5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune Endelig version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version"

Transkript

1 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune Endelig version

2 Indhold 1 Indledning Læsevejledning Udviklingsstrategi Masterplan Udviklingsplan for kommunal service Bosætning Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Bosætning er: Hvad ønsker vi at gøre? Turisme- og erhvervsudvikling Billund Kommunes mål for vækstindsatsen turisme- og erhvervsudvikling er: Hvad ønsker vi at gøre? Børnenes Hovedstad Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Børnenes Hovedstad er at: Hvad ønsker vi at gøre? Uddannelse, udvikling og læring Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er: Hvad ønsker vi at gøre? Alle veje fører til Billund og videre ud i verden Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Alle veje fører til Billund og videre ud i verden er: Hvad ønsker vi at gøre? Side 2 af 16

3 1 Indledning Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune, og kommunens nye udviklingsstrategi 5 Veje til Vækst sender et stærkt signal om, at sådan vil det også være de kommende ti år. Andre nøgleord i forhold til udviklingsstrategien er borgerinddragelse og dialog. De 5 Veje til Vækst har egen hjemmeside, hvor projekter relateret til de fem veje bliver præsenteret. Via hjemmesiden kan alle interessenter komme med forslag og ideer, ligesom hjemmesiden har debatforum. 5 Veje til Vækst er afløseren Billund Kommunes først udviklingsstrategi fra De 5 veje til vækst skal sammen med en udviklingsplan for kommunal service og masterplanen over anlægsog udviklingsinitiativer være med til at indfri Byrådets overordnede vision. Visionen er, at Billund Kommune vil være familien bedste valg. Med de 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune vil arbejde mod målet understøttet af principperne om innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering. De 5 Veje til Vækst er at: Skabe øget tilflytning til Billund Kommune Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune Udvikle Børnenes Hovedstad Øge uddannelsesniveauet i Billund Kommune Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne 1.1 Læsevejledning 5 veje til vækst anviser 5 veje til, hvorledes Billund Byråd vil indfri kommunens overordnede vision. 5 veje til vækst håndterer de udfordringer, der påføres kommunen udefra. 5 veje til vækst suppleres af den kommende plan for udvikling af den kommunale service (udviklingsplan), som forventes klar ultimo veje til vækst og udviklingsplanen understøttes af kommunens samlede masterplan - en 10årig plan over prioriterede investeringer. 5 veje til vækst, den kommende udviklingsplan og den understøttende masterplan forholder sig til hinanden på følgende vis: Side 3 af 16

4 Børnenes Hovedstad Uddannelse Turisme & erhvervsudvikling Bosætning Infrastruktur Vision for Billund Kommune 5 veje til vækst Udviklingsplan for kommunal service Masterplan 1.2 Udviklingsstrategi Billund Kommune ønsker vækst og udvikling. Med de vilkår Borgerne i Billund Kommune lever under og har udsigt til, medfører det en række udfordringer, som Billund Byråd vil søge at håndtere proaktivt, så de ud fra en helhedsbetragtning får et forløb, der er til fordel for Billund Kommunes borgere og virksomheder. Kun derved kan der skabes optimisme og fremdrift og Billund Kommunes image i omverdenen kan styrkes. Inden for den kommende 10års periode ser Billund Byråd følgende udfordringer: 1. Skabe øget tilflytning til Billund Kommune 2. Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune 3. Udvikle Børnenes Hovedstad 4. Øge uddannelsesniveauet i Billund kommune 5. Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne I håndteringen af ovenstående udfordringer vil Billund Kommune videst muligt arbejde ud fra følgende principper: Bæredygtighed Innovation Eksperimentarium Kvalitet Nye samarbejdsformer Internationalisering Side 4 af 16

5 1.3 Masterplan Masterplanen er Byrådets redskab til at prioritere anlægs- og udviklingsinitiativer for de næste ti år i en samlet investeringsplan på vejen frem mod at realisere visionen for Billund Kommune. Masterplanen understøtter Billund Kommunes 5 veje til vækst og Udviklingsplan for kommunal service i Billund Kommune. Masterplanen indeholder dermed rammerne for de investeringer, som Byrådet forventer at skulle foretage inden for de næste 10 år. Masterplanen er tænkt revideret årligt i forlængelse af budgetlægningen, hvor der konkret i budgettet træffes beslutning om at afsætte midler til næste års anlægsinvesteringer. Der kan i løbet af et budgetår opstå nye behov og krav, som ikke er forudset, og som nødvendiggør ændrede prioriteringer. Nye behov og krav kan opstå, og som konsekvens vil nogle elementer skulle udsættes eller slet ikke gennemføres, men i stedet erstattes af andre. Masterplanen er mest konkret i de første år, og bliver efterhånden mindre konkret ud i årene, hvor der i højere grad kan være tale om rammer til områder, som skal dækkes af planen frem for konkrete projekter. Nogle projekter eller anlæg vil specifikt knytte sig til et enkelt element i 5 veje til vækst og andre både knytte sig op til 5 veje til vækst og til Udviklingsplanen for den kommunale service. 1.4 Udviklingsplan for kommunal service 5 veje til vækst suppleres af en udviklingsplan for den kommunale service i Billund Kommune. I gennem en række temaer, skal de enkelte udvalg udarbejde arbejde med udviklingen af den kommunale service. Temaerne tager udgangspunkt i et givent fagområde, men de tænkes udbredt i det omfang, det giver mening. F.eks. kan temaet Billunds grønne profil bredes ud til det samlede børneområde med læringsplaner omkring bæredygtig udvikling m.v. De valgte temaer for udvikling af kommunal service er: Beskæftigelsesudvalget Proaktiv og opsøgende ungeindsats Virksomhedsrettet aktivering på beskæftigelsesområdet Social- og sundhedsudvalget Misbrugstilbud til +18årige Øget fokus på frivillighed Velfærdsteknologi på området for social service Forebyggende genoptræning på Sundhedsområdet Teknik- og miljøudvalget Billund Kommunes grønne profil Byudvikling Turisme Side 5 af 16

6 Børne- og kulturudvalget Fritid Kultur/børnekultur. Økonomiudvalget Personaleudvikling og ledelse Principper for styring af kommunen Side 6 af 16

7 2 Bosætning Tilgangen til at skabe vækst gennem bosætning er lidt som historien om hønen og ægget hvad kom først? I Billund Kommune ser vi ikke bosætning som vejen til vækst, men som en fundamental forudsætning for vækst. Vækst i bosætning styrker Billund Kommunes muligheder for fortsat udvikling og velfærd ved tilførsel af både menneskelige og økonomiske ressourcer. Øget bosætning kommer dog ikke af sig selv og kan ikke drive væksten i kommunen alene. Øget bosætning skal ses i sammenhæng med jobskabelse, erhvervs- og detailhandelsudvikling, udvikling af attraktive boligtilbud og tilstedeværelsen af attraktive service- og rekreationstilbud. Byrådet har en vision om at nå et befolkningstal på indbyggere. Der er tale om en væsentlig befolkningsudvidelse på 14.5 % og det i en periode, hvor befolkningstallet ser ud til at stagnere. Samtidig ses det af befolkningssammensætningen, at der primært sker udtynding i den yngre alder og befolkningen generelt bliver ældre og ældre. Der skal altså satses meget offensivt, hvis den udvikling skal vendes. En vigtig forudsætning for at kunne realisere en befolkningstilvækst på 14.5 % over eksempelvis en 10årig periode er, at der er adgang til attraktive boliger for nytilflytterne. Ved en befolkningstilvækst på 14.5 % vil det aktuelle udbud af boliger i Billund Kommune ikke være tilstrækkeligt. Arbejdskraften er blevet betydeligt mere mobil end tidligere. Folk pendler i dag op mod 40 % længere til jobbet end for 20 år siden, og den tendens ventes at fortsætte. Tilsvarende flytter man sig også mere og skifter bopæl flere gange gennem livet end tidligere. Tæt på 7000 borgere pendler dagligt ind i Billund Kommune. Det er et udtryk for, at kommunen har mange arbejdspladser i forhold til den almindelige arbejdsstyrke i kommunen ca arbejdsplads pr. arbejdsførende.. Heri ligger et mægtigt potentiale i forhold til at skabe øget bosætning. 2.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Bosætning er: At øge befolkningstallet til At sikre grundlaget for en sund økonomi som en forudsætning for fremtidig udvikling og velfærd At bevare en homogen befolkningssammensætning At bevare en stor arbejdsstyrke i kommunen, så der fortsat er interesse i at arbejde lokalt på de mange arbejdspladser. 2.2 Hvad ønsker vi at gøre? Bosætningsstrategi Billund Kommune ønsker at udvikle og gennemføre en offensiv bosætningsstrategi, som skal skabe grundlag for at indfri Byrådets ambitiøse målsætninger for bosætning. Fokus vil være at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder til kommunen og fastholde vores nuværende borgere. Udgangspunktet er Byrådets samlede vision for kommunen Billund, familiens foretrukne valg. Mange forhold spiller naturligvis ind, når man vil tiltrække nye tilflyttere. Af forhold, som kommunen kan have indflydelse på, er bl.a. job- og boligmulighederne og den kommunale service med bl.a. gode skoler og pasningstilbud, samt skabelsen af attraktive bymiljøer. Og her skal vi sikre udvikling i hele kommunen. En Side 7 af 16

8 offensiv bosætningsstrategi kan således kun blive en succes, hvis den tilgodeser bosætning i såvel byer som i landområderne. Afgørende er også at opbygge et troværdigt og godt omdømme. I Billund Kommune ved vi, hvad vi er gode til, og Billund som brand har kvalitet, substans og styrke. Blandt vores styrker er et stort udbud af arbejdspladser, stor variation i boligudbudet (med gode muligheder i såvel by, omegensbyer og i landområderne), samt gode servicetilbud, der understøtter hele familiens liv. Det skal vi være bedre til at fortælle til andre også. Nye samarbejdsformer er en af vejene til at opnå succes. Billund Kommune vil samarbejde bredt med såvel erhvervslivet som frivillige organisationer og foreninger og udnytte den viden og de kompetencer, de besidder, for at fremme udviklingen i den kommunale service og tilflytningen til kommunen. Side 8 af 16

9 3 Turisme- og erhvervsudvikling Billund Kommune er blevet fremhævet, som en af de absolut mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Samtidig har kommunen en af de højeste erhvervsfrekvenser, som er et udtryk for, hvor stor en del af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Set i sammenhæng efterlader det et indryk af en kommune, som i høj grad kan imødekomme erhvervslivets forudsætninger for udvikling. Men at bevare denne rolle kræver, at man er godt rustet til at klare udfordringen fra industrisamfund til servicesamfund. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser, og at kommunen udvikler sig til et endnu mere attraktivt sted for virksomheder at etablere og udvikle sig. En aktiv erhvervspolitik og udvikling og implementering af en erhvervsstrategi i samarbejde med erhvervet er en nødvendighed, men der vil også være stigende fokus på, at kommunen spiller en mere aktiv rolle selv i udviklingen af nye erhvervsmuligheder og i fastlæggelse af fleksible rammebetingelser for det at drive erhverv i kommunen. Med placeringen af LEGOLAND, Lalandia og lufthavnen har Billund de bedste forudsætninger for at udvikle sig til Nordeuropas største ressortområde for familieturisme. Byrådets vision er, at 5 mio. turister om få år vil besøge Billund årligt, hvoraf en meget stor del opholder sig og overnatter i området i flere dage året rundt. Familieturisme er kendetegnet ved, at hele familien samtidig får en oplevelse i et spændende, men også roligt og sikkert miljø med mangeartede udfordringer - både for hele familien og for de enkelte familiemedlemmer. Der er tale om kvalitet i rammer og indhold, så miljøet hele tiden er indbydende. Siden 2007 er der sket en voldsom udvikling i turismen i Billund. Antallet af overnatninger er således steget fra knap til næsten 1.5 mio. årligt altså en stigning på over 350 % på 4 år mens 2.6 mio. turister vurderes at have besøgt Billund i Udviklingen er et godt eksempel på, hvordan det er lykkes at fastholde arbejdspladser og bringe nye til, mens antallet af arbejdspladser inden for typiske industrierhverv er faldende. VisitDenmark anslår, at turismeforbruget i Billund Kommune skaber 907 årsværk, hvilket svarer til 5 procent af kommunens samlede beskæftigelse. Desuden skaber turismen en værditilvækst på 336 mio. kr. svarende til 4 procent af kommunens totale værditilvækst. Billund Byråd har vedtaget en turismestrategi, som skal sikre en fortsat positiv udvikling af turismen i Billund og danne udgangspunkt for destinationsudviklingen. Turismestrategien er udarbejdet i samarbejde med erhvervet selv. En fortsat udvikling af turismen vil ske i takt med, at der udvikles flere attraktioner og oplevelser, hvor familieturisme er i centrum, og i takt med, at der sker en koordinering af indsatsen for at udvikle og markedsføre ressortområdet mellem alle interessenter. Udviklingen af Destination Billund vil som målsætning have at ønsket om at tiltrække besøgende hele året, selv om der fortsat vil være højsæson i perioden juni september. Billund Airport, Vestdanmarks internationale lufthavn med mere end 2.5 mio. passagerer og håndtering af over 60 tusinde tons cargo årligt, er et særdeles stærkt aktiv for Billund Kommune, som vi i højere grad skal formå at udnytte i forhold til at skabe vækst i kommunen. Ikke kun har lufthavnen et større potentiale både på passager- og cargoområdet. I tilknytning til lufthavnen kan der udvikles særdeles interessant arbejdspladser af helt andre typer end de traditionelle industriarbejdspladser. Dette potentiale skal i højere grad udnyttes fremadrettet. Side 9 af 16

10 3.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen turisme- og erhvervsudvikling er: At skabe nye jobs i Billund Kommune At 5 mio. turister besøger Billund hvert år inden for få år. At understøtte gode udviklingsmuligheder for turisme- og erhvervsudviklingen generelt, herunder at arbejde aktivt for god infrastruktur og øvrige rammebetingelser. At understøtte udviklingen af Legoland Billund Ressort, som vigtigste fyrtårn for familieturismen i Destination Billund. At sikre et godt samspil mellem borgerne i Billund Kommune og de mange besøgende. At sikre mange gode oplevelser for besøgende hele året, så de kommer igen og for lokalbefolkningen. 3.2 Hvad ønsker vi at gøre? Turismeudvikling i samarbejde med turismeerhvervet. Billund Kommune ønsker at fremme turismeudviklingen sammen med turismeerhvervet. Det betyder, at kommunen ønsker at deltage i offentlig-private samarbejdsprojekter f.eks. om international markedsføring eller erhvervsudvikling. Det betyder også, at kommunen vil deltage i turismeudviklingsprojekter, som fremmer nye tiltag og den generelle erhvervsudvikling inden for turismeerhvervet - gerne i samarbejde med andre kommuner og turismeerhvervet. Endelig vil Billund Kommune øge vidensniveauet på turismeområdet ved at fremme etableringen af en masteruddannelse på internationalt niveau, samt indgå i forskningsprojekter og PhD uddannelser. Erhvervsudvikling Billund Kommune ønsker at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi i samarbejde med Billund Erhvervsfremme. Strategien skal identificere og adressere de udfordringer, som kommunen og erhvervslivet står overfor med henblik på at finde nye veje til vækst. Desuden ønsker Billund Kommune at samarbejde med det private erhvervsliv om etablering af udviklingsfremmende aktiviteter, som kan gavne væksten og erhvervsudviklingen i Billund Kommune. Det kan f.eks. være i ramme af et erhvervsudviklingsselskab og gennem forskningssamarbejder. Billund Airport Billund Airport er Vestdanmarks internationale lufthavn og porten til flere muligheder for vækst. Billund kommune ønsker at udvikle og udnytte potentialet bedre, som kommer af at være hjemsted for porten til den internationale verden. Det betydet, at Billund kommune vil drive en proaktiv erhvervspolitik overfor lufthavnsrelaterede virksomheder, som ønsker at placere sig tæt på lufthavnen, og som vil gavne den lokale og hele den vestdanske erhvervsudvikling. Side 10 af 16

11 4 Børnenes Hovedstad Børnenes Hovedstad er en unik ambition om at gøre Billund kendt af børn og voksne over hele verden som Børnenes Hovedstad. Som hjemby for LEGO koncernen og for attraktioner som LEGOLAND og Lalandia, er Billund den naturlige hovedstad for børn. Børnenes Hovedstad er en enestående chance for Billund Kommune for at placere sig på verdenskortet, som et unikt sted for, om og med børn. Det startede som et vinderprojekt i en idékonkurrence om udvikling af Billund midtby, og er i dag et projekt med stort vækst potentiale, som skal bringe Billund Kommune ind i fremtiden. Til at koordinere det kommunale arbejde med Børnenes Hovedstad er der ansat en kommunal ambassadør. Ambassadøren skal medvirke til at udbrede kendskabet udadtil og i kommunen om kommunens arbejde med Børnenes Hovedstad, samt være kommunens primære kontaktperson. Udviklingen af Børnenes Hovedstad vil også foregå i et udviklingsselskab med relevante aktører. 4.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Børnenes Hovedstad er at: Styrke alle børns mulighed for udvikling og læring Børnenes Hovedstad skal være et globalt centrum for, om og med børn, og være kendt af børn og deres forældre over hele verden som Børnenes Hovedstad Billund gennem samarbejdet med virksomheder som LEGO, Innovation Lab og Microsoft bliver børnenes digitale hovedstad Folk flytter til Billund Kommune, fordi vi skaber de allerbedste rammer for børns udvikling, læring og trivsel Billund bliver en førende internationale vidensklynge, hvor forskere og andre tager hen for at blive opdateret på det nyeste viden inden for børns udvikling og læring Virksomheder og organisationer vælger at etablere sig i Billund Kommune for at blive en del af Børnenes Hovedstad Byudviklere tager til Billund for at se byudvikling i børnehøjde 4.2 Hvad ønsker vi at gøre? Billund - et internationalt centrum for, om og med børn Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse med udgangspunkt i et nyt fælles pædagogisk grundlag og en kobling af daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Øget samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet, og deltagelse i forskningsprojekter skal løfte udviklingen og bidrage til at sætte Billund på verdenskortet som et internationalt centrum for forskning om børns udvikling, læring og trivsel. Med hertil hører også, at Billund skal være børnenes digitale hovedstad. Det indebærer, at Billund i partnerskab med private aktører skal gå forrest i udvikling og implementering af ny digital teknologi for børn. Søndermarksskolen i Billund er allerede i dag udpeget som Flagship School i et samarbejde med LEGO om naturvidenskabelige faglokale. Side 11 af 16

12 Byudvikling af Billund by i børnehøjde Billund Kommune ønsker, at Billund by, skal være en by, der møder børn i deres øjenhøjde. Det betyder, at Billund igennem byplanlægningen skal indrettes, så den i højere grad imødekommer børns behov. Side 12 af 16

13 5 Uddannelse, udvikling og læring Uddannelse er en vej til vækst. Et højt uddannelsesniveau og vækst hører sammen. Virksomheder med højtuddannede medarbejdere er de mest produktive. Ved at højne uddannelsesniveauet, kan man således skabe højere produktivitet og dermed øget vækst. Som kommune skal vi arbejde for, at forudsætningerne er til stede for, at virksomheder kan skabe øget vækst. Det handler om at sikre, at borgerne i kommunen har et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau til at kunne honorere virksomhedernes krav. Et højere uddannelsesniveau vil også gøre kommunen og arbejdsstyrken mere fleksibel og således mindre sårbar over for konsekvenserne at den øgede globalisering, hvor arbejdspladser i stigende grad flyttes til udlandet. Ved at øge uddannelsesniveauet skaber vi gode forudsætninger for at kunne tiltrække nye vækstskabende virksomheder til kommunen. Desuden kan et højere uddannelsesniveau skabe bedre grobund for bedre folkesundhed og højere indkomstniveau. Opgaven starter tidligt og handler om at skabe attraktive dagtilbud og folkeskoler, som stimulerer børn til læring og genererer trivsel. Det er udgangspunktet for, at børnene kan tilegne sig de kundskaber og værdier, som gør, at de kan mestre deres egen fremtid og fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Samtidig er tilstedeværelsen af attraktive dagtilbud og folkeskoler også vigtige parametre, som indgår i familiernes valg af, hvor man bosætter sig. Der skal også være et varieret udbud af ungdomsuddannelser. Billund Kommune er strukturelt set begunstiget ved at have en meget bred palet af ungdomsuddannelser. Det etablerede samarbejde omkring Campus Grindsted er en grundforudsætning for, at Billund Kommune fremadrettet kan indfri vækstambitionerne både i forhold til at kunne tilbyde kommunens borgere attraktive rammer for et indholdsrigt liv i Billund Kommune, men også for at højne det generelle uddannelsesniveau i kommunen. Derfor er det vigtigt, at den positive udvikling i ungdomsuddannelserne i Billund Kommune understøttes, så de kan stå stærkt i konkurrencen med ungdomsuddannelser i omegnskommunerne, og om placering af og indholdet i fremtidens ungdomsuddannelser. 5.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er: At øge uddannelsesniveauet generelt i Billund Kommune At skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse At skabe et godt grundlag for udvikling af et spændende studiemiljø i Grindsted omkring ungdomsuddannelserne At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse At mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse At flere unge fra Billund Kommune gennemfører en mellemlang og lang videreuddannelse end i Region Syddanmark At gøre leg og læring til grundvilkår for udviklingen i Billund Kommune Side 13 af 16

14 5.2 Hvad ønsker vi at gøre? Dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse. Billund Kommune ønsker at udvikle indholdet i kommunens dagtilbud og folkeskoler med et nyt fælles pædagogisk grundlag, som skaber tilbud i verdensklasse. For at understøtte denne udvikling vil Billund kommune koble daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Også øget samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet og deltagelse i forskningsprojekter skal løfte udviklingen Ungdomsuddannelser Billund Kommune vil have flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mindst 95 % af hver årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil Billund Kommune udvikle samarbejdet omkring Campus Grindsted, så der skabes et attraktivt studiemiljø. Det vil desuden styrke institutionernes konkurrenceevne i forhold til nabokommunernes uddannelsestilbud. Andre indsatser for at styrke ungdomsuddannelserne skal findes i bedre vejledning, skabelsen af flere praktikpladser, og sikre at fravalg bliver til omvalg. Målet er, at mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse. Uddannelsesniveauet i kommunen Det generelle uddannelsesniveau i kommunen skal hæves. Midlet hertil er at sikre, at der fortsat tilbydes almene voksenuddannelser og gymnasiale uddannelser for voksne, ligesom der skal være gode efteruddannelsesmuligheder både på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Billund Kommune vil arbejde på at udvide uddannelsestilbudet i campusområdet ved at tiltrække flere uddannelser til området, f.eks. social- og sundhedsuddannelser. Desuden vil kommunen med udgangspunkt i kommunens mange turismevirksomheder søge at etablere uddannelser inden for turismeerhvervet - også på internationalt niveau. Side 14 af 16

15 6 Alle veje fører til Billund og videre ud i verden En velfungerende og veludbygget infrastruktur er en fundamental forudsætning for vækst og udvikling. De seneste årtiers erhvervs- og jobudvikling i Danmark er i høj grad foregået i de store bycentre og langs motorvejsnettet - herunder langs den østjyske motorvej og i trekantsområdet. I de kommende årtier vil den tendens fortsætte. Nøgleordet er mobilitet mobilitet forstået som borgernes mulighed for at bevæge sig let rundt mellem arbejde og familieliv, men også virksomhedernes mulighed for at transportere deres varer og tiltrække arbejdskraft. Som en kommune med store bosætningsambitioner skal vi udbygge infrastrukturen i kommunen, så den tilgodeser borgernes ønsker og forventninger. Det gælder f.eks. i forhold til at skabe sikre skoleveje og et veludbygget stisystem, som tilgodeser borgernes transport, motions- og rekreationsbehov. Det er afgørende faktorer i borgernes valg af bopæl og arbejdsplads. Ligeledes skal Billund Kommune arbejde for at sikre, at infrastrukturen både til og fra kommunen og internt i kommunen tilgodeser erhvervslivets behov. Pendlingen mellem hjem og arbejde er en væsentlig og aktuel udfordring for mange borgere og således også for de virksomheder, som skal rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Med næsten 7000 personer der pendler ind i Billund Kommune, og ca borgere der pendler ud af kommunen hver dag, er der behov for en effektiv infrastruktur. Det samme gælder i forhold til erhvervslivets behov for at transportere varer ad vejnettet. Billund Kommune er begunstiget ved at være hjemkommune for Vestdanmarks største lufthavn, Billund Airport. Lufthavnens fortsatte udvikling er en vigtig parameter i at drive væksten i Billund Kommune. Denne udvikling skal Billund Kommune også understøtte. Billund by vil i det kommende tiår udvikle sig til at blive en førende destination for familieturisme i Nordeuropa. Forventede 5 mio. turister, hvoraf mange vil ankomme til Billund i bil, vil sætte infrastrukturen til og fra Billund og i selve Billund by under pres. Kommunen vil derfor foretage de nødvendige investeringer i infrastrukturen, som kan understøtte en positiv turismeudvikling. 6.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Alle veje fører til Billund og videre ud i verden er: Udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund Kommune så den understøtter væksten i kommunen At sikre etablering af Hærvejsmotorvejen Understøtter Billund Airports fremtidige udvikling 6.2 Hvad ønsker vi at gøre? Infrastrukturen skal forbedres Infrastrukturen til og fra Billund Kommune skal understøtte det faktum, at Vestdanmarks største lufthavn er placeret her sammen med store virksomheder og Nordeuropas største turismeressort for familieturisme. Lufthavnens ønsker skal kunne kombineres med behovet for at give pendlere og besøgende til turismeområderne, de store arbejdspladser og behov for øget godstransport gnidningsfri adgang til Side 15 af 16

16 kommunen. Det betyder, at kommunen vil understøtte alle forbedringer i infrastrukturen, som kan gavne trafikken til og fra Billund. Hærvejsmotorvej og overordnede veje Staten har iværksat en analyse af kapacitetsbehovet for den nord/syd-gående vejtrafik i Jylland, herunder screening af mulige linjeføringer for en ny midtjysk motorvejskorridor ( Hærvejskorridoren ). Billund Kommune ønsker en Hærvejsmotorvej for at styrke den overordnede adgang til og fra Billund-området, og vil med alle midler søge at påvirke beslutningsprocessen herom. De overordnede veje i Billund Kommune har store trafiktal, der giver kapacitetsproblemer. Derfor er der behov for løbende udvidelse og nyanlæg af de overordnede veje, både til og fra kommunen og i kommunen, så fremkommeligheden kan bevares for alle trafikanter. Også jernbanespor til Billund Airport vil være et nødvendigt supplement for at sikre den fremtidige infrastruktur. Staten har indledt en screening af mulig linjeføring af en jernbaneforbindelse til Billund. Billund Kommune vil arbejde for, at der indarbejdes overvejelser om letbanetrafik fra trekantområdet til Billund, og at emnet indgår i statens fremtidige trafikinvesteringer. Trafikafvikling internt i kommunen Den store trafikafvikling i kommunen kræver øget fokus på sikre trafikveje for alle trafikanter. Dette vil blive understøttet af kommunens trafiksikkerhedsplan. Mange borgere, pendlere og flypassagerer i Billund Kommune er fortsat afhængige af affektiv bustransport, hvorfor der hele tiden skal ske en prioritering af de investerede midler, så flest mulig kan udnytte tilbudene. Billund Kommune har en vedtaget stiplan, som også sikrer en optimal prioritering af de afsatte midler. Derved opfyldes målsætningen om, at der bliver et godt og sammenhængende cykelstinet i hele kommunen, både til gavn for kommunens borgere og turister. På samme måde er det vigtigt, at der indtænkes et velfungerende, sikkert og rekreativt stinet i kommunen, som forbinder boligområder, skoler, indkøbsområder og bymidter, og som skabes gode forbindelser til de rekreative naturområder. Side 16 af 16

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017

Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017 Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017 Der er i processen fremkommet høringssvar fra følgende: Konsulentgruppen i Erhverv Randers, side 2 Cityforening

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere