Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger"

Transkript

1 Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

2 Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op 5 Lægefaglig ledelse og lederidentitet 6 Kursus for nyudnævnte overlæger Ledelse af fagprofessionelle 8 Kursus for ledende overlæger Tilmelding og praktiske oplysninger 10 2

3 derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger Sygehusvæsenet er en af samfundets mest komplekse organisationer. At få det til at fungere effektivt kræver dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Deres indsats og samarbejde skal sikre patienterne udredning, behandling, pleje og rehabilitering af høj kvalitet døgnet rundt, året rundt. Den opgave stiller høje krav til de ledere, der har det daglige og faglige ansvar. Som ansvarlige for selve behandlingen spiller overlægerne en særlig rolle i et velfungerende sygehusvæsen. Overlæger har i kraft af deres uddannelse til speciallæger en grundlæggende viden om ledelse, og mange har udbygget denne viden med forskellige former for lederkurser. Når vi ser på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet, er dét ikke længere nok. Der er brug for at give overlægegruppens ledelsesviden og lederevner et samlet løft. Derfor har Danske Regioner og Overlægeforeningen sammen udviklet en lederuddannelse, der er målrettet overlægernes hverdag og virkelighed. Vi har kaldt den Læge & Leder for at understrege uddannelsens sigte: At give overlægerne mulighed for at supplere deres lægefaglige identitet og professionalisme med en identitet og kompetencer som leder. Læge & Leder skal således være med til: at synliggøre overlægernes ledelsesmæssige rolle i det tværgående samspil om bedre patientforløb at højne kvaliteten i det samlede ledelsessystem i sundhedsvæsenet at styrke overlægers identitet og praksis som professionelle ledere. Uddannelsen bygger på et grundigt review af indholdet af de hidtidige lederkurser for overlæger (OLAU) sammenholdt med overlægers typiske ledelsesudfordringer og de fremtidige ledelsesbehov i sygehusvæsenet. Læge & Leder fokuserer direkte på de lægefaglige ledelsesopgaver og udgør dermed et supplement til de regionale tilbud om ledelsesudvikling. I dette hæfte forklarer vi kort om grundprincipperne i Læge & Leder. Læs mere på uddannelsens hjemmeside Erik Kristensen Formand for Overlægeforeningen Signe Friberg Nielsen Forhandlingsdirektør i Danske Regioner Perspektivet i lederuddannelsen er at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. En styrket lægefaglig ledelseskraft vil være et aktiv for hele sundhedsvæsenet også for andre fag- og ledergrupper. God ledelse smitter. 3

4 uddannelsens grundprincipper Læge & Leder er en ny måde at tilrettelægge lederuddannelse for overlæger på. Uddannelsen består af to faste kurser for henholdsvis nyudnævnte overlæger og ledende overlæger. De er kort beskrevet på side 6-8. Begge kurser bygger på de samme fem grundprincipper: 1. Et monofagligt tilbud Ledelse er et fag i sig selv, men lægefaglig ledelse er noget særligt. På mange lederuddannelser undervises forskellige faggrupper sammen. Læge & Leder sætter direkte fokus på overlægen som leder. Monofagligheden betyder, at uddannelsen kan målrettes de aspekter af ledelse, der typisk er mest relevante for overlæger. Det bliver muligt at gå i dybden med, hvordan man håndterer sin dobbelte opgave og identitet som læge og leder. 2. Tæt på hverdagen Undervisningen på Læge & Leder kobler videnskabelig viden om ledelse med overlægernes egen praksis, så deltagerne ikke bare bliver klogere på ledelse, men også får redskaber og inspiration til at udøve den i hverdagen. Undervisningen på begge kurser vil blive tilrettelagt, så den er brugbar, involverende og udfordrende. Det sikres blandt andet ved, at deltagerne arbejder med ledelsesudfordringer fra egen ledelsespraksis. De forventes også at sætte deres personlige erfaringer i spil og lade sig udfordre af forskellige tilgange til og perspektiver på god ledelse. Arbejdspladsen: Deltagerne skal fra egen arbejdsplads vælge en sparringspartner, som kan støtte og udfordre dem i forhold til de opgaver og ledelsesudfordringer, de arbejder med på kurset. Nettet: En del af et kursus foregår som netbaseret læring, så deltagerne selv kan vælge, hvor og hvornår det passer dem at fordybe sig i stoffet. Det understøtter også dialog og netværk på tværs af arbejdspladser og regioner. Kursuslokalet: På kursets moduler møder deltagerne erfarne undervisere og eksperter inden for ledelse. Her veksler ledelsesfaglige oplæg med forløb, hvor deltagerne får sat deres egne ledelsesudfordringer og -erfaringer under lup. 4. Erfarne undervisere Hvert kursus afvikles af to faste undervisere, der begge har solid indsigt i lægefaglig ledelse. Ofte vil den ene have en ledelsesfaglig baggrund, mens den anden er en læge, der har uddannet sig som leder. Til at supplere de faste undervisere inddrages andre eksperter efter behov. 5. Højt fagligt niveau Stadig flere overlæger vælger at tage en masteruddannelse i ledelse. De får glæde af, at kurserne i uddannelsesprogrammet Læge & Leder foregår på masterniveau. Det indebærer, at deltagerne efter en bestået afsluttende skriftlig opgave kan få deres ledelseskursus godkendt som en del af en masteruddannelse typisk som et valgfag. 3. Aktiv læring Effektiv læring begynder eller slutter ikke i et kursuslokale. For at få den maksimale effekt af kurserne udnytter Læge & Leder samspillet mellem tre forskellige læringsrum: Masterniveau betyder ikke, at undervisningen er overakademisk eller verdensfjern, men at den kobler forskningsbaseret viden og teori med lægefaglig praksis på et højt fagligt niveau. 4

5 sådan er kurserne bygget op Forberedelsesfasen Modul 1 Mellemfasen Modul 2 På nettet På nettet To dages internat To dages internat På jobbet På jobbet Forberedelsesfasen Modul 1 Mellemfasen Modul 2 Deltagerprofiler Afsæt i profiler, Opgaver og faglig debat Workshop med afsæt Valg af relevant ledel- problemstillinger og på nettet i opgaver og debat på sesproblemstilling caseopgaver Læsning af ledelses- nettet Læsning af ledelses- Forelæsning og ledel- litteratur Forelæsning og ledel- litteratur sesfaglige oplæg Dialog med sparrings- sesfaglige oplæg Hjemmeopgave i Refleksion og dialog partner Refleksion og dialog caseform i grupper i grupper Valg af sparringspartner Ledelsescases fra Ledelsescases fra deltagernes hverdag deltagernes hverdag Fokus på egen ledelses- Fokus på egen praksis ledelsespraksis Introduktion til afsluttende skriftlig opgave En grundigere beskrivelse af kursernes læringsmål, centrale temaer og indholdet i de enkelte moduler kan findes på Læge & Leders hjemmeside 5

6 lægefaglig ledelse og lederidentitet Kursus for nyudnævnte overlæger Efter mere end ti års medicinsk uddannelse og klinisk praksis har man som nyudnævnt overlæge opbygget en solid faglighed og en stærk identitet som læge. Nu skal den udbygges med en identitet som lægefaglig leder. Det handler både om at opnå en dybere forståelse af, hvad ledelse er, og om at finde sig til rette i sin egen lederrolle. Det er ofte en både krævende og spændende læreproces. Krævende, fordi ledelse trækker på andre videnskabelige paradigmer end lægefaget. Spændende, fordi den åbner helt nye muligheder for faglig og personlig udvikling for den enkelte overlæge. Kurset skal styrke de nyudnævnte overlæger i deres nye praksis som lægefaglige ledere. Det sker blandt andet ved: At introducere til centrale forskningsresultater, teorier og begreber om og tilgange til ledelse. At sætte fokus på fire områder, der er med til at opbygge en identitet som lægefaglig leder: ledelsesprofessionen, ledelsesrum, organisation samt ledelse af relationer. At give deltagerne mulighed for at opbygge ledernetværk på tværs af specialer og regioner. Kurset er for overlæger med op til tre års anciennitet. 6

7 Deltagernes udbytte af kurset På kurset får deltagerne styrket deres lederidentitet, kompetencer og handlemuligheder som lægefaglige ledere. De bliver blandt andet bedre til: Kursets læringsmål, centrale temaer og indholdet i de enkelte moduler er grundigere beskrevet på Læge & Leders hjemmeside At påtage sig forskellige lægefaglige ledelsesroller. Det kan fx være som faglig leder af kvalitet og uddannelse, som leder af den kliniske drift eller som aktiv medspiller i de strategiske beslutninger om, hvordan afdelingen skal udvikle sig på længere sigt. At deltage aktivt i de organisatoriske processer, den lægefaglige ledelse spiller ind i. Det kan fx være at inddrage relevante parter i ledelsesarbejdet, at balancere forskellige styringsprincipper samt at koordinere indsatser, der går på tværs af faggrupper, subspecialer, afdelinger og eventuelt også sektorer. At prioritere hverdagens ledelsesudfordringer i en kompleks organisation, hvor der på samme tid skal tages hensyn til drift og udvikling, produktion og uddannelse, kvalitet og ressourcer samt en række faggrupper med forskellige krav til god ledelse. At indgå i og lede samarbejdsrelationer om fx udredning og behandling herunder at kunne give og modtage feedback fra kolleger og andre personalegrupper med hver deres stærke faglige identitet og forventninger om at blive set, hørt og forstået. 7

8 ledelse af fagprofessionelle Kursus for ledende overlæger I sundhedsvæsenets fagprofessionelle miljøer finder man højtspecialiserede og fagligt topmotiverede medarbejdere og ledere. Derfor handler det som øverste leder normalt ikke om at motivere medarbejderne, snarere om at forhindre, at de bliver demotiverede. Det kræver blandt andet, at den ledende overlæge formår at påtage sig et personligt lederskab over for andre overlæger i en kultur med stærk tradition for faglig og personlig autonomi. Kurset skal styrke de ledende overlæger i denne komplekse ledelsesopgave. Det sker blandt andet ved: At belyse deltagernes strategiske og daglige udfordringer ved hjælp af ny forskning og nye teorier om ledelse. At inddrage relevante begreber og redskaber til at udvikle deltagernes evne til at lede i og på tværs af fagprofessionelle miljøer. At sætte fokus på fire områder, der er særlig vigtige for ledende overlægers mulighed for at lede andre fagprofessionelle: ledelsestyper, personaleledelse, procesledelse og ledelse af konflikter. At give deltagerne mulighed for at opbygge netværk med andre ledende overlæger på tværs af specialer og regioner. Kurset er for ledende overlæger og andre overlæger med delegerede ledelsesfunktioner. 8

9 Deltagernes udbytte af kurset På kurset får deltagerne styrket deres lederidentitet, kompetencer og handlemuligheder som ledere i organisationer med en stærk fagprofessionel kultur. De bliver blandt andet bedre til: En grundigere beskrivelse af kursets læringsmål, centrale temaer og indholdet i de enkelte moduler kan findes på Læge & Leders hjemmeside At balancere mellem generel og faglig ledelse for at opnå legitimitet blandt de mange interne og eksterne aktører i kerneydelsen: patientbehandlingen. At analysere og forstå, hvilke former for ledelse der får det bedste frem i forskellige typer af fagprofessionelle medarbejdere herunder andre ledere. At vurdere og vælge de rette ledelsesstrategier og kunne omsætte strategiske valg i bredt accepterede initiativer og fair beslutningsprocesser. At skabe rammer, hvor ledere og medarbejdere oplever medansvar, indflydelse og mening i det kliniske arbejde. At identificere og håndtere konflikter aktivt og involverende, så de bliver en kilde til afklaring, udvikling og styrket samarbejde. 9

10 praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding til Lægefaglig ledelse og lederidentitet samt Ledelse af fagprofessionelle kan foretages via eller Varighed og arbejdsindsats Lægefaglig ledelse og lederidentitet er normeret til 5 ECTSpoint, hvilket svarer til en samlet arbejdsindsats på 150 timer inkl. forberedelse, undervisning, litteraturlæsning og afsluttende skriftlig opgave på 10 sider. Ledelse af fagprofessionelle er normeret til 3 ECTS-point, hvilket på samme måde svarer til 90 timer inkl. en afsluttende skriftlig opgave på otte sider. Pris: kr ,- Prisen omfatter undervisning herunder undervisning på nettet, kursusmaterialer, kursusophold, vejledning og bedømmelse i CBS-regi. Det er muligt at købe sig til yderligere vejledning. Derudover kan der være mindre udgifter til anskaffelse af bøger. Tid og sted for undervisningen Undervisningen foregår på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart. Se Kursernes moduler afvikles som internat. Datoerne for kurserne kan ses på Underviserkorpset De fast tilknyttede lærerkræfter fremgår af Læge & Leders hjemmeside, Skriftlig opgave Som udgangspunkt afsluttes begge kurser med en individuel skriftlig opgave, der bedømmes af en af underviserne samt en ekstern censor med bestået/ikke bestået. Bedømmelsen sker i regi af CBS, der også er garant for, at kursernes fastsatte læringsmål svarer til det faglige niveau på masteruddannelserne. Merit til masteruddannelse Beståede opgaver kan meritoverføres som valgfag på tre af CBS masteruddannelser: Master of Health Management, Master of Public Administration eller Master of Public Governance. Betingelserne for dette fremgår af kursusbeskrivelserne på Læge & Leders hjemmeside. Ønskes der merit til de øvrige universiteters masteruddannelser, skal den enkelte deltager selv ansøge om det hos det pågældende universitet. Yderligere oplysninger Lægeforeningens uddannelsessekretariat fungerer som sekretariat for kurserne under Læge & Leder. Kontakt uddannelsesleder Marianne Lund Knudsen, eller kursussekretær Karin Ewald, Læge & Leder på nettet Alle oplysninger om Læge & Leder og de enkelte kurser kan findes på hjemmesiden 10

11 Læge & Leder Overlægeforeningen og Danske Regioners nye lederuddannelse for overlæger Udgivet af Overlægeforeningen og Danske Regioner september 2010 Samarbejdspartnere: CBS: kvalitetssikring og meritering. Lægeforeningens Uddannelsessekretariat: administration. Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk 11

12 læge & leder Danske Regioner og Overlægeforeningen har sammen udviklet en ny lederuddannelse, der er målrettet overlægernes hverdag og virkelighed. Læge & Leder erstatter de hidtidige OLAU-kurser. Formålet med den nye uddannelse Læge & Leder er at give overlægerne mulighed for at supplere deres lægefaglige identitet og professionalisme med en identitet og kompetencer som lægefaglig leder. Uddannelsen består af to faste kurser for henholdsvis nyudnævnte og ledende overlæger. Dette hæfte beskriver baggrunden for lederuddannelsen, principperne i undervisningen, hovedindholdet i de to faste kurser og en række praktiske oplysninger om uddannelsen.

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere