Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl"

Transkript

1 Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 1. marts 2017 Kl Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Per Jørgensen Henning Beck-Nielsen Niels Obel Dorte Lisbet Nielsen Hanne Rolighed Christensen Birgitte Klindt Poulsen Kim Brixen Morten Freil Leif Vestergaard Pedersen Tilstedeværende observatører Marlene Øhrberg Krag Doris Hovgaard Afbud Lars Nielsen Ida Sofie Jensen Claus Brøckner Nielsen Knut Borch-Johnsen Fra sekretariatet Torben Klein, Diana Milling Olsen, Karen Agerbæk Jørgensen, Kirsten Holdt Henningsen, Heidi Møller Johnsen og Birgit Mørup (referent) 1

2 Steen Werner Hansen bød velkommen til det andet møde i Medicinrådet. 1: Godkendelse af dagsordenen Der blev spurgt til, hvorfor punkt 11, Gennemgang af proces og metode for terapiområder, er et orienteringspunkt i stedet for et behandlingspunkt. Formanden (Steen Werner Hansen) erindrede om, at metodehåndbøgerne er givet af Danske Regioner. De er ikke lagt frem til behandling i Rådet. Af brev af den 15. december 2016 fra Danske Regioner til formandskabet for Medicinrådet vedlægges metodehåndbøgerne som en del af baggrundsmaterialepakken. Hvis Rådet agter at foretage ændringer i Rådets arbejde i forhold til de politisk fastsatte rammer, forudsættes de først at finde sted efter en drøftelse med Danske Regioner. Under udarbejdelsen af metodehåndbøgerne havde Danske Regioner gennemført høringsrunder, men den ekstra høring, som visse parter havde udtrykt ønske om, var ikke blevet gennemført af Danske Regioner. Et par medlemmer udtrykte bekymring om, at disse håndbøger er låst og ikke kan påvirkes af Rådets medlemmer. Metodehåndbøgerne burde alene skulle være vejledende for Medicinrådets arbejde og ikke skulle anses som et fast grundlag for arbejdet. Der var enighed i Rådet om at samle erfaringer og forslag til ændringer og, når tiden findes rigtig, adressere disse erfaringer over for Danske Regioner. Det samme blev aftalt, for så vidt angår Rådets kommissorium på sidste møde. Herved sikres også konsistens mellem kommissorium og metodehåndbøger. Rådet drøftede herefter de på forhånd rundsendte kommentarer til dagsordenen, som var blevet sendt til alle medlemmer og observatører, og et medlem spurgte til, om fortroligheden var krænket i og med, at det så ud, som om andre end observatøren havde forholdt sig til dokumenterne. Eftersom kommentarerne ikke specifikt gik på emner, som var fortrolige, og som allerede var blevet offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside, var dette ikke tilfældet. Det blev aftalt, at der til næste møde ville foreligge et udkast til fortrolighedspolitik. Rådet var også enigt om, at referatet fremadrettet ikke specifikt skal nævne medlemmernes udtalelser og kun fremhæve det særligt, hvis der er behov for en mindretalsudtalelse. Med de bemærkninger godkendte Rådet dagsordenen. 2

3 2: Medicinrådets forretningsorden På sidste møde blev første udkast til Medicinrådets forretningsorden drøftet. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et nyt udkast, idet der var en række bemærkninger fra Rådets medlemmer. Rådet havde følgende bemærkninger til det nye udkast: Punkt 3.1 og 4.2: I begge punkter tilføjes efter medlemmer af Rådet/Rådets medlemmer og observatører i Rådet/og observatører. Punkt 5.1: I fjerdesidste bullet tilføjes blandt de stemmeberettigede.. Punkt 12.3: normalt tilføjes, så teksten bliver Medlemmer af fagudvalget/det faglige forum deltager normalt på Rådets møder, når det har sager til fremlæggelse.. Forslag til nyt punkt 16.2: Dagsorden udsendes til Rådet senest to weekender før afholdelse af rådsmødet. Punkt 17.1: Teksten Rådets beslutninger bør ændres, så det fremgår, at det er anbefalinger: Rådets anbefalinger kan ikke ankes eller prøves ved anden administrativ myndighed. Rådets anbefalinger er endelige.. Formanden (Jørgen Schøler Kristensen) samlede op. Ovennævnte ændringer tilføjes forretningsordenen, og denne udsendes til endelig godkendelse sammen med referatet. Derefter betragtes forretningsordenen som endelig godkendt. 3

4 3: Habilitetspolitik og Rådets habilitetserklæringer På sidste møde i Medicinrådet drøftede Rådets medlemmer habilitet. Det blev foreslået, at sekretariatet skulle udarbejde et udkast til en habilitetspolitik. Den udarbejdede habilitetspolitik beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål, både for så vidt angår ansatte og medlemmer af Rådet og medlemmer af fagudvalg/faglige fora. Der er i politikken endvidere et særligt afsnit om habilitet for patientrepræsentanter. Som bilag til politikken er indsat en ny habilitetserklæring, som skal bruges af både rådsmedlemmer og fagudvalgs-/fagforumsmedlemmer. Rådet drøftede indgående forslaget. Medlemmerne tilkendegav forskellige holdninger herunder, at: - der ikke er eksempler nok i politikken - habilitetskravet bør være højere for Medicinrådets medlemmer end for andre institutioner. - der skal være forskellige regler for formænd i fagudvalg og medlemmerne af fagudvalg - det er urealistisk at opliste alle situationer - vi skal huske, at der vil være et skøn i alle vurderinger af habilitetserklæringer - vi ikke skal være for idealistiske og ambitiøse, men derimod skal huske at politikken også skal være praktisk gennemførlig - der skal være klare pejlemærker for indstilling af patienter - Medicinrådets habilitetspolitisk skal være skrappere end forvaltningslovens regler - der skal være flere generiske principper og transparens - det kunne være hensigtsmæssigt med vejledning om, hvad der er god tone i forhold til habilitet - sundhedsministeren har udtrykt en klar holdning til, at habilitet bør gå videre end fastsat i forvaltningsloven på sundhedsområdet - der manglede en beskrivelse af, hvordan Rådet tager stilling til habilitetserklæringerne - godkendelsesproceduren ønskes beskrevet nærmere. Formanden (Jørgen Schøler Kristensen) opsummerede herefter drøftelserne og erindrede om, at politikken bestod af både politikdelen og skemaet i bilaget. Skemaet adresserer en række af de bekymringer, som medlemmerne havde givet udtryk for. Et par medlemmer udtrykte behov for, at politikken også behandlede inhabilitet for de bagvedliggende organisationer og institutioner. Formanden mente ikke, at dette kunne imødekommes, men foreslog i stedet at det blev understreget, at medlemmer, herunder også patienter være uvildige, og at det i bilaget skal fremgå, hvem man repræsenterer. Formanden så frem til behandling af de første habilitetserklæringer fra patienter og understregede, at det vil bero på en konkret vurdering, hvis Rådet finder, at patienten er inhabil pga. hans/hendes organisatoriske ophæng. Rådets medlemmer var enige om, at det er vigtigt, at man kan fremlægge også tvivlsspørgsmål vedr. habilitet, uden at dette anses som odiøst. 4

5 Formanden foreslog afslutningsvis, at det blev understreget i politikken, at: - Medicinrådets habilitetskrav er skrappe, så Medicinrådet anser forvaltningslovens beskrivelser som en minimumsbestemmelse - der gives en række eksempler på forhold, som vil medføre inhabilitet - at patienter og øvrige medlemmer skal være uvildige - at patienter og øvrige medlemmer skal anføre, hvilken organisation de repræsenterer - at politikken med de tilføjelser vil blive forelagt til godkendelse på næste rådsmøde. Rådet gennemgik herefter egne habilitetserklæringer og var enige om, at hvis der er tvivlsspørgsmål, skal der stilles uddybende spørgsmål. Rådet vil inden det næste rådsmøde udfylde nye habilitetserklæringer i henhold til udkastet til habilitetspolitik. Disse vil være gældende fremadrettet. Rådet godkendte alle de tidligere udfyldte habilitetserklæringer. Der kan komme enkeltsager, hvor et medlem eller observatør vil være specifik inhabil, og her skal det påhvile den enkelte at gøre opmærksom på det og udtræde under behandling af sagen. Habilitetspolitikken drøftes igen på næste møde. 5

6 4: Beslutningsdokument Rådet gennemgik udkast til beslutningsdokument til brug for nye lægemidler. Dokumentet skal entydigt identificere, hvilket produkt Medicinrådet har forholdt sig til og give en kort og klar oversigt over alle relevante elementer af beslutningsgrundlaget. Rådet havde følgende bemærkninger: - Under punktet Økonomisk faglig vurdering skal der stå Medicinrådets vurdering af Amgros vurdering af prisens rimelighed i forhold til klinisk værdi. - Beslutningsdokumentet skal i overskriften give mulighed for, at det er en ikkeanbefaling. - Medicinrådets anbefaling (konklusionen) skal stå som det første punkt og ikke sidst. - Denne type dokument skal også anvendes ved revision og udarbejdelse af behandlingsvejledninger for terapiområder. - Forslag til plan for monitorering/opfølgning. Dokumentet blev godkendt med ovennævnte ændringer. 6

7 5: Kommissorium for fagudvalg (standard) Rådet fik fremlagt og gennemgik udkast til skabelon for kommissorium for Medicinrådets fagudvalg. Kommissoriet for Medicinrådets fagudvalg skal beskrive formål med og sammensætning af et fagudvalg samt forhold vedrørende habilitet, åbenhed og ændring af fagudvalg. Rådet udpeger fagudvalgsformanden efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber. Rådet har mulighed for at sammensætte fagudvalgene efter behov samt ændre sammensætningen og kommissoriet efter dialog med fagudvalgsformanden. Det blev bemærket, at kommissoriet i højere grad skal beskrive fagudvalgets opgaver og sikre, at sekretariatet er en hjælp til fagudvalgets arbejde. Der var følgende specifikke bemærkninger til udkastet: Punkt 3.4: Det skal hver gang overvejes, om der skal udpeges medlemmer fra DSKF og DSS, idet det langt fra altid er nødvendigt. Det skal fremgå af teksten. Punkt 3.4: Der bør stå speciallæger og ikke bare overlæger. Det gælder også for repræsentanter fra DSKF. Punkt 3.7: Et medlem undrede sig over, at afslag på deltagelse vil blive nævnt på Medicinrådets hjemmeside. Der var enighed om at præcisere, at det kun vil blive nævnt, når den udpegende enhed giver afslag. Ikke såfremt det er personlige afslag. Punkt 3.7: 8 dage ændres til snarest muligt. Rådet ville endelig gerne opfordre til, at fagudvalget tilkendegav overfor Rådet, hvis der var uhensigtsmæssigheder i metodehåndbøgerne. Formanden (Steen Werner Hansen) opsummerede, at der var behov for en gennemskrivning af dokumentet, hvorefter det forelægges for Rådet igen. 7

8 6: Indstillinger og kommissorier til nye fagudvalg Rådet gennemgik fire følgende kommissorier og indstillinger til nye fagudvalg. Generelt fandt Rådet, at når standardkommissoriet er behandlet og godkendt, skal disse kommissorier tilrettes, jf. standardkommissoriet. Fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi Rådet gennemførte en habilitetsdrøftelse vedr. formanden. Rådet vurderede, at formanden var habil. Rådet diskuterede det principielle i, hvilke sager der skal behandles i Medicinrådet. Rådet var enigt om, også på dette område, at indhente erfaringer inden denne drøftelse tages op igen. Konkret fandt Rådet i forhold til dette kommissorium, at regionerne skal tilbydes en plads, selvom de ikke selv har steder, der behandler spinal muskelatrofi. Rådet godkendte det fremlagte kommissorium og formanden indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Fagudvalget vedrørende akut leukæmi Rådet drøftede kommissoriet. Rådet godkendte det fremlagte kommissorium og formand indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Rådet fandt, at formanden var habil. Fagudvalget vedrørende svær astma Rådet drøftede kommissoriet. Rådet godkendte det fremlagte kommissorium og formand indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Rådet fandt, at formanden var habil. Fagudvalget vedrørende blærekræft Rådet drøftede kommissoriet og fandt, at fagudvalget skal hedde: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft. Rådet anmodede om få en uddybning af formandens habilitetserklæring, eftersom hans engagement synes at være kritisk. Det skal afklares i løbet af den kommende uge. Rådet godkendte det fremlagte kommissorium, mens godkendelse af formanden afventer endelig vurdering af habilitet. 8

9 7: Revurdering af baggrundsnotat Fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE) Sundhedsvidenskabelig konsulent Dorte Glintborg fra Medicinrådets sekretariat var til stede ved Rådets drøftelse. Rådet gennemgik og drøftede en revurdering af baggrundsnotat fra fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE). Materialet var fremsendt skriftligt til Rådet. Der var intet oplæg fra fagudvalget. Baggrundsnotatet skal godkendes efter RADS procedurer og principper, hvilket blev besluttet på sidste rådsmøde. Rådets medlemmer undrede sig over, at fagudvalget ikke var til stede. Torben Klein forklarede, at Kammeradvokatens vurdering vedrørende Medicinrådets retsstilling i forhold til eventuelt rådgiveransvar først kom i går efter kl , og at vi var stillet i udsigt, at det muligvis først ville foreligge den 3. marts. Da punktet ville være blevet taget af dagsordenen for Rådets møde, hvis vi ikke forinden havde modtaget Kammeradvokatens vurdering, var det besluttet ikke at invitere fagudvalgets repræsentanter til mødet. Rådet besluttede at behandle revurderingen, selvom fagudvalget ikke var til stede. Dorte Glintborg gav herefter kort en introduktion til dokumentet. Rådets medlemmer have nogle få spørgsmål/bemærkninger: - Hvorledes var anbefalingen i forhold til recidivpatienter? NOAK vil være førstevalg. - Rådet ville gerne have, at det fremgik, at lægemidlet udleveres vederlagsfrit, jf. Danske Regioners liste over medicin, som kan udleveres vederlagsfrit. - Det skal skrives ind, at det ikke anbefales at skifte til NOAK, hvis man er velbehandlet på warfarin. - I alle delkonklusioner skal man kunne se, hvad evidensen har været. Enkelte andre mindre bemærkninger ville rådsmedlemmerne fremsende efter mødet. Rådet spurgte også til monitorering af effekt og bivirkninger. Fagudvalget havde overvejet dette, men fundet at det lå uden for Medicinrådets kompetenceområde at udtale sig om organisatoriske forhold. Rådet var enigt i den betragtning. Formanden (Steen Werner Hansen) opsummerede og fandt, at der var nogle specifikke punkter, som skal præciseres. Det vil blive rettet til sammen med fagudvalget. Rådet gav en principiel godkendelse med disse ændringer. 9

10 8: Patientinddragelsesmodel Sundhedsvidenskabelig konsulent Madina Saidj fra Medicinrådets sekretariat var til stede ved Rådets drøftelse. Madina Saidj gav en kort introduktion til modellen. På sidste rådsmøde drøftede rådsmedlemmerne inddragelsen af patienter i fagudvalgssystemet. Her blev det forslået, at sekretariatet til dette møde udarbejdede en model for patientinddragelse. Modellen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de modeller, der bruges nationalt og internationalt og erfaringer med disse. Sekretariatet har under udarbejdelsen været i dialog med Danske Patienter. Efter gennemgangen udtrykte et medlem ønske om, at der skal være to patientrepræsentanter i hvert fagudvalg. Rådet drøftede dette, og følgende holdninger blev udtrykt: - Der bør være patientrepræsentanter, som kan holde sig de generelle erfaringer for øje - Der bør ikke sidde professionelle som patientrepræsentanter, hverken læger eller administratorer - Hvis ikke Danske Patienter kan finde patienter med egen erfaring, kan der annonceres efter patienter til deltagelse - Det brede patientperspektiv bliver ikke varetaget, hvis der ikke er personer med viden om dette. Formanden (Jørgen Schøler Kristensen) opsummerede drøftelserne således: Der skal være mindst én patient. Der kan være to patienter, begge skal have personlig erfaring med sygdommen (eller være pårørende). Det bør ikke være fagpersoner eller administrative medarbejdere fra patientforeninger. Rådsmedlemmet udpeget af Danske Patienter udtrykte bekymring overfor denne model, hvor der ikke bliver taget hensyn til det brede perspektiv. Danske Patienter vil naturligvis fortsat gå konstruktivt ind i dialogen om patientinddragelse på trods af denne bekymring. Rådet fortsatte med drøftelser af uddannelsen af patienter. Rådet godkendte, at sekretariatet påtager sig denne opgave eventuelt bistået af Danske Patienter. Rådet havde følgende helt specifikke kommentarer til dokumentet: - 2 år gammel erfaring det bør ændres og formuleres blødere - Patienterne skal deltage i kursus (der står pt. bør) - Der er fortrolighed i drøftelserne i fagudvalgene. Det skal fremgå af beskrivelsen, og der skal udarbejdes en fortrolighedsblanket til brug for patienter. To medlemmer af Rådet ønskede følgende mindretalsudtalelse: Der kan være to patientrepræsentanter i fagudvalget. Det brede patientperspektiv skal sikres i repræsentationen, og mindst én skal have egne erfaringer med sygdomsområdet. Disse medlemmer fandt, at flertallets model ikke er ambitiøs nok i forhold til at klæde patientrepræsentanter og formand for fagudvalget på til at sikre patientperspektivet tilstrækkelig plads i fagudvalget. 10

11 Formanden konkluderede, at sekretariatet kan tilrette modellen efter ovenstående bemærkninger og påbegynde arbejdet. (Rådet drøftede også spørgsmålet på rådsmødet den Af referatet fra dette møde fremgår følgende vedrørende drøftelserne af modellen: Patientinddragelsesmodellen blev drøftet på ny med henblik på en afklaring af modellen. Det blev besluttet, at der kan udpeges op til to patientrepræsentanter med sygdomserfaringer indenfor det pågældende fagudvalgs arbejdsfelt. Medicinrådet finder det endvidere hensigtsmæssigt, hvis der blandt disse patientrepræsentanter er et bredere kendskab til patientperspektivet udover egen erfaring. Danske Patienters repræsentanter nævnte, at det må forventes, at det i visse situationer vil være nødvendigt at indstille en pårørende, en rådgiver eller lignende med bred erfaring i patientperspektivet, som én af de to patientrepræsentanter. ) 11

12 9: Ansøgningsskema til industrien Rådet fik forelagt sekretariatets udkast til ansøgningsskema til industrien. Rådet fandt, at der helt generelt skal stilles store krav til udfyldelsen, da det ellers vil være arbejde, der vil komme til at ligge i sekretariatet. Sekretariatets medarbejdere mente, at der skal tillades en vis fleksibilitet i udfyldelsen, idet det ikke er det materiale, som Rådet ser direkte. Der vil netop ske en behandling, inden det forelægges, og det vil alene fremstå som bilag. Rådet fandt, at skemaet kan anvendes, og erfaringen må vise, hvor store krav det bliver nødvendigt at stille til virksomhederne. Endelig fandt Rådet, at hvis henvendelse om behandling ikke kommer fra leverandøren, men fra en gruppe af læger, så kan sekretariatet hjælpe med udfyldelse af skemaet. 12

13 10: Status for kommende og verserende sager Formandskabet orienterede om de kommende og verserende sager, som sekretariatet til dags dato har modtaget på henvendelser om nye lægemidler. Rådet fandt, at det var mange allerede og drøftede herefter, hvorledes vi håndterer de nye biosimilære lægemidler. Det blev foreslået, at dette og andre mere principielle emner tages til drøftelse på de kommende rådsmøder. Rådet var enigt om, at der på de kommende møder skal afsættes ½ time til tematiske drøftelser. Der blev udtrykt bekymring over det høje antal af sager med nye lægemidler i forhold til Rådets ressourcer. Der blev efterlyst en prioriteringsmetode, så det sikres, at Rådet også kan udarbejde anbefalinger i forhold til terapiområder. 13

14 11: Gennemgang af proces og metode for terapiområder Teamleder og sundhedsvidenskabelig konsulent Kirsten Holdt Henningsen gennemgik processen for vurdering af flere lægemidler indenfor samme terapiområde. Rådet havde enkelte kommentarer til metodehåndbogen undervejs i præsentationen, vel vidende at disse ikke kan ændres: - I metodehåndbogen oplistes kvalitet efter økonomi, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. - På side er det ikke klart, hvorledes overgangen fra det ene område til det andet er. Herudover blev det oplyst, at sekretariatet vil komme med et oplæg til prioritering af terapiområder på et af de kommende rådsmøder, og at Amgros vil give en gennemgang på næste møde d. 29. marts Rådet efterlyste også, at rådsmedlemmerne fik tilbudt en introduktion til GRADE. Det vil der blive taget hånd om fra sekretariatets side, ligesom sekretariatet også sørger for at klæde fagudvalgsmedlemmer på til at validere metoderne. Rådet anmodede om, at Amgros metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren sendes ud til alle Rådets medlemmer. 14

15 12: Formandskabets meddelelser Formanden (Steen Werner Hansen) havde følgende meddelelser: Aktindsigt Medicinrådet havde modtaget en anmodning om aktindsigt fra Medicinske Tidsskrifter, Kristian Lund, vedr. nye dialogmøder afholdt i Medicinrådet. Invitation til Amgros I/S Amgros har sagt ja til at komme og holde et oplæg for Medicinrådet på det næste rådsmøde onsdag den 29. marts Dialogmøder med fagudvalgsformænd Sekretariatet har inviteret til dialogmøder med alle de eksisterende fagudvalgsformænd fra RADS fagudvalg. Dette bliver til tre møder henover de kommende måneder. Dialogmøderne skal give mulighed for at drøfte formændenes og fagudvalgenes roller og forklare og uddybe arbejdsbalancen. Prioriteringsprincipper for terapiområder Sekretariatet er i gang med at definere tidskrav og opgavernes omfang, og sekretariatet vil på det 3. rådsmøde onsdag d. 29. marts 2017 fremlægge et udkast til prioritering for Visuel identitet for Medicinrådet Sekretariatet er gået i gang med Medicirådets visuelle identitet. Repræsentant i LKT Medicinrådets formandskab har modtaget en henvendelse fra Ann Lynnberg, som er tovholder for det kommende LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika. Formanden foreslog, at Thomas Benfield, formand for det eksisterende RADS-fagudvalg vedrørende antibiotika, varetager denne post. Rådet bakkede op om dette forslag. KRIS samarbejde med EMA I relation til KRIS i samarbejde med EMA har der har været afholdt to møder, men denne kontakt overgår nu til Medicinrådet. Monitorering Medicinrådet ønsker en monitering, som går videre end det, Amgros kan levere, og den idé har været præsenteret for Sundhedsstyrelsen. Eftersom Medicinrådet udfører opgaver af stor samfundsmæssig værdi, ser de positivt på det. Medicinrådet vil kunne følge op på, at de 15

16 vejledninger, som vi udsender, har effekt. Det vil være godt, hvis vi kan illustrere, at vi gør en forskel. 16

17 13: Eventuelt Det 3. rådsmøde i Medicinrådet vil blive afholdt onsdag den 29. marts 2017, kl Et medlem henstillede til formandskabet, at det gennemtvang en respekt for talerækken for at sikre balancen i mødet. 17

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 29. marts 2017 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet Tilstedeværende medlemmer af Rådet Afholdt onsdag den 3. maj 2017 Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 14. september 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Niels Obel

Læs mere

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost Der indkaldes til 1. rådsmøde i Medicinrådet (MR) Medicinrådet Onsdag den 18. januar 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-12.45) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost Der indkaldes til 2. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th 2100

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 16. august 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Observatører Jørgen Schøler Kristensen (formand) Doris Hovgaard (kom kl. 10.20)

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 16-05-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 31. marts 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København

Læs mere

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 12. oktober 2017 Kl. 10.00 16:45 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 2. februar 2016 Dok.nr.229056 Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts 2017 17. marts 2017 Der indkaldes til 3. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 (Frokost 12.00 13.00) Rådsmødet afholdes i

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den Medicinrådet 2017 Side 88 af 132 Eftersendelse til det 7. rådsmøde i Medicinrådet Torsdag den 14. september 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den 30.08.2017. Det er

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

Referat af 19. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt mandag den 19. januar 2015

Referat af 19. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt mandag den 19. januar 2015 23-02-2015 Sag nr. 15/121 Dokumentnr. 6079/15 Thomas Birk Andersen Referat af 19. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt mandag den 19. januar 2015 Tel. 3529 8270 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1.

Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1. 09.12.2016 Dok.nr.257607 Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1. december 2016 Onsdag d. 30 november 2016 Tilstedeværende

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 02-06-2014 Sag nr. 09/1736 Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT 9. januar 2013 FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT I. INDLEDNING 1. ORGANISATION 1.1 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er nedsat af Danske

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 06-01-2015 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 70560/14 Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 27. november 2014 Thomas Birk Andersen Tel. 3529 8270 E-mail:

Læs mere

Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 9. november 2017 Kl. 10.00 17.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Observatører

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 31-10-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 52013/14 Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 15-04-2015 Dokumentnr. 192823 Maria Henze Tel. 8871 3076 E-mail: mhe@rads.dk Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 Tilstedeværende medlemmer

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Danske Regioner Dampfærgevej København Ø

Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø E-mail: tad@regioner.dk Høringssvar over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse Danske Patienter takker for muligheden for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere