Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017"

Transkript

1 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017

2 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads København K Telefon Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

3 Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet trods højt indkomstniveau Nyt kapitel Det private forbrug er mindre i Danmark end i gennemsnittet af OECD-landene på trods af, at Danmark er et af de rigeste lande i verden målt på BNP. Siden 2000 er familiernes private forbrug vokset langsommere i Danmark end i flertallet af OECD-landene, og den gennemsnitlige vækst i det private forbrug pr. indbygger har været negativ siden konjunkturtoppen i Det internationalt set lave niveau for det private forbrug kan overvejende henføres til, at den offentlige sektor og skattetrykket er større i Danmark end i de fleste andre lande. Indregnes de skattefinansierede offentlige ydelser, som direkte forbruges af den enkelte dansker, er det samlede forbrug i Danmark på niveau med Sverige, men fortsat lavere end i fx Tyskland og USA. Det samlede individuelle forbrug, inklusiv individuelle offentlige serviceydelser, er dog stadig vokset langsommere end i flertallet af OECD-landene siden Modstykket til privat og offentligt forbrug er opsparing i form af investeringer og nettoeksport. Når det samlede forbrug udgør en mindre andel af BNP i Danmark end i andre lande, er det således et tegn på, at investeringerne i ind- og udland er tilsvarende større i Danmark, hvilket kan bidrage til øgede forbrugsmuligheder i fremtiden. Privat forbrug pr. indbygger Danmark er et af de mest velstående lande i verden, og var i 2015 det 7. rigeste land i OECD målt ved det købekraftskorrigerede BNP pr. indbygger. 1 Danmark ligger dermed noget over gennemsnittet i OECD, og er placeret bedre end lande som Tyskland, Sverige og Storbritannien, jf. figur 1. Når man måler på brutto- eller nettonationalindkomsten (BNI eller NNI), som er mindre brugte men principielt mere retvisende mål for velstanden, ligger Danmark placeret som nummer 4 blandt OECD-landene i 2015 (ekskl. Luxembourg). Boks 1 Hvor stor en del af et lands samlede indkomst, der forbruges, er et resultat af valg mellem forbrug nu eller opsparing, der ved positivt afkast muliggør et større forbrug senere hen. Opsparingen placeres som investeringer i ind- og udland. 1 Luxembourg medtages ikke i denne beregning, hvorfor sammenligningsgrundlaget består af 29 lande. Den samlede opgørelse kan findes i bilag 1. Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April

4 Danmark har det 13. største private forbrug pr. indbygger blandt de 29 OECD-lande, hvor der er offentliggjort data for Dermed ligger Danmark under gennemsnittet i OECD. Forskellen mellem Danmarks internationale placering i privat forbrug og BNP afspejler, at Danmark er et af de lande i OECD, hvor det private forbrug udgør den mindste andel af BNP, jf. boks 2. Det relativt lave private forbrug afspejler i første række, at Danmark har en større offentlig sektor end mange andre lande og et højt skattetryk i pct. af BNP. De lande, hvor det private forbrug udgør en mindre andel af BNP end i Danmark, inkluderer Sverige, Norge og Holland, der på linje med Danmark har en relativt stor offentlig sektor. Figur 1 BNP pr. indbygger, TUR LVA GRC HUN POL EST PRT SVK SVN CZE ESP ISR ITA EU28 OECD FRA UK FIN CAN BEL AUS ISL SWE DEU DK AUT NLD USA NOR CHE IRL Øvrig Kollektivt offentligt forbrug Individuelt offentligt forbrug Privat forbrug Anm.: De forskellige BNP-komponenter er PPP-korrigerede og opgjort pr. indbygger. Indeks 100 svarer til USA's BNP pr. indbygger. Den stiplede linje illustrerer det danske private forbrug pr. indbygger. Der er ikke offentliggjort PPP-korrigerede tal for det samlede individuelle forbrug (AIC) i OECD og EU28. For Schweiz angiver OECD, at privatforbrug og AIC har samme værdi, når der måles PPPkorrigeret. Uden PPP-korrektion er AIC større end det private forbrug. For andre lande er der ikke samme forskel i OECD-opgørelsen. En sammenligning af borgernes forbrugsmuligheder på tværs af lande bør tage højde for, at den offentlige sektor i nogle lande leverer en række serviceydelser, som i andre lande i højere grad vil optræde som privat forbrug. Det gælder navnlig udgifter til eksempelvis sundhed og uddannelse, som i høj grad er offentligt og dermed skattefinansierede i Danmark, mens de i mange andre lande i større omfang er privat finansierede og derfor tæller med i det private forbrug. For at medregne at visse offentligt finansierede serviceydelser er en del af borgernes forbrugsmuligheder, beregner OECD det samlede individuelle forbrug (actual individual consumption, AIC), der dækker over summen af det private forbrug og det individuelle offentlige forbrug. Det individuelle offentlige forbrug er defineret som de offentlige forbrugsudgifter, der kan knyttes direkte til den enkelte borger. Det drejer sig eksempelvis om udgifter til lægebehandling og undervisning. Det individuelle forbrug står i modsætning til det kollektive offentlige forbrug, der eksempelvis dækker over udgifter til politi og forsvar, som ikke direkte kan 4 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April 2017

5 henføres til enkeltpersoner. AIC kan dermed fortolkes som den samlede mængde af forbrugsgoder og tjenesteydelser, som husholdningerne har direkte gavn af. Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, er Danmarks internationale position højere, når man kigger på AIC frem for det private forbrug. Danmark ligger således på en 8. plads blandt OECD-landene, målt i AIC pr. indbygger. Der er dog stadig lande, herunder Tyskland, Australien og Canada, der har et større AIC pr. indbygger end Danmark på trods af, at deres BNP pr. indbygger er mindre. Det hænger sammen med, at Danmark også målt på AIC som andel af BNP ligger i den laveste halvdel af OECD-landene, jf. boks 2. Tabel 1 Privat forbrug pr. indbygger, USA Schweiz 88 3 Australien 71 4 Storbritannien 71 5 Norge 70 6 Østrig 68 7 Tyskland 68 8 Canada 67 9 Island Belgien Irland Finland Danmark Italien Frankrig Holland Sverige Spanien Israel Portugal Grækenland Slovenien Slovakiet Tjekkiet Polen Estland Letland Tyrkiet Ungarn 34 Tabel 2 Samlet individuelt forbrug (AIC) pr. indbygger, USA Norge 82 3 Schweiz 80 4 Tyskland 76 5 Australien 76 6 Østrig 74 7 Canada 72 8 Danmark 71 9 Finland Storbritannien Belgien Island Frankrig Sverige Holland Italien Irland Spanien Israel Portugal Tjekkiet Slovakiet Grækenland Slovenien Polen Estland Letland Ungarn Tyrkiet 37 OECD 65 EU28 57 Anm.: Indeks 100 svarer til hhv. USA's private forbrug og AIC pr. indbygger. Der er ikke offentliggjort samlede PPP-korrigerede tal for AIC i OECD og EU28. I fortolkningen af AIC og det private forbrug hører med, at det individuelle offentlige forbrug ikke direkte er bestemt af forbrugernes efterspørgsel. Forbrugerne har således ikke samme valgmuligheder i forhold til at bestemme mængden og kvaliteten af den offentlige service, de modtager, som de har til deres eget private forbrug. Omvendt kan den offentlige sektor gennem offentligt forbrug stille serviceydelser til rådighed for en større andel af befolkningen. Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April

6 Boks 2 BNP-sammensætning i OECD-lande Det danske private forbrug udgør ca. 47¼ pct. af BNP, hvilket er den 6. laveste BNP-andel i OECD. For AIC indtager Danmark en 13. sidste plads, og ligger dermed under OECD-gennemsnittet. Modstykket til det relativt lave private forbrug og AIC er, at det kollektive offentlige forbrug, investeringerne og nettoeksporten samlet set udgør en større andel af BNP i Danmark end i de fleste andre lande. Danmark er en lille åben økonomi, som i en årrække har haft en høj nettoeksport. Det fremgår også af figur a, hvor nettoeksporten er repræsenteret af residualen mellem 100 pct. og søjlerne. Samlet set er der den danske nettoeksports BNP-andel den 8. største i OECD. Den positive danske nettoeksport medvirker til, at den danske udlandsformue vokser. Det skaber en opsparing, som i fremtiden kan bidrage til større forbrug. Figur a Sammensætning af BNP, 2015 Pct. af BNP Pct. af BNP IRL NOR NLD SWE CZE DK HUN ISL BEL SVN EST AUT CHE DEU ISR EU28 SVK FRA FIN OECD CAN AUS ESP POL TUR ITA LVA UK PRT USA GRC Investeringer Kollektivt offentligt forbrug Individuelt offentligt forbrug Privat forbrug Anm.: Den stiplede linje illustrerer den andel af BNP, der bruges på actual individual consumption i Danmark. Residualen dækker over nettoeksporten. Den historiske udvikling i det private forbrug Den gennemsnitlige årlige realvækst i det danske private forbrug pr. indbygger har udgjort ca. ¾ pct. om året fra 2000 til 2015, hvilket er i den laveste halvdel af OECD-landene, jf. figur 2. Danske familier har dermed over de seneste ca. 15 år haft en mindre fremgang i det private forbrug end blandt andet i Sverige, USA og Storbritannien. Andre lande i EU som fx Italien, Grækenland, Tyskland og Holland har også haft en relativt lav fremgang i familiernes private forbrug i perioden. EU-gennemsnittet ligger dermed kun en anelse over forbrugsvæksten i Danmark. Når man kigger på realvæksten i AIC pr. indbygger ses omtrent samme billede, selvom der her er større vanskeligheder med at sikre sammenlignelige tal mellem landene, jf. figur 3. 6 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April 2017

7 Figur 2 Realvækst i privat forbrug pr. indbygger, Figur 3 Realvækst i samlet individuelt forbrug (AIC) pr. indbygger, Anm.: De stiplede linjer illustrerer den danske realvækst. OECD har endnu ikke offentliggjort AIC-tal for 2015 for en række lande, der derfor er udeladt af figur 4. Der er således heller ikke et EU-gennemsnit. Når man kigger på en længere periode, har væksten i det danske private forbrug været mindre end i eksempelvis USA, Tyskland og Storbritannien. I 1970 var det danske private forbrug pr. indbygger 74 pct. så stort som USA's, jf. figur 4. I 2015 udgjorde det danske private forbrug pr. indbygger 61 pct. af USA's, hvilket betyder, at amerikanske borgere har oplevet en større købekraftskorrigeret realvækst i det private forbrug end danskere over perioden. Den samme tendens ses, når man kigger på AIC over den samme tidshorisont. Den relativt lave realvækst i det danske private forbrug i forhold til fx USA kan blandt andet henføres til, at den danske velfærdsstat er blevet udbygget i årtierne siden Det indebærer, at det offentlige forbrug i Danmark er vokset fra 21 pct. af BNP i 1970 til godt 26 pct. af BNP i 2015, jf. figur 5. I samme periode blev det offentlige forbrug i USA reduceret fra 18 pct. af BNP til knap 15 pct. af BNP. På tværs af lande er der, som man ville forvente, et relativt klart mønster af, at det private forbrug i de lande, som har opbygget en relativt stor offentlig sektor, har haft en lavere vækst i det private forbrug end de lande, hvor den offentlige sektor ikke er øget tilsvarende. Forholdet mellem væksten i det private og det offentlige forbrug afspejler i sidste ende politiske prioriteringer, jf. boks 3. Det skyldes, at det offentlige forbrug bliver finansieret af skatter og afgifter. Derfor vil en forøgelse af det offentlige forbrug alt andet lige reducere husholdningernes disponible indkomst og dermed også det private forbrug. Det danske skattetryk er således steget med ca. 10 pct.point fra 1970 til 2015, jf. figur 6. Som konsekvens heraf er Danmark det land i OECD der har det største skattetryk i 2015 ifølge OECDs opgørelse, jf. figur 7. Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April

8 Figur 4 Privat forbrug pr. indbygger i forhold til USA Figur 5 Offentligt forbrug som andel af BNP DK SWE NLD UK DEU Anm.: Indeks 100 angiver det PPP-korrigerede private forbrug pr. indbygger i USA. Et højt skattetryk kan indebære forvridninger, herunder svage incitamenter til beskæftigelse, som alt andet lige reducerer BNP. Nogle offentlige udgifter fx dele af de offentlige udgifter til daginstitutioner eller undervisning kan bidrage til øget BNP, mens en række andre udgifter kan trække modsat. Desuden gælder, at når ydelser kan modtages uden eller med lav egenbetaling, kan det isoleret set reducere det økonomiske incitament til arbejde. Figur 6 Skattetryk Figur 7 Skattetryk, 2015 Anm.: Det strukturelle skattetryk i figur 8 korrigerer for engangsforhold og udsving i selskabsskatten, registreringsafgiften, pensionsafkastskatten og nordsøindtægterne. 8 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April 2017

9 Boks 3 Privat og offentligt forbrug Historisk set har der været en tendens til, at væksten i det private forbrug har været lav, når der har været en stor offentlig realvækst og omvendt, jf. tabel a. Det illustrerer det politiske valg mellem fremgang i det private eller offentlige forbrug. Realvæksten i det danske offentlige forbrug pr. indbygger udgjorde 3 pct. i gennemsnit fra , hvilket afspejler, at det var en periode, hvor den offentlige sektor blev udvidet markant. I samme periode voksede det private forbrug med 1,3 pct. om året. Det skal understreges, at realvæksten i det offentlige forbrug er målt ved input-metoden, dvs. den inkluderer ikke produktivitetsfremskridt i den offentlige sektor. Realvæksten i det offentlige forbrug kan dermed sammenlignes over perioderne, men den kan ikke direkte sammenlignes med realvæksten i det private forbrug (eller med BNP-væksten). I ses det modsatte billede, idet det offentlige forbrug pr. indbygger kun voksede med 0,4 pct. i gennemsnit. Den afdæmpede offentlige vækst bidrog til, at det private forbrug kunne vokse med 1,5 pct. Fra 1993 til 2001 oplevede Danmark et langvarigt opsving oven på recessionen i Understøttet af blandt andet reformer på arbejdsmarkedet udgjorde den årlige BNP-vækst pr. indbygger ca. 2,6 pct. i gennemsnit. I perioden voksede det private forbrug langsommere end BNP, mens vækstraten i ressourcerne til offentligt forbrug var høj på 2 pct. om året. Fra 2001 og frem mod konjunkturtoppen i 2007 (dvs. før finanskrisen) var der høj vækst i det private forbrug pr. indbygger på ca. 2,3 pct. om året. Ressourcerne til offentligt forbrug voksede med godt 1 pct. om året. Fra overophedningen i 2007 og frem til 2015 har Danmark samlet set haft en realvækst i BNP pr. indbygger på -0,2 pct. i gennemsnit. Det private forbrug pr. indbygger er faldet, mens det offentlige forbrug er vokset med 0,3 pct. i gennemsnit over perioden. Først i 2015 begyndte det private forbrug at vokse igen. Tabel a Realvækst over forskellige perioder Gns. realvækst pr. indbygger Privat forbrug 1,3 1,5 1,7 2,3-0,3 Offentligt forbrug 3,0 0,4 2,0 1,1 0,3 BNP 1,7 1,8 2,6 1,4-0,2 Anm.: Beregningen af det offentlige forbrug afspejler den input-baserede realvækst. Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April

10 Bilag 1. BNP og BNI pr. indbygger Tabel 3 BNP pr. indbygger 1 Irland Schweiz Norge USA Holland 88 6 Østrig 88 7 Danmark 87 8 Tyskland 86 9 Sverige Island Australien Belgien Canada Finland Storbritannien Frankrig Italien Israel Spanien Tjekkiet Slovenien Slovakiet Portugal Estland Polen Ungarn Grækenland Letland Tyrkiet 43 OECD 73 EU28 69 Tabel 4 BNI pr. indbygger 1 Norge Schweiz USA Danmark 88 5 Holland 86 6 Østrig 86 7 Tyskland 85 8 Sverige 85 9 Australien Belgien Irland Island Canada Finland Frankrig Storbritannien Italien Israel Spanien Tjekkiet Slovenien Slovakiet Portugal Estland Grækenland Polen Ungarn Letland Tyrkiet 42 OECD 72 EU28 67 Anm.: Indeks 100 svarer til hhv. USA's BNP og BNI pr. indbygger. Irlands BNP-tal for 2015 er markant påvirket af en (eller flere) udenlandske virksomheders flytning af immaterielle rettigheder. Irlands BNI er generelt væsentlig lavere end landets BNP da en stor del af indkomsterne tilfalder udenlandsk ejede virksomheder med base i Irland. Der er ikke offentliggjort tal for BNI for Irland og Island samt OECD-gennemsnittet i For Irland er vist BNI-tal for 2014 og for Island OECD-gennemsnittet er til illustration angivet ved at antage samme forhold mellem BNI og BNP som i Tallet for OECD-gennemsnittet af BNI pr. indbygger i 2015 er således rent illustrativt. 10 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet April 2017

11

12 fm.dk

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Dansk produktivitet opjusteret fortsat vækstudfordring løses ved både arbejdsmarkeds- og produktivitetsreformer 09-01-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen

Læs mere

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 . oktober 9 Høj vækst i de offentlige investeringer i 9 og I 9 og er der planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investeringer. Ikke siden udbygningen af velfærdsstaten i 9 erne har der været tocifrede

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt 1 F A K O N F E R E N C E UDFORDRIN GE R NE PÅ FREMTIDENS ARBEJDSM A RK ED - HVORDAN TACKLER VI DEM? 1 4. J A N U A R, 2 0 1 6 J E S P E R R A N G V

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv. Maj 2017

Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv. Maj 2017 Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv Maj 217 Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv Maj 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016 Skatteudvalget 1-17 SAU Alm.del Bilag Offentligt Skatteudvalget 17. november 1 Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Indhold: Indkomstudvikling

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Vi skal have alle med 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 1 Dansk opsving: Stigende beskæftigelse Mia. Kr. (2010-priser) 2100 2000 1900 1800 1.000 personer 3000 2900 2800 2700 Den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere