Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker."

Transkript

1 Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling Annette.Tophol yddanmar k.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 30. november 2007 Mødereferat Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Tidspunkt: Tirsdag den Sted: Soldalen 8, 7100 Vejle Deltagere: Isabel Gindeberg, oversygeplejerske, formand Lisbeth Harder, oversygeplejerske, næstformand Kim Birkedahl, ledende overlæge (kl ) Inge C. Andersen, oversygeplejerske Karen Thyrsting, uddannelseskoordinator Aage Christensen, uddannelseschef Annette Topholm, fuldmægtig Frav ærende: Birgitte Kibenick, oversygeplejerske Peter Jezek, kvalitetschef Gitte Vase Nørreskov, studerende hold 10 Jane Dahl Sørensen, leder socialpsykiatri 1) Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes med omprioritering af punkterne. Pkt. 9 drøftes efter pkt. 5. 2) Godkendelse af referat fra den samt Begge referater er godkendt. 3) Udvalget fremtidige sammensætning efter Agnete Philipsens udtrædelse af rådet Isabel Gindeberg orienterer om processen. Psykiatridirektør Agnete Philipsen udtræder af rådet. Den ledige plads i rådet besættes med Peter Jezek, kvalitetschef i psykiatricenter Øst. Peter Jezek indtræder ikke som repræsentant for psykiatriledelserne, men som menigt medlem af rådet. Efter strukturændringer i psykiatrien tages rådets forretningsorden op til revision for så vidt angår 3, rådets sammensætning. 4) Procedure for afslutningsfest Inge Andersen orienterer om, at hun har ønsket punktet sat på dagsorden, idet hun mener, at afslutningsfesten tager for mange personale ressourcer, f.eks. hvis der er 3 studerende på et hold, så inviteres deres vejledere med og det kan betyde, at der inviteres 3 vejledere med til festen.. Der inviteres oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, kliniske, opgavevejledere, hvilket giver mange timers fravær på afdelingen, hvis alle inviterede deltager.

2 Inge Andersen sammenligner specialuddannelsen med diplom og masteruddannelser, hvor der ikke afholdes afslutningsfest. Proportionerne mellem brug af personaleressourcer/timer til fejring af uddannet personale hænger ikke sammen, mener hun. Ressourcerne kunne bruges til andre kursusa ktiviteter. Inge Andersen, foreslår en stående reception af 1 times varighed kl , et glas og en pindemad. Det er op til de studerende selv at holde en fest. Emnet drøftes i rådet. Karen Thyrsting orienterer om, at de studerende mener, det er godt at blive fejret. Aage Christensen mener det principielt er vigtigt at fejre succeser, markere at uddannelsesforløb er afsluttet. Herudover er det en god ide at drøfte plus og minus ved afholdelse af afslutningsfest. Men det er vigtigt, at specialuddannelsen beslutter sig for, hvad der er vigtigt og rigtigt for netop denne uddannelse. Vi kan revurdere antal inviterede til festen. Isabel Gindeberg mener det er væsentligt at markere, at et hold afsluttes. Hendes indtryk er, at afslutningsfesten er blevet mindre ekstravagant i løbet af årene. Alle med tilknytning til de studerende er inviteret, det er op til ledelsen at beslutte, hvem der deltager i festlighederne. Afslutningsfesten giver uddannelsen opmærksomhed, pressemeddelelse m.v. Herudover inviteres udefrakommende til festlighederne, det er godt. På masteruddannelse er det universiteterne, der inviterer, udfra de studerendes ønsker. Lisbeth Harder orienterer om, at der historiks i Ingeborg Mølbaks tid blev afsat en hel dag til fejring af de studerende. Lisbeth Harder mindes festlige indslag fra holdene kultur vigtig for sammenhold. Konklusion: Der afholdes en afslutningsreception af 2 timers varighed om eftermiddagen =½ dags forbrug af timer inkl. Kørsel pr. deltager. Invitationerne sendes kun til oversygeplejerskerne til videreformidling hos relevante personer. Derudover inviteres direktørerne, formand for psykiatriudvalg evt. udefrakommende gæster/oplægsholdere samt de studerendes familie. Budgettet for afslutningsfestes holdes på kr. 5) Økonomi 5.1 Regnskab for hold 9 Karen Thyrsting orienterer om regnskab. Samt årsag til underskud for hold 9. Der var tilmeldt 14 studerende. Tilmeldingerne blev reduceret til 12 studerende. Prisen var på det tidspunkt meldt ud. Aage Christensen har dækket underskuddet med overførte midler fra regnskabet 2006 til Dette betyder, at der ikke kommer nogen efterregning til centrene. Underskuddet er finansieret af centrale midler. Budgettet for hold 10 er underbudgetteret. Til hold 10 er der reduceret på omkostninger til lokaleudgifter og løn med hhv kr. og kr. Konklusion: Underbudgetteringen af lønninger fastholdes med kr. disse dække s af HR Uddannelse og Udvikling s budget. 5.2 Antal garanterede studerende for hold 11. Karen Thyrsting har holdt møde med psykiatridirektør Agnete Philipsen. Karen Thyrsting havde ønsket studerende på hold 11. Punktet skal ikke på G7 møde. Agnete Philipsen orienterer selv G7 om, at hun har bevilget finansiering til 16 studerende. 4 studerende fra hver hovedfunktion. I alt kr. pr. stud. Heraf beløber kursu safgiften sig til kr. pr. studerende. Midlerne finansieres fra pulje på 10 millioner. kr. til uddannelsesaktivitet på psykiatriområdet. Side 2 af 5

3 Konklusion: Ansøgningerne indsendes som de plejer til Lisbeth Harder, Isabel Gindeberg og Inge Andersen. Der afholdes møde med Karen Thyrsting og det drøftes, hvorvidt fordeling med 4 til hver hovedfunktion er rimeligt afhængig af hovedfunktionernes størrelser efter organisationsændringen, fordelingsnøgle bør drøftes. 6) Orientering fra Det Koordinerende Råd v/isabel Gindeberg 6.1 Tilbagemelding på afsluttende eksamensopgave. Der er enighed i rådet om, at de studerende skal have en tilbagemelding på deres afsluttende opgave. Det skal aftales med censorformandskabet. Forslag om, at der udarbejdes en kort skriftlig tilbagemelding af censor til de studerende. Tilbagemelding på opgaverne er en fordel for uddannelsesrådene og koordinatorerne, tilbagemeldingen kan bruges til evaluering og udvikling af uddannelsen. Forslag om, at censorerne skal have betaling for 1 time mere end de for i dag. 6.2 Prisen for opgavevejledning Drøftes i rådet. I syd er prisen i dag 1000 kr. pr. opgave for obligatoriske øvelser, de får mere ved afsluttende eksamensopgave. Det kan være svært at få opgavevejledere med en kandidat eller masteruddannelse. Drøftet, hvorvidt opgavevejledere skal de findes inden for egen kreds. I region Nord får opgavevejlederne statens AC II takst ca. 421 kr. i timen for opgavevejledning. 6.3 Arbejdsgruppe til revision af uddannelsen Der orienteres om arbejdsgruppen, som blev nedsat på septembermødet. Arbejdsgruppens opgave var et evaluere og justere på specialuddannelsen udfra den nuværende uddannelsesordning. Samt se på visioner for uddannelsen i fremtiden. Margit Asser fra Skt. Hans er formand for arbejdsgruppen, kommissorium beskrives af Helle Jørgensen i region nord. Hver region skulle sende 3 medlemmer til arbejdsgruppen, uddannelseskoordinatorerne var selvskrevne. Medlemmerne skulle bestræbes til ikke alle at være medlemmer som sidder i uddannelsesrådene. Deltagerne fra region syd er Erik Jensen, Karen Thyrsting og Isabel Gindeberg. 6.4 Ny Koordinator i Nord pr Karen Thyrsting orienterer om, at der stillingen har været slået op. Vi ved ikke endnu, hvem der er ansat i stillingen. 6.5 Censormøde den i Vejle. Der orienteres om, at censormødet afholdes i Vejle på Regionshuset. 7) Orientering fra Uddannelseskoordinator Karen Thyrsting 7.1 Hold 9 Den sidste studerende afleverer den (Den studerende afleverede ikke alligevel og har fået meddelelse om, at der kan laves omprøve sidste gang i maj 2008). 7.2 Hold 10 Det går godt de 14 studerende har skabt en god stemning på holdet. Undervisningen foregår i et mindre lokale, der er gode diskussioner. Efter evaluering på teorimodul 2. Kunne de studerende godt forstå, at de specialuddannede ikke blev i sengeafsnittene efter endt uddannelse. Det kræver meget af underviserne at ommøblere undervisning så den er mere tilpasset arbejdet i sengeafsnittene. Karen Thyrsting henviser til møde med kliniske vejledere den , hvor det fremgik at det er svært at starte på sengeafsnit efter endt uddannelse. Der er brug for flere kyndige sygeplejersker fra sengeafsnittene, som undervisere på specialuddannelsen. Det kan være svært at overføre elementer fra en ambulant praksis til et sengeafsnit. Måske er det svært for klinikkerne at få højnet undervisningen til niveauet på specialuddannelsen. Inge Andersen foreslår, at personalet i klinikkerne måske har brug for hjælp til at blive gode undervisere. Drøftedes på rådet. Både undervisere og emnerne kan gøre det svært at koble virkeligheden på Side 3 af 5

4 sengeafsnittene sammen med teori på uddannelsen. Uddannelseskoordinatoren kan også se på, hvilke undervisere der bruges samt hjælpe og støtte nye undervisere. Der skal sættes mere fokus på dette felt. Flere temaer inddrages i modulerne f.eks. fast vagt, akutpsykiatri. Se også referatet fra møde den med de kliniske vejledere. Kim Birkedahl foreslår, at der kan være andre personer f.eks. personale med diplom og master, som kunne undervise, det er vigtigt, at se bredt. Det giver mening at søge efter flere undervisere. Vigtigt at underviserne har flair for det undervisningspraktiske. Konklusion: Medlemmerne af rådet bedes tænke på om de har personale, der har udgangspunkt i sengeafsnit, som kan være mulige underviseremner og sende tilbagemelding til Karen Thyrsting. Derefter indkaldes til møde. Inge C. Andersen, Lisbeth Harder, Birgitte Kibenich og Isabel Gindeberg vil gerne se modulskemaerne for hold 10, for at få ideer til emner for kommende moduler. Punkt på næste møde, hvad kunne være spændende faglige, kliniske emner til at opnå kyndighed indenfor akut-psykiatri. Undervisningsemner til sengeafsnittene. Og i sammenhæng hermed en drøftelse af, hvad det betyder for de studerende om, hvem underviserne er, hvilke faggrupper de kommer fra, psykolog m.fl. 8) Forslag om, at klinik fra hold 11 tager udgangspunkt i den uddannelsessøgendes eget arbejdssted Punktet udsættes til næste møde. 9) Orientering om igangv ærende arbejdsgrupper 9.1 og 9.2 Arbejdsgruppe om Strategisk oplæg vedr. Specialuddannelsernes Fremtid, herunder arbejdsgruppe om Partnerskabsaftale med VCU Lillebælt. Karen Thyrsting orienterer om arbejdsgruppen, der er nedsat af sygehusledelsen, Alice Støvring er formand for gruppen. Der er lavet beskrivelser af, hvordan intensiv, anæstesiologisk og psy kiatri specialuddannelserne ser ud i dag. Aage Christensen orienterer om, at I oplæg om fremtidens psykiatri organisering er der bud på etablering af kompetencecenter. Agnete Philipsen har meldt ud, at specialuddannelsen i psykiatri skal indgå i dette center. I kommissorium for arbejdsgruppen er der lagt op til at forankre alle specialuddannelserne på Fyn i CVU Lillebælts/Professionshøjskolens regi. Kommissoriet oplæg er brudt med psykiatris udmelding. Ønske fra chef sygeplejerskerne i arbejdsgruppen om, at der er en progression mellem grunduddannelserne og specialuddannelserne i anæstesi og intensiv. Der er stor forskel på specialuddannelserne i somatik og psykiatri. Arbejdsgruppen fastholder, at det afgørende er det indholdsmæssige i specialuddannelserne. Få viden og kompetencer blandt koordinatorerne og klinikken til at fungere samt få etableret forskningsaftaler, uddannelsesa ktiviteter m.v. En af Ideerne i en partnerskabsaftale med CVU Lillebælt er at berige hinanden med f.eks. biblioteksadgange m.v. Geografi med samlet fysisk placering er ikke afgørende. Forpligtigelse parterne imellem på netværk og samarbejde. Hvis man senere finder ud af, at fysisk placering er godt, så er det, der gøres. Psy kiatrien har stadig gavn af faglige netværk og faglige miljø og ønsker klart at være en del af dette. På næste møde i arbejdsgruppen, der afholdes den vil der blive udarbejdet råskitse til handlingsplaner og indsatsområder. Side 4 af 5

5 10) Opfølgning af uddannelsesrådets temadag den Specialuddannelse i Psykiatri Fremtid. Isabel Gindeberg roser arbejdet i uddannelsesrådet på temadagen den Ændring af den nuværende specialuddannelse i psykiatri stiller krav til ændring af bekendtgørelse og cirkulære. Vi bør være enige på landsplan om ændring af specialuddannelsen. Kim Birkedag bemærker, at hvis vi ikke gør noget for at fremtidssi kre specialuddannelsen dør den. Punkt sættes på dagsorden til næste møde. 11) Rekruttering til hold Pjeceudkast Fælles ansøgningsfrist for region nord, øst og syd er den De Kliniske vejledere syntes datoen er for sen i forhold til planlægning af arbejdet. Gerne ny frist ? Der blev besluttet at lave en lokal frist medio februar. Bl.a. begrundet i, at hovedferien skal kendes 3 mrd. før afholdelse. Rådet har besluttet, at frist for aflevering af ansøgninger i Region Syd er fredag den Pjece for region syd ændres i overensstemmelse hermed. Rettes ligeledes på hjemmesiden. Der afholdes møde mellem de 3 oversygeplejersker, der modtager ansøgninger og Karen Thyrsting Procedure for hvervning af studerende. Drøftedes i forhold til tidligere procedure. Det blev besluttet, at formidling sker via hjemmesiden. Samt pjecer til afdelingerne i regionen i Psykiatricentrene Vest, Øst og Midt. Pjecen sendes også til oversygeplejerskerne via fil. Skal kommunerne have tilsendt pjecen? Kommunerne har overtaget mange socialpsykiatriske centre. Kommunerne får brug for viden og kompetencer. Gentage processen fra sidste år. Samt sende pjecen til socialpsykiatriske centre i Region Syddanmark og bede dem om at videresende til deres samarbejdspartnere. 12) Mødeplan for 2008 Fredag den kl i Middelfart (frokost) Mandag den kl i Vejle Tirsdag den kl i Vejle Punkter til møde : 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Videre drøftelse af specialuddannelsen i psykiatris fremtid 4. Forslag om, at klinik fra hold 11 tager udgangspunkt i den uddannelsessøgendes eget arbejdssted. 5. Drøftelse af emner til modulskema og undervisere set i relation til sengeafsnittene (pkt. 7, referat) Punkt til juni mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Evt. drøftelse af forretningsorden set i relation til organisationsændring. Referent: Annette Topholm Side 5 af 5

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere