Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune"

Transkript

1 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5

2 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af Q:\\97 ALM Hyrdehøj, Roskilde\5 Analyse\5- GEO\97.geo.rap.mal.alm.docx

3 Indholdsfortegnelse Indledning.... Baggrund og formål.... Sammenfatning... Undersøgelser Mark- og laboratoriearbejde... 5 Resultater Jordbunds- og grundvandsforhold Materialeegenskaber... 6 Funderingsforhold Generelt Funderingsmetoder Funderingsdybder Styrke- og deformationsparametre Funderingsmetode Tørholdelsesforanstaltninger for udgravninger... 5 Geotekniske kontrolundersøgelser... 6 Miljøforhold... 7 Generelle bemærkninger... Tegninger: Tegning nr. B Situationsplan Bilag Bilag A Bilag - Vedlagt Signaturforklaring og definitioner er (B-B) Analyserapporten fra Højvang Miljølaboratorier A/S Side af

4 Indledning. Baggrund og formål MOE A/S har efter aftale med Fjerring A/S, på vegne af Roskilde Kommune, udført en orienterende geoteknisk undersøgelse for etablering af ny udstykning ved Hyrdehøj, Roskilde. Arealet er beliggende ved Hyrdehøjcenteret, Hydehøj Bygade og Holbækvej, Roskilde. Boringerne er placeret efter kundens ønske, midt i hver fremtidig matrikel, se situationsplan. Terrænet ved borestederne varierer fra kote +5,8 til +,5 DVR9. Undersøgelsen skal primært i korte træk klarlægge de omtrentlige funderingsforhold for fremtidig bebyggelse i området.. Sammenfatning Der er i perioden til -5-5 udført stk. geotekniske boringer til á 6 m under terræn (m u.t.). I de udførte boringer er truffet fyldjord til ca., á,5 m u.t., hvorunder der træffes senglaciale lag af ler og/eller glaciale lag af moræneler til boringerne er stoppet, á 6, m u.t. I enkelte boringer er truffet glaciale smeltevandsaflejringer sand og grus. Der er installeret ø5 mm pejlerør i alle geotekniske boringer. Boringerne blev pejlet d.-5-5 og vandspejlet blev registeret i meget varierende niveauer. I enkelte af boringerne er vandspejlet registreret tæt på eller over terræn. Der bør efterpejles såfremt det aktuelle vandspejl ønskes. For en mere detaljeret beskrivelse af jordlagene henvises til vedlagte boreprofiler, bilag -. På baggrund af de udførte boringer er det vores vurdering at der på størstedelen af arealet kan foretages direkte fundering. Lokalt kan det komme på tale med dyb direkte fundering. Gulve kan generelt udføres som terrændæk efter udskiftning med egnede sand-/grusmaterialer. I enkelte tilfælde kan det bedst betale sig at lave fundering på punktfundamenter med fritbærende gulve. Der henvises til afsnit vedr. funderingsforhold. Særligt på matriklen ved boring B bør der tages særligt hensyn til opadrettet vandtryk. Der bør foretages yderligere undersøgelser netop her. Med de trufne jordbundsforhold forventes det generelt, at eventuelt tilstrømmende vand under udgravningsarbejdet kan bortledes ved simpel lænsning, evt. suppleret med drænrender der gives fald til pumpesumpe. I tilfælde hvor grundvandsstanden er tæt ved, eller over, terræn bør der tages yderligere foranstaltninger i forbindelse med udgravningen. Det skal bemærkes, at denne rapport er en geoteknisk undersøgelsesrapport, og at de udførte boringer på arealet kun er vejledende og kun giver generelle anvisninger med hensyn til fremtidig fundering og behandling af grundvandsforhold. Der skal således foretages supplerende geotekniske undersøgelser når placering af de fremtidige bygninger mm. er fastlagt. Side af Q:\\97 ALM Hyrdehøj, Roskilde\5 Analyse\5- GEO\97.geo.rap.mal.alm.docx

5 I henhold til Eurocode 7, skal denne rapport, samt supplerende geotekniske undersøgelser, suppleres med en projekteringsrapport, når endeligt projekt kendes. Der skal iflg. Eurocode 7, DS/EN 997-:7, udføres geotekniske kontrolundersøgelser under funderingsarbejdet. Undersøgelser. Mark- og laboratoriearbejde Efter aftale er der i perioden 8 til --5 udført i alt stk. geotekniske boringer, B B ført til á 6 m under terræn (m u.t.). Der er sat filter og pejlerør i alle boringer til fortsat monitorering af grundvandsstanden. Boringerne er afsat i terrænet af MOE A/S efter anvisning fra Fjerring A/S. Samtidig blev boringernes terrænkote indmålt med GPS i koordinatsystem UTM zone og kotesystem DVR9. Boringerne er udført som 8 boringer delvis under anvendelse af foringsrør. Under borearbejdet indmålte borelederen laggrænser, udførte vingeforsøg i intakt og omrørt jord (c fv henholdsvis c rv ) og udtog repræsentative jordprøver til laboratorieanalyser og geologibedømmelse. erne er optegnet og beskrevet med angivelse af vingeforsøg og vandindhold på bilag -, vedlagt bagerst i rapporten Tilhørende signaturforklaring er givet på bilag A. Resultater. Jordbunds- og grundvandsforhold Områdets geologi består overordnet af overjord i form af muld og fyld, hvorunder der træffes senglaciale og glaciale aflejringer. I hovedparten af de udførte boringer er truffet fyldjord til ca., á,5 m u.t., hvorunder der træffes senglaciale lag af ler til, á, m u.t. Herunder træffes glacialt moræneler til boringerne er stoppet, á 6, m u.t. I syv boringer, B6, B8-B og B-B6, er der truffet lag af glacialt smeltevandssand i vekslende tykkelser. I B6, B9 og B er der, foruden fyld, kun truffet glaciale lag af smeltevandssand. I boring B er der truffet senglacialt flydejord til, m u.t., hvorunder der er truffet glacialt moræneler, lokalt afbrudt af glacialt morænegrus fra,6 til,7 m u.t. Alle boringerne er afsluttet i enten glacialt moræneler eller smeltevandssand. Der er installeret ø5 mm pejlerør i alle de geotekniske boringer. Boringerne blev pejlet d Af vandspejlspejlingerne ses, at grundvandsstanden varierer meget boringerne imellem. I de fleste andre boringer ligger grundvandsstanden mellem,8 og,7 m u.t. men især i det lavere liggende område imod NV ved søen er grundvandsstanden tæt ved terræn (B-B og til dels B- Side 5 af

6 B). Lokalt ved B er der fundet vandplanter i en del af matriklen. Det er, sammen med vendspejlet i pejlingerne, tegn på stort opadrettet grundvandsstrømning. Vandspejlet forventes at variere med årstid og nedbørsmængde. Ligeledes kan tætte ler- og morænelerlag medføre, at nedbørsvand i våde perioder ikke kan strømme hurtig nok væk igennem lerlaget og derved skabe problemer i forbindelse med udgravningsarbejderne. Inden byggeriet startes bør der genpejles, såfremt det aktuelle vandspejl ønskes bestemt. For en mere detaljeret beskrivelse af jordlagene henvises til vedlagte boreprofiler, bilag -.. Materialeegenskaber I de senglaciale aflejringer af ler er der registreret varierende vingestyrker på c fv 56 > kpa, og naturligt vandindhold, w = 5 - %. I de glaciale aflejringer af moræneler er der registreret varierende vingestyrker på c fv = 7 >5 kpa, og naturligt vandindhold, w = - %. Der kan i de trufne leraflejringer regnes med, at den udrænede forskydningsstyrke, c uk = c fv. I de glaciale aflejringer af smeltevandssand skønner vi forsigtigt den karakteristiske, plane friktionsvinkel, pl,k, til. Side 6 af Q:\\97 ALM Hyrdehøj, Roskilde\5 Analyse\5- GEO\97.geo.rap.mal.alm.docx

7 Funderingsforhold. Generelt Lag af muldblandet eller ukontrolleret indbygget fyld er uegnet til fundering af sætningsfølsomme bygninger og konstruktioner. De faste senglaciale eller glaciale lag er velegnede til fundering i geoteknisk kategori og konsekvensklasse CC. Ved vurderingen er der foretaget retlinet interpolation mellem borestederne.. Funderingsmetoder Inden der foretages en vurdering af funderingsforholdene på området, skal vi gøre rede for vores opfattelse af dybdegrænser for fundering på stribe- og enkelt-fundamenter samt terrændæk... Stribefundamenter + terrændæk (A) Direkte fundering på stribefundamenter i dybder til ca.,7 m under værende eller reguleret terræn. Terrændæk udlægges direkte efter udskiftning af maksimalt ca., m tykke bløde overfladelag (fyld, muld, muldblandede kulturlag etc.) med rene sand- / grusmaterialer, som indbygges og komprimeres effektivt i lag á -5 cm tykkelse... Stribefundamenter + fritbærende gulv (B) Hvor de bæredygtige lags overflade ligger i dybder indtil ca.,7 m u.t., men hvor udskiftningen af bløde overfladelag - eller meget skrånende terrænforhold - ville medføre opfyldning under gulv på mere end,-, m, vil gulvet erfaringsmæssigt mest økonomisk kunne udføres fritbærende. Hertil kræves dels indre stribe- eller enkelt fundamenter, ført ned til de bæredygtige jordlag, dels et fritbærende, armeret betondæk, aflagt på fundamenterne. Afløbsledninger under fritbærende gulve stroppes op i gulvkonstruktionen på velunderstøttet måde... Enkeltfundamenter + fritbærende gulv (C) Dybde til overside af bæredygtige lag:,7-,5 m. I dette tilfælde må udførelse af stribefundamenter frarådes, idet det vil være vanskeligt at foretage en effektiv oprensning af fundamentsudgravningernes bund og der er stor sandsynlighed for skred af render. Der bør udarbejdes et egentlig funderingsprojekt, som sikrer, at samtlige laster overføres til de bæredygtige lag via enkeltfundamenter. Disse kan udformes som gravede, firkantede huller, udstøbt med beton, som cirkulære udstøbte brøndringe eller ved hjælp af borede fundamenter. Der skal støbes fundament på tørt eller jordfugtigt underlag. Dette kan i sandede og siltede lag medføre, at grundvandsspejlet skal sænkes midlertidigt indtil der er støbt. For at hindre nedfald og vandindtængning fra siderne kan det være nødvendigt at anvende foringsrør (casing) i forbindelse med udførelse af borede fundamenter. Understøttet på enkeltfundamenter aflægges fundamentsbjælker, som enten kan støbes på stedet i jernbeton eller bestå af præfabrikerede jernbetonbjælker. Gulve udføres som et jernbetondæk der er fritspændende og understøttet af fundamentsbjælkerne. Afløbsledninger under gulve stroppes op i gulvkonstruktionen på velunderstøttet måde. Side 7 af

8 . Funderingsdybder I funderingsskemaet nedenfor, tabel, er angivet beliggenheden af overside bæredygtige lag (OSBL), som samtidig skal forstås som minimal funderingsdybde under fundamenter og bærende konstruktioner. Desuden er angivet OSFL (overside fastere lag), hvor der kan regnes med en større styrke end i OSBL. Endvidere er angivet afrømningsniveau (AFRN) for udskiftning af sætningsgivende lag under gulve udlagt direkte på terræn samt under befæstede arealer. VS angiver grundvandsspejlet, som det er pejlet d I sidste kolonne er angivet vores vurdering af funderingsmetode, A-C, i henhold til ovenstående beskrivelser. Boring Terrænkote OSBL AFRN VS FM nr. DVR9 m u.t. kote m u.t. kote m u.t. kote A/B/C +5,8,6 +,,6 +,, +5, B +6,,6 +,,6 +, -,8* +6,8 B +6,5,7 +5,8,5 +6,, +6, A +7,6, +5,5,7 +5,9,5 +6, C 5 +7,,8 +6,6,8 +6,6, +6, A 6 +7,8,5 +7,,5 +7,,8 +7, A 7 +7,5,7 +6,8,7 +6,8,6 +5,9 A 8 +7,,7 +6,5,7 +6,5,7 +,5 A 9 +8,6, +8,, +8,,7 +6,9 A +9,,5 +8,6,5 +8,6, +7, A +8,7,7** +8,,7 +8,,9 +5,8 A +8,,5 +5,7,5 +5,7, +7, C +8,,8 +6,,8 +6,,5 +7,5 C +8,,9 +7,,6 +7,5, +7, A 5 +8,7,5 +7,,9 +7,8,7 +7, A 6 +9,,9 +8,,9 +8,, +7, A 7 +9,9,8 +8,,8 +8,, +7,8 C 8 +9,8, +8,7,7 +9,, +8, A 9 +9,8, +8,6,7 +9,,5 +8, A +,, +8,6, +8,6, +7,6 B +,, +8,9,6 +9,6, +9, A +,5, +9,, +9,,6 +8,9 B Tabel : Funderingsskema (*Bemærk høj grundvandsstand og artetisk vandtryk; ** Skal undersøges for gennemlogning, idet der er truffet bløde lag under OSBL) Alle randfundamenter skal som minimum føres til frostfri dybde som på den aktuelle lokalitet er,9 m under fremtidigt terræn ved opvarmede bygningsdele, og, m ved uopvarmede bygningsdele. Side 8 af Q:\\97 ALM Hyrdehøj, Roskilde\5 Analyse\5- GEO\97.geo.rap.mal.alm.docx

9 . Styrke- og deformationsparametre Vi har vurderet følgende styrke- og deformationsparametre i OSBL-niveau: Udrænede forhold (lertilfældet): Udrænet forskydningsstyrke c u;k = 7 kpa Rumvægt γ/γ = / kn/m Vandindhold w = - % Konsolideringsmodul K = -8 MPa Drænede forhold Sand: Plan friktionsvinkel pl,k = Rumvægt γ/γ = 9/ kn/m Konsolideringsmodul K = MPa Generelt kan der for overjorden og fylden anvendes en rumvægt på γ/γ = 8/8 kn/m, over og under højest mulige vandspejlsniveau ved fundamentsberegninger. Styrke- og deformationsparametre bør vurderes separat på de enkelte grunde når der foreligger egentlige projekter..5 Funderingsmetode Endelig funderingsmetode afhænger af konstruktionstype samt om der skal etableres kælder eller ej på de aktuelle lokaliteter. Der skal foretages separate vurderinger i de enkelte tilfælde..5. Fundering på stribefundamenter (FM A og FM B) Randfundamenter skal funderes i frostfri dybde, dvs. minimum,9 m under fremtidigt terræn. For at imødegå revnedannelse hidrørende fra svind og differenssætninger, bør stribefundamenterne udføres med en langsgående revnefordelende armering af kamstål med et areal på ca.,5 % af betontværsnittet, fordelt med halvdelen foroven og halvdelen forneden. Gulve kan udlægges som terrændæk, når muld- og fyldlag bortgraves og erstattes med velkomprimeret, usorteret grus. I FM B skal/bør gulvkonstruktionen udføres som fritbærende understøttet af randfundamenterne. Erstatningsmateriale af friktionsmaterialer som opfylder kravene til gruspudefundering indbygges under komprimering med tilstrækkeligt svært vibrationsmateriel i lag på maksimalt -5 cm tykkelse. For optimal komprimering skal materialets vandindhold under indbygning ligge meget nær det optimale, hvilket ofte kræver vanding, selv af tilsyneladende fugtigt materiale. På opfyldninger af egnede sand- /grusmaterialer over,6 m s højde under gulve skal der iflg. Eurocode 7 gennemføres komprimeringskontrol. Kravet til komprimeringsgraden under gulve målt med isotopsonde af indbygningen under terrændækket bør være minimum 98 % Standard Proctor (SP) i gennemsnit og ingen målinger under 96 % SP, hvis der anvendes sandfyld. Lokalt ved B skal der tages højde for artesisk vandtryk. Dette kan eventuelt gøres ved en terrænregulering og/eller dræning. Alt byggeri på denne matrikel bør bero på en yderligere undersøgelse. Side 9 af

10 .5. Punktfundering (FM C) Punktfundering under anvendelse af enkeltfundamenter (borede/gravede fundamenter) og fritbærende gulvkonstruktion understøttet af enkeltfundamenter og jernbetonbjælker vil blive aktuel i områder med fundering dybere end,7 á,8 m. Det kan blive nødvendigt, at anvende foringsrør ved borearbejdet og udstøbe beton fortløbende. Randfundamentsbjælker udlagt ovenpå punktfundamenter skal enten funderes i frostfri dybde, dvs. minimum,9 m under fremtidigt terræn eller minimum,6 m u.t. såfremt der, under bjælkerne og mellem understøtningerne, udlægges et kapillarbrydende lag af singels..6 Tørholdelsesforanstaltninger for udgravninger Med de trufne jordbunds- og grundvandsforhold forventes der ikke at blive større problemer med tilstrømmende vand ved udgravning. Eventuelt tilstrømmende vand forventes bortledt ved simpel lænsning. Man skal dog især være opmærksom på, at tætte ler- og morænelerlag kan medføre, at nedbørsvand i våde perioder ikke kan strømme hurtig nok væk igennem lerlaget og derved skabe problemer i forbindelse med udgravningsarbejderne. Det anbefales derfor, at der sker løbende udstøbning af fundamentsudgravningerne for at minimere generne fra tilstrømmende vand. I tilfælde hvor grundvandsstanden er tæt ved, eller over, terræn bør der tages yderligere foranstaltninger i forbindelse med udgravningen, evt. midlertidig grundvandssænkning. Evt. omfangsdræn skal filterkastes med et materiale, der er filterstabilt overfor den omgivende jord (f.eks. perlesten mod PVC-rør og vasket grus mod den omgivende jord). Endvidere bør drænsystemet udformes således, at senere rensning er mulig. I områder hvor der træffes lokale sandlag eller gruslag, må der ikke graves under vandspejlet uden forudgående foranstaltninger. 5 Geotekniske kontrolundersøgelser I forbindelse med udgravningsarbejderne til fundamenter, skal der iflg. DS/EN 997-, gennemføres geoteknisk udgravningskontrol som sikkerhed for, at de ved dimensioneringen gjorte forudsætninger er til stede overalt. Udgravningskontrollen skal foretages af geoteknisk sagkyndig person. 6 Miljøforhold I de geotekniske boringer er der samtidig udtaget miljøprøver. Miljøprøverne er udtaget som blandeprøver af de øverste halve meter. Blandeprøver fra den øverste halve meter er analyseret for kulbrinter, PAH er og 6 stk. tungmetaller hos Højvang Laboratorier A/S ved akkrediterede metoder. Alle jordprøverne er rene (klasse og klasse ) jf. Sjællandsvejledningen, da der ikke er påvist indhold af miljøfremmede stoffer, der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. En af prøverne bliver kategoriseret som klasse, da indholdet af kulbrinter i intervallerne >C5-C og >C-C5 (herunder PAH er) svarende til tjære/asfalt er over,6 mg/kg TS. Til orientering er analyserapporten og oversigtstabel vedlagt. Side af Q:\\97 ALM Hyrdehøj, Roskilde\5 Analyse\5- GEO\97.geo.rap.mal.alm.docx

11 7 Generelle bemærkninger Med mindre andet aftales kasseres indkomne jordprøver efter uger fra d.d. Funderingen skal udføres efter reglerne som er angivet i Eurocode 7 med tilhørende Nationalt Anneks. Det er bygherrens ansvar at etablerede pejlerør i boringerne sløjfes efter endt brug. Det må bemærkes, at denne rapport er en geoteknisk undersøgelsesrapport, og at de udførte boringer på arealet kun er vejledende og kun giver generelle anvisninger med hensyn til fremtidig fundering og behandling af grundvandsforhold. I henhold til Eurocode 7, skal denne rapport suppleres med en projekteringsrapport, når endeligt projekt kendes. Vi bistår gerne med udvidende undersøgelser samt efterfølgende kontrolundersøgelser samt anden teknisk bistand, såfremt dette måtte ønskes. Side af

12

13

14 DVR9 5.8 m FYLD: MULD, mørkebrunt FYLD: LER, muldet, m. teglrester, mørkebrunt +5 6 FYLD: LER, siltet, sandet, m. planterester, kalkh., gråt - sort FYLD: LER - - FYLD: LER, siltet, sandet, m. org. lag, kalkh., gråt - sort MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt 68 MORÆNELER, kalkh., gråt, brunt + 69 =9kPa + 7 MORÆNELER, kalkh., gråt + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 699 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5: B

15 DVR9 6. m MULD, cm. FYLD: LER, muldet, m. teglrester, mørkebrunt FYLD: LER, muldet, gråbrunt FYLD: LER, muldet, mørkegråt FYLD: MULD, m. tørverester, sort 8 FYLD: LER, kalkgytje, m. tørvepletter, lysegråt + 8 MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkh., gråt 85 MORÆNELER, st. sandet, kalkh., gråt + 86 SAND, fint, sv. siltet, sorteret, kalkh., lysebrunt Sm 87 Sm 88 MORÆNELER, kalkh., mørkegråt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 6999 Y: 6696 Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :6:5 B

16 DVR9 6.5 m 55 7 FYLD: MULD, leret, m. teglrester, mørkebrunt +6 7 LER, sandet, sv. kalkh., gråbrunt Fl Sg 7 MORÆNELER, kalkh., gråt MORÆNELER, kalkh., brunt MORÆNELER, kalkh., gråbrunt 78 =9kPa + + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::5 B

17 DVR9 7.6 m +7 5 FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: LER, muldet, brunt 6 FYLD: LER, sv. siltet, rødbrunt FYLD: LER, sv. siltet, sv. sandet, muldpartier, rødbrunt MORÆNELER, slapt, kalkh., brunt +5 9 MORÆNELER, kalkh., gråt, brunt + + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 6997 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :7: B

18 DVR9 7. m FYLD: MULD, mørkebrunt FYLD: LER, sandet, muldpartier, brunt 55 9 MORÆNELER, kalkh., brunt +6 MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt MORÆNELER, kalkh., gråbrunt +5 MORÆNELER, kalkh., lysegråt MORÆNELER, kalkh., gråt + Cf + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 6998 Y: 6697 Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 5 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :: B5

19 DVR9 7.8 m 8 8 FYLD: MULD, leret, mørkebrunt FYLD: LER, sandet, muldpartier, brunt SAND, fint, sv. siltet, sorteret, sv. kalkh., gråbrunt Sm 86 Sm Sm 88 Sm Sm 9 9 SAND, fint, sorteret, kalkh., rødbrunt Sm Sm + 9 SAND, fint, sorteret, kalkh., gråt Sm + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 698 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 6 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :: B6

20 DVR9 7.5 m FYLD: MULD, sandet, mørkebrunt FYLD: LER, muldpartier, brunt 7 MORÆNELER, kalkh., mørkebrunt MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt SAND, fint, mg. sv. siltet, sorteret, gråt SAND, okker, brunt Sm Sm Sm +5 MORÆNELER, fedt, kalkh., gråbrunt MORÆNELER, kalkh., lysegråt + MORÆNELER, kalkh., gråt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 69 Y: 6697 Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 7 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5: B7

21 DVR9 7. m FYLD: MULD, sv. sandet, kalkh., mørkebrunt FYLD: LER, muldet, mørkebrunt +6 8 MORÆNELER, kalkh., mørkebrunt =56kPa 9 MORÆNELER, kalkh., brungråt +5 SAND, fint, sorteret, kalkh., lysebrunt Sm Sm + 55 SAND, fint, sorteret, kalkh., brunt Sm Sm + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 696 Y: 6697 Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 8 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :8:5 B8

22 DVR9 8.6 m FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: LER, sandet, sv. gruset, mørkebrunt SAND, fint, sv. siltet, sorteret, sv. kalkh., lysebrunt Sm 96 Sm Sm 98 Sm 99 SAND, fint, sorteret, kalkh., brunt Sm +6 Sm +5 Sm Sm + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 696 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 9 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :6: B9

23 DVR9 9. m FYLD: MULD, mørkebrunt FYLD: LER, muldet, mørkebunt MORÆNELER, kalkh., brunt MORÆNELER, kalkh., mørkebrunt 5 MORÆNELER, fedt, kalkh., brunt, gråt =kpa SAND, fint, sorteret, mg. sv. kalkh., gråbrunt Sm =77kPa +6 5 MORÆNELER, ret fedt, kalkh., brunt +5 (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 69 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5:6 B

24 DVR9 8.7 m 6 FYLD: MULD, mg. sv. sandet, mørkebrunt +8 7 FYLD: LER, muldpartier, sv. sandet, brunt 8 LER, mg. sv. sandet, kalkh., brunt Fl Sg 9 LER - - Fl Sg +7 LER - - Fl Sg MORÆNELER, blødt, sandet, kalkh., brunt MORÆNEGRUS, sandet, stenet, kalkh., brunt MORÆNELER, kalkh., brunt +5 =kpa 5 MORÆNELER, kalkh., lysegråt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 69 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :: B

25 DVR9 8. m +8 MULD, 5cm. FYLD: LER, siltet, sv. sandet, muldpartier, kalkh., brunt FYLD: LER FYLD: LER - - =kpa +7 5 FYLD: LER, siltet, sv. sandet, muldpartier, kalkh., brungråt FYLD: LER - - FYLD: SAND, gytjeholdigt, muldet, gråblåt, blåt FYLD: 9 MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt +5 5 MORÆNELER, sandet, kalkh., brunt, gråt 5 >7 + 5 MORÆNELER, kalkh., gråt 5 + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 699 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::9 B

26 DVR9 8. m 55 =6kPa FYLD: MULD, leret, mørkebrunt FYLD: LER, muldet, mørkebrunt FYLD: LER, sv. siltet, sv. sandet, muldpartier, mørkebrunt =kpa FYLD: LER FYLD: LER MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt MORÆNELER, kalkh., mørkegråt + + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 699 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::5 B

27 DVR9 8. m +8 FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: MULD, sv. sandet, mørkebrunt SAND, fint sorteret, brunt SAND, fint, sorteret, brunt Fl Sg Sm 5 Sm +6 6 SAND, fint, sorteret, kalkh. Sm 7 Sm +5 8 Sm 9 SAND, fint sv. siltet, sorteret, kalkh. Sm + Sm Sm 5 + (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: 5.5. Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::5 B

28 DVR9 8.7 m FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: MULD, leret, sv. sandet, mørkebrunt +8 LER, sv. sandet, sv. kalkh., brunt Fl Sg MORÆNELER, kalkh., brunt MORÆNELER, kalkh., brungråt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 6998 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 5 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::59 B5

29 DVR9 9. m +9 FYLD: MULD, mg. sv. leret, mørkebrunt LER, muldpartier, brunt Fl Sg 5 MORÆNELER, kalkh., brunt +8 =59kPa SAND, fint, brunt Sm 9 Sm (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: Y: 6696 Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 6 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5:8 B6

30 DVR9 9.9 m 6 6 FYLD: MULD, sv. sandet, mørkebrunt FYLD: MULD, leret, brunt +9 6 FYLD?: LER, siltet, sv. sandet, kalkh., brunt 6 FYLD?: LER LER, siltet, sv. sandet, kalkh., brunt Fl Sg 66 MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt =9kPa (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 696 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 7 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :6: B7

31 DVR9 9.8 m 5 FYLD: MULD, sv. sandet, m. teglrester, sort 55 FYLD: LER, muldet, brunt LER, mg. sv. sandet, mørkebrunt Fl Sg MORÆNELER, sandet, kalkh., brungråt MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt 59 MORÆNELER, fedt, kalkh., brungråt +7 6 MORÆNELER, kalkh., brungråt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 69 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 8 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK ::7 B8

32 DVR9 9.8 m 8 FYLD: MULD, sv. sandet, gråsort +9 9 FYLD: MULD, brunt FYLD: LER, muldpartier, mørkebrunt LER, sv. sandet, brunt Fl Sg 55 MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt +8 =55kPa +7 5 =6kPa (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 697 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: 9 S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :8: B9

33 DVR9. m FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: LER, muldpartier, mørkebrunt +9 7 FYLD?: MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt Fy/ Re/ 7 MORÆNELER, kalkh., gråbrunt MORÆNELER, kalkh., brunt +7 7 =kpa =55kPa (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 69 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5:5 B

34 DVR9. m FYLD: MULD, sv. leret, mørkebrunt FYLD: LER, sv. sandet, muldpartier, brunt LER, sv. sandet, brunt LER - - Fl Fl Sg Sg 79 MORÆNELER, kalkh., brunt (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 697 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :5: B

35 DVR9.5 m FYLD: MULD, sandet, mørkebrunt + FYLD: LER, sandet, mørkebrunt FYLD: LER MORÆNELER, kalkh., brunt, gråt =67kPa 7 MORÆNELER, ret fedt, kalkh., gråt =5kPa (%), (kpa) Sag: 97 Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Koordinatsystem: UTME89 X: 697 Y: Plan: B Boret af: JJO/JOA Dato: Bedømt af: MAL DGU-: Boring: Udarb. af: JBØ Kontrol: Godkendt: MAL Dato: Bilag: S. / GeoGIS Geogis5 - PSTGDK :7: B

36 Klassificering efter - "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland - April 8", nyt bilag A Alle talværdier er i mg/kg tørstof Sagsnavn: Hyrdehøj, Roskilde, Sagsnr.: 97-, Sagsbeh.: MAL, Udt.dato: -5-5, tager: JJO/JOA Lab. nr. Samlet Klasse ID Dybde Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Totalkulbrint er >C5-C5 Benz(a)pyre n Dibenz(a,h)a nthracen Sum PAH (7 stk) Bly Cadmium mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #,9 <,5,,7 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 # 8,7,6 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #,6,7, 7, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #,7 <,5,87,9 565 Klasse B5 -,5 <,5 <5, <5, < #,96,,5 6,, 566 Klasse B6 -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5,, 567 Klasse B7 -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5,6,5 568 Klasse B8 -,5 <,5 <5, <5, < #,5 <,5,, 569 Klasse B9 -,5 <,5 <5, <5, < #,,5,6,5 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5, 6, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5,7 7,6 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 # 8,, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #,8,7,7, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5,6, 565 Klasse B5 -,5 <,5 <5, <5, < #,6 <,5,95 9, 566 Klasse B6 -,5 <,5 <5, <5, < #,8 <,5,5,8 567 Klasse B7 -,5 <,5 <5, <5, < #,6 <,5, 6, 568 Klasse B8 -,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5, 8,5 569 Klasse B9 -,5 <,5 <5, <5, < #,7 <,5,99 5, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #, <,5,7 8,6 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < # <,5 <,5 #, 56 Klasse B -,5 <,5 <5, <5, < #,65 <,5,6, Klasse Sjælland Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Kulbrinter >C5-C Kulbrinter >C-C5 Totalkulbrint er >C5-C5 Benz(a)pyre n Dibenz(a,h)a nthracen Sum PAH (7 stk) Bly Cadmium Klasse Klasse 5 55,,.**,5 Klasse Klasse 5 55.***.***.**,5 Klasse Klasse ** Klasse Klasse ** 5 Klasse Klasse > 5 > 8 > > > > 5 > 5 > 75** > > 5 Resultater markeret med denne farve er ikke medtaget i klassificeringen! * Skal vurderes særskilt afhængigt af kviksølvs tilstandsform ** Summen af 7 enkeltkomponenter: Fluoranthen, benz(b/j/k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(,,-cd)pyren. *** Teknisk tilpasning som følge af udmelding fra Miljøstyrelsen den. december 5. Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. Brugeren bør i hvert tilfælde sikre sig korrektheden af klassificeringen.

37 Ved hasteanalyser kan reduceret ekstraktionstid medføre nedsat ekstraktionsudbytte for kulbrinter. Udbyttet vil typisk udgøre 8-9% af udbyttet ved normal ekstraktionstid (ved højtkogende kulbrinter dog ned til 5%). Der er ved klassificeringen ikke taget højde for dette.

38 Chrom, total Kobber Nikkel Zink mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 7 7 8, , 5,7 6, 5 9, ,9 9 9,6 9, ,5 9,7 9 9, , ,5 9 Chrom, total Kobber Nikkel Zink > 75 > 75 > > 5

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einers Lykke, Skovby, 8464 Galten Dato: 23. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0313 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. Hasselvang, Brejning - Udstykning Dato:. februar DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Hasselvang

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere