Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter"

Transkript

1 Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger på en undersøgelse, der er gennemført i løbet af maj Undersøgelsens metode og repræsentativitet behandles sidst i notatet. Resultater Blandt undersøgelsens resultater skal især fremhæves følgende: Medlemmer af Danske Fysioterapeuter er meget åbne over for videreuddannelse. Kun 12 procent af respondenterne har aldrig overvejet, om de skal videreuddanne sig. Ønsket om specialisering er den primære årsag til, at fysioterapeuter overvejer videreuddannelse. Fire uddannelser indgår i særlig grad i fysioterapeuternes overvejelser. Det gælder kandidatuddannelsen i fysioterapi, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, masteruddannelsen i rehabilitering samt kandidatuddannelsen i idræt og sundhed. Erhvervserfaring anses generelt som en forudsætning for, at man kan få det optimale ud af videreuddannelse. 71 procent af fysioterapeuterne giver udtryk for, at man bør have arbejdet nogle år som fysioterapeut, før man videreuddanner sig. Privatøkonomien fylder i overvejelserne om videreuddannelse. 68 procent giver udtryk for, at det kan være vanskeligt at få privatøkonomien til at hænge sammen under et kandidatstudium. Fysioterapeuterne peger på en række forhold, som ville gøre det mere attraktivt for dem at gennemføre en master eller kandidatuddannelse. Det gælder især mulighed for at gennemføre en kandidatuddannelse på deltid, større geografisk spredning i uddannelsestilbuddene samt flere og mere specialiserede uddannelser. Undersøgelsens resultater gennemgås nærmere i det følgende. Dato: 24. juni Tlf. direkte: I denne undersøgelse skelnes der mellem videreuddannelse og efteruddannelse. Videreuddannelse er i denne sammenhæng kandidat- og masteruddannelser, som udbydes af landets universiteter. Efteruddannelse er i denne sammenhæng fagligt relevante konferencer, temadage eller kurser. 1/22

2 Udbredt at overveje videreuddannelse Et stort flertal af Danske Fysioterapeuters medlemmer har på et eller andet tidspunkt gjort sig overvejelser om, hvorvidt de burde søge om optagelse på en master- eller kandidatuddannelse. Blot 12 procent har aldrig gjort sig sådanne overvejelser. Blandt de, der har overvejet at videreuddanne sig, er der fortsat mange, der er uafklarede. Figur 1. Har du overvejet at videreuddanne dig på universitetet? Note: ne er blevet spurgt, om de har overvejet at videreuddannet sig på universitetet (n=1.957)., der har angivet, at de aldrig har overvejet at videreuddanne sig og respondenterne, der har angivet, at de er i gang med/allerede har gennemført en master- eller kandidatuddannelse er alene blevet bedt om at besvare en række spørgsmål om baggrund (herunder køn, alder og sektor). De har således ikke fået de øvrige spørgsmål i undersøgelsen. To grupper, nemlig de selvstændige og de ledige, er knap så åbne over for at videreuddanne sig som andre fysioterapeuter: Blandt de selvstændige har 39 procent enten besluttet sig for ikke at videreuddanne sig (19 procent) eller aldrig overvejet at videreuddanne sig (20 procent). Blandt de ledige har 38 procent enten besluttet sig for ikke at videreuddanne sig (25 procent) eller aldrig overvejet at videreuddanne sig (13 procent). Begrundelse for videreuddannelse Ønsket om specialisering er en fremherskende årsag til at fysioterapeuter overvejer at gennemføre en videreuddannelse. Det fremgår af figur 2, der viser respondenternes vurdering af en række mulige begrundelser for at overveje videreuddannelse. 2/22

3 Figur 2. Begrundelser for videreuddannelse Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de er enige eller uenige i de opstillede begrundelser for videreuddannelse (n=1.488). 86 procent overvejer at videreuddanne sig for at specialisere sig inden for et særligt område. Blandt dem, er der mange der vurderer, at fokus i de videreuddannelser, der tilbydes på danske universiteter er mere fokuserede på karriereveje som forsker eller udviklingskonsulent end på specialisering i det kliniske arbejde. Derfor overvejer nogle i stedet at deltage i private kurser, som fx uddannelsen i manuel fysioterapi (den såkaldte MT-uddannelse) eller uddannelsen til osteopat. Andre overvejer at videreuddanne sig i udlandet ved fx at følge masteruddannelsen i manuel terapi i Norge eller masteruddannelsen i sportsfysioterapi i Australien. 38 procent overvejer videreuddannelse med det formål at blive udviklingsterapeut (eller lignende), 31 procent ønsker at kvalificere sig til at blive leder, mens 23 procent ønsker at blive forsker. Endelig er der 14 procent, der overvejer videreuddannelse med den begrundelse, at det aktuelt er vanskeligt at finde arbejde, og at det er bedre at videreuddanne sig i stedet for at være ledig. Kvinder og mænd Kvinder og mænd adskiller sig fra hinanden på spørgsmålet om, hvorfor de overvejer videreuddannelse. Kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at ville videreuddanne sig for at blive udviklingsterapeuter, mens mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at ville videreuddanne sig for at blive ledere og forskere, jf. figur 3 nedenfor. Blandt kvinderne er det således 41 procent, der erklærer sig enige eller meget enige i, at de vil videreuddanne sig, fordi de ønsker at kvalificere sig til at kunne varetage stillingen som udviklingsterapeut. Blandt mændene er den tilsvarende andel på 31 procent. Det er sikkert at sidde på skolebænken. Det er hårdt at søge job og være uvis om, hvad ens fremtid bringer. - Fysioterapeutstuderende om sine overvejelser om videreuddannelse 3/22

4 Blandt mændene er der omvendt 37 procent, der angiver, at de vil videreuddanne sig for at blive ledere, mens 29 procent er enige i, at de vil videreuddanne sig for at blive forskere. Blandt kvinder er de tilsvarende andele henholdsvis 29 procent og 21 procent. 2 Figur 3. Kvinder og mænds begrundelser for videreuddannelse Pct Udviklingsterapeut Leder Forsker Kvinder Mænd Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de er enige eller uenige i, at de ønsker at videreuddanne sig fordi de vil være henholdsvis udviklingsterapeut, leder eller forsker. Andelene i figuren er udtryk for dem, der har erklæret sig enige eller meget enige. Deltagerne i undersøgelsen har haft mulighed for at uddybe deres overvejelser om videreuddannelse. En del respondenter angiver, at deres ønsker om at videreuddanne sig primært er drevet af nysgerrighed og ønsket om faglig fordybelse og udvikling. Andre mener videreuddannelse er afgørende for, at de kan klare sig i konkurrencen om de interessante stillinger. Derudover er der flere, som ønsker at gennemføre en videreuddannelse for at kvalificere sig til at blive underviser. Flere respondenter forklarer, at de ønsker at videreuddanne sig, for at få det fulde udbytte af den erfaring, de har fra flere år som fysioterapeut. Det gælder fx fysioterapeuter, som har arbejdet på social- eller skoleområdet, som gerne vil have mere teoretisk viden om motivation, pædagogik, psykologi, kommunikation og jura. Nogle respondenter ser desuden videreuddannelse som en vej væk fra det direkte møde med borgeren/patienten. Det gælder både dem, der ønsker at blive ledere eller undervisere, dem der føler sig nedslidt efter mange år ved briksen samt dem der har mistet interessen for faget eller for den direkte kontakt med patienterne. Efter et par års ansættelse i kommunalt regi ønsker jeg at bygge videre på de erfaringer, jeg har fået inden for rehabilitering og de problemstillinger, som opstår mellem faggrupper. - Fysioterapeut om sine overvejelser om videreuddannelse 2 Der er ikke signifikant forskel på kvinder og mænds vurdering af udsagnet om, hvorvidt de ønsker at videreuddanne sig for at specialisere sig. 4/22

5 Praktisk erfaring først Et stort flertal af Danske Fysioterapeuters medlemmer mener, at man bør have praktisk erfaring, før man videreuddanner sig. Som det fremgår af figur 4, har 71 procent af deltagerne i undersøgelsen erklæret sig enige eller meget enige i, at man bør have arbejdet nogle år som fysioterapeut, inden man videreuddanner sig på kandidat- eller masterniveau. Det er omvendt blot 8 procent, der erklærer sig uenige eller meget uenige i udsagnet. Figur 4. Man bør have arbejdet nogle år som fysioterapeut, inden man videreuddanner sig 40 Jeg er nyuddannet og vil gerne lære faget at kende, inden jeg specialiserer mig. Vil gerne være sikker på, at det er det rette jeg specialiserer mig indenfor. - Fysioterapeut om sine overvejelser om videreuddannelse Pct Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilket omfang de er enige eller uenige i, at man bør have arbejdet nogle år som fysioterapeut, inden man videreuddanner sig på kandidat- eller masterniveau (n=1.450). Denne holdning ligger i øvrigt i tråd med anbefalingerne fra det såkaldte Kvalitetsudvalg om, at bachelorer, som udgangspunkt, bør ud på arbejdsmarkedet og gøre sig nogle erfaringer, før en del af dem, vender tilbage til skolebænken og videreuddanner sig på kandidatniveau. 3 Uddannelser i fokus Fire uddannelser indgår i særlig grad i fysioterapeuternes overvejelser om videreuddannelse. Det gælder kandidatuddannelsen i fysioterapi, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, masteruddannelsen i rehabilitering samt kandidatuddannelsen i idræt og sundhed, jf. figur 5. 3 Jf. Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående uddannelser, Kvalitetsudvalget /22

6 Figur 5. Uddannelser, der indgår i fysioterapeuters overvejelser Note: ne er blevet bedt om at angive, hvilke uddannelser der indgår eller har indgået i deres overvejelser (n=1.460). 20 procent har angivet, at andre danske uddannelser indgår i deres overvejelser om videreuddannelse. ne har i den forbindelse blandt andet peget på: En række kandidatuddannelser, herunder human fysiologi, psykologi, medievidenskab, rehabilitering, medicin, socialt arbejde, pædagogisk antropologi, biomedicinsk teknik, velfærdsteknologi, human ernæring, global sundhed. 4 En række masteruddannelser, herunder humanistisk palliation, sexologi, offentlig ledelse, innovation, professionel kommunikation, mindfullness, sundhedspædagogik og sundhedsfremme, smertehåndtering, organisationspsykologi, sundhedsantropologi, idræt og velfærd. En række efteruddannelsestilbud som fx uddannelse i mekanisk diagnostik og terapi (MDT) og uddannelse i muskoloskeletal fysioterapi (MT) procent af respondenterne har angivet, at de har overvejet videreuddannelse i udlandet. De har blandt andet peget på masteruddannelser i muskoloskeletal fysioterapi, manuel terapi, sportsfysioterapi, osteopati, pain management, Applied exercise physiology, Cardiorespiratoy physiotherapy, Sports biomechanics, akupunktur, Basic Body Awarenes Methodology, Advanced clinical practice samt psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. 4 Det kan umiddelbart være vanskeligt for fysioterapeuter at blive optaget på flere af disse uddannelser. Det gælder fx kandidatuddannelsen i human fysiologi, kandidatuddannelsen i psykologi og kandidatuddannelsen i medicin. 5 Hertil kommer en række øvrige efteruddannelsestilbud, som fx uddannelsen til akupunktør, coach, alternativ behandler m.fl. 6/22

7 I det omfang, respondenterne har sat geografi på deres uddannelsesønsker, er det primært Norge, Sverige, Storbritannien og Australien der bliver nævnt. Barrierer og løsninger I det følgende beskrives en række barrierer for, at fysioterapeuter benytter sig af videreuddannelse. ne har haft mulighed for at foreslå ændringer, som kan nedbryde disse barrierer. De beskrives ligeledes. Økonomi: Penge er en barriere for, at fysioterapeuter videreuddanner sig. Det kommer til udtryk på flere måder. Vælger man fx at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse, er det vanskeligt at fastholde sin beskæftigelse, da der er tale om et fuldtidsstudium. Derfor må man som udgangspunkt leve af SU under en kandidat uddannelse. Det kan være vanskeligt, hvis man fx har etableret familie eller købt bolig. Som det fremgår af figur 6 er 68 procent af respondenterne i denne undersøgelse enige i, at det er vanskeligt at få privatøkonomien til at hænge sammen under en kandidatuddannelse. Figur 6. Privatøkonomien er en barriere for at tage en kandidatuddannelse Pct Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de er enige eller uenige i, at det er vanskeligt at få privatøkonomien til at hænge sammen under en kandidatuddannelse (n=1.450). Studerende på professionsbacheloruddannelsen er mindre tilbøjelige til at vurdere, at privatøkonomien er en barriere for at gennemføre et kandidatstudie. Kun 34 procent erklærer sig således enige eller meget enige i, at det er vanskeligt at få privatøkonomien til at hænge sammen under kandidatuddannelsen. En oplagt måde at overkomme den økonomiske barriere er, at udbyde kandidatuddannelsen på deltid, så det er muligt at fastholde sit arbejde. 6 Som det fremgår af figur 7 vurderer 70 procent af respondenterne, at en sådan 6 Det er i øvrigt et af forslagene, der indgår i Kvalitetsudvalgets første analyserapport, Nye veje Fremtidens videregående uddannelsessystem, Kvalitetsudvalget /22

8 ændring i meget høj grad eller i høj grad vil påvirke dem til at begynde på en kandidatuddannelse. Figur 7. Vil kandidatuddannelsen være mere attraktiv, hvis den kunne gennemføres på deltid? Pct I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad det ville påvirke dem til at påbegynde en kandidatuddannelse, hvis kandidatuddannelsen i fremtiden kan gennemføres på deltid, så det er muligt at fastholde sit arbejde (n=1.393). Andre respondenter har peget på, at muligheder for fjernundervisning eller forudsigelighed i, hvornår undervisningen foregår, ville gøre det muligt for dem at fastholde deres arbejde (evt. på nedsat tid) og dermed undgå en helt så stor nedgang i deres økonomiske forhold. Vælger man i stedet at videreuddanne sig på en masteruddannelse kan man typisk fortsætte med at arbejde og dermed fastholde sin indtægt, da uddannelsen foregår på deltid og undervisningen typisk gennemføres i weekenden eller om aftenen. Udfordringen er i den forbindelse, at masteruddannelser ikke som kandidatuddannelser er gratis at følge. Man skal enten selv betale de mere end kr. i deltagergebyr eller overtale sin arbejdsgiver til at gøre det. Denne brugerbetaling udgør en væsentlig økonomisk barriere. For mange er det som citatet til højre illustrerer ikke tydeligt, at det kan betale sig, at have en så betragtelig nedgang i indtægt over en årrække. Det skal ses i sammenhæng med, at der som det fremgår senere af figur 8 blot er 20 procent af respondenterne, der vurderer, at der er efterspørgsel efter fysioterapeuter med en master- eller kandidatuddannelse. Flere respondenter vurderer samtidig, at den løn de vil få efterfølgende ikke modsvarer de udgifter de har i forbindelse med studiet. Endelig angiver flere praktiserende fysioterapeuter, der er omfattet af overenskomsten med Danske Regioner og KL, at de ikke har økonomisk incitament til at videreuddanne sig. Det skyldes, at de ikke kan hæve deres honorar, selvom de kan yde en bedre ydelse, fordi de har gennemført en kandidat- eller masteruddannelse. Jeg er bekymret for det økonomiske. Med to år på SU, skal der en væsentlig lønstigning til efterfølgende, for at opveje løntabet under studiet. - Fysioterapeut om sine overvejelser om videreuddannelse 8/22

9 Manglende viden: Når man skal tage stilling til videreuddannelse er der mange spørgsmål, der melder sig. Herunder ikke mindst spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at komme ind på den givne uddannelse og om der efter endt uddannelse vil være nogen, der vil ansætte en. Som det fremgår af figur 8, er det to spørgsmål, som respondenterne ikke har et klart svar på: Kun 17 procent oplever, at det er tydeligt, hvilke kandidat- og masteruddannelser, de kan blive optaget på. Og 30 procent ved ikke, om der er efterspørgsel efter fysioterapeuter med en kandidat- eller masteruddannelse. 7 Jeg vil gerne videreuddanne mig, men har svært ved at finde ud af, om det skal være kandidat eller master (betalt vs. selvbetalt), hvor det skal foregå (Danmark eller udlandet) og overskue, hvilke muligheder der er. - Fysioterapeut om sine overvejelser om videreuddannelse Figur 8. Viden om optag og efterspørgsel Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de er enige eller uenige i udsagn om optag og efterspørgsel (n=1.450). Ikke overraskende efterspørger respondenterne gennemgående mere viden om, hvilke muligheder de har for at videreuddanne sig 8, om indholdet på de enkelte uddannelser, hvad det kræver at gennemføre de enkelte uddannelser og mulighederne for at finde arbejde efterfølgende. 9 Udbud: ne peger på to forhold vedrørende udbuddet af videreuddannelse, som gør, at de er tilbageholdende med at videreuddanne sig. For det første er der en del fysioterapeuter, der vurderer, at det aktuelle udbud af master- og kandidatuddannelser er for teoretisk i sit indhold. De efterlyser i stedet praksisorienterede specialeuddannelser (fx inden for neurologi, pædiatri, ryglidelser og idræt), som de i mangel af danske uddannelser i 7 Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at Uddannelses- og forskningsministeriet for nylig har lanceret hjemmesiden uddannelseszoom.dk, som blandt andet skal gøre det lettere for potentielle studerende, at danne sig et billede af efterspørgslen efter personer, der har gennemført bestemte uddannelser. 8 Det følger af kandidatadgangsbekendtgørelsen, at universiteterne skal oplyse om adgangskrav samt ansøgnings- og optagelsesprocedurer på deres hjemmeside og i deres studieordning. 9 Her efterlyses blandt andet, at det fremgår klarere af jobannoncer, at arbejdsgiveren efterspørger fysioterapeuter med en master- eller kandidatuddannelse. 9/22

10 stedet opsøger på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Som det fremgår af figur 9 ville 59 procent af deltagerne i undersøgelsen være mere tilbøjelige til at påbegynde en kandidatuddannelse, hvis der blev udbudt flere specialiserede uddannelser. Figur 9. Vil du påbegynde en kandidatuddannelse, hvis der i fremtiden udbydes specialiserede uddannelser (fx i pædiatri eller gerontologi)? Pct I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad det ville påvirke dem til at påbegynde en kandidatuddannelse, hvis der i fremtiden udbydes specialiserede kandidatuddannelser i fysioterapi (f.eks. kandidatuddannelse i pædiatrisk fysioterapi eller kandidatuddannelse i gerontologisk fysioterapi) (n=1.392). Flere peger i den forbindelse på, at mere specialiserede uddannelser vil gøre det lettere for dem at redegøre for den konkrete nytte i klinikken af den givne uddannelse. Det vil have stor værdi, hvis de skal kunne overbevise deres arbejdsgiver om, at han eller hun skal betale for uddannelsen. Enkelte har desuden påpeget, at det formentlig vil være lettere at overbevise deres arbejdsgiver om at finansiere uddannelsen, hvis den er tilrettelagt på en måde, så arbejdsgiveren også kan se værdien af uddannelsen, mens den gennemføres. Det kan fx ske ved at de studerende på en masteruddannelse gennemfører udviklingsprojekter eller lignende, som tager udgangspunkt i deres arbejdsplads. For det andet er der mange, der oplever, at afstanden til uddannelsesinstitutionen er en barriere. Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvorvidt de er villige til at pendle eller flytte til en anden landsdel, hvis de kom ind på den rigtige kandidat- eller masteruddannelse. Som det fremgår af figur 10 er 54 procent villige til at pendle, mens blot 14 procent er villige til at flytte til en anden landsdel. 10/22

11 Figur 10. Mobilitet og videreuddannelse Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de er enige eller uenige i de to udsagn om mobilitet (n=1.450). De helt unge, de ledige og de studerende er mere tilbøjelige til at ville flytte til en anden landsdel for at videreuddanne sig. Mens der samlet set er 14 procent af respondenterne, der er villige til at flytte til en anden landsdel, gælder det for 28 procent af de årige, 29 procent af de ledige og 41 procent af de studerende. Mænd adskiller sig i øvrigt fra kvinder ved at være mere åbne over for at pendle eller flytte. 20 procent af mændene og 12 procent af kvinderne er villige til at flytte, mens 61 procent af mændene og 51 procent af kvinderne er villige til at pendle. Som det fremgår af figur 11 efterspørger respondenterne større geografisk spredning af de udbudte videreuddannelser. 59 procent af deltagerne i undersøgelsen ville finde det attraktivt, hvis kandidatuddannelsen i fysioterapi i fremtiden blev udbudt i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Figur 11. Vil du påbegynde en kandidatuddannelse i fysioterapi, hvis den blev udbudt flere steder? Pct I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Note: ne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad det ville påvirke dem til at påbegynde en kandidatuddannelse, hvis kandidatuddannelsen i fysioterapi i fremtiden udbydes i København, Aarhus, Odense og Aalborg (n=1.392). 11/22

12 Manglende tid og interesse: I en undersøgelse som denne, er der risiko for, at man kun interesserer sig for, de, der ønsker at videreuddanne sig. Dermed bliver man blind for den store gruppe af fysioterapeuter, som ikke synes videreuddannelse i form af en master- eller kandidatuddannelse er relevant for dem. Jeg er håndværker, ikke akademiker. - Fysioterapeut om sine overvejelser om videreuddannelse Derfor er det værd at gentage, at hver fjerde medlem af Danske Fysioterapeuter enten aldrig har overvejet videreuddannelse eller har overvejet det, men besluttet sig for ikke at videreuddanne sig, jf. figur 1. Mange af respondenterne begrunder den manglende interesse med, at de hellere vil prioritere deres familie og fritid, mens andre angiver, at de er godt tilfredse med at varetage deres arbejde og sideløbende deltage i efteruddannelsestilbud og kurser udbudt i privat regi. 12/22

13 Metode Analysen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer. Undersøgelsen blev gennemført maj Undersøgelsens målgruppe var medlemmer, der er potentielle studerende på videregående uddannelser. Følgende medlemmer blev udvalgt fra Danske Fysioterapeuters medlemsregister og kontaktet: Ordinære medlemmer, født efter , der ikke havde en kandidatgrad. Studerende medlemmer, født efter , med forventet afslutning som fysioterapeut i juni I alt medlemmer blev kontaktet (heraf ordinære medlemmer og 415 studerende) besvarede skemaet helt, mens 174 svarede delvist. som kun har besvaret dele af spørgeskemaet indgår også i rapporten. Dermed opnåede vi en svarprocenten på 22%, som var højere end forventet. Vi valgte at kontakte et stort antal medlemmer for at få en så valid undersøgelse som muligt og få mulighed for at analysere forskelle på tværs af forskellige kriterier, som fx køn, alder og sektor. For at afgøre, om der er væsentlige forskelle på tværs af køn, alder og aktuelle ansættelsesforhold, er der gennemført signifikanstest på disse variable. 10 I det omfang, at der er fundet relevante og signifikante forskelle er de beskrevet i notatet. Som det fremgår af figur 12, 13 og 14 adskiller deltagerne i undersøgelsen sig ikke i væsentlig grad fra den samlede målgruppe for undersøgelsen i forhold til køn, alder og sektor. Undersøgelsens resultater kan således betragtes som repræsentative. Figur 12. Repræsentativitet i aldersfordeling Besvarelser 32% 36% 31% 1% Population 28% 39% 32% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under Note: Population afspejler alle kontaktede medlemmer i undersøgelsen. 10 Der er gennemført signifikanstest på spørgsmål 8a, b, c, d samt 11b og 11c, jf. spørgsmålsnummereringen i tabelbilaget. 13/22

14 Figur 13. Repræsentativitet i kønsfordeling Besvarelser 24% 76% Population 27% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mænd Kvinder Note: Population afspejler alle kontaktede medlemmer i undersøgelsen. Figur 14. Repræsentativitet i sektorfordeling Besvarelser 38% 20% 3% 11% 16% 4% 7% 3% Population 31% 16% 2% 9% 18% 1% 5% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ansat i kommune Ansat i region Ansat i staten Privat ansat Selvstændig Ledig Studerende Andet Note: Population afspejler alle kontaktede medlemmer i undersøgelsen. Den relativt store andel andet i populationen skyldes primært manglende beskæftigelsesoplysninger. Ser man bort fra uoplyste, er der stor ensartethed mellem de to fordelinger. 14/22

15 Tabelbilag 1. Køn Mand ,0% Kvinde ,0% I alt ,0% 3. Hvad er din nuværende situation? Ansat i kommune ,8% Ansat i region (f.eks. på et hospital) ,7% Ansat i staten 49 2,5% Privat ansat (f.eks. på en fysioterapeutisk klinik) ,3% Selvstændig (f.eks. klinikejer/kliniklejer) ,8% Ledig 69 3,5% Studerende 130 6,6% Andet (skriv venligst) 58 2,9% I alt ,0% 4. Hvor har du gennemført/gennemfører du din grunduddannelse i fysioterapi? Metropol, København ,0% UCC, Hillerød 52 2,6% UC Sjælland, Roskilde 28 1,4% UC Sjælland, Næstved 179 9,1% UC Lillebælt, Odense ,8% UC Syddanmark, Esbjerg 182 9,3% UC Syddanmark, Haderslev 13 0,7% VIA UC, Holstebro 184 9,4% VIA UC, Aarhus ,3% UC Nordjylland, Aalborg 182 9,3% Andet (skriv venligst) 103 5,2% I alt ,0% 15/22

16 7. Har du overvejet at videreuddanne dig på universitetet? a. Ja - jeg er i gang med/har allerede gennemført en master- eller kandidatuddannelse ,0% b. Ja - jeg har besluttet mig for at videreuddanne mig ,8% c. Ja - jeg overvejer stadig, om jeg skal videreuddanne mig ,4% d. Ja - men jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil videreuddanne mig ,1% e. Nej - det har jeg aldrig overvejet ,7% I alt ,0% 8. I hvilken grad passer følgende begrundelser på dine overvejelser om videreuddannelse? Jeg vil videreuddanne mig fordi... - a. Jeg ønsker at specialisere mig inden for et særligt område. Meget uenig 22 1,5% Uenig 30 2,0% Hverken/eller 120 8,1% Enig ,4% Meget enig ,1% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 28 1,9% I alt ,0% 8. I hvilken grad passer følgende begrundelser på dine overvejelser om videreuddannelse? Jeg vil videreuddanne mig fordi... - b. Jeg ønsker at kvalificere mig til at kunne varetage stillingen som udviklingsterapeut (eller tilsvarende). Meget uenig ,9% Uenig ,9% Hverken/eller ,2% Enig ,3% Meget enig ,9% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 72 4,8% I alt ,0% 16/22

17 8. I hvilken grad passer følgende begrundelser på dine overvejelser om videreuddannelse? Jeg vil videreuddanne mig fordi... - c. Jeg ønsker at kvalificere mig til at blive leder. Meget uenig ,9% Uenig ,6% Hverken/eller ,1% Enig ,7% Meget enig ,2% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 50 3,4% I alt ,0% 8. I hvilken grad passer følgende begrundelser på dine overvejelser om videreuddannelse? Jeg vil videreuddanne mig fordi... - d. Jeg ønsker at kvalificere mig til at blive forsker. Meget uenig ,0% Uenig ,5% Hverken/eller ,5% Enig ,6% Meget enig 108 7,3% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 46 3,1% I alt ,0% 17/22

18 8. I hvilken grad passer følgende begrundelser på dine overvejelser om videreuddannelse? Jeg vil videreuddanne mig fordi... - e. Det er svært at finde arbejde, og det er bedre at være på skolebænken end ledig. Meget uenig ,8% Uenig ,2% Hverken/eller ,3% Enig 147 9,9% Meget enig 66 4,4% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 111 7,5% I alt ,0% 10. Hvilke uddannelser har indgået/indgår i dine overvejelser? (Sæt gerne flere kryds) a. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san) ,8% b. Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi 69 4,7% c. Kandidatuddannelsen i fysioterapi ,2% d. Kandidatuddannelsen i idræt og sundhed ,1% e. Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ,8% f. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi ,4% g. Masteruddannelse i rehabilitering ,3% h. Master of Public Health ,9% i. Andre danske uddannelser (udfyld hvilken) ,5% j. Udenlandsk videreuddannelse (udfyld hvilken) 140 9,6% I alt ,0% 18/22

19 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - a. Det er vanskeligt at få privatøkonomien til at hænge sammen under en kandidatuddannelse. Meget uenig 24 1,7% Uenig 67 4,6% Hverken/eller ,9% Enig ,6% Meget enig ,0% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse ,3% I alt ,0% 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - b. Jeg er villig til at FLYTTE til en anden landsdel, hvis jeg kan komme ind på den rigtige kandidat- eller masteruddannelse. Meget uenig ,6% Uenig ,6% Hverken/eller ,1% Enig 140 9,7% Meget enig 60 4,1% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 57 3,9% I alt ,0% 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - c. Jeg er villig til at PENDLE til en anden landsdel, hvis jeg kan komme ind på den rigtige kandidat- eller masteruddannelse. Meget uenig 123 8,5% Uenig ,4% Hverken/eller ,1% Enig ,7% Meget enig ,6% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 53 3,7% I alt ,0% 19/22

20 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - d. Det er tydeligt for mig, hvilke kandidat- og masteruddannelser jeg kan blive optaget på. Meget uenig ,3% Uenig ,7% Hverken/eller ,6% Enig ,8% Meget enig 51 3,5% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse ,1% I alt ,0% 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - e. Man bør have arbejdet nogle år som fysioterapeut, inden man videreuddanner sig på kandidat- eller masterniveau. Meget uenig 49 3,4% Uenig 66 4,6% Hverken/eller ,9% Enig ,3% Meget enig ,4% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 51 3,5% I alt ,0% 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? - f. Der er efterspørgsel efter fysioterapeuter med en kandidat- eller masteruddannelse. Meget uenig 39 2,7% Uenig ,6% Hverken/eller ,1% Enig ,8% Meget enig 57 3,9% Ved ikke/ønsker ikke at oplyse ,8% I alt ,0% 20/22

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere