Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 162 Folketinget Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved lov nr. 249 af 20. marts 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 7, 1. pkt., udgår litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-e,. 2. 9, stk. 7, 2. pkt., ophæves. 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr CS000078

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Almindelige bemærkninger 2. Lovforslagets baggrund og formål Bemærkninger til lovforslaget 3. Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager 3.1. Gældende ret Regelgrundlaget Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Biao mod Danmark Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Biao mod Danmark 3.2. Ministeriets overvejelser og forslag til ændring 3.3. Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema

3 3 1. Indledning Det følger af udlændingelovens 9, stk. 7, at det, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, er en betingelse for at meddele ægtefællesammenføring i Danmark, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større end deres tilknytning til et andet land (tilknytningskravet). Tilsvarende gælder i sager om familiesammenføring med samlevere. Efter bestemmelsen og forarbejderne hertil, jf. nedenfor pkt , stilles tilknytningskravet dog ikke, hvis den herboende ægtefælle (eller samlever) har været dansk statsborger i 26 år, eller hvis den pågældende er født og opvokset i Danmark eller er kommet hertil som mindre barn og har haft sin opvækst i Danmark samt har opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år (26-årsreglen). Endvidere kan ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, bevirke, at tilknytningskravet ikke stilles. Regeringen foreslår, at 26-årsreglen ophæves. Ophævelsen af 26-årsreglen betyder, at tilknytningskravet i 9, stk. 7, skal opfyldes i alle sager om familiesammenføring med ægtefæller og samlevere, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, herunder i sager, hvor den herboende ægtefælle/samlever har haft dansk indfødsret i 26 år eller længere. 2. Lovforslagets baggrund og formål Den 24. maj 2016 afsagde Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Menneskerettighedsdomstolen) dom i sagen Biao mod Danmark (38590/10). Biao-sagen vedrørte et konkret afslag på ægtefællesammenføring, der var givet under henvisning til tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk. 7, og dermed under henvisning til manglende opfyldelse af 28-årsreglen, der ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 blev ændret til en 26-årsregel. Storkammerets flertal fandt i sin dom af 24. maj 2016, at 28- årsreglen (nu 26-årsreglen) er et udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, og at en sådan indirekte forskelsbehandling alene er i overensstemmelse med artikel 14 (om forbud mod diskrimination) sammenholdt med artikel 8 (om retten til respekt for familie- og privatlivet) i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvis den er begrundet i tvingende og meget vægtige hensyn, der ikke relaterer sig til etnicitet, hvilket Menneskerettighedsdomstolens flertal ikke fandt, at 28-årsreglen var. Formålet med lovforslaget er at følge op på Biao-dommen. Dommens betydning kan ikke begrænses til sagens parter, idet Menneskerettighedsdomstolen i sin begrundelse for afgørelsen har fastslået, at 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) i sig selv er et udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet i strid med artikel 14 sammenholdt med artikel 8 i EMRK. Dommen må således tages som udtryk for, at Menneskerettighedsdomstolen i tilsvarende sager, som måtte blive indbragt for Domstolen, vil nå frem til samme resultat. Det følger af artikel 46, stk. 1, i EMRK, at staterne er forpligtet til at rette sig efter Menneskerettighedsdomstolens endelige dom i enhver sag, som de er part i. Efter Menneskerettighedsdomstolens praksis om artikel 46 er medlemsstaterne endvidere forpligtet til at træffe generelle foranstaltninger i deres retsorden med henblik på at standse en krænkelse, som Menneskerettighedsdomstolen har fundet. Danmark er således forpligtet til at fjerne det diskriminerede element 26-årsreglen i udlændingelovens 9, stk. 7. Det foreslås på denne baggrund at ophæve 26-årsreglen i udlændingelovens 9, stk Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager 3.1. Gældende ret Regelgrundlaget Det fremgår af udlændingelovens 9, stk. 7, 1. pkt., at der, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, alene kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark, hvis ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis hensynet til familiens enhed taler imod at meddele afslag på ægtefællesammenføring. Efter 9, stk. 7, 2. pkt., skal herboende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, anses for at have haft dansk indfødsret fra fødslen. Efter forarbejderne til 9, stk. 7, skal personer, der ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, men er født og opvokset her i landet eller er kommet hertil som mindre børn og har haft deres opvækst her i landet og har opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år, ved administrationen af udlændingelovens 9, stk. 7, stilles på samme måde som personer, der har haft dansk indfødsret i 26 år, jf. bemærkningerne til 1, nr. 11, i lovforslag nr. 104 af 2. marts 2012 (Folketingstidende , A, L 104 som fremsat, side 35) og bemærkningerne til 1, nr. 1, i lovforslag nr. L 6 af 8. oktober 2003 (der dog angår 28-årsreglen) (Folketingstidende , tillæg A, side 55). Disse personer skal således også undtages fra tilknytningskravet. Udlændingelovens 9, stk. 7, om tilknytningskravet blev oprindeligt indsat ved lov nr. 424 af 31. maj Som baggrund for indførelse af tilknytningskravet blev det bl.a. anført, at reglerne om ægtefællesammenføring havde vist sig at medføre, at udlændinge i nogle tilfælde blev ægtefællesammenført med herboende personer, der ikke var vel-

4 4 integrerede i det danske samfund, samt at dette indebar, at de pågældende i højere grad end andre oplevede problemer med isolation og utilpassethed i forhold til det danske samfund, jf. pkt. 2 i de almindelige bemærkninger i lovforslag nr. 208 af 29. februar 2000 (Folketingstidende , tillæg A, side 5810). Indtil 2002 var danske statsborgere fritaget fra tilknytningskravet, men ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 blev der indført et krav om, at tilknytningskravet også gjaldt danske statsborgere, der ansøgte om ægtefællesammenføring med en udlænding. Ved lov nr af 27. december 2003 blev den såkaldte 28-årsregel indsat i bestemmelsen om tilknytningskravet. Efter 28-årsreglen skulle tilknytningskravet ikke kræves opfyldt i tilfælde, hvor den person, der ønskede at få en ægtefælle eller fast samlever til Danmark, havde haft dansk indfødsret i 28 år. Ligeledes skulle tilknytningskravet ikke kræves opfyldt i tilfælde, hvor den person, der ønskede at få en ægtefælle eller fast samlever til Danmark var født og opvokset her i landet eller var kommet hertil som mindre barn og havde haft sin opvækst her i landet samt havde opholdt sig lovligt her i landet i 28 år, jf. bemærkningerne til 1, nr. 1, i lovforslag nr. L 6 af 8. oktober 2003 (Folketingstidende , tillæg A, side 55-56). Der blev i bemærkningerne til lovforslaget henvist til, at der havde været en række sager, hvor udlandsdanskere som følge af tilknytningskravet ikke havde kunnet vende tilbage til Danmark med deres familier, og at disse sager havde vist et behov for at lempe tilknytningskravet for personer med en stærk og varig tilknytning til Danmark, jf. pkt. 1 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 6 af 8. oktober 2003 (Folketingstidende , tillæg A, side 47). Ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 blev 28-årsreglen ændret til en 26-årsregel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Biao mod Danmark Den 24. maj 2016 afsagde Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Menneskerettighedsdomstolen) dom i sagen Biao mod Danmark. Sagen vedrørte et konkret afslag på ægtefællesammenføring, der var givet under henvisning til tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk. 7, og dermed under henvisning til manglende opfyldelse af 28-årsreglen, der ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 blev ændret til en 26-årsregel. Ægteparret rejste sag ved domstolene og gjorde bl.a. gældende, at de i strid med artikel 14, jf. artikel 8, i EMRK blev udsat for diskrimination, idet de i modsætning til andre danske statsborgere med udenlandske ægtefæller, som var omfattet af 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) skulle opfylde tilknytningskravet. Udlændingemyndighedernes afslag på familiesammenføring blev opretholdt af Østre Landsret i 2007 (Østre Landsrets dom af 25. september 2007 (16. afd.), B ) og af Højesteret ved dom af 13. januar 2010 (Højesterets dom af 13. januar 2010 i sag 478/2007 (1. afd.)) (dissens med stemmerne 4-3). Ægteparret indbragte den 12. juli 2010 sagen for Menneskerettighedsdomstolen. Kammeret ved Menneskerettighedsdomstolen afsagde den 25. marts 2014 dom i sagen. I dommen, der er afsagt med dissens (4-3), fandt kammeret ved Menneskerettighedsdomstolen, at der i den konkrete sag ikke forelå en krænkelse af EMRK. Dommen indeholdt dog en række kritiske generelle betragtninger vedrørende 28-årsreglen. Sagen blev herefter indbragt for Storkammeret ved Menneskerettighedsdomstolen. Storkammerets flertal fandt i sin dom af 24. maj 2016, at 28- årsreglen (nu 26-årsreglen) er et udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, og at en sådan indirekte forskelsbehandling alene er i overensstemmelse med EMRK, hvis den er begrundet i tvingende og meget vægtige hensyn, der ikke relaterer sig til etnicitet, hvilket Storkammerets flertal ikke fandt, at 28-årsreglen var. Danmark havde derfor krænket artikel 14 sammenholdt med artikel 8 i EMRK. Menneskerettighedsdomstolen forholder sig i sin dom i Biao-sagen af 24. maj 2016 alene til 28-årsreglen, der er en undtagelse fra tilknytningskravet. Domstolen forholder sig således ikke til selve tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Biao mod Danmark Menneskerettighedsdomstolens dom i Biao-sagen har først og fremmest betydning mellem sagens parter (den danske stat på den ene side og ægteparret Biao på den anden side), og Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at klagernes rettigheder efter artikel 14 sammenholdt med artikel 8 i EMRK er blevet krænket. Dommens betydning kan imidlertid ikke begrænses til ægteparret Biao, idet dommen må tages som udtryk for, at Menneskerettighedsdomstolen i tilsvarende sager, som måtte blive indbragt for Menneskerettighedsdomstolen, vil nå frem til samme resultat. Danmark er derfor efter artikel 46 i EMRK forpligtet til at træffe generelle foranstaltninger i den nationale retsorden med henblik på at standse den krænkelse, som Menneskerettighedsdomstolen har fundet. Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg blev ved brev af 27. juni 2016 (UUI Alm. del bilag 215) orienteret om, at der vil være flere mulige måder at følge op

5 5 på dommen, og at det må betegnes som usikkert, hvad der er den gældende retstilstand på området i lyset af dommen i Biao-sagen, indtil der bliver indført ny lovgivning for at fjerne det diskriminerede element i den gældende udlændingelovs 9, stk. 7. I brevet blev der bl.a. oplyst følgende: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet finder dog, at meget taler for, at det er rigtigst at anlægge den fortolkning af udlændingelovens 9, stk. 7, at der ses bort fra 26-årsreglen. Dette indebærer, at der i alle verserende sager, herunder sager, hvor den herboende ægtefælle har haft dansk indfødsret i 26 år eller længere, kun meddeles ægtefællesammenføring, hvis ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. I overensstemmelse med den gældende retstilstand for personer omfattet af tilknytningskravet kan ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, dog bevirke, at tilknytningskravet ikke stilles. Denne fortolkning indebærer også, at tilknytningskravet har kunnet stilles, og at der derfor ikke som følge af dommen er anledning til at genoptage tidligere afgjorte sager, hvor der er meddelt afslag på ægtefællesammenføring under henvisning til, at tilknytningskravet ikke var opfyldt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at Menneskerettighedsdomstolen, som ovenfor anført, alene forholder sig til 28-årsreglen (undtagelsen) og ikke til tilknytningskravet (hovedreglen). Der er således efter disse ministeriers opfattelse ikke i dommen grundlag for at anse selve tilknytningskravet i strid med EMRK. Menneskerettighedsdomstolen fastslog således (14-3), at der ikke var behov for særskilt at undersøge klagen om tilknytningskravets forenelighed med EMRK artikel 8. Samtidig peger 28-årsreglens (nu 26-årsreglen) tilblivelseshistorie, herunder at reglen blev indført som en undtagelsesbestemmelse ved særskilt lov 2 år efter, at tilknytningskravet var blevet indført (også) for danske statsborgere (hovedreglen), på, at lovgivers intention har været, at tilknytningskravet skal gælde forud for 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har underrettet Udlændingestyrelsen om ovenstående fortolkning af udlændingelovens 9, stk. 7, i lyset af dommen i Biaosagen med henblik på, at denne fortolkning kan indgå i forbindelse med Udlændingestyrelsens behandling af verserende og kommende sager om ægtefællesammenføring, herunder i sager om anmodning om genoptagelse af tidligere meddelte afslag på ægtefællesammenføring. Det bemærkes i den forbindelse, at Udlændingestyrelsens afgørelser om ægtefællesammenføring (af de berørte borgere) vil kunne indbringes for Udlændingenævnet, der er et uafhængigt domstolslignende organ, og for de almindelige domstole. I det omfang Udlændingenævnet eller domstolene i forbindelse med sådanne sager måtte anlægge en anden fortolkning af udlændingelovens 9, stk. 7, end den, der er givet udtryk for ovenfor, vil Udlændingenævnets og domstolenes fortolkning i stedet blive lagt til grund for afgørelsen af sådanne sager Ministeriets overvejelser og forslag til ændring Danmark er efter artikel 46 i EMRK forpligtet til at følge op på Biao-dommen. Menneskerettighedsdomstolen har i sin begrundelse for afgørelsen fastslået, at 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) i udlændingelovens 9, stk. 7, i sig selv er et udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet i strid med artikel 14 sammenholdt med artikel 8 i EMRK. Det foreslås derfor at ophæve den del af udlændingelovens 9, stk. 7, der vedrører 26-årsreglen, dvs. undtagelsen til tilknytningskravet. Som hidtil kan ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, dog bevirke, at tilknytningskravet ikke stilles. Det kan f.eks. være, når hensynet til Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i EMRK, ville kræve, at tilknytningskravet ikke stilles. Forslaget ændrer ikke ved vurderingen af, hvornår tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk. 7, kan anses for opfyldt. Ved afvejningen af, hvorvidt tilknytningskravet kan anses for opfyldt, skal udlændingemyndighederne således fortsat lægge vægt på bl.a. varigheden og karakteren af ægtefællernes eller samlevernes ophold i de respektive lande, herunder i hvilket land parterne har haft deres opvækst og skolegang, og hvorvidt parterne har haft langvarige eller hyppige ophold i hinandens hjemlande. Det bemærkes, at forslaget om at ophæve 26-årsreglen efter omstændighederne kan have konsekvenser for muligheden for familiesammenføring i Danmark for bl.a. personer med dansk indfødsret, der bosætter sig i udlandet i en længere periode og stifter familie i udlandet, idet de fremover ikke vil være undtaget fra tilknytningskravet i medfør af 26-årsreglen, og idet udlandsophold som hidtil indgår som ét blandt flere momenter i tilknytningsvurderingen. Regeringen finder imidlertid, at det af hensyn til integrationen er nødvendigt at fastholde selve tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser Den 24. maj 2016 afsagde Storkammeret ved Menneskerettighedsdomstolen dom i sagen Biao mod Danmark. Menneskerettighedsdomstolen forholder sig i sin dom i Biao-sagen af 24. maj 2016 alene til 28-årsreglen, der er en undtagelse fra tilknytningskravet. Domstolen forholder sig således ikke til selve tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk. 7.

6 6 Det er tidligere blevet vurderet, at tilknytningskravet er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder EMRK artikel 8 sammenholdt med artikel 14. Der henvises herved til bl.a. pkt. 7.6 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002 (Folketingstidende , tillæg A, side ). Dette lovforslag ændrer ikke ved vurderingen af, hvornår tilknytningskravet i udlændingelovens 9, stk. 7, er opfyldt, og det forhold, at 26-årsreglen ophæves, giver ikke anledning til en ændret vurdering af tilknytningskravets forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Det bemærkes i den forbindelse, at tilknytningskravet og 28-årsreglen (senere 26- årsreglen) blev indført ved separate lovændringer, jf. pkt F, Advokatrådet, Amnesty International, Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU, Danes Worldwide, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, Danske Advokater, Den Danske Dommerforening, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Den Katolske Kirke i Danmark, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Finansrådet, Refugees Welcome, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), HK/Danmark, Indvandrermedicinsk klinik Odense Universitetshospital, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, KL, Knud Vilby (på vegne af Fredsfonden), Københavns Byret, Landsforeningen Adoption & Samfund, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK), PRO-Vest, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur, Retspolitisk Forening, Rigspolitiet, Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, Samtlige byretter, SOS mod Racisme, Udlændingenævnet og Ægteskab uden grænser. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter, da det ikke berører udlændinge, der har ret til ophold på baggrund af EU-reglerne om fri bevægelighed. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 13. oktober 2016 til 10. november 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

7 7 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet mv. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter, da det ikke berører udlændinge, der har ret til ophold på baggrund af EU-reglerne om fri bevægelighed. Der henvises til pkt. 8. Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) JA NEJ X

8 8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 1 Udlændingelovens 9, stk. 7, vedrører det såkaldte tilknytningskrav som betingelse for familiesammenføring med ægtefæller og samlevere, hvorefter ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Efter ordlyden af den gældende bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 7, 1. pkt., kan opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-e, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Hvis den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, kan der således alene gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark, hvis ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler imod at meddele afslag på ægtefællesammenføring. Ifølge forarbejderne til 9, stk. 7, skal personer, der ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, men er født og opvokset her i landet eller er kommet hertil som mindre børn og har haft deres opvækst her i landet, og har haft lovligt ophold her i landet i 26 år, ved administrationen af udlændingelovens 9, stk. 7, stilles på samme måde som personer, der har haft dansk indfødsret i 26 år, jf. bemærkningerne til 1, nr. 11, i lovforslag nr. 104 af 2. marts 2012 (Folketingstidende , A, L 104 som fremsat, side 35) og bemærkningerne til 1, nr. 1, i lovforslag nr. L 6 af 8. oktober 2003 (der dog angår 28-årsreglen) (Folketingstidende , tillæg A, side 55). Den omstændighed, at en herboende ægtefælle, der ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, er født og opvokset her i landet eller er kommet hertil som mindre barn og har haft sin opvækst her i landet og endvidere har haft mindst 26 års lovligt i det væsentlige sammenhængende ophold her i landet, bevirker således ifølge forarbejderne, at tilknytningskravet heller ikke skal stilles i disse tilfælde. Ved lovforslagets 1, nr. 1, foreslås det at ændre 9, stk. 7, 1. pkt., således at det fremgår af bestemmelsen, at herboende personer, der har haft dansk indfødsret i mindst 26 år, ikke er undtaget fra tilknytningskravet i forbindelse med ægtefællesammenføring eller familiesammenføring med en fast samlever. Den foreslåede ændring af 9, stk. 7, 1. pkt., indebærer, at tilknytningskravet skal stilles i alle tilfælde, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod. Forslaget indebærer, at der i alle sager, herunder sager, hvor den herboende ægtefælle har haft dansk indfødsret i mindst 26 år, eller hvor den herboende ægtefælle er født og opvokset i Danmark og har haft lovligt ophold i Danmark i mindst 26 år, som udgangspunkt kun meddeles ægtefællesammenføring, hvis ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Som hidtil kan ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, dog bevirke, at tilknytningskravet ikke stilles. Der henvises i øvrigt til pkt og 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 7, 2. pkt., anses herboende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, for at have haft dansk indfødsret fra fødslen. Ved lovforslagets 1, nr. 1, foreslås det at ændre 9, stk. 7, 1. pkt., således at det fremgår af bestemmelsen, at herboende personer, der har haft dansk indfødsret i mindst 26 år, ikke er undtaget fra tilknytningskravet i forbindelse med ægtefællesammenføring eller familiesammenføring med en fast samlever. Det foreslås derfor at ophæve 9, stk. 7, 2. pkt., vedrørende beregningen af tidspunktet for erhvervelse af dansk indfødsret for så vidt angår personer, der er adopteret fra udlandet. 2 Regeringen ønsker, at loven træder i kraft hurtigt, således at der snarest muligt bliver fulgt op på Biao-dommen. Det foreslås derfor, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Det betyder, at loven finder anvendelse fra og med dette tidspunkt, uanset om der er indgivet ansøgning om familiesammenføring inden dette tidspunkt. Det forudsættes dog, at Udlændingenævnets afgørelser i sager, som er truffet af Udlændingestyrelsen før lovens ikrafttræden, og som indbringes for nævnet, vil blive behandlet efter de hidtil gældende regler. Loven foregriber således ikke den situation, hvor nævnet måtte anlægge en anden fortolkning af Biao-dommens betydning for udlændingelovens 9, stk. 7, end den, der er lagt til grund i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets brev af 27. juni

9 til Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg (UUI Alm. del bilag 215). 3 Efter udlændingelovens 66 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Den foreslåede bestemmelse, der vedrører lovens territoriale gyldighedsområde, betyder, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved lov nr. 249 af 20. marts 2017, foretages følgende ændringer: Stk Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Herboende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, anses for at have haft dansk indfødsret fra fødslen. Stk I 9, stk. 7, 1. pkt., udgår litra a, når den herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og efter stk. 1, nr. 1, litra b-e,. 2. 9, stk. 7, 2. pkt., ophæves. 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uibm.dk og udlaendingeafdeling@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O

Læs mere

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag.

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. 2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-966-0039 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 L 11 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 5 Offentligt 12. januar 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2015/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-9300-0024 Fremsat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.)

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. maj 2016 af Udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til

2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til 2015/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016-5066 Fremsat

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/2 LSF xxx Offentliggørelsesdato: xx-yy-2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den fulde tekst Fremsat den 20. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2015-1097 Fremsat

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 163 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 163 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 163 Bilag 1 Offentligt Notat KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 119 Folketinget 2016-17 Fremsat den 25. januar 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om inddragelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Indfødsretsudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt

Indfødsretsudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt Indfødsretsudvalget 2014-15 L 44 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Josefine Juel Schiøtt Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1330506 K O M M E N T E R E T O V

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet 2015/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3191 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2016/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3008 Fremsat den 6.

Læs mere