MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY"

Transkript

1 NOVEMBER 2016 AALBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY MILJØVURDERINGSRAPPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2016 AALBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY MILJØVURDERINGSRAPPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT ASTH UKJ SERO

4

5 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 5 INDHOLD 1 Indledning Forslag til udviklingsplan Stigsborg Fjordby 8 2 Ikke-teknisk resumé Samlet vurdering af miljøpåvirkningerne Overvågning Afværgeforanstaltninger Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Lovgrundlag og proces for miljøvurdering Tilgang og metode i miljøvurderingen 15 4 Miljøstatus alternativ 21 5 Miljøvurdering Vurdering af de enkelte miljøfaktorer Samlet vurdering miljømålsætninger Fremtidig tilstand, hvis udviklingsplanen ikke vedtages (0-alternativ) 30 6 Overvågning og afværgeforanstaltninger Overvågning af miljøfaktorer Krav til efterfølgende tilladelser 32

6

7 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 7 1 Indledning Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har igangsat byudviklingen af området Stigsborg Fjordby. Området er centralt beliggende i Nørresundby mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunellen. Byudviklingen tager udgangspunkt i et netop afsluttet parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams med arkitekter, ingeniører mv. har givet hver deres bud på en udviklingsplan for området inden for nogle fastlagte rammer. Disse vil blive miljøvurderet selvstændigt. En senere udviklingsplan vil således bygge på disse tre forslag og ligge inden for rammerne af disse.

8 8 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Kortbilag 1: Kort med afgrænsning af Stigsborg Havnefront Forslaget til udviklingsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Udviklingsplanen er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, og nedlægger samtidig rammer for anlægsprojekter anført i lovens bilag 4. Området er ca. 55 ha stort og centralt beliggende i Nørresundby. Området har tidligere rummet bl.a. fabrikken Kemira og rummer fortsat en korn- og foderstofvirksomhed længst mod vest. 1.1 Forslag til udviklingsplan Stigsborg Fjordby De tre forslag til udviklingsplaner fastlægger de overordnede principper for byudviklingen, herunder inddelingen af området i etaper, zoner til opførelse af bebyggelse herunder boliger og erhverv, infrastruktur, en fremrykning af kystlinjen, håndtering af jordforurening, midlertidige aktiviteter, grønne områder og andre rekreative funktioner. Forslag til udviklingsplanen Stigsborg Fjordby fastlægger principper og afgrænsninger for udviklingen af Stigsborg Fjordby. Miljøvurderingen af de tre forslag til udviklingsplan sendes sammen med de tre forslag til udviklingsplaner i offentlig høring i december LBK 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer

9 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 9 2 Ikke-teknisk resumé Team Vandkunsten - tegnestuen vandkunsten, BOGL, Esbensen/DEM, ViaTrafik, Oxford research og Mette Lis Andersen har udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for Stigsborg i Nørresundby. Forslaget til udviklingsplanen indeholder et forslag til en helhedsorienteret planlægning af Stigsborg. Forslaget til udviklingsplanen indeholder planmæssige rammer for arealanvendelsen i området. Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer som udviklingsplanen Stigsborg Fjordby medfører. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos de berørte myndigheder som i dette tilfælde har været Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Region Nordjylland og Aalborg Kommune og Aalborg Museum. Der er indkommet 6 høringssvar. I det videre arbejde med miljøvurderingen er følgende miljøfaktorer blevet udpeget som de der berøres væsentligt af udviklingsplanen: Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Befolkningen og menneskers sundhed Jordforurening Arealanvendelse Vand Ressourcer og energi Materielle goder 2.1 Samlet vurdering af miljøpåvirkningerne Når forslaget til udviklingsplanen (Stigsborg Fjordby) endeligt vedtages kan følgende indvirkninger på miljøtilstanden forventes: Biologisk mangfoldighed, flora og fauna: Der er fundet strandeng-arealer ud mod kysten i den østlige del af planområdet som er beskyttet af naturbeskyttelseslovgivningen. En stor del af planområdet har tidligere været anvendt til industri. I planen er denne del anvendt til at etablere en fælled med spredt beplantning og åbne arealer. Der udlægges et lag ren jord ovenpå den tidligere industrigrund for at hindre kontakt med den forurenede jord. Ydermere findes der i dag en del ubebyggede arealer, som efter terrænopfyldning er tilsået med græs og plejes ved slåning. Udlæg af området til ny arealanvendelse med en større andel af boliger, vil medføre, at de etablerede grønne arealer kan bebygges. Der findes ikke registreringer af naturkvaliteten i områderne, bortset fra at der i forbindelse med miljøvurderingen er gennemført en besigtigelse med henblik på at konstatere omfanget og udbredelsen af strandenge langs Limfjordskysten. Der vil i forbindelse med den endelige projektering skulle gennemføres undersøgelser af naturindholdet på arealerne, inden der kan bebygges, med henblik på at gennemføre en konkret vurdering af områdets naturindhold.

10 10 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Befolkningen og menneskers sundhed Områdets udbygning vil føre til en generel stigning i trafikken i området samt til og fra området. Ved afvikling af korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard i områdets østlige del vil en stor og væsentlig lastbiltrafik dog samtidig forsvinde. Forslagets vejsystem er indrettet således, at det er koblet op på det eksisterende vejnet i flere punkter, hvor trafikbelastningen øges. Samtidig aflastes det eksisterende vejnet dog for en del lastbiltrafik. Desuden etableres en vej på tværs af parken, som binder bydelen sammen. Den øgede trafikbelastning på de overordnede veje omkring området vil medføre en vis støjbelastning af den nærmest liggende bebyggelse og udearealer. Da trafikstøj vides at have negative sundhedsmæssige konsekvenser, er det vigtigt at støjgenerne bliver håndteret gennem en hensigtsmæssig arealanvendelse eller afværgeforanstaltninger. Planens bebyggelsesforslag i områdets nord-østlige del betyder, at bebyggelsen kommer til at ligge tæt op ad den eksisterende motorvej. Dette kan give anledning til støjvirkning af bebyggelse og udearealer hvis der ikke tages højde herfor i design og støjafskærmning af udearealerne og til støjdæmpning af facader på byggeri. Den samlede plan for Stigsborg Fjordby vil blive realiseret over en årig periode. I forbindelse med etablering af de første boligbebyggelser vil dette ske i den centrale del af planområdet således, at de første beboere ikke støjbelastes af aktiviteterne på Hedegaard inden disse eventuelt lukkes ned. Samlet set vil en udbygning af området medføre at offentligheden får adgang til et større rekreativt område tæt på bymidten i Aalborg, som bl.a. understøttes af ideen om at etablere en havnebusrute fra Aalborg-siden af Limfjorden. En indspunsning af kisaskedepotet vil samtidig betyde at Limfjorden også kan anvendes af befolkningen til badning uden fare for helbredet. Jordforurening Området indeholder områder med væsentlig jordforurening fra bl.a. tidligere produktionsaktiviteter fra Kemira. Jordforureningen medfører i den nuværende situation udsivning af bl.a. arsen til Limfjorden, samt sundhedsrisiko ved kontakt med forurenet jord. Der er desuden badeforbud ud for Kemira-grunden. For at områderne skal kunne anvendes til anden og mere følsom anvendelse, skal der derfor gennemføres en række afværgeforanstaltninger, som sikrer at området er sundt og trygt at opholde sig i. Udsivningen til Limfjorden vil blive reduceret så meget, at der kan opnås badevandskvalitet langs med områdets kyst samt at løsningerne i øvrigt er miljømæssigt forsvarlige og økonomisk realiserbare. Forslaget lægger op til, at Kemira-grunden overdækkes med kapillarbrydende lag (som sikrer mod opstigende grundvand) og ren jord, således at der kan skabes en ny park, som er sund og tryg at færdes og opholde sig i. Der foreslås en landskabelig bearbejdning af parken, som bl.a. omfatter bakkelandskaber, træer og buske, som vurderes at være et stærkt, rekreativt tilskud til området. Den

11 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 11 foreslåede beplantning forudsættes etableret således, at rodnettet ikke når ned i den forurenede jord. Der foreslås desuden lavninger til regnvandssøer samt bakker. Det vurderes at disse tiltag skal vurderes nærmere, set i relation til jordforureningen. Opfyldes disse kriterier vurderes forslaget samlet set at have en væsentlig, positiv miljøpåvirkning på dette punkt. Arealanvendelse Planen bygger på skabelsen af en ny bydel som betyder at arealanvendelsen vil ændres fuldstændig. Planen vil føre til: En omdannelse af en større korn- og foderstofvirksomhed til en del af den nye bydel med boliger, erhverv mv. En række større, ubebyggede områder bebygges. Et forurenet og p.t. afspærret område omdannes til en ny park, hvortil der vil blive adgang for offentligheden. En fremrykning af kystlinjen ud for det forurenede område, som led i at reducere udsivningen af tungmetaller til Limfjorden markant. Planen medfører en væsentligt ændret arealanvendelse: I relation til erhverv sker ændringen først, når eksisterende erhverv afvikles og fraflytter området. Støjende erhverv flyttes fra de centrale dele af Nørresundby Planen giver mulighed for at integrere nye former for (videns-) erhverv i bydelen. Miljøpåvirkningen vurderes således overordnet set at være positiv. For de større og ubebyggede områder samt Kemira-grunden vurderes miljøpåvirkningen samlet set at være positiv, da centralt beliggende, ubebyggede arealer inddrages til byfortætning, og de for tiden afspærrede områder åbnes op for offentligheden, når det er sikret at adgang kan ske sikkert og trygt. Desuden lægger forslaget op til nye, rekreative aktiviteter i området. Fremrykningen af kystlinjen vurderes at have en positiv miljøpåvirkning. Vand og grundvand Der er ikke drikkevandsinteresser i planens område, men der er kildepladser med vandindvinding i naboområderne. En del af planområdet kortlagt med kraftig jordforurening. Etablering af kældre og evt. parkeringskældre i bebyggelser kan medføre behov for at sænke grundvandet i forbindelse med etablering af disse. I og med området er kortlagt som forurenet kan grundvandssænkninger medføre indsivning af miljøfarlige stoffer i eksisterende grundvandsmagasiner umiddelbart udenfor området.

12 12 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Det bliver nødvendigt at gennemføre en nøje kortlægning af jordforureningen i de områder, hvor der evt. ønskes en grundvandssænkning iværksat, samt en analyse af hvorvidt en sænkning kan medføre indsivning i grundvandsmagasinerne. Det vurderes at væsentlige miljøpåvirkninger af grundvand kan imødegås ved at tilrettelægge anlægsteknik og forundersøgelser hertil på en hensigtsmæssig måde. Der er på nuværende tidspunkt et badeforbud på denne del af kyststrækningen grundet en påvirkning af vandkvaliteten fra udsivende forurening fra området. Ved ophør af denne påvirkning af vandkvaliteten i Limfjorden kan planforslaget medføre en væsentlig positiv virkning for vandkvaliteten og derved også badevandet. Der forventes at være positive virkninger, som følge af hindring i udsivning af forurenende stoffer fra den tidligere Kemira-grund. Både terrænregulering, fremrykning af kystlinjen og spunsning af kisaskedepotet der skal eliminere udsivningen af arsen til Limfjorden vil samlet udgøre en væsentlig positiv indvirkning på miljøet. Ressourcer og energi Byggeriet inden for planområdet vil have en væsentlig kapacitet til både bolig og kontorerhverv. Der må derfor også forventes, at det samlede ressource- og energiforbrug fra dette nyere byggeri vil være mindre end andre tilsvarende byområder opført i ældre tid og uden en helhedsorienteret tilgang. I forhold til placering af bydelen (planområdet) og de mulige aktiviteter, som kan finde sted inden for dette, forventes området at tiltrække boligsøgende og erhvervsdrivende. Forslaget til Stigsborg Fjordby bygger endvidere på at hele bydelen kan certificeres DGNB. Dette indebærer bl.a. at bygninger placeres på en sådan måde, at der vil være optimal udnyttelse af dagslys i bygningerne. Det samlede energi og ressourceforbrug pr. m²-areal forventes derfor reduceret sammenlignet med byggeri fra tidligere periode. Udlæg af de nye bolig og erhvervsområder forventes derfor at have en positiv virkning på det samlede ressource og energiforbrug. Materielle goder Byudviklingen inden for planområdet indeholder både byggeri og rekreative områder. Planen vil derfor bidrage til en positiv udvikling af området, der ellers har haft begrænsede aktiviteter. En stor del af Kemira-grunden er indhegnet og lukket for offentligheden. Udvikling af området vil gøre at det kan rumme nye aktiviteter, herunder bolig, rekreative områder og erhverv. Dette vil medvirke til at gøre området mere attraktivt at bo i nærheden af nærområdets muligheder for nye aktiviteter i form af detailhandel, muligheder for at bade og andre rekreative aktiviteter, og nye boligområder i en central placering i byen. De omkringliggende kvarterer vil derfor også have gavn af de nye muligheder, som udviklingsplanen beskriver.

13 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 13 Samlet set udgør planen en væsentlig positiv indvirkning på materielle goder i og med området nu bringes i anvendelse til beboelse og erhverv, rekreative muligheder og samtidig sikrer at den negative påvirkning af Limfjordens vandkvalitet ophører. Samtidig kan etablering af havnebussen betyde, at områdets rekreative muligheder langt nemmere kan nås fra den centrale del af Aalborg og dermed blive et rekreativt område med betydning for en større befolkning end blot beboerne i området. Landskab Planen betyder at landskabet får en væsentligt, forandret og mere bymæssig karakter. Der vurderes ikke at være væsentlige, landskabelige interesser knyttet til de i dag p.t. ubebyggede arealer, og da der samtidig lægges op til, at parken og grønne områder får et større, rekreativt indhold end i dag og en landskabelig bearbejdning i form af bakker, beplantning mv., vurderes den samlede påvirkning at være positiv. Der knytter sig særlige, landskabelige interesser til kystlinjen: I forhold til at sikre sammenhæng i grønne kiler mellem bycentrum og landområder uden for byen, langs fjorden. Disse sikres i planen, hvor der på sigt skabes bedre sammenhæng ved passage langs den nuværende kornog foderstofvirksomhed, som i dag er spærret af. I forhold til at fastholde den østlige del af områdets kyststrækning som en naturlig kystlinje med strandengarealer. En del af denne forandres i kraft af kystfremrykningen, hvor kystfremrykningen erstatter den naturlige kyst. Her modificeres karakteren af "naturlig" kystlinje, men løsningen er en forudsætning for at forbedre miljøforholdene i relation til jordforurening. På den østligste del af kyststrækningen, øst for kystfremrykningen, lægger forslaget op til etablering af nye anlæg i form af en strandplads samt en mole midt på den nuværende, naturlige kyststrækning, hvor der også etableres en ny strand. I den foreslåede udformning lægger forslaget i nogen grad op til at fravige karakteren af naturlig kystlinje. Dog fastholdes en del af karakteren i form af en strand. I forhold til landskabet har forslaget på en række punkter en positiv miljøpåvirkning, mens de negative miljøpåvirkninger på den naturlige kyststrækning som følge af kystfremrykningen er begrundet i andre miljøhensyn (håndtering af jordforurening). Planen bygger på at friholde et rekreativt bånd langs kysten som i vidt omfang vil betyde at de eksisterende strandengarealer ikke berøres. Dog kan der blive behov for at ændre på den foreslåede, offentlige promenade for at beskytte strandengsarealer her. 2.2 Overvågning Miljøvurderingen af planen giver en række positive indvirkninger på miljøet. Forslaget Stigsborg Fjordby vil ikke i sig selv have indvirkning på miljøet, men de

14 14 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY tiltag og projekter som planen bygger på vil påvirke miljøet bl.a. gennem en etablering af en tæt bebyggelse. Aalborg Kommune vil, midtvejs i den kommende planperiode, være forpligtet til at udarbejde en ny planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om planlægning gennemført på grundlag af den seneste version af kommuneplanen. Denne redegørelse vil bl.a. se på konsekvenserne af den allerede gennemførte planlægning, samt rumme en stillingtagen til fremtidig strategi for den følgende nye eller reviderede kommuneplan. 2.3 Afværgeforanstaltninger Der foregår for tiden en vurdering af hvorvidt den beskrevne kystfremrykning udløser krav om en VVM-tilladelse. Dette sker efter anmeldelse af kystfremrykningen til Kystdirektoratet. På tilsvarende vis vil enkelte af de projekter, der er indeholdt i udviklingsplanen, herunder etablering af parkeringsanlæg, være underkastet et krav om anmeldelse efter VVM-reglerne. Der kan på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes et komplet katalog over afværgeforanstaltninger eller fremtidige godkendelseskrav, da planen endnu blot har karakter af skitse for en disponering af området og en fremtidig placering af bebyggelse. Der ud over vil der være behov for at stille krav til håndtering af forurenet jord i overensstemmelse med Jordforureningslovens bestemmelser, samt tages højde for at evt. behov for sænkninger af grundvand i forbindelse med etablering af kældre og parkeringskældre bør planlægges og undersøges i detaljer for at undgå en negativ indvirkning på grundvandsressourcerne i naboområderne.

15 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 15 3 Lovgrundlag og proces for miljøvurdering Forslaget til udviklingsplanen Stigsborg Fjordby er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer ifølge lovens 3, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de fem trin ses på nedenstående figurfejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Figur 3-1 Miljøvurderingsprocessens fem trin 3.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen Miljøvurderingens første del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, udviklingsplanen forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede miljøfaktorer, som er identificeret i afgrænsningsrapporten. Neden for er kriterier, indikatorer og datagrundlag, som vil blive anvendt i miljøvurderingen, beskrevet. Miljøvurderingens anden del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt planen antages at fremme eller udgøre en hindring for realisering af miljømålsætninger, som er fastlagt i planer/strategier vedtaget lokalt, regionalt eller nationalt.

16 16 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Afgrænsning, vurdering og kriterier I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af planens tiltag, identificeret og fastlagt. Afgrænsningsrapporten blev sendt i høring hos berørte myndigheder, som i dette tilfælde var Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Region Nordjylland og Aalborg Kommune, der fik mulighed for at kommentere forslaget til afgrænsningen af miljøvurderingen. Høringen gav også mulighed for, at stille forslag til miljøforhold, der burde belyses og vurderes i miljøvurderingen og forslag til alternative løsninger, der også burde indgå i miljøvurderingen. Udkast til afgrænsningsrapport har været sendt i høring i november 2016 til en række myndigheder hvis ansvar for miljøet kan blive berørt af forslaget til udviklingsplan. Der er indkommet høringssvar fra: Aalborg Kommune, Team By, bemærker i sit høringssvar, at det af miljøvurderingen skal fremgå, at der ift. "befolkningen og menneskers sundhed skal tages højde for støjpåvirkning fra den af området afgrænsede aktive industri, samt at planen åbner mulighed for boligbyggeri tæt på motorvej E45. For så vidt angår støjpåvirkning fra industri samt støj fra motorvejen vil dette blive inddraget i miljøvurderingen. Aalborg Kommune, Team By, bemærker endvidere, at kommunen har ambition om at indtænke økosystem tjenester i kommunens fremtidige planlægning og regulering, hvorfor Aalborg Kommune ønsker, at miljøvurderingerne benyttes til at sammenligne de tre planforslags bidrag til etablering og bevaring af lokale økosystem tjenester. I det omfang det er muligt vil økosystem tjenester blive inddraget i miljøvurderingen. Sammenligningen af de tre planforslag vil dog først blive relevant på et senere tidspunkt, når Aalborg Kommune tager stilling til den videre, kommunale planlægning for Stigsborg Havnefront. Endelig angiver Aalborg Kommune, Team By, at vurdering af kumulative påvirkninger ikke kan afgrænses til udelukkende at omhandle kystnære projekter i nærområdet. Grundet den kumulative forurening af Limfjorden med miljøfremmede stoffer ønsker Aalborg Kommune, at lokal afledning af regnvand (LAR) anvendes i vurderingen af vand, og at der refereres til kumulative påvirkninger under hver miljøindikator, hvor det findes relevant, idet kumulative påvirkninger ikke udgør en separat miljøindikator. I det omfang det er muligt at inddrage kumulative påvirkninger vil dette blive beskrevet i miljøvurderingen. Aalborg Historiske Museum gør opmærksom på, at der er arkæologiske interesser inden for det 55 ha store område, hvorfor museet anbefaler, at der indtænkes en større arkæologisk forundersøgelse i den videre planlægning, således at skjulte fortidsminder, der skal udgraves, kan igangsættes inden påbegyndelse af byggemodning og byggefasen.

17 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 17 Det skal hertil bemærkes, at der i det videre arbejde vil blive taget højde for gældende regler i museumsloven. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af rapporten. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning gør opmærksom på, at såfremt der kan blive behov for at anvende marine råstoffer til opfyldning eller lignende, eksempelvis i forbindelse med en fremrykning af kystlinjen, bør det angives, hvor man i så fald har tænkt sig at hente materialerne fra, samt om de nødvendige mængder kan forventes fremskaffet uden væsentlige virkninger på områdets øvrige forsyning med råstoffer. Det er ikke muligt at gennemføre en vurdering af hvorvidt kystfremrykningen vil blive gennemført med marine råstoffer fra bestemte lokaliteter på dette tidspunkt i udviklingen af områdets planlægning. Dette hænger sammen med at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til hvorvidt dette skal ske med marine eller ikke-marine råstoffer. Endvidere mener Styrelsen for Vand og Naturforvaltning ikke, at betegnelsen "punktforurening" kan anvendes om et areal med jordforurening. Styrelsen mener endelig, at foruden påvirkning af badevandskvalitet bør også påvirkningen i forhold til økologisk og kemisk tilstand i medfør af vandrammedirektivet og de faktuelle oplysninger i vandområdeplanerne omkring konkret miljømål, aktuel tilstand og indsatser samt evt. andre beskyttede områder, herunder Natura 2000-områder (skaldyrsvande), belyses. For så vidt angår betegnelsen "punktforurening" henvises alene til kisaskedepotet i den sydlige del af Kemira-grunden, som vil blive spunset. For den øvrige del af Kemira-grunden vil et ren jord blive udlagt ovenpå den eksisterende forurening med henblik på at forhindre kontakt med de forurenede jordlag. Denne del af området udlægges som grønt rekreativt areal. For så vidt angår påvirkning af den kemiske tilstand og de faktuelle oplysninger i vandområdeplanerne omkring konkrete miljømål, aktuel tilstand og indsatser samt andre beskyttede områder vil der i det videre arbejde blive taget stilling hertil. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af rapporten. De øvrige berørte myndigheder har ikke haft kommentarer til udkastet til afgrænsning af miljøvurderingen. I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen af de sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. Tabel 3-1 Vurderingskriterier og indikatorer Miljøfaktorer Vurderingskriterier Indikatorer Databehov

18 18 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Befolkning og sundhed Jordforurening Arealanvendelse Vand og grundvand Ændringer i biodiversitet, flora og fauna som følge af større uheld Antallet af personer, der kan påvirkes Ændringer i arealer der inddrages i ny sikkerhedszone Nye muligheder for arealanvendelse inden for planområdet Vandkvalitet i Limfjorden Karakteren af arealer, der indeholder biodiversitet, flora og fauna som berøres Omfanget af personer der påvirkes af forurenet jord og ændret trafikmønster Omfanget af ændringer i forureningsgraden af jord i området Boligområder, erhverv og rekreative områder Ophør af forurening af vandmiljøet fra grunden Kvalitative Kvalitative Kvalitative Kvalitative Kvalitative Påvirkning fra grundvandssænkninger ved fremtidige anlægsarbejder omfanget af påvirkning fra grundvandssænkninger Kvalitative Ressourcer og energi Materielle goder Forbrug af energi og ressourcer fra mere energivenlig byggeri Muligheder for rekreative aktiviteter, nærhed til disse og detailhandel Positive virkninger i energiforbrug Ændringer i muligheder i forhold til eksisterende forhold Kvalitative Kvalitative Arealets værdi som ressource for befolkningens fritidsliv Ændringer i arealets værdi som ressource Kvalitative Landskab Landskabelig og visuel oplevelse af byrum, grønne arealer og kystområder Ændring i muligheder for landskabelig påvirkning Kvalitative

19 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 19

20 20 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 4 Miljøstatus Planområdet som forslaget til udviklingsplanen omfatter er omfattet af forskellige kommuneplanrammer udpeget i Aalborg Kommuneplan Dette inkluderer områder udlagt til rekreation (1.2.R4, 1.2.R5 og 1.2.R7), blandet bolig og erhverv (1.2.D9), boligområde (1.2.B2) og erhvervsområder (1.2.H1 og 1.2.I1). De udpegede rammeområder kan ses på Figur 4-1. Kommuneplanen forventes senere ændret som følge af den igangværende planlægning for udvikling af Stigsborg Havnefront. Figur 4-1 Kommuneplanrammer inden for planområdet Stigborg Havnefront Inden for planområdet findes en eksisterende lokalplan. Lokalplan for Kontorer m.v. Nordre Havnegade, Nørresundby opdeler lokalplanområdet i delområder og fastlægger rammerne for den nærmere arealanvendelse inden for delområderne. Inden for hele lokalplanområdet må der opføres kontorer, tekniske anlæg, parkering, rekreative formål, offentlig vej, sti og havnepromenade. Lokalplanen forventes senere revideret i kraft af planlægningen for udvikling af Stigsborg Havnefront. En væsentlig del af arealet er blevet terrænreguleret efter nedlæggelse af de store virksomheder, der tidligere eksisterede i området. Efter terrænregulering er arealet blevet tilsået med græs. Græsarealerne plejes regelmæssigt med slåning. Inden for planområdet findes der områder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 2 3. Dette handler i første række om en række strandengarealer langs kysten mod Limfjorden i områdets østlige ende. Der er endvidere registreret to diger i området. Der findes også nogle søer, som fra tid til anden opstår ved nedbør. Disse søer er formelt omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, men er opstået i større lunker i betonoverfladen på Kemira-grunden. Aalborg 2 Bekendtgørelse nr af 28. september 2016 af lov om naturbeskyttelse

21 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 21 Kommune har allerede udstedt den nødvendige dispensation til fjernelse af "søerne". Aalborg Kommune er naturbeskyttelsesmyndighed i området. Ifølge Aalborg Kommune er der tale om fejlregistreringer af digerne, idet disse ikke længere findes. Områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 og beskyttede sten- og jorddiger ses på Figur 4-2. Figur 4-2 Områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 og registrerede diger inden for planområdet Stigborg Havnefront Stigsborg Havnefront består af en række delområder, hvoraf nogle er forurenede.

22 22 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Overordnet status for disse arealer: Delområde I. Hovedparten af området er i drift som korn- og foderstofvirksomhed mv. Området som helhed er kortlagt på vidensniveau 1 (kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet). En enkel matrikel inden for delområdet (0,4 hektar) er kortlagt på vidensniveau 2 (dokumentation for jordforurening på arealet). Der er ikke foretaget en samlet kortlægning af jordforureningen i delområde I. Delområde II. Området er udpeget som forurenet grundet et tidligere oliedepot, men området forventes klargjort til byudvikling. Delområde III. Dette område omfatter det tidligere værksteds- og velfærdsområde på Kemira-grunden samt det tidligere Nørresundby Stadion og længst mod syd en del af det tidligere oliedepot, Sidstnævnte er udpeget som forurenet i lighed med delområde II. På Kemira-delen er der i foretaget kortlægning, oprydning og overdækning af arealerne, der således er klar til byudvikling. Store dele af området er udtaget af kortlægningen. I enkelte dele af Kemira-området er forureningen ikke bortskaffet, men overdækket efter normale procedurer med ren jord, geo-net mv. Delområde IIIB: Dette er en del af Kemira-arealet, men skønnes på baggrund af tidligere undersøgelser ikke at være omfattet af forurening i samme mængder som de øvrige arealer på Kemira. Det forventes således, at arealet efter nærmere undersøgelser og evt. delvis oprensning kan anvendes til byudvikling. Delområde IV: Dette område omfatter det tidligere fabriksområde på Kemira-grunden, herunder den tidligere svovlsyrefabrik samt det såkaldte grønne område. Hovedparten af arealet er forurenet og foreslås ikke bebygges. Delområde V: Arealet har tidligere været anvendt til fodboldstræningsbaner og er ikke forurenet alternativ 0-alternativet er den tilstand der kan forventes, hvis forslaget til udviklingsplanen Stigsborg Fjordby ikke endeligt vedtages. I dette tilfælde vil det betyde, at planområdet vil bevare de eksisterende planrammer. Miljøvurderingen af forslaget til udviklingsplanen Stigsborg Fjordby vil derfor først og fremmest fokusere på forslaget til udviklingsplanens ændrede rammer for detaljering af arealanvendelsen, som en fastlæggelse af yderligere rammer for fremtidige anlægstilladelser.

23 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 23 0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen. Forslaget til udviklingsplanen Stigsborg Fjordby holdes således op mod den eksisterende tilstand i området med de allerede fastlagte rammer for anvendelsen af området. Den eksisterende tilstand bygger bl.a. på en fortsat tilstedeværelse af kornog foderstofaktiviteter. En fortsat drift af disse aktiviteter vil betyde en del trafik til og fra virksomheden, samt støj og støv forbundet med aktiviteterne. Her til kommer at en meget væsentlig del af området, som er forurenet, vil være afspærret for offentlighedens adgang. Endelig vil områdets generelle karakter af ubebyggede arealer, som p.t. er tilplantede med græs og/eller tilgroede, vil være fastholdt.

24 24 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 5 Miljøvurdering I de følgende afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til de enkelte miljøfaktorer som følge af en endelig vedtagelse af udviklingsplanen Stigsborg Fjordby. Vurderingen af indvirkningen på de enkelte miljøfaktorer er gennemført på baggrund af generel viden om indvirkningerne af de i planernes forudsatte aktiviteter. 5.1 Vurdering af de enkelte miljøfaktorer I dette afsnit beskrives planens sandsynlige væsentlige indvirkninger på de miljøforhold, som på grundlag af afgrænsningsrapporten er udvalgt som de relevante miljøfaktorer Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Inden for planområdet Stigborg Havnefront findes der strandenge ud mod kysten i den østlige del af planområdet som er beskyttet af naturbeskyttelseslovgivningen. En stor del af planområdet består af en større fælled med spredt beplantning og åbne arealer. Yderligere findes der en del ubebyggede arealer, som efter terræn opfyldning er tilsået med græs og plejes ved slåning. Udlæg af området til ny arealanvendelse med en større andel af boliger, vil medføre, at de etablerede grønne arealer kan bebygges. Der findes ikke registreringer af naturkvaliteten i områderne, bortset fra at der i forbindelse med miljøvurderingen er gennemført en besigtigelse med henblik på at konstatere omfanget og udbredelsen af strandenge langs Limfjordskysten. Der vil i forbindelse med den endelige projektering skulle foretages nærmere undersøgelser af naturindholdet på arealerne inden der kan bebygges for at lave en mere konkret vurdering af området. Der er som nævnt allerede givet dispensation til sløjfning af de vandhullerne på Kemira-grunden, da disse vandhuller ikke rummer beskyttelsesværdig natur. Planen for udvikling af Stigsborg Fjordby forudsætter ikke fuldstændig bebyggelse af strandengene i områdets østlige del. Planforslaget lægger i øvrigt op til at udlægge den centrale del af området som grøn fælled. På trods af integration af eksisterende og kommende naturforhold i materialet vurderes der, at være en påvirkning af biologisk mangfoldighed, flora og fauna på grund af forslagets delbebyggelse af strandengarealerne. Strandengarealerne udgør dog en meget lille del af et samlet strandengareal langs Limfjordens nordlige kyst og det antages derfor at denne påvirkning ikke er en væsentlig påvirkning.

25 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 25 En realisering af planen vil danne grundlag for etablering af en større sammenhængende bypark med ny og spændende bynatur. Dette må antages at udgøre en væsentlig positiv ændring af området og samtidig en væsentlig positiv påvirkning af flora og fauna Befolkning og menneskers sundhed Områdets udbygning vil bevirke en generel stigning i trafikken i området samt til og fra området i form af øget biltrafik, bustrafik og varekørsel samt trafik i anlægsperioden mv. Ved afvikling af korn- og foderstofvirksomheden i området vil en stor og væsentlig lastbiltrafik dog samtidig forsvinde. Forslagets vejsystem er indrettet således, at det er koblet op på det eksisterende vejnet i flere punkter, hvor trafikbelastningen øges. Samtidig aflastes det eksisterende vejnet dog for en del lastbiltrafik. Desuden etableres en vej på tværs af parken, som binder bydelen sammen. Det fremstår ikke klart, om der vil blive tale om en vej, der alene kan benyttes af busser, eller om den også kan benyttes af personbiler. Dette har betydning for i hvilken grad den får en negativ effekt i kraft af,at den deler parken op i to. Den øgede trafikbelastning på de overordnede veje omkring området vil medføre en vis støjbelastning af den nærmest liggende bebyggelse og udearealer. Da trafikstøj vides at have negative sundhedsmæssige konsekvenser, er det vigtigt at støjgenerne bliver håndteret gennem en hensigtsmæssig arealanvendelse eller afværgeforanstaltninger. Det forventes at der i det videre arbejde med forslaget vil kunne opnås tilfredsstillende, støjmæssige løsninger. Ved en fuld realisering af forslaget forudsættes der etableret en ny vejtilslutning til motorvejen ( Borgmestersvinget ), som vil medføre nogen miljøpåvirkning af boliger langs vejen. Påvirkningen forventes dog reduceret ved etablering af støjskærme langs den nye vej. Forslaget om SMART parkering i området vil principielt kunne reducere p-søgetrafikken, men harmonerer mindre godt med løsningen med megen gadeparkering og små parkeringsanlæg. Den vestlige del af området planlægges betjent med kollektiv transport i form af en bybus, hvilket vurderes at medføre en positiv miljøpåvirkning. Forslaget om forlægning af linje 17 kan dog have en negativ effekt på passagergrundlaget pga. omvejskørsel mod Strubjerg, hvilket miljømæssigt ikke vil være gunstigt. Den østlige del af området betjenes desuden ikke med kollektiv transport, hvilket vil medføre en relativt højere andel af biltrafik fra dette delområde. Der foreslås desuden en havnebus på tværs af fjorden, som vurderes at have betydning for området attraktionsværdi, og som kan medføre en betydelig positiv indvirkning på støj og uheldsrisiko ved biltrafik til og fra området, ved at koble Stigsborg området direkte til det centrale Aalborg med en kollektiv trafikforbindelse. Forslaget giver med parkområdet og stiforbindelserne gode muligheder for udeliv herunder gå- eller løbeture i boligernes nærområde - hvilket i et sundhedsmæssigt perspektiv er meget positivt. Forslaget rummet således et omfattende, udbygget stinet.

26 26 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY I forslaget indgår en skole, som er placeret centralt i den sydlige del af området. Skolen er koblet op på store dele af bydelen via det udbyggede stinet, men ligger samtidig i væsentlig afstand fra den eksisterende by og i nogen grad adskilt fra denne samt dele af den nye bydel af større, interne veje. Disse forhold kan reducere grundlaget for at motivere børn og forældre til at gå eller cykle til eller fra skolen. De detaljerede trafikløsninger omkring skolen kan forbedres i en senere fase for at øge mulighederne for at gøre elever på de lavere klassetrin selvtransporterede på deres skolevej, og dermed både forbedre trafiksikkerheden og sundhedstilstanden. Planens bebyggelsesforslag i områdets nord-østlige del betyder, at bebyggelsen kommer til at ligge tæt op ad den eksisterende motorvej. Dette kan give anledning til støjvirkning af bebyggelse og udearealer hvis der ikke tages højde herfor i design og støjafskærmning af udearealerne og til støjdæmpning af facader på byggeri. Aalborg Kommune bør i den fremtidige lokalplanlægning af dette område sikre at disse forhold indtænkes i planlægningen. Den samlede plan for Stigsborg Fjordby vil blive realiseret over en årig periode. I forbindelse med etablering af de første boligbebyggelser vil dette ske i den centrale del af planområdet således, at de første beboere ikke støjbelastes af aktiviteterne på Hedegaard inden disse eventuelt lukkes ned. Her til kommer at beboerne i de første beboelser i området kan komme til at bo i et område, hvor Kemira-grunden endnu ikke er gjort klar som et fælles rekreativt grønt areal. For at undgå en eventuel risiko for påvirkning fra det forurenede område skal der derfor træffes nødvendige foranstaltninger til at hindre kontakt med forureningen på Kemira-grunden. Dette sker først og fremmest ved at lægge et lag ren jord ud i det grønne rekreative område. Samlet set vurderes planen at have en række negative, trafikale miljøpåvirkninger - på niveau med byudvikling i tætte områder i almindelighed. Det vurderes at den negative trafikale påvirkning kan reduceres ved en videre bearbejdning af planerne. Etableringen af en ny buslinje og en havnebus samlet set blive positive bidrag til en lavere miljøbelastning. Der er en række overgangsproblemer forbundet med den lange tidshorisont for etablering af den fuldt udbyggede udvikling. Disse problemer bør der udvikles en håndteringsplan for med henblik på at undgå utilsigtede hændelser i overgangen fra tidligere industriarealer med betydelig jordforurening til nyt bolig- og rekreativt område Jordforurening Området indeholder områder med væsentlig jordforurening fra bl.a. tidligere produktionsaktiviteter fra Kemira. Jordforureningen medfører i den nuværende situation udsivning af bl.a. arsen til Limfjorden samt kontaktrisiko ved kontakt med forurenet jord. Der er desuden badeforbud ud for Kemira-grunden. For at områderne skal kunne anvendes til anden og mere følsom anvendelse, skal der derfor udføres en række afværgeforanstaltninger, som sikrer at området er sundt og trygt at opholde sig i, at udsivningen til Limfjorden reduceres så meget

27 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 27 at der opnås badevandskvalitet samt at løsningerne i øvrigt er miljømæssigt forsvarlige og økonomisk realiserbare. Forslaget lægger op til, at Kemira-grunden overdækkes med kapillarbrydende lag (som sikrer mod opstigende grundvand) og ren jord, således at der kan skabes en ny park, som er sund og tryg at færdes og opholde sig i. Der foreslås en landskabelig bearbejdning af parken, som bl.a. omfatter bakkelandskaber, træer og buske, som vurderes at være et stærkt, rekreativt tilskud til området. Den foreslåede beplantning forudsættes etableret således, at rodnettet ikke når ned i den forurenede jord. Opfyldes disse kriterier vurderes forslaget samlet set at have en væsentlig, positiv miljøpåvirkning på dette punkt. Som en del af planen er der lagt op til, at der skal etableres forskellige rekreative aktiviteter, sportsbaner, multibaner mv på Kemira-grunden samt lavninger til regnvandssøer. På det foreliggende plangrundlag vurderes disse anlæg at kunne fordyre en evt. senere offentlig oprydningsindsats af Region Nordjylland. Dette forhold bør afklares i det videre arbejde. Det bemærkes endvidere, at disse regnvandssøer såfremt bund og sider når ned i mættet zone skal være vandtætte og betonen skal kunne klare et korrosivt miljø, hvor grundvandet typisk vil have meget højt sulfatindhold og lav ph. Forslaget rummer desuden en fremrykning af kystlinjen ud for Kemira-grunden med henblik på at reducere udsivningen så meget, at der kan opnås badevandskvalitet. Dog skal der for den konkrete udformning af kystlinjen foretages beregning af reduktionen af udsivningen, før det kan konkluderes om den lever op til kravene. Der er igangsat en anmeldelses- og godkendelsesproces hos Kystdirektoratet for kystfremrykningen. De endelig krav til kystfremrykningen vil blive fastlagt i denne proces. Endelig rummer forslaget en ring med, havnebad mv. I den foreslåede form, hvor det teknisk set har karakter af et moleanlæg i en del af anlægget, kan den konkrete udformning modvirke kystfremrykningens effekt i relation til at sikre god vandudskiftning. I det videre arbejde skal anlægget således udformes således, at der er optimal vandudskiftning ud for Kemira-grunden. Samlet set vurderes forslaget i relation til jordforurening at have en væsentlig, positiv miljøpåvirkning, under forudsætning af at det ændres på de nævnte punkter Arealanvendelse Med udviklingen af Stigsborg Havnefront til en ny bydel vil arealanvendelsen få en væsentlig anden karakter end det eksisterende. Forslaget til en udviklingsplan for området vil påvirke arealanvendelsen i form af: En omdannelse af en større korn- og foderstofvirksomhed til en del af den nye bydel med boliger, erhverv mv. En række større, ubebyggede områder bebygges.

28 28 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Et forurenet og p.t. afspærret område til en ny park, hvortil der vil blive adgang for offentligheden. En fremrykning af kystlinjen ud for det forurenede område, som led i at reducere udsivningen af tungmetaller til Limfjorden markant. Forslaget medfører således væsentligt ændret arealanvendelse: I relation til erhverv indtræffer anvendelsesskiftet først, når eksisterende erhverv afvikles og fraflytter området, og forslaget giver mulighed for at integrere nye former for (videns-) erhverv i bydelen. Miljøpåvirkningen vurderes således overordnet set at være positiv. I relation til større, ubebyggede områder samt det forurenede område vurderes miljøpåvirkningen samlet set at være positiv, da centralt beliggende, ubebyggede arealer inddrages til byfortætning, og da p.t. afspærrede områder åbnes op for offentligheden, når det er sikret at adgang kan ske sikkert og trygt. Desuden lægger forslaget op til nye, rekreative aktiviteter i området. I relation til fremrykningen af kystlinjen vurderes denne i relation til miljøforholdene at have en positiv miljøpåvirkning. Samlet set vurderes der at være tale om en væsentligt, positiv miljøpåvirkning. Der er p.t. dialog med Kystdirektoratet og en række øvrige myndigheder om konkret planlægning for kystfremrykningen Vand og grundvand Planområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteresse. En store del af planområdet kortlagt med kraftig jordforurening. Etablering af kældre og evt. parkeringskældre i bebyggelser kan medføre behov for at sænke grundvandet i forbindelse med etablering af disse. I og med området er kortlagt som forurenet kan grundvandssænkninger medføre indsivning af miljøfarlige stoffer i eksisterende grundvandsmagasiner umiddelbart udenfor området. Der findes flere kildepladser til vandindvinding i naboområdet, som kan blive påvirket såfremt der ikke tages højde for dette problem. Det vil derfor i det videre arbejde blive nødvendigt at gennemføre en nøje kortlægning af jordforureningen i de områder, hvor der evt. ønskes en grundvandssænkning iværksat, samt en analyse af hvorvidt en sænkning kan medføre indsivning i grundvandsmagasinerne. Det vurderes at væsentlige miljøpåvirkninger af grundvand kan imødegås ved at tilrettelægge anlægsteknik og forundersøgelser hertil på en hensigtsmæssig måde. Dette involverer bl.a. også en gennemtænkt placering af evt. kældre/parkeringskældre som inddrager forureningskarakter og omfang af området og grundvandstrømningsretning.

29 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY 29 Der er på nuværende tidspunkt et badeforbud på denne del af kyststrækningen grundet en påvirkning af vandkvaliteten fra grunden. Ved ophør af denne påvirkning af vandkvaliteten i Limfjorden kan planforslaget medføre en væsentlig positiv virkning for vandkvaliteten og derved også badevandet. Der forventes at være positive virkninger, som følge af hindring i udsivning af forurenende stoffer fra den tidligere Kemira-grund. Både terrænregulering, fremrykning af kystlinjen og spunsning af kisaske depotet der skal eliminere udsivningen af arsen til Limfjorden vil samlet udgøre en væsentlig positiv indvirkning på miljøet Ressourcer og energi Ved udbygning af planområdet for Stigsborg Havnefront forventes det, at det nye byggeri bliver opført i ressource- og energivenlig byggestil. Der vil hermed være mindre energitab fra disse byggerier end fra byggeri fra tidligere perioder i generel forstand. Byggeriet inden for planområdet vil have en væsentlig kapacitet til både bolig og kontor-/videnserhverv. Der må derfor også forventes, at det samlede ressourceog energiforbrug fra dette nyere byggeri vil være mindre end andre tilsvarende byområder opført i ældre tid og uden en helhedsorienteret tilgang. I forhold til placering af bydelen (planområdet) og de mulige aktiviteter, som kan finde sted inden for dette, forventes området at tiltrække boligsøgende og erhvervsdrivende. Forslaget til Stigsborg Fjordby bygger endvidere på at hele bydelen kan certificeres DGNB. Dette indebærer bl.a. at bygninger placeres på en sådan måde, at der vil være optimal udnyttelse af dagslys i bygningerne. Det samlede energi og ressourceforbrug pr. m² forventes derfor reduceret sammenlignet med byggeri fra tidligere periode. Udlæg af de nye bolig og erhvervsområder forventes derfor at have en positiv virkning på det samlede ressource og energiforbrug Materielle goder Byudviklingen inden for planområdet indeholder både byggeri og rekreative områder. Forslaget til udviklingsplanen vil derfor være med til at bidrage til en positiv udvikling af området, der ellers har haft begrænsede aktiviteter. En stor del af den tidligere Kemira-grund er indhegnet og lukket for offentligheden, så de rekreative aktiviteter i området er begrænset til de øvrige grønne områder inden for planområdets afgrænsning. Udvikling af området vil gøre at det kan rumme nye aktiviteter, herunder bolig, rekreative områder og erhverv. Dette vil medvirke til at gøre området mere attraktivt at bo i nærheden af nærområdets muligheder for nye aktiviteter i form af detailhandel, muligheder for at bade og andre rekreative aktiviteter, og nye boligområder i en central placering i byen. De omkringliggende kvarterer vil derfor også have gavn af de nye muligheder, som udviklingsplanen beskriver.

30 30 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR STIGSBORG FJORDBY Samlet set udgør planen en væsentlig positiv indvirkning på materielle goder i og med området nu bringes i anvendelse til beboelse og erhverv, rekreative muligheder og samtidig sikrer at den negative påvirkning af Limfjordens vandkvalitet ophører. Samtidig kan etablering af havnebussen betyde, at områdets rekreative muligheder langt nemmere kan tilgås fra den centrale del af Aalborg og dermed blive en rekreativ ressource for en større befolkning end blot beboerne i området Landskab Som beskrevet i afsnittet om arealanvendelse inddrages en række ubebyggede områder til hhv. ny bebyggelse samt en stor park. Desuden fremrykkes kystlinjen. Landskabet får således en væsentligt, forandret og mere bymæssig karakter. Der vurderes ikke at være væsentlige, landskabelige interesser knyttet til de i dag p.t. ubebyggede arealer, og da der samtidig lægges op til, at parken og grønne områder får et større, rekreativt indhold end i dag og en landskabelig bearbejdning i form af bakker, beplantning mv. vurderes den samlede påvirkning her at være positiv. Der knytter sig særlige, landskabelige interesser til kystlinjen: I forhold til at sikre sammenhæng i grønne kiler mellem bycentrum og landområder uden for byen, langs fjorden. Disse sikres i planen, hvor der på sigt skabes bedre sammenhæng ved passage langs den nuværende kornog foderstofvirksomhed, som i dag er spærret af. I forhold til at fastholde den østlige del af områdets kyststrækning som en naturlig kystlinje. En del af denne forandres i kraft af kystfremrykningen, hvor kystfremrykningen erstatter den naturlige kyst. Her modificeres karakteren af "naturlig" kystlinje, men løsningen er en forudsætning for at forbedre miljøforholdene i relation til jordforurening. På den østligste del af kyststrækningen, øst for kystfremrykningen, lægger forslaget op til anlæg af nye anlæg i form af en strandplads samt en mole midt på den nuværende, naturlige kyststrækning, hvor der etableres en ny strand. I den foreslåede udformning lægger forslaget i nogen grad op til at fravige karakteren af naturlig kystlinje. Dog fastholdes en del af karakteren i form af en strand. I forhold til landskabet har forslaget på en række punkter en positiv miljøpåvirkning, mens de negative miljøpåvirkninger på den naturlige kyststrækning som følge af kystfremrykningen er begrundet i andre miljøhensyn (håndtering af jordforurening). Den foreslåede bearbejdning af den østlige del af den naturlige kyststrækning har i nogen grad negativ miljøpåvirkning, men positiv virkning i relation til rekreative muligheder. Det bør endelig inddrages i vurderingen at planen bygger på at friholde et rekreativt bånd langs kysten som i vidt omfang vil betyde at de eksisterende strandengarealer ikke berøres.

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 1.75

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 1.75 APRIL 2016 ISHØJ KOMMUNE Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 1.75 MILJØVURDERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

TILLÆG TIL VANDFORSYNINGSPLAN MILJØVURDERINGSRAPPORT AUGUST 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TILLÆG TIL VANDFORSYNINGSPLAN MILJØVURDERINGSRAPPORT AUGUST 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Dato: 17-08-2015 Ref: THOMH J.nr.: 20150610082 TILLÆG 1-2015 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 1995-2010 MILJØVURDERINGSRAPPORT AUGUST 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN NOVEMBER 2013 ODSHERRED KOMMUNE MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 MILJØVURDERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 45 OG LOKALPLAN 1158 ENERGIPARK KORSØR

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 45 OG LOKALPLAN 1158 ENERGIPARK KORSØR NOVEMBER 2016 SLAGELSE KOMMUNE MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 45 OG LOKALPLAN 1158 ENERGIPARK KORSØR MILJØVURDERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 2017-032709 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi.

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ISHØJ KOMMUNE KUNSTENS Ø, ISHØJ VVM SCREENING PROJEKTNR. A0 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

MILJØVURDERING UDVIKLINGSPLAN OG ETAPE 1. LISBJERG

MILJØVURDERING UDVIKLINGSPLAN OG ETAPE 1. LISBJERG DECEMBER 2017 AARHUS KOMMUNE MILJØVURDERING UDVIKLINGSPLAN OG ETAPE 1. LISBJERG MILJØVURDERING DECEMBER 2017 AARHUS KOMMUNE MILJØVURDERING UDVIKLINGSPLAN OG ETAPE 1. LISBJERG MILJØVURDERING PROJEKTNR.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere