DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR"

Transkript

1 DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI

2 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse... 3 Politisk ønske om it-drevet effektivisering... 3 En ny ledelsesdisciplin på vej... 4 Kapitel 2: Offentlige ledere rustes ikke til digitalisering... 8 Danske lederuddannelser savner fokus på digitalisering... 8 Myndigheder mærker uddannelsesbehov Voksende internationalt fokus på digital ledelse Opsamling Kapitel 3: Konturerne af en digital ledelsesdisciplin. 15 Teknologien ændrer de ledelsesmæssige spilleregler Særlige vilkår for offentlig ledelse Tre elementer i digital ledelse Opsamling Kapitel 4: Rådets forslag Det Digitale Lederakademi Synlige krav om digital ledelse Kontant belønning til digitale ledere Om Det Digitale Råd... 26

3 FORORD Danmark har sat kursen mod en ambitiøs digitalisering af den offentlige sektor. I regeringsgrundlaget lægger Regeringen op til en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor og det er især de store velfærdsområder som børnepasning, skole, ældreomsorg og sundhed der er i fokus. Samtidig signalerer regeringen, at digitale værktøjer og ny teknologi kommer til at spille en ikke uvæsentlig rolle i den forestående moderniseringsproces. Ambitionen om at modernisere den offentlige sektor handler om at sikre større produktivitet, bedre service og højere kvalitet alt sammen noget som en intelligent brug af ny teknologi kan bidrage til. En succesfuld realisering af regeringens ambition kræver imidlertid god digital ledelse. Hvis investeringer i ny teknologi for alvor skal omsættes i konkrete resultater, er det Det Digitale Råds overbevisning, at der er behov for et paradigmeskift i den offentlige ledelseskultur, så vi sikrer en forståelse af digitalisering som strategisk ledelseskompetence på linje med økonomi, jura og HR. God digital ledelse kommer ikke af sig selv. Det Digitale Råd ønsker med denne rapport at starte en debat om, hvordan vi sikrer offentlige ledere de nødvendige digitale kompetencer, der kan bane vejen for en succesfuld modernisering af den offentlige sektor. God læselyst! Det Digitale Råd Lars Monrad-Gylling, KMD Jørgen Bardenfleth, Microsoft International Martin Lippert, TDC 1

4 INDLEDNING Digitaliseringen har i dag en central rolle i udformningen af fremtidens offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal således være en af de væsentligste drivere i modernisering og effektivisering af den offentlige sektor i de kommende år. Regeringsgrundlaget indvarsler, at hovedindsatsområdet for digitalisering fremover vil være de store velfærdsområder børnepasning, skole, ældreomsorg og sundhedsområdet. Den nært forstående satsning på at digitalisere de store velfærdsområder vil betyde store investeringer i ny teknologi. Hvis disse investeringer skal bidrage succesfuldt til den ønskede modernisering og effektivisering af den offentlige sektor kræver det god digital ledelse. Der er med andre ord behov for en ledelsesmæssig forståelse af digitalisering som strategisk ledelseskompetence på linje med økonomi, jura og HR. Det Digitale Råd tager denne problemstilling op, fordi utilstrækkelig digital ledelse efter Rådets overbevisning vil være den største barriere for, at den offentlige sektor i Danmark i nødvendigt omfang kan høste de produktivitetsmæssige gevinster af investeringer i ny teknologi. God digital ledelse kommer ikke af sig selv. Digital ledelse er en disciplin, der skal udbredes gennem bedre uddannelsestilbud og stærkere incitamenter til at agere digitalt. Målet er, at langt flere offentlige ledere end tilfældet er i dag føler sig rustet og motiveret til den forestående digitale og ledelsesmæssige udfordring. I de kommende kapitler skitserer vi behovet for og konturerne af en ny digital ledelsesdisciplin. Vi kigger på de utilstrækkelige uddannelsestilbud, offentlige ledere præsenteres for i dag. Og vi skitserer en række forslag, der kan bane vejen for et digitalt paradigmeskift i den offentlige ledelseskultur. 2

5 KAPITEL 1: BEHOV FOR MERE DIGITAL LEDELSE Dette kapitel skitserer, hvordan der er en voksende politisk forståelse for nødvendigheden af at bruge it og ny teknologi til at opnå produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor. Ikke bare på de administrative områder men også på de store velfærdsområder. Samtidig er der voksende fokus på at investeringer i ny teknologi skal udmønte sig i realiserede effektivitetsgevinster, hvilket påkalder sig stor ledelsesmæssig bevågenhed eller digital ledelseskraft. POLITISK ØNSKE OM IT-DREVET EFFEKTIVISERING Den politiske bevågenhed og interesse for at bruge digitaliseringsinstrumentet er større i dag end nogensinde før. På alle niveauer i den offentlige sektor ses digitalisering i udpræget grad som midlet til at effektivisere forvaltningen og kontakten med borgere og virksomheder. I såvel regeringsgrundlaget som i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for ses investeringer i ny teknologi som en helt nødvendig forudsætning for en fortsat udvikling af den offentlige service under hensyntagen til de kommende års begrænsede muligheder for vækst i de offentlige udgifter 1. Den øgede satsning på velfærdsteknologi er senest blevet bekræftet i aftale om kommunernes økonomi fra juni 2012 mellem Regeringen og KL 2. Brugen af nye it-løsninger som eksempelvis digitalisering af arbejdsgange, velfærdsteknologi og selvbetjeningsløsninger skal muliggøre nye og smartere måder at tilrettelægge arbejdet på, som kan medvirke til en bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 1 Regeringen, Et Danmark, der står sammen regeringsgrundlag, oktober 2011; Regeringen, KL og Danske Regioner, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Den digitale vej til fremtidens velfærd, august Aftale om kommunernes økonomi for 2013, Regering og KL. 3

6 Effektivisering af den offentlige sektors administration og velfærdsydelser via digitalisering har på tilsvarende vis indgået i politiske udspil fra en bred vifte af politiske partier 3. Der er med andre ord en bred politisk opbakning og forståelse for at betragte investeringer i digitalisering og ny teknologi som et væsentligt middel til at opnå den nødvendige effektivisering af ressourceudnyttelsen i den offentlige sektor. Målet er at ruste sektoren bedre til en virkelighed efter finanskrisen og en fremtid, hvor den demografiske udvikling betyder, at stadigt færre aktive på arbejdsmarkedet skal passe og pleje stadigt flere modtagere af kernevelfærdsydelser. Det centrale spørgsmål er imidlertid, hvordan den offentlige sektor formår at høste frugterne af kommende investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi. I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi slås det eksempelvis fast, at digitaliseringen spiller en nøglerolle for at frigøre ressourcer til varig velfærd, men at det kun kan sikres, hvis myndighederne sikrer, at gevinsterne også reelt indhøstes 4. EN NY LEDELSESDISCIPLIN PÅ VEJ Den teknologiske udvikling har sammen med globaliseringen og samfundsudviklingen i øvrigt betydet, at der bliver stillet stadigt mere omfattende krav til god ledelse i det offentlige. Mens det oprindeligt i al væsentlighed var tilstrækkeligt at være juridisk velfunderet, er der gennem tiden blevet føjet en række nye kompetencer til den offentlige leders værktøjskasse, som må beherskes, hvis man som leder skal kunne bidrage fuldt ud til at adressere de 3 Regeringen, Danmark 2020 viden, vækst, velfærd, februar 2010; Socialdemokraterne og SF, Fair løsning 2020 sammen om Danmark, maj 2010; Det Radikale Venstre, Modernisering af den offentlige sektor ret til digital velfærd, august Regeringen, KL og Danske Regioner, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Den digitale vej til fremtidens velfærd, august

7 udfordringer, som offentlige myndigheder står over for i dag 5. Digitale kompetencer er blot den seneste tilføjelse til denne værktøjskasse, som endnu ikke er udbredt til alle dele af den offentlige sektor. Det er imidlertid klart, at behovet for en større ledelsesmæssig bevågenhed, bredere forankring og nye digitale ledelseskompetencer vokser markant, i takt med at digitaliseringen flytter ud på de store velfærdsområder. Det bliver nemlig afgørende for udviklingen af de store velfærdsområder, at gevinsterne af et digitaliseringsprojekt kan realiseres, at de anskaffede løsninger bliver brugt, og at de bliver brugt korrekt. Det er gammelkendte sandheder, at digitaliseringsprojekter kan skabe store organisatoriske forandringer, at ændrede arbejdsgange udgør en væsentlig implementeringsudfordring, og at medarbejdere ofte vil være tøvende over for at tage nye teknologiske løsninger i brug, der kræver omstilling og tilvænning. Flere evalueringer fra offentlige it-projekter viser således, at hvis ikke ledelsen indtager et fast standpunkt omkring nødvendigheden af at bruge løsningerne, vil den nye løsning ofte blive betragtet af medarbejderne som et sekundært redskab. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at jo mindre it opleves som en vital forudsætning for at løse kerneopgaven, jo lettere bliver det for medarbejdere og ledere at se igennem fingre med it-relaterede krav, eksempelvis om obligatorisk brug af systemer. IT I HJEMMEHJÆLPEN KRÆVER KONSTANT OPFØLGNING Det er meget vigtigt at følge op på it som ledelse, ellers sker der ikke noget. [ ] Vi skal have alle medarbejdere til at bruge systemet. Citat fra funktionsleder i Holbæk Kommune 6 5 For en historisk gennemgang, se Digital ledelse de nye ord for ledelse af Troels Andersen og Michael Karvø i Nye veje en antologi om ledelse 6 FOA (2008): Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner, p

8 Socialministeriets evaluering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen fra 2008 viser, at ovenstående udtalelse fra Holbæk Kommune ikke er et enkeltstående tilfælde: BRUG AF IT KRÆVER LEDELSESMÆSSIG VILJE Som ved stort set alle andre større projekter er det vigtigt med tilstrækkelig ledelsesmæssig involvering. I dette tilfælde er det ikke mindst den løbende motivation af medarbejderne, som er alfa og omega. Selvom mange medarbejdere er glade for de nye teknologiske muligheder, findes der kritikere, som behøver ekstra opmærksomhed. De hidtidige erfaringer tyder på, at kritikken næppe forstummer efter en tilvænningsperiode. Det er også en ledelsesmæssig opgave at gøre det klart over for medarbejderne, at beslutningen om at bruge mobile løsninger ikke er en frivillig ordning og at beslutningen ikke er til diskussion 7. På ESDH-området er det ligeledes slående, at de mest succesrige implementeringer har været kendetegnet ved, at man har haft fokus på at harmonisere arbejdsgange og itunderstøttelsen af disse. Således lyder det i en evaluering af den offentlige sektors brug af ESDH-løsninger udarbejdet af Devoteam, at: De myndigheder, der har opnået gevinster, er målrettet gået efter at understøtte organisationens arbejdsgange og har implementeret ESDH konsekvent det vil sige insisteret på, at systemet skal bruges og ikke mindst, at det bruges ensartet i organisationen 8. Der er således klare indikationer på, at det er det ledelsesmæssige fokus, der sikrer, at medarbejderne anser anvendelsen af nye systemer og digitale værktøjer som et nødvendigt og vigtigt element i deres daglige arbejder. Overser eller forsømmer ledelsen dette, er der stor risiko for, at anvendelsen af nye systemer anses som værende frivilligt, hvilket i sidste ende med stor sandsynlighed vil rive tæppet væk under enhver ambition om at realisere produktivitetsgevinster som følge af de indførte it-systemer. 7 Socialministeriet, Anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen, Devoteam, Vejen videre fra ESDH - digital sagsbehandling i perspektiv,

9 Viden om og indsigt i digitaliseringens muligheder er blevet en central kvalifikation for enhver, der bestrider et offentligt lederjob. Det er således ikke længere tilstrækkeligt for en offentlig leder at være juridisk kyndig, god til budgetter og med flair for personaleledelse. Næste kapitel ser nærmere på offentlige lederes muligheder for at tilegne sig de nødvendige digitale ledelseskompetencer gennem de offentlige lederuddannelser, der tilbydes i dag. 7

10 KAPITEL 2: OFFENTLIGE LEDERE RUSTES IKKE TIL DIGITALISERING Det står klart, at der er behov for at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i det offentlige, når det handler om høste produktivitetsgevinsten ved digitalisering og i det hele taget at gøre ledere i stand til at navigere i den kompleksitet, som digitaliseringen stiller os overfor. Offentlige ledere kan ikke fra den ene dag til den anden ved egen kraft forventes at forvandle sig til digitale mestre. I lyset af, at offentlige myndigheder og institutioner investerer op mod 2,8 mia. kr. i efteruddannelse om året, virker det rimeligt at se nærmere på hvilken hjælp, de offentlige ledere kan hente her 9. Dette kapitel ser således nærmere på de muligheder, offentlige ledere har for at ruste sig digitalt på de mest vægtige lederuddannelser herhjemme og de ret nedslående resultater af denne gennemgang sammenholdes med de internationale tendenser på området. DANSKE LEDERUDDANNELSER SAVNER FOKUS PÅ DIGITALISERING Det Digitale Råd har undersøgt fem af de mest betydende lederuddannelser rettet mod den offentlige sektor herhjemme 10. Kun på én af disse findes ét fag, som i mindre omfang omhandler digital ledelse 11. En gennemgang af hovedelementerne i de fem uddannelser er opsummeret i nedenstående skema. 9 Institut for Konjunktur Analyse offentliggjorde i 2006 beløbet til at være 2,8 mia. kr., mens budgetterne for 2007 viste et tilsvarende beløb. Det er derfor rimeligt at antage, at beløbet siden hen ikke har ændret sig i væsentlig grad. 10 De undersøgte uddannelser er: Fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse, Den Offentligt Lederuddannelse, Personalechefuddannelsen, Kursus i offentlig ledelse og Master of Public Administration. 11 Der er tale om et valgfag om informations- og regnskabssystemer på den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse (MOL). 8

11 Uddannelse Fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse (MOL) Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) Personalechefuddannelsen Kursus i offentlig ledelse (KIOL) (Metropol) Master of Public Administration (CBS) Indhold Uddannelsen har især fokus på offentlig ledelse i en politisk kontekst, ledelse mellem drift og forandring, relationer i organisationer samt på det personlige lederskab. Østkonsortiet har intet der omhandler digitalisering, mens vestkonsortiet har informationsog regnskabssystemer som et ud af otte valgfag, hvoraf man skal vælge to. Uddannelsen indeholder 18 valgmoduler som bredt dækker lederrollens mange facetter. Omhandler ikke håndtering af it. Uddannelsen består af otte faser som dækker forskellige facetter af personaleledelser. Det digitale aspekt nævnes ikke. Kurset har til formål at give indsigt på højeste niveau i den aktuelle ledelses - og styringstænkning i den offentlige sektor. Ingen af modulerne indeholder digitalisering. Mastergraden indeholder organisationsteori, politologi, økonomi, reform og ledelse samt strategisk ledelse, uden dog at beskæftige sig med de digitale aspekter. Tager man fraværet af digitalt fokus i de eksisterende lederuddannelser i betragtning, er det ikke så overraskende, at ledere kan have svært ved at lede digitaliseringsprojekter og anvende digitale løsninger til at effektivisere deres organisationer. Selvom digital ledelse efterhånden har været på agendaen i adskillige år, har det endnu til gode at afspejle sig i indholdet af den efteruddannelse, der tilbydes offentlige ledere i Danmark. Uddannelserne indeholder i dag mange af de klassiske aspekter af offentlig forvaltning som eksempelvis ledelse i en 9

12 politisk kontekst, forandringsledelse og organisationsteori og afspejler på den måde fint, at der er kommet langt flere redskaber i den ledelsesmæssige værktøjskasse. Alligevel tager ingen af uddannelserne i nævneværdig grad fat på spørgsmålet om digital ledelse og det står hen i det uvisse, om det er bevidst nedprioriteret eller om man i uddannelsessammenhæng blot ikke har fået øje på behovet. Området har endda over flere omgange fået politisk bevågenhed, eksempelvis i forbindelse med Regeringens Kvalitetsreform i 2007, hvor regeringen i samråd med parterne på det offentlige arbejdsmarked besluttede at etablere og finansiere Den Offentlige Lederuddannelse. I lyset af, at Kvalitetsreformen desuden indeholdte 22 ret vægtige digitaliseringsinitiativer og klart signalerede en tydeligere kobling mellem it og forretning er det tankevækkende, at digital ledelse heller ikke i den forbindelse har vundet indpas i lederuddannelserne 12. MYNDIGHEDER MÆRKER UDDANNELSESBEHOV En del offentlige ledere fra institutionsledere over fagchefer til direktører er i kraft af egen interesse og vilje til viden i gang med digital ledelse, og arbejder i dag med at transformere dele af den offentlige sektor. Langt de fleste offentlige ledere er imidlertid ikke klædt på til at drive en digital omstillingsproces og der er som beskrevet ovenfor ingen hjælp at hente i de gængse lederuddannelser. Enkelte myndigheder har som konsekvens af dette valgt at udvikle egne uddannelsestilbud inden for digital ledelse. Det gælder blandt andre Sorø Kommune (jf. nedenstående tekstboks). SORØ KOMMUNE SATSER PÅ DIGITAL LEDELSE Sorø Kommune annoncerede i marts 2011, at man vil tilbyde alle ledere uddannelse i digital ledelse. Kurset skal blandt andet undervise lederne i samspillet mellem teknologi og organisation, kompetencer, processer og ledelse 12 CEDI, CEDI Tendens Kvalitetsreformen set i et it-perspektiv, juni

13 Baggrunden for Sorøs beslutning er ifølge kommunaldirektøren, at digitalisering i dag er et uomgængeligt middel til at opnå effektiviseringer på de tunge serviceområder, der ikke i samme grad som det administrative område er blevet optimeret og digitaliseret. I den forbindelse udtalte kommunaldirektøren: Digitalisering er på vej til at blive et kompetencefelt inden for ledelse på linje med personaleledelse, økonomistyring og faglig ledelse. Vi vil gerne klæde vores ledere på til at være med i front på dette her. Kilde: Som tidligere påpeget, står offentlige myndigheders anvendelse af teknologi til at blive revolutioneret inden for en kortere årrække, når digitaliseringen gør sit nødvendige indtog på de tunge velfærds- og serviceområder såsom undervisnings og socialområdet. Med mere end offentlige institutioner 13 og dermed mere end offentlige topchefer og institutionsledere står den offentlige sektor over for en enorm uddannelsesmæssig opgave, hvis vi skal undgå fejlinvesteringer og tab af momentum i denne omstillingsproces. Skal de tilsigtede effektivitetsgevinster for alvor realiseres, vil mellem- og topledere i disse sektorer i stigende grad få brug for redskaber og viden til at kunne digitalisere deres område hensigtsmæssigt, for så vidt angår organisationens opgaver, medarbejdere og brugere. Der er således et akut behov for at tilpasse og modernisere de eksisterende efteruddannelsestilbud til offentlige ledere, så de i højere grad underviser i fremtidens offentlige sektor. 13 Ifølge Det Digitale Danmark -udvalgets hovedrapport fra 1999, er der anslået offentlige institutioner, =0&filid=3770&iarkiv=1 11

14 VOKSENDE INTERNATIONALT FOKUS PÅ DIGITAL LEDELSE Internationalt er der i modsætning til i Danmark tegn på, at teknologi og digitalisering i stigende grad sættes på dagsordenen som led i offentlige toplederes efteruddannelse. I den amerikanske centraladministration er de to førende efteruddannelsestilbud for absolutte topledere således begyndt at inkorporere ledelse af teknologi som en nødvendig disciplin for at udøve offentlig ledelse. Begge programmer opererer med et sæt af kernekvalifikationer for offentlig ledelse. Heri indgår emnet teknologiledelse, der meget sigende kategoriseres som en forudsætning for at kunne udvise forretningsmæssig tæft (Business Acumen) 14. Teknologiledelse defineres overordnet som følgende: At holde sig ajour med udviklingen inden for teknologier af relevans for ens fagområde At udnytte teknologi effektivt til at skabe resultater At sikre adgangen til og sikkerheden omkring it-systemer Beskrivelsen er overordnet, og det kan derfor være på sin plads at kigge mere detaljeret på sammensætningen af et konkret uddannelsestilbud til målgruppen. Ved Syracuse University i New York har fakulteterne for informatik og public affairs arbejdet sammen om at udbyde et tværfagligt diplomkursus i e-government management and leadership 15. Målgruppen for kurset er ledere med en akademisk baggrund og mindst syv års ledelseserfaring i den offentlige sektor. På kurset lægges der vægt på følgende målsætninger: En teoretisk forståelse for og praktisk anvendelse af ledelsesbegreber 14 De amerikanske efteruddannelsesprogrammer for topledere i forbundsadministrationen er hhv. den amerikanske føderale personalestyrelses såkaldte Senior Executive Service -program samt den uafhængige tænketank Partnership for Public Service s Excellence in Government Fellowship. Uddannelsesprogrammernes målgruppe er topledelsen i de 75 føderale styrelser i forbundsadministrationen

15 Indsigt i organisationer med meget komplekse omverdensbetingelser En forståelse for grundlæggende teknikker og værktøjer inden for forretningsarkitektur Skal kunne analysere og forstå forholdet mellem strategi, forretning og teknologi En stikprøve foretaget af Det Digitale Råd identificerede mere end 20 amerikanske universiteter i en række forskellige delstater, som alle har tilsvarende efteruddannelsestilbud. Fællesnævneren for dem alle er, at kursisten på baggrund af en grundforståelse af digitalisering og ledelse klædes på til at forstå, hvordan digitalisering har potentiale til at påvirke relationerne til de mange interessenter, som offentlig ledelse forholder sig til. Der fokuseres i særlig grad på de ledelsesopgaver, der knytter sig til dels at udnytte det digitale potentiale i at forandre relationerne og dels at håndtere udfordringer ved de ændringer i relationerne, som digitaliseringen medfører. I Norge er der på samme måde som i USA et voksende fokus på at ruste offentlige ledere til at håndtere de digitale udfordringer (se nedenstående tekstboks). KOMMUNALT FOKUS PÅ DIGITAL LEDELSE I NORGE I 2009 igangsatte den norske kommunesammenslutning (KS) et pilotprojekt, hvor beslutningstagere skulle uddannes i ledelsesmæssige problemstillinger om digital ledelse. KS etablerede et netværk hvor beslutningstagerne ud fra en analyse af deres egen kommune og sammenligning med andre, kunne planlægge og gennemføre en god digitaliseringsstrategi med fokus på lokale problemstillinger og løsninger. Desuden blev der gennemført en række seminarer for administrative ledergrupper og folkevalgte, hvor formålet var at vække opmærksomhed omkring det ledelsesansvar som følger med digitaliseringsprojekter. I første halvår af 2011 valgte KS at følge op på pilotprojektet og etablerede et it-uddannelsesprogram for topledere fra alle norske kommuner. Programmet skal sætte beslutningstagerne i stand til at bruge it som et strategisk ledelsesværktøj i udviklingen af de kommunale services og tjenester. 13

16 OPSAMLING Et blik ud over det danske uddannelseslandskab giver et skuffende indtryk. Hvis man som offentlig leder søger værktøjer til digital ledelse, skal man kigge langt for at finde relevant indhold på de mest betydende danske uddannelser i offentlig ledelse, der ikke levner megen plads til at ruste ledere til den digitale udfordring, de står overfor. En tilsvarende gennemgang af en række udenlandske efteruddannelsesprogrammer viser, at digitalisering i en række lande, vi normalt sammenligner os med, fylder stadigt mere. Fælles for de identificerede tiltag gælder, at den digitale ledelsesopgave ses i tæt sammenhæng med det potentiale, som teknologien har til at forandre de konkrete relationer til interessenter, som lederen til daglig forholder sig til og afstemmer. I næste kapitel ser vi nærmere på nogle af de centrale elementer i digital ledelse. 14

17 KAPITEL 3: KONTURERNE AF EN DIGITAL LEDELSESDISCIPLIN Digital ledelse er ikke væsensforskellig fra al anden effektiv ledelse: Det handler om effektivisering, målopfyldelse, gevinstrealisering og stærk visionsdannelse, men det sker under indflydelse af, at teknologien i disse år ændrer kraftigt på de ledelsesmæssige spilleregler. Udfordringen består i at sikre, at alle offentlige ledere forstår digitaliseringens stærke, transformerende kræfter, så det ikke overlades til tilfældigheder og personlige interesser hvilke offentlige myndigheder og institutioner, der skaber digitale resultater og hvilke, der ikke gør. Dette kapitel skitserer, hvordan teknologien ændrer vilkårene for ledelse, hvilke særlige vilkår der gælder i det offentlige og hvordan konturerne af en digital ledelsesdisciplin derfor bør se ud. TEKNOLOGIEN ÆNDRER DE LEDELSESMÆSSIGE SPILLEREGLER Digital ledelse handler om at forstå digitaliseringens omkalfatrende og grænseoverskridende karakter. Vi kan ikke i dagens Danmark drive den offentlige sektor uden brug af it-systemer, men billedet er meget forskelligt afhængig af, hvor i det offentlige man kigger hen. It er blevet kernen i snart sagt al offentlig administration, der i høj grad bygger på digitaliserede sagsgange. Omvendt er ny teknologi i vid udstrækning fraværende på de store offentlige serviceområder. Konsekvensen af dette er, som tidligere nævnt, at den offentlige serviceproduktion er for dyr, fordi investeringer hidtil er gået til flere medarbejdere frem for til ny teknologi. På det private marked har digitaliseringen gjort kunder og brugere til de reelle ledere af virksomhederne. Det skal forstås på den måde, at det er kundernes præferencer for ny, bedre og billigere adgang via nettet og mobile platforme 15

18 til virksomhedernes produkter og services, der styrer virksomhederne og der er tale om en global tendens. I forhold til den offentlige sektor har borgerne ikke mange valgmuligheder, når det gælder sagsbehandling og myndighedsafgørelser der findes ikke konkurrerende skattemyndigheder eller tekniske forvaltninger. På de store serviceområder er billedet imidlertid et andet. Her har borgerne faktisk flere alternativer, når det gælder valg af skole, bibliotek og idrætsfaciliteter. I den private sektor står de virksomheder, hvor ledelsen ikke har en gennemgribende forståelse for digitaliseringens potentialer, over for truslen om lukning. Årsagen er, at virksomheder med en stærkere forståelse for de digitale forretningsmuligheder stjæler markedet inden for stadig flere brancher. Eksempelvis har mange boghandlerkæder gennem de seneste år været optaget af at gøre det hyggeligt at købe bøger fysisk ved eksempelvis at indrette caféer og udvide sortimentet til andet end bøger. I samme periode har internetboghandlen Amazon forfulgt en alternativ og digital strategi, som betyder, at den i dag omsætter for 180 mia. kr. Konsekvenserne af den digitale udvikling har lagt talrige boghandlerbutikker i graven. Senest er USA s næststørste boghandlerkæde Borders gået konkurs i februar Et andet eksempel handler om, hvordan de mange nye lavprisflyselskaber for ca år siden for alvor udnyttede nettets muligheder for, at kunderne kunne betjene sig selv, mens de gamle flyselskaber holdt fast i en relativt set dyrere partnerstrategi. I dag er den forretningsmodel, lavprisflyselskaberne introducerede, tvunget igennem hos alle væsentlige aktører i branchen. Tilsvarende forhold ses på teleområdet, hvor Telmore som de første så mulighederne i at gøre op med de gamle abonnementsforhold og tilbyde kunderne selv at tanke deres mobil op på nettet. Tilsvarende med aarstiderne.dk, der ved 16

19 hjælp af en forholdsvis simpel hjemmeside på relativ kort tid kunne tage markedsandele på økologisk frugt og grønt. Fællesnævneren for disse eksempler er, at ledelsen i alle tilfælde har sat sig i førersædet for den samlede beslutningsproces fra virksomhedens strategiske mål over tilrettelæggelsen af de forretningsmæssige processer til anskaffelsen af den nødvendige it-infrastruktur. Det betyder ikke, at ansvaret ikke uddelegeres eller, at der ikke inddrages it-ekspertise i beslutningsprocessen. Men det betyder, at der er ledelsesmæssigt fokus på alle dele af processen. Omvendt er der i offentlig sammenhæng en del eksempler på, at specificering og anskaffelse af selv forretningskritiske systemer reelt drives af fagspecialister og it-projektledere på lavere niveauer. Konsekvensen er, at ledelsen kommer for langt væk fra beslutninger, der kan have stor betydning for digitalisering og arbejdstilrettelæggelse og dermed for realiseringen af de overordnede forretningsmæssige mål. SÆRLIGE VILKÅR FOR OFFENTLIG LEDELSE I den offentlige sektor finder vi ikke helt tilsvarende mekanismer som i den private sektor. Dårligt ledede organisationer kan fortsætte i forholdsvis lang tid, før der sker ændringer og under alle omstændigheder fortsætter og overlever organisationen. I den offentlige sektor er der herudover nogle helt særlige kendetegn, som kan komplicere billedet, hvoraf særligt to skal nævnes: For det første er stort set alle opgaver, den offentlige sektor løser, baseret på udmøntning af et komplekst sæt af lovgivning, ændringslove, bekendtgørelser og andre regler. Årligt vedtages der op mod nye regler, der regulerer, hvad danskerne må og ikke må. Regler, der skal administreres af myndighederne blandt andet via understøttelse i en række it-systemer. For det andet er myndighederne kendetegnet ved at være politisk ledede, hvilket udmønter sig i hyppige input til 17

20 organisationen i form af nye politiske målsætninger, politiske forlig der skal udmøntes, lovgivning, strukturændringer m.m. De særlige vilkår for offentlig ledelse betyder, at den enkelte organisation hvad enten det er en styrelse, en kommune eller en institution i modsætning til en privat virksomhed ikke er fri til at koncentrere sig om at løse sine opgaver og udmønte sine visioner, men konstant er tvunget til at agere hyperresponsivt over for store og små ændringer og påbud udefra. Det er et rammevilkår for offentlig ledelse digital eller ej. TRE ELEMENTER I DIGITAL LEDELSE I det følgende vil vi komme lidt tættere på, hvad vi mener, når vi siger digital ledelse. Digital ledelse består ideelt set af tre discipliner: Stærk visionsdannelse er lederens evne til at se de muligheder, digitaliseringen kan betyde for organisationen, hvad enten der er tale om en styrelse, kommune eller en skole. Uden interesse og forståelse for digitaliseringen kan det eksempelvis være svært for en skoleleder at tage ansvar for udvikling af fremtidens digitale skole og stå i spidsen for en omstilling, ligesom det kan være svært for en kommunaldirektør at indrette kommunen på fremtidens borgerservice, hvis visionen ikke står lysende klar. Klare mål er lederens evne til at sætte realistiske mål, der kan måles på og som driver udviklingen i den rigtige retning. Uden klare mål for hvordan eksempelvis fremtidens ældreomsorg skal suppleres med digitale løsninger, der erstatter medarbejdere, risikerer gevinsterne at udeblive. Alene fordi der kan komme fokus på digitale løsninger, der ikke forbedrer produktiviteten men tværtimod betyder, at de samlede udgifter til området stiger. 18

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere