Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2011 2012"

Transkript

1 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø

2 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien indeholder - i overskriftsform - følgende strategiske indsatsområder: Erhvervs-ø Viden og innovation Klyngeudvikling Innovation og produktudvikling Generel erhvervsfremme Generationsskifte Etablering Øget viden om erhvervsfremmeordninger inden for innovation, eksport og viden. Uddannelses-ø Det generelle uddannelsesniveau Samarbejde med erhvervsliv om innovation Livslang læring Strategisk og koordineret,kompetence-,udvikling Lederudvikling Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs Særlig indsats Uddannelse som erhverv Udvikling af nye "særligt bornholmske" uddannelsestilbud. Oplevelses-ø Viden og innovation Unikke kvalitets-,oplevelser som rejsemotiv Oplevelsesøkonomi i produktionserhverv Unikke kvalitetsoplevelser i kulturinistitutioner og attraktioner Grøn test-ø Udvikling af test faciliteter + modeller Udvikling af nye forretnings muligheder

3 Med dette oplæg til Vækstforums handlingsplan for tages der hul på realiseringen af erhvervsudviklingsstrategien: Bright Green Island, Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien er naturligvis central for nærværende handlingsplan. Men derudover bygger handlingsplanen også på partnerskabsaftalen, som Bornholms Vækstforum har aftalt med regeringen i Og endelig fungerer de initiativer, som Vækstforum har iværksat i perioden , også som fundament for de nye initiativer. Handlingsplanens forslag til konkrete handlinger, er identificeret gennem det gap, der kan konstateres ved at opstille regnestykket: Hvad vil vi? minus Hvad har vi nået? = Det gør vi, nu! Mission Vækstforums mission er, at skabe optimale rammer for det bornholmske erhvervsliv med det formål, at øens virksomheder skaber flere jobs og forøger værdiskabelsen til gavn for samfundet. Vejen til dette går gennem både projekter og politikskabende handlinger inden for erhvervsudviklingsstrategiens fire strategiske indsatsområder: - Bornholm som erhvervs-ø - Bornholm som uddannelses-ø - Bornholm som grøn test-ø - Bornholm som oplevelses-ø I praksis vil flere af handlingerne gå på tværs af disse fire indsatsområder. Men for overskuelighedens skyld er dette oplæg til handlingsplan for disponeret efter disse områder. Konklusion hvad har vi nået? Hovedparten af Vækstforums aktiviteter er rammeskabende aktiviteter møntet på en bred kreds af bornholmske virksomheder. Alligevel kan vi konstatere, at der er skabt minimum 14 nye jobs, som en mere eller mindre direkte konsekvens af et eller flere projekter. Derudover vurderes det, at et tilsvarende antal jobs er bevaret. På uddannelsesområdet har over medarbejdere fordelt på mere end 100 bornholmske virksomheder gennemgået uddannelsesforløb. Og på flere bornholmske uddannelsesinstitutioner har Vækstforum bidraget til kvalitetsløft gennem udvikling af moduler, kompetenceudviklingsforløb blandt elever og lærer samt mentorordninger. Tilsammen skal disse aktiviteter sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Vækstforum har også medfinansieret en del markedsføringsaktiviteter i relation til temaet Bright Green Island. Effekterne for det bornholmske samfund er indtil videre ikke målbar, men der er en forventning om, at indsatsen med tiden vil kunne bidrage til at skabe nye jobs alene inden for grøn test-ø området. Anbefaling Innovation udvikling af materielle produkter eller serviceydelser til kunder uden for Bornholm er kernen i Bornholms Vækstforum ambition om flere jobs og øget værdiskabelse her på øen. Baseret på erfaringerne fra de projekter, Vækstforum allerede har indstillet midler til, er det anbefalingen, at igangsætte flere innovations fremmende aktiviteter. Erhvervets evne og lyst til innovation er forudsætningen for økonomisk vækst og udvikling i beskæftigelsen. Det er også anbefalingen, at Vækstforum i sin handlingsplan satser på politikskabende aktiviteter, der kan forbedre de strukturelle rammevilkår for det bornholmske arbejdsmarked. Det er især inden for infrastruktur områder som transport og højhastighedsinternet samt på uddannelses og beskæftigelsesområdet, der er behov for at imødegå væsentlige strukturelle udfordringer. Læsevejledning Handlingsplanen er opdelt i fire afsnit ét for hvert af strategiens indsatsområder. Hvert af disse afsnit er disponeret efter disse overskrifter: Hvad vil vi beskriver målet jf. erhvervsudviklingsstrategien, som er gengivet i overskriftsform på side 2. Hvad har vi nået? beskriver effekten/resultaterne af den hidtidige indsats. Aktuelle handlinger og projekter opridser det der sker lige nu inden i relation til indsatsområdet. Det gør vi, nu! beskriver hvilke initiativer der særligt skal prioriteres i prioriteres i perioden

4 Bornholm som erhvervs-ø Hvad vil vi? Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og dermed bedre mulighed for innovation og internationalisering. Det bornholmske erhvervsliv er præget af flere mindre virksomheder, der ofte har gensidigt gavn af at samarbejde, bl.a. for at få styrket deres innovationsevne. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport. Strategiske delmål: Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Hvad har vi nået? 21 projekter Budget i alt: Kr Vækstforum-indstillet støtte: Kr Målbare resultater: 3 nye heltidsstillinger 11 arbejdspladser bevaret Eksempler på projekter: Single Point of Entry Én indgang til erhvervsservice Med oprettelsen af erhvervshuset Single Point of Entry har Vækstforum skabt én indgang til erhvervsservice. I Single Point of Entry har såvel store som små virksomheder, iværksættere og tilflyttere adgang til råd og vejledning fra Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Erhvervsfond. Investering i produktionsfaciliteter eller udvikling af nye produkter/ydelser i private virksomheder De seks virksomheder, der har modtaget midler, er forskelligartede: Fødevareproduktionsvirksomheder, softwareudvikling og underleverandører til produktionsindustrier. Inden for dette område er effekterne hovedsagelig fastholdelse af medarbejdere herunder fra sæsonarbejde til helårs beskæftigelse. På længere sigt er det forventningen, at investeringerne vil medføre øget værdiskabelse.

5 Events/markedsføringsaktiviteter der har fundets sted i en tidsbegrænset periode Her er det primært tilflytterprojekterne og den generelle markedsføring af Bornholm via indstiksavisen B. Effekterne kan ikke umiddelbart måles i flere jobs eller værdiskabelse. Men Business Center Bornholm kan påvise et direkte sammenhæng mellem avisudgivelserne og antallet at henvendelser om besøg på bornholmske virksomheder. De forventede effekter er en positiv tilstrømning af tilflyttere, turister og øgede ordrer fra især udenlandske virksomheder. Strategi/analyseprojekter som omfatter en bredere kreds af virksomheder Vækstforum har i denne kategori bidraget til udvikling af en landbrugsstrategi, samt projektet Brugerdrevent bioethanol. Der er ingen direkte målbare effekter i form af øget værdiskabelse eller flere jobs som følge af disse to projekter. Udviklingsforløb Klyngeudviklingsprojektet der omfatter flere end 50 virksomheder er blandt Vækstforums vigtigste projekter. Gennem udvikling af innovationskompetencer gennem hele værdikæden, er den forventede effekt øget værdiskabelse og flere jobs i virksomhederne. Også udviklingen af masterbrandet Bright Green Island tilhører denne kategori. Det har indtil videre resulteret i en brand book, der skal inspirere øens virksomheder til at melde sig under Bright Green Island fanerne. Aktuelle handlinger og projekter Lige nu pågår en stribe produktudviklingsprojekter i diverse virksomheder. Klyngeudviklingsprojektet, der omfatter 50 virksomheder, afsluttes med udgangen af året. I projekt Bornholm i Vækst forventes 5 virksomheder at gennemgå et rådgivningsforløb og forbedre deres adgang til viden. Informations- og tilflytterkampagnen fortsætter i resten af Det gør vi, nu! Med afsæt i de strategiske delmål, vil Vækstforum med denne handlingsplan: Skabe et fysisk iværksætter- og innovationsmiljø. Sikre forsat klyngeudvikling med hovedvægten lagt på virksomheder der kan bidrage til visionen Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø. Sikre forsat erhvervsservice til eksisterende virksomheder herunder særlig fokus på generationsskifte. Forbedrede rammevilkår i form af tidssvarende bredbåndsforbindelser og transport til konkurrencedygtige priser.

6 Bornholm som uddannelses-ø Hvad vil vi? Vækstforums primære mål er at fastholde omfanget af og kvaliteten i de bornholmske uddannelser. Det sekundære mål er at udbygge mulighederne for at tilbyde flere unikke uddannelser, der kan tiltrække studerende uden for øen. Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene både hænger sammen med erhvervslivets behov og med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. Strategiske delmål: 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling. Hvad har vi nået? 13 projekter Budget i alt: Kr Vækstforum-indstillet støtte: Kr Målbare resultater: Gennemført ca kortvarige uddannelsesforløb 20 personer afslutter masteruddannelse i 2011 Kompetenceudvikling på næsten 100 virksomheder Knap 50 mentor-forløb igangsat Projekt Uddannelse Til Alle igangsat indtil videre 70 elever med og 24 lærer kompetenceudvikles Vækstforums hidtidige aktiviteter har bestået af udviklingsprojekter i de bornholmske uddannelsesinstitutioner både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samt til udviklingsforløb, der sigter bredt mod at kvalificere arbejdsstyrken på forskellige niveauer. Der er altså tale om både studerende, beskæftigede og jobsøgende. Disse rammeskabende aktiviteter er endnu ikke udmøntet i øget værdiskabelse eller flere jobs. Det er dog forventningen at der bringes ca. 300 ledige i jobs. Konkret har Vækstforums hidtidige aktiviteter været koncentreret omkring støtte til: Kompetence Forum Bornholm (efteruddannelse af 817 personer) Realkompetencekobling på Social- og Sundhedsskolen Mentorprojekt på VUC og Social- og Sundhedsskolen (43 elever) Udvikling af Serviceskolen (43 virksomheder/1100 medarbejdere/ledige) Udvikling af turismebachelor (Er udviklet. Afventer implementering)

7 Udvikling af akvakulturuddannelse hvor studerende fra 7 lande er blevet undervist på lakseklækkeriet. (Stadig under udvikling) Udvikling af Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY) på Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) (20 studerende + eksport af uddannelse til Thy) Udvikling af teorimodul og kompetencekobling forløb på Glas og Keramikskolen Udvikling og gennemførelse af projekt Uddannelse til alle Gennemførelse af innovation i arbejdet blandt 24 medarbejdere i Bornholms Regionskommune Aktuelle handlinger og projekter En række større opkvalificeringsprojekter er endnu i gang. Fx kan nævnes Uddannelse til alle, Kompetenceforum Bornholm samt Serviceskolen. Fra masteruddannelsen i oplevelsesledelse MOLLY er den første dimitteret. De resterende 19 ventes at dimittere i løbet af foråret Det gør vi, nu! Med afsæt i de strategiske delmål, vil Vækstforum med denne handlingsplan: Sætte innovation og iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen Tilbyde øens virksomheder at arbejde med strategisk kompetenceudvikling Tilbyde virksomhedsledere/medarbejdere korte udviklingsforløb inden for teknologianvendelse, innovation, miljørigtigt byggeri, personalepleje mv. Bidrage til samling af de bornholmske ungdomsuddannelser i et nyt campusmiljø. Sikre at udbuddet af praktikpladser matcher efterspørgslen.

8 Bornholm som grøn test-ø Hvad vil vi? Vækstforum vil støtte, at grøn test-ø potentialerne udvikles med det formål at tiltrække udviklingsorienterede virksomheder og medarbejdere herunder unge til øens virksomheder. Med et øget fokus fra øens virksomheder på de grønne teknologier og klyngesamarbejde, samt tiltrækning af nye clean tech virksomheder, er der basis for at opdyrke helt nye forretningsmuligheder på det globale marked. Vækstforum vil således bakke op om alternative vækstmuligheder, i forhold til de traditionelle bornholmske produktions- og serviceerhverv. Strategiske delmål: Øget værdiskabelse Øget antal Clean Tech virksomheder Øget produktudvikling / innovation Øget systemeksport Nedbringelse af CO 2 udledning Øget uafhængighed af fossile brændstoffer Øget antal jobs Hvad har vi nået? 12 projekter Budget i alt: Kr Vækstforum indstillet støtte: Kr Målbare resultater: Udviklet og gennemført uddannelsesforløb Fundraising til kongrescenter Udviklet prospekt Indkøbt elbiler Energy tours igangsat med 15 ture i 2010 og foreløbig 3 planlagte i 2011 Kontakt fra virksomheder der ønsker at benytte Bornholm som test-ø Afholdt KlimaDM med Bornholm som en af vinderne Vækstforums hidtidige aktiviteter er koncentreret omkring støtte til: Events/markedsføringsaktiviteter der har fundets sted i en tidsbegrænset periode Med projekterne Grøn energi i innovative netværk og Kommercialisering af knowhow på energiområdet med COP15 (december 2009) som markedsføringsplatform har Vækstforum støttet en eksponering af Bornholm. Uden at sætte konkrete tal på, har aktiviteterne før, under og efter COP15 medført øget værdiskabelse gennem erhvervs- og mødeturisme. Det har også skabt øget produktudvikling/innovation idet flere besøgssteder ikke før har været erhvervsrettede besøgsmål.

9 Strategi/analyseprojekter som omfatter en bredere kreds af virksomheder Feasibility studie af muligheden for at opfører et konferencecenter efter vugge-til-vugge princippet. Feasibility studie af muligheden for at etablere et videncenter inden for grøn teknologi på Nexø havn. Udviklingsforløb Bornholms Vækstforum har støttet udvikling af et efteruddannelseskursus i energirenovering for forskellige håndværksgrupper gennem projektet Grønne kompetencer. Endvidere er der gennem projekterne Grøn energi i innovative netværk og Energy Tours skabt øget værdiskabelse med en omsætning i 2010 på kr. samt øget antal jobs på min. 2 årsværk. Aktuelle handlinger og projekter Lige nu arbejdes der på: At tilvejebringe økonomi til opførelse af et konferencecenter efter vugge-til-vugge princippet. At tiltrække virksomheder og investorer der kan fremme visionen om Bornholm som test-ø for miljørigtige teknologier. Udrulning af fibernet til husstande i forbindelse med facilitering af test af intelligent anvendelse af energirigtige løsninger. Det gør vi, nu! Med afsæt i de strategiske delmål, vil Vækstforum med denne handlingsplan: Sikre opførelsen af konferencecentret Bright green solution house Sikre at der etableres et testcenter hvor virksomheder kan leje udstyr til at teste grønne teknologier i et skalaforhold der nogenlunde svare til 1 % af Danmarks befolkning.

10 Bornholm som oplevelses-ø Hvad vil vi? Vækstforum ønsker, at bornholmske virksomheder og institutioner samarbejder om at skabe nye værdikæder også på tværs af brancher. Således kan øens autentiske potentiale inden for natur-, gourmetog kulturoplevelser realiseres kommercielt. Strategiske delmål: Udvidelse af sæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårs attraktioner Bevarelse og skabelse nye, attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien Øget synlighed/tilgængelighed af bornholmske oplevelsesprodukter Øget salg af bornholmske oplevelsesprodukter Hvad har vi nået? 27 projekter Budget i alt: Kr Vækstforum-indstillet støtte: Kr Målbare resultater: 11 nye fuldtidsstillinger + fastholdelse af et ukendt antal medarbejdere 21 sæsonarbejdere ansat ca. 1,5 år Eksemplerne på Vækstforums aktiviteter inden for indsatsområdet Bornholms som oplevelses-ø dækker bredt: Investering i produktionsfaciliteter eller udvikling af nye produkter/ydelser i private virksomheder I denne kategori er der to typer projekter der har modtaget medfinansiering: A) Produktionsfaciliteter til kvalitetsfødevare og B) Sæsonforlængende aktiviteter. Tilsammen er der skabt 11 nye fuldtidsjobs og 21 sæsonarbejdere er ansat i halvandet år. Tilmed er der uddannet 20 naturvejledere. Events/markedsføringsaktiviteter der har fundets sted i en tidsbegrænset periode Vækstforum har støttet Glas og keramikbiennalen som en sæsonforlængende aktivitet, der samtidig har bidraget til at markedsføre Bornholm. Strategi/analyseprojekter som omfatter en bredere kreds af virksomheder Projekterne i denne kategori er hovedsageligt foranalyser, som har det formål at klarlægge hvorvidt en idé er økonomisk bæredygtig. I nogle tilfælde som fx etablering af sports- og kulturcenter viste det sig, at idéen ikke kunne bære. Men i andre tilfælde Bornholm som konference-ø kunne idéen langt hen ad vejen godt resultere i en ny forretning med værdiskabelse og flere jobs som det målbare resultat.

11 Udvikling og implementering af Bornholms turismebarometer har i sagen natur ikke direkte givet erhvervet øget værditilvækst, men har bidraget til øget viden om kundernes adfærd, således at produkterne fremadrettet kan tilrettes deres ønsker og behov. Udviklingsforløb Vækstforum har indstillet midler til en bred vifte af projekter inden for dette felt: Kunsthåndværk, samt mad - og naturoplevelser med det formål at bidrage til øget værdiskabelse og flere jobs gennem sæsonforlængende aktiviteter. Kunsthåndværket har derudover også en international dimension idet der satses på at eksport og markedsføring af Bornholm. Aktuelle handlinger og projekter En bred vifte at udviklingsprojekter med hovedvægten på sæsonforlængelse pågår i øjeblikket. Det er fx Kulturvækst, Convention Bureau, Ud i naturen samt udvikling af Tema og eventbaseret turisme. Kunsthåndværkerne arbejder med øget eksport og fødevareproducenterne med udvikling gennem blandt andet brugerdreven innovation. Destination Bornholm arbejder med et re-design af turismeportalen bornholm.info. Det gør vi, nu! Med afsæt i de strategiske delmål, vil Vækstforum med denne handlingsplan: Fortsætte udvikling af kvalitetsoplevelser som rejsemotiv. Fortsætte udvikling af fødevareinnovation med fokus på eksport.

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere