WorldTrack A/S informer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WorldTrack A/S informer"

Transkript

1 WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10

2 De forskellige kategorier af køretøjer Side 3 Beskatningsreglerne bopæl og arbejdsplads Side 4 Hvad er erhvervsmæssig kørsel? Side 4 Almindelige personbiler Side 4 Beskatning af fri bil, (firmabil), (ligningslovens 16, stk. 4) Side 4 60-dages-reglen Side 5 25-gange-reglen Side 6 Chauffør-reglen Side 7 Varevogne, der ikke er specialindrettede, gulplade-biler Side 8 Specialindrettede køretøjer Side 9 Specialkøretøjer Side 9 Konklusion Side 10 Side 2 af 10

3 For at kunne beskrive reglerne er det nødvendigt at opdele køretøjerne i forskellige kategorier: 1) Almindelige personbiler Personbiler er indregistreret som personbil, hvilket vil sige indrettet til befordring af mindre end 9 personer. 2) Varevogne, der ikke er specialindrettede Varevogne er biler, der er indregistreret som varevogne og som er indrettet til varetransport og ikke persontransport. Varerummet er ikke specialindrettet med fastmonteret udstyr mv. 3) Specialindrettede køretøjer Typisk større varevogne og kassevogne, som er indrettet som arbejdsplads med hylder, kasser og lignende fastmonteret udstyr, der er nødvendigt for at udføre arbejdet. 4) Specialkøretøjer Lastbiler, kran-biler og lignende store køretøjer. Side 3 af 10

4 Beskatningsreglerne De skattemæssige begreber "sædvanlig bopæl" og "arbejdsplads" Da udgangspunktet er, at kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er privat kørsel (som er skattepligtig), vil vi her beskrive hvilke lokaliteter, der skattemæssigt anses for bopæl og arbejdsplads. Sædvanlig bopæl: Skattemæssigt er der kun et sted, der kan være den sædvanlige bopæl. Andre opholdssteder (end hjemmet) er ikke den sædvanlige bopæl, f.eks. normalt ikke et sommerhus. Ved tvivl om, hvor den sædvanlige bopæl er, laves en vurdering ud fra forhold som personlig, social og familiemæssig tilknytning, opholdenes hyppighed og folkeregistertilmelding. Arbejdsplads: En arbejdsplads er i skattemæssig henseende et sted, hvor der erhverves indkomst. Alle former for arbejdspladser og arbejdssteder, der ikke samtidig er den skattepligtiges bopæl, er omfattet, så længe der er tale om et indtægtsgivende arbejdssted, altså en lokalitet, hvor medarbejderen udfører sit arbejde. Udover den faste arbejdsplads er også arbejdspladser, hvor der foregår kundebesøg, konferencer, møder efteruddannelse/kurser omfattet. Hvis arbejdet betinger, at der overnattes på hotel, anses kørsel til hotellet som en del af kørslen til arbejdspladsen. Får hotellet karakter af midlertidigt opholdssted som følge af flere overnatninger, omfattes kørsel mellem hotellet og arbejdspladsen af 60 dages reglen (herom nedenfor på side 5). Hvad er erhvervsmæssig kørsel? Der skal ikke ske beskatning af værdi af fri bil, hvis lønmodtagerens kørsel i arbejdsgiverens bil udelukkende er erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel er - i skattemæssig henseende - defineret ligningslovens 9B som: kørsel mellem arbejdspladser kørsel inden for samme arbejdsplads kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Al anden kørsel i arbejdsgiverens bil er som udgangspunkt privat kørsel, der kan medføre beskatning af fri bil for medarbejderen. Ad 1. Almindelige personbiler Beskatning af fri bil Efter Ligningsloven 16, stk. 4 skal en lønmodtager beskattes af værdi af fri bil, hvis lønmodtageren har arbejdsgiverens bil til rådighed for privat kørsel eller faktisk kører privat i arbejdsgivers bil. Side 4 af 10

5 Det er rådigheden over bilen (den teoretiske værdi) til privat kørsel, der beskattes, og det skattepligtige beløb er derfor uafhængig af privatkørslens omfang i den periode, hvor bilen har været til rådighed for medarbejderen. Den skattepligtige værdi opgøres skematisk som 25% af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget fastsættes som udgangspunkt i bilens anskaffelsessum. Mindste beskatning er en måned. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er som udgangspunkt privat kørsel, men der gælder undtagelser, således at kørsel til bopælen i disse undtagelsestilfælde er erhvervsmæssig kørsel og derfor ikke medfører beskatning af medarbejderen. Sådanne undtagelser er 60-dages reglen (herunder undtagelsen om særligt arbejdsmønster, hvor det på forhånd antages at 60-dagesreglen opfyldes), 25-gange reglen og chaufførreglen. Formodningsreglen: Hvis arbejdsgiverens bil tages med til bopælen, gælder der efter praksis en formodning om, at bilen er til rådighed for privat kørsel, og det påhviler lønmodtageren at afkræfte denne formodning. Formodningen kan afkræftes ved: at det med en fraskrivelseserklæring er aftalt mellem lønmodtageren og arbejdsgiver, at bilen ikke må anvendes privat og at bilen faktisk ikke anvendes til privat kørsel og at dette kan dokumenteres ved en fuldstændig ført kørebog, og at der føres løbende kontrol hermed af arbejdsgiveren. I vurderingen af, om en lønmodtager skal beskattes af fri bil, vil man derfor først se på, om bilen er stillet til rådighed for lønmodtageren af arbejdsgiveren til privat kørsel. Hvis det er tilfældet, skal der ske beskatning for den periode, hvor bilen har været stillet til rådighed, uanset omfanget af den private kørsel. Hvis bilen ikke (formelt) er stillet til rådighed for privat kørsel, vil man også se på om den faktiske anvendelse indebærer privat kørsel og, således at bilen faktisk har været til rådighed for privat kørsel og der derfor skal ske beskatning. Bevisbyrden påhviler altså den ansatte i forhold til skattemyndighederne. En fraskrivelseserklæring kombineret med kørebog er stærke argumenter, når bevisbyrden skal løftes. 60-dages-reglen midlertidig arbejdsplads ingen beskatning 60-dages-reglen er en af undtagelserne til, at kørsel mellem bopæl og en arbejdsplads er privat kørsel, idet reglen fastslår, at kørsel mellem bopælen og en midlertidig arbejdsplads er erhvervsmæssig kørsel. En midlertidig arbejdsplads er defineret som en arbejdsplads, hvor den ansatte højst kører til 60 gange/arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Kørsel til den midlertidige arbejdsplads flere gange samme dag tæller kun som en gang. Hvis det kan dokumenteres, at kørsel mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted holder sig indenfor rammerne af bestemmelsen, skal der ikke ske beskatning af fri bil. Side 5 af 10

6 Der behøver ikke være tale om 60 arbejdsdage efter hinanden, men sammentællingen afbrydes dog, hvis der ikke er kørt mellem bopælen og den pågældende arbejdsplads i 60 sammenhængende arbejdsdage. Eksempel: Kørsel fra hjem til: Arbejdsplads A Arbejdsplads B Arbejdsplads A Arbejdsplads B Arbejdsplads C Arbejdsplads A Antal arbejdsdage 60 dage 10 dage 10 dage 55 dage 11 dage 40 dage Medarbejderen kan køre til arbejdsplads A igen, da han har arbejdet mindst 60 dage på en anden arbejdsplads B + C = = 66 dage. Det er kun kørsel direkte mellem bopælen og den midlertidige arbejdsplads, der tæller med. Kørsel til den pågældende arbejdsplads i løbet af dagen, hvor der ikke køres direkte til eller fra bopælen, regnes ikke med. I praksis skal man altså have et system, der både monitorerer rullende 60-dages-perioder og registrerer, hvilke arbejdspladser en ansat kører til hjemmefra, for at kunne overholde 60-dagesreglen. Herudover skal systemet kunne registre 60-dages karensperioder fra konkrete midlertidige arbejdssteder. Særligt kørselsmønster: Hvis medarbejderens job/arbejdsfunktion indebærer, at medarbejderen har et kørselsmønster med kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage om året, anses kørslen fuldt ud som erhvervsmæssig. I disse tilfælde er det ikke et krav, at der føres kørselsregnskab for at dokumentere, at der kun er kørt erhvervsmæssigt, men SKAT kan ved konkret tvivl om, hvorvidt reglerne bliver overholdt pålægge medarbejderen, at føre kørselsregnskab i et år fremadrettet. Det kan være med til at sandsynliggøre, at man som medarbejder har et særligt kørselsmønster, hvis det er omfattet af stillingsbeskrivelsen i ansættelseskontrakten. 25-gange reglen ingen beskatning En anden undtagelse til hovedreglen om, at kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er privatkørsel, der udløser beskatning af fri bil, hvis det foregår i arbejdsgivers bil, er 25-gange reglen. Reglen hviler på praksis fastsat af Skatterådet. Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og arbejdsgiveres adresse op til 25 gange om året udløser ikke beskatning af fri bil, hvis følgende betingelser er opfyldt: Bilen tages med hjem til bopælen og skal udelukkende bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller Side 6 af 10

7 efter at bilen udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt, køres der til bopælen og næste dag køres direkte til arbejdspladsen, og den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat, og der føres kørselsregnskab, der dokumenterer, at bilen ikke bruges til privat kørsel. Det er SKATS opfattelse, at hvis en person kører mere end 25 gange i forskellige biler, så er det den bil, vedkommende kører i den 26. gang, som vedkommende skal beskattes af. Vedkommende skal således dels beskattes af fri bil i minimum en måned, dels fremover beskattes af fri bil (indtil personen får ændrede bil-vilkår). Det fremgår ligeledes af SKATS juridiske vejledning, at det er Skatteministeriets opfattelse, at hvis en bil tages med hjem, f.eks. fordi den ansatte skal på kursus de efterfølgende 3 dage og hver dag kører mellem kursusstedet (en midlertidig arbejdsplads) og bopælen, tæller denne kørsel kun som en gang. Når der køres tilbage til arbejdsgiverens adresse efter endt kursus den sidste dag, tæller dette også som en gang, altså 2 gange i alt. Chaufførreglen Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere materialer, værktøj, varer eller personer, må starte og slutte det daglige arbejde ved at køre til og fra bopælen i bilen, uden at det medfører beskatning af fri bil. Det er en betingelse, at det er medarbejderens primære opgave at være chauffør i bilen. En person, der får stillet en bil til rådighed for at kunne fungere som chauffør for arbejdsgiveren uden at have det som sin primære opgave, beskattes dog heller ikke, hvis chaufføren dagligt kører personer mellem opsamlingssteder, der ligger mellem chaufførens hjem og arbejdsplads, hvilket i praksis vil sige samler personer op eller sætter personer af på turen mellem bopæl og arbejdsplads. Det er et krav for at undgå beskatning: at der er indgået aftale om at bilen ikke må benyttes privat og at den rent faktisk ikke bruges privat og at der føres kørselsregnskab og at kørslen foregår i den bil, som chaufførarbejdet i øvrigt foretages i. De samme regler gælder, hvis en ansat af arbejdsgiveren undtagelsesvis er blevet pålagt at transportere øvrige deltagere i forbindelse med en tjenesterejse. I disse tilfælde må den medarbejder, der faktisk fungerer som chauffør på den konkrete tjenesterejse, tage bilen med til bopælen dagen før rejsen og så samle de øvrige deltagere op den næste dag for at køre til bestemmelsesstedet. Bilen må ligeledes tages med til bopælen efter endt forretningsrejse og dagen efter køres til arbejdsstedet. Den ansatte anses ikke at have fri bil to rådighed i denne situation, men kørslen skal dokumenteres i form af kørselsregnskab. Side 7 af 10

8 Ad 2. Varevogne, der ikke er specialindrettede Beskatningsreglen i ligningslovens 16, stk. 4 gælder ikke for de såkaldte gulplade-biler, dvs. mindre vare- og lastvogne, hvor arbejdsgiver ikke har betalt moms og privatbenyttelsesafgift. Det betyder bl.a., at der ikke skattemæssigt kan stilles krav om kørebog til dokumentation af den faktiske kørsel, der foretages i bilen. Arbejdsgiver har ved ikke at betale moms og privatbenyttelsesafgift tilkendegivet, at bilerne udelukkende skal benyttes til erhvervsmæssig kørsel inden for momslovens regler, dvs. kørsel der vedrører virksomhedens momspligtige aktivitet og ikke til privat kørsel. Lovlig kørsel efter momsreglerne i en mindre varevogn, hvor der ikke er betalt moms og privatbenyttelsesafgift er følgende: Lejlighedsvis kørsel mellem bopæl og det faste arbejdssted op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, eller bilen medtages til bopælen om aftenen efter at den udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt, og der den efterfølgende dag køres direkte fra bopælen til arbejdspladsen. (Svarer til den skattemæssige 25-gange regel.) Kørsel mellem bopæl og skiftende arbejdssteder, herunder lejlighedsvis kørsel mellem bopæl og det faste arbejdssted i op til en gang pr. uge for at supplere køretøjets lager, hente værktøj, afhente arbejdssedler, tegninger og materialer etc. (Svarer til 60-dages-reglen.) Det er arbejdets karakter, der er bestemmende for, om der er tale om skiftende arbejdssteder i den forstand, at selve arbejdsfunktionen på et sted skal være tidsbegrænset og arbejdsstedet af denne grund skifter geografisk Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden. Køretøjets chauffør er af arbejdsgiver blevet pålagt at afhente og/eller sætte en kollega af på vej til eller fra arbejde. Arbejdsgiver kan beordre det mundtligt eller generelt, og det behøver ikke være en specifik situation. Svarer til den skattemæssige chaufførregel. (herom på side 7). Kørsel i forbindelse med tilkaldevagt. Konsekvenserne: Hvis der alligevel faktisk køres privat i en mindre varevogn vil det udløse: Beskatning af fri bil for den ansatte. Pligt til betaling af moms for arbejdsgiveren. Pligt til betaling af privatbenyttelsesafgift for arbejdsgiveren. Risiko for bøde af samme størrelse som momsen og privatbenyttelsesafgiften Ad 3 & 4. Særlige køretøjer, dvs. specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer. Specialkøretøjer: Side 8 af 10

9 Disse køretøjer eks. lastvogne, kranbiler - anses ikke for egnede som et alternativ til en privat bil. Privat kørsel i sådanne køretøjer udløser ikke beskatning efter ligningslovens 16, stk. 4, men eventuelt efter 16, stk. 3. Specialindrettede køretøjer: Specialindrettede køretøjer er køretøjer, der egentlig er egnede til privat kørsel, men som følge af indretningen ikke er egnede til at træde i stedet for en privat bil. Det er en betingelse, at køretøjet skal være indrettet på den specielle måde som følge af et erhvervsmæssigt behov og at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for brugeren kan udføre sit arbejde. Beskatning af kørsel i særlige køretøjer Privat kørsel i særlige køretøjer beskattes ikke efter den skematiske regel i ligningslovens 16 stk. 4, men eventuelt efter ligningslovens 16, stk. 3 - hvilket vil sige med det beløb, der svarer til hvad det ville koste at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Der skal dog skelnes mellem: a) Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads b) Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel ("svinkeærinder") c) Privat kørsel i øvrigt. a) Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads i et specialkøretøj anses ikke for fri befordring for medarbejderen. Hvis en medarbejder derfor anvender et særligt køretøj til kørsel mellem hjem og arbejde, har det alene den konsekvens, at medarbejderen ikke samtidig kan opnå almindeligt befordringsfradrag. 60-dages-reglen har ingen betydning ved denne kørsel i et særligt køretøj. Chaufførreglen: I tilknytning til kørsel mellem sin bopæl og arbejdspladsen kan medarbejderen afhente eller sætte kolleger af, når arbejdsgiveren har beordret dette på samme måde, som er gældende for de mindre varevogne, dvs. det kan være beordret mundtligt og generelt og det behøver ikke at være i en konkret situation. Ligesom det gælder for de mindre varevogne, må køretøjet i arbejdstiden også anvendes til kørsel til spisning og kørsel til at hente mad. b) Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel I tilknytning til erhvervsmæssig kørsel (inkl. kørsel mellem bopæl og arbejdsplads) kan der foretages kørsel, der afviger fra en erhvervsbestemt rute (såkaldte svinkeærinder) på op til km pr. år, for f.eks. at hente børn eller handle. Afvigelser op til et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede rute tæller dog ikke med i de km. Hvis sådanne "svinkeærinder" overstiger km pr. år skal medarbejderen beskattes af den overstigende kørsel med satsen for kørselsgodtgørelse, dvs. kr. 3,63 pr. km (2016 tal). Et skattepligtigt beløb kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, dvs. der kun skal ske beskatning, hvis medarbejderen har modtaget goder, der overvejende er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, hvor den samlede værdi overstiger kr årligt (2016 tal), svarende til km pr. år. Side 9 af 10

10 For at kunne dokumentere, at man overholder de forskellige km-grænser, kan det være endog særdeles relevant at føre kørebog. c) Privat kørsel i øvrigt Hvis køretøjet i øvrigt anvendes til privat kørsel, skal der ske beskatning med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at leje et køretøj med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Der kunne eksempelvis være tale om anvendelse af arbejdsgivers lastbil til at køre på genbrugspladsen en lørdag. Her kan tilkøbes dagsbeviser via SKAT, dog maksimalt 20 pr. år. Hvis arbejdsgiveren betaler herfor, skal den ansatte beskattes heraf som A-indkomst. Privat kørsel udover kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt private svinkeærinder jvf. ovenstående kan endvidere have momsmæssige konsekvenser. Konklusion - Fem skarpe: -o0o- 1. Ved kørsel i arbejdsgiverens almindelige biler mellem egen bopæl og midlertidige arbejdssteder skal man, for at kunne undgå beskatning af værdien af fri bil, dels kunne dokumentere sin kørsel i 60-dages perioder indenfor de seneste 12 rullende måneder til forskellige midlertidige arbejdssteder, dels kunne redegøre for eventuelle 60- dagesperioder, hvor der ikke er kørt til et bestemt midlertidigt arbejdssted, fordi en sådan medfører en ny 60-dages-periode indenfor den rullende 12-måneders periode, hvor der igen kan køres til dette midlertidige arbejdssted uden beskatning. 2. Ved kørsel i en arbejdsgivers almindelige biler eller mindre varevogne, der ikke er specialindrettede skal man, for at kunne anvende de goder som 25-gange-reglen indebærer, kunne holde styr på, dels hvor mange gange man som ansat kører til arbejdspladsen i arbejdsgiverens forskellige biler, dels via kørselsregnskab kunne dokumentere, at bilerne ikke er brugt privat. 3. Ønsker man at kunne dokumentere, at man er omfattet af reglerne om særligt kørselsmønster og derved undgå et egentligt pålæg fra SKAT om i fremtiden at skulle føre kørebog i et år kan man med fordel vælge elektronisk kørebog fra begyndelsen. 4. Ved kørsel i særlige køretøjer kan det være endog særdeles relevant at føre kørebog for at kunne dokumentere at man overholder både grænsen for svinkeærinder (1.000 km pr. år) og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder (svarende til km pr. år). 5. Formodningsreglen om at arbejdsgiverens almindelige biler er til rådighed for privat kørsel, hvis de tages med til bopælen - kan ikke afkræftes uden at der føres fuldstændig kørebog. En fraskrivelseserklæring kombineret med en fuldstændig kørebog er stærke argumenter, når bevisbyrden overfor SKAT skal løftes. Side 10 af 10

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2017

BILER SKAT OG MOMS 2017 Torvegade 22 7330 Brande Tlf. 97 18 03 66 Hjortsvangen 4 7323 Give Tlf. 75 73 19 11 Thrigesvej 3 7430 Ikast Tlf. 97 15 40 22 Industrivej Nord 15 Birk, 7400 Herning Tlf. 97 12 50 22 Ballevej 2B 8600 Silkeborg

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR.

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen To domme fra

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf - 1 Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om beskatning af fri bil henholdsvis fradrag for erhvervsmæssig kørsel har gennem tiden levet en

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2016 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for virksomheder og ansatte at overskue

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som:

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som: Gulpladebiler - skattemæssig henseende Nedenstående er en genopfriskning af skatteregler for anvendelse af gulpladebiler, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssigt brug med tilladt totalvægt

Læs mere

Reglerne for beskatning

Reglerne for beskatning skatteregler 2015 Få styr på bilskatten i 2015 Reglerne for beskatning af fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiver burde være enkle og gennemskuelige det er de bare ikke i praksis. Firmabilens skatteekspert

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 254 Offentligt J.nr. 2008-311-0020 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage En manglende underskrift og godkendelse på et enkelt bilag fra arbejdsgiveren kan blive dyrt for de mange tusinde danskere, der hvert år får skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0020 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere