet udtryk for, at tilsynsmyndighederne må anses for beføjede til at tage stilling til sådanne spørgsmål, kan derfor ikke give mig grundlag for kritik. Jeg skal dog i denne forbindelse bemærke, at jeg - på linie med hvad indenrigsministeriet har givet udtryk for i udtalelsen til mig - ikke hermed har taget stilling til, om tilsynsmyndighederne i alle tilfælde vil kunne udtale sig om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt. Den nærmere fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedernes responderende virksomhed i denne henseende må bero på omstændighederne i de konkret forelagte sager, herunder på, på hvilket retsgrundlag den eventuelle tavshedsforpligtelse bygger. Af de grunde, som indenrigsministeriet nærmere har redegjort for i udtalelsen til mig, har jeg ikke bemærkninger til, at tilsynsmyndighederne udtaler sig om rækkevidden af et kommunalbestyrelsesmedlems tavshedspligt i et tilfælde som det foreliggende. 6/8

7 Den endelige afgørelse af spørgsmålet hører under domstolene. ad spørgsmål 2. Jeg skal først bemærke, at dette spørgsmål alene går på, om de kommunale tilsynsmyndigheder i forbindelse med deres stillingtagen til en sag om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem har overtrådt sin tavshedspligt, kan tilkendegive misbilligelse i anledning af det passerede direkte i forhold til den pågældende. Således som sagen foreligger for mig, finder jeg derimod ikke at have anledning til at gå nærmere ind på, under hvilke betingelser tilsynsmyndighederne eventuelt på anden måde (navnlig i forhold til vedkommende kommunalbestyrelse) kan tage stilling til, hvorledes der bør reageres i anledning af en tavshedspligtskrænkelse. Efter min opfattelse kan en beføjelse for de kommunale tilsynsmyndigheder til at tilkendegive sådan misbilligelse over for kommunalbestyrelsens enkelte medlemmer ikke antages at følge den nævnte bestemmelse i den kommunale styrelseslovs 61. Såvel bestemmelsens ordlyd som dens forarbejder giver alene holdepunkter for at antage, at det har været hensigten at give tilsynsmyndighederne beføjelser til at gribe ind over for retsstridige forhold, der er begået af kommunalbestyrelsen som sådan, jfr. herved navnlig Erik Harder, Dansk Kommunal Forvaltning II (1979), s. 242 ff (navnlig s. 244 f), og Claus Haagen Jensen, Kommunalret (1972), s. 79. Jeg henviser i denne forbindelse også til det, der er anført ovenfor under ad spørgsmål 1. Heller ikke andre bestemmelser i den kommunale styrelseslov ses at hjemle tilsynsmyndighederne adgang til at tilkendegive misbilligelse som nævnt over for enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Jeg har da også forstået, at en sådan beføjelse efter indenrigsministeriets opfattelse vel ikke har noget udtrykkeligt retsgrundlag i styrelseslovgivningen, men findes at være en naturlig konsekvens af den ovenfor under 1 omtalte praksis, hvorefter tilsynsmyndighederne kan udtale sig om rækkevidden af en tavshedsforpligtelse og i forbindelse hermed, om tavshedspligten i et konkret tilfælde må anses for tilsidesat. Efter min opfattelse kan der imidlertid ikke fra tilsynsmyndighedernes adgang til at afgive vejledende udtalelser (om tavshedspligtsspørgsmål) udledes nogen beføjelse for disse myndigheder til at tilkendegive misbilligelse over for et kommunalbestyrelsesmedlem i anledning af en formodet tavshedspligtskrænkelse. En beføjelse hertil, der er udtryk for en principiel udvidelse af tilsynsmyndighedernes kompetenceområde, således som dette direkte er fastlagt i styrelseslovens 61, må efter min me- 7/8

8 ning kræve et klarere retsgrundlag. Jeg må herved også lægge vægt på, at en sådan beføjelse reelt indebærer, at der tillægges tilsynsmyndighederne en disciplinærlignende funktion i forhold til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, og at den efter omstændighederne må formodes at kunne have ganske vidtrækkende følger for det pågældende medlem. Der foreligger da heller ikke for mig oplysninger om, at der skulle have udviklet sig nogen almindelig praksis i den nævnte henseende, ligesom der ikke i den juridiske litteratur ses at være støtte for, at tilsynsmyndighederne skulle kunne påtale tavshedspligtsovertrædelser over for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem. På baggrund af det anførte er det således min opfattelse, at der ikke foreligger det fornødne retsgrundlag for den tilkendegivelse, der er indeholdt i indenrigsministeriets afgørelse af 1. april 1981, hvorefter kommunale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at udtale beklagelse over for et kommunalbestyrelsesmedlem, der findes at have overtrådt sin tavshedspligt. Jeg må derfor også finde, at tilsynsrådet for Vestsjællands amt - selv om det havde måttet lægges til grund, at De havde overtrådt Deres tavshedspligt - ikke havde det fornødne retsgrundlag for i afgørelsen af 9. december 1980 over for Dem at beklage, at De havde offentliggjort fra dagsordensforslaget for det pågældende møde. Jeg har gjort indenrigsministeriet og tilsynsrådet bekendt med min opfattelse. Jeg har endvidere anmodet indenrigsministeriet om at foranledige, at tilsynsrådene bliver gjort bekendt med min opfattelse vedrørende tilsynsmyndighedernes adgang til at tilkendegive misbilligelse m. v. over for enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i anledning af tavshedspligtskrænkelser.«i skrivelse af 4. juni 1982 underrettede indenrigsministeriet mig om, at ministeriet havde skrevet således til samtlige tilsynsråd:»i skrivelse af 27. maj 1982 har folketingets ombudsmand anmodet indenrigsministeriet om at foranledige, at tilsynsrådene bliver gjort bekendt med ombudsmandens opfattelse vedrørende tilsynsmyndighedernes adgang til at tilkendegive misbilligelse m.v. over for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i anledning af tavshedspligtskrænkelser. I denne anledning fremsendes vedlagte kopi af ombudsmandens skrivelse af 27. maj 1982 til (A), idet man specielt skal henlede opmærksomheden på det i skrivelsen anførte.«jeg meddelte herefter indenrigsministeriet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 8/8

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Inddragelse af årskort til universitet

Inddragelse af årskort til universitet Inddragelse af årskort til universitet En studerende var af rektor ved Københavns Universitet blevet frataget sit årskort på grund af gentagne tilfælde af urolig adfærd i universitetets lokaler. FOB nr.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere