HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007 i De Gule Sider Evaluering af de individuelle lønsamtaler 2006 i TDC Individuelle lønsamtaler 2007 Inspiration til lønsamtalen Fleksibel barsel er ikke nok til at få mænd hjem til den lille Under halvdelen af de offentlige ledere har en diplomuddannelse Notat fra LTD generalforsamling den 29. marts 2007 Lederen: Rigets tilstand Tidspunktet den 1. juli 2007 for ikrafttræden af TDC s nye struktur nærmer sig. Ideen med One Company ser fornuftig ud, idet datterselskabernes system- og forretningsmæssige afhængighed af hinanden er ved at blive for stor. Som sædvanlig giver en så stor ændring af organisationen turbulens ude i de enkelte enheder, og det gælder også for LTD s medlemmer, som endnu engang skal prøve at få enderne til at hænge sammen og prøve at få nye netværk opbygget. Det havde måske derfor været bedre, hvis TDC s ledelse havde skudt AVA-processen til senere på året, da udmelding om overtallighed giver yderligere usikkerhed i hverdagen. Endvidere kunne det også have været en mere hensigtsmæssig proces, hvis det var i samarbejdssystemet ude i enhederne, at man skulle finde ud af hvilke opgaver, som er Back Office, inden ledelsen træffer beslutning om hvilke opgaver, som skal omlægges/udgå, og så først derefter konstatere overtallighed. Herefter kunne omflytning og fratrædelsesværktøjer sættes i gang. Den første runde af AVA-processen er i gang og skal være færdig med udgangen af juni måned, men som alle ved, kommer der en ny andet halvår 2007 og endnu en første halvår Vi får formentlig først efter sommerferien at vide, hvordan processen vil blive for de næste to runder. Information om TDC forhold til medarbejderne og foreningerne bør altid ske direkte eller via Medarbejderportalen samt mails. Det er derfor uheldigt, at der på det seneste dukker flere og flere artikler om TDC s forhold op i dagspressen. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne hurtigt får præsenteret TDC s ledelses holdninger til disse emner f.eks. NTC s intentioner med TDC på sigt, salg af ejendomme, strukturændringer i TDC og uansøgte fratrædelser. VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX:

2 2 Hvis dette ikke sker, vil det blive sværere og sværere for medarbejderne at vurdere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert! Det er så ikke lykkedes at få en ny overenskomst med TDC. Arbejdsgiveren vil ikke give vore medlemmer samme værdi for en overenskomst 2007, som er givet på arbejdsmarkedet i Danmark. Udover det samlede resultat, har det også været spørgsmålet om ændring af lønsystemet uenigheden har drejet sig om under forhandlingerne. Da det er noget, som er fremtidsrettet har foreningen lagt stor vægt på at opnå den bedste løsning for vores overenskomstområde. Der er efterfølgende gjort forsøg på at indgå et kompromis, men heller ikke det har ført til at få løst problematikken. Overenskomst 2007 ender nu i en voldgift, som vil finde sted efter sommerferien. Bo Magnussen Formand AVA projektet TDC Totalløsninger har i foråret igangsat et optimeringsprojekt, hvor man har set på backoffice funktionerne. Analysen er foretaget efter det såkaldte AVA-princip (Activity Value Analysis). Der har i forbindelse med projektet været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for de forskellige foreninger, herunder LTD. Analysen viste, efter selskabets mening, at der kunne reduceres i medarbejderantallet i Totalløsninger. Dette har medført, at ledelsen har besluttet, at der skal reduceres med 269 stillinger inden sommerferien 2007 og yderligere med 196 stillinger i 2. halvår Dertil kommer, at det forventes, at der i 1. halvår 2008 yderligere skal reduceres med 150 medarbejdere. Det reelle antal medarbejdere som i 1. halvår 2007 er overtallige er ca. 170 idet, ca. 100 af de oprindelige 269 stillinger, som der skulle reduceres med, er tomme ubesatte stillinger. Af de 170 medarbejdere er de ca. 50 på LTD s overenskomst. Det er primært i Privat og Erhverv, men der er også enkelte i Net og Installation. TDC vil i videst muligt omfang forsøge at omplacere de overtallige medarbejdere, men det kan ikke udelukkes, at der vil blive tale om fratrædelser, frivillige eller ufrivillige. Der har siden udmeldingen om overtalligheden den 14. maj 2007, kørt en proces, hvor der har været forsøgt omplacering af de overtallige medarbejdere. LTD s talsmænd har i denne proces været vores medlemmer behjælpelige på alle mulige måder. Det er også lykkedes at finde løsninger for ca. 20 medlemmer. Der er dog stadig ca. 15 medlemmer, hvor der ikke er fundet en løsning. Der arbejdes videre på at finde en løsning for disse medlemmer.

3 3 Call Center projektet Der har i TDC Totalløsninger i foråret også været igangsat et projekt vedrørende Call Centrene i Privat og Erhverv. Projektet har ikke berørt Oplysningen (118). Formålet med projektet har været at skabe et World Class Call Center i TDC. LTD har også i dette projekt været repræsenteret i en følgegruppe. For at kunne realisere et World Class Call Center, skal Call Centrene, efter ledelsens mening, samles på 2-4 lokationer i Danmark. Dette er LTD for så vidt ikke uenig i, hvis man ikke havde Call Centre i forvejen. Der er i dag Call Centre på 23 lokationer i Danmark og derfor burde en samling af Call Centrene ske på længere sigt. Det vil fremover ikke være muligt at tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere på så mange lokationer, så der kan ydes god og kvalificeret service. Ledelsen har derfor besluttet, at der fremover kun skal være Call Centre 4 steder i landet, København, Århus, Odense og Ålborg. De øvrige lokationer skal lukkes ned, senest med udgangen af 1. kvartal Det betyder at ca. 280 medarbejdere skal flytte arbejdssted, heraf ca. 15 ledere (LTD). Da der for mange er tale om en ikke ubetydelig geografisk flytning af arbejdsstedet, må det forventes, at mange ikke vælger at flytte med jobbet. LTD er også af den opfattelse, at flytningen af arbejdspladserne burde ske over en længere periode. Ledelsen har da også erkendt, at ikke alle medarbejdere kan eller vil flytte med arbejdet. Der vil derfor blive forsøgt omplacering af de medarbejdere, som ikke ønsker at flytte med jobbet. Også her står LTD s talsmænd til rådighed for medlemmer, som ønsker råd og vejledning i forbindelse med jobflytning eller jobskifte. Selve processen starter for medarbejdernes vedkommende til august Overenskomst 2007 i TDC LTD og TDC fortsatte forhandlingerne om ny overenskomst den 14. marts, 28. marts, 18.april og 25. april Forhandlingen den 25. april 2007 endte ved midnatstid med, at der ikke kunne opnås enighed om et resultat. Der blev udarbejdet og underskrevet en uenighedsprotokol på området. Den 8. maj 2007 var der mæglingsmøde mellem LTD/FTF og TDC A/S vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts Mæglingsforhandlingerne strandede i løbet af aftenen, og der kunne ikke fremsættes et mæglingsforslag. Parterne stod for langt fra hinanden på spørgsmålet om lønreguleringen i Efter forhandlingsudvalgets og LTD s mæglingsmand Helle Bang Hjorth s opfattelse, var TDC's bud på en lønreguleringspulje noget under, hvad der er givet på det øvrige arbejdsmarked inkl., hvad der er givet andre organisationer i TDC. Uenigheden skal nu afgøres ved faglig voldgift, hvor en dommer endeligt afgør uenigheden og fastlægger både eventuelle ændringer i overenskomsten og spørgsmålet om lønregulering. Parterne har rettet henvendelse til Arbejdsretten med henblik på at få udpeget en opmand. Parterne er enige om at foreslå vicepræsident i Sø - og Handelsretten Mette Christensen. Voldgiften vil blive gennemført efter sommerferien.

4 4 Overenskomst 2007 i De Gule Sider LTD og De Gule Sider fortsatte forhandlingerne om ny overenskomst den 21. marts og 16. april med udveksling af overenskomsttemaer. Forhandlingerne skrider stille og roligt fremad. Der var aftalt ny forhandling den 11. maj 2007 og 8. juni 2007, men begge møder er blevet aflyst på grund af sygdom hos DGS/Dansk Erhverv. Vi afventer derfor en ny forhandlingsdato fra DGS. Evaluering af de individuelle lønsamtaler 2006 i TDC Evalueringsrapporten om de individuelle lønsamtaler 2006 blev udarbejdet og underskrevet af parterne på forhandlingsmødet den 18. april Individuelle lønsamtaler 2007 De strandede overenskomstforhandlinger 2007 mellem TDC og LTD betyder, at lønreguleringsprocessen for LTD må afvente opmandens afgørelse. Lønreguleringsprocessen i De Gule Sider må ligeledes afvente, at vi får forhandlet overenskomsten på plads. Inspiration til lønsamtalen Igen i år havde foreningen inviteret til gå-hjem-møde om de årlige lønsamtaler. Denne gang var det forfatteren Sanne Udsen, der havde til opgave at inspirere og udstyre os med ny viden om emnet. Sanne havde en mere overordnet tilgang til emnet løn og fortalte bl.a. om lønsystemer og mekanismer inden for løndannelse på de forskellige dele af arbejdsmarkedet. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var blandede. Mange fandt det spændende, men nogen mente også, at Sanne brugte for lidt tid på selve lønsamtalen og den forhandlingsteknik vi alle gerne vil blive bedre til. Der var 49 deltagere i Århus og 32 deltagere i København. I foreningen har vi efterfølgende konkluderet, at vi efter fire år med gå-hjem-møder om lønsamtalen næste år vil overveje en ny tilgang til emnet. Fleksibel barsel er ikke nok til at få mænd hjem til den lille Selv om Højesteret har slået fast, at fædre og mødre kan fordele barselsorloven mellem sig, som det passer dem, skal man ikke vente, at flere mænd vil tage barselsorlov.

5 5 Ifølge lektor Anette Borchors fra Aalborg Universitet er der stadig for mange barrierer. Vi ved, at fædre har en svag forhandlingsposition, når det gælder barsel. Afgørelsen fremmer fædres barsel, men vi har stadig det grundlæggende problem, at arbejdspladsen kan sige blankt nej, siger hun til dagbladet Politiken. Hun har under sin forskning sammenlignet de danske forhold med, hvordan mænd i Sverige, Norge og Island benytter sig af barselsorlov. I de lande er en del af orloven øremærket mændene, hvilket den danske regering ikke er tilhænger af. Der er et helt klart billede af, at orloven kun for alvor bliver delt, hvis en del af orloven bliver øremærket manden. I Danmark er problemet stadig, at fædre ikke har nogen selvstændige rettigheder, siger Anette Borchorst. Hun lægger dog vægt på, at for nogle forældre vil det være en stor lettelse, at landets højeste domstol nu har sagt god for, at barslen kan flekses, så far og mor deler den ud, fx på forskellige ugedage, imellem sig. FTF mener, at mere af barselsorloven skal øremærkes til mænd. I dag giver loven fædre mulighed for at gå hjemme på dagpenge to uger med den lille ny, derudover kan forældrene i princippet frit fordele de 32 uger på dagpenge mellem sig. Og Højesteret har nu fastslået, at denne frihed fx gælder ned på enkelte dage, så mor kan være hjemme mandag og tirsdag, og far kan skifte bleer fra onsdag til fredag. Artiklen er skrevet af FTF. Under halvdelen af de offentlige ledere har en diplomuddannelse Kun 43 procent af de offentlige ledere kan skrive en diplom- eller masteruddannelse i ledelse på cv et. Det er slet ikke godt nok, mener FTF, der foreslår, at alle offentlige ledere skal være i gang med en anerkendt kompetencegivende uddannelse inden for to år efter deres ansættelse. De offentlige arbejdsgivere er enige. Næsten seks ud af ti ledere af for eksempel daginstitutioner, skoler, socialcentre og sygehuse har ikke en diplom- eller masteruddannelse i ledelse. Det er viser en ny undersøgelse, som FTF netop har gennemført blandt lidt over offentligt ansatte ledere. Jeg er noget rystet over, at så få FTF-ledere har en anerkendt, kompetencegivende lederuddannelse, når man tænker på, hvor stor en rolle de spiller både for deres medarbejderes trivsel, men også for udviklingen af kvaliteten i de velfærdsydelser, som vi alle sammen er afhængige af. Det er et af vores forslag til trepartsforhandlingerne, at alle offentlige ledere tilbydes en anerkendt lederuddannelse, siger formanden for FTF, Bente Sorgenfrey. Undersøgelsen viser også, at lederne kommer sent i gang med at efteruddanne sig inden for ledelse. 88 procent af de ledere, der går i gang med en diplom- eller en masteruddannelse har været ledere i mere end fem år. Derfor foreslår FTF i de aktuelle trepartsforhandlinger om kvalitetsreformen, at alle offentlige ledere skal i gang med at tage en diplomuddannelse eller en master i ledelse indenfor to år efter deres ansættelse som leder. Både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har erklæret sig enige i, at alle offentlige ledere skal have en kompetencegivende efteruddannelse i ledelse typisk en diplomuddannelse.

6 6 FTF foreslår, at ca offentlige ledere skal igennem en diplomuddannelse inden for de næste 5-6 år. Ifølge FTF s beregninger vil det koste mindst 1 milliard kroner om året. Den nye lederundersøgelse viser også, at lidt over halvdelen 52 procent - af de offentlige ledere har deltaget eller deltager i anden form for lederuddannelse fx via jobbet eller et konsulentfirma. FTF mener, at disse kortere kurser udbudt af for eksempel private virksomheder eller meget virksomhedsnære uddannelsesforløb kan være udmærkede til at opkvalificere lederne inden for bestemte områder. Men det er diplom- og masteruddannelser, der skal til. Artiklen er skrevet af FTF. Med udgangspunkt i artiklen opfordrer LTD sine medlemmer til at søge disse kompetenceuddannelsestilbud. Uddannelserne har også været taget op ved overenskomstforhandlingerne i Notat fra LTD generalforsamling den 29. marts 2007 Bo Magnussen bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Busk som dirigent. Ole Busk blev valgt som dirigent med applaus. Ole Busk takkede for valget og kunne meddele, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet med udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen den 24. februar 2007 og udsendelse af beretningen den 16. marts Generalforsamlingen var derfor korrekt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten bad Vagn Højlund Wittig om at være stemmetæller og redegjorde for, hvilke valgprocedurer der ville blive anvendt i løbet af aftenen. Stemmetælleren gik i gang med opgaven. Der var 38 medlemmer på generalforsamlingen heraf var der 37 stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten gav ordet til formand Bo Magnussen, som startede med dagsordenens pkt. 1. Bestyrelsens beretning Der var udsendt en skriftlig beretning for marts marts 2007 til alle medlemmer. Bo præsenterede sin mundtlige beretning for generalforsamlingen med følgende hovedpunkter: NTC TDC i forandring Jens Alder trimmer organisationen 5 til 7 % personalenedskrivninger TDC generalforsamling 2007 Henning Dyremose valgt på generalforsamlingen og senere valgt som formand for TDC bestyrelsen Skattelov om kapitalfonde Stabsprojektet Overenskomst 2007 i De Gule Sider og TDC

7 7 Afslutning (Tak til bestyrelsen og talsmænd for deres indsats i foreningsåret samt en tak til medlemmerne for hjælp og opbakning) Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til både den skriftlige og mundtlige beretning. Niels Børglum, Erhverv spurgte til beretningens punkt om, at TDC forringer personalegoderne omkring nedskæringerne af benzin til kørsel i udlandet. Gert Winkelmann svarede, at TDC havde lavet en benchmark på området og sammenlignet personalegoder i TDC med andre firmaers tilbud, og fundet frem til, at dette område skulle falde bort i TDC. LTD havde via henvendelse fra LTD medlemmer og LTD s revisor fundet ud af, at der via skattelovgivningen var en løsning, som ikke ville koste TDC noget. TDC ville ikke på daværende tidspunkt benytte denne mulighed, da man arbejdede med et system til indførelse af lønpakker i TDC, hvor området eventuelt kunne tages med. Området har også været taget op med TDC i forbindelse med overenskomst Dirigenten spurgte om Niels var tilfreds med svaret, hvilket Niels tilkendegav. Flemming Pedersen, Net spurgte om mulighederne for medarbejderobligationer(hensættelse af løn). Bo Magnussen svarede, at området er taget op i TDC bestyrelsen, men der er ikke truffet en beslutning om området. Dirigenten spurgte om Flemming var tilfreds med svaret, hvilket Flemming tilkendegav. Rene Harder Olsen, Net spurgte til overenskomstforhandlingerne. Hvor er det der satses? Bo Magnussen svarede, at løn er et af de store emner, men der er andre områder der er med i spillet. Emnerne har været meldt ud til medlemmerne via HER OG NU. Rene spurgte, om det er de samme ting, som er med i aftalen mellem DI og CO. Bo svarede, at LTD havde andre krav end dem der var på minimallønsområdet. Dirigenten spurgte om Rene var tilfreds med svarene. Rene svarede, ja vi kommer jo nok ikke videre nu. Dirigenten konkluderede, at der udfra de faldne bemærkninger ikke var kritiske bemærkninger til beretningerne og derfor mente, at generalforsamlingen havde godkendt beretningerne. Der var akklamation fra salen. Dirigenten konstaterede, at begge beretninger var blevet godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Torben Hansen for aflæggelse af dagsordenens pkt. 2: Aflæggelse af det reviderede årsregnskab Torben Hansen fremlagde på overhead resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2006 samt balancen pr. 31. december 2006, som var underskrevet af formand, kasserer og revisorer. Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til regnskabet og balancen. Der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet og balancen. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation fra salen.

8 Dirigenten konstaterede, at regnskabet og balancen var blevet godkendt. 8 Dirigenten kunne omkring dagsordenens pkt. 3. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer) oplyse, at der ikke var modtaget noget til indkomne forslag ved fristens udløb den 14. marts Dirigenten gav ordet til Gert Winkelmann for fremlæggelse af pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende år Gert Winkelmann gennemgik budgettets hovedpunkter på overhead. Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til budgettet. Der var ingen spørgsmål fra salen til budgettet. Budgettet og kontingent på 300 kr. blev herefter godkendt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at budgettet var blevet godkendt. Dirigenten gav ordet til Gert Winkelmann for fremlæggelse af pkt. 5: Valg af LTD`s formand Gert Winkelmann orienterede om, at Bo Magnussen er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Bo Magnussen til genvalg som formand for foreningen for den næste 2 årige periode. Bo blev valgt med akklamation. Bo takkede for valget. Dirigenten fremlagde pkt. 6: Valg af LTD`s næstformand Dirigenten orienterede om, at Gert Winkelmann ikke er på valg i år Gert Winkelmann fortsætter derfor som næstformand i den næste foreningsperiode. Der var akklamation fra salen. Dirigenten gav ordet til Bo Magnussen for fremlæggelse af pkt. 7: Valg bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer Bo orienterede om, at Mona Andersen og Vagn Højlund Wittig er på valg som bestyrelsesmedlemmer. Mona og Vagn er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Mona Andersen og Vagn Højlund Wittig til genvalg som bestyrelsesmedlemmer for den næste 2 årige periode. Mona og Vagn blev valgt med akklamation. Lars Søholm er ikke på valg og fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i den næste foreningsperiode. Der var akklamation fra salen. Dirigenten fremlagde pkt. 8: Valg af interne revisorer Tina Lyng Hansen og Allan Feld er på valg. Begge er villige til genvalg.

9 Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg som interne revisorer. Begge blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at Tina og Allan var blevet valgt for den næste 1 års periode. Dirigenten fremlagde pkt. 9: Valg af revisorsuppleanter. Kenneth Lohmann og Grethe Bøtchier er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og Talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg som revisorsuppleanter. Begge blev valgt med akklamation. 9 Dirigenten konstaterede, at Kenneth og Grethe var blevet valgt for den næste 1 års periode. Under pkt. 10: Eventuelt Dirigenten spurgte, om der var nogle der ønskede ordet under eventuelt. Da der ikke var noget til eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for aktiv deltagelse, og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for arbejdet og gav en lille gave som tak for indsatsen. Der var akklamation fra salen. Bo takkede generalforsamlingen for fremmødet. Generalforsamlingen gik herefter over til den mere sociale del af dagen. Generalforsamlingen varede ca. 60 minutter.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere