UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3."

Transkript

1 UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering af arbejdsmiljøgrupper Lederen i arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljørepræsentanten Ophør og fravær 3 4. Valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper Valg til Afdelings-MED Valg til Område-MED Valg til MED-Hovedudvalget Manglende arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen Afledte administrative opgaver 13 Bilag 1. Vejledning om nedsættelse af arbejdsmiljøgrupper i den enkelte enhed 14 1

2 1. Indledning Denne retningslinje beskriver valgprocedure for enheder i Region Sjælland om valg til arbejdsmiljøgrupper, valg til MED-udvalg (Afdelings-MED, Område-MED og MED- Hovedudvalget) samt valg af repræsentanter for de selvejende institutioner til Region Sjællands MED-Hovedudvalg. Der er samme valgperiode for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Retningslinjen er udarbejdet i fortsættelse af indgåelse af ny lokal MED-aftale for Region Sjælland indgået juni 2014, hvor der bl.a. er aftalt ny MED-struktur. 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur Region Sjællands MED-struktur er jf. Region Sjællands MED-aftale enstrenget. Det vil sige, at MED-udvalgene også fungerer som arbejdsmiljøudvalg. MED-strukturen består af MED-Hovedudvalget, Område-MED og Afdelings-MED 3. Organisering af arbejdsmiljøgrupper Alle koncernenheder i Region Sjælland skal som minimum etablere én arbejdsmiljøgruppe. En arbejdsmiljøgruppe består af to personer - en udpeget leder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Der vælges ikke suppleant for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsgiveren (i Region Sjælland: Formanden for det MED-udvalg, der dækker den enkelte enhed) fastlægger forud for valg i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ud fra et nærhedsprincip. Antallet af arbejdsmiljøgrupper drøftes i enhedens MED-udvalg forud for fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper i enheden. Af bilag 1 fremgår vejledning om nedsættelse af arbejdsmiljøgrupper i den enkelte enhed (dette bilag indgår også som bilag 3 i Region Sjællands MED-aftale) Lederen i arbejdsmiljøgruppen Lederen i arbejdsmiljøgruppen udpeges af arbejdsgiveren (i Region Sjælland: Formanden for det MED-udvalg, der dækker den enkelte enhed) blandt enhedens ledere. Ved udpegning af lederen i arbejdsmiljøgruppen er det vigtigt (hvis der er flere muligheder) at det er den arbejdsleder, der har den daglige kontakt til de ansatte, der indgår i arbejdsmiljøgruppen. 2

3 Det er ikke stillingsbetegnelsen som leder, der er afgørende for om denne er leder i forhold til arbejdsmiljølovens regler. Det afgøres ved en konkret vurdering af lederens funktion og opgaver. En leder i en arbejdsmiljøgruppe kan således godt selv deltage i arbejdet i enheden, når bare den væsentligste del af tiden går med at lede og føre tilsyn med andres arbejde. Det er samtidig vigtigt, at der er den fornødne beslutningskompetence til stede hos lederen til at varetage de operationelle arbejdsmiljøopgaver: En leder kan indgå i flere arbejdsmiljøgrupper. Hvis arbejdsmiljøgruppen dækker flere områder, skal det aftales og beskrives nærmere, hvordan de operationelle arbejdsmiljøopgaver varetages i forhold til arbejdsmiljøgruppens ressourceforbrug, medarbejdernes mulighed for kontakt etc. 3.2 Arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker (det vil sige hele koncernenheden eller en del af koncernenheden eller på det midlertidige arbejdssted.) Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset arbejdsområde og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af arbejdsmiljøorganisationen og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er én og samme person. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke væltes af kollegerne (som tillidsrepræsentanten kan). Arbejdsmiljørepræsentanter kan vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til Region Sjælland. Elever på erhvervsuddannelserne er ikke valgbare. Yngre læger kan vælges umiddelbart efter ansættelsen, såfremt denne løber over mindst 3 måneder. Der kan ikke stilles krav om, at den valgte skal være medlem af en fagforening. Uorganiserede ansatte kan også vælges til arbejdsmiljørepræsentant. Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant. De to valg skal i dette tilfælde foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved ét valg Ophør og fravær Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, hvor den pågældende er valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, selv om det er midt i valgperioden. Herefter har de ansatte i enheden ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der er også ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den aktuelle arbejdsmiljørepræsentant forlader enheden. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog altid vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det. 3

4 Der kan også hvis der er enighed herom - vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant er fraværende fra virksomheden i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder på grund af orlov, sygdom e.l. Nye arbejdsmiljørepræsentanter vælges for den resterende del af valgperioden. 4. Valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg Repræsentanterne til arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalg vælges for to år. Valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg sker nedefra og op i organisationen. Det betyder, at der er forskydning i valgenes afholdelse samt udpegningstidspunkterne i forhold til de enkelte niveauer i MED-organisationen. Nedenstående figur illustrerer tidslinjen for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Figur 1: Tidslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg De enkelte valg uddybes nedenfor De enkelte valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg uddybes nedenfor. Repræsentanterne til arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalg vælges for to år. De valgtes funktion træder i kraft den 1. januar i ulige år. Der kan i specielle situationer og efter en konkret vurdering aftales en kortere funktionsperiode for en arbejdsmiljørepræsentant, såfremt medarbejderne og ledelsen er enige herom, og det ikke skønnes at forringe kontinuiteten i arbejdsmiljøarbejdet. (Et eksempel herpå kan være, at en arbejdsmiljørepræsentant har orlov fra sit arbejde i 6 måneder. Der vælges en ny arbejdsmiljømiljørepræsentant og denne fungerer som arbejdsmiljørepræsentant i den periode arbejdsmiljørepræsentanten har orlov). 4.1 Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Lederen er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Lederen må dog ikke deltage i valget, og er ikke valgbar (også selv om lederen ikke har personaleansvar). 4

5 Der foretages valg af arbejdsmiljørepræsentanter den 1. oktober eller på den nærmeste hverdag inden den 1. oktober i lige år. Funktionen træder først i kraft ved valgperiodens start den 1. januar. afholdes. Der gennemføres valg ved afstemning. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Kandidater, der stiller op, kan stemme på sig selv. Det bør tilstræbes at valg gennemføres i forbindelse med, at enhedens medarbejdere i forvejen er samlet. Alle ansatte har stemmeret, også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke stemmeret. Det er hensigtsmæssigt men ikke et krav at kandidater på valg deltager ved valghandlingen. Alternativ valgprocedure - 1 Enhedens arbejdsfællesskab kan være af en sådan karakter, at det er hensigtsmæssigt, at kandidater meddeler sit kandidatur forud for en evt. valghandling. afholdes. Kandidatur meddeles på mail (eller via andet relevant medie) senest 8 dage før valghandling. Såfremt der kun er en kandidat, der melder sig, er kandidaten valgt uden valghandling Såfremt der er flere kandidater gennemføres valg. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Alternativ valgprocedure 1 kan kun gennemføres efter drøftelse og beslutning i enhedens MEDudvalg. I den forbindelse skal MED-udvalget holde sig for øje, at valgproceduren har den konsekvens, at såfremt der kun er en kandidat, der melder sig senest 8 dage før, er kandidaten valgt uden valghandling. Det betyder samtidig, at det ikke er muligt at stille op på dagen, idet valghandlingen kan blive aflyst, hvis der kun er en, der melder sit kandidatur. Til gengæld har valgproceduren den fordel, at ingen møder forgæves op til valg. 5

6 Alternativ valgprocedure - 2 Der kan efter aftale i MED-udvalget gennemføres afstemning i et sikkert elektronisk afstemningssystem, som stilles til rådighed af Koncern HR. Det aftales, hvordan kandidaterne præsenterer sig. Gældende for alle tre muligheder for gennemførelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant Næstformanden i MED-udvalget deltager ved stemmeoptælling. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant meddeler valgets resultat til lederen. Den personaleansvarlige leder iværksætter kommunikation til enheden og sørger for udfyldelse og fremsendelse af personaleblanketten til Center for Løn og Personale med henblik på udbetaling af tillæg til arbejdsmiljørepræsentanten. Center for Løn og Personale orienterer arbejdsmiljørepræsentantens forhandlingsberettigede organisation om valget. 4.2 Valg til Afdelings-MED Jf. Region Sjælland MED-aftale er der på niveau under koncernlederen Afdelings-MED indenfor de 4 somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Koncernservice. I Afdelings-MED sammensættes repræsentationen på medarbejderside efter følgende nøgle: Mindre end 100 ansatte i afdelingen: 4-6 medarbejderrepræsentanter 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt 5-8 repræsentanter. Mellem 100 og 300 ansatte i afdelingen: 6-8 medarbejderrepræsentanter 2-3 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt 8-11 repræsentanter. Over 300 ansatte i afdelingen: 8-10 medarbejderrepræsentanter 3-4 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt repræsentanter. Der vælges suppleanter for alle medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter. Formanden for Afdelings-MED er ansvarlig for, at der bliver arrangeret og afholdt valghandling blandt arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i enhedens arbejdsmiljøgrupper til arbejdsmiljørepræsentanternes pladser i Afdelings-MED. 6

7 Tilsvarende gælder for valg af medarbejderrepræsentanter til Afdelings-MED. Der gennemføres kun valghandling blandt arbejdsmiljørepræsentanterne såfremt der er flere arbejdsmiljøgrupper/mulige repræsentanter til pladserne i Afdelings-MED end ovenstående nøgle for antal arbejdsmiljørepræsentanter i Afdelings-MED foreskriver. afholdes. Kandidatur kan evt. meddeles via fuldmagt. Der gennemføres valg ved afstemning. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Kandidater, der stiller op, kan stemme på sig selv. Det er hensigtsmæssigt men ikke et krav at kandidater på valg deltager ved valghandlingen. Alternativ valgprocedure - 1 Afdelingens arbejdsfællesskab kan være af en sådan karakter, at det er hensigtsmæssigt, at kandidater meddeler sit kandidatur forud for en evt. valghandling. afholdes. Kandidatur meddeles på mail (eller via andet relevant medie) senest 8 dage før valghandling. Såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig, end der er pladser i MED-udvalget er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling, og der gennemføres suppleringsvalg til suppleantposterne. Såfremt der er flere kandidater end pladser i MED-udvalget gennemføres valg. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Alternativ valgprocedure 1 kan kun gennemføres efter drøftelse og beslutning i eksisterende Afdelings-MED. I den forbindelse skal Afdelings-MED holde sig for øje, at valgproceduren har den konsekvens, at såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig senest 8 dage før, end der er pladser i MED-udvalget, er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling. Det betyder samtidig, at det ikke er muligt at stille op på dagen, idet valghandlingen kan blive aflyst, hvis det nødvendige antal kandidater har meldt sig. Til gengæld har valgproceduren den fordel, at ingen møder forgæves op til valg. Alternativ valgprocedure - 2 7

8 Der kan efter aftale i Afdelings-MED gennemføres afstemning i et sikkert elektronisk afstemningssystem, som stilles til rådighed af Koncern HR. Det aftales, hvordan kandidaterne præsenterer sig. Gældende for alle tre muligheder for gennemførelse af valg til Afdelings-MED Næstformanden i eksisterende MED-udvalg deltager ved stemmeoptælling. Særligt vedr. valg af medarbejderrepræsentanter: Der vælges medarbejderrepræsentanterne af og blandt tillidsrepræsentanterne i afdelingen. Er der flere pladser på medarbejdersiden i udvalget, end der er tillidsrepræsentanter i afdelingen, vælges de resterende medarbejderrepræsentanter til udvalget af og blandt afdelingens øvrige medarbejdere. Det er ønskeligt, at der er repræsentativitet i forhold til afdelingens arbejdsområder. Særligt vedr. udpegning af ledelsesrepræsentanterne: Jf. Region Sjællands MED-aftale 4 udpeger afdelingslederen ledelsesrepræsentanterne til Afdelings-MED, herunder suppleanter. En af ledelsesrepræsentanterne i Afdelings-MED skal være leder i en arbejdsmiljøgruppe og repræsentere alle ledere indenfor arbejdsmiljøområdet i den pågældende afdeling. Der skal være gennemført valg til Afdelings-MED, herunder valg af suppleanter senest den 1. november i lige år. 4.3 Valg til Område-MED Jf. Region Sjællands MED-aftale er der for hver koncernenhed et Område-MED. I Område-MED sammensættes repræsentationen på medarbejderside efter følgende nøgle: Mindre end 500 ansatte i koncernenheden: 4 medarbejderrepræsentanter 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt 5-6 repræsentanter. Mellem 500 og 2500 ansatte i koncernenheden: 8 medarbejderrepræsentanter 2-3 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt repræsentanter. Over 2500 ansatte i koncernenheden: 14 medarbejderrepræsentanter 3-4 arbejdsmiljørepræsentanter Det vil sige i alt repræsentanter. Der vælges suppleanter for alle medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter 8

9 Formanden for Område-MED er ansvarlig for, at der bliver arrangeret og afholdt valghandling blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Tilsvarende gælder for medarbejderrepræsentanternes pladser i Område-MED. Der er følgende to forskellige situationer, når der er valg til et Område-MED: 1. Valg til Område-MED med arbejdsmiljøgrupper under sig. Her foregår valget imellem alle underliggende arbejdsmiljøgrupper. Dvs. arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdsmiljøgrupperne vælger i blandt sig repræsentant(er) til Område-MED. 2. Valg til Område-MED med Afdelings-MED under sig Her foregår valget imellem arbejdsmiljørepræsentanter i underliggende Afdeling-MED. Dvs. arbejdsmiljørepræsentanterne i Afdelings-MED vælger i blandt sig repræsentanter(er) til Område-MED. Der gennemføres kun valghandling blandt arbejdsmiljørepræsentanterne, såfremt der er flere arbejdsmiljøgrupper/mulige repræsentanter til pladserne i Område-MED end ovenstående nøgle for antal arbejdsmiljørepræsentanter i Område-MED foreskriver. afholdes. Kandidatur kan evt. meddeles via fuldmagt. Der gennemføres valg ved afstemning. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Kandidater, der stiller op, kan stemme på sig selv. Det er hensigtsmæssigt men ikke et krav at kandidater på valg deltager ved valghandlingen. Alternativ valgprocedure - 1 Koncernenhedens arbejdsfællesskab kan være af en sådan karakter, at det er hensigtsmæssigt, at kandidater meddeler sit kandidatur forud for en evt. valghandling. afholdes. Kandidatur meddeles på mail (eller via andet relevant medie) senest 8 dage før valghandling. Såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig, end der er pladser i MED-udvalget, er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling, og der gennemføres suppleringsvalg til suppleantposterne. 9

10 Såfremt der er flere kandidater end pladser i MED-udvalget gennemføres valg. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Alternativ valgprocedure 1 kan kun gennemføres efter drøftelse og beslutning i eksisterende Område-MED. I den forbindelse skal Område-MED holde sig for øje, at valgproceduren har den konsekvens, at såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig senest 8 dage før, end der er pladser i MED-udvalget, er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling. Det betyder samtidig, at det ikke er muligt at stille op på dagen, idet valghandlingen kan blive aflyst, hvis det nødvendige antal kandidater har meldt sig. Til gengæld har valgproceduren den fordel, at ingen møder forgæves op til valg. Alternativ valgprocedure - 2 Der kan efter aftale i Område-MED gennemføres afstemning i et sikkert elektronisk afstemningssystem, som stilles til rådighed af Koncern HR. Det aftales, hvordan kandidaterne præsenterer sig. Gældende for alle tre muligheder for gennemførelse af valg til Område-MED: Næstformanden i eksisterende MED-udvalg deltager ved stemmeoptælling. Særligt vedr. valg af medarbejderrepræsentanter: Der vælges medarbejderrepræsentanterne af og blandt tillidsrepræsentanterne i koncernenheden. Er der flere pladser på medarbejdersiden i udvalget, end der er tillidsrepræsentanter i koncernenheden, vælges de resterende medarbejderrepræsentanter til udvalget af og blandt koncernenhedens øvrige medarbejdere. Det er ønskeligt, at der er repræsentativitet i forhold til koncernenhedens arbejdsområder. Særligt vedr. udpegning af ledelsesrepræsentanterne: Jf. Region Sjællands MED-aftale 4 udpeger koncernlederen ledelsesrepræsentanterne til Område-MED, herunder suppleanter. En af ledelsesrepræsentanterne i Område-MED skal være leder i en arbejdsmiljøgruppe og repræsentere alle ledere indenfor arbejdsmiljøområdet i den pågældende koncernenhed. Der skal være gennemført valg til Område-MED, herunder valg af suppleanter senest den 1. december i lige år. 4.4 Valg til MED-Hovedudvalget Hovedudvalget består af 17 medarbejderrepræsentanter (heraf 4 arbejdsmiljørepræsentanter) og et antal ledelsesrepræsentanter. 10

11 Heraf er de selvejende institutioner repræsenteret af en medarbejderrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant og en ledelsesrepræsentant, som de selvejende institutioner har valgt iblandt sig. Antallet af ledelsesrepræsentanter fastlægges af Direktionen, der ligeledes foretager udpegning. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af Hovedorganisationerne (AC, FTF, LO). Arbejdsmiljørepræsentanterne og deres suppleanter vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra Område-MED. (Dette gælder dog ikke medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant fra de selvejende institutioner. Se ovenfor). Formanden for MED-Hovedudvalget er ansvarlig for, at valg af arbejdsmiljørepræsentanter (incl. suppleanter) til MED-Hovedudvalget bliver arrangeret og afholdt. afholdes. Kandidatur kan evt. meddeles via fuldmagt. Der gennemføres valg ved afstemning. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Kandidater, der stiller op, kan stemme på sig selv. Det er hensigtsmæssigt men ikke et krav at kandidater på valg deltager ved valghandlingen Alternativ valgprocedure - 1 Såfremt MED-Hovedudvalget finder det hensigtsmæssigt, kan der gennemføres en valgprocedure, hvor kandidater meddeler sit kandidatur forud for en evt. valghandling. afholdes. Kandidatur meddeles på mail (eller via andet relevant medie) senest 8 dage før valghandling. Såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig, end der er pladser i MED- Hovedudvalget, er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling, og der gennemføres suppleringsvalg til suppleantposterne. Såfremt der er flere kandidater end pladser i MED-Hovedudvalget gennemføres valg. Afstemning sker ved personligt fremmøde (der kan ikke brevstemmes eller stemmes via fuldmagt). Alternativ valgprocedure 1 kan kun gennemføres efter drøftelse og beslutning i eksisterende MED-Hovedudvalg. I den forbindelse skal MED-Hovedudvalget holde sig for øje, at 11

12 valgproceduren har den konsekvens, at såfremt der ikke er flere kandidater, der melder sig senest 8 dage før, end der er pladser i MED-Hovedudvalget, er kandidaten/kandidaterne valgt uden valghandling. Det betyder samtidig, at det ikke er muligt at stille op på dagen, idet valghandlingen kan blive aflyst, hvis det nødvendige antal kandidater har meldt sig. Til gengæld har valgproceduren den fordel, at ingen møder forgæves op til valg. Alternativ valgprocedure - 2 Der kan efter aftale i MED-Hovedudvalget gennemføres afstemning i et sikkert elektronisk afstemningssystem, som stilles til rådighed af Koncern HR. Det aftales, hvordan kandidaterne præsenterer sig. Gældende for alle tre muligheder for gennemførelse af valg til MED- Hovedudvalget Næstformanden i eksisterende MED-Hovedudvalg deltager ved stemmeoptælling. Det er ønskeligt, at der er repræsentativitet i forhold til områderne. En af ledelsesrepræsentanterne i MED-Hovedudvalget skal være leder i en arbejdsmiljøgruppe og repræsenterer alle ledere i regionen indenfor arbejdsmiljøområdet. Der skal være gennemført valg og udpegning, herunder suppleanter til MED-Hovedudvalget senest den 15. december i lige år. 5. Manglende arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer lederen i arbejdsmiljøgruppen alene indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant. Lederen i arbejdsmiljøgruppen fungerer også alene, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af f.eks. sygdom eller ferie. Tilsvarende fungerer arbejdsmiljørepræsentanten alene, hvis lederen i arbejdsmiljøgruppen er fraværende på grund af f.eks. sygdom eller ferie. 12

13 6. Afledte administrative opgaver Den enkelte leder er inden for sit ansvarsområde ansvarlig for at: SafetyNet opdateres minimum hvert kvartal med ændringer i arbejdsmiljøorganiseringen, herunder ændringer i medlemmer af arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Løbende oprettelser og nedlæggelser af arbejdsmiljøgrupper videreformidles til Koncern HR/MED-Hovedudvalgets sekretariat, jf. aftalt proces for dette. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere bliver tilmeldt og gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Medlemmer af MED-udvalg bliver tilmeldt og gennemfører grunduddannelsen inden for første funktionsår. Udfylde og fremsende personaleblanketten til Center for Løn og Personale med henblik på udbetaling af tillæg til arbejdsmiljørepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen. 13

14 Bilag 1. Vejledning om nedsættelse af arbejdsmiljøgrupper i den enkelte enhed Af 3 i Region Sjællands MED-aftale fremgår Region Sjællands overordnede organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det fremgår blandt andet at: Region Sjællands MED-struktur er enstrenget - det vil sige at alle MED-udvalg også fungerer som arbejdsmiljøudvalg i forhold til underliggende arbejdsmiljøgrupper. MED-Hovedudvalget er det øverste udvalg for arbejdsmiljøarbejdet i Region Sjælland. En arbejdsmiljøgruppe består af to personer - en leder og en arbejdsmiljørepræsentant. Formanden for det MED-udvalg, der dækker den enkelte enhed, tager initiativ til at drøfte/evaluere antallet af arbejdsmiljøgrupper. Dette indebærer, at antallet og begrundelserne for det valgte antal af arbejdsmiljøgrupper drøftes og besluttes i MED-udvalget. Enhedens arbejdsmiljøorganisering kan kun ændres, såfremt det styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen på arbejdsmiljøområdet. Konkret om fastsættelsen af antallet af arbejdsmiljøgrupper Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes efter det bærende princip, at de daglige arbejdsmiljøopgaver til enhver tid kan løses på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde. Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes med udgangspunkt i nærhedsprincippet, der fremgår af 16 i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober I vurderingen indgår: Enhedens ledelsesstruktur Enhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed Enhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, skiftearbejde, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer Arbejdets organisering Særlige ansættelsesformer Andre hensyn, som påvirker de operationelle arbejdsmiljøopgaver. Følgende forhold bør indgå i overvejelserne, når antallet af arbejdsmiljøgrupper fastlægges: Størrelsen af enheden Antallet af ledelsesniveauer Enhedens spredning over flere geografier Det fysiske omfang af lokationen Ledelsens kendskab til arbejdsområdet og gruppens daglige opgaver Ledelsens fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen Muligheden for kontakt til arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden Arbejde i skiftehold (- på flere tidspunkter af døgnet) 14

15 Enhedens aktuelle udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet Risici i arbejdet, som kræver særlig opmærksomhed i arbejdsmiljøgruppen Kravene til instruktion eller uddannelse af medarbejderen Omfanget af forskelligartede opgaver Arbejdsbelastning / spidsbelastning i forbindelse med udførelse af arbejdet Omskiftelige arbejdsforhold Kravene til intern kontrol af arbejdsmiljøet Antallet af medarbejdere ansat under særlige ansættelsesformer (f.eks. korttidsansatte, løstansatte, vikaransatte, elever samt ansatte i flexjob, virksomhedspraktik, løntilskud mv.) Når enhederne gør sig overvejelser om antallet af arbejdsmiljøgrupper, kan der jf. ovenstående oplistning være forhold, der kan argumentere for etablering af såvel flere som færre arbejdsmiljøgrupper inden for enheden. I den forbindelse er det vigtigt at have fokus på, at fastsættelsen af antallet af arbejdsmiljøgrupper inden for enheden sker efter dialog mellem enhedens ledelse og medarbejdere. Drøftelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper i MED-udvalget Det er ledelsens ansvar at tage initiativ til, at der sker drøftelse i MED-udvalget forud for fastsættelse af antallet af arbejdsmiljøgrupper. Drøftelsen i MED-udvalget sker altid forud for valg af arbejdsmiljørepræsentanter. (Det sker hvert andet år, således at de valgte arbejdsmiljørepræsentanters funktion træder i kraft den 1. januar i ulige år). Desuden evalueres den valgte organisering i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse med fokus på, om nærhedsprincippet fortsat er tilgodeset. Såfremt det ikke er muligt i MED-udvalget at nå til enighed om antallet af arbejdsmiljøgrupper, inddrages MED-Hovedudvalget, jf. MED-aftalens 3 og 9. 15

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere