NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB"

Transkript

1 ½ Til Nasdaq Copenhagen og pressen 9. maj 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Resultat af kerneforretning udgjorde 833 mio. kr. mod 286 mio. kr. i 1. kvartal 2016, svarende til en forrentning af egenkapitalen på 19,4% p.a. mod 7,2% i 1. kvartal I forhold til ultimo 2016 steg udlån med 1,3 mia. kr. svarende til 2,3%, mens indlån steg med 1,8 mia. kr. (2,7%). Basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr., hvilket var 67,9% højere end i 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde 470 mio. kr. mod 475 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 55 mio. kr. mod en indtægt på 16 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivningsprocenten udgjorde -0,1, mod 0,0 i 1. kvartal Forretningsmæssigt udgåede derivattyper viste en indtægt på 337 mio. kr. mod en udgift på 741 mio. kr. i 1. kvartal Forretningsmæssigt udgåede derivattyper er forretninger, der ikke længere tilbydes Nykredits kunder. Periodens resultat efter skat udgjorde 940 mio. kr. mod -357 mio. kr. i 1. kvartal 2016, hvilket svarede til en egenkapitalforrentning på 21,8% p.a. mod -9,0% i 1. kvartal LIKVIDITET Opgjort efter Liquidity Coverage Ratio-reglerne udgjorde bankens LCR-nøgletal 134% mod 153% ultimo Indlånsoverskuddet udgjorde 11,8 mia. kr. mod 11,3 mia. kr. ultimo KAPITALGRUNDLAG Egenkapitalen udgjorde 17,7 mia. kr. mod 16,7 mia. kr. ultimo Egentlig kernekapitalprocent udgjorde 16,3 mod 14,8 ultimo Kapitalprocenten udgjorde 18,4 mod 16,6 ultimo 2016, og solvensbehovet udgjorde 10,8% mod 10,7% ultimo INFORMATION OM NYKREDIT BANK-KONCERNEN s og Nykredit-koncernens kvartalsrapporter og yderligere information om Nykredit findes på nykredit.dk. Kontakt Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Kvartalsrapport 1. januar 31. marts LEDELSESBERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 1. kvartal 2017 kort fortalt 4 Forventninger til Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 5 Særlige regnskabsmæssige forhold 5 Øvrige forhold 5 Rating 5 Balance, egenkapital og solvens 6 Forretningsområder 8 Retail 9 Storkunder 10 Wealth Management 11 Koncernposter 13 Nedskrivninger og udlån 14 PÅTEGNING 17 Ledelsespåtegning 17 REGNSKAB 18 Resultatopgørelse og Totalindkomst 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 21 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 2/50 1. kvartalsrapport 2017

3 HOVED- OG NØGLETAL 1. kvt kvt Året 2016 RESULTAT AF KERNEFORRETNING OG PERIODENS RESULTAT¹ Basisindtægter af: - forretningsdrift fonds Indtægter af kerneforretning Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Resultat af kerneforretning før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Resultat af kerneforretning Forretningsmæssigt udgåede derivattyper Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE I SAMMENDRAG Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gennemsnitlig egenkapital 21,8-9,0 3,8 Periodens resultat før skat i % p.a. af gennemsnitlig egenkapital 28,0-11,5 4,8 Resultat af kerneforretning før nedskrivninger i procent p.a. af gennemsnitlig egenkapital 18,1 6,8 8,4 Resultat af kerneforretning i % p.a. af gennemsnitlig egenkapital 19,4 7,2 9,2 Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i % af basisindtægter af forretningsdrift 37,7 64,0 60,1 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) Periodens nedskrivningsprocent -0,1 0,0-0,1 Kapitalprocent 18,4 19,6 16,6 Kernekapitalprocent 16,3 19,2 14,8 Egentlig kernekapitalprocent 16,3 19,2 14,8 Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til fuldtidsbeskæftigede Præsentationen er ændret således, at kursreguleringer vedrørende forretningsmæssigt udgåede derivattyper er udskilt i en særskilt post, der ikke indgår i resultat af kerneforretning. Der henvises til omtalen i note 1, Anvendt regnskabspraksis. Nykredit har sammenlignet med 1. kvartal 2016 endvidere implementeret FVA (Funding Valuation Adjustment) ved værdiansættelsen af derivater, hvilket isoleret set har påvirket kvartalsresultatet positivt med 144 mio. kr. Ændringerne er indarbejdet i årsrapporten for 2016, og der henvises til efterfølgende omtale i ledelsesberetningen samt i note 1, Anvendt regnskabspraksis. 1. kvartalsrapport /50

4 1. KVARTAL 2017 KORT FORTALT Nykredit Bank er en vigtig del af Nykredit-koncernen og understøtter på mange måder realkreditforretningen, idet fx flere af realkreditforretningens kunder bliver tilbudt finansiering gennem Nykredit Bank. Samtidig er Nykredit Bank market maker på koncernens realkreditobligationer og er dermed medvirkende til at sikre en stor omsættelighed. Som følge af disse aktiviteter der understøtter realkreditforretningen har Nykredit Bank generelt set en relativt stor risikoeksponering, herunder eksponeringer i renteswaps, der er indgået som følge af, at kunderne i realkreditforretningen ønsker at afdække renterisikoen på deres realkreditlån, hvilket kan medføre større udsving i bankens kursreguleringer. Resultat af kerneforretning og resultat før skat 1. kvartal 2017 viste en positiv udvikling på flere områder. Således viste flere forretningsaktiviteter en pæn fremgang målt på såvel antal kunder som forretningsvolumen, samtidig med at værdireguleringer viste en positiv udvikling. Resultatet blev yderligere styrket ved en positiv udvikling i nedskrivninger og ved, at omkostningerne blev fastholdt på et uændret niveau. Resultat af kerneforretning udgjorde 833 mio. kr. mod 286 mio. kr. i 1. kvartal 2016, mens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod -459 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen i resultat før skat på mio. kr. var primært sammensat af øgede netto rente- og gebyrindtægter med 78 mio. kr. samt en positiv udvikling i kursreguleringer på mio. kr. Stigningen kan henføres til aktivitetsudviklingen i bankens kerneforretninger og en positiv resultatudvikling på mio. kr. vedrørende forretningsmæssigt udgåede derivattyper, der er positive med 337 mio. kr. mod et minus på 741 mio. kr. i 1. kvartal risikofri rente (Nationalbankens udlånsrente), der var uændret 0,05% sammenlignet med 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger mv. Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler faldt med 4 mio. kr. til 470 mio. kr. Lønudgifter steg med 10 mio. kr. til 196 mio. kr. (5,4%), mens øvrige kapacitetsomkostninger faldt med 14 mio. kr. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde 830 mod 792 i 1. kvartal 2016, svarende til en stigning på 4,8%. Nedskrivninger på udlån og garantier mv. Nedskrivninger og hensættelser gav en indtægt på 55 mio. kr. mod en indtægt på 16 mio. kr. i 1. kvartal 2016 svarende til en resultatmæssig fremgang på 39 mio. kr. Individuelle nedskrivninger viste en positiv resultatudvikling fra en indtægt på 26 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til en indtægt på 66 mio. kr. Udviklingen var især en effekt af øgede indtægter fra tidligere nedskrevne udlån samt færre direkte tab sammenlignet med 1. kvartal Gruppevise nedskrivninger tegnede sig for en udgift på 14 mio. kr. mod en udgift på 10 mio. kr. i 1. kvartal Hensættelser på garantier gav en indtægt på 3 mio. kr. mod en indtægt på 2 mio. kr. i Kvartalets nedskrivningsprocent udgjorde -0,1 mod 0,0 i 1. kvartal Forretningsmæssigt udgåede derivattyper Der er tale om en ny præsentation af derivater sammenlignet med rapporten for 1. kvartal Indtægter af kerneforretning Indtægter af kerneforretning steg i forhold til 1. kvartal 2016 med 504 mio. (67,7%) til mio. kr. Stigningen var sammensat af en positiv udvikling i visse derivater i kerneforretningen med 260 mio. kr., herunder en positiv FVA-regulering med 67 mio. kr., mens øvrige indtægter gav en stigning på 244 mio. kr. Basisindtægterne udgjorde mio. kr., svarende til en stigning på 505 mio. kr. Fremgangen var fordelt med 307 mio. kr. i Retail, 172 mio. kr. i Storkunder og 54 mio. kr. i Wealth Management. Koncernposter faldt med 26 mio. kr. Udlån til amortiseret kostpris steg i forhold til ultimo 2016 med 1,3 mia. kr. til 56,3 mia. kr. pr. 31. marts Indlån steg med 1,8 mia. kr. fra 66,3 mia. kr. ultimo 2016 til 68,0 mia. kr. I 1. kvartal 2016 omfattede præsentationen kreditrelaterede værdireguleringer af swaps, hvorpå der har været en øget tabsrisiko. Disse værdireguleringer har ikke været en del af kerneforretningen. I årsregnskabet for 2016 blev præsentationen ændret, således at visse renteswaps i hovedtalstabellen og i præsentationen af forretningsområder mv. er allokeret til en særskilt post: Forretningsmæssigt udgåede derivattyper, der indeholder samtlige nettoindtægter tilknyttet en række derivattyper, som Nykredit ikke længere tilbyder kunderne. Der henvises til omtalen i note 1, Anvendt regnskabspraksis. Værdireguleringen gav en indtægt på 337 mio. kr. mod en udgift på 741 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen i 2017 var sammensat af flere forhold, herunder ændringer i renteniveau og kreditspænd, samt en positiv påvirkning som følge af løbetidsforkortelsen. Regulering af FVA bidrog isoleret set med en positiv værdiregulering på 77 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af fonds Indtægterne udgjorde 2 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod 3 mio. kr. i 1. kvartal Beregningen er baseret på en kort Forretningsmæssigt udgåede derivattyper omfatter en portefølje med en samlet markedsværdi på 6,3 mia. kr. mod 6,7 mia. kr. ultimo Porteføljen er ultimo 1. kvartal 2017 nedskrevet til 3,3 mia. kr. mod 3,4 mia. kr. ultimo /50 1. kvartalsrapport 2017

5 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde 34 mio. kr. mod -5 mio. kr. i 1. kvartal Beholdningsindtjeningen svarer til den merindtjening, der er opnået ud over den risikofri rente på de beholdninger mv., der ikke er allokeret til forretningsområderne. Skat Den beregnede skat gav en udgift på 264 mio. kr., svarende til 21,9% af resultat før skat mod 22,2% i 1. kvartal Resultat Resultat efter skat var 940 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod -357 mio. kr. i 1. kvartal RESULTAT I FORHOLD TIL 4. KVARTAL 2016 Resultat før skat steg med 333 mio. kr. til mio. kr. i 1. kvartal Resultat af kerneforretning steg med 383 mio. kr. som følge af øgede basisindtægter med 294 mio. kr., lavere kapacitetsomkostninger med 116 mio. kr., mens nedskrivninger påvirkede udviklingen negativt med 27 mio. kr. Værdireguleringer af forretningsmæssigt udgåede derivattyper bidrog med en indtægt, der var 85 mio. kr. lavere end i 4. kvartal 2016, mens beholdningsindtjeningen steg med 35 mio. kr. FORVENTNINGER TIL 2017 I årsrapporten for 2016 oplyste Nykredit Bank om en forventning til resultat af kerneforretning i 2017 på niveau med 2016, hvor resultatet udgjorde 1,4 mia. kr. På baggrund af udviklingen i forretningsindtægter i 1. kvartal 2017 og som følge af, at nedskrivninger nu ventes at ligge på et lavere niveau end forventet, er det ledelsens opfattelse, at resultat af kerneforretningen for 2017 vil vise en fremgang i forhold til De væsentligste usikkerhedsfaktorer tilknyttet forventningen til 2017 relaterer sig til udviklingen på rentemarkedet og usikkerheden om udviklingen i nedskrivninger på udlån. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS- PERIODENS AFSLUTNING SÆRLIGE REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD Ændring i værdiansættelsen af derivater Nykredit har ultimo 2016 implementeret FVA i dagsværdimålingen af Nykredit Banks derivatforretninger med kunder. FVA svarer til Nykredits fundingomkostninger som følge af kundernes for lave eller manglende kollateralstillelser. Implementeringen medfører en kursregulering, der påvirker resultat før skat med 144 mio. kr. i 1. kvartal Heraf kan 77 mio. kr. henføres til forretningsmæssigt udgåede derivattyper, mens 67 mio. kr. indgår i basisindtægter af forretningsdrift. ØVRIGE FORHOLD Nykredit-koncernen forberedes til børsnotering Forenet Kredit og Nykredits bestyrelse har besluttet at forberede en børsnotering af Nykredit A/S (tidligere Nykredit Holding A/S) for at sikre en kapitalfleksibilitet i koncernen. Dette skal ses i lyset af, at Nykredit aktuelt har vanskeligere adgang til kapitalmarkederne end børsnoterede virksomheder, og Nykredits hovedejer har i dag vanskeligt ved at bidrage med kapital, hvis fx konjunkturudviklingen, ny regulering eller lignende gør det nødvendigt. RATING Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S samarbejder med de internationale ratingbureauer S&P Global Ratings (S&P) og Fitch Ratings om rating af selskaberne og selskabernes funding. S&P Global Ratings Hos S&P har Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S begge en lang usikret rating på A og en kort usikret rating på A-1. Outlook på ratingen er stabilt. Fitch Ratings Hos Fitch har Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S begge en lang usikret rating på A og en kort usikret rating på F1. Outlook på ratingen er stabilt. Moody's Investors Service Moody's Investors Service har fortsat valgt at offentliggøre visse ratings for selskaber i koncernen, uagtet at Nykredit ikke samarbejder med Moody's. Andre begivenheder I perioden frem til offentliggørelsen af rapporten for 1. kvartal 2017 er der ikke indtruffet begivenheder, der har indflydelse på s økonomiske stilling. 1. kvartalsrapport /50

6 Balance i hovedtal Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til dagsværdi (reverseudlån) Udlån til amortiseret kostpris Retail Private Erhverv Storkunder Wealth Management Øvrige udlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Retail Private Erhverv Storkunder Wealth Management Øvrige indlån Udstedte obligationer Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi heraf indlån til dagsværdi (repoindlån) Øvrig gæld og hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Egenkapital primo Resultat efter skat Egenkapital i alt BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Balancen udgjorde 178,3 mia. kr. mod 194,9 mia. kr. ultimo Den faldende balance skal primært ses i lyset af faldende repo/reverseudlån og en lavere obligationsbeholdning. Mellemværender med kreditinstitutter og kassebeholdning mv. blev forøget med 0,6 mia. kr. til 36,3 mia. kr., mens udlån til dagsværdi (reverseudlån) faldt med 6,6 mia. kr. til 23,4 mia. kr. Bankudlån til amortiseret kostpris udgjorde 56,3 mia. kr., hvilket var en stigning på 1,3 mia. kr. i forhold til ultimo Heraf viste Storkunder en stigning på 0,3 mia. kr., Retail og Wealth Management en stigning på henholdsvis 0,9 mia. kr. og 0,4 mia. kr., mens Koncernposter faldt med 0,3 mia. kr. Beholdningen af obligationer faldt fra 42,3 mia. kr. ultimo 2016 til 35,0 mia. kr. Beholdningen kan fra periode til periode udvise større udsving, hvilket skal ses i sammenhæng med bankens repoaktiviteter, handelspositioner samt generelle likviditetsplaceringer. Beholdningen omfatter primært stats- og realkreditobligationer med en høj rating. Andre aktiver udgjorde 26,8 mia. kr. mod 31,3 mia. kr. ultimo Pr. 31. marts 2017 kunne 22,1 mia. kr. henføres til positive markedsværdier af derivater mod 26,9 mia. kr. ultimo De positive markedsværdier er tilknyttet bankens kundeaktiviteter på derivatområdet og egne positioner indgået til brug for regnskabsmæssig sikring. Renterisikoen er i hovedtræk afdækket gennem modgående renteswaps, og markedsværdien skal derfor ses i sammenhæng med, at der i "Andre passiver" indgår negative markedsværdier på 16,0 mia. kr. Herudover omfatter "Andre aktiver" tilgodehavende renter og provision. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker faldt med 3,3 mia. kr. til 48,3 mia. kr. Indlån og anden gæld udgjorde 68,0 mia. kr., hvilket var en stigning sammenlignet med ultimo Indlån til Retail steg med 0,9 mia. kr., Storkunder steg med 0,7 mia. kr. og Wealth Management steg med 0,2 mia. kr. Koncernposter og andre indlån faldt med 0,1 mia. kr. Banken havde pr. 31. marts 2017 et indlånsoverskud på 11,8 mia. kr. målt på forskellen mellem indlån og udlån til amortiseret kostpris. Ultimo 2016 udgjorde indlånsoverskuddet 11,3 mia. kr. 6/50 1. kvartalsrapport 2017

7 Kapital og solvens Aktiekapital Overført resultat Egenkapital ultimo Fradrag som følge af forsigtig værdiansættelse Immaterielle aktiver og udskudte skatteaktiver Fradrag for forskel mellem IRB-beregnede tab og nedskrivninger Øvrige fradrag Overgangsjustering af fradrag Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital 0 0 Øvrige fradrag 0 0 Kernekapital Supplerende kapital Supplerende kapital tillæg/fradrag 54 - Overgangsjustering af supplerende kapital Kapitalgrundlag Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Risikoeksponeringer i alt Kapitalprocent 18,4 16,6 Kernekapitalprocent 16,3 14,8 Egentlig kernekapitalprocent 16,3 14,8 Kapitalen er i 1. kvartal 2017 opgjort eksklusive periodens resultat. Kapital og solvens er yderligere omtalt i note 2. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle I i alt Svagt forringet konjunkturforløb (stresstest mv.) Øvrige risici Model- og beregningsusikkerhed Søjle II i alt Tilstrækkeligt kapitalgrundlag i alt Solvensbehov (Søjle I og Søjle II), % 10,8 10,7 Udstedte obligationer udgjorde 9,3 mia. kr. mod 10,2 mia. kr. ultimo Bankens udstedelser gennem ECP- og EMTN-programmerne bliver løbende tilpasset bankens likviditetsbehov. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi, der omfatter indlån mv. tilknyttet repoforretninger, udgjorde 12,9 mia. kr. mod 21,3 mia. kr. ultimo Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 19,8 mia. kr. mod 26,5 mia. kr. ultimo Posten omfattede især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Udviklingen på -6,8 mia. kr. i forhold til ultimo 2016 skal primært ses i lyset af, at negative markedsværdier på afledte finansielle instrumenter er faldet fra 23,0 mia. kr. ultimo 2016 til 16,0 mia. kr. Egenkapital og solvens Den regnskabsmæssige egenkapital udgjorde 17,7 mia. kr. ultimo 1. kvartal Egenkapitalen er i 1. kvartal 2017 forøget med periodens resultat på 940 mio. kr. Egenkapitalen er ens i Nykredit Bank A/S og, idet der anvendes ensartede principper for indregning og måling. Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget for 1. kvartal 2017 er periodens løbende resultat ikke medregnet. Ultimo 1. kvartal 2017 udgjorde Nykredit Banks samlede kapitalgrundlag 18,5 mia. kr. Den egentlige kernekapital er det vigtigste begreb i kapitalopgørelsen, da hovedparten af kapitalkravene fremadrettet skal dækkes med denne kapitaltype. Bankens egentlige kernekapital udgjorde 16,5 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2017 mod 16,4 mia. kr. ultimo De samlede risikoeksponeringer udgjorde 100,6 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2017 mod 110,3 mia. kr. ultimo Reduktionen skyldes primært planlagte modeltilretninger, og et mindre fald i både markedsrisikoen og modpartsrisiko (swap), som følge af et stigende renteniveau Ved udgangen af 1. kvartal 2017 udgjorde kapitalprocenten 18,4. Både kernekapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent udgjorde 16,3. Der tages i opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag højde for de forretningsmæssige mål ved at afsætte kapital til alle relevante risici, herunder usikkerheder ved beregningerne. Nykredit Banks tilstrækkelige kapitalgrundlag udgjorde 10,9 mia. kr. ultimo 1. kvartal Nykredit Banks solvensbehov beregnes som det tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af risikoeksponeringerne. Solvensbehovet udgjorde 10,8% mod 10,7% ultimo kvartalsrapport /50

8 FORRETNINGSOMRÅDER s forretningsområder består af: Retail, der omfatter privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder samt datterselskabet Nykredit Leasing A/S. Storkunder, der omfatter forretningsenhederne Corporate & Institutional Banking (CIB) og Nykredit Markets. Wealth Management, der omfatter Private Banking Elite (kunder med en formue over 7 mio. kr.) og Asset Management samt datterselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Koncernposter, der omfatter Treasury-området, øvrige indtægter og omkostninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne, samt basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen. Justering af resultatopstilling Som omtalt i årsrapporten for 2016 samt i regnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis, i nærværende kvartalsrapport blev definitionen af visse derivattyper redefineret i 4. kvartal 2016, hvilket gav en ændret fordeling mellem resultatføring af disse og basisindtægter af forretningsdrift. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset. Indtjening Bruttoindtægter fra forretninger med kunder tilgår som udgangspunkt de forretningsområder, der er leverandører af de enkelte produkter, herunder CIB, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Markets og Nykredit Asset Management og Private Banking Elite. Bruttoindtægter, med undtagelse af Private Banking Elite, bliver herefter fordelt til Retail i form af en fuld fordeling af de indtægter, der kan henføres til Retails salgsaktiviteter mv. Retail afholder tilsvarende en andel af de kapacitetsomkostninger i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management, der kan henføres til salgsaktiviteterne. Resultat af forretningsområder Retail Storkunder 1. kvt kvt kvt kvt Wealth Management Koncernposter I alt 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Basisindtægter af - kundeaktiviteter, brutto aflønning for distribution mv Forretningsdrift i alt Basisindtægter af fonds Indtægter af kerneforretning Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Resultat af kerneforretning før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Resultat af kerneforretning Forretningsmæssigt udgåede derivattyper Beholdningsindtjening Resultat før skat Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i % af basisindtægter af forretningsdrift 41,4 73,9 24,8 57,5 52,5 61, ,7 64,0 8/50 1. kvartalsrapport 2017

9 RETAIL Forretningsområdet Retail består af forretningsenhederne Retail Privat og Retail Erhverv og omfatter bankforretninger med privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder, herunder landbrugskunder, boligudlejning samt formuende Private Banking Retail-kunder. Herudover består Retail af dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S. Kunderne betjenes i Nykredits 43 centre, hvoraf 18 betjener erhvervskunder, samt gennem det landsdækkende salgs- og rådgivningscenter Nykredit Direkte. Forsikringer formidles i samarbejde med Gjensidige Forsikring. Kunderne i Retail tilbydes produkter inden for bank, realkredit, forsikring, pension, investering og gældspleje. Retails strategi Nykredit har opbygget en regionsstruktur med få, stærke og beslutningsdygtige regioner, hvor fokus er på kunder, der samler deres forretninger i Nykredit. Vi arbejder derfor løbende på at udvikle og målrette vores kundetilbud, styrke rådgivningen og forbedre vores processer inden for Winning the Double-strategien. Målet er at skabe en tryg og langvarig relation med vores kunder. Det betyder, at vi vil opnå øget tilfredshed hos vores bolighelkunder og erhvervskunder samt øge antallet og andelen af helkunder. 1. kvartal 2017 i hovedtræk Retail Privat Retail Privat har i starten af 1. kvartal 2017 løftet formueindsatsen i BoligBanken med lanceringen af 10 nye selvstændige Private Banking-enheder. Enhederne samler formuekompetencer og specialister i 10 centre og fungerer som fagligt kompetencecenter på formuesiden for alle kunder i Retail. Målet er at sikre en stærk helhedsrådgivning, der både inddrager formue og finansiering. Der har i 1. kvartal 2017 været en tilfredsstillende tilvækst i antallet af helkunder i BoligBanken. Partnerskabet mellem Nykredit og fintech-virksomheden Lunar Way er kommet godt fra start, og der kom i løbet af 1. kvartal 2017 en pæn tilgang af nye Lunar Way-kunder. Retail Erhverv Retail Erhverv fortsatte i 1. kvartal 2017 med at videreudvikle Nykredit ErhvervsBank, herunder lanceringen af en ny og mere tidssvarende version af MitNykredit Erhverv. Tilgangen af erhvervskunder, der anvender Nykredit som daglig bankforbindelse, har været tilfredsstillende. Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning udgjorde 376 mio. kr. mod 89 mio. kr. i 1. kvartal 2016, mens resultat før skat udgjorde 538 mio. kr. mod et resultat på -280 mio. kr. i 1. kvartal Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde 461 mio. kr. mod 203 mio. kr. i 1. kvartal Herudover modtog Retail 175 mio. kr. fra de øvrige forretningsområder som samlet aflønning for distribution. Periodens resultat Indtægter af kerneforretning viste en stigning fra 329 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 636 mio. kr. i 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler viste en stigning på 21 mio. kr. til 263 mio. kr. Omkostninger i alt i forhold til basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 41,4% mod 73,6% i 1. kvartal Nedskrivninger mv. udgjorde en indtægt på 2 mio. kr. mod en indtægt på 3 mio. kr. i 1. kvartal Erhvervsområdet bidrog med en indtægt på 29 mio. kr. mod en indtægt på 31 mio. kr. i 2016, mens privatområdet faldt med 1 mio. kr. til en udgift på 27 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde uændret 0,0. Forretningsmæssigt udgåede derivattyper viste en positiv resultateffekt på 531 mio. kr. fra en udgift på 369 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til en indtægt på 162 mio. kr. Værdireguleringen kunne i begge år henføres til erhvervskunder, herunder andelsboligforeninger, og skyldtes udviklingen i renteniveau, kreditbonitet samt FVA mv. Resultat før skat udgjorde herefter 538 mio. kr. mod -280 mio. kr. i 1. kvartal Udlån og indlån Forretningsområdets udlånsaktiviteter steg til 30,9 mia. kr. fra 30,1 mia. kr. ultimo 2016, mens indlån udgjorde 43,9 mia. kr. mod 43,0 mia. kr. ultimo Dattervirksomheder Nykredit Leasing A/S Virksomheden varetager Nykredit-koncernens leasingaktiviteter. Nykredit Leasing fik et resultat før skat på 28 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 1. kvartal Nykredit lancerede i starten af kvartalet en ny app, Nykredit Wallet, til kontaktløse betalinger med mobilen. Løsningen er udviklet i et bredt samarbejde med øvrige pengeinstitutter. 1. kvartalsrapport /50

10 STORKUNDER Storkunder omfatter aktiviteter med Nykredits største erhvervskunder, alment boligbyggeri og store andelsboligforeninger. Herudover varetager Storkunder Nykredits forretninger inden for værdipapirhandel og afledte finansielle instrumenter. Storkunder består af forretningsenhederne CIB og Nykredit Markets. Under CIB ligger endvidere en portefølje af engagementer med store kunder under afvikling. Storkunders strategi Nykredits forretningsstrategi for området bygger på målet om at levere merværdi til kunderne i form af bred finansiel rådgivning og dyb kundeindsigt. Med udgangspunkt i vores stærke kompetencer i CIB samt Nykredit Markets, som er koncernens handelsplatform og en af landets ledende aktører på udstedelse og handel med obligationer, arbejder vi på at sikre en bedre og mere helhedsorienteret kundeoplevelse, hver gang vi er i dialog med vores kunder. 1. kvartal 2017 i hovedtræk CIB Aktivitetsniveauet i CIB var i 1. kvartal 2017 højere end tilsvarende periode sidste år på trods af den fortsat hårde konkurrence på pris og vilkår. Herudover er der stadig kundetilgang på området for strategisk finansiel rådgivning. Nykredit Markets Indtægterne i Nykredit Markets har i 1. kvartal 2017 været drevet af høj kundeaktivitet på tværs af alle kundesegmenter. Samtidig har der været tilgang af nye kunder og herunder formuetilgang. Periodens resultat Forretningsområdets basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 403 mio. kr., svarende til en stigning på 172 mio. kr. sammenholdt med 1. kvartal Udviklingen kunne henføres til stigende indtægter i Nykredit Markets med 57 mio. kr. og i CIB, der lå 114 mio. kr. over niveauet i 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde 100 mio. kr., svarende til et fald på 33 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 24,8 mod 57,6 i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 50 mio. kr. mod en indtægt på 39 mio. kr. i 1. kvartal Indtægten på de 50 mio. kr. vedrørte især engagementer under afvikling. Nedskrivningsprocenten udgjorde -0,2 mod -0,2 i 1. kvartal Forretningsmæssigt udgåede derivattyper var i 1. kvartal 2017 positiv med 175 mio. kr., svarende til en resultatudvikling på 547 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2016, hvor der var tale om en udgift på 372 mio. kr. Resultat før skat udgjorde herefter 528 mio. kr. mod -235 mio. kr. i 1. kvartal Udlån og indlån Udlån udgjorde 21,8 mia. kr. mod 21,6 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde 12,9 mia. kr. mod 12,2 mia. kr. ultimo Samarbejdet om de formuende kunder styrkes fortsat mellem Nykredit Markets, Private Banking Elite og Retail Erhverv. Nykredit Markets yder helhedsrådgivning og sammensætter skræddersyede løsninger til formuende kunder ved brug af produkter fra både Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning udgjorde 353 mio. kr. mod 137 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til en stigning i basisindtægter af forretningsdrift på 172 mio. kr. Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde 495 mio. kr. mod 279 mio. kr. i 1. kvartal Heraf udgjorde Nykredit Markets' bruttoindtægter 262 mio. kr., svarende til en stigning på 54 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2016, mens CIB tegnede sig for en stigning på 111 mio. kr. fra 122 mio. kr. til 233 mio. kr. Den samlede aflønning for distribution til Retail udgjorde -92 mio. kr., svarende til 18,6% af bruttoindtægterne, som bliver omfordelt til de øvrige forretningsområder. 10/50 1. kvartalsrapport 2017

11 Formue under forvaltning og administration og investeringsforeninger Forvaltet af Nykredit Insourcede mandater Formue under forvaltning i alt Formue under administration i Nykredit Portefølje Administration A/S Heraf Nykredit-koncernens investeringsforeninger WEALTH MANAGEMENT Forretningsområdet Wealth Management varetager Nykredits forretninger inden for kapitalforvaltning og formuepleje. Wealth Management består af forretningsenhederne Nykredit Asset Management, Nykredit Portefølje Administration A/S og Private Banking Elite. Nykredits kompetencer inden for kapitalforvaltning og porteføljeadministration er samlet i Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S, og deres produkter og løsninger spænder fra Nykredit Invest, Privat Portefølje, OpsparingsInvest og PensionsInvest til diskretionære forvaltnings- og administrationsaftaler med institutionelle kunder, fonde, virksomheder, offentlige institutioner og velhavende privatpersoner. 1. kvartal 2017 i hovedtræk Formue under forvaltning steg med 10,4 mia. kr. og udgjorde 167,5 mia. kr. ultimo 1. kvartal Udviklingen var sammensat af en nettotilgang på 8,0 mia. kr. og kursstigninger på 2,4 mia. kr. Formue under administration steg med 12,1 mia. kr. og udgjorde 799,6 mia. kr. ultimo 1. kvartal Udviklingen var sammensat af en nettoafgang på 14,7 mia. kr. og kursstigninger på 26,7 mia. kr. Nykredit Asset Management I Nykredit Asset Management var 1. kvartal 2017 præget af gode investeringsresultater. Blandt Nykredit Asset Managements investeringsstrategier (GIPS composites) har 85% leveret afkast over deres respektive benchmarks i 1. kvartal 2017, og over de seneste tre år har 90% leveret afkast over deres respektive benchmarks. Begge dele betragtes som tilfredsstillende. I 1. kvartal 2017 er det særligt investeringer inden for danske stats- og realkreditobligationer, herunder hedgeforeningerne i Nykredit Alpha, som har leveret ekstraordinært gode resultater. Private Banking Elite Private Banking Elite har i årets 1. kvartal haft en tilfredsstillende kundetilgang, både for så vidt angår nye kunder og forædling af eksisterende kunder. Også nettotilvæksten i formue under administration har i perioden haft en meget tilfredsstillende udvikling. Private Banking Elite har i 2017 fortsat målrettet fokus på at øge markedsandelen, dels ved aftaler med nye Nykreditkunder, dels ved forædling af eksisterende Nykredit-kunder med potentiale til Private Banking Elite. Resultat af kerneforretning Resultat af kerneforretning før skat udgjorde 101 mio. kr. mod 32 mio. kr. i 1. kvartal 2016, svarende til en stigning på 69 mio. kr., der primært kunne henføres til stigende basisindtægter fra øgede kundeaktiviteter. 1. kvartalsrapport /50

12 Bruttoindtægter Områdets bruttoindtægter udgjorde 287 mio. kr. mod 228 mio. kr. i 1. kvartal Den samlede aflønning for distribution til Retail udgjorde -83 mio. kr., svarende til 28,9% af bruttoindtægterne, som bliver omfordelt til de øvrige forretningsområder. Periodens resultat Forretningsområdets basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 204 mio. kr., svarende til en stigning på 54 mio. kr. sammenholdt med 1. kvartal Udviklingen kunne henføres til stigende indtægter i både Private Banking Elite og Nykredit Asset Management. Driftsomkostninger udgjorde 107 mio. kr., svarende til en stigning på 15 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2016, hvilket skal ses i lyset af den betydelige satsning på forretningsområdet. Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 52,5 mod 61,3 i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 3 mio. kr., der kunne henføres til Private Banking Elite. Nedskrivningsprocenten udgjorde -0,1 mod 1,0 i 1. kvartal Resultat før skat udgjorde herefter 101 mio. kr. mod 32 mio. kr. i 1. kvartal Udlån og indlån Udlån udgjorde 3,0 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde 9,8 mia. kr. mod 9,5 mia. kr. ultimo Dattervirksomheder Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S varetager Nykreditkoncernens aktiviteter inden for administration af investeringsfonde mv. Selskabet er godkendt som både et investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde. Selskabets forretningsområde er administration af danske UCITS samt forvaltning af alternative investeringsfonde. Endvidere kan selskabet udføre skønsmæssig porteføljepleje eller delopgaver i Danmark samt udbyde serviceydelser som management company i Luxembourg. Selskabets resultat før skat blev 38 mio. kr. mod 27 mio. kr. i 1. kvartal /50 1. kvartalsrapport 2017

13 KONCERNPOSTER Koncernposter omfatter resultatet af bankens Treasuryområde, der varetages af Nykredit-koncernens Finansafdeling, basisindtægter af fonds og beholdningsindtjening samt øvrige indtægter og udgifter, der ikke er fordelt på forretningsområderne. Resultat af kerneforretning udgjorde 4 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 1. kvartal 2016, mens resultat før skat udgjorde 38 mio. kr. mod 23 mio. kr. i 1. kvartal Heraf udgjorde resultatet af Treasury-aktiviteter -3 mio. kr. mod 51 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter udgjorde 5 mio. kr. i 1. kvartal 2017, mens driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler udgjorde 1 mio. kr. mod 6 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen bidrog med et positivt resultat på i alt 36 mio. kr. mod et negativt resultat på 2 mio. kr. i 1. kvartal kvartalsrapport /50

14 NEDSKRIVNINGER OG UDLÅN Resultateffekt Nedskrivninger mv. var en indtægt på 55 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod en indtægt på 16 mio. kr. i 1. kvartal Af den samlede indtægt på 55 mio. kr. tegnede forskydningen på de individuelle nedskrivninger mv. sig for en indtægt på 45 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger gav en udgift på 14 mio. kr. Indtægter fra tidligere tabsførte udlån udgjorde 35 mio. kr., mens konstaterede tab på udlån og garantier, hvor der ikke tidligere er foretaget nedskrivninger og hensættelser, gav en udgift på 11 mio. kr. Hensættelser på garantier gav en indtægt på 3 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod en indtægt på 2 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger og hensættelser pr. 31. marts 2017 De samlede nedskrivninger faldt med 2,5% fra mio. kr. pr. 31. december 2016 til mio. kr. pr. 31. marts Individuelle nedskrivninger tegnede sig for et fald på 78 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger steg med 14 mio. kr. Af udviklingen i individuelle nedskrivninger tegnede endeligt tabsførte nedskrivninger sig for 36 mio. kr. Herudover er der foretaget værdireguleringer af renteswaps med 4,4 mia. kr., hvoraf kreditmæssige værdireguleringer udgjorde 3,7 mia. kr. fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende forretningsmæssigt udgåede derivattyper samt 0,7 mia. kr. vedrørende øvrige. Nedskrivninger i Retail gav en indtægt på 2 mio. kr. mod en indtægt på 3 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen kunne henføres til udlån til erhvervskunder, der faldt med 2 mio. kr. fra en indtægt på 31 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til en indtægt på 29 mio. kr., mens nedskrivninger på privatområdet blev formindsket med 1 mio. kr. til 27 mio. kr. Nedskrivninger i Storkunder gav en indtægt på 50 mio. kr. mod en indtægt på 39 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivningerne i CIB blev forøget med 23 mio. kr. til en udgift på 0 mio. kr. Nedskrivninger i Retail faldt fra mio. kr. ultimo 2016 til mio. kr. Udviklingen kunne henføres til mindre og mellemstore erhvervskunder, der faldt med 46 mio. kr., mens privatkunder steg med 8 mio. kr. Nedskrivninger i Storkunder og Wealth Management faldt samlet med 26 mio. kr. fra 822 mio. kr. ultimo 2016 til 796 mio. kr. Heraf tegnede porteføljen af engagementer under afvikling sig for et fald på 21 mio. kr. fra 213 mio. kr. til 192 mio. kr. Øvrige forretningsenheder viste en reduktion på 5 mio. kr. sammenlignet med ultimo Wealth Managements nedskrivninger udgjorde en indtægt på 3 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod en udgift på 26 mio. kr. i 1. kvartal De samlede udlån under afvikling udgjorde nogenlunde uændret 0,3 mia. kr. pr. 31. marts 2017 (regnskabsmæssig værdi efter nedskrivninger). Hensættelser på garantier udgjorde 49 mio. kr. mod 51 mio. kr. ultimo Udvikling i nedskrivninger i Retail Storkunder Wealth Management Koncernposter I alt 1. kvt kvt kvt Nedskrivninger primo året Nedskrivninger og tilbageførsler mv Nedskrivninger ultimo Heraf individuelle Heraf individuelle, pengeinstitutter Heraf gruppevise kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Hensættelser på garantier Hensat primo Hensat ultimo Hensættelser og nedskrivninger i alt Driftspåvirkning Periodens nedskrivninger og tab, netto Indgået på tidligere nedskrevne udlån I alt Hensættelser på garantier Driftspåvirkning i alt /50 1. kvartalsrapport 2017

15 I forhold til de samlede udlån og garantier var nedskrivninger og hensættelser på 2,6% i forhold til 2,5% ultimo Eksklusive garantier var procenten på 3,0 i forhold til 2,9 ultimo Udlån med en regnskabsmæssig værdi på 0,1 mia. kr. var rentenulstillet mod 0,2 mia. kr. i Udlån og garantier fordelt på brancher De samlede regnskabsmæssige udlån og garantier for koncernen udgjorde 94,9 mia. kr. mod 102,2 mia. kr. ultimo 2016, svarende til et fald på 7,4 mia. kr. "Finansiering og forsikring" tegnede sig herefter for en andel på 29,3% mod 34,0% ultimo 2016, "Fast ejendom" udgjorde 11,3% mod 11,3% ultimo 2016, mens "Private" bidrog med en andel på 22,5% mod 21,7% ultimo Sektorerne "Fast ejendom" og "Bygge og anlæg" udgjorde 14,3 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2017 mod 14,8 mia. kr. ultimo Af de samlede udlån og garantier kunne 8,6 mia. kr. henføres til kategorien "Udlejning af fast ejendom", hvilket er et fald på 0,7 mia. kr. i forhold til ultimo Udviklingen var sammensat af et fald i reverseudlån på 6,6 mia. kr. og en stigning i øvrige udlån på 1,3 mia. kr., mens garantier faldt med 2,0 mia. kr. Reverseudlån udgjorde 23,4 mia. kr. pr. 31. marts 2017 mod 30,1 mia. kr. ultimo Pr. 31. marts 2017 var der foretaget nedskrivninger (korrektiver) på udlån til ejendomssektoren på 1,1 mia. kr. mod 1,2 mia. kr. ultimo 2016, svarende til 7,1% af de samlede udlån til denne sektor. Ultimo 2016 udgjorde procenten 7,3. Den største enkeltstående brancheeksponering var fortsat udlån til "Finansiering og forsikring" på 27,8 mia. kr. mod 34,7 mia. kr. ultimo Eksponeringen bestod i betydeligt omfang af reverseudlån, der var baseret på udlån med sikkerhed i obligationer, og faldet på 6,9 mia. kr. var derfor især en effekt af reducerede reverseudlån, der faldt med 6,6 mia. kr. Udlån og garantier fordelt på brancher Udlån og garantier Nedskrivninger og hensættelser Offentlige Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt I alt inklusive nedskrivninger på pengeinstitutter Fordelingen er baseret på den offentlige branchestatistik og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bankens forretningsområder. 1. kvartalsrapport /50

16 Tilsynsdiamanten 1. kvartal kvartal 2016 Udlånsvækst 1 (grænseværdi <20%) 15,7-0,7 Store eksponeringer (grænseværdi <125%) 0,0 11,1 Ejendomseksponering (grænseværdi <25%) 12,8 11,9 Funding ratio (grænseværdi <1,0) 0,6 0,6 Likviditetsoverdækning (grænseværdi 50%) 275,4 213,2 1 Udlånsvæksten er korrigeret således, at den omfatter en løbende 12-måneders periode. Tidligere var nøgletallet baseret på udviklingen i forhold til primo året. Ændringen medfører ikke, at Nykredit Bank har overskredet Finanstilsynets grænseværdier. Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Tilsynsdiamanten opstiller for fem centrale nøgletal nogle målepunkter, der indikerer, hvornår et pengeinstitut opererer med en forhøjet risiko. Nykredit Banks nøgletal lå gennem 2016 og pr. 31. marts 2017 under Finanstilsynets grænseværdier. Opgjort i henhold til Finanstilsynets regler, herunder regler for tilsynsdiamanten, udgjorde bankens udlånsvækst 15,7% eksklusive reverseudlån. For udlån indikerer Finanstilsynets grænseværdi, at en vækst på 20% og derover kan være udtryk for en øget risikotagning. Bankens ejendomseksponering udgjorde 12,8% mod 11,9% ultimo 1. kvartal /50 1. kvartalsrapport 2017

17 PÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 31. marts 2017 for Nykredit Bank A/S og. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU. Kvartalsregnskabet for moderselskabet, Nykredit Bank A/S, aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for Kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Kvartalsrapporten har ikke været underlagt revision eller review. København, 9. maj 2017 Direktion Bestyrelse Henrik Rasmussen Michael Rasmussen, formand Dan Sørensen Søren Holm, næstformand Kent Ankersen* Kim Duus Flemming Ellegaard* David Hellemann Anders Jensen Allan Kristiansen* * Valgt af medarbejderne 1. kvartalsrapport /50

18 RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMST Nykredit Bank A/S 1. kvt kvt Note 1. kvt kvt RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Negative renter, indtægter 5a Negative renter, udgifter 5a Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Forslag til resultatdisponering Lovpligtige reserver Overført resultat Periodens resultat Totalindkomst Periodens resultat Anden tilgang og afgang Anden totalindkomst Periodens totalindkomst /50 1. kvartalsrapport 2017

19 BALANCE Nykredit Bank A/S Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt kvartalsrapport /50

20 BALANCE Nykredit Bank A/S Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser - - Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Lovpligtige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler /50 1. kvartalsrapport 2017

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ½ Til Nasdaq Copenhagen og pressen 17. august 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Resultat

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 10. november 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Kvartalsrapport 1. januar 30. september 2016 Resultat

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 7. november 2017 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S, SOM INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Kvartalsrapport 1. januar 30. september 2017 Nykredit

Læs mere

På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016 opjusteres resultat af kerneforretningen med 0,3 mia. kr. til niveauet 1,2-1,4 mia. kr.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2016 opjusteres resultat af kerneforretningen med 0,3 mia. kr. til niveauet 1,2-1,4 mia. kr. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 18. august 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Halvårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Resultat af

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 11. februar 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Resultat før skat, ekskl.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Årsrapport 2016 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2016 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2016 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 Hoved- og nøgletal 5 2016 kort fortalt 6 Resultat for 2016 6

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1. JANUAR

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Nykredit Bankkoncernen

Årsrapport Nykredit Bankkoncernen Årsrapport 2017 Nykredit Bankkoncernen Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 Hoved- og nøgletal 5 2017 kort fortalt 6 Resultat for 2017 6 Resultat for 4. kvartal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 9. maj 2017 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1. kvartalsrapport 2017 Med regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 9. maj 2017 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Dette er kvartalsrapporten for Nykredit A/S, tidligere Nykredit Holding A/S. Kontakt Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere