HHET RETTEN PÅ BORNHOLM. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 28. maj 2010 i sag nr. BS 183/2007:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHET RETTEN PÅ BORNHOLM. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 28. maj 2010 i sag nr. BS 183/2007:"

Transkript

1 RETTEN PÅ BORNHOLM HHET Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. maj 2010 i sag nr. BS 183/2007: A mod Patienskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. sal 1161 København K Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens skader i højre skulder, venstre stemmelæbe samt føleforstyrrelser omkring højre øre, er skader, der kan tilskrives sagsøgerens behandlmg på X Sygehus, og om sagsøgeren er erstatningsberettiget herfor efter patientforsikringsloven. Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøgerens påstand er at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 19/ i sagsøgerens patientskadesag er erstatningsberettiget i henhold til patientforsikringsloven, således at patientforsikringens afgørelser af28/ og 24/ står ved magt. Sagsøgtes påstand er frifindelse. Oplysningeme i sagen Deime dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stic. 2. blev syg i efteråret 2004, og blev af egen læ Sygehus til udtagning af en biopsi på højre side af Sagsøgeren, /} ge henvist til yx halsen. Følgende fremgår af notat af vedr. Pr fra X Når vi gennemgår anamnesen viser det sig, at patienten gennem adskillige mdr. har haft massiv nattesved som kræver at han skifter tøj. Patienten har udviklet adenit bilat på halsen. Derudover oplyser han, at når han drikker alkohol, så får han brændende smerter svarende til lymft)meme. Patienten er således særdeies suspekt for malignt lymfom. srdoftt-m6.5or-s"roi-ki9i-n-toi-m{)o-'d67

2 Patienten er informeret om hele forløbet, og at vi mistænker at det er en tymfomsygdom, og at vi vil udtage en hel glandel til specialundersøgelse. Patienten er indforstået. Den mest hårde lymfekirtel og tilsyneladende letteste tilgængelige markeres, sørger sig for at holde sig væk fra den bagerste den af trigonum coli lateralis. Der anlægges incision over den markerede lymfekirtel, lymfekirtlen er ca. 2'/a-2 cm i diameter, den er hård og ser tydelig patologisk ud. Den dissekeres langsomt og stille ud. Hæmostasen sikres ved elektrokoagulation. Thysma lukkes med Vicryl Kl : Pga. det sene tidspunkt blev pt. her til i dag. Der har ikke været nogen komplikationer og der er ikke nogen ansamling under forbinding. «Af journaludskrift (bilag B) vedr. /+ fra / fremgår: Aktuelt Bemærker 21/9 en hævet lymfeknude på hø. side af halsen, opsøger læge og henvises til biopsi, som er udført 22/10 og viser en lymfeknude, som er total nekrotisk og uegnet til eventuel lymfomdiagnostik. Henvises så hertil til videre udredning og plan. Der er undervejs i forløbet tilkommet ny glandler i perifere regioner, han har haft alraen sygdomsfomemmelsc og nattesved. Den seneste uges tid er tilkommet hæshed og forværring af habituel åndenød. Ingen feber intet vægttab. Bevægeapparatet: ingen klager Han har hastig sygdomsprogression med LDH-stigning til Creatinin 0,195 og u- rat som for en uge siden var Under alle omstændigheder bliver sygdomsstadiet IV pga indvækst i hø. lunge, B- symptomer i form af nattesved og forhøjet LDH, altså højrisikosygdom i IPI. Qt.Ql.QS. 4033L1 Fortæller at han siden giandelbiopsi i fuld anæstesi har haft hævelse sv.t. højre sca..pulm. Han kan ikke abducere højre arm. Luksation? '".TEXWJ-l-l(>-.501-STm-K i7( t3-lo I-MOfJ-'rWT

3 Atnb. 4034L9 Befinder sig vel, udbeder sig svar på rtg. af skulderen, som led i en evt. nervelæsion, som flg. af lymfeknudebiopsi. Svaret foreligger endnu ikke Af joumalnotat vedr. røntgenbeskrivelse af 3. januar 2005 fra V (bilag C) fremgår: tf Indikation: Siden giandelbiopsi i UA uden af stand til at abducere hø skulder, hvor han føler scapula sidder anderledes end normalt Luksation? Beskrivelse: RU af hø. skulder, viser normale ossøse artikulære forhold, bortset fra let artrose i hø. AC-led. Beskrivende Læge: Den 27. febmar 2005 skrev overlæge C, X Sygehus, følgende til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn: Svar på klage fra / { 21/10-04 Kl Operation ved undertegnede: Jeg sikrede mig patientens identitet og markerede med kirurgisk markeringspen den hårdeste og mest tilgængelige kirtel. Den sad fortil i regio colli lateralis på højre side af halsen. Lymfeknuden lå umiddelbart under platysma og blev fjemet hel som patologeme og hæmatologerne ønsker. Operationen foregik uden problemer jeg var i stand til at konstatere. Forløbet har vist atjeg har beskadiget nerven til højre stemmelæbe. Det er jeg meget ulykkelig over og vil give min undskyldning for. 04/11-04, Kirurgisk ambulatorium: Det af patienten beskrevne forløb under samtalen kan jeg ikke genkende. Patienten blev informeret om at lymfeknuden var henfalden og at der derfor ikke kunne stilles en diagnose. STty* 144<t-.'K) I-STI) I-K i 9i-n-l,01-M0fl-M3* 7

4 n indbragte sagen for Patientforsikringen, der den 28. april 2005 traf følgende afgørelse: Afgørelse Patientforsikringen har fundet, at Deres følger efter biopsitagning den 21. oktober 2004 i form af stemmebåndslammelse, påvirkning af følenerven til ydre øre samt accessoruspåvirkning er omfattet af lov om patientforsikring. Patientforsikringen har endvidere fundet, at De foreløbig er berettiget til kr ,00 i godtgørelse efter lov om patientforsikring. Hertil kommer renter fra forfaldsdagen som anfiart under godtgørelsesposten svie og smerte. Forfaldsdagen er månedsdagen efter modtagelsen af de tilstrækkelige og nødvendige oplysninger til at træffe afgørelse om dc enkelte godtgørelses- og erstamingsposter. Afgørelseme er truffet i henhold til 2, stk. I, nr. 1, og 5, stk. 1, i lov om patientforsikring. Beløbet vil blive udbetalt til Dem gennem ^ kommune, der er orienteret ved kopi af denne afgørelse. Det skal bemærkes, at renter af alle godtgørelser og erstatninger er skattepligtige. Udbetalingen vil normalt ske inden 14 dage. Sagsfremstilling Patientforsikringen har på baggrund af oplysningeme i Deres anmeldelse, anmeldelsen fra X sygehus samt de indhentede lægelige akter lagt følgende hændelsesforløb til gnmd for sin afgørelse: De blev den 21. oktober 2004 opereret på X sygehus for hævede lymfekirtler på højre side af halsen (biopsi). Dagen efler blev De udskrevet til mikroskopisvar den 4. november Desværre var svaret ikke egnet til diagnostisk vurdering, idet lymfeknuden var nekrotisk. På grund af Deres symptomer samt ret hurtigt voksende lymfomer fandt man grundlag for hurtigt behandling på ^ samt videre udredning og plan. De oplyste den 10. november 2004 på y', at De gennem den sidste uge 5TD061 Ub^<i:, I -STIM K194- n-uli -Mno-iOé;

5 Side 5/22 havde været hæs, og der undervejs i forløbet tilkommet nye hævede lymfekirtler. De blev herefter undersøgt grundigt med henblik på endelig diagnosticering. Vcd undersøgelsen den 10. november 2004 havde De venstresidig stemmebåndslammelse. De fik den 6. november 2004 fjemet lymfeknuder i venstre armhule. De har efterfølgende fået påvist lymfekirtelkræft, og De går til behandling herfor på / De blev efter første biositagning den 21. oktober 2004 på )^ sygehus, Kirurgisk afdeling, hæs efter indgrebet, og De har siden fået diagnosticeret en højresidig stemmebåndslammelse. Deres gener efter operationen er talevanskeligheder i form af, at De kun kan hviske, højre øre er fialelsesløst, og højre arm er svær at løfte og gør ondt. Begrundelse Ifølge patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 1, kan der ydes erstatning, hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelsen, behandling eller lignende, og at skaden derved med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Det er derimod ikke en betingelse, at der er begået fejl aflægen eller andre i forbindelse med undersøgelsen eller behandlingen. Denne regel betyder, at De er berettiget til erstatning, hvis undersøgelse eller behandling har afveget fra, hvad der er efter lægevidenskab og erfering ville have været den bedste mulighed i den givne situation. Patientforsikring har ved sin afgørelse lagt vægt på, at optimal lægelig behandling havde tilsagt at man havde undgået at lædere/påvirke de 3 forskellige nerver (nervus recurrens, nervus auricularis magnus samt nervus accessorius) i forbindelse med biopsitagningen. Patientforsikringen traf den 24. februar 2006 yderligere en afgørelse i sagen som følger:

6 Side 6/22 Afgørelse Patientforsikringen har herefter fundet, at De er berettiget til yderligere kr ,00 i godtgørelse og erstatning efter lov om patientforsikring. Hertil kommer renter fra forfaldsdagen som anført under de enkelte godtgørelses- og erstatningsposter. Forfaldsdagen er månedsdagen efter modtagelsen af de tilstrækkelige og nødvendige oplysninger til at træffe afgørelse om de enkelte erstatningsposter. Afgørelsen er truffet i henhold til 5, stk. I, i lov om patientforsikring. Beløbet vil blive udbetalt til Dem gennem X kommune, der er orienteret ved kopi af denne afgørelse. Det skal bemærkes, at renter af alle godtgørelser og erstatninger er skattepligtige. Det samme gælder en eventuelt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Udbetalingen vil normalt ske inden 14 dage. Patientforsikringen har henned afsluttet behandlingen af Deres sag. Patientforsikringen har fastsat Deres varige mén som følge af patientskaden til en méngrad på i alt 12%. Der er herved lagt vægt på, at De har accessoriusparese i form af nedsat funktion af højre skulderled, idet opad. Og udadføring afhøjre arm kun kan foregå til grader. De har desuden føleforstyrrelse på øret og højre side af halsen. Disse gener svarer til en samlet méngrad på 12%. Selvom indgrebet er foretaget på højre side af halsen, cr der senere påvist en venstresidig stenunebåndslammelse og endvidere påvirkning af den højre nerve til skuldermusklerne og følenerve til højre, ydre øre. Patientforsikringen fmder det dog ikke overvejende sandsynligt, at Deres vensfresidig stemmebåndslammelse skyldes den stedfundne behandling på sygehuset. Patientforsikringen finder derimod, at Deres venstresidige stemmebåndslammelse skal tilskrives andre forhold, herunder med overvejende sandsynlighed den allerede bestående grundsygdom; malignt lymfom med hævede lymfekirtler på begge sider af halsen. De er derfor ikke berettiget til godtgørelse for varigt mén for så vidt angår den venstresidige stemmebåndslammelse. Godtgørelsen for varigt mén udgør kr ,00 pr. méngrad. Ved beregningen af Deres godtgørelse for varigt mén skal der ske et fradrag på 1% for hvert år. De var over 39 år på skadetidspunktet. Fra det fyldte 60. år nedsættes godtgørelsen for varigt mén med yderligere l%i pr. år frem til og med det 69. år. godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. De var på tidspunktet for patientskaden 65 år. Godtgørelsen for varigt mén er derfor nedsat med 32%. Deres méngodtgørelse udgør herefter kr Den 19. december 2006 traf Patientskadeankenævnet følgende afgørelse i sagen: STtW m»-so I-STI) I.KI SJ-n-LO I M0O.VD«;

7 Side 7/22 AFGØRELSE: Patientforsikringens afgørelse af 28. april 2005 ændres, således at De ikke anses for at være påført en efter patientforsikringsloven erstatningsberettigende skade. Som følger heraf ophæves Patientforsikringens afgørelser af 28. april 2005 og 24. februar Denne afgørelse kan indbringes for landsretten inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Landsretten kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.. Sagens baggrund: Ved Patientforsikringens afgørelse af 28. april 2005 (j.nr. ) blev De anset for at være påført en efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 1, erstatoingsberettigende skade vedrørende Deres behandling på X' sygehus den 21. oktober Erstatningsposten vedrørende helbredsudgifter og andet tab blev udskudt til senere behandling, og De fik afslag på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men erstatningsposten vedrørende erhvervsevnetab blev udskudt til senere behandling. De blev endelig tilkendt cn godtgørelse for svie og smerte på kr. Afgørelsen er ikke påklaget. Ved Patientforsikringens afgørelse af 24. februar 2006 blev De tilkendt en godtgørelse for varigt mén på kr. svarende til 12% efter aldersreduktion. Dc fik afslag på yderligere erstatning og godtgørelse. I et brev af 28. april 2006 har De klaget over Patientforsikringens afgørelse af 24. februar pe har vedlagt 5 bilag fra Simdhedsvæsenets Patientklagenævn og Embedslægen X. De har blandt anført, at De er berettiget til erstatoing for helbredelsesudgifter, yderligere godtgørelse for svie og smerte samt yderligere godtgørelse for varigt mén. Patientskadeankenævnet har indhentet en udtalelse fra Patientforsikringen og tilsendt Dem en kopi heraf samt modtaget sagens akter. Ved brev af 1. juli 2006 har De anført, at De ikke forstår, hvorfor De ikke er berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Ved brev af 21. oktober 2006 fremsatte Dc yderligere bemærkninger til sagen på baggrund af, at Patientskadeankenævnet har fremsendt meddelelse til Dem om, at man agtede at ændre Patientforsikringens afgørelse af 24. februar Deres klage har herefter været behandlet på mødet i Patientskadeankenævnet den 4. oktober og den 6. december Sagsfremstilline: Nævnet henviser til Patientforsikringens afgørelse af 28. april 2005, hvoraf følgende blandt andet fremgår: "De blev den 21. oktober 2004 opereret på X sygehus for hævede lymfekirtler på højre side af halsen (biopsi). Dagen efter blev Dc udskrevet til mikroskopisvar den 4. november Desværre var svaret ikke egnet til diagnostisk vurdering, idet lymfeknuden var nekrotisk. På grund af Deres symptomer samt ret hurtigt voksende lymfomer fandt man grundlag for hurtigt behandling på V samt videre udredning og plan. De oplyste den 10. november 2004 på ^/, at De gennem den sidste

8 Side 8/22 uge havde været hæs, og der undervejs i forløbet tilkommet nye hævede lymfekirtler. De blev herefter undersøgt grundigt med henblik på endelig diagnosticering. Ved undersøgelsen den 10. november 2004 havde De venstresidig stemmebåndslammelse. Dc fik den 6. november 2004 Qernet lymfeknuder i venstre armhule. De har efterfølgende fået påvist lymfekirtelkræft, og De går til behandling herfor, Kirurgisk afdeling, hæs efter indgrebet, og De har siden fået diagnosticeret en højresidig stemmebåndslammelse. Deres gener efter operationen er talevanskeligheder i form af, at Dc kun kan hviske, højre øre er følelsesløst, og højre arm er svær at løfte og gør ondt..." Nævnet skal bemærke, at der er tale om en venstresidig stemmebåndslammelse, men at indgrebet den 21. oktober 2004 blev foretaget i højre side. Der foreligger speciallægeerklæring af 6. Juni 2005 fra speciallæge ^ samt patientskadeerklæring og invaliditetsattest af 21. november 2005 fia Deres læge /_ Endvidere foreligger der akter fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i form af sagkyndig udtalelse af 2. marts 2006 fi^ speciallæge i kirurgi H og overlæge C- redegørelse af 27. februar 2005 til Embedslægen A /^v sygehus har i et høringssvar til Patientforsikring af 25. juli 2005 oplyst, at man ikke mener, at der cr sammenhæng mellem Deres gener og indgrebet den 21. oktober Bcgrundglsc for Paticntskadsankcnævnets afggrelse; Indledningsvis skal Patientskadeankenævnet bemærke, at Højesteret ved dom af 10, februar'2005 (sag 46/ U H) har fastslået, at nævnet er berettiget ti! at træffe en materielt set rigtigt afgørelse, selvom en tidligere afgørelse om ansvarsgrundlag i sagen ikke er påklaget af parterne. Srr:'06144>S-SO.STDl.KI'»-l-n-tO(-M(«.lXJA7

9 Side 9/22 Nævnet lægger til gnmd, at De på grund af mistanke om kræftlidelse blev biopteret på højre side af halsen og i venstre armhule for at opnå en diagnose, undersøgelseme fandt sted i oktober til december 2004, på henholdsvis X sygehus og Endvidere lægger nævnet lægge til grund, at der efter behandlingen blev konstateret venstresidig stemmebåndslammelse (lammelse af venstre nervus recurrens), højresidig skulderlammelse (lammelse afhøjre nervus accessorius) og sensibilitetsforstyrrelser omkring højre øre og på højre kind (påvirkning afhøjre nervus auricularis magnus). Det er en betingelse for, at der kan ydes erstatning efter lov om patientforsikring, at der ved behandling eller undersøgelse eller undladelse heraf cr påført patienten en skade, jf patientforsikringslovens 1, stk. 1. Det er i tilknytning hertil tillige en betingelse, at skaden med overvejende sandsynlighed er en følge af den foretagne behandling eller undersøgelse og ikke skyldes patientens grundsygdom eller andre forhold, jf lovens 2, stk. 1. For så vidt angår den venstresidige stemmebåndslammelse, lægger nævnet til grund, at De har haft en alvorlig lymfeknudekræft med difiust hævede kirtler, også i bryst- og bughule, og at disse i sig selv kan give anledning til nervepåvirkning. Dette er efter nævnets vurdering den eneste forklaring, der kan gives på Deres venstresidige stemmebåndslammelse, idet der slet ikke er opereret i nærheden af stemmebåndsnerven. Denne nervelammelse er dermed med overvejende sandsynlig ikke en følge af behandlingen, hvorfor denne er berettiger Dem til erstatning efter patientforsikringsloven. For så vidt angår den højresidige accessoriusparese fremgår det af overlæge C, redegørelse af 27. februar 2005 til Embedslægen X at snittet ved biopsien på X d. 21. oktober 2004 blev lagt "fanil i hø. regio colli lateralis". På baggrund heraf og af operationsbeskrivelsen af 21. oktober 2004 har man efter nævnets vurdering denned ikke kunnet beskadige nervus accessorius, der forløber bagtil (bag m. stenocleid). Speciallægeerklæring af 6. juni 2005 ved speciallæge S> beskriver imidlertid "et ar på hø. side af halsen lige hagmi m. sternocleid og et lille ar over selve m. stemocleid". Med denne piacering af snittet kan n. accessorius godt være i farezonen, men det behøver ikke at være tiifæidet, idet snittet er lagt hvor kirtlen lå, og det må lægges til grund, at dissektionen er foretaget meget forsigtigt. Imod en operativ skade taler endvidere, at De ikke synes at hav e klaget over skulderrooa I WA-.M J-Jm t-k194.'d.lo(-moa.u567

10 Side 10/22 problemer umiddelbart efter indgrebet, eller da De blev udskrevet dagen efter, og heller ikke da De den 10. november 2004 blev indlagt på Y. Journaiskrivende læge anfører direkte: "Bevægeapparatet" ingen klager" og ved den objektive undersøgelse: "Intakt accessorius bilateralt". De synes ikke efterfølgende at være opereret på højre side af halsen på ^. Det er således ikke overvejende sandsynligt, at accessoriusparesen er opstået ved biopsien på X. Denne nervelammelse er dermed ikke med overvejende sandsynlighed en følge af behandlingen, hvorfor den ikke berettiger Dem til erstatning efter patientsforsikringsloven. For så vidt angår føleforstyrrelserne omkring højre øre finder nævnet imidlertid, at disse med overvejende sandsynlighed er en hændelse følge af en korrekt udført bioptering, idet dette er en meget ahnindelig komplikation, også ved operationer for godartede tilstande. I henhold til lov om patientforsikring 2, stk. 1, nr. I, kan erstatning ydes, hvis en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne foriiold ville have handlet anderledes, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Nævnet har herved lagt vægt på, at biopteringen i form af Qemelsc af lymfekirtel på højre side af halsen den 21. oktober 2004 blev foretaget på korrekt indikation og i overensstemmelse med anerkendte retaingslinjer. Således mistænkte man Dem for at lide af en kræftlidelse, hvorfor det var relevant at Qeme kirtlen med henblik på videre udredning. I henhold til patientforsikringslovens 2, stk. I, nr. 4, kan der ydes erstataing, hvis der som følge af undersøgelse eller behandling indtræder skade i form af komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels til skadens alvor set i forhold til patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt, samt til skadens sjældenhed og mulighedeme for at tage risikoen for dens indtræden i betragtaing. Det drejer sig især om sjældne og meget belastende komplikationer i forhold til sygdommen og dens behandling. Nævnet fmder, at Deres komplikation i form af føleforstyrrelseme omkring højre øre og kind ikke er mere end De bør tåle, henset til, at det drejede sig om diagnostik af kræft og lignende tilstande, og idet symptomeme normalt mindsket i løbet af nogle år og ofte forsvinder helt. Ved vurderingen herafer der særlig lagt vægt på, at der efter følgende blev påvist lymfekirtelkræft og således en alvorlig grundlidelse, der ubehandlet ville have medført meget og mere alvorlige konsekvenser for Dem.

11 Betingelseme for at yde erstatning efter patientforsikringsloven er således ikke opfyldt, jf 1, stk. 1, og 2, stk. 1, nr. 1 og 4. Som følge heraf er De ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse i medfiar af erstatningsansvarsloven. Af speciallægeerklæring udarbejdet af speciallæge vs den 6. juni 2005 fremgår bl.a.: rp: kun den nævnte parese af n. accesorius dxt kan skyldes LK Qemelsen på halsen, et indgreb der blev foretaget på BCS af overl. Som komplikation til denne er der opstået et skulder-arm-syndrom dxt som vel dog kan bedres med massage og sygegymnastik. Dette må dog bedømmes af en Fysiurg. Derimod kan jeg ikke se nogen sammenhæng til de andre beskrevne skader idet der overhovedet ikke kan findes anatomiske mulige forbindelser. Recurrensparesen sin kan naturligvis ikke opstå ved indgreb på hø. side. Den 22. november 2005 udarbejdede læge invaliditetsattest vedr. ^ Af attesten fremgår blandt andet: Venstre Venstre Aktivt Højre Højre Venstre Venstre Passivt Højre Højre Hvilke klager fremfører patienten? Nedsat funktion i højre overeksfremitet, vejrtrækningsbesvær samt nakkegener. Den 2. marts 2006 fremsendte overkirurg, dr. med j-i følgende sagkyndige udtalelse til Patientklagenævnet: Yjed.r. journalnr.:, '>TmAlA46-5V)[-ST))I-K 194--n-tJ)l WiW-iO*?

12 Side 12/22 Fremsendte sag er genmodtaget efter at der er indkommet fiøringssvar fra klager. Høringssvaret giver mig ikke anledning til at ændre i den af mig udfærdigede votering dateret d. 29. juni Klager, /f, fik d. 21. oktober 2004 Qernet lymfeknude på højre side af halsen. Efterfølgende er der ved to undersøgelser, d. 10. november 2004 på y og d. 6. juni 2005 hos øre-næse-halslæge konstateret, at 's vensfre stemmenerve er lammet. Lammelse af derme nerve kan ikke have sammenhæng med operation på højre sidc af halsen. Ved undersøgelse på y d. 10. november 2004 er der joumalført, at A har normal fiinktion af den nerve, der forsynet store halsmuskel og store skuldermuskel på såvel højre- som vensfre side, dvs. at der 14 dage efter indgrebet på halsen ikke er tegn på lammelse af skuldemerven på højre side. Det skal bemærkes at en sådan lammelse er fundet i forbindelse med undersøgelse d. 6. juni Beskadigelse af nerven til skuldermuskulaturen er velkendt ved indgreb, som /f- har fået foretaget, men en sådan lammelse vil, ved beskadigelse, indfræde straks og ikke mere end 14 dage efter, at skaden er sket De følemæssige forstyrrelser der beskrives af speciallæge d. 6. juni 2005 kan anatomisk ikke have sammenhæng med indgrebet d. 21. oktober 2004." Ved brev af 25. oktober 2005 skrev professor, dr. med. P, følgende til Patientforsikringen:, y Vedrorende: ^ Jeg har gennemlæst hele sagen, og X sygehus har ret i, at det drejer sig om en venstresidig recurrensparese og ikke om en højresidig recurrensparese. Jeg har fra starten på baggrund af patientens anmeldelse af fejlagtigt froede, at det var en højresidig parese, hvilket skadeanmelderen (overlæge C, X sygehus) også i sin anmeldelse af klar anmelder lammelse afhøjre stemmelæbe med hæshed og talebesvær til følge. Først ved speciallægeundersøgelse af ved øre-næse-halslæge\3, fremføres det, at det ikke er højre men vensfre sande stemmelæbe, der er lammet. Ved gennemgang af undersøgelserne på V fremgår det også ved undersøgelse af patienten på øre-næse-halsambulatoriet, at det drejer sig om en venstresidig stemmebåndsparese. Konklusion: vi må således korrigere vores tidligere notat af , hvor jeg skriver, at det er højre nervus recurrens, der er læderet men jeg mener ikke, det ændrer på vores konklusion, at behandlingen ikke er optimal, og at patienten ikke er behandlet efter bedste specialiststandard, idet derved fjemelse af lymfeglandel nedadtil på højre side af halsen kom en accessoriusparese. Jeg har også i slutningen af min vurdering noteret, at man ved undersøgelsen på / øreafdeling den 10. november 2004 fandt en vensfresidig stenunebåndslammelse. hvordan derme venstresidige stemmebåndslammelse er opstået er vanskelig at sige. Ifølge patienten opstod hæsheden umiddelbart efter indgreb på højre side af halsen, men man må nok sige, at enten er det tilfældigt sammenfald, eller også er det en huskefejl hos patienten. Da det drejer sig om malignt lymfom, må man formode, at det er grundsygdommen med hævede lymfekirtler på begge sider af halsen, som har forårsaget den venstresidige recurrensparese. ".rr>)*lij6-5(h.5re>l-kl'm.ti-l()l-<«j()-ii>6t

13 Side 13/22 Han har fiet en foreløbig godtgørelse på kr. og har tilsyneladende fortsat sin højresidige accessoiusparese. tl Af konsultationsudtalelse vedrørende /f den 27. juni 2008 fremgår blandt andet: fra y Konklusion Patienten har klinisk tegn på højresidig accessorius påvirkning. Dette begrundet i den observeret atrofi af den højresidig skuldermuskulatur. Dette synes ved gennemgang af anamnesen mest sandsynligt forklaret ved det foretagne indgreb på )( sygehus Med henblik på endelig afklaring af accessorius piåvirkning, kunne foreslås vurdering ved neurolog/neurofysiologisk afd. ( ) Patienten har venstresidig delvist stemmebåndslammelse. Dette synes ikke forklaret ved det tidligere indgreb. En sandsynlig forklaring kunne imidlertidig være patientens lymfomsygdom. Dette faktimi, at patientens stemmekvalitet er bedret over tid, understøtter denne betragtning i det patienten har responderet godt på den givne lymfombehandling. Der foreligger CT skaiming fi^ 2006, der påviser glandler i mediastinum. Umiddelbart kan jeg ikke af WEB 1000, se hvorledes skanningerne fi^ 2004 så ud, men da patienten ikke havde modtaget behandling for sin lymfomsygdom på dette tidspunkt, kan man med god grund antage at lymfeknudcsvulsten på dette tidspunkt var mere udtalt. Med hensyn til ansigtssensibiliteten, kurme dette tyde på påvirkning af nervus aurikurlaris magnus dxt. Således klinisk og anamnestisk tegn på højresidig accessorius påvirkning, samt mulige påvirkning af nervus aurikularis magnus dxt. Anamnestisk bedst forklaret ved det foretagne indgreb for tt Ved brev af 30. marts 2009 skrev afdelingslæge [ til Patientforsikringen: følgende II Vedr.,4- Pt. har tidligere fået udbetalt erstatning for mén efter lymfeknudefjemelse på højresidige hals, der har medført lammelse af højresidige stemmebånd samt atrofi af formentlig musculus trapezius. Pt kan ikke løfle armen over 45 grader, pt er blevet undersøgt i den forbindelse af vores øre-, nasse- halslæger, der har anført, at han er blevet glandeleksstirperet på venstre side og således ikke samsidig, som de førnævnte læsioner. Søgsmålet drejer sig imidlertid om lymfeknudefjemelse på højre side, som blev foretaget på Sygehus som det fremgår af papireme. Vi har patologibeskrivelse både fra højre og vensfresidige lymfeknudebiopsi, som dengang ikke gav den endelige diagnose, men blev fundet via lymfeknudebiopsi fra aksil. Da der formentlig er opstået misforståelse på øre-, næse- halsafdelingen, der givetvis alene har svaret på den biopsi, de har udtaget fra venstresidige accessoriuskæde, bedes I præcisere, hvad vi skal foretage os for at rette op på misforståelsen. STtKW IJ-W-So I - 5Tn I K19 J n LO (-Mm-y>57

14 Side 14/22 Ved brev af 22. september 2009 skrev overlæge ^ y, følgende til Patientvejlederen: lt Patienten følges hos for malignt lymfom, har , Set udtaget en glandebiopsi på højre side af halsen på kirurgisk afdeling, X Efterfølgende udvikler han accessorisk parese, dvs. hængende højre hånd, som ikke kan løftes helt pga. overskæring af nervus accessorius og efter forløbet svær muskelatrofi i de innerverede muskler. Derudover Qr han efter pocrationen hæshed, der er konstateret lammelse i venstre stemmebånd. Efterfølgende har patienten fået udført biopsi på venstre side af halsen her. Det er for mig lidt uklart oro, accessoritis paresen, altså på højre side, var med i skade' serstatningsgrundlaget Patienten finder det ikke rimeligt, at han skal tilbagebetale erstatningen og hans advokat har været involveret i sagen. Jeg kan ikke på baggrund af de dokumenter, vi har i joumalen, vurdere den præcise sammenhæng mellem tildeling og afslag, og demdover cr der desværre i vor primære joumal af cn fejl, idet patientens opståede lammelse i højre skuldermuskulatur efter operationen, ikke er beskrevet i anamnesen. Der foreligger ikke cn objektiv undersøgelse afdette og man kan ikke helt udelukke, at disse mangler i vor primasre joumal, kan have betydning for patientens skadeerstatning. Imidlertid er hans skade i højresidige skuldermuskulatur cn klassisk kendt komplikation til giandelbiopsi på halsen og hans sammenhæng cr derfor overordentligt sandsynligt. II Sagen har været forelagt for Retslægerådet, der den 23. januar 2008 har fremsat følgende besvarelse: II Spørgsmål 1: Kan omhandlede indgreb havde forårsaget skader på nervesystemet, der påvirker bevægeevnen i overarm, skulder og nakke? Der er foretaget fjemelse af en lymfeknude på højre side af halsen. I følge bilag D findes et ar bag højre nervus semoclcidomastoiderus. Her kan nervus accesorius være forløbende. En læsion af denne nerve på det pågældende sted vil medføre parese af nervus trapezius i form af hængende skulder og displacering af skulderbladet i nedadudad retning ("scapula alatae"). Der vil være besvær med at løfte armen lateralt til mere end 90 samt skulderen. Dette synes jf bilag G at være tilfældet I samme bilag er der dog anført andre udfald, som ikke kan være betinget af en isoleret skade på nervus accesorius. Der er således fimdet svind af deltamusklen (som forsynes af nervus axillaris) samt nedsat bevægelighed i højre albue og fingeried. Endvidere anføres der i bilag F føleforstyrrelser i høre underarm og fingre. Alt i alt synes dette snarere at være betinget af påvirkning svarende til nervegrene hidrørende fra plexus brachiales, hvilket STCfié H4fc-SO I-STO 1 - K1 W-n t - M<»-tfJ* 7

15 Side 15/22 ikke kan være beskadiget med det pågældende indgreb, men derimod på gnmd af lymfomeme. Spørgsmål 2: Er det sandsynligt, at A på gurnd qf svækket almen tilstand og sengeliggende tilstandførst nogen tid efter indgrebet konstaterer manglende evne til at bevæge højre arm? /f blev udskrevet dagen efter indgrebet "uden komplikationer" ifølge bilag A. Der er desuden i bilag B, dateret altså næsten 3 uger efter indgrebet, anført, at /}" ikke havde klager fra bevægeapparatet, og i bilag 2, at der var normal fimktion af begge nn. accessorii, ligeledes dateret Det er derfor mest sandsynligt, at skulder-arm-geneme er opstået nogen tid efter Qemelse af lymfeknuden på højre side af halsen og forårsaget af progression af gnmdsygdommen. Spørgsmål 3: Hvis ikke, hvad er så årsagen til nedsættelsen af bevægeligheden? Se besvarelse af spørgsmål 2. Spørgsmål 4: Kan den konstaterede følesløshed omkring øreregionen tilskrives indgrebet den 21/ ? Det er velkendt, at nervus auricularis magnus kan læderes ved kirurgiske indgreb på halsen og give anledning til tab af følesansen svarende til ydre øre. Spørgsinål 5: Der ønskes en redegørelse for, hvilke nerver, den på højre hals nærmere beskrevne biopsitagning kommer iforbindelse med og hvilke muligheder for beskadigelse indgrebet, herunder et mindre professionelt udført indgreb, kan medføre på patienten? N. auricularis magnus som ovenfor beskrevet samt n. accessorius. Førstnævnte er sandsynligvis læderet ved indgrebet, men n. accessorius, jf bilag 1 og A, er søgt skånet og formentlig ikke beskadiget af indgrebet. Spørgsmål 6: Det bedes herefter besvaret om omhandlede operative indgreb kan have beskadiget patientens stemmelæber, hvorom henvises til journalmateriale? Der er lammelse af venstre stemmebånd, og da indgrebet er foretaget på højre side, er dette ikke årsag til lammelse. Spørgsmål 7: Kan den den 21/ foretagne biopsitagning anses for udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægelig standard? Ja. Spørgsmål 8: Der forespørges, om sagen i ovrigt giver retslægerådet anledning til bemærkmnger? Nej. I sagen behandling har professorerne T. Ovesen og J. Thomsen samt overlæge P. Thomsen deltaget. STT>i«UJ>j-SOI-STOt-Kr'>4-n-(.o(.,\10i).'.0*7

16 Side 16/22 Retslægerådet har den 15. juli 2009 fremsat følgende besvarelse af supplerende spørgsmål: (I Vedrørende j.nr. BS 183/ / mod Patientskadeankenævnet Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de supplerende stillede spørgsmål således: Supplerende spørgsmål af fra advokat A. Rønn-Simonsen: Retslægerådet bedes udtale sig om i hvilken side stemmebåndslammelsen udfra de lægelige undersøgelser er konstateret, og om der kan herske tvivl om denne diagnose, henset til ^ subjektive opfattelse af, at der var tale om beskadigelse qf højre stemmelæbe. I sin oprindelige udtalelse udtaler retslægerådet som svar på spørgsmål 5, at n. accessoerius "formentlig" ikke er beskadiget ved indgrebet Hvilken vægt skal der tillægges ordet "formentlig" I denne sammenhæng. Der cr tale om cn venstresidig stemmebåndslammelse påvist ved fiberskopi. Det er desuden ikke muligt for en person "subjektivt" at afgøre, om lammelsen er på højre side eller venstre sidc. Med hensyn til hvilken vægt, der skal tillægges "formentlig" i retslægerådets tidligere svar på spørgsmål 5, henvises til svaret på sagsøgers tillægsspørgsmål, jf retsbogen af Sagsøgers tillægsspørgsmål, jf. retsbogen af 29. juli 2008: Giver udtalelsen cif 27. Juni 2008fra Y øre- næse- halsafdeling Retslægerådet anledning til at formode, at beskadigelsen af højre skuldermuskulatur hidrører fi-a den højresidig biopsiudtagning Jra oktober 2004 på ^ sygehus? Nej, Retslægerådet anser ikke, at det kirurgiske indgreb på højre side af halsen i 2004 var årsag til nervebeskadigelse. Derer ikke beskrevet lammelse hverken umiddelbart eller kort tid efter indgrebet, hvilket ville være det forventelige, hvis der var tale om en kirurgisk komplikation frem for nervepåvirkning som følge af grundlidelsen. Sagsøgtes tillægsspørgsmål, jf. retsbogen af 29. juli 2008: ;TD'l6f+4«-SOJ-5-nll-KI9t-'n-(.0t-M<IO-\D67

17 Side 17/22 SpBrgsmål A; Giver den foreliggende erklæring qf 27. juni 2008 fra Y Retslægerådet anledning til revision qf den den 23. januar 2008, j. nr. 50E/E /cp, foretagne besvarelse qf spørgsmål 1, 2 og 7? Nej. Spgrgsmål B: / bekræftende fald anmodet Retslægerådet om at meddele, hvilken revision der er tale om. Besvarelse af spørgsmålet bortfalder. Spørgsmål C: giver de yderligere spørgsmål i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Retslægerådet bemærker, at udtalelse af 30. marts 2009 fra y, modtaget ved rettens skrivelse af ikke er indgået i rådets vurdering, idet udtalelsen er modtaget efter, at sagen har været rundt hos de voterende. I sagen behandling har overiæge S. Dyve, professor T. Ovesen, professor J. Thomsen samt overlæge P. Thorvaldsen deltaget Retslægerådet har den 8. december 2009 fremsat følgende besvarelse af supplerende stillede spørgsmål: Vedr../l Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare det supplerende stillede spørgsmål således: Hvorvidt udtalelse af 30. marls 2009fra Y giver Retslægerådet grundlag for yderligere bemærkninger i relation til Retslægerådets udtalelse af 15. juli 2009? Brevet fra )/ skøn. af ændrer ikke Retslægerådets tidligere afgivne [ sagens behandling har professorerne T. Ovesen og J. Thomsen samt overiæge P. Thorvaldsen deltaget S"m06t4J(i-50l'TT01-Kl94.n.Ut.M(10-iOA7

18 Side 18/22 Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger, r, og af vidnet overlæge ^ Forklaringerne gengives som følger: Sagsøger forklarede, at han er pensionist og alene modtager almindelig folkepension ligesom konen gør det. Han har tidligere været ansat i /<C kommune som maler i 38 år. Han flyttede til X sammen med konen for ca. 10 år siden. Han blev syg i september Han havde kun symptomer i form af en knude på halsen. Han gik til læge som sagde, at det var en lymfeknude, og det kimne være en forkølelse, der gjorde det. Han blev dog dårligere og dårligere. Det var som om at hele hans mekanisme ikke fungerede. Den 21. oktober 2004 blev han indlagt på X Sygehus med henbhk på at få udtaget en glandel. Det var en fredag, og udførelsen skulle ske i fiild narkose. Han lå der hele dagen og blev opereret om aftenen. Han var meget dårlig, da han vågnede. Han blev udskrevet dagen efter. Han havde en fiygtelig nat på hospitalet, og han var dårlig, men tænkte blot på, at konen skulle komme og hente ham, så han kunne komme hjem og slappe af Han blev mere og mere dårlig den følgende tid. Han fik vand i hele kroppen. De tog på X Sygehus i perioden mellem den 22. oktober 2004 og indtil han blev indlagt i november på y. Han var meget påvirket af symptomeme. Hans stemme blev også nedsat. På V gennemgik han en skrap kemoterapi. Han var så dårlig, at han ikke kunne tænke på, at han feks. havde ondt i højre skulder. Hans kone opdagede på et tidspunkt, at han havde ligesom et hul oppe ved højre skulder. Han bad om at blive røntgenfotograferet på y, hvilket skete. Han mærkede ikke arnien og højre skulder med det samme, men først da han skulle op og gå og træne efter "hovedsygdommen". Da han blev udskrevet fra X^ Sygehus, var det er problem for ham feks. at tage en undertrøje pl Han har stadig problemer hermed. Han kunne slet ikke forestille sig, at der kunne være noget andet i vejen end hans kræftsygdom. Skulderlanunelsen har været derfirastarten, men er druknet i "hovedsygdommens" forløb i øvrigt. Behandlingen på y gik i gang, og han blev efter en særlig kemoterapi erklæret for rask. Sagsøgeren klagede til Patientklagenævnet omkring nytår 2004/2005. Det var en vejleder på y, der anbefalede ham at klage. Lægeme på y sagde, at det måtte være noget, der var opstået på X Han kan ikke huske nærmere, hvad de sagde. Foreholdt det fremlagte bilag 1 forklarede han, at overlæge O undskyldte overfor ham. O havde undskyldt mundtligt overfor ham inden han fik brevet. C sagde til ham, at han var meget ked af det, der var sket på X Sygehus. Fra det tidspunkt troede han, at det var lægemes fejl. Advokat L talte han også med på sygehuset. Hun sagde det samme, som de andre læger. Afdelingslæge og \ sendte ham til øre-, næse- og halslæge. Skulderen blev også undersøgt. Han fik ikke at vide, hvorfor skulderen var ødelagt, y STT?0«l«4i-S0)-STO(-KI94-T14JJI-MnO4D67

19 Side 19/22 har undersøgt ham. 3 har sagt, at noget sådant kan ske i enkehe tilfælde i forbindelse med indgrebet. Ham og konen har ikke økonomisk mulighed for at tilbagebetale de allerede udbetalte penge fra Patientforsikringen. Vidne forklarede, at han overlæge på / med speciale i blodsygdomme og lymfekirtelkræft m.v. Vidnet kommer på X Sygehus som læge. Han kender 4 som han har mødt en gang i september Vidnet har ikke tidligere set og heller ikke siden september Grunden til at han mødte var fordi, han var vikar for afdelingslæge I og passede ambulatoriet en enkelt dag. Han har ikke talt med / om /4, men læst i. joumal og fået af vide af /j-, at stemmen var ændret og at højre skulder var sænket. Vidnet skrev på denne baggrund et brev til y \ patientvejleder, jf. det fremlagte bilag 10. Foreholdt bilag 10 forklarede vidnet vedrørende udtrykket "efterfølgende", at han ikke har set patienten før, men at praksis med højre skulder kan være overskæring af nerver. Han synes, at det lignede et sådant tilfælde. Han har tidligere set sådan en skade et par gange. Det er en fejl, hvis /f har haft lammelsen, og det ikke står i joumalen. Han har kigget i røntgenarkivet og set i joumalen vedrørende november 2004, at der er bestilt røntgenoptagelse af skulderen udført den 3. januar Der står, at knogleforholdene er normale. Inden den 3. januar 2005 talte sagsøgeren med afdelingslægen. Der var ingen komplikationer står der i bemærkningeme. Dette betyder blot, at der ikke var nogen blødning eller blodansamling m.v. Dette betyder ikke, at der ikke kuime være aktuelle skader, som i dette tilfælde. Skulderen er ikke gået af led. Røntgenbilledet siger ikke noget om muskleme. Det er sandsynligt med lymfeknuder og at kemoterapi også kan give skader. Det klassiske er dog, at hvis man skærer nerven over, så falder skulderen ned. Man skal altid lave en nåleprøve mden man tager en hel kirtel ud. Hvis mistanken er om kræft, så tager man dog hele kirtlen ud. Nåleprøven er for at udgå en skade, som den man her kan have mistanke om. Der er ingen tidsaksel i det han har sagt. I princippet vil en sådan skade vise sig med det samme. I sagsøgers tilfælde har man focuseret på lymfekirtelkræften og ikke på skaden. Adspurgt af Kammeradvokaten ved advokat Christel Jensen forklarer vidnet, at det er korrekt, at han er afdelingsoverlæge på afdeling 4034 L, men at han ikke var læge der dengang f\. var der. Foreholdt det fremlagte joumalnotat af 10. november 2004, hvoraf fremgår vedr. bevægeapparatet, at der ikke er nogen klager over dette forklarer vidnet, at det fremgår, at der kort tid efter er bestilt røntgen. Med hensyn til stemmelæberne så har han ikke undersøgt patienten, men det er venstre stemmelæbe, der er lammet. Indgrebet er sket på højre side af halsen og giver ikke en sådan skade. STTi06liJfr-3i)l-S"roi-K:i'74-n-tJil-W'»(J-iD6"?

20 Side 20/22 Parternes synspunicter Sagsøgeren har i overensstemmelse med sit påstandsdokimient gjort gælden de, at skademe på sagsøgerens stemmebånd og højre skuldermuskulatur er en adækvat følge af biopsitagningen på )\ Sygehus den 21/ , at skaden kunne være undgået ved en anderledes og mere omhyggelig behandling af en erfaren specialist, jf patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 1, at overlæge har erkendt at have beskadiget nerven til højre stemmelæbe, jf bilag 1, at y ved bilag 2, den 10/ fej lagtigt forveksler indgreb i højre side med venstre side, at denne går igen i hele forløbet, at indgreb og skade bekræftes af y, bilag 7, at fejlen går igen i udtalelse fra, bilag 8, at det af bilag J fremgår, at den behandling sagsøgeren har været udsat for ikke er optimal, at den tvivl, der er skabt om indgrebets korrekthed på )( Sygehus må komme sagsøgeren til gode, at det er retten og ikke Retslægerådet der vurderer, om der er begået lægelige fejl. Sagsøgte har i overensstemmelse med sit påstandsdokument gjort gældende til støtte for frifindelsespåstanden, at der intet grundlag er for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse af 19. december 2006, hvorefter sagsøgerens venstresidige stemmebåndslammelse og hans højresidige skulderlammelse ikke er en følge af det den 21. oktober 2004 foretagne indgreb og dermed ikke erstatningsberettigende, jf. patientforsikringslovens 1, stk. 1 og 2, stic. 1. Der er heller intet grundlag for at anse sagsøgeren for erstatningsberettiget efter patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 4, for de indtmfiie føleforstyrrelser omkring højre øre, idet en sådan komplikation er en hyppig og hændelig følge af det foretagne indgreb. Af Retslægerådets svar på spørgsmål 6 fremgår, at indgrebet den 21. oktober 2004 ikke kan være årsag til skaden på sagsøgeren stemmebånd og deraf følgende hæshed. Af Retslægerådets svar på spørgsmål 1 og 2 følger, at den højresidige skulderlammelse ikke med overvejende sandsynlighed er forårsaget af indgrebet den 21. oktober 2004 men snarere af grundsygdommen. Hermed stemmer, at skulderlidelsen først blev konstateret den 6. juni 2005 eller mere end 7 måneder efter indgrebet. ^,TTX»I^-l^>-SOI-5T0l K yj-tj L'H-^!»(^-lU67

21 Side 21/22 Det fremgår endelig af Retslægerådets svar på spørgsmål 4, at føleforstyrrelsen omkring højre øre er en velkendt komplikation til det den 21. oktober 2004 foretagne indgreb og derfor ikke berettiger til erstatning. Heller ikke denne lidelse kan derfor anerkendes efter patientforsikringslovens 2, stk. I.nr. 4. Rettens begrundelse og afgørelse Vedr. sagsøgers højre skulder og venstre stemmelæbe: Ud fra. det foreliggende og de afgivne forklaringer findes det ikke godtgjort, at sagsøgers skade i højre skulder og lammelse i venstre stemmelæbe skyldes eller må antages at skyldes indgrebet foretaget på \ Sygehus den 21. oktober Retten har herved lagt vægt på Retslægerådets besvarelse af de af parteme stillede spørgsmål, samt på at det blandt andet ikke er dokumenteret, at der var skade på sagsøgerens højre skulder umiddelbart efter indgrebet. Retten finder på denne baggrund, at sagsøgeren ikke er erstatningsberettiget i medfør af patientforsikringsloven. Vedr. sagsøgers føleforstynrelser omkring højre øre: Retten lægger til grund som ubestridt, at sagsøger har disse gener. Retten finder ud fra det foreuggende, at det ikke er godtgjort, at en erfaren specialist ville have handlet anderledes, end man har gjort ved behandlingen på X Sygehus i forbindelse med indgrebet den 21, oktober Retten har herved lagt vægt på, at Qemelse af lymfekirtlen på højre side af halsen blev foretaget på baggrund af mistanke om en kræftlidelse, der viste sig at være korrekt. Retten finder ud fra det foreliggende, at sagsøgers gener i form af føleforstyrrelser omkring højre øre og kind ikke er mere omfattende, end hvad sagsøgeren med rimelighed må tåle efter det foretagne indgreb. Retten har herved lagt vægt det oplyste om sagsøgerens sygdom og skadens omfang. Rettenfinder på deime baggrund, at betingelseme for at tilkende erstatning til sagsøgeren som følge af skaden ikke er opfyldt, jf lov om patientforsikring 2, stic. l,nr. 1 ognr. 4. Der forholdes med sagens omkostninger som bestemt nedenfor. Retten har ved fastsættelse heraf lagt vægt på sagens omfang, herunder at der har været stillet spørgsmål til Retslægerådet i flere omgange samt til sagens karakter. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, fiifindes. Inden 14 dage skal sagsøgeren til sagsøgte betale sagens omkostninger med kr. Anna Helene Noer dommerfuldmægtig SnxKUJft-Slx-STOI-Kl^t.n-UI-Mrtt.'Db?

22 Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten på Bomholm, den 28. maj Arme-Marie urne-mane Nielsen, 1 kontorfiildmægtig

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008:

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008: Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS 3-1384/2008: N mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Under

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med hospitalsbehandling er påført en erstatningsberettiget patientskade.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med hospitalsbehandling er påført en erstatningsberettiget patientskade. RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM fsagt den 30. oktober 2017 i sag nr. BS Cl-1097/2015 : mod nkenævnet for Patienterstatningen Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt RETTEN PÅ BORNHOLM Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2009 i sag nr. BS 131/2009: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaflet 43 1161 København K Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24.

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS 4-2321/2007: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B358900F - BES/CJO/HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG MODTAGET JOURNALEN 2 3 MAJ 2005 DOM Afsagt den 20. maj 2005 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Ejler Bruun og Jens Nørtved

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. maj 2016 i sag nr. BS L-1677/2014: og A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens RETTEN i ESBJERG Udskrift dornbogen DOM Afsagt den 25. marts 2014 i sag nr. BS l/2013: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens Under denne sag der er anlagt medfør af retsplejelovens

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2016 i sag nr. BS 2C-217/2015: mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidl. Patientskadeankenævnet) Finsensvej 15 2000

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un-

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un- RETTEN I HORSENS DOM afsagt den 4. december 2017 Sag BS-663/2017-HRS mod nkenævnet for Patienterstatningen Denne afgørelse er truffet af dommer Christian Pedersen. Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 Sag 174/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Krebs) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: A mod Lægemiddelskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. oktober 2010 af retten i Aalborg, 10. afdelmg i sag nr. BS 10-1057/2007: C mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Skadelidte nedlagde ved landsretten påstand om, at han var påført en erstatningsberettigende skade.

Skadelidte nedlagde ved landsretten påstand om, at han var påført en erstatningsberettigende skade. Hojesterets dom af 10. februar 2005 (reformatio in pejus) Sag 46/2004, 1. afdeling Den 24. april 1995 blev en mand indlagt til observation for en blodprop i hjernen. Den 25. april 1995 kl. 05.15 observerede

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag 26-06-2014-B-057147 DOM afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og anne Aagaard) i ankesag V.L. B-1460-12 (advokat Bo ansen, Frederikshavn) mod Patientskadeankenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således:

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: RETSLÆGERÅDET Adelgade 13 1304 København K Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39 20 45 05 J.nr. 50E/E3-02477-2016 /alp Dato: I 0. maj 2017 Retten i Odense Albanigade 28 5000 Odense C MODTAGET 15MAJ2017 Forberedelsesafdeflngen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 001/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0128-2012) A (advokat Finn Meinel, j.nr. 10786)

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken.

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken. RETTEN l ESBJERG DOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS l 0-918/2012: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt den 23. juli 2012,

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere