Organisationsændring 2017 Ny Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsændring 2017 Ny Morsø Kommune"

Transkript

1 Organisationsændring 2017 Ny Morsø Kommune 7. marts

2 Indledning I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør i Morsø Kommune, blev opgaven ny organisering af Morsø Kommunes administrative organisation fastlagt i den nye kommunaldirektørs opgaveportefølje. Økonomiudvalget godkendte procesoplæg for organisationsændringen i oktober Oplægget sikrede, at organisationsforandringen baserede sig på en række interview, dels med det politiske niveau, dels med ledelse og medarbejdere. Fokus i oplægget var, at forene de organisatoriske behov og ønsker med de ønsker, synsvinkler og strategier, som Kommunalbestyrelsen og kommunaldirektøren har i forhold til at fremtidssikre kommunen til de kommende års muligheder og udfordringer. Oplægget til den nye organisation er delt i to dele. Del 1 omhandler selve organiseringen og den nye måde at arbejde sammen på. Del 2 omhandler den efterfølgende proces, der reelt er den største forandring og vil være et langvarigt træk imod fælles mål, rammer, kultur og arbejdsmetoder i hele kommunen. Analysens resultater Analysen har taget udgangspunkt i den nuværende godkendte organisering, denne fremgår af bilag 1. Gennemgående for resultaterne af analysen er, at der, på tværs af alle grupper, er store sammenfald i de interviewedes vurderinger af Morsø Kommunens styrker, svagheder og muligheder. Der er også stor konsensus omkring værdien Sammen er vi bedst, ligesom der udtrykkes en stor loyalitetsfølelse overfor Morsø Kommune. Analysen har vist, at der er en lang række ønsker om den videre udvikling, der baserer sig på den hidtidige udvikling, organisering og de nuværende værdier. Morsø Kommune skal altså i samme retning, som påbegyndt og er godt på vej, blot skal der mere fart og fokus på udvalgte områder og værdier. Ændringerne baserer sig på tre hoved mål: Hoved mål 1 Morsø Kommune skal være en kommune, der også i fremtiden, kan stå distancen. Det betyder, at Morsø Kommune skal fokusere på: At være driftssikker til alle tider At have et stærkt og fast fokus på en sikker økonomi At have stort fokus på udvikling Hoved mål 2 At Morsø Kommune igennem sin opgaveløsning understøtter samfundet, så samfundet Mors får de bedst mulige vækst- og livsbetingelser. 2

3 Hoved mål 3 Morsø Kommune skal forstærke borger- og virksomhedsvinklen i forhold til udvikling, drift og sagsbehandling. Borgerne og de lokale virksomheder - skal sættes endnu mere i centrum. Det vil betyde, at intern tværfaglighed, samarbejde med eksterne aktører og helhedssagsbehandling bliver et struktureret omdrejningspunkt for arbejdsmetoder og processer i Morsø Kommune. Der skal endnu mere fokus på serviceorienteret myndighedsbehandling. Morsø Kommune skal altid være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de rette ressourcer. Fremtidssikringen indebærer også nødvendigheden af, at de interne systemer skal sikre, at de rette ressourcer bliver brugt på rette måde, ligeledes skal kommunen som arbejdsplads sikre sig mod kompetencetab eller -mangel. Kommunerne generelt oplever en stor forandring i deres opgaveportefølje, og det gælder også Morsø Kommune. Der er derfor nødvendigt, at Morsø Kommune er en dynamisk organisation, der til alle tider er klar til at indrette sig efter både eksternt og internt fra kommende forandringer. Den nye organisation Den nuværende administrative struktur slankes, ligesom den administrative organisering rettes imod at lette tværkommunale og tværsektorielle samarbejder, der skal derfor oprettes centre i stedet for afdelinger. Det skal bemærkes, at den politiske organisering er uforandret. Den nye organisationsplan Organisationsdiagram fremgår af bilag 2. Morsø Kommunes organisation er dynamisk, med dette menes, at ændringer og justeringer skal kunne ske, hvis og når der sker intern eller ekstern fra kommende ændringer. Direktion Kommunaldirektør Stabsdirektør Direktør med fagansvar for Social, Sundhed og Beskæftigelse Direktør med fagansvar for Teknik og Miljø Direktør med fagansvar for Børn og Kultur Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar for kommunens udvikling, strategi og økonomi, samt erhverv som særligt fokusområde. Direktørerne har deres særlige fagansvar, men især også et ansvar for helhed og tværfaglighed i hele organisations opgaveløsning. 3

4 Stab, intern service Staben Intern Service er opdelt i 4 områder. Disse områder arbejder tæt sammen m.h.p. den mest effektive opgaveløsning, hvilket betyder, at der samarbejdes på tværs af afdelinger, opgaver deles og flyttes rundt, så personaleressourcerne og -kompetencerne anvendes optimalt. Økonomi Økonomi - budget, opfølgning. Regnskab og bogholderi, herunder økonomi for øvrig stab. Mellemkommunal refusion, færge økonomi mv. Statistik og analyse. Indkøb. HR & Løn HR. Løn. Forsikringer. Aktindsigt. IT IT-drift. Digitalisering interne systemer (i samarbejde med borgerrettet digitalisering). Ansvar for IT-tværfagligt fora (i samarbejde med borgerrettet digitalisering). Arkivering fysisk og digitalt. Sekretariat Jura. Projektsekretariat. Projekter og opgaver for direktionen også med tværfagligt fokus. Sekretariat inkl. borgmestersekretær, dagsordenproduktion samt køb og salg af ejendomme. Erhverv. Kantine. 4

5 Børn og Kultur Stab PPR Pædagogisk udvikling Center for skole og dagtilbud Skoler Dagtilbud Voksenspecialundervisning (evt. flyttes sammen med STU) STU (evt. flyttes sammen med Voksenspecialundervisning) Center for familier Familieafdeling, myndighed, rådgivning, behandlerteam, plejefamilier og unge-/børneinstitution Sundhedsplejersker Center for unge, turisme og kultur Dette center er et nyt center. Formålet med centret er at sikre og skab synergi mellem enkeltområderne i centret. Bibliotek Fritid Kultur Turisme Handelsstand Events Udviklingspulje fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Frivillighed Unge, klubber SSP Ungdomsskolen Opgaver og projekter under folkeoplysningsloven, medborgerskab og værtsskab 5

6 Social, Sundhed og Beskæftigelse Center for visitation, voksne og hjælpemidler Social- og sundhedsvisitation Voksenspecialundervisning (evt. flyttes hertil sammen med STU) STU (evt. flyttes hertil sammen med Voksenspecialundervisning) Ældrevisitation Tandpleje Forebyggende sygeplejersker Sundhedscentret Hjælpemiddelhuset Centralkøkkenet Center for sociale tilbud, voksne Psykisk udviklingshæmmede, døgntilbud Dagtilbud Bostøtte Voksenspecialundervisning (evt. flyttes hertil sammen med STU) STU (evt. flyttes hertil sammen med Voksenspecialundervisning) Center for ældre, sundhed og rehabilitering Ældrecentre og hjemmeplejen Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler Morsø Afklaringscenter Uddannelse og demens Center for beskæftigelse Jobcenter Integration Beskæftigelsesrettede tilbud Center for stab og borgerservice Borgerservice Vielser Reception Stab for Social, Sundhed og Beskæftigelse Borgerrettet digitalisering i samarbejde med intern digitalisering Ansvar for IT-tværfagligt fora i samarbejde med intern digitalisering Velfærdsteknologi 6

7 Teknik og Miljø Center for myndighed og planlægning Miljø Trafik og anlæg By og landskab Center for teknisk drift Stab og værksted Skov og park Havne Kommunale ejendomme, inkl. på sigt evt. rengøring Genbrug Vej Færgedrift Nye opgaver til området er: På sigt: Overordnet taxaadministration samt kørsel skal flyttes til Trafik og Anlæg Landdistriktsrådet og udvikling skal flyttes til By og Landskab Møderækker i øverste ledelseslag o o o o o o Borgmestermøde Direktionsmøde Koncernlederforum. Deltagerkreds: direktion og centerchefer Lederforum Én til én-møder Kommunaldirektør og Direktør Centerledermøder på hvert område (og selvfølgelig centermøder) o TR-forum 1 (ad hoc AMR 2 ) 1 Tillidsrepræsentanter 2 Arbejdsmiljørepræsentanter 7

8 Fokusfora Hvor den organisatoriske opbygning giver behov for ekstra fokus på tværfaglighed og helhed, skal der nedsættes et fokusforum. Ideen bag fokusforum er, at udvælge et relevant område, det kunne eksempelvist være: Unge år Kommuneplan og planstrategi Projekthåndtering Helhedshåndtering af familier Helhedshåndtering af virksomheder. Der skal nedsættes en gruppe (et forum) pr. emne. Gruppen skal bestå af relevante medarbejdere fra relevante områder med fast ansvarsfordeling. Fokusforummet skal sikre, at tværfagligheden fungere i driften i de forskellige afdelinger, og at kommunens ressourcer dermed bliver udnyttet bedst muligt til, at lave de bedste løsninger for borgerne/virksomhederne. Konkrete opgaver i fokusfora er, planlægning af helhedsindsatser, nye fælles tiltag/ideudvikling, casegennemgang, håndtering af reelle problemer/succeser. Der skal være fast mulighed for oprettelse af ad hoc fokusfora med kortere og længere varighed, som sikrer rette og eller nødvendige tværfaglighed eller fokus på bestemte områder. Fokusfora vil både kunne være rene administrative fora, men også fora med delt administrativ og politisk deltagelse. Et fokusforum skal mødes minimum 6 gange årligt, gerne mere ved behov. Fokusområder, mål med det pågældende forum, opstart og deltagerkreds skal besluttes efter implementeringen af ny organisation. Vigtigt er en klar ansvarsfordeling for de enkelte tværfaglige fora, hvilket betyder, at der skal udpeges en centerchef eller direktør, der har ansvaret for det pågældende forums fremdrift. Opfølgning i øvrigt vil ske på koncernledermøder. Tidshorisont for organisationsændringen og evaluering Efter endelig vedtagelse iværksættes de nødvendige processer for omplaceringer. Straks disse er færdiggjort iværksættes den nye organisation, det kan betyde, det sker i forskellige tempi. Det forventes, at organisationsforandringen er endeligt implementeret før sommeren Der vil blive iværksat to evalueringer af organisationsændringen/de nye processer og arbejdsmetoder. 1. En mindre evaluering, der skal færdiggøres ca. 6 måneder efter implementeringen. Denne evaluering vil være en form for servicetjek, og skal sikre, at der ikke arbejdes med forhold, der eventuelt åbenlyst bør korrigeres. 2. En lidt større evaluering, der skal foretages ca. et år efter implementeringen. Denne evaluering skal sikre, at målene med organisationsændringen bliver indfriet. 8

9 Det efterfølgende arbejde Del 2 af organisationsforandringen drejer sig især om organisatorisk kultur, rammer og arbejdsmetoder. I nedenstående afsnit er disse indsatser kategoriseret i områder, og det skal bemærkes, at beskrivelserne ikke er udtømmende, da der for hvert område skal iværksættes en proces, der sikre medindflydelse og inddragelse af relevante interne og eksterne personer plan - Et langsigtet strategisk papir Der skal udarbejdes en 2025-plan, som skal endeligt godkendes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode planen skal sætte ramme og retning for Morsø Kommunes udvikling frem mod 2025, og dermed være kommunens langsigtede strategiske udviklingsværktøj. Planen skal opdeles i to områder. Det ene omhandler de interne forhold i kommunen, og det andet afsnit indeholder de udviklingstiltag, der gør kommunen klar til at stå distancen på den lange bane. Planens fokus er på, at sikre Morsø Kommune som selvstændig og attraktiv kommune, også i fremtiden. Eksempler, interne områder, 2025 plan Identificering af kerneopgaver og forankre denne viden i organisationen Formål med enkeltindsatserne, klare rammer for arbejdet imod vision og mission Identificering af smådriftsfordele og synergimuligheder, samt metoder til optimering af disse Identificering af smådriftsulemper, samt metoder til minimering af disse Internt brug af borgerinddragelse i opgaveløsning/udvikling Dertil vil de interne forhold, der er behandlet i nærværende papir være en del af arbejdet Eksempler, udviklingstiltag, 2025 plan Identificering af fokusområder i forhold til at være en attraktiv kommune med fokus på befolkningstilvækst. Herunder identificering af hvilke behov og ønsker de forskellige befolkningsgrupper har til et godt liv på Mors Branding og kommunikation som strategisk indsats Identificering af hvordan Morsø Kommune kan støtte erhvervslivets, turismens og handelsstandes behov, herunder støtte vækst og sikker drift i disse erhverv Identificering af hvilke sammenhængskræfter der findes på Mors, og hvordan disse kan styrke det attraktive liv på Mors med fokus på private, foreninger, frivillige m.fl. Det skal synliggøres, hvordan branding og kommunikation, som strategisk indsats for kommunen, kan medvirke til befolkningstilvækst Der er allerede udarbejdet en del materiale, der kan tilknyttes og indgå i den samlede plan, herunder erhvervsklimaundersøgelsen og Mors på forkant. Resultaterne af nedenstående indsatser vil ligeledes kunne danne grundlag og/eller ramme for 2025-planen. 9

10 Rammer og samarbejdsformer i Ny Morsø Kommune Der skal arbejdes med en tydeliggørelse af ansvarsfordeling samt en, både internt og eksternt, gennemskuelighed i forhold til hvem, og hvor i organisationen bestemte opgaver løses. På tværs af arbejdsfelter, fagområder, afdelinger, imod andre kommuner, borgere, virksomheder, eksterne leverandører, øvrige eksterne aktører er grundstammen i Ny Morsø Kommune. Dette skal startes i fokusfora, men forankres i hverdagen, hvilket betyder, at det skal struktureres og metoderne skal udbredes i hele kommunen. Der skal udvælges fælles metoder for dette arbejde, evt. via metoden Relationel koordinering og via ensretning af arbejdsbeskrivelser/ håndbøger. De nye mødefora betyder, at der skal arbejdes med dertil passende mødekultur. Herunder form, indhold og formål, effektivitet og fast fokus på drift og udvikling samt deltagekreds. Kommunen skal yde en serviceorienteret myndighedsbehandling. Dette begreb skal derfor udfoldes og implementeres i kommunens drift. Der skal ekstra fokus på ekstern interessevaretagelse, så Morsø Kommune opnår de bedste synergier. Samarbejdet med borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter skal knyttes tættere på kommunens arbejde. Herunder skal samarbejdet med turist- og handelsstandsforeningen have et fælles eftersyn med sigte på at maksimerer samarbejdet, benytte alles ressourcer bedst muligt og sikre optimal synergi. (Samme arbejde er i gang med Erhvervsråd). Der skal ligeledes oprettes en interessent bank, bestående af aktører, borgere og andre, der kan give sparring til Morsø Kommune i udvalgte emner. Den attraktive og kompetente arbejdsplads Et væsentligt fokusområde er den fortsatte udvikling af den attraktive arbejdsplads. Dette for at sikre, at Morsø Kommune fortsat er en god arbejdsplads med høj arbejdsglæde, som er attraktiv at arbejde i, hvilket også vil medføre, at Morsø Kommune kan fastholde og rekruttere de nødvendige medarbejdere med de rette kompetencer. Morsø Kommune skal være en smidig og dynamisk organisation, som tilpasser sig omverden med det fokus, at medarbejdernes kompetencer benyttes bedst muligt. Det sikres ved, at opgaverne varetages på det rigtige specialiseringsniveau, så toppen af alles kompetencer udnyttes. Det vil medføre en større grad af involvering af medarbejderne i den samlede opgaveløsning med heraf følgende ansvar og øgede krav til den enkelte. Involvering af medarbejderne og øget indflydelse på opgaveløsningen vil være en stor motivationsfaktor for mange mennesker. Der skal skabes en læringskultur, som handler om, hvordan man håndterer fejl såvel som succeser. Det kræver en grundlæggende accept af, at medarbejderne kan begå fejl. I dagligdagen bruger man ikke tid på at lede efter hvis fejl det var, men bruger i stedet kræfterne på at lære af den pågældende fejl. På den måde vender man fejl til læring, ny bevidsthed og fælles succes. Morsø Kommune arbejder efter de tre værdier; Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed, og kommunens kodeks indeholder pejlemærker for kommunens arbejde og samarbejde. Der skal iværksættes et arbejde 10

11 med at få revurderet og genskabt et fælles værdigrundlag for hele organisationen. Herudover skal der arbejdes på ensartethed i organisationen, i respekt for de forskellige overenskomster og øvrige aftaler. Der skal arbejdes målrettet med opkvalificering og intern jobrotation, så der skabes karrieremuligheder for medarbejderne bl.a. for at sikre sig mod kompetencetab ved medarbejderafgang i organisationen. Opgaveløsningen har udgangspunkt i et forpligtende fællesskab, som indebærer, at alle skal have fokus på det gode medarbejder- og kollegaskab, at medarbejderne kan trække på hinanden i travle tider og søge råd og vejledning hos hinanden på tværs af organisationen. Som en del af brandingen af Morsø Kommune som den attraktive arbejdsplads, skal successer tydeliggøres og de gode historie kommunikeres ud internt og eksternt. På samme måde er det vigtigt at arbejde med hurtig integration af nye medarbejdere, herunder arbejde med at fastlægge ens retningslinjer for forløb for disse medarbejdere. I kommunens MED-system ligger mange muligheder for et fremtidigt samarbejde. I analysen er der peget på, at der er behov for at revitalisere og nytænke kommunens MED-arbejde, så det bliver vedkommende og attraktivt for medarbejdere og ledere at deltage i. Herunder skal form, indhold, samarbejdsmetoder, sagshåndtering, opgaver m.v. revurderes. Opgaveløsningsfokus Kommunen skal fokusere på den rigtige indgang i forhold til borger- og virksomhedshenvendelser og opgaven skal tilrettelægges ved, at der tænkes i hele løsninger ved henvendelser og sikres koordinering og hjælp, så borgere/virksomheder guides let igennem systemet. Det kræver åbenhed og øget grad af tværfagligt samarbejde, når der skal laves hele løsninger for borgere/virksomheder. Det betyder, at alle ledere og medarbejdere skal blande sig i hinandens områder, udfordre hinanden positivt og undlade kassetænkning samtidig med, at alle bevarer respekten for hinandens opgaveløsning via tydelige snitflader f.eks. mellem myndighed og udfører. Borgere/virksomheder er ansvarlige for eget liv/egen virksomhed, og kommunen skal tænke deres virkelighed ind i opgaveløsningen. Den gode professionelle opgaveløsning kræver, at organisationens snitflader og fagligheder ikke begrænser den bedste løsning for borgeren/virksomheden. Løsninger skal findes både ud fra helheds behovsvurdering, faglighed, økonomi og selvfølgelig lovmæssighed. I mødet med borgeren skal der være fokus på forebyggelse, rehabilitering og genoptræning. Når der gives tilbud, skal der følge krav med, som borgeren er ansvarlig for at leve op til i det samarbejde, der aftales. Det er væsentligt, at borgeren kan se sammenhæng og mening i de indsatser, der aftales. Fokus skal være på rette indsats til rette tid via prioritering, herved minimeres antallet af indsatser og forventningen er, at succesraten for den enkelte borger øges. Samfundet Mors har mange foreninger og frivillige, som bidrager med en bred vifte af indsatser på en lang række området. De frivillige, der laver en indsats indenfor det kommunale felt, er en stor ressource, og derfor skal der være fokus på, hvordan kommunen kan understøtte, fastholde og sikre dette fremadrettet. 11

12 Samarbejdet med de frivillige og foreningerne skal tilrettelægges, så det er let at være frivillig og/eller forening på Mors, så virkelysten bevares. Serviceeftersyn af opgaveløsning Der er et behov for at vurdere de administrative og øvrige borger- og virksomhedsrettede opgaver i forhold til, hvor og hvordan de skal løses i organisationen, af hvem og hvor mange (centralt, decentralt eller eksternt). Dette for at få frigjort tid til kerneopgaverne indenfor de enkelte stillinger og sikre at arbejdet tilrettelægges, så toppen af alles kompetencer benyttes, at flaskehalse i systemet undgås samt for at minimere kommunens sårbarhed, der er begrundet i kommunens størrelse. De interne støttefunktioner skal varetage flere opgaver for driften, hvilket igen vil betyde, at driften har mulighed for at koncentrere sig om sin kerneopgave. Der kan også med fordel udpeges medarbejdere/stillingsfunktioner fra driften, der kan tage del i ad hoc opgaver, så alles kompetencer og ressourcer udnyttes mest optimalt. I den offentlige sektor bruges kontrol og dokumentation ofte som styringsværktøj, hvilket er tidskrævende. En stor del af dokumentationen skyldes udefrakommende regelsæt, som Morsø Kommune ikke kan ændre. Men organisationen skal arbejde med at minimere intern kontrol og dokumentationskrav, samt nedbryde bureaukrati. IT og velfærdsteknologi kan være medvirkende til at skabe mere tid til løsningen af kerneopgaven, hvorfor dette område skal have konstant fokus. Der er behov for at arbejde med ledelsesrollen i forhold til styring og medarbejderdeltagelse, at arbejde med niveauet for central styring og decentral ledelse samt at ensrette de vilkår, der er ved at arbejde i kommunens forskellige områder. Der ønskes mere decentral ledelsesrum, det benævnes lad ledere være ledere. Dette er sat overfor det behov, der er for klar styring for at sikre kommunens overordnet drift, økonomi, strategisk retning og udvikling. Flere medarbejdere nævner, at de ønsker at være mere med i hele processen omkring et arbejde, så det ikke alene er (top) ledere, der arbejder med det tværfaglige, med udvalgsbehandling m.v. I den forbindelse er der også behov for at arbejde med dialogform og åbenhed ud/ind - op/ned i systemet således, at kommunikationen bliver mere præcis. Budget og økonomihåndtering og -styring kræver ensretning, og det er også nødvendigt at fastlægge både det individuelle og det fælles ansvar for egen afdeling og hele kommunen. 12

13 Bilag 1: Nuværende organisering 13

14 Bilag 2: Ny organisering 14

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vores organisationsfilosofi Værdier, styringsprincipper, organisering

Vores organisationsfilosofi Værdier, styringsprincipper, organisering i Hørsholm Kommune Tværkommunalt samarbejde God ledelse Medaftale Kommunikationspolitik Personalepolitik Fagspecifikke politikker Mål- og ramme aftaler Budget Økonomiske styringsprincipper Strategibrev

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

HR 98 netværksmøde i KL

HR 98 netværksmøde i KL HR 98 netværksmøde i KL 24 august 2017 [Initialer] J.nr. [Indsæt J.nr.] Allan Søgaard Larsen, Emma Winther og Birgit Lise Andersen deltog på netværksmødet med oplæg og i debat med HR-chefer fra 78 af landets

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Vores organisationsfilosofi kort fortalt

Vores organisationsfilosofi kort fortalt Her ser vi dig her tør vi gå nye veje Vores organisationsfilosofi kort fortalt 1 Vi har to værdier Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. Værdierne udtrykker det, der binder os sammen, og det, som skal

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Samspillet mellem Planchefen og Politikeren

Samspillet mellem Planchefen og Politikeren Samspillet mellem Planchefen og Politikeren Planchefernes Årsmøde, Hindsgavl, 20. november 2009 Tim Jeppesen, Direktør i Kultur, Plan og Erhverv, Svendborg Kommune Projekter Tim Jeppesen Svendborg Kommune,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Orientering fra direktionen

Orientering fra direktionen Orientering fra direktionen Direktionens strategiplan 2017-2020 1. Vi styrker den poliske ledelse 5. Vi er omstillingsparate og modstandsdygtige 2. Vi har fokus på resultater og det, der virker Servicetjek

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne Stillingsbeskrivelse indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Udfordringer og ansvarsområder

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere