Beskæftigelsesplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2017"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Arbejdsmarkedet i Aalborg & Nordjylland muligheder og udfordringer 2 3. Rammesætning Aktiveringsprincipper Virksomhedsstrategien Ressourceorienteret tilgang Det brede samarbejde om vækst i Aalborg Kommune Beskæftigelsesministerens mål for Opfølgning og effekt 6 4. Målgrupper & indsatser Virksomhedsrettet indsats Unge Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Langtidsledige Sygedagpenge Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Flygtninge Indsats for borgere med handicap 17 Bilag: Oversigt over målene 18 Faktaark

3 1. Indledning Jobcenter Aalborgs vigtigste opgaver er at hjælpe ledige, sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse og at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har behov for. Jobcentret arbejder således for, at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, således at mangel på arbejdskraft kan forebygges og borgere bliver selvforsørgende. Der opleves i øjeblikket en generelt positiv udvikling på arbejdsmarkedet, hvilket fx kommer til udtryk ved at antallet af forsikrede ledige (fuldtidspersoner) i juni 2016 er 11,6 % lavere end i juni Kombineret med en stor afgang fra arbejdsmarkedet er der derfor allerede nu så småt begyndt at komme flaskehalse, hvilket giver både muligheder og udfordringer for jobcentret. Muligheder fordi der er gang i samfundsøkonomien og udfordringer, da de ledige ikke altid har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. I beskæftigelsesplanen gives Jobcenter Aalborgs bud på udfordringerne i Aalborg Kommune, og hvordan jobcentret i samarbejde med de relevante samarbejdsparter planlægger at håndtere dem. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er, at indsatsen ved Jobcenter Aalborg generelt viser gode resultater. Således er andelen af borgere, som er tilknyttet jobcentret lavere end hvad der forventes i besparelsespotentialet. 1 For perioden 2. kvartal kvartal 2016 forventedes, at 18,4 % af befolkningen i Aalborg Kommune var på offentlig forsørgelse resultatet var 16,7 %, svarende til at fuldtidspersoner færre var på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene i Aalborg Kommune. Det er pt. ikke muligt at opgøre besparelsen i kroner for Aalborg Kommune, men tidligere opgørelser har vist, at Aalborg Kommune sparer væsentligt over 100 mio. kr. om året som følge af en lavere andel på offentlig forsørgelse. Hertil kommer øgede skatteindtægter mv. Det ændrer dog ikke på, at der på en række områder fortsat er udfordringer, som skal håndteres. Der vil indledningsvist i de enkelte afsnit om målgrupperne blive redegjort herfor. 1 Måling på jobindsats.dk. I Besparelsespotentialet opgøres fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af kommunens befolkning med en indeksværdi, som angiver den forudsagte andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af kommunens befolkning. 1

4 2. Arbejdsmarkedet i Aalborg & Nordjylland muligheder og udfordringer I de kommende år forventes en positiv udvikling i økonomien og beskæftigelsen i Nordjylland. Som regionens største by er det især Aalborg-området, der vil opleve den mest positive udvikling inden for langt de fleste sektorer. 2 Dette er et positivt udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år, og dermed kan det forhåbentligt lykkedes at få arbejdsløsheden i Aalborg Kommune bragt tættere på landsgennemsnittet (den sæsonkorrigerede ledighed i Aalborg Kommune var i september ,6 %, mens den på landsplan var 4,2%). Ifølge Fremkom 3 analysen forventes i de kommende år en samlet stigning i antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune på 5 %. 3 Væksten i antallet af arbejdspladser og dermed efterspørgslen efter arbejdskraft forventes ifølge de statistiske fremskrivninger især at ske inden for brancherne møbel, beklædning og støtteerhverv, byggeri og støtteerhverv og finans, forsikring og vidensservice. Disse tre brancher forventes at komme til at opleve stigninger i antallet af arbejdspladser på henholdsvis 13 %, 10 % og 10 %. Den største vækst i antal arbejdspladser de kommende år er byggeri og støtteerhverv, hvor der forventes at blive skabt arbejdspladser i perioden 2014 til 2020, ikke mindst på grund af de mange større infrastrukturprojekter, herunder det nye supersygehus, universitetsbyggeri, renoveringsprojekter mv. Herudover ventes der også mange ny arbejdspladser inden for fødevaresektoren (800) og handel og forretningsservice (700). Derimod forudses der at blive 4 % færre arbejdspladser inden for energi, miljø og støtteerhverv. 4 Som det eneste område i Nordjylland forventes også vækst i antallet af offentligt ansatte. Samme forventninger kan genfindes i Aalborg Kommunes Erhvervsplan , hvor der er opstillet et mål om at der skal skabes flere job frem mod Allerede nu har der i Aalborg været en positiv udvikling i antallet af beskæftigede lønmodtagere med en stigning på fuldtidspersoner fra april 2015 til juni , og jf. figuren nedenfor forventes denne udvikling at fortsætte de kommende år. 2 FremKom 3 Mini hovedrapport, 3 FremKom 3 Oplandsrapport vedrørende Aalborg, 4 Dette vedrører forsyningsvirksomheder, og ikke produktion inden for fx vindmøller. 5 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland, aspx 2

5 Figur 1 Der er i forbindelse med FremKom 3 gennemført en survey blandt virksomheder, som viser at 45 % af virksomhederne forventer at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 6 % forventer at reducere antallet af ansatte. Uddannelses- og kvalifikationsniveauet er steget i Aalborg som i resten af regionen. Generelt er der en forventning om forandring af jobprofiler i alle sektorer og alle erhverv. Det vil kræve andre typer uddannelser og stille nye krav til medarbejderne. Der er især udsigt til en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft med korte og lange videregående uddannelser, men også blandt ikke-faglærte og blandt arbejdskraft med erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelser er der udsigt til stigende efterspørgsel. Ifølge surveyen er der mangel på faglært arbejdskraft, eksempelvis inden for bygge- og anlægsbranchen. Det skyldes blandet andet, at Aalborg er præget af mange store byggeprojekter, som vil vare mange år frem. Der er derfor behov for, at flere gennemfører uddannelserne, men på nuværende tidspunkt er søgningen til de faglige uddannelser mindre end det vurderede behov. Det er derfor nødvendigt at fokusere på efter- og videreuddannelse af arbejdsløse dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt rotationsprojekter, som kan sikre et uddannelses- og kompetenceløft af de beskæftigede. På den måde kan behovet for udenlandsk arbejdskraft reduceres. På enkelte specialistområder inden for både sundhed og det tekniske og naturfaglige område, oplever virksomheder i Aalborg at de må konkurrere om arbejdskraft med de øvrige store byer i landet. I dag er der ca borgere, der pendler til arbejde i Aalborg Kommune, mens ca borger pendler ud for at arbejde i andre kommuner. I de kommende år forventes indpendlingen at stige, således at andre oplande også får del i den positive udvikling i beskæftigelsen i Aalborg Kommune. Samtidigt er det vigtigt, at borgere fra Aalborg Kommune bringes i spil til ledige job i Aalborg. FremKom 3 analysen viser således, at der i de kommende år er et godt potentiale for at få flere af de ledige og sygemeldte i gang på arbejdsmarkedet, da der inden for et meget stort antal sektorer forventes en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Det er Jobcenter Aalborgs opgave dels at være i tæt dialog med virksomhederne og øvrige relevante parter for løbende at have et godt billede af behovet for arbejdskraft, 3

6 og dels at bidrage til at sikre, at de ledige og sygemeldte i Aalborg Kommune har eller opnår de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. 4

7 3. Rammesætning Indsatsen ved Jobcenter Aalborg tager udgangspunkt i en række overordnede aktiveringsprincipper og strategier for indsatsen. Herunder er det afgørende vigtigt, at jobcentret har et samarbejde med de relevante aktører på området. 3.1 Aktiveringsprincipper Der er med udgangspunkt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag udarbejdet 9 aktiveringsprincipper, som udgør grundlaget for indsatsen ved Jobcenter Aalborg: 1. Borgere skal tage ansvar og opleve at blive inddraget. 2. Tilbud skal give mening for den enkelte og afstemmes i forhold til arbejdsmarkedets krav og behov men enighed mellem jobcentermedarbejder og borger er ikke et mål i sig selv. 3. Motiverede borgere skal understøttes i deres bestræbelser på at blive selvforsørgende gennem en aktiv indsats. 4. Umotiverede borgere skal forsøges motiveret. 5. Indsatserne skal sikre, at der sker progression. 6. Indsatsen skal have et virksomhedsrettet og/eller uddannelsesrettet fokus. 7. Det bedste tilbud skal vælges ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. 8. Alle tilbud skal løbende evalueres, så det kan dokumenteres, hvorvidt indsatsen virker. 9. Indsatser og økonomi skal ses i sammenhæng. 3.2 Virksomhedsstrategien Et øget samarbejde med virksomhederne er en forudsætning for at Jobcenter Aalborg kan opnå gode resultater med at få ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Det er samtidigt forudsætningen for at jobcentret kan bidrage til at sikre, at virksomhederne har den arbejdskraft, som de har behov for. Derfor er der udarbejdet en virksomhedsstrategi, der lægger op til, at virksomhedsvendt aktivering bør være det naturlige førstevalg, når en borger skal aktiveres, idet virksomhedsaktivering er det aktiveringstiltag, der generelt har den største effekt. Antallet af placeringer er ikke i sig selv det væsentlige det vigtigste er, at den enkelte placering er et middel til selvforsørgelse. Deltagelse i virksomhedsrettet indsats skal også ses i sammenhæng med udnyttelse af efter- og videreuddannelsesmulighederne for især kortuddannede og ledige med forældede kompetencer. Fokus i indsatsen skal fortsat være på ordinære job, almindelig raskmelding eller ordinær uddannelse. Fokus på den virksomhedsvendte indsats gælder både for indsatsen i Jobcenter Aalborg og hos jobcentrets eksterne samarbejdsparter. 3.3 Ressourceorienteret tilgang Jobcenter Aalborg arbejder med en ressourceorienteret tilgang til alle borgere fokus skal være på borgernes ressourcer og muligheder, også selvom der skal arbejdes med de områder, hvor borgeren har udfordringer. Som et led heri har jobcentret arbejdet med at ændre fokus i samtalerne med borgerene, således at de i højere grad skal være coachende og motiverende med vægt på borgernes ressourcer. 3.4 Det brede samarbejde om vækst i Aalborg Kommune Det er jobcentrets vurdering, at forudsætningerne for at nå gode resultater i 2017 er til stede. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er dog, at beskæftigelsesindsatsen ikke i sig selv kan skabe nye job, men kan opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger og medvirke til at fastholde sygemeldte i deres job. Desuden forudsætter implementeringen af beskæftigelsesplanen et bredt samarbejde med alle 5

8 relevante parter i Aalborg Kommune for at kunne nå planens mål. Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedets parter, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, virksomheder og Business Aalborg. Med jobvækstpakken vedtaget i budgettet for 2017 kommer der yderligere fokus på samspillet mellem erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik, og der forventes positive synergieffekter som følge af det tættere samspil mellem Business Aalborg og Jobcenter Aalborg. Indsatsen for unge er formaliseret gennem arbejdet i Unge-strategiens ledergruppe, der er bredt sammensat på tværs af alle aktører, der arbejder med de unge i Aalborg Kommune. Arbejdsmarkedet slutter ikke ved kommunegrænsen, og for Jobcenter Aalborg er samarbejdet med såvel de omkringliggende jobcentre/kommuner som Region Nordjylland et centralt fokusområde. Jobcenter Aalborg indgår i samarbejdet i Business Region North Denmark 6, hvor Jobcenter Aalborg bidrager til indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft med viden og ressourcer. Det regionale samarbejde bliver endnu vigtigere de kommende år i forbindelse med at der kan forventes at opstå flaskehalse inden for visse sektorer. Derudover er der også generelt et samarbejde med hele erhvervsfremmesystemet i regionen. I takt med øget optag på Aalborg Universitet og University College Nordjylland (UCN) er der i de seneste år kommet markant flere dimittender og desværre også flere ledige dimittender. Derfor samarbejder Jobcenter Aalborg med de store uddannelsesinstitutioner om at sikre, at så få studerende som muligt dimitterer til ledighed. 3.5 Beskæftigelsesministerens mål for 2017 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal beskæftigelsespolitiske mål, som jobcentrene skal have særligt fokus på i indsatsen. For 2017 er der udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål: 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 2. Flere unge skal have en uddannelse. 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet. 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Jobcenter Aalborg har i målfastsættelsen for de forskellige ydelser valgt så vidt muligt at tage udgangspunkt i budgetforudsætningerne i udkastet for budget Opfølgning og effekt Målene i beskæftigelsesplanen er opstillet med afsæt i budget 2017 for at skabe sammenhæng mellem den økonomiske og statistiske opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. Målene i beskæftigelsesplanen vil primo 2017 blive omsat i enhedernes målstyringsaftaler. Jobcentret anvender en bred vifte af tilbud tilpasset de forskellige målgrupper. Det er vigtigt løbende at evaluere på indsatsernes effekter, således at aktiveringsmidlerne anvendes til de tilbud og indsatser, der har de bedste effekter og når de mål, som ønskes opnået. Jobcentret er derfor ved at opruste på opfølgningen på indsatserne både egne tilbud og tilbud hos eksterne aktører, således at der anvendes de tilbud, der giver de bedste effekter for borgerne. 6 Business Region North Denmark er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at skabe fælles vækst og udvikling for hele regionen. 6

9 3.6.1 Mål Jobcenter Aalborg vil primo 2017 udvikle en metode til måling af effekter og udarbejde et overblik over effekterne for alle redskaber og tilbud. I 2017 er målet at: Effekterne af indsatsen skal stige med 10 % i forhold til effekterne målt for

10 4. Målgrupper & indsatser 4.1 Virksomhedsrettet indsats Udvikling og udfordringer Jobcenter Aalborg har siden primo 2015 styrket den virksomhedsvendte indsats som redskab til at få ledige og sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen består dels i at få et bedre kendskab til virksomhedernes behov ved øget dialog med virksomhederne og dels i at få flere ledige og sygemeldte i aktivering på en virksomhed, da virksomhedsrettet aktivering generelt set er det mest effektive aktiveringsredskab. Samarbejdsgraden er et udtryk for andelen af virksomheder i kommunen, som jobcentret har en borger placeret hos. Da langt fra alle virksomhedskontakter resulterer i en placering, men giver virksomhederne en orientering om hvilke indsatser jobcentret kan tilbyde, er andelen af virksomheder, som jobcentret løbende har kontakt til noget højere end samarbejdsgraden udtrykker. Tilsvarende har jobcentret også et stigende antal rekrutteringsopgaver for virksomhederne. I perioden januar maj 2016 havde jobcentret samarbejde med 29,2 % af virksomhederne i Aalborg Kommune, hvilket er 2,6 procentpoint højere end i samme periode i For hele landet er det tilsvarende resultat 25,6 % og en stigning i samarbejdet på 1,7 procentpoint. For hele 2015 var samarbejdsgraden i Aalborg 33,7 % og 29,9 % for hele landet Mål Som nævnt er der ved at komme godt gang i økonomien i Nordjylland, hvilket også kommer til udtryk ved øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Det giver jobcentret gode muligheder for at få flere borgere ud på en virksomhed i en praktik eller et løntilskud, som kan være en god rekrutteringskanal for virksomhederne. I perioden januar april 2016 var der gennemsnitligt virksomhedsplaceringer pr. måned, hvilket er 25,2 % højere end i samme periode i I forbindelse med partnerskabsaftalen om integration i Aalborg (jf. afsnit 4.8) er der lagt op til, at der løbende skal stilles 350 private pladser til rådighed for flygtninge inden for brancher med mangel på arbejdskraft, hvilket sammen med jobcentrets fokus på virksomhedsrettet indsats vil medvirke til en øget volumen. I 2017 er målet at: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal ultimo 2017 være 3 procentpoint højere end i 2016 (I 2015 var resultatet 33,7 %). Antallet af aktiveringsforløb (virksomhedspraktik og løntilskud) i private virksomheder skal i 2017 øges med 25 % i forhold til gennemsnittet for Indsatser Den virksomhedsservice som Jobcenter Aalborg yder handler om alt fra fastholdelse af syge medarbejdere over rekruttering af ledige til bistand til jobrotationsprojekter. Jobcentret har én indgang for virksomhederne, som kan hjælpe virksomhederne ligesom jobcentret hvert år gennemfører et stort antal virksomhedsbesøg, hvor der gives information om hvad jobcentret kan tilbyde virksomhederne og drøftes hvilke muligheder der er for et samarbejde med virksomheden. En virksomhedsrettet indsats er et fokus punkt for alle målgrupper, da det uanset om målet er job eller uddannelse kan være med til at give borgeren en pejling i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet og 8

11 afklaring af, hvad der skal til for at opnå varig selvforsørgelse. I valget af hvor borgeren skal placeres på en virksomhed vil der være særligt fokus på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 4.2 Unge Udvikling og udfordringer Aalborg er som uddannelsesby med universitet og mange uddannelsesinstitutioner den eneste storby i Nordjylland med de muligheder og udfordringer det giver. Det er centralt, at Aalborg Kommune har fokus på, at alle unge får en uddannelse både i forhold til at sikre, at de unge starter på en uddannelse og samtidigt bliver fastholdt i uddannelsessystemet og dermed får gennemført en uddannelse. Den primære målgruppe for denne indsats er uddannelseshjælpsmodtagere, som er unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse og som ikke er medlem af en a-kasse. I juni 2016 var der i alt fuldtidspersoner i denne målgruppe, hvilket er en stigning på 0,9 % i forhold til juni På landsplan har der i samme periode været et fald på 4,4 %. Den samlede ungemålgruppe er i vækst Ungestatikken fra 1. kvartal 2016 viser, at der fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal har været i en vækst i antallet af unge i alderen år på 2,9% svarende til 994 personer fra personer i 1. kvartal 2015 til personer i 1. kvartal Færre unge vælger en erhvervsuddannelse og da der fremadrettet kommer mangel på faglært arbejdskraft er det centralt, at flere unge får en erhvervsuddannelse. Ungestrategiens ledergruppe har sat fokus på, at flere unge skal have en erhvervsuddannelse og i 2017 afholdes SKILLS, som er Danmarks mesterskaberne for faglærte, i Aalborg. Det er en udfordring, at en stor gruppe af de unge ikke har afsluttet grundskolens afgangseksamen eller ikke har 2 i dansk og matematik for det medfører, at de ikke kan starte på en erhvervsuddannelse. På den baggrund skal der gøres en ekstra indsats for, at de unge får de nødvendige kvalifikationer for at kunne starte på en erhvervsuddannelse Mål Som følge af væksten i den samlede ungegruppe og som følge af erhvervsskolereformens konsekvenser for de unges muligheder for at starte på en erhvervsuddannelse er det Jobcenter Aalborgs vurdering, at det i 2017 vil være vanskeligt, at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse. Udgangspunktet for 2017 er derfor et forsøg på at holde antallet af unge på et uændret niveau. I 2017 er målet at: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på unge, hvilket svarer til det forventede niveau for hele Indsatser Uddannelseshuset er omdrejningspunktet for den indsats, der skal sikre, at alle unge i Aalborg Kommune får en uddannelse. Udgangspunktet er, at stort set alle unge har de samme drømme: De ønsker en uddannelse, og deres forventninger er at de skal forsørge sig selv gennem SU og lønarbejde indtil de har gennemført en uddannelse. 9

12 Udgangspunktet for indsatsen er, at de unge skal hurtigt i gang og ikke er passive. Formålet med indsatsen er at bringe de unge tættere på at kunne påbegynde en uddannelse. Indsatsen er individuelt tilrettelagt i forhold til de unges behov og barrierer og indsatsen omfatter blandt andet: Brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne, eksempelvis på Tech College. Virksomhedspraktik, som i højere grad skal anvendes til at afklare de unge om deres uddannelsesvalg. Den virksomhedsrettede indsats skal have fokus på mangelområderne. Fokus på FVU (Forberedende Voksenuddannelse) og opkvalificering, så de unge opfylder de faglige krav der stilles for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Mere målrettet samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forhold til Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) og ErhvervsGrundUddannelse (EGU). Motiverende samtaler og virksomhedspraktikker selvom en ung har lang vej til at kunne begynde på en uddannelse og har andre udfordringer f. eks. sundhedsmæssige, skal den unge motiveres til, at det kan lade sig gøre. Vejledning og opkvalificering, som omfatter en bred palet af både kommunale og private tilbud. Samarbejde med SHERPA. I budget 2017 er der aftalt en analyse af ungeområdet med henblik på optimering af de mange indsatser på området. 4.3 Forsikrede ledige Udvikling og udfordringer De seneste år har antallet af forsikrede ledige i Aalborg været faldende en tendens der også gør sig gældende i hele landet og Nordjylland. I Aalborg har der fra juni 2015 til juni 2016 været et fald på 11,6 % - svarende til et fald fra til i fuldtidspersoner. I hele landet har faldet været 13,1 %. I Nordjylland har faldet været 15,7 % Når faldet i Aalborg er mindre end i de øvrige nordjyske kommuner, er det ikke udtryk for at Aalborg nødvendigvis har en dårligere indsats end de øvrige kommuner. Tallene skal ses i lyset af faldende arbejdsstyrke i de øvrige kommuner som følge af bl.a. fraflytninger samt efterløn og pension. Aalborg tiltrækker derimod mange, og særligt mange unge studerende. Optaget på såvel UCN og AAU er således fordoblet de seneste 5-6 år, hvilket afspejles i ledighedstallene, idet flere og flere ledige dagpengemodtagere er nyuddannede med en videregående uddannelse. Faldet i Aalborg kan bl.a. tilskrives den stigende beskæftigelse, og at ledige rent faktisk kommer i arbejde. Fra april 2015 til april 2016 blev antallet af lønmodtagere øget med fuldtidspersoner i Nordjylland. Ud af disse stod Aalborg for de Mål I forhold til udviklingen fra 2016 til 2017 i antallet af forsikrede ledige forventer Finansministeriet et fald på 5%. Nedenstående målsætning er baseret på Finansministeriets vurdering. I 2017 er målet at: Antallet af forsikrede ledige forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 5% i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner. 10

13 4.3.3 Indsatser Beskæftigelsesudvalget godkendte i efteråret 2015 en handleplan, der skal sætte ind med flere og ekstra initiativer overfor forsikrede ledige. Derudover viser bl.a. FremKom 3, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft. Indsatserne i 2017 vil derfor være: Virksomhedsrettede indsatser. Målrettet aktivering inden for brancher med mangel i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Fokus på opkvalificering og ordinær uddannelse. Tidlig aktivering og øget jobrettet fokus i samtalerne. Deltagelse i BRN-projekt Vækst Via Viden. Fremskudt indsats på UCN og AAU. Jobklubber og workshops. 4.4 Kontanthjælpsmodtagere Udvikling og udfordringer Antallet af kontanthjælpsmodtagere har i perioden juni 2015 til juni 2016 været stigende, med en stigning fra til fuldtidspersoner svarende til 5,7%. Der ses også et stigende antal kontanthjælpsmodtagere blandt 6-byerne (bortset fra København), mens antallet i hele landet i samme periode faldet med 2,1 %. Opdelt på jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ser billedet mere differentieret ud. Således har der i perioden juni 2015 til juni 2016 været en stigning på 6,1 % jobparate i Aalborg. I hele landet har der været en stigning 6,2 %. Når der er en stigning i antallet af jobparate skal dette ses i tæt tilknytning til de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeret. Nogle af disse har fortsat behov for offentlig forsørgelse og overgår derfor til kontanthjælp. For de aktivitetsparate har der i Aalborg været en stigning på 2,2 % i samme periode. Dette er et noget anderledes billede end i hele landet hvor der har været et fald blandt de aktivitetsparate på 7,3 % Mål Som følge af de forbundne kar på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet er kontanthjælpsområdet under pres, idet ændringer og indsatser over for andre målgrupper, som f.eks. for de forsikrede ledige, sygemeldte og personer på jobafklaring kan medføre en stigende tilgang til kontanthjælpsområdet, hvilket jf. ovenfor også er tilfældet i andre store kommuner. Det er derfor vurderingen, at der også i 2017 vil være en vækst i det samlede antal personer på kontanthjælp. I 2017 er målet at: Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på personer, hvilket er en vækst på 2,5 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt personer på kontanthjælp. 11

14 4.4.3 Indsatser Jobparate Indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere skal sikre, at de hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. Derfor retter indsatsen sig mod følgende: Fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet via vikarjobs og deltids beskæftigelse. Øget jobrettet fokus i samtalerne. Virksomhedsrettede tilbud. Opkvalificering via kurser og ordinær uddannelse med fokus på mangelområder på arbejdsmarkedet. Realkompetencevurderinger med henblik på kurser og ordinær uddannelse. Samarbejde med vikarbureauer, da det er en god måde at blive introduceret til arbejdsmarkedet på og optjene timer ift. 225-reglen. Aktivitetsparate Indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil rette sig mod at bibringe med opkvalificering sideløbende med, at der tages hånd om de problemer de har ud over ledighed. Indsatserne er følgende: Fokus på ordinært arbejde også i få timer. Kombitilbud med virksomhedsrettede tilbud. Helhedsorienteret og tværfaglig indsats med fokus på borgerens egne ressourcer. Tilbud i regi af RCA, Projektafsnittet og eksterne leverandører. Deltagelse i STAR s Job First-projekt, hvor fokus også er på at borgerne får ordinære timer. 4.5 Langtidsledige Udvikling og udfordringer Hvor den positive udvikling i økonomien og jobvæksten gennem en længere perioden har haft en positiv effekt for antallet af forsikrede ledige, er det først fra juni 2016, at antallet af langtidsledige 7 er begyndt at falde, og pr. september 2016 var der langtidsledige. Faldet har været størst for de forsikrede langtidsledige, men der har også været et fald for de langtidsledige kontanthjælpsmodtagerne, og pr. september 2016 er fordelingen mellem forsikrede langtidsledige og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ligelig Mål Langtidsledigheden vurderes via nedenstående indsatser at kunne falde med samme takt som ledigheden for de forsikrede ledige. Det skal dog tages i betragtning, at der er en negativ sammenhæng mellem langtidsledige forsikrede ledige, der har ophør af dagpengeret og antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, idet nogle af de forsikrede ledige, der mister dagpenge vil være berettiget til kontanthjælp og vil indgå i langtidsledighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere. I 2017 er målet at: Antallet af langtidsledige forventes gennemsnitligt i 2017 at falde med 5 % Indsatser For de ledige der er blevet langtidsledige sættes følgende i værk: Fokus på virksomhedsrettede tilbud for at få skabt netværk og kontakt til arbejdsmarkedet. 7 Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 % af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregningen af langtidsledighed. 12

15 Fremrykket intensiv indsats fra lovpligtige 16. måned til 12. måned med tættere kontaktforløb eller personlig jobformidler. Særlig indsats for langtidsledige fra de 4 a-kasser med særligt mange langtidsledige; 3F, Krifa, HK og FOA i såvel jobcentret som hos anden aktør. Revitalisere indsatsen via dialog med a-kasserne. Særlige jobklubber for langtidsledige. Helhedsorienterede indsatser med fokus på blandt andet økonomi. Forsikrede ledige, der mister dagpengeret og overgår til kontanthjælp vil tælle som langtidsledige fra dag 1 på kontanthjælp og bør derfor have et særskilt fokus i indsatsen. Dels for at kunne imødegå efterspørgslen efter arbejdskraft, og dels for at sikre, at de ikke sidestilles med ny-ledige kontanthjælpsmodtagere. 4.6 Sygedagpenge Udvikling og udfordringer I 2016 er antallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb faldet med 5,1% fra maj 2015 til maj I maj 2016 var der i alt sygedagpengemodtagere og 445 borgere i et jobafklaringsforløb. På landsplan er antallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb i samme periode steget med 3,5%. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet er et resultat af Jobcenter Aalborg styrkede indsats på sygedagpengeområdet, hvor der er gennemført et udviklingsprojekt med særligt fokus: Sagsstyring og opfølgning. Tidlig indsats og handlinger. Udvikling af kompetencer og praksis Mål Det er vurderingen, at den positive udvikling med et faldende antal sygedagpengemodtagere fortsætter i 2017, men dog ikke samme omfang, som i For borgere i jobafklaringsforløb, hvor der siden ordningens indførelse har været en kontinuerlig vækst i antallet af jobafklaringsforløb, forventes samlet set en mindre tilgang samtidig med at der forventes en stabilisering i det samlede antal. I 2017 er målene at: Antallet af sygedagpengemodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på personer, hvilket er et fald på 2,3 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitlig personer på sygedagpenge. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på 500 personer, hvilket er en vækst på 5,3% i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt 475 personer i et jobafklaringsforløb Indsatser I indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb er fokus på fastholdelse, forebyggelse og information: Arbejdsfastholdelse og delvis genoptagelse af arbejdet er en meget effektiv indsats ift. nedbringelse af længden af sygdomsperioden. Til indsatsen er der tilknyttet ergoterapeuter og en psykolog. Virksomhedsrettede tilbud. Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. 13

16 Forebyggende indsats for personer med stress I efteråret 2015 etablerede Sundheds- og Kulturforvaltningen Center for Stressforebyggelse. Indsatsen er et kursusforløb med mulighed for enkelte samtaler med en psykolog. Information og forebyggelse Ved at informere yderligere om sygedagpengereglerne og mulighed for forebyggelse af sygdom forventes, at antallet af nye sygedagpengemodtagere vil blive færre. Udviklingsprojekt (Marselisborgprojektet). 4.7 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udvikling og udfordringer Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er en bred gruppe og er kendetegnet ved at have en betydelig lavere beskæftigelsesfrekvens end andre, da borgerne i denne målgruppe generelt har færre kompetencer og andre barrierer end ledighed. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan findes blandt alle de ydelsestyper, som Jobcenter Aalborg varetager indsatsen for. I dette afsnit er målgruppen afgrænset til borgere i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, fleksjobbere og førtidspensionister. Disse gruppe udgjorde tilsammen i juni 2016 i alt borgere, hvilket er et fald på 1,2% sammenlignet med juni På landsplan er udviklingen i samme periode status quo. De øvrige relevante målgrupper er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og flygtninge og indsatsen for de målgrupper er beskrevet i andre afsnit i beskæftigelsesplanen Mål I forhold til 2017 er det vurderingen, at det samlede antal af borgere på kanten af arbejdsmarkedet vil fortsætte med at falde, men i forhold til de enkelte målgrupper forventes en forskellig artet udvikling jævnfør nedenstående. Det er forventningen, at der fortsat vil blive etableret flere fleksjob i 2017 (forventet vækst på 3,5% og gennemsnitlig personer i fleksjob i 2017). Som følge af etableringen af flere fleksjob forventes en nedgang i antallet af personer på ledighedsydelse i 2017 (forventet fald på 4,9% og gennemsnitlig 390 personer på ledighedsydelse i 2017). For personer i ressourceforløb forventes fortsat en vækst i det samlede antal (forventet vækst på 7,4% og gennemsnitlig 650 personer i ressourceforløb i 2017). Antallet af personer i ressourceforløb vil dog stabilisere sig og flade ud som følge af stigende afgang fra ressourceforløb blandt andet til fleksjob og førtidspension. I lighed med udviklingen de seneste år forventes en fortsat nedgang i det samlede antal personer på førtidspension i 2017 (forventet fald på 5% og gennemsnitlig personer på førtidspension i 2017). Faldet i antal førtidspensionister skyldes at tilgangen som følge af førtidspensionsreformen er mindre end afgangen. Antallet af tilkendelser af førtidspension forventes øget til ca. 300 pr. år (svarende til landsgennemsnittet) som følge af afslutning af ressourceforløb. 14

17 I 2017 er målet at: Antallet af borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i fleksjob eller på førtidspension forventes gennemsnitlig i 2017 højest at være på personer, hvilket er et fald på 2,5 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner Indsatser Selvom denne målgruppe har mange udfordringer og er langt væk fra arbejdsmarkedet, så det vigtigt, at indsatsen sætter fokus på at give borgerne ansvar for eget liv. Samtidigt skal der stilles krav til borgerne og sættes fokus på borgernes ressourcer frem for deres barrierer. Der lægges vægt på tidlig indsats, inddragelse af borgeren, individuelle løsninger og en tværfaglig helhedsorienteret indsats. Jobcenter Aalborg anskuer indsatsen ud fra to vinkler: At den primære forebyggelse ligger i en tidlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Derved forebygges, at borgere kommer på kanten af arbejdsmarkedet. At det derudover gennem revalidering og indsatsen i rehabiliteringsteams og ressourceforløb sikres, at flest mulige på kanten af arbejdsmarkedet kommer i arbejde og færrest er på en varig passiv forsørgelse. Eksempler på indsatser: Virksomhedsrettede tilbud. Vejledning og opkvalificering, som omfatter en bred palet af både kommunale og private tilbud. Sundhedsrettet indsats Jobcenter Aalborg er i dialog med Sundhedscentret om at styrke samarbejdet og konkret arbejdes der på, at Sundhedscentret får medarbejdere placeret i nogle af jobcentrene, så de kan komme i dialog med borgerne. Fokus på at borgere i ressourceforløb bliver afsluttet. Som et led i Aalborg Kommunes erhvervsplan vil Aalborg Kommune de kommende år understøtte væksten i antallet af levedygtige socialøkonomiske virksomheder med erhvervsdrift som det bærende grundlag. Socialøkonomiske virksomheder skal være en del af erhvervsudviklingen, der på kort sigt skaber nye ordinære jobs til borger på kanten af arbejdsmarkedet, og på længere sigt skaber øget omsætning og vækst ved udvikling af nye forretningsområder. Jobcenter Aalborg samarbejder med Business Aalborg om dette. 4.8 Flygtninge Udvikling og udfordringer Siden juli 2014 begyndte Aalborg Kommune for første gang i ti år at modtage en større gruppe nye flygtninge. Således forventes der ved udgangen af 2016 at være ca flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er over 18 år Mål Der er i efteråret 2016 indgået en lokal partnerskabsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Aalborg Kommune om integration af flygtninge i Aalborg Kommune. Det er partnerskabets formål at tilvejebringe 500 praktikpladser til flygtninge. Pladserne skal primært findes inden for brancher, hvor der aktuelt er mangel på arbejdskraft, eller hvor der er udsigt til mangel på ar- 15

18 bejdskraft. Op til 150 pladser kan være inden for det offentlige. Disse praktikpladser skal fortrinsvis bruges til træning af hverdagsdansk og indføring i arbejdspladskultur. Mindst 350 praktikpladser skal findes på det private arbejdsmarked inden for brancher med mangel på arbejdskraft. I 2017 er målene at: For alle unge under 30 år arbejdes der hen imod uddannelse, beskæftigelse eller opkvalificering af eksisterende uddannelse fra hjemlandet. Indsatsen planlægges ud fra den enkeltes forudsætninger: o Efter 1-1½ år forventes, at 12,5 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse o Efter 2 år forventes at yderligere 32,5 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. o Inden 3 år forventes, at yderligere 25 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. For alle over 30 år arbejdes der virksomhedsrettet. Indsatsen planlægges ud fra den enkeltes forudsætninger: o Efter 1 år forventes, at 5 % er i beskæftigelse. o Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse. o Efter 3 år forventes, at yderligere 30 % er i beskæftigelse. I 2017 vil der blive fulgt tæt op på måldelen med henblik på at vurdere, om målene skal justeres Indsatser Jobcenter Aalborg vil fortsat arbejde for at flere får adgang til arbejdsmarkedet Det er vigtigt at virksomhederne er åbne for at ansætte personer med eksamensbeviser og kompetencer erhvervet i udlandet. Virksomhedernes viden om dette styrkes gennem virksomhedskonsulenternes information til virksomhederne og afholdelse af temaarrangementer for virksomheder og mentorer. Jobcenter Integration har en vigtig opgave i at se styrken og ressourcerne hos den enkelte flygtning, som kommer hertil. Målet er, at den enkelte hurtigst mulig bliver selvforsørgende. Fokus vil være på danskundervisning, arbejdsmarkedstilknytning, fritid og netværk, som vurderes at være de vigtigste elementer i en succesfuld integrationsindsats. I Aalborg vil indsatsen være følgende: Introforløb den første måned efter ankomst, hvor deltagerne får generel orientering om integrationsperioden, får oprettet nemid, bankkonto, bliver henvist til danskuddannelse, får udarbejdet integrationskontrakt og CV samt bliver henvist til virksomhedsrettet tilbud. Virksomhedsrettet integrationsprogram, hvor der for jobparate flygtninge kontinuerligt arbejdes med virksomhedspraktik, løntilskud, IGU (Integrationsgrunduddannelse) samt kompetenceafklaring og opkvalificering. For aktivitetsparate flygtninge arbejdes der så vidt muligt også med virksomhedspraktik i kombination med vejledning og opkvalificering. Helheds- og ressourceorienteret indsats målrettet de borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Mentorordninger og rollemodelkorps. Business Aalborg tilbyder nydanske iværksættere og virksomhedsejere gratis rådgivning og vejledning til opstart og drift af virksomhed samt at få adgang til netværk med andre iværksættere og virksomheder. Inddrage lokale virksomhedsnetværk i arbejdet. 16

19 Projekt Lokalsamfundet Bygger Bro, der omfatter samarbejde med bl.a. fritids- og foreningsliv samt lokale samråd og frivillige borgere i lokalområderne med henblik på at sikre en god modtagelse og integration af nyankomne flygtninge samt at understøtte arbejdsmarkedstilknytningen. 4.9 Indsats for borgere med handicap Det at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, at have en faglig position og at indgå i sociale relationer på en arbejdsplads betyder rigtig meget for den enkeltes selvopfattelse. Det er ikke muligt at opgøre målgruppens størrelse, da en væsentlig andel er i beskæftigelse uden at gøre brug af de tilgængelige ordninger på området. Der er dog også en del beskæftigede, der anvender de handicapkompenserende ordninger for at blive fastholdt i beskæftigelse. Jobcentret ønsker at udbrede kendskabet til de redskaber, der er til rådighed for at fastholde borgere med handicap på arbejdsmarkedet. Derfor indeholder Virksomhedscentrets generelle virksomhedsbesøg informationer til virksomhederne om mulighederne inden for de handicapkompenserende ordninger. Denne information fremkalder en del ansøgninger om personlig assistance og hjælpemidler, hvilket er værdifulde tiltag til at fastholde borgere med funktionsnedsættelser i beskæftigelse. Jobcentret kommer også i kontakt med borgere med handicap i forbindelse med sygedagpengesager, og også her vil jobcentret øge fokus på de redskaber, der er til rådighed, for at bidrage til at fastholde borgere med handicap på arbejdsmarkedet. Jobcentret tilbyder personlig assistance til personer med betydelige varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, f.eks. i forbindelse med arbejde, ved efteruddannelse eller som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til alle målgrupper. Desuden kan der tilbydes hjælpemidler i form af nødvendige arbejdsredskaber, hjælpemidler eller indretninger, som ikke stilles til rådighed af uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Tilsvarende kan der via isbryderordning (løntilskudsordning til nyuddannede borgere med handicap) og fortrinsadgang til personer, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Jobcentret samarbejder med Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med etablering af førtidspensionister i job med løntilskud. Samarbejdet omfatter både førtidspensionister, der ønsker et job med løntilskud frem for beskyttet beskæftigelse og borgere med psykiatriske diagnoser. Jobcentret samarbejder også med socialøkonomiske virksomheder om ansættelse af borgere i fleksjob eller førtidspensionister i job med løntilskud. 17

20 Bilag 1: Oversigt over målene Effekt: Effekterne af indsatsen skal stige med 10 % i forhold til effekterne målt for Virksomhedsrettet indsats Samarbejdsgraden med virksomhederne skal ultimo 2017 være 3 procentpoint højere end i 2016 (I 2015 var resultatet 33,7 %). Antallet af aktiveringsforløb (virksomhedspraktik og løntilskud) i private virksomheder skal i 2017 øges med 25 % i forhold til gennemsnittet for Unge Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på unge, hvilket svarer til det forventede niveau for hele Forsikrede ledige Antallet af forsikrede ledige forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 5% i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på personer, hvilket er en vækst på 2,5 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt personer på kontanthjælp. Langtidsledige Antallet af langtidsledige forventes gennemsnitligt i 2017 at falde med 5 %. Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på personer, hvilket er et fald på 2,3 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitlig personer på sygedagpenge. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb forventes gennemsnitligt i 2017 højest at være på 500 personer, hvilket er en vækst på 5,3% i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitligt 475 personer i et jobafklaringsforløb. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i fleksjob eller på førtidspension forventes gennemsnitlig i 2017 højest at være på personer, hvilket er et fald på 2,5 % i forhold til det forventede antal i 2016, hvor der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner. Flygtninge For alle unge under 30 år arbejdes der hen imod uddannelse, beskæftigelse eller opkvalificering af eksisterende uddannelse fra hjemlandet. Indsatsen planlægges ud fra den enkeltes forudsætninger: o Efter 1-1½ år forventes, at 12,5 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse o Efter 2 år forventes at yderligere 32,5 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. 18

21 o Inden 3 år forventes, at yderligere 25 % er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. For alle over 30 år arbejdes der virksomhedsrettet. Indsatsen planlægges ud fra den enkeltes forudsætninger: o Efter 1 år forventes, at 5 % er i beskæftigelse. o Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse. o Efter 3 år forventes, at yderligere 30 % er i beskæftigelse. 19

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Arbejdsmarkedet i Aalborg & Nordjylland muligheder og udfordringer 2 3. Rammesætning 4 3.1. Aktiveringsprincipper 4 3.2. Virksomhedsstrategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Aalborg

Beskæftigelsesplan. Aalborg Beskæftigelsesplan 2017 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Arbejdsmarkedet i Aalborg & Nordjylland muligheder og udfordringer... 4 3. Rammesætning... 6 3.1. Aktiveringsprincipper... 6 3.2.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udkast til beskæftigelsesplan 2018 Dokumentets undertitel.

Udkast til beskæftigelsesplan 2018 Dokumentets undertitel. Udkast til beskæftigelsesplan 2018 Dokumentets undertitel. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Arbejdsmarkedet i Aalborg og Nordjylland... 3 3. Rammen for indsatsen i Jobcenter Aalborg... 5 3.1 Servicering

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere