471 Skatter og afgifter. mill. kr ,0 100,0. Alle. Antal personer Formuebeløb Antal personer Forniuebeløb1 Fonnueskat'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "471 Skatter og afgifter. mill. kr ,0 100,0. Alle. Antal personer Formuebeløb Antal personer Forniuebeløb1 Fonnueskat'"

Transkript

1 Tabel 3. Ass,. Fra 9 omfatter materialet kun fuldt skattepligtige helårsansættelser. Nedgangen i antal af skattepligtige personer fra 93 til 9 skyldes denne ændring i materialet. Inkl, gifte kvinder med 0-indkomst. KILDE: De årlige statistiske tabelværker vedr, indkomst og formue. TRANSLATION. - FRONT COLUMN, I: number of income assessments, II: taxable income. Tabel 3. Antal formueskattepllgtlge og formuebeløb. Hele landet 90-. Wealth-assessments for taxable persons, number and amounts tilt Indkomatår Skatter og afgifter Antal skattepligtige personer og skattepligtig indkomst samt den procentvise fordeling i indkomstintervaller. Slutligningen Final income assessments. Number and amounts distributed by size of the taxable income I. Antal indkomstansættelser ,0 00,0 9 Assø.. I indkomståret 9 var den skattefrie bundgrænse kr., fra 93 steg den til kr. Asse.. Fra 9 omfatter materiatet kun fuldt skattepligtige helårsansættelser. Nedgangen i antal skattepligtige personer fra 93 til 9 skyldes ændringer i materialet. Foreløbige tal. 'Formueskat pålignet for det angivne år. KILDE: Indkomster og formuer (Stat. Tabelværk) og personbeskatningen (Stat. Medd.) for år. TRANSLATION. - HEADINo, Columns -: all wealth assessments; : persons; : amounts; 3-; wealth assessments over the tax Isnu.. 3: persons; : amounts; : taxes levied on wealth pct. 00,0 00,0 00,0 - O'kr. 90' 3,,9,, - 999» f ' 3 9,,,f ' 9, » ,,,9,, » , 0, 9,,3, » ,3,3 3,,, » ,,,,9 0, » ,0, 9,3,, » ,0 3,0,, 9, » ,0,,9,, » , 0,,0,, » , 0, 0, 0,9, » ,3 0,3 0, 0, 0, » , 0, 0,9, » , 0, 0,3 0, , 0 3 0, 0, » ' 0 90 ' 3 0 0,0 0, ' 0,3 0, »» - ( 0 3 ' 0,0 0,0 0, kr. og derover J 0 0,0 0,0 0,0 II. Skattepligtig indkomst mill. kr ,0 00,0 pct. 00,0 00,0 00,0 - O'kr » f 0,,,/ ' 0, ,,,,, » , 3,,,9, » ,,, 0,, » ,,,,, ,,,3,, » ,, 9,3,, » ,3,,0, 0, » ,3, 3,,, ,,0,3, 3, » ,3,,,, » ,,0,, » 0 3,,,9, »,, 0,, »,., , 0, 0, » 3 0 ' 0,3 0, 0, cr. og derover 0 0,0,,, ) Heraf over den formueskatte-pligtige bundgrænse Antal personer Formuebeløb Antal personer Forniuebeløb Fonnueskat' 3 mill. kr. millkr * *

2 Tabel 3. Gennemsnitlige indkomstbeløb for samtlige husstande I skattemæssig forstand fordelt Average income per household, distribution by kind of income and by size of gross income. 9. Aass. Selvangivelscsundersøgelsens udsnit omfatter 3 3 husstande i skattemæssig forstand. Ksuss: Stat. Efterr. A 9 9, samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Columns -9: gross income for 9; 0: total; - FRONT COLUMN, top-line: number of households in the sample; : wages and salaries; : unemployment, sickness and maternity benefits; 3: fees of directors, committee members, etc.; : pensions; : other A-income; Tabel 39. Formueansættelser og beløb fordelt på formueintervaller. Wealth assessments. Number and amounts distributed by size of wealth. Under 0000 kr. Bruttoindkomst kr kr kr. Samtlige husstande Kr. pr. husstand m.v. 3. Godtgørelser, honorarer Pensioner Andre A-indkomster Løn. Dagpenge l- i alt A-indk Underholdsbidrag, off, hjælp, dagpenge, legater m.v Overskud af fast ejendom Underskud af fast ejendom Overskud af selvst. erhvervsvirksomhed Underskud af selvst. erhvervsvirksomhed Bankrenter o.lign Obligationsrenter o.lign I alt B-indk Aktieudbytte m.v,. l-3. Bruttoindkomst Samlede fradrag Skattepligtig indkomst Særlig indkomst Ansat formue f nit. 9 I. Antal formueskatte.- pligtige Negat. beløb og O kr » » » » » » » mill. kr. og dero ILFormuebeløb kr » » » » » » 3 99 lmill.kr.ogdero mill. kr Amt. Fra 9 omfatter materialet kun fuldt skattepligtige helårsansættelser. Nedgangen i antal skattepligtige personer fra 99 til 9 skyldes ændringer i materialet. Der er ikke foretaget opgørelse for indkomståret 99, som var»skattefrita. Kstna: Indkomst- og formueansættelserne til Staten (Stat. Medd.) og Indkomster og formuer (Stat. Tabelværk) for år. TRANSLATION. - FRONT CoLus&a: wealth assessments; I: number of taxable persons; II: wealth amounts.

3 efter Indkomstens art og bruttoindkomstens størrelse for 9. 3 Indkomst- og formucansættelser -: A-income, total; : alimony, maintenance, public aid, benefits, scholarships, eta.; : surplus on real estate; : deficit on real estate; 9: surplus on self-employment; 0: deficit on self-employment; : interest on bank deposits, eta.; : bond interest, etc.; -: B-income, total; 3: share dividends, etc.; -3: gross income; : deductions; : taxable income; : extraordinary income in form of capital gains, bonus etc. Tabel kr kr. Gennemsnitlige fradragsbeløb for husstande I skattemæssig forstand fordelt efter fradragets art og bruttoindkomstens størrelse. 9. Average deductions per household, distributed by kind of deduction and by size of gross income. 9. Under kr. Bruttoindkomst kr kr kr. Bruttoindkomst kr. og derover Kr. pr. husstand Selvangivelser m. fradragsbeløb i pct. af samtlige selvangivelser kr og derover kr. kr. kr. kr. kr. kr. 3 9 'o I' Antal husstande i stikprøven kr. pr. husstand pct. -. Lønmodtagerfradrag Rentefors., indekskontr., fortsættelsessygekasse m.v Livsforsikring m.v Gaver Underholdsbidrag m.v Andre fradrag Underskud fra tidligere år Renteudgifter heraf: a. Prioritetsrenter b. Virksomhedsrenter c. Andre renteudgifter Samlede ligningsmæssige fradrag Samlede ligningsmæssige fra- pct. drag i pct. afbruttoindk.,,,,,,0 9,, 3,, Aass. Selvangivelsesundersegelsens udsnit omfatter 3 husstande. Kizns: Se tabel 3. TRANSLATION. - Hanqo, Columns l-0: gross income for 9; 0: all households; : tax returns with deductible amounts as percentage of all returns, 9. - FRONT COLUMN, top line: number of households in the sample; I: employee allowance; : annuity insurance and voluntary health insurance contributions, etc.; 3: life assurance premiums, etc.; : gifts; S: alimony, maintenance, etc.; : other deductible items for the year; : deficit brought forward from previous years; : interest paid; a: mortgage interest; b: business interest; c: other interest paid; -: total deduction of expenses and allowances; 9: total deduction as percentage of gross income. 'o

4 Tabel 3. Antal hovedpersoner fordelt efter formuens og bruttoindkomstens størrelse. 9. Principal taxable persons (single persons and married men) distributed by size of wealth and by size of gross income.9 Negativformue 0kr Negativ- O kr kr. Bruttoindkomst kr. Asn.. I. Materialet omfatter fuldt skattepligtige helårsansættelser. ANM.. Formueskattegrænsen i 9 er kr. Kjuz: Indkomster og formuer (Stat. Tabelværk) for 9. TRANSLATION. - HEADING, Columns -0: gross income; : total number; : total wealth (kr. 000). - FRONT COLUMN: size of wealth. Tabel 3. GennemsnItlige formuebeløb for husstande fordelt efter indkomstens størrelse. 9. Average amounts of wealth per household, distributed by size of gross income. 9. Bruttoindkomst Procentvis under kr 000 stigning kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. og derover ANsi. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter 3 3 husstande. KILDE: Stat. Efterr. A 9 9 og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Columns l-9: gross income; 0-: total; : percentage increase from 93 to 9.- FRONT COLUMN, see table kr. antal » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » kr. og derover Ialt Antal husstande , kr. pr. husstand pct.-. Erhvervsaktiver ,. Ejendomsværdi , 3. Indestående i bank ,. Obligationer, pantebreve ,0. Aktier, andelsbeviser ,. Anden formue , -. Aktiver i alt ,. Prioritetsgæld ,. Virksomhedsgæld Anden gæld f 9-9. Passiverialt , 0. Skattepligtig formue ,

5 Indkomst- og forniueansættelser kr kr. Bruttoindkomat kr Icr. e Icr kr. og derover 0 T alt Beløb Formue i alt i 000 Icr. antal Tabel 33. Gennemsnitlige fradragsbeløb for husstande i skattemæssig forstand fordelt efter fradragets art og socioøkonomisk gruppe. 9. Average deductions per household distributed by kind of deduction and by socioeconomic group. 9. selvstændige funktionærer arbejdere Am. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter 3 3 husstande i skattemassig forstand. Knna: Stat. Efterr. 9 A 9 og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HeanINo, Column : self-employed; : salaried employees; 3: wage earners; : all employees; : pensioners; : apprentices, student, and other economically inactive persons; : all households. - Faorrr Cojusw, see Table 30. A. løn. modtagere Lærlinge og elever saint Pensionister øvrige ude af erhverv 3 Antal husstande i stikprøven Icr. pr. husstand. Lanmodtagerfradrag Rentefors., indekskontr., fortsættelsessygekasse m.v Livsforsikringm.v Gaver Underholdsbidrag m.v Andre fradrag Underskud fra tidligere år Renteudgifter heraf: a. Prioritetsrenter b. Virksomhedsrenter c. Andre renteudgifter Samlede ligningsmæssige fradrag Samlede ligningsmæssige fradrag i pct. pct. afbruttoindk. 33,, 3,,, 3,, Aile

6 93 Tabel 3. Antal husstande I skattemæssig forstand fordelt efter størrelsen af visse ligningsmæssige fradrag. 9. Number of households distributed by size of selected deductions. 9. 0kr. - 99» » » » 000» 00-99» » » » » » » » I » I » I » » I » I » 0000 kr. og derover Gnstl, fradrag kr J Løn- Rente- Fortsætmod- fors, og telsestagerfradrag konkasser indeks, syge- trakter m.v. Aasi. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter IS 3 husstande. KILDE: Stat. Efterr. 9 A 9 samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING. Column : employee allowance; : annuity insurance premiums, etc.; S: voluntary health insurance contribution, etc.; : life assurance premiums; : gifts; : alimony maintenance payments; : other; : mortgage interest; 9: business interest; 0: other interest paid; Il: all deductible expenses. - FRONT COLUMN, size of allowances; Gnstl, fradrag: average deductible amount, kr. Gaver 9 9 } 0\ 3> - Andre fradrag Livsforsikring Underholdsbidrag Prioritetsrenter Virk- sombedsrenter Andre Renteudgifter Samlet fradrag f } - '- - } 9 3 f " 3 ' ssj > Tabel 3. Gennemsnitlige skattepligtige formuer for husstande I skattemæssig forstand fordelt efter bruttoindkomstens størrelse og socioøkonomisk gruppe. 9. Wealth-assessments for households. Average amounts distributed by size of gross income and by socioeconomic group. 9. Bruttoindkomst 9 Antal husstande med formue i pct. Under af samtlige i kr.og gruppen kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. derover 9 I 9 I Antal husstande kr. pr. husstand pct- Selvstændige ,9 99,0 Fuùktionærer ,, Arbejdere , 9, Pensionister ,, Lærlinge, elever samt øvrige ude af erhv , 0, husstande ,, Arms. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter 3 3 husstande. KILDE: Stat. Efterr. 9 A 9 og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Columns l-9: gross income for 9; 0-: total; -3: number of households with properties as percentage of all households in the group. - FRONT Cotusm, top line: number of households in the sample; A: self-employed persons; B: salary earners; C: wage earners; D: pensioners; E: apprentices, students and other economically inactive persons; F: all households.

7 Indkomst- og formueansættelser Tabel 3. Gennemsnitlige formuebeløb for hovedpersoner fordelt efter alder. SelvstændIge. 9. Wealth-assessments for self-employed principal taxable persons (single persons and married men). Average amounts distributed by age groups and by sort of assets and liabilities år -9 år Hovedpersonens alder 0- år (Procentvis fordeling) 9 93 e Antal hovedpersoner 9 kr. pr. hovedperson pct.. Erhvervsaktiver ,,. Ejendomsværdi ,,9 3. Indestående i bank m.v ,,. Obligationer, pantebreve ,,. Aktier, andeisbeviser ,,. Anden formue ,0, l-. Aktiver i alt ,0 00,0. Prioritetsgæld 39 ' ,. Virksomhedsgæld , 9 Anden gæld ,0-9. Passiver i alt ,0 00,0 0. Skattepligtig formue ± Asss. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter 3 hovedpersoner. Kn.ns: Stat. Efterr. A 9 9 og materiale i Danmarks Statistik. Det ringe antal hovedpersoner i aldersgruppen - år bevirker, at resultaterne er behæftet med betydelig usikkerhed for denne gruppe. TRANSLATION. - HEADING, Columns -: age of principal taxable persons; -: total; -: total, percentage distribution. - Faotr COLUMN, top line: number of households in the sample; I: business assets; : real estate; 3: bank deposits; : bonds; : shares; : other assets; l-: assets,total; : mortgage debt; : business liabilities; 9: other liabilities; -9: liabilities, total; 0: assessed wealth. Tabel 3. GennemsnitlIge formuebeløb for hovedpersoner fordelt efter alder. Lønmodtagere. 9. Wealth-assessments for employed principal taxable persons (single persons and married men). Average amounts distributed by age groups and by sort of assets and liabilities. 9. Hovedpersonens alder - år -9 år 0- år 3 år og derover 9 93 (Procentvis fordeling) 9 93 e Antal hovedpersoner, lønmodtagere kr. pr. hovedperson. Erhvervsaktiver ,,. Ejendomsværdi ,, 3. Indestående i bank m.v ,,. Obligationer, pantebreve ,,3. Aktier, andelsbeviser , 3,. Anden formue ,, -. Aktiverialt ,0 00,0. Prioritetsgæld ,9. Virksomhedsgæld , 9. Anden gæld , -9. Passiver i alt ,0 00,0 0. Skattepligtig formue Axse. Selvangivelsesundersøgelsens udsnit omfatter 33 hovedpersoner. Kn.s: Stat. Efterr. A 9 9 og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HzADsao, Columns l-: age of principal taxable persons; -: total; -: total, percentage distribution. - Faowr COLUMN, lee Table 3. pet.

8 Tabel 3. Den skattepligtige indkomst fordelt på for selvstændige og lønmodtagere i årene 9-9. Aggregate taxable income for self-employed and employees arranged in decile groups (tenths) by size of income Samtlige lønmodtagere decjler Samtlige aelvstændige decil,9,9 0,3 0,3 0,0 0,0,90,90» 3,00, 3,00 3,3 3,3 3,30 3, 0,30 3»,3,,3,,9,00,0,90.»,3,0,33,9, 3,, 0,.»,3,3,3 9,33,9 0,0,03,.»,,,9,0,0,,,.» 9,0 3, 9, 3, 9, 3,0 0, 3,.»,,9,3,,9 0,,,9 9.»,3,,3,9,9,99,,0 0.» 3,3 00,00 3,0 00,00 3,0 00,00 3,90 00,00 Standardafvigelsen. 9, 39,9 30, 9, Maksimal udjævningsgrad 3, 33, 3,9 3,0 Gini-Koefficient 0, 0, 0, 0,0. decil,9,9,,,3,3 3, 3,.»,,,,,,30,,3 3.»,09,3,9 3,0,30 3,0,,00.», 9,0,0 0,,0,30,,.»,3,3, 9,,0 30,, 3,.» 9, 3,3 9, 39,3 9,0 39,9 9,,.» 0,9 9,3 0,0 0, 0, 0, 0,,.»,30,,9,,0,,9,9 9.»,33,9,,3,00, 3,, 0.»,0 00,00 3,3 00,00 3, 00,00, 00,00 Standardafvigelsen 33, 3,, 300, Maksimal udjævningsgrad, 0, 0,, Gini-Koefficient 0,3 0,3 0,30 0, Amt.. Materialet er udarbejdet på grundlag af selvangivelsesundersøgelserne 9-. AN,,.. Standardafvigelsen: Standardafvigelsen udtrykker indkomsternes placering omkring gennemanitsindkomsten. Jo mindre standardafvigelse, jo nærmere er indkomsterne placeret omkring gennemsnittet. Maksimal udjævningsgrad: Den procentdel af indkomstmassen, der skal flyttes fra indkomster over gennemsnittet til indkomster under gennemsnittet for at opnå en fuld ligelig indkomstfordeling. Jo større udjævningsgrad des mere ulige indkomstfordeling. Gini-koefficient: Gini-koefficienten (koncentrationsgraden) er på linie med udjævningsgraden et mål for indkomstfordelingens ulighed. Jo større koncentrationsgrad des mere ulige indkomatfordeling. Målet antager værdier mellem O og I. I modsætning til udjævningsgraden er koncentrat,onsgraden følsom for alle indkomstomfordelinger. KILDE: Stat. Efterr. A 9 9. TRANSLATION. - HsAoINos, samtlige selvstændige: all self-employed; samtlige lønmodtagere: all employees; alle: total; andel i : percentage of total income accounted for by the decile group; : cumulated. - Fæowr COLUMN: decile groups; standardafvigelsen: standard deviation; maksimal udjævningsgrad: maximum equalization percentage (percentage of total income which must be redistributed to achieve complete equalization); Gini-koefficient: Gini coefficient Andel j. dccii -t- 0,3 0,3 0, - 0, 0, -- 0, 0, 0,.» 0, 0, 0,30 0,0,3 0,99,30 0,3 3.»,,3,,0 3,, 3,,.»,0,,90,0, 9,3,9 9,.»,9 3,3,,,3,,9,.» 9,,9 9,3 3, 9,,9 9,9,0.»,9 3,93,0 3,3,00 3,93, 3,9.»., 9,9, 0,0,,,,0 9.»,0,,9,39, 9,,3 0,3 0.» 3,39 00,00 3, 00,00 30, 00,00 9, 00,00 Standardafvigelsen. 3,, 9,3 330, Maksimal udjævningsgrad 3, 3, 3, 3, Gini-Koefficient 0, 0,0 0, 0,

1, Løn

1, Løn 448 Tabel 370. Bruttoindkomstens sammensætning samt størrelsen af de ligningsmæssige Components of gross income, income deductions, etc., for occupational status groups 1977 and 1978. 1. Løn... 92 094

Læs mere

Tabel 398. Skattepligtige personer fordelt efter brutto- og skattepligtig indkomst ,7 5,6 5,

Tabel 398. Skattepligtige personer fordelt efter brutto- og skattepligtig indkomst ,7 5,6 5, Indkomst- og formueansættelser Tabel. Skattepligtige personer fordelt efter brutto- og skattepligtig indkomst 1 samt tilsvarende fordeling af beløb i 1. Taxable persons, their gross income and taxable

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Indkomstansættelser samt beløb opgjort i ansat og samlet Indkomst. Nutuber of intome assessments, amounts of assessed and total intome.

Indkomstansættelser samt beløb opgjort i ansat og samlet Indkomst. Nutuber of intome assessments, amounts of assessed and total intome. 4 430 Tabel 345. Gaveafgiften i finansåret 1966/67. Gift taxes in the fiscal year 1966/67. Fordeling efter det afgiftspligtige gavebeløbs størrelse Gavemodtagerne Ikke 2050-5050- 10050-20050- 50050-100050-

Læs mere

Tabel 5.6. Personbeskatningen 91

Tabel 5.6. Personbeskatningen 91 Personbeskatningen 91 Tabel 5.6 1995 1996 1997 1998 1999 Taxable population 5 251 5 275 5 295 5 314 5 330 Population of Denmark, end of year 4 559 4 559 4 562 4 570 4 581 Of whom subject to assessment

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Indkomst forbrug og priser

Indkomst forbrug og priser Indkomst forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer, af indkomster og formuer for familier og af personbiler for husstande, samt om lønforhold dels for privatansatte arbejdere

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

Front column: See table 1

Front column: See table 1 Bilag - 219 Bilag 11. Tables Table 1 Table 2 År Primærindkomst: Løn mv. i alt: Virksomhedsoverskud i alt: Primærindkomst i alt: Formueindkomst: Lejeværdi af ejerbolig: Nettorenteindtægt: Anden formueindkomst:

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment Indkomst - A.8 126 Indkomst Income Nr. (No.) Side (Page) Indkomst (tekst) Income (text) 127 Slutligning Income assessment A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment 128-129

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 2 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1997-1999 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1999 forventes at andrage 29.973

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 2.1 Dec. 1998 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1995-1997 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1997 forventes at andrage 27,6 mia. kr. mod 26,6 mia. kr. i 1996. Det er en stigning

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 1999 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1996-1998 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1998 forventes at andrage 28,6

Læs mere

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment Indkomst - A.8 122 Indkomst Income Nr. (No.) Side (Page) Indkomst (tekst) Income (text) 123 Slutligning Income assessment A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment 124-125

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

6. Formueopgørelser 2005

6. Formueopgørelser 2005 70 - Formueopgørelser 6. Formueopgørelser 2005 Danmarks Statistik har ikke produceret en statistik siden 1996. Dette er fortsat ikke muligt, men det er muligt at lave nogle opgørelser på basis af de oplysninger,

Læs mere

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser.

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser. 139 (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ *UXQGODJHWIRUHMHQGRPVEHVNDWQLQJHQ Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering findes

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

Indkomster 2000. Income 2000

Indkomster 2000. Income 2000 Indkomster 2000 Income 2000 Indkomster 2000 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2002 88. årgang ISBN 87-501-1261-9 ISSN 1399-557X Pris: 349,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 450 Danmarks Statistiks trykkeri,

Læs mere

Danish Tax Calculator

Danish Tax Calculator Danish Tax Calculator Year Enter your tax region name (from scroll bar) Estimated Income for year in Danish Kroner Partners Monthly Salary in Danish Kroner Interest payments yearly Union Fees yearly Unemployment

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 12 ENGELSK LØNSEDDEL INKL. OVERSÆTTELSE EPOS LØN VERSION 3.1.20 OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Opret en engelsk lønseddel... 2 2.1 Definér Lønseddel - oprettelse...

Læs mere

423 Indkomst- og formucansættelser

423 Indkomst- og formucansættelser Indkomst- og formucansættelser Tabel 5. Den samlede bruttoindkomst I henhold til de årlige forskudsregistreringer for 191 og 19 fordelt efter indkomstart og personartgruppe. Total gross income according

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Om usikkerhed i EU-SILCs målinger af indkomstfordelingen

Om usikkerhed i EU-SILCs målinger af indkomstfordelingen 9. december 2013 Jarl Quitzau (JAQ@dst.dk) Velfærd Om usikkerhed i EU-SILCs målinger af indkomstfordelingen Til brugere af indkomststatistikken Samme mål, forskellige resultater Internationale sammenligninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Modelgruppen Danmarks Statistik

Modelgruppen Danmarks Statistik Offentlige indtægter og udgifter ADAM-navn 2011 2014 2014 Mia.kr. Mia.kr. pct. af BNP Production value Xo1 532.2 557.2 29.0 Government consumption Co 490.6 511.1 26.6 Government gross capital expenditure

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-2001

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 22 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-21 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 21 forventes at andrage 31.91 mio.

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik januar 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 22-24 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 24 forventes at andrage 35.41 mio. kr. mod

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

1974 1975* 1976* mill. kr. 37393 46936 49691 54615 44568 58015 57318 71670 7 175 -- 11 079 -- 7627 17055

1974 1975* 1976* mill. kr. 37393 46936 49691 54615 44568 58015 57318 71670 7 175 -- 11 079 -- 7627 17055 234 Tabel 196. Betalingsbalancen over for udlandet. Balance of payments. L. Varehandel (fob.)1 Indtægt Udgift Nettoindtægt Søtransport. Indtægt Udgift Nettoindtægt Rejser Indtægt Udgift Nettoindtægt øvrige

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

Leveviikâr i Danmark Statistisk oversigt

Leveviikâr i Danmark Statistisk oversigt Leveviikâr i Danmark Statistisk oversigt 976 Redigeret of Else Marie Kjerkegaard Living Conditions in Denmark Compendium of Statistics 976 Kobenhavn 976 Danmarks Statistik Socialforskningsinstituttet DANMARKS

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Mads Nordentoft Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab mads.nordentoft@gmail.com Dias 1 Introduktion

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser Afsnittet omfatter opgørelser af indkomster for personer og af indkomster og formuer for husstande, samt om lønforhold dels for privatansatte arbejdere og funktionærer, dels

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

±114 ± Other

±114 ± Other Forsikringsvæsen 84 Tabel 43. De her i landet virkende livsforsikringss regnskaber 1981. (s. 84-85) Accounts of life assurance companies operating in Denmark, 1981. Udenlandske livsforsikringsselsk. Aktie

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

1.1 Direkte indtægter, interne omfordeling og endelige anvendelse for offentlig forvaltning og service Nationalregnskabsopgørelse...

1.1 Direkte indtægter, interne omfordeling og endelige anvendelse for offentlig forvaltning og service Nationalregnskabsopgørelse... 5,QGKROGVIRUWHJQHOVH 'HILQLWLRQHUDIJU QVQLQJHURJRSJ UHOVHVPHWRGHU 1.1 Definition af obligatoriske ydelser... 13 1.2 Afgrænsning og opdeling af offentlig forvaltning og service... 14 1.3 Definition af specielt

Læs mere