Oplevet inklusion. - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevet inklusion. - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014"

Transkript

1 Oplevet inklusion - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014 Udarbejdet af Thomas Bo Røpke Christensen stud.med., AU, Studienr Vejleder: Tine Basse Fisker, Modul 1 opgave, afleveringsdato: 2. januar 2014 Studie: Master i Specialpædagogik, Samfund og videnskab 1

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Problemformulering 3 3. Metode/teori/empiri Metode Videnskabsteori og Bourdieu Bourdieus begreber Bourdieu i analysen Begrebsdefinition inklusion og diskurser Susan Tetler Egne begrebsdefinitioner Faxehus Efterskoles inklusionspolitik og værdigrundlag Empiri, forbehold og opsamling 9 4. Analyse Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Rapport om oplevet inklusion Faxehus Efterskole 20 2

3 1. Indledning Uddannelsesdebatten omkring inklusion foregår på alle samfundsmæssige niveauer og har vel næppe været mere intens end nu. Denne opgave bidrager i debatten ved at have et skarpt fokus på inklusionselevers oplevelse af at være inkluderet på en almen efterskole med inklusion. Opgaven tager udgangspunkt i Faxehus Efterskoles inklusionspolitik(bilag1, s.5). Her fremgår det, at skolen arbejder på at rumme og fastholde eleverne i dynamiske og sociale inkluderende fællesskaber - med særligt fokus på elever med særlige behov, sårbare og udsatte elever. Men er det så det Faxehus Efterskole gør? Jeg er afdelingsleder for Socialt Fokus og Inklusion på Faxehus og har derfor en særlig interesse i at få afklaret dette spørgsmål, da vi for at kunne opkvalificere vores inklusionstilbud må have en god evalueringskultur og forståelse af vores målgruppe i relation til vores inklusionstilbud. For at måle inklusionen bliver vi nødt til at forstå og definere begrebet inklusion. Herunder at analysere egen praksis og perspektivere i forhold til vores omverden. I forhold til det teoretiske blik, inddrager jeg dele af Pierre Bourdieus begrebsunivers og positionerer opgaven ud fra denne måde at opfatte social ageren på. Derudover inddrager jeg Susan Tetlers(Tetler, 2011) begrebsforståelse, diskursbeskrivelse samt inklusionsforskning. Inden jeg går i gang med analysen indgår endvidere et empirisk afsnit bestående af en kvantitativ undersøgelse omkring oplevet inklusion, som er foretaget blandt alle 25.2-elever på Faxehus Efterskole. Dette har ledt mig frem til følgende problemformulering: 2. Problemformulering Hvordan oplever 25.2-elever på Faxehus Efterskole at være en del af og fastholdt i dynamiske og sociale inkluderende fællesskaber, som beskrevet i Faxehus Efterskoles inklusionspolitik? Hvordan øges forståelsesrammen af begrebet inklusion? Og hvordan udvikles inklusion af elever i praksis i et nutidigt samfundsmæssigt perspektiv? 3. Metode/teori/empiri 3.1 Metode For at svare på problemformuleringen vil jeg først præsentere relevante begreber af Bourdieu samt forsknings og begrebs og diskursbeskrivelse inden for inklusion af Susan Tetler. Derefter vil jeg præsentere Faxehus Efterskoles inklusionspolitik og værdigrundlag. Med udgangspunkt i denne 3

4 teoretiske forståelsesramme samt i en kvantitativ undersøgelse vil jeg analysere og diskutere Faxehus Efterskoles inklusionselevers oplevelse af at være inkluderet. Med afsæt i konklusioner fra denne diskussion, vil jeg komme med bud på, hvordan inklusionspraksis kan udvikles samt perspektivere ud i samfundet. 3.2 Videnskabsteori og Bourdieu Den overordnede teoretiske ramme i opgaven er det samfundsvidenskabelige. Som beskrevet i indledningen vil jeg anlægge et Bourdieu-perspektiv på opgaven. Med denne position vil jeg præsentere dele af filosoffen, sociologen og antropologen(prieur og Sestoft, 2006 ) Pierre Bourdieus begreber i næste afsnit. Når jeg allerede nu nævner Bourdieus uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund inden for filosof, sociologi og antropologi, er det for at understrege den store kompleksitet, arbejdsomhed og faglige viden, som Bourdieu er blevet kendt og anerkendt for i sit bidrag til det samfundsvidenskabelige felt. Han er også kendt for sin antropologiske forskning i især Algeriet. Rent videnskabsteoretisk er Bourdieu svær at placere, da han i princippet genopdager begrebet habitus(hexis, 2013). Han nævner netop dispositionel filosofi, som et af kernebegreberne sammen med en anden videnskabsfilosofi, som kan kaldes relationel(bourdieu, 1994, s.11). Her opereres der med objektive relationer. Bourdieu beskriver strukturerne i de sociale felter(relationel) og strukturerne i agentens(aktørens) habitus(dispositionel), som en to-vejs-relation(bourdieu, 1994, s.12). Bourdieu forkaster altså både Lévi Strauss objektivisme og Sartres subjektivisme(prieur og Sestoft, 2006, s. 13) og hermed også strukturalismen og eksistentialismen(i Sartres udlægning). Bourdieu selv har lidt modvilligt karakteriseret sig selv som strukturalistisk konstruktivist eller konstruktivistisk strukturalist(bourdieu, 1989) Han vedkender sig altså ikke fuldgyldigt medlemskab af nogen af retningerne. 3.3 Bourdieus begreber Jeg vil i det følgende først beskrive nøglebegreberne felt, kapital og habitus. Det vil jeg forsøge at gøre, uden at kompleksiteten og sammenhængen af begrebernes indbyrdes forhold og betydning undervurderes. Ifølge Bourdieu kan disse begreber ikke stå alene(bourdieu og Wacquant, 1992, s.83). Derudover vil jeg i rette sammenhæng kort præsentere begreberne strategi, interesse, 4

5 illusio, libido og doxa. Bourdieu bruger sine begreber til at fremanalysere strukturerne og de mekanismer, som enten beskriver en reproduktion eller forandring i det givne forskningsområde. Samfundet består ifølge Bourdieu først og fremmest af sociale rum med specifikke logikker og krav, som han kalder for mikrokosmos eller felter(bourdieu og Wacquant, 1992, s.85). Magtfeltet er et centralt feltbegreb for Bourdieu, hvilket skal ses i forhold til magt- og kapitalformers generative fordelingsstruktur og derved, om der sker reproduktion eller transformation i det sociale rum(bourdieu, 1994, s.53-55). Magtens felt er altså et rum, hvor styrkeforholdet mellem de forskellige kapitalformer bestemmes. Doxa er de skrevne og uskrevne regler, som definerer det enkelte felt, hvorudfra der handles bevidst eller ubevidst. Aktørerne i et felt kalder Bourdieu for agenter. Bourdieus opererer med 3 grundlæggende kapitalformer: Økonomisk, kulturel og social kapital. Kort sagt udgør ressourcer og kompetencer(som er akkumuleret over tid, og derfor er historisk) agentens kapital(prieur og Sestoft, 2006, s. 93). Den kulturelle kapital, som ifølge Bourdieu selv rettelig burde hedde informationskapital, eksisterer i tre former: I inkorporeret, i objektiveret og i institutionaliseret form(bourdieu og Wacquant, 1992, s. 104). Jeg kommer kun ind på den inkorporerede form i analysedelen. Den symbolske kapital er en meget vigtig kapitalform, som beskriver graden af effektueret anerkendelse eller succes i den enkelte kapitalform. Kim Esmark formulerer det således(esmark i Prieur og Sestoft, 2006, s. 94): Symbolsk kapital er simpelthen den form eller tilstand, enhver kapital eller blanding af kapitaler kommer til at antage, når den /de bringes i spil i en social sammenhæng, hvor den/de bliver anerkendt, tilskrevet værdi og dermed giver social anseelse. Med begrebet habitus er der tale om en to-vejs-relation, hvor habitus er dispositionel kropsliggørelse, der agerer i forhold til de objektive strukturer i feltet. Bourdieu udtaler(bourdieu og Wacquant, 1992): Habitus er socialiseret subjektivitet (Ibid, s. 11). Senere udtaler han: Habitus er internaliseringen af det sociale set fra en bestemt synsvinkel i et bestem felt. Det siger sig selv, at genesen af det enkelte, socialiserede biologiske individ det vil sige spørgsmålet om de konkrete sociale omstændigheder, under hvilke den enkelte tilegner sig de generative perceptionsstrukturer, der udgør habitus er et utroligt komplekst fænomen. Af rent logiske grunde, vil jeg tro, at der er tale om en relativt irreversibel proces (Ibid, ). Strategier er, ifølge Bourdieu, spontane tilpasninger, der har sit udspring fra en habitus, som er tilpasset den omgivende virkelighed. Der kan dog undtagelsesvist være en strategisk intension som udgangspunkt for en handlen(prieur og Sestoft, 2006, s. 47). Bourdieu beskriver den menneskelige 5

6 drivkraft og handleevne over flere omgange. Først som interesse, dernæst som illusio. Illusio blev introduceret i betydningen at være engageret eller endog besat af et spil. Til sidst tilføjer Bourdieu Freuds libidobegreb som en måde at bekrive den grundlæggende menneskelige drivkraft på(prieur og Sestoft, 2006, s.48). 3.4 Bourdieu i analysen For ikke at øve alt for meget vold mod Bourdieu, der var meget skeptisk over for overdreven brug af sit begrebsapparat, da han dybest set helst ville undgå spørgsmål, der tvang ham ud i egentlige definitioner af sine begreber(bourdieu og Wacquant, 1992), vil jeg her forsøge at yde Bourdieu en smule retfærdighed ved her at beskrive lidt af hans diskursanalytiske tilgang til de sociale felter, han anså for vigtige at undersøge. Ved at afdække magtforholdene bag dominerende diskurser og de etablerede sandheder, var det samtidig muligt at sætte spørgsmålstegn ved de etablerede sandheder og ligefrem være med til at ændre praksis og doxa i felterne. Bourdieu undersøgte bl.a. dele af det franske skole- og universitetssystem(prieur og Sestoft, 2006). Her var en af de senere pointer, at de studerende ikke havde lige muligheder for at klare uddannelserne bl.a. grundet skolernes doxa. De studerendes overvejende sociale og kulturelle kapitaler matchede ikke skolernes akademiske og elitære magtforhold, hvilket segregerede de elever, der ikke var vokset op i akademiske hjem. Der var ikke taget højde for de studerendes forskellige habitusprofiler. Bourdieus meget dekonstruktive tilgang, som set i ovennævnte eksempel, vil være yderst interessant såfremt undersøgelsen peger mod, at nogen kommer i klemme i systemet og systemets doxa. Det er dog ikke tilfældet. Jeg vil derfor tillade mig at være lidt mere praksisnær i analysedelen og eventuelt lade andre foretage sådan en dekonstruktiv undersøgelse af magtforholdene på Faxehus. Jeg vil i denne opgaves analysedel i stedet anvende Bourdieus begreber på den positivt oplevede inklusion, for derigennem at øge forståelsen for, hvad der er på spil for agenterne i de sociale felter. Dette giver samtidig et fingerpeg om, hvordan graden af inklusion kan øges på Faxehus Efterskole. 3.5 Begrebsdefinition inklusion og diskurser Susan Tetler I Professor MSO Susan Tetlers tiltrædelsesforelæsning(tetler, 2011) giver Susan Tetler sit bud på fremtidige forskningsindsatser. Susan Tetler nævner først og fremmest synergien mellem inklusion og specialpædagogik og har navngivet indsatsen Inkluderende Specialpædagogik. Susan Tetler understreger, at et inklusionsperspektiv ikke er ensbetydende med en usynliggørelse af, at børn kan have behov for en særligt tilrettelagt indsats. Udfordringen bliver da at yde støtte på en måde, der 6

7 ikke stigmatiserer det enkelte barn, men derimod giver det mulighed for at deltage aktivt og bidrage til fællesskabets udvikling (Tetler, 2011, s.1). Hermed er fællesskabet som inkluderende perspektiv artikuleret. Problemstillingen omkring elever med særlige behov - og det at få øje på deres evner til at styrke inkluderende fællesskab - giver Susan Tetler en vigtig pointe med på vejen: Mangfoldighed som værdigrundlag er således en afgørende præmis for, at inkluderende læringsfællesskaber kan give rum for optimale lærings- og udviklingsprocesser for alle de involverede elever. Men samtidig gennemsyres skolen af et stadig mere standardbaseret indhold i og mål for skolen i en bestræbelse på at sammenligne skoler, alene på basis af elevernes testresultater inden for en række færdighedsområde (Tetler, 2011, s. 5 ). Denne udtalelse vender jeg tilbage til i forbindelse med analyse af inklusionspraksis. Det er også interessant i forhold til det samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiv. Susan Tetlers drømmeprojekt(tetler, 2011) er at kunne bidrage forskningsmæssigt til debatten omkring diagnosebørn. Det vil sige, at bidrage til at nuancere debatten med forskningsbaseret empirisk evidens. Susan Tetler taler om, at det er helt afgørende, at mit forskningsprogram udvikler en mere bredspektret moddiskurs (Tetler, 2011, s. 9). Susan Tetler vil altså sammen med sit forskningsteam gøre op med den neuropsykiatriske diskurs og vende udviklingen. Susan Tetler(2011) beskriver inklusionsdiskursen som værende i 3 faser. Jeg har allerede været lidt inde på den 3. fase, som jeg vender tilbage til. Inklusion som diskurs skal tænkes ind som afløseren for integrationsdiskursen med en meget flydende overgang. Susan Tetler beskriver integrationsbestræbelserne som en reform af specialundervisningen i 1970 erne og 1980 erne. Den første fase tager sin begyndelse i 1990 erne. Danmark fik med Folkeskoleloven af 1993 enhedsskolen - hvis man altså ikke tænker kristendomskundskab ind(undervisningsministeriet, 1993). Holddelingen var væk og undervisningsdifferentiering var trylleformularen. I 1994 skriver medlemslandene i UNESCO under på Salamanca Erklæringen(Unesco 1994) heriblandt Danmark. Begrebet inklusion bliver præsenteret under kapitel 1: Nytænkning inden for Specialundervisning. Den inklusive skole begrebsliggøres. Ifølge Susan Tetler handlede diskursen primært om at finde begrebets indebyrd og dets pædagogiske implikationer (Tetler, 2011). I den anden fase i 2000 erne inddrages begrebet systemisk tænkning, da inklusionen udeblev og der derfor måtte tænkes i nye måder at se skolen som organisation på. Det var et årti med modsatrettede signaler, hvilket Folkeskoleloven i 2003 er et eksempel på, da muligheden for holddannelse blev 7

8 indskrevet. Øget fokus på test og den første PISA-undersøgelse kom i Alt imens de neuropsykiatriske diagnoser steg stødt(tetler, 2011). Her i 2013 er vi så i 3. fase. Der er kommet en inklusionslov i 2010 og Den Nye Folkeskolereform i med start august De mange undersøgelser(nordahl, 2010) om læreres magtesløshed, en forøgelse af specialklasser samt psykiatriske diagnosers himmelflugt(lægemiddelstyrelsen, ) har i den grad fået inklusion på dagsordenen - ikke kun i tanker, men også i handling. 3.6 Egne begrebsdefinitioner Inklusionsbegrebet er på Faxehus Efterskole defineret som: Det at eleven indgår i dynamiske og sociale inkluderende fællesskaber. Her med en ligeværdig, anerkendende og relationel tilgang fra alle aktører i de sociale systemer. Der er en systemteoretisk tilgang som beskrevet i min kvantitative undersøgelse af oplevet inklusion(bilag 1, s. 5). Ud over dynamisk og social kompleksitet er emergent kompleksitet også interessant, som også Egelund er inde på, selvom han omtaler Teori U s ophavsmand Scharmer som Schammer. Jeg har først og fremmest ikke medtaget begrebet emergente i min begrebsdefinition af målgruppemæssige årsager, men det ligger implicit i min forståelse af begrebet inklusion. Som beskrevet i undersøgelsen, så blev et inkluderende dynamisk socialt fællesskab forklaret ud fra følgende definition, som blev læst højt: Et fællesskab, hvor man passer på hinanden og hjælper hinanden, hvor man føler sig noget værd, og hvor fællesskabet udvikler sig mod en større fælles lykkefølelse/værdi. Denne definition ligger tæt op ad Løgstrups (Løgstrup, 1956) definition af det medmenneskelige ansvar og fællesskab og tæt op ad Faxehus værdigrundlag, hvorfor Løgstrup i følgende analyse vil blive anvendt til at sætte det medmenneskelige perspektiv ved inklusionsarbejdet i relief. Jeg bruger termen 25.2-elever om de elever, som vi via en 25.2-ansøgning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan søge 9 timer eller derover på til vidtgående specialundervisning. Denne gruppe af elever benævnes også svært handicappede i styrelsen. 3.7 Faxehus Efterskoles inklusionspolitik og værdigrundlag Jeg vil i korte træk beskrive Faxehus Efterskoles inklusionspolitik og det værdigrundlag efterskolen driver sin skolevirksomhed på. Inklusionspolitikken er en form for doxa og dermed en overordnet 8

9 faktor, der bevidst og ubevidst påvirker oplevelse af inklusion. Faxehus Efterskole blev grundlagt i 1979 og har følgende værdigrundlag(faxehus, 2013): Faxehus Efterskole er bygget på et socialistisk grundlag. De værdier skolen vægter er demokrati, forpligtende fællesskab, solidaritet og samfundsengagement. Faxehus Efterskoles inklusionspolitik(faxehus, 2012): Vi kan tilbyde elever med diagnoser som Aspergers, ADHD, ADD, OCD mm., at de indgår i fællesskabet på Faxehus Efterskole på lige vilkår med andre elever. Det betyder i praksis, at de stilles over for de samme udfordringer omkring det at indgå og trives i et forpligtende dynamisk og socialt fællesskab med fælles værdier, pligter og rettigheder. Dette kræver, at den enkelte elev bliver mødt og anerkendt på den enkelte elevs niveau og ud fra det givne potentiale. Dette kræver en ekstra støtte og etablering af struktur, aftaler mm., der sikrer en positiv udvikling. Den unge mødes med udfordringer og en forventning om, at den unge klarer dette. Alle elever på skolen er helt særlige og unikke vi sætter derfor ikke elever i bås. Hver årgang er på ca elever, hvoraf ca % er elever med førnævnte diagnoser. Vi har også enkelte udsatte elever samt sårbare elever. Det er desværre ikke alle elever, som er udredt, når de kommer på Faxehus, hvilket vi i visitationsfasen gør alt for at opdage og synliggøre for rette myndighed. Vi har IKKE elever med udadreagerende adfærd samt tilknytningsforstyrrelser! Derudover tager vi ikke elever i autismespektret med angstproblematik. Ovenstående er kun det væsentligste uddrag fra Faxehus Efterskoles inklusionspolitik, og som det fremgår af undersøgelsen og hjemmesiden, så har Faxehus Efterskole for at kunne leve op til ovenstående inklusionspolitik en række tiltag, der gerne skulle sikre en god inklusion. Der er for alle 25.2-elever eksempelvis 2 ugentlige sociale støttetimer med kontaktperson, der har det overordnede ansvar for inklusionselevens personlige, sociale og faglige udvikling. I fagteams er der en inklusionslærer, der har ansvaret for den faglige undervisning. Der er ekstra undervisning i form af inklusionscafé. Der er supervision af kontaktpersoner. Der er tilknyttet ekstern psykolog. Der laves handleplaner for den enkelte elev osv. 3.8 Empiri, forbehold og opsamling Som beskrevet i indledningen, så vil jeg her beskrive den empiri, som jeg anvender i analysedelen og som er væsentlig i forhold til problemformuleringen. Empirien består af en kvantitativ undersøgelse(bilag 1), som er foretaget blandt alle tolv 25.2-elever på Faxehus Efterskole. 9

10 Undersøgelsen består af et surveyinterview, hvori der indgår 157 spørgsmål. Herunder mulighed for at komme med enkelte kommentarer uden, at det tager form af et kvalitativt interview(bilag1). Realibiliteten af undersøgelsen ville have været klart højere, såfremt der var fundet en triangulering sted, hvilket vil sige, at også en kvalitativ tilgang i form af eksempelvis elevinterviews indgik. Det ville have givet et mere klart billede af den oplevede inklusion. Derudover det faktum og kritikpunkt, at intervieweren kendte eleverne indgående - også selvom, at der blev taget højde for dette i udførelsen af interviewet. Det er forbehold, som er vigtige at have med sig i opgaven. I konklusionen fremgår det bl.a., at eleverne har en positiv oplevelse af at være inkluderet i sociale og dynamiske fællesskaber, og at en holistisk, empatisk og relationel tilgang er med til at styrke elevens selvbillede og oplevelse af at være inkluderet i dynamiske sociale fællesskaber. I undersøgelsens analysedel er der en bred vifte af svarindikatorer på oplevet inklusion - både positivt og negativt. Jeg har nu beskrevet problemformulering, metode, teori, begreber, inklusionspolitik og værdigrundlag på Faxehus Skole samt empiri. Med dette forståelsesmæssige afsæt og teoretiske position vil jeg gå i gang med analysen, der lægger op til en konklusion, som besvarer min problemformulering samt trækker tråde til min perspektivering. Dette belyses i afsnittet Konklusion og perspektivering. Jeg vil i det følgende afsnit analysere den positivt oplevede inklusion ud fra Bourdieu og hans begreber for at forstå og udvide forståelsesrammen for, hvad der skaber inklusion, og hvordan det kan forstås ud fra Bourdieus teoretiske perspektiv. 4. Analyse For at svare på, hvordan 25.2-elever på Faxehus Efterskole oplever at være en del af og fastholdt i dynamiske og sociale inkluderende fællesskaber, har jeg som tidligere beskrevet foretaget en kvantitativ undersøgelse af alle 25.2-elevers oplevede inklusion. Da jeg ikke har kunnet finde andre undersøgelser af oplevet inklusion for efterskoleelever, står denne undersøgelse lidt alene i forhold til at diskutere og analyse, hvorvidt disse resultater er unikke i forhold til billedet fra andre efterskoler eller skoler, der er sammenlignelige med en efterskole med inklusion. Der er i stedet indlagt spørgsmål i undersøgelsen, der har været med til at give nogle indikatorer på udviklingen fra 10

11 året før eleven kom på Faxehus Efterskole og så til nu. Her er den interne validitet(schultz, 2009) på spil. Som cirkeldiagrammet(model 1, forsiden) fra undersøgelsen viser, så er det et meget signifikant resultat. 1/4 af respondenterne i undersøgelsen oplever sig inkluderet midt imellem eller neutralt(grå). 1/3 af respondenterne oplever sig lidt positive(lysegrøn) i forhold til at være inkluderet og selv være aktiv. De sidste 5/12 af respondenterne oplever sig meget positive(mørkegrøn) i forhold til at være inkluderet og selv aktiv. Som jeg er inde på i analysedelen i undersøgelsen, så er der rigtig mange indikatorer på, at eleverne har en positiv oplevelse af at være en aktiv(tetler, 2011) del af dynamiske og sociale fællesskaber på Faxehus Efterskole. Når jeg også har medtaget adjektivet aktiv, så er det for at eleven i svarøjeblikket også skal medtænke egen rolle i det sociale system. Eleven skal selv tage ansvar og samtidig forholde sig til at være en del af en social interaktion. Dette er essentielt i forhold til Faxehus Efterskoles værdigrundlag, hvor forpligtende fællesskab er et kernebegreb. Det at tage ansvar for hinanden beskriver Løgstrup(1956) på følgende måde: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Dette kendte citat er mere end blot ord. Det er en metaforisk begrebsliggørelse af måden Faxehus Efterskole tænker inklusion på. Jeg vil nu rette mit fokus på konklusionerne, som beskrevet under empiriafsnit. Som det fremgår af konklusionerne, så er der et stort potentiale i at se eleven og i at klæde systemet(skolen) og eleven på i de sociale systemer, som er den systemiske teoris(bateson, 1972) tilgang til at beskrive, hvad der er på spil i de sociale interaktioner. For ikke at blande begreberne sammen, vil jeg holde mig til undersøgelsens systemteoretiske ramme, når jeg beskriver den oplevede inklusion ifølge undersøgelsen. Her vil jeg så se systemerne med dele af Bourdieus begrebsverden, som tidligere beskrevet i afsnit 3.3. Det giver efter min mening en potent analyse af, hvad der er på spil i det at være inkluderet i sociale og dynamiske fællesskaber, hvor det socialiserede selv er på spil, når to eller flere agenter har en social interaktion i det sociale felt. Da resultatet af den oplevede inklusion i undersøgelsen må anses for at være positiv, er mit Bourdieu-perspektiv derfor ikke af dekonstruktiv karakter. Bourdieus begreber er derfor på spil med et andet fokus. Det vil naturligvis være interessant at undersøge især de sociale og kulturelle 11

12 kapitaler, som de enkelte elever i målgruppen har med sig, når de kommer på Faxehus Efterskole. Som det fremgår af undersøgelsen, så har halvdelen af målgruppen gået i en klasse på 10 elever eller derunder. Eleverne har alle vidt forskellige kulturelle kapitaler med sig, når det handler om det undervisningsmæssige. Med de interpersonelle, intrapersonelle og faglige udfordringer eleverne i målgruppen har, er det ikke nok for deres kulturelle og sociale kapital, at de har et ressourcestærkt kærligt hjem, der kan hjælpe med lektierne, og hvor der står skøn- og faglitteratur på hylderne i den hyggelige stue. Det må vi konkludere, når vi ser på resultaterne af elevernes oplevelse af deres tidligere skole, hvor de boede hjemme på nær en enkelt elev. Der er derfor basis for at sige, at den udvikling, de har gennemgået på 5 måneder eller 1 år og 5 måneder, alt andet lige har givet dem kulturel og social kapital på en anden måde end hidtil. Hvis eleverne, inden de kom på Faxehus Efterskole, aldrig er blevet mødt med symbolsk kapital i eksempelvis den sociale kapital i form af anerkendelse fra andre, har de manglet de succesoplevelser, der kan manifestere den symbolske kapital i den sociale kapital og derved manglet det, der øger graden af selvværd og muligvis libido i form af livskraft. Dermed har habitus ikke genereret positiv dispositionel historisk erfaring, som ville kunne veksles til en udtrykt oplevelse af inklusion. Hvis det havde været den kulturelle kapital, så kunne man sige, at der havde været det samme på spil for den inkorporerede form. Dette scenarie er dog ret usandsynligt, så spørgsmålet er interessant nok, om vi ikke skal ind at kigge på det Bourdieu, som tidligere beskrevet omtaler som: de konkrete sociale omstændigheder, under hvilke den enkelte tilegner sig de generative perceptionsstrukturer, der udgør habitus. Som jeg tolker Bourdieu, så er den symbolske kapital uhyre vigtig for, at et menneske udvikler sit potentiale, som ubevidst ligger i de objektive strukturer, men genereres i det sociale felt. Min pointe er her, at den symbolske kapital i form af anerkendelse kun virker såfremt de generative perceptionsstrukturer udvikles i den sociale interaktion. Som det fremgår af Model 3 fra undersøgelsen, så er alle eleverne blevet bedre til at få venner og bekendte. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at undersøgelsen ikke er trianguleret med kvalitative spørgsmål som eksempelvis, hvorfor eleven er blevet bedre til at få venner og bekendte. Det ville have været oplagt at spørge ind til dette. Nu må vi nøjes med at se det som en indikation på oplevet inklusion. Eleverne værdsætter deres venner og bekendte højt, hvilket fortæller noget om, at den symbolske kapital i den sociale kapital er styrket, og de generative perceptionsstrukturer er blevet udviklet. Den dispositionelle værdi af habitus er således forøget. 12

13 nr. Respondent: A B C D E F G H I J K L 11 Er du blevet bedre til at få venner og bekendte? Er dine venskaber på Faxehus værdifulde for dig? Model 3 Der sker altså noget i relationen, men venskaberne kommer jo ikke af sig selv. Er der noget i måden en efterskole er sammensat, som gør dette sociale system unikt i forhold til eksempelvis specialskoler og folkeskolens specialklasser, som stadig eksisterer trods den diskursændring, der er beskrevet under afsnittet Begrebsdefinition inklusion og diskurser Susan Tetler? Her er det naturligt at pege på det store fællesskab af ca. 95 elever, der alle har særlige behov fordi de er mennesker. Som omtalt i inklusionspolitikken, så arbejdes der anerkendende, relationelt og ligeværdigt. Udover ovenstående værditilgang fra systemet omkring individ-niveau, så er efterskolen også elevernes hjem. Her er både skole og ophold i et. Det adskiller sig fra de fleste andre skoletilbud. Der udspiller sig altså en hverdag i en brydningstid mellem det at være ung og snart voksen i et lille minisamfund, der i den grad er præget af mangfoldighed, jf. Susan Tetler. På Faxehus er der elever fra alle samfundslag, forskellig etnisk oprindelse, nationalitet, kønsidentitet mm. Det er en af Faxehus stærke værdier, som udleves i hverdagen. Som Susan Tetler er inde på(tetler, 2011), så er mangfoldighed som værdigrundlag en afgørende præmis for inkluderende læringsfællesskaber. Faxehus skaber ikke uniforme elever, der skal levere sammenlignelige testresultater. Det sidste er Susan Tetler meget tøvende over for. Hendes udtalelser(ibid) bærer præg af, at hun vil følge denne tendens meget nøje i forhold til det at forske i inkluderende læringsfællesskaber og synergien mellem inklusion og specialundervisning - som hendes tiltrædelsesforelæsning starter med. Analysemæssigt er det spændende, at eleverne i undersøgelsen overvejende føler, at de er i faglig udvikling. De fleste elever har i undersøgelsen en meget positiv oplevelse af linjefag og de værdimæssige indikatorer af oplevet inklusion, som er en del af billedet. Her er begreberne interesse, illusion og libido for alvor i spil for eleverne. Det er nemt at forestille sig, at habitus får nogle andre påvirkninger omkring det at indgå i en relation, når eksempelvis to elever i linjefaget Vandsport befinder sig i en jolle langt fra land. Så holder man noget af det andet menneskes liv i sin hånd, og det danner grobund for et venskab for livet. Inden eleverne starter på skolen har der været et omfattende visitationsarbejde, hvor bl.a. ekstern psykolog indgår. Her vurderes den enkeltes muligheder for at gå på Faxehus Efterskole. Samtidig laves der en grundig plan for opstarten. Faxehus Efterskole forsøger med andre ord at minimere 13

14 risikoen for negativ symbolsk kapital i den særligt svære opstart, hvor relationerne skal dannes - og hvor graden af tidligere ophobede erfaringer i habitus jo er dispositionel. Det gælder for alle elever på skolen, at det kan være svært at bo på værelse med en man ikke kender. Her skal man opdage værdien af at have noget af det menneskes liv i sin hånd. Eleven skal altså tage medansvar for sin kammerats trivsel og ikke kun være i det socialiserede selvs behov. Nu er vi nået ind til hjælpegeneratoren kontaktpersonen. Såfremt en generator skal producere strøm, så skal en elektrisk leder møde et magnetfelt. Hvis vi forestiller os, at eleven gerne vil producere strøm fra de generative perceptionsstrukturer og ud til de centre, som får habitus til at kropsliggøre social succes og derved symbolsk kapital, så kræver det altså, at kroppens(habitus) magnetfelt bliver mødt af en elektrisk leder. Det er samme princip for en dynamo, så det gælder bare om for kontaktpersonen at træde i pedalerne, så hjulet drejer rundt, og der kommer lys i lygten. Det sociale magnetfelt skal altså have en gang elektrisk hjertemassage. Hvis kontaktpersonen evner at være strømkilde til magnetfeltet og i interaktion med eleven får genereret et stærkere magnetfelt via den sociale interaktion i det relationelle sociale felt, hvor eleven er drevet af interesse, illusio eller libido eller alle tre i en samlet nuanceret form - så er det min påstand, at der skabes bro mellem det at tage ansvar for og at ville(libido) en anden samt det at være i det socialiserede selvs behov. Min påstand er altså, at jo mere elevens socialiserede selv lyster at indgå i sociale relationer i de sociale felter, som der er mange af på Faxehus des mere symbolsk kapitalværdi tilføres der den sociale kapital, hvor der er naturligvis et overlap til den kulturelle kapital. Jo mere dispositionelt kropsligt(habitus) afsøgende man agerer i forhold til at holde en andens liv i sin hånd jo mere inklusion. Som det fremgår af Model 4 fra undersøgelsen, så betyder det noget at have en kontaktperson. En kontaktperson, som forstår ens behov. nr. Respondent: A B C D E F G H I J K L 14 Er du glad for at have en kontaktperson? Forstår din kontaktperson dit behov for hjælp/støtte? Model 4 Det er det samme billede i forhold til skolens eksterne psykolog(model 13). Her er der, som det fremgår af Faxehus inklusionspolitik fokus på det psykodynamiske og kognitive og følelsesmæssige værktøjer og strategier. 14

15 nr. Respondent: A B C D E F G H I J K L 155 Psykologs betydning for oplevelse af inklusion? Psykologs betydning for om eleven kan være på FH? Samtalers betydning for en oplevet god dag? Model 13 Det er meget interessant, at eleverne føler, at psykologen har så stor betydning for deres oplevelse af at være inkluderet i sociale og dynamiske fællesskaber. Det er samtidig interessant, at psykologen er med til at fastholde eleverne. Hvis man skal være kritisk, så kunne man også argumentere for, at der kan skabes et usundt afhængighedsforhold mellem elev og psykolog. Omvendt kan man sige, at der ikke ville være et (afhængigheds)forhold og ikke nogen inklusion med mulighed for at øge den dispositionelle værdi i habitus, såfremt eleven gik ud af skolen. Bourdieus strategibegreb handler om spontane tilpasninger, der udspringer af habitus. Det også meget interessant, at Bourdieu bruger begrebet intension i samme sætning som strategisk, selvom det kun er rent undtagelsesvis. 5. Konklusion og perspektivering Jeg vil nu konkludere på analysen og opgaven ind til nu. Jeg vil samtidig have et perspektiverende blik i forhold til konklusionen og opgaven som helhed, som skrevet i opsamlingen. For at svare på problemformuleringens første spørgsmål: Hvordan oplever 25.2-elever på Faxehus Efterskole at være en del af og fastholdt i dynamiske og sociale inkluderende fællesskaber, som beskrevet i Faxehus Efterskoles inklusionspolitik?, har jeg foretaget en kvantitativ undersøgelse på alle i målgruppen, som beskrevet i afsnit 3.8. Undersøgelsens systemteoretiske rammeforståelse har øget forståelsen af de sociale systemer og den relationstænkning, der er på Faxehus Efterskole. Derudover har systemteorien bidraget med en forståelse af den dynamiske og sociale kompleksitet i inklusionsdefinitionen, som beskrevet i afsnit 3.6. Konklusionen på undersøgelsen er som nævnt, at respondenterne har en positiv oplevelse af at være inkluderet i sociale og dynamiske fællesskaber, og at en holistisk, empatisk og relationel tilgang er med til at styrke elevens selvbillede og oplevelse af at være inkluderet i dynamiske sociale fællesskaber. Der var også indikatorer på manglende inklusion. Som beskrevet i denne analyse, så ville realibiliteten af undersøgelsen have været højere, såfremt der var fundet en triangulering sted. Det ville have givet et skarpere billede af den oplevede inklusion. Derudover det faktum og kritikpunkt, at jeg som interviewer kendte eleverne indgående. 15

16 For at styrke måden at undersøge Faxehus Efterskoles inklusionstilbud på - og derved også elevernes oplevede inklusion kunne efterskolen fremover gentage forsøget i en revideret udgave og få et forskerhold til at lave triangulerende spørgsmål og stille dem på flere inklusionsområder med alle inklusionselever og derved løfte undersøgelsen op til et større og bredere perspektiv, hvilket vil kunne falsificere/verificere tendenser i undersøgelsen og derved øge reliabiliteten og validiteten. Her er vi måske tilbage ved Susan Tetlers drømmeprojekt, hvor forskerteamet kan være med til at nuancere debatten omkring diagnosebørn og bidrage med forskningsbaseret empirisk evidens. Det er svært helt at undgå stigmatisering, men undersøgelsen viser ikuke tegn på, at det eksisterer i nævneværdig grad. Eleven føler sig eksempelvis lige så meget værd, som andre uden diagnose. Den helt afgørende og mere bredspektrede moddiskurs, som Susan Tetler taler om ved sin tiltrædelsesforelæsning kunne passende tage sit udgangspunkt i det gamle badehotel ved stranden ud til Faxe Bugt. Som jeg beskriver i opgaven, så er det meget vigtigt, at de indikatorer i undersøgelsen, der peger på, at den oplevede inklusion er negativ, forbedres. Det er en del af det evalueringsarbejde, der ligger forude og venter. Doxaen skal til eftersyn. Der skal strammes op på strukturen, der skal mere medbestemmelse i fagundervisningen, fagundervisningen skal have flere timer, og der skal flere inklusionslærere ind i klassen jævnfør undersøgelsens indikatorer. Her er i høj grad tale om organisatoriske parametre i systemet. Det er ifølge undersøgelsen ikke, fordi eleverne opfatter lærerne negativt, men det giver et negativt resultat, hvis læreren ikke er der. Der kan altid optimeres på alle parametre. Alligevel er elevernes følelse af oplevet inklusion styrket som beskrevet i starten af afsnittet. Det andet spørgsmål i problemformuleringen lyder således: Hvordan øges forståelsesrammen af begrebet inklusion? Ved at tage udgangspunkt i undersøgelsen - begrundet i den systemteoretiske tilgang har jeg analyseret konklusionerne fra undersøgelsen ud fra Bourdieu og hans begreber. Som det forhåbentligt fremgår af analysen, så har denne position givet mange forståelsesmæssige pointer i forhold til bl.a. forståelsen af, hvad der sker i relationen mellem to agenter, der begge tager deres verdensbillede og potentiel handlekraft med i form af den dispositionelle habitus. Det at forstå det enkelte individ og de sammensparede kapitaler - uanset hvor i det sociale system, det er, har i hvert fald rykket min egen oplevelse af, hvad inklusion er for en størrelse og hvad der er på spil, når man ser på en elev, eller en kollega som en agent med et socialiseret selv. Det vil sige at se på konkrete sociale omstændigheder, hvor agenten tilegner sig de generative perceptionsstrukturer, der udgør habitus. Her har jeg haft fokus på kontaktpersonsrollen og ekstern psykolog, da 16

17 undersøgelsen indikerer, at der sker noget særligt i dette sociale felt. Det sidste spørgsmål fra problemformuleringen: Hvordan udvikles inklusion af elever i praksis i et nutidigt samfundsmæssigt perspektiv? kan kobles på her, da der samtidig er tale om udvikling af inklusion, når vi optimerer de processer eller i mit eget eksempel - magnetfelt, der generer inklusion. Vi har holdt Løgstrup i hånden gennem den etiske og medmenneskelige forståelse i inklusionsspørgsmålet og det at tage ansvar i relationen samtidig med, at Susan Tetlers efterspørgsel af mangfoldighed meget godt rammer efterskolens værdigrundlag det overordnede doxa. Det forpligtende fællesskab og solidaritet er virkelighed på Faxehus. Mangfoldigheden er stor. Jeg har tidligere i afsnittet nævnt Susan Tetlers drømmeprojekt, som samtidig spreder ringe i vandet ud til den samfundsmæssige virkelighed. Den afsluttende konklusion med undersøgelsen in mente må være, at der skal fokus på både inklusionseleven og det forpligtende inkluderende fællesskab, for at inklusionen skal lykkes, hvilket er projektet i Susan Tetlers tredje inklusionsdiskurs, som jeg ser det. Her er uddannelse og videreuddannelse af lærerkræfter afgørende, hvilket forskningsteamet også har fokus på. Heldagsskolen er lige om hjørnet. Kan Heldagsskolen lære noget af sin ældre storebror og omvendt? Nogle gange kører efterskolens årshjul så hurtigt rundt, at man kun lige når at skifte årstallet. Når man lever i en kernefamilie på 120 habitusser, så skal man huske at få besøg udefra, så man ikke lukker sig inde og skaber en subkultur. Holdbarheden af den inkorporerede inklusionsduelighed for den enkelte i målgruppen kendes først, når den unge tager afsked med Faxehus og skal videre ud i livet. 17

18 Litteraturliste Bateson, Gregory(1972): Steps to an Ecology of Mind. London Bourdieu, Pierre (1994): Af praktiske grunde. Dansk udgave Hans Reizel Forlag. Bourdieu, Pierre og Wacquant (1992): Refleksiv sociologi. 1. udgave, 5. oplag Dansk udgave Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, Pierre (1989): Social space and symbolic power. I: Sociological Theory, 1989, nr. 7). American Sociological Association. Faxehus Efterskole (2012): Faxehus Efterskole (2013): Egelund, Niels og Tetler, Susan (red.) (2009): Effekter af specialundervisningen. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Hexis Forum for Samfundsvidenskabelig forskning (2013): Begrebet Hexis. Kan downloades fra Jerlang, Esben (2009): Sociologiske tænkere, Hans Reitzels Forlag. Lægemiddelsstyrelsen (2010, 2012), Løgstrup, Knud Ejler (1956): Den etiske fordring, 1. udgave, 3. oplag. Gyldendal 2008 Nordahl, Thomas m.fl. (2010): Uligheder og variationer. Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer. I: Tetler, Susan : Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse. Tiltrædelsesforelæsning. I: Specialpædagogik, nr. 2, Prieur; Annick og Sestoft, Carsten (2006): Pierre Bourdieu. En Introduktion. 1. Udgave, 3. oplag. Hans Reitzels Forlag

19 Schultz Larsen, Ole(2009): Lav en undersøgelse. Kræver dette link: Tetler, Susan (2011): Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse. Tiltrædelsesforelæsning. I: Specialpædagogik, nr. 2, Undervisningsministeriet (1993): Folkeskoleloven af 30. juni Kan findes på Unesco (1994): Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning. Kan findes på: pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf. 19

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere