5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune Endelig version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version"

Transkript

1 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune Endelig version

2 Indhold 1 Indledning Læsevejledning Udviklingsstrategi Masterplan Udviklingsplan for kommunal service Bosætning Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Bosætning er: Hvad ønsker vi at gøre? Turisme- og erhvervsudvikling Billund Kommunes mål for vækstindsatsen turisme- og erhvervsudvikling er: Hvad ønsker vi at gøre? Børnenes Hovedstad Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Børnenes Hovedstad er at: Hvad ønsker vi at gøre? Uddannelse, udvikling og læring Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er: Hvad ønsker vi at gøre? Alle veje fører til Billund og videre ud i verden Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Alle veje fører til Billund og videre ud i verden er: Hvad ønsker vi at gøre? Side 2 af 16

3 1 Indledning Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune, og kommunens nye udviklingsstrategi 5 Veje til Vækst sender et stærkt signal om, at sådan vil det også være de kommende ti år. Andre nøgleord i forhold til udviklingsstrategien er borgerinddragelse og dialog. De 5 Veje til Vækst har egen hjemmeside, hvor projekter relateret til de fem veje bliver præsenteret. Via hjemmesiden kan alle interessenter komme med forslag og ideer, ligesom hjemmesiden har debatforum. 5 Veje til Vækst er afløseren Billund Kommunes først udviklingsstrategi fra De 5 veje til vækst skal sammen med en udviklingsplan for kommunal service og masterplanen over anlægsog udviklingsinitiativer være med til at indfri Byrådets overordnede vision. Visionen er, at Billund Kommune vil være familien bedste valg. Med de 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune vil arbejde mod målet understøttet af principperne om innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering. De 5 Veje til Vækst er at: Skabe øget tilflytning til Billund Kommune Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune Udvikle Børnenes Hovedstad Øge uddannelsesniveauet i Billund Kommune Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne 1.1 Læsevejledning 5 veje til vækst anviser 5 veje til, hvorledes Billund Byråd vil indfri kommunens overordnede vision. 5 veje til vækst håndterer de udfordringer, der påføres kommunen udefra. 5 veje til vækst suppleres af den kommende plan for udvikling af den kommunale service (udviklingsplan), som forventes klar ultimo veje til vækst og udviklingsplanen understøttes af kommunens samlede masterplan - en 10årig plan over prioriterede investeringer. 5 veje til vækst, den kommende udviklingsplan og den understøttende masterplan forholder sig til hinanden på følgende vis: Side 3 af 16

4 Børnenes Hovedstad Uddannelse Turisme & erhvervsudvikling Bosætning Infrastruktur Vision for Billund Kommune 5 veje til vækst Udviklingsplan for kommunal service Masterplan 1.2 Udviklingsstrategi Billund Kommune ønsker vækst og udvikling. Med de vilkår Borgerne i Billund Kommune lever under og har udsigt til, medfører det en række udfordringer, som Billund Byråd vil søge at håndtere proaktivt, så de ud fra en helhedsbetragtning får et forløb, der er til fordel for Billund Kommunes borgere og virksomheder. Kun derved kan der skabes optimisme og fremdrift og Billund Kommunes image i omverdenen kan styrkes. Inden for den kommende 10års periode ser Billund Byråd følgende udfordringer: 1. Skabe øget tilflytning til Billund Kommune 2. Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune 3. Udvikle Børnenes Hovedstad 4. Øge uddannelsesniveauet i Billund kommune 5. Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne I håndteringen af ovenstående udfordringer vil Billund Kommune videst muligt arbejde ud fra følgende principper: Bæredygtighed Innovation Eksperimentarium Kvalitet Nye samarbejdsformer Internationalisering Side 4 af 16

5 1.3 Masterplan Masterplanen er Byrådets redskab til at prioritere anlægs- og udviklingsinitiativer for de næste ti år i en samlet investeringsplan på vejen frem mod at realisere visionen for Billund Kommune. Masterplanen understøtter Billund Kommunes 5 veje til vækst og Udviklingsplan for kommunal service i Billund Kommune. Masterplanen indeholder dermed rammerne for de investeringer, som Byrådet forventer at skulle foretage inden for de næste 10 år. Masterplanen er tænkt revideret årligt i forlængelse af budgetlægningen, hvor der konkret i budgettet træffes beslutning om at afsætte midler til næste års anlægsinvesteringer. Der kan i løbet af et budgetår opstå nye behov og krav, som ikke er forudset, og som nødvendiggør ændrede prioriteringer. Nye behov og krav kan opstå, og som konsekvens vil nogle elementer skulle udsættes eller slet ikke gennemføres, men i stedet erstattes af andre. Masterplanen er mest konkret i de første år, og bliver efterhånden mindre konkret ud i årene, hvor der i højere grad kan være tale om rammer til områder, som skal dækkes af planen frem for konkrete projekter. Nogle projekter eller anlæg vil specifikt knytte sig til et enkelt element i 5 veje til vækst og andre både knytte sig op til 5 veje til vækst og til Udviklingsplanen for den kommunale service. 1.4 Udviklingsplan for kommunal service 5 veje til vækst suppleres af en udviklingsplan for den kommunale service i Billund Kommune. I gennem en række temaer, skal de enkelte udvalg udarbejde arbejde med udviklingen af den kommunale service. Temaerne tager udgangspunkt i et givent fagområde, men de tænkes udbredt i det omfang, det giver mening. F.eks. kan temaet Billunds grønne profil bredes ud til det samlede børneområde med læringsplaner omkring bæredygtig udvikling m.v. De valgte temaer for udvikling af kommunal service er: Beskæftigelsesudvalget Proaktiv og opsøgende ungeindsats Virksomhedsrettet aktivering på beskæftigelsesområdet Social- og sundhedsudvalget Misbrugstilbud til +18årige Øget fokus på frivillighed Velfærdsteknologi på området for social service Forebyggende genoptræning på Sundhedsområdet Teknik- og miljøudvalget Billund Kommunes grønne profil Byudvikling Turisme Side 5 af 16

6 Børne- og kulturudvalget Fritid Kultur/børnekultur. Økonomiudvalget Personaleudvikling og ledelse Principper for styring af kommunen Side 6 af 16

7 2 Bosætning Tilgangen til at skabe vækst gennem bosætning er lidt som historien om hønen og ægget hvad kom først? I Billund Kommune ser vi ikke bosætning som vejen til vækst, men som en fundamental forudsætning for vækst. Vækst i bosætning styrker Billund Kommunes muligheder for fortsat udvikling og velfærd ved tilførsel af både menneskelige og økonomiske ressourcer. Øget bosætning kommer dog ikke af sig selv og kan ikke drive væksten i kommunen alene. Øget bosætning skal ses i sammenhæng med jobskabelse, erhvervs- og detailhandelsudvikling, udvikling af attraktive boligtilbud og tilstedeværelsen af attraktive service- og rekreationstilbud. Byrådet har en vision om at nå et befolkningstal på indbyggere. Der er tale om en væsentlig befolkningsudvidelse på 14.5 % og det i en periode, hvor befolkningstallet ser ud til at stagnere. Samtidig ses det af befolkningssammensætningen, at der primært sker udtynding i den yngre alder og befolkningen generelt bliver ældre og ældre. Der skal altså satses meget offensivt, hvis den udvikling skal vendes. En vigtig forudsætning for at kunne realisere en befolkningstilvækst på 14.5 % over eksempelvis en 10årig periode er, at der er adgang til attraktive boliger for nytilflytterne. Ved en befolkningstilvækst på 14.5 % vil det aktuelle udbud af boliger i Billund Kommune ikke være tilstrækkeligt. Arbejdskraften er blevet betydeligt mere mobil end tidligere. Folk pendler i dag op mod 40 % længere til jobbet end for 20 år siden, og den tendens ventes at fortsætte. Tilsvarende flytter man sig også mere og skifter bopæl flere gange gennem livet end tidligere. Tæt på 7000 borgere pendler dagligt ind i Billund Kommune. Det er et udtryk for, at kommunen har mange arbejdspladser i forhold til den almindelige arbejdsstyrke i kommunen ca arbejdsplads pr. arbejdsførende.. Heri ligger et mægtigt potentiale i forhold til at skabe øget bosætning. 2.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Bosætning er: At øge befolkningstallet til At sikre grundlaget for en sund økonomi som en forudsætning for fremtidig udvikling og velfærd At bevare en homogen befolkningssammensætning At bevare en stor arbejdsstyrke i kommunen, så der fortsat er interesse i at arbejde lokalt på de mange arbejdspladser. 2.2 Hvad ønsker vi at gøre? Bosætningsstrategi Billund Kommune ønsker at udvikle og gennemføre en offensiv bosætningsstrategi, som skal skabe grundlag for at indfri Byrådets ambitiøse målsætninger for bosætning. Fokus vil være at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder til kommunen og fastholde vores nuværende borgere. Udgangspunktet er Byrådets samlede vision for kommunen Billund, familiens foretrukne valg. Mange forhold spiller naturligvis ind, når man vil tiltrække nye tilflyttere. Af forhold, som kommunen kan have indflydelse på, er bl.a. job- og boligmulighederne og den kommunale service med bl.a. gode skoler og pasningstilbud, samt skabelsen af attraktive bymiljøer. Og her skal vi sikre udvikling i hele kommunen. En Side 7 af 16

8 offensiv bosætningsstrategi kan således kun blive en succes, hvis den tilgodeser bosætning i såvel byer som i landområderne. Afgørende er også at opbygge et troværdigt og godt omdømme. I Billund Kommune ved vi, hvad vi er gode til, og Billund som brand har kvalitet, substans og styrke. Blandt vores styrker er et stort udbud af arbejdspladser, stor variation i boligudbudet (med gode muligheder i såvel by, omegensbyer og i landområderne), samt gode servicetilbud, der understøtter hele familiens liv. Det skal vi være bedre til at fortælle til andre også. Nye samarbejdsformer er en af vejene til at opnå succes. Billund Kommune vil samarbejde bredt med såvel erhvervslivet som frivillige organisationer og foreninger og udnytte den viden og de kompetencer, de besidder, for at fremme udviklingen i den kommunale service og tilflytningen til kommunen. Side 8 af 16

9 3 Turisme- og erhvervsudvikling Billund Kommune er blevet fremhævet, som en af de absolut mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Samtidig har kommunen en af de højeste erhvervsfrekvenser, som er et udtryk for, hvor stor en del af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Set i sammenhæng efterlader det et indryk af en kommune, som i høj grad kan imødekomme erhvervslivets forudsætninger for udvikling. Men at bevare denne rolle kræver, at man er godt rustet til at klare udfordringen fra industrisamfund til servicesamfund. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser, og at kommunen udvikler sig til et endnu mere attraktivt sted for virksomheder at etablere og udvikle sig. En aktiv erhvervspolitik og udvikling og implementering af en erhvervsstrategi i samarbejde med erhvervet er en nødvendighed, men der vil også være stigende fokus på, at kommunen spiller en mere aktiv rolle selv i udviklingen af nye erhvervsmuligheder og i fastlæggelse af fleksible rammebetingelser for det at drive erhverv i kommunen. Med placeringen af LEGOLAND, Lalandia og lufthavnen har Billund de bedste forudsætninger for at udvikle sig til Nordeuropas største ressortområde for familieturisme. Byrådets vision er, at 5 mio. turister om få år vil besøge Billund årligt, hvoraf en meget stor del opholder sig og overnatter i området i flere dage året rundt. Familieturisme er kendetegnet ved, at hele familien samtidig får en oplevelse i et spændende, men også roligt og sikkert miljø med mangeartede udfordringer - både for hele familien og for de enkelte familiemedlemmer. Der er tale om kvalitet i rammer og indhold, så miljøet hele tiden er indbydende. Siden 2007 er der sket en voldsom udvikling i turismen i Billund. Antallet af overnatninger er således steget fra knap til næsten 1.5 mio. årligt altså en stigning på over 350 % på 4 år mens 2.6 mio. turister vurderes at have besøgt Billund i Udviklingen er et godt eksempel på, hvordan det er lykkes at fastholde arbejdspladser og bringe nye til, mens antallet af arbejdspladser inden for typiske industrierhverv er faldende. VisitDenmark anslår, at turismeforbruget i Billund Kommune skaber 907 årsværk, hvilket svarer til 5 procent af kommunens samlede beskæftigelse. Desuden skaber turismen en værditilvækst på 336 mio. kr. svarende til 4 procent af kommunens totale værditilvækst. Billund Byråd har vedtaget en turismestrategi, som skal sikre en fortsat positiv udvikling af turismen i Billund og danne udgangspunkt for destinationsudviklingen. Turismestrategien er udarbejdet i samarbejde med erhvervet selv. En fortsat udvikling af turismen vil ske i takt med, at der udvikles flere attraktioner og oplevelser, hvor familieturisme er i centrum, og i takt med, at der sker en koordinering af indsatsen for at udvikle og markedsføre ressortområdet mellem alle interessenter. Udviklingen af Destination Billund vil som målsætning have at ønsket om at tiltrække besøgende hele året, selv om der fortsat vil være højsæson i perioden juni september. Billund Airport, Vestdanmarks internationale lufthavn med mere end 2.5 mio. passagerer og håndtering af over 60 tusinde tons cargo årligt, er et særdeles stærkt aktiv for Billund Kommune, som vi i højere grad skal formå at udnytte i forhold til at skabe vækst i kommunen. Ikke kun har lufthavnen et større potentiale både på passager- og cargoområdet. I tilknytning til lufthavnen kan der udvikles særdeles interessant arbejdspladser af helt andre typer end de traditionelle industriarbejdspladser. Dette potentiale skal i højere grad udnyttes fremadrettet. Side 9 af 16

10 3.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen turisme- og erhvervsudvikling er: At skabe nye jobs i Billund Kommune At 5 mio. turister besøger Billund hvert år inden for få år. At understøtte gode udviklingsmuligheder for turisme- og erhvervsudviklingen generelt, herunder at arbejde aktivt for god infrastruktur og øvrige rammebetingelser. At understøtte udviklingen af Legoland Billund Ressort, som vigtigste fyrtårn for familieturismen i Destination Billund. At sikre et godt samspil mellem borgerne i Billund Kommune og de mange besøgende. At sikre mange gode oplevelser for besøgende hele året, så de kommer igen og for lokalbefolkningen. 3.2 Hvad ønsker vi at gøre? Turismeudvikling i samarbejde med turismeerhvervet. Billund Kommune ønsker at fremme turismeudviklingen sammen med turismeerhvervet. Det betyder, at kommunen ønsker at deltage i offentlig-private samarbejdsprojekter f.eks. om international markedsføring eller erhvervsudvikling. Det betyder også, at kommunen vil deltage i turismeudviklingsprojekter, som fremmer nye tiltag og den generelle erhvervsudvikling inden for turismeerhvervet - gerne i samarbejde med andre kommuner og turismeerhvervet. Endelig vil Billund Kommune øge vidensniveauet på turismeområdet ved at fremme etableringen af en masteruddannelse på internationalt niveau, samt indgå i forskningsprojekter og PhD uddannelser. Erhvervsudvikling Billund Kommune ønsker at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi i samarbejde med Billund Erhvervsfremme. Strategien skal identificere og adressere de udfordringer, som kommunen og erhvervslivet står overfor med henblik på at finde nye veje til vækst. Desuden ønsker Billund Kommune at samarbejde med det private erhvervsliv om etablering af udviklingsfremmende aktiviteter, som kan gavne væksten og erhvervsudviklingen i Billund Kommune. Det kan f.eks. være i ramme af et erhvervsudviklingsselskab og gennem forskningssamarbejder. Billund Airport Billund Airport er Vestdanmarks internationale lufthavn og porten til flere muligheder for vækst. Billund kommune ønsker at udvikle og udnytte potentialet bedre, som kommer af at være hjemsted for porten til den internationale verden. Det betydet, at Billund kommune vil drive en proaktiv erhvervspolitik overfor lufthavnsrelaterede virksomheder, som ønsker at placere sig tæt på lufthavnen, og som vil gavne den lokale og hele den vestdanske erhvervsudvikling. Side 10 af 16

11 4 Børnenes Hovedstad Børnenes Hovedstad er en unik ambition om at gøre Billund kendt af børn og voksne over hele verden som Børnenes Hovedstad. Som hjemby for LEGO koncernen og for attraktioner som LEGOLAND og Lalandia, er Billund den naturlige hovedstad for børn. Børnenes Hovedstad er en enestående chance for Billund Kommune for at placere sig på verdenskortet, som et unikt sted for, om og med børn. Det startede som et vinderprojekt i en idékonkurrence om udvikling af Billund midtby, og er i dag et projekt med stort vækst potentiale, som skal bringe Billund Kommune ind i fremtiden. Til at koordinere det kommunale arbejde med Børnenes Hovedstad er der ansat en kommunal ambassadør. Ambassadøren skal medvirke til at udbrede kendskabet udadtil og i kommunen om kommunens arbejde med Børnenes Hovedstad, samt være kommunens primære kontaktperson. Udviklingen af Børnenes Hovedstad vil også foregå i et udviklingsselskab med relevante aktører. 4.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Børnenes Hovedstad er at: Styrke alle børns mulighed for udvikling og læring Børnenes Hovedstad skal være et globalt centrum for, om og med børn, og være kendt af børn og deres forældre over hele verden som Børnenes Hovedstad Billund gennem samarbejdet med virksomheder som LEGO, Innovation Lab og Microsoft bliver børnenes digitale hovedstad Folk flytter til Billund Kommune, fordi vi skaber de allerbedste rammer for børns udvikling, læring og trivsel Billund bliver en førende internationale vidensklynge, hvor forskere og andre tager hen for at blive opdateret på det nyeste viden inden for børns udvikling og læring Virksomheder og organisationer vælger at etablere sig i Billund Kommune for at blive en del af Børnenes Hovedstad Byudviklere tager til Billund for at se byudvikling i børnehøjde 4.2 Hvad ønsker vi at gøre? Billund - et internationalt centrum for, om og med børn Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse med udgangspunkt i et nyt fælles pædagogisk grundlag og en kobling af daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Øget samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet, og deltagelse i forskningsprojekter skal løfte udviklingen og bidrage til at sætte Billund på verdenskortet som et internationalt centrum for forskning om børns udvikling, læring og trivsel. Med hertil hører også, at Billund skal være børnenes digitale hovedstad. Det indebærer, at Billund i partnerskab med private aktører skal gå forrest i udvikling og implementering af ny digital teknologi for børn. Søndermarksskolen i Billund er allerede i dag udpeget som Flagship School i et samarbejde med LEGO om naturvidenskabelige faglokale. Side 11 af 16

12 Byudvikling af Billund by i børnehøjde Billund Kommune ønsker, at Billund by, skal være en by, der møder børn i deres øjenhøjde. Det betyder, at Billund igennem byplanlægningen skal indrettes, så den i højere grad imødekommer børns behov. Side 12 af 16

13 5 Uddannelse, udvikling og læring Uddannelse er en vej til vækst. Et højt uddannelsesniveau og vækst hører sammen. Virksomheder med højtuddannede medarbejdere er de mest produktive. Ved at højne uddannelsesniveauet, kan man således skabe højere produktivitet og dermed øget vækst. Som kommune skal vi arbejde for, at forudsætningerne er til stede for, at virksomheder kan skabe øget vækst. Det handler om at sikre, at borgerne i kommunen har et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau til at kunne honorere virksomhedernes krav. Et højere uddannelsesniveau vil også gøre kommunen og arbejdsstyrken mere fleksibel og således mindre sårbar over for konsekvenserne at den øgede globalisering, hvor arbejdspladser i stigende grad flyttes til udlandet. Ved at øge uddannelsesniveauet skaber vi gode forudsætninger for at kunne tiltrække nye vækstskabende virksomheder til kommunen. Desuden kan et højere uddannelsesniveau skabe bedre grobund for bedre folkesundhed og højere indkomstniveau. Opgaven starter tidligt og handler om at skabe attraktive dagtilbud og folkeskoler, som stimulerer børn til læring og genererer trivsel. Det er udgangspunktet for, at børnene kan tilegne sig de kundskaber og værdier, som gør, at de kan mestre deres egen fremtid og fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Samtidig er tilstedeværelsen af attraktive dagtilbud og folkeskoler også vigtige parametre, som indgår i familiernes valg af, hvor man bosætter sig. Der skal også være et varieret udbud af ungdomsuddannelser. Billund Kommune er strukturelt set begunstiget ved at have en meget bred palet af ungdomsuddannelser. Det etablerede samarbejde omkring Campus Grindsted er en grundforudsætning for, at Billund Kommune fremadrettet kan indfri vækstambitionerne både i forhold til at kunne tilbyde kommunens borgere attraktive rammer for et indholdsrigt liv i Billund Kommune, men også for at højne det generelle uddannelsesniveau i kommunen. Derfor er det vigtigt, at den positive udvikling i ungdomsuddannelserne i Billund Kommune understøttes, så de kan stå stærkt i konkurrencen med ungdomsuddannelser i omegnskommunerne, og om placering af og indholdet i fremtidens ungdomsuddannelser. 5.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Uddannelse, udvikling og læring er: At øge uddannelsesniveauet generelt i Billund Kommune At skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse At skabe et godt grundlag for udvikling af et spændende studiemiljø i Grindsted omkring ungdomsuddannelserne At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse At mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse At flere unge fra Billund Kommune gennemfører en mellemlang og lang videreuddannelse end i Region Syddanmark At gøre leg og læring til grundvilkår for udviklingen i Billund Kommune Side 13 af 16

14 5.2 Hvad ønsker vi at gøre? Dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse Billund Kommune vil skabe dagtilbud og folkeskoler i verdensklasse. Billund Kommune ønsker at udvikle indholdet i kommunens dagtilbud og folkeskoler med et nyt fælles pædagogisk grundlag, som skaber tilbud i verdensklasse. For at understøtte denne udvikling vil Billund kommune koble daginstitutioner og folkeskoler med fælles læreplaner og mål. Også øget samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner på uddannelsesområdet og deltagelse i forskningsprojekter skal løfte udviklingen Ungdomsuddannelser Billund Kommune vil have flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mindst 95 % af hver årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil Billund Kommune udvikle samarbejdet omkring Campus Grindsted, så der skabes et attraktivt studiemiljø. Det vil desuden styrke institutionernes konkurrenceevne i forhold til nabokommunernes uddannelsestilbud. Andre indsatser for at styrke ungdomsuddannelserne skal findes i bedre vejledning, skabelsen af flere praktikpladser, og sikre at fravalg bliver til omvalg. Målet er, at mindst 50 % gennemfører en gymnasial uddannelse. Uddannelsesniveauet i kommunen Det generelle uddannelsesniveau i kommunen skal hæves. Midlet hertil er at sikre, at der fortsat tilbydes almene voksenuddannelser og gymnasiale uddannelser for voksne, ligesom der skal være gode efteruddannelsesmuligheder både på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Billund Kommune vil arbejde på at udvide uddannelsestilbudet i campusområdet ved at tiltrække flere uddannelser til området, f.eks. social- og sundhedsuddannelser. Desuden vil kommunen med udgangspunkt i kommunens mange turismevirksomheder søge at etablere uddannelser inden for turismeerhvervet - også på internationalt niveau. Side 14 af 16

15 6 Alle veje fører til Billund og videre ud i verden En velfungerende og veludbygget infrastruktur er en fundamental forudsætning for vækst og udvikling. De seneste årtiers erhvervs- og jobudvikling i Danmark er i høj grad foregået i de store bycentre og langs motorvejsnettet - herunder langs den østjyske motorvej og i trekantsområdet. I de kommende årtier vil den tendens fortsætte. Nøgleordet er mobilitet mobilitet forstået som borgernes mulighed for at bevæge sig let rundt mellem arbejde og familieliv, men også virksomhedernes mulighed for at transportere deres varer og tiltrække arbejdskraft. Som en kommune med store bosætningsambitioner skal vi udbygge infrastrukturen i kommunen, så den tilgodeser borgernes ønsker og forventninger. Det gælder f.eks. i forhold til at skabe sikre skoleveje og et veludbygget stisystem, som tilgodeser borgernes transport, motions- og rekreationsbehov. Det er afgørende faktorer i borgernes valg af bopæl og arbejdsplads. Ligeledes skal Billund Kommune arbejde for at sikre, at infrastrukturen både til og fra kommunen og internt i kommunen tilgodeser erhvervslivets behov. Pendlingen mellem hjem og arbejde er en væsentlig og aktuel udfordring for mange borgere og således også for de virksomheder, som skal rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Med næsten 7000 personer der pendler ind i Billund Kommune, og ca borgere der pendler ud af kommunen hver dag, er der behov for en effektiv infrastruktur. Det samme gælder i forhold til erhvervslivets behov for at transportere varer ad vejnettet. Billund Kommune er begunstiget ved at være hjemkommune for Vestdanmarks største lufthavn, Billund Airport. Lufthavnens fortsatte udvikling er en vigtig parameter i at drive væksten i Billund Kommune. Denne udvikling skal Billund Kommune også understøtte. Billund by vil i det kommende tiår udvikle sig til at blive en førende destination for familieturisme i Nordeuropa. Forventede 5 mio. turister, hvoraf mange vil ankomme til Billund i bil, vil sætte infrastrukturen til og fra Billund og i selve Billund by under pres. Kommunen vil derfor foretage de nødvendige investeringer i infrastrukturen, som kan understøtte en positiv turismeudvikling. 6.1 Billund Kommunes mål for vækstindsatsen Alle veje fører til Billund og videre ud i verden er: Udbygge og udvikle infrastrukturen i Billund Kommune så den understøtter væksten i kommunen At sikre etablering af Hærvejsmotorvejen Understøtter Billund Airports fremtidige udvikling 6.2 Hvad ønsker vi at gøre? Infrastrukturen skal forbedres Infrastrukturen til og fra Billund Kommune skal understøtte det faktum, at Vestdanmarks største lufthavn er placeret her sammen med store virksomheder og Nordeuropas største turismeressort for familieturisme. Lufthavnens ønsker skal kunne kombineres med behovet for at give pendlere og besøgende til turismeområderne, de store arbejdspladser og behov for øget godstransport gnidningsfri adgang til Side 15 af 16

16 kommunen. Det betyder, at kommunen vil understøtte alle forbedringer i infrastrukturen, som kan gavne trafikken til og fra Billund. Hærvejsmotorvej og overordnede veje Staten har iværksat en analyse af kapacitetsbehovet for den nord/syd-gående vejtrafik i Jylland, herunder screening af mulige linjeføringer for en ny midtjysk motorvejskorridor ( Hærvejskorridoren ). Billund Kommune ønsker en Hærvejsmotorvej for at styrke den overordnede adgang til og fra Billund-området, og vil med alle midler søge at påvirke beslutningsprocessen herom. De overordnede veje i Billund Kommune har store trafiktal, der giver kapacitetsproblemer. Derfor er der behov for løbende udvidelse og nyanlæg af de overordnede veje, både til og fra kommunen og i kommunen, så fremkommeligheden kan bevares for alle trafikanter. Også jernbanespor til Billund Airport vil være et nødvendigt supplement for at sikre den fremtidige infrastruktur. Staten har indledt en screening af mulig linjeføring af en jernbaneforbindelse til Billund. Billund Kommune vil arbejde for, at der indarbejdes overvejelser om letbanetrafik fra trekantområdet til Billund, og at emnet indgår i statens fremtidige trafikinvesteringer. Trafikafvikling internt i kommunen Den store trafikafvikling i kommunen kræver øget fokus på sikre trafikveje for alle trafikanter. Dette vil blive understøttet af kommunens trafiksikkerhedsplan. Mange borgere, pendlere og flypassagerer i Billund Kommune er fortsat afhængige af affektiv bustransport, hvorfor der hele tiden skal ske en prioritering af de investerede midler, så flest mulig kan udnytte tilbudene. Billund Kommune har en vedtaget stiplan, som også sikrer en optimal prioritering af de afsatte midler. Derved opfyldes målsætningen om, at der bliver et godt og sammenhængende cykelstinet i hele kommunen, både til gavn for kommunens borgere og turister. På samme måde er det vigtigt, at der indtænkes et velfungerende, sikkert og rekreativt stinet i kommunen, som forbinder boligområder, skoler, indkøbsområder og bymidter, og som skabes gode forbindelser til de rekreative naturområder. Side 16 af 16

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020

VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020 VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020 Esbjerg Kommunes 2020-vision INDHOLD BORGMESTERENS FORORD.... SIDE 3 ESBJERG: DANMARKS NYEVÆKSTCENTER - 120.000 BORGERE I 2020.... SIDE 4 ENERGIMETROPOL OG VÆKSTCENTER....

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere