Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for arbejdsmiljøgruppen"

Transkript

1 Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger

2 Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens opgaver 3 Samarbejdet i gruppen 4 Tid og uddannelse 4 Sammensætning og valg 5 Information om arbejdsmiljø 6 Hvem gør hvad? 7 Ledelsens rolle Arbejdsmiljøgruppens opgaver De tre vigtigste opgaver Arbejdsmiljøgruppens opgave er at tage udfordringerne i arbejdsmiljøet op både i det dag-lige og på længere sigt. Her er de tre vigtigste: 1. TrivselOP og APV TrivselOP er en kombineret trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering (APV), som gennemføres hvert tredje år. Den består af en spørgeskemaun-dersøgelse og en meget vigtig opfølgning med dialogmøder, udarbejdelse af handleplan og gennemførelse af ændringer. Sker der grundlæggende ændringer, som fx en fusion eller en ombygning, skal der altid laves en ny APV. 2. Arbejdsmiljøtjek og selvinspektion Arbejdsmiljøtjekket skal sikre et løbende fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Selvinspektion understøtter arbejdsmiljøgruppernes arbejde med at sikre, at sikkerhedsforhold lever op til akkrediteringskravene i forhold til brand-sikkerhed, udsugning og lignende. 3. Elektroniske handleplaner Arbejdsmiljøgruppens skal sikre, at handleplanerne registreres og opdate-res i IPL-systemet. Derudover er det vigtigt at involvere kollegaerne i arbejdsmiljøarbejdet. Det er ik-ke kun arbejdsmiljøgruppen, der skal sørge for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgrup-pen skal tage initiativ og koordinere arbejdsmiljøarbejdet, men alle har ansvar og opgaver med at forbedre arbejdsmiljøet. Andre opgaver Registrere, anmelde og analysere ulykker Informere kollegerne om arbejdsmiljøarbejdet ikke mindst nyansatte. Sikre at der bliver lavet arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer og materialer Stå til rådighed hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg Gennemføre en 30 minutters brand- og evakueringsøvelse (papir-øvelse) i afsnittet én gang årligt. Gruppen skal desuden medvirke til at sikre, at der bliver taget hensyn til arbejds-miljøet i forbindelse med: Byggeri og indretning Tilrettelæggelse af arbejdsgange Indkøb og brug af kemikalier og andre farlige stoffer og materiale Indkøb og brug af apparatur og hjælpemidler 2 Læs mere: Tips til den gode introduktion Procedure for besøg fra Arbejdstilsynet

3 Vejledning i dagligdagen Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal i dagligdagen vejlede kollegerne i, hvordan de bedst muligt skåner sig selv og andre for negative påvirkninger. Det kan være alt fra forflytningsteknik til takt og tone. Det er dog vigtigt, at især arbejdsmiljøre-præsentanten ikke optræder som kontrollant eller politimand. Forsøg i stedet med venlige henstillinger og eventuelt humor. Det er lederens opgave at korrigere adfærd, og hvis det er et generelt problem, bør det tages op på et personalemøde. Afgrænsning af opgaver Rigtig mange forhold påvirker arbejdsmiljøet, og det er ikke alle disse, arbejdsmiljøgrup-pen kan gøre noget ved. Fx kan problemer med IT medføre stress og konflikter i personale-gruppen, men ansvaret for løsningen af selve ITproblemet ligger ikke hos arbejdsmiljø-gruppen. Her har lederen et særligt ansvar for at få bragt problemet videre i systemet, så arbejdsmiljøgruppen kun tager sig af de udfordringer, den har ansvar og kompetence til at håndtere. Det kan også være, at der ikke umiddelbart er penge til at løse problemet, at I har brug for hjælp og sparring til at finde den rigtige løsning. I de tilfælde har I forskellige handlemuligheder: Lederen bringer problemet videre til klinikledelsen. I kontakter klinikkens eller centerets med-udvalg Samarbejder med TR Sparring og hjælp fra andre arbejdsmiljøgrupper (Se også senere: Hvem gør hvad i arbejdsmiljøarbejdet ) Hvornår kan I involvere MED-udvalget? Hvis problemet kræver en løsning i samarbejde med andre afsnit eller faggrupper. Hvis der ikke er penge eller ressourcer til en tilfredsstillende løsning. Hvis I mangler viden om, hvordan I skal gribe problemet an. Hvis der er tale om en principiel sag, som også kan berøre andre Hvis der er sket en ny type ulykke, som også kan ske i andre afsnit Samarbejdet i gruppen Arbejdsmiljøgruppen er motoren i arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet, hvor ideen er, at flest mulige udfordringer skal tages op lokalt på den enkelte afdeling eller det enkelte af-snit. Gruppen består af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne og en arbejdsmiljøleder, der typisk er afsnittets daglige leder. En af tankerne med arbejdsmiljøgrupperne er, at de skal være så fleksible som muligt og i stand til at handle her og nu, uden nødvendigvis at holde formelle møder. En god start Når der bliver valgt en ny arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget en ny arbejdsmiljøleder, er det en god investering, at den erfarne i arbejdsmiljøgruppen giver sig tid til at introduce-re den nye. Det kan fx være nyttigt med en briefing på, hvordan det gik med den senest TrivselOP. Arbejdsdeling En klar arbejdsdeling gør det lettere for jer at handle i dagligdagen. Arbejdsdelingen bør tage udgangspunkt i jeres forskellige roller, og her er det centralt, at det er lederen, der i sidste ende bestemmer, når det drejer sig om økonomi og ledelse samt fordeling af arbej-det. Det kan fx være, hvordan afdelingen organiserer opgaverne og hvor meget tid, der bli-ver sat af til disse. Typisk vil det være en fordel, hvis arbejdsmiljørepræsentanten står for de fleste praktiske opgaver og registrering i IPL, mens at opgaven med at motivere og involvere medarbejder-ne mest hviler på arbejdsmiljølederens skuldre. 3

4 Positive pejlemærker for jeres arbejde I har afstemt jeres forventninger internt i gruppen. I er enige om, hvem der gør hvad. I har en plan for, hvilke opgaver, der skal løses først. I engagerer kollegerne i arbejdet. I viser jeres succeser frem også de små. I ser arbejdsmiljøet i sammenhæng med afdelingens hovedarbejdsopgaver. Tid og uddannelse Tid til opgaverne Arbejdsmiljølederen skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten får den nødvendige tid til at løse de opgaver, som gruppen i fællesskab har prioriteret. Der skal også være tid til at holde sig ajour med og indhente ny viden i relation til opgaverne. De arbejdsmiljørepræ-sentanter, der er valgt til MED-udvalg, skal også have tid til at deltage i dette arbejde. Hvis der ikke er tid nok, må arbejdsmiljøgruppen i fællesskab prioritere i opgaverne, så der er overensstemmelse mellem tid og mængden af opgaver. Husk at informere de øvrige med-arbejdere, hvis prioriteringen medfører ændringer i målene for arbejdsmiljøet. Hvis arbejdsmiljølederen ikke er personaleleder for arbejdsmiljørepræsentanten, skal de to ledere aftale, hvor meget tid der skal sættes af. Det er dog personalelederen, der i sidste ende afgør, hvor meget tid der skal afsættes. Uddannelse Både arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at delta-ge i: Den tredages obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse Den todages supplerende arbejdsmiljøuddannelse 1½ dags efteruddannelse pr år. Arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at deltage i det 1½ ti-mes obligatoriske brand- og evakueringsøvelseskursus. Den obligatoriske uddannelse Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal gennemføre en tre dages obligatorisk ud-dannelse, og det skal ske senest tre måneder efter, at man for første gang er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen. Man kan tilmelde sig via intranettet. To dages supplerende uddannelse Derudover er der tilbud om to dages supplerende uddannelse med temaer som: arbejdsulykker, ergonomi, kemi, indeklima og hospitalets strategi for arbejdsmil-jøet. Man kan tilmelde sig via intranettet. 1½ dags årlig efteruddannelse Arbejdsmiljøenheden tilbyder alle centre 1½ dags efteruddannelse årligt, som er tilpasses centerets særlige behov. Rigshospitalets årlige arbejdsmiljødag kan tælle for ½ dag, hvis arbejdsmiljøgrupperne gi-ves mulighed for at deltage, samt at der er ledige pladser til arrangementet. Sammensætning og valg Hvornår skal der nedsættes en arbejdsmiljøgruppe? Arbejdsmiljøgrupperne bliver nedsat ud fra følgende principper: En arbejdsmiljøgruppe etableres inden for et velafgrænset afsnit eller et ar-bejdslederområde. Der oprettes normalt mindst en arbejdsmiljøgruppe for hvert afsnit eller arbejdslederområde. Ved mere end 50 ansatte i et afsnit skal der som udgangspunkt oprettes fle-re arbejdsmiljøgrupper. Hvis afsnittet er geografisk adskilt (f.eks. udefunktioner) kan det være nød-vendigt at have en arbejdsmiljøgruppe, selv hvor der er få ansatte. 4

5 Centerlederne fastlægger struktur for arbejdsmiljøgrupperne, som bedst muligt imøde-kommer udfordringerne med arbejdsmiljøarbejdet i centret. Strukturen og navne på ar-bejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal være tilgængelig på intranettet under hvert centers sider. Arbejdsmiljøgruppens sammensætning Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsmiljøleder og en medarbejder-valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgruppens kompetence er normalt indeholdt i arbejdslederens kompetence. Det er hovedreglen, at det er den daglige leder i afsnittet der indgår i ar-bejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljølederen udpeges af center- eller klinikledelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne for en periode på to år. Medarbejderne har ret til at vælge en ar-bejdsmiljørepræsentant, men hvis der ikke er nogen, der ønsker at varetage funktionen, er det alene arbejdsmiljølederen, der varetager arbejdsmiljøgruppens ansvar og opgaver. (Link: Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentant). Information om arbejdsmiljø Information fra Rigshospitalet Intranet På arbejdsmiljøenhedens intranetsiderne om arbejdsmiljø, kan du finde en lang række in-formationer, værktøjer m.v., som er relevante for dig som medlem af arbejdsmiljøgruppen. Her kan du også finde links til de vigtigste eksterne hjemmesider om arbejdsmiljø. Du finder arbejdsmiljøsiderne på intranet under: Medarbejder > Arbejdsmiljø. Nyt om arbejdsmiljø Arbejdsmiljøenheden udsender nyhedsbrevet Nyt om arbejdsmiljø, der udkommer ca. en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder information om arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på intranettet, hvor man løbende ud-over nyhedsbrevet også får tilsendt den elektroniske udgave af Magasinet Arbejdsmiljø. Gode eksempler fra Rigshospitalet Foruden Nyt om arbejdsmiljø indsamler Arbejdsmiljøenheden løbende gode eksempler fra afsnit og klinikker, som understøtter handleplanen for arbejdsmiljøet og som andre vil kunne drage nytte af. Eksemplerne bearbejdes journalistisk og gøres tilgængelige på intra-nettet. Referater Referaterne fra VMU og CMU erne bliver lagt ud på intranettet. Centrene og klinikkerne udsender information om lokale arbejdsmiljøforhold efter behov. Eksterne nyhedsbreve Derudover kan man tilmelde sig nyhedsbreve via følgende hjemmesider:

6 Hvem gør hvad? Der er mange aktører i arbejdsmiljøarbejdet, og derfor er det vigtigt at være klar på, hvem der har hvilke opgaver. Direktionen - organiserer og fordeler ressourcer Centerledelserne - organiserer og fordeler ressourcer Klinikledelserne - organiserer og fordeler ressourcer Netværk - udvikler på tværs Arbejdsmiljø grupperne - er tovholdere Arbejdsmiljøenheden - rådgiver Klinikkernes MED - skaber rammer Centrenes MED - skaber rammer Rigshospitalets MED - skaber rammer Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppen skal tage initiativer og være tovholdere for arbejdsmiljøarbejdet, men det er i lige så høj grad medarbejderne, der skal være med til at gennemføre opgaver-ne. Derfor er det vigtigt at arbejdsmiljøgruppen involverer medarbejderne og uddelegerer opgaver. KMU (Klinik-MED-udvalget) Udvalget skal sørge for, at Rigshospitalets og centrets mål for arbejdsmiljøet bliver ført ud i livet og opstille handlingsplaner for klinikken. MED-udvalgets hovedrolle er at drøfte og fastlægge rammer og værdier for arbejdsmiljøet og udvalget tager sig kun af enkeltsager af principiel karakter. Klinikchefen er formand for KMU, der mødes mindst 4 gange årligt. NB: Det er ikke alle klinikker, der har et MED-udvalg CMU (Center-MED-udvalget) CenterMED-udvalgene er de øverste udvalg for arbejdsmiljø i centrerne. De skal sørge for, at Rigshospitalets og centrets mål for arbejdsmiljøet bliver ført ud i livet og opstille hand-lingsplaner for det enkelte center. MED-udvalgets hovedrolle er at drøfte og fastlægge rammer og værdier for arbejdsmiljøet, og udvalget tager sig kun af enkeltsager af principiel karakter. Centerdirektøren er formand for CMU, der mødes mindst 4 gange årligt. VMU (Virksomheds-MED-udvalget) VMU er det øverste udvalg for arbejdsmiljø på Rigshospitalet og udstikker sammen med direktionen linjen for arbejdsmiljøindsatsen på Rigshospitalet. Fx drøftes og godkendes den årlige handleplan for arbejdsmiljøet i VMU. PAU (Personale- og Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg) er nedsat under VMU som et underudvalg, der tager initiativer til udvikle personale- og arbejdsmiljøpolitikken, udarbejder nye ret-ningslinjer og indstiller fordeling af midler fra puljen til afbødende foranstaltninger. Direktøren for Rigshospitalet er formand for VMU, de mødes 11 gange årligt. 6 Uformelle arbejdsmiljønetværk Center- og klinikledelserne sørger for at etablere netværk, der kan understøtte arbejdsmil-jøarbejdet i de enkelte centre og klinikker. Derudover kan der etableres adhoc-netværk med tværgående sigte, fx hvis der er en særlig

7 udfordring for laboratorier eller at det er nødvendigt at lave en indsats mod trusler om vold. De tværgående netværk kan etableres lokalt, fx af 2-3 klinikker, eller centralt fx af Arbejdsmiljøenheden. Det afhænger problem-stillingen. I nogle centre er der et velfungerende netværk for alle arbejdsmiljøgrupper og centerledel-sen. I andre centre kan man vælge at etablere netværk for hver klinik eventuelt suppleret med at parre arbejdsmiljøgrupperne to og to. Det vigtigste er, at der er mulighed for at dele viden og sparre om konkrete udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet og få relevant infor-mation af betydning for arbejdsmiljøet. Se også dokumentet Information, uddannelse og sparring i arbejdsmiljøarbejdet Der finder selvfølgelig også erfaringsudveksling sted i de formelle beslutningsorganer, fx ved temadrøftelser i MEDudvalgene. Arbejdsmiljøenheden Arbejdsmiljøenheden er en del af Udviklingsafdelingen og rådgiver ledelsen og arbejdsmil-jøorganisationen i spørgsmål om arbejdsmiljø. Derudover står Arbejdsmiljøenheden for: At formulere vision og strategi for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet i im-plementeringen så det gør en forskel i de enkelte afsnit i hverdagen. At udarbejde retningslinjer og vejledninger. At yde konsulent- og processtøtte i konkrete udfordringer med ar-bejdsmiljøet. At yde support i forbindelse med arbejdsskader At tage initiativer til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet, så opgaverne løses bedst muligt og med færrest brug af ressourcer At tage initiativ til og gennemføre udviklingsprojekter om arbejdsmiljø Enkeltprojekter Foruden de formelle organer og uformelle netværk nedsættes der styregrupper for ar-bejdsmiljøprojekter, fx TrivselOP og projekter om social Kapital eller forebyggelse af ar-bejdsulykker. Ledelsens rolle Selv om ledelsen er en del af MED-systemet, har den en særskilt rolle i forhold til arbejds-miljøet. Det skyldes ikke mindst, at alle beslutninger om økonomi og ledelse og fordeling af arbejdet alene ligger hos ledelsen på de forskellige niveauer. Når ledelsen træffer beslutninger, sker det på baggrund af drøftelser med medarbejderne jævnfør principperne i MED-aftalen, hvor der er medbestemmelse, når der aftales retnings-linjer for arbejdsmiljøforhold. Høj grad af ledelse Direktionen Centerledelserne Klinikledelserne Afsnitslederne Praktisk Netværk Klinik MED Center MED Rigets MED Strategisk Arbejdsmiljøgrupperne Arbejdsmiljøenheden Lav grad af ledelse Direktionen 7 Direktionen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i vision og strategi for Rigshospitalet. Derudover træffer direktionen beslutninger om arbejdsmiljøet, der vedrører rammer for ledelse, strategi og økonomi for hele Rigshospitalet samt koordinerer det ledelsesmæssige arbejdsmiljøarbejde med centrene på møder i centerledelseskredsen.

8 Centerledelsen Centerledelsen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i vision og strategi for det enkelte center. Derudover træffer centerledelsen beslutninger om arbejdsmiljøet, der vedrører ledelse, strategi og økonomi for centret samt koordinerer det ledel-sesmæssige arbejdsmiljøarbejde med kliniklederne på møder i klinikledelseskred-sen. Derudover skal centerledelsen: sørge for at der etableres fora og netværk i centret, der understøtter arbejdsmiljø-arbejdet, sørge for at der er en hensigtsmæssig struktur for arbejdsmiljøgrupperne i centret, sørge for relevant information om arbejdsmiljøarbejdet i centret, indgå i løsning af arbejdsmiljøproblemer, der går på tværs af klinikker. Klinikledelsen Klinikledelsen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i klinikkens vision og stra-tegi. Derudover træffer klinikledelsen beslutninger om arbejdsmiljøet, der vedrø-rer rammer for ledelse, strategi og økonomi for klinikken samt koordinerer det ledelsesmæssige arbejdsmiljøarbejde med afsnitslederne. Derudover skal klinikledelsen: koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupperne i klinikken, og sør-ge for, at de får mulighed for at dele viden og erfaringer, indgå i løsning af arbejdsmiljøproblemer, der går på tværs af afsnit eller faggrupper, sikre at arbejdsmiljøarbejdet hænger sammen med den daglige drift og med klinikkens strategi. Afsnitsledelsen Nogle af afsnitslederne er medlem af arbejdsmiljøgruppen. De har en særlig forpligtigelse i samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanten. Alle afsnitsledere skal træffe beslutninger om ledelsesmæssige rammer for arbejdsmiljøarbejdet, fx økonomi, tid og prioritering af opgaver. Derudover indgår arbejdsmiljøarbejdet som en naturlig del af personaleledelsen, fx forebyggelse af stress eller skabelse af tillid og respekt i det kollegiale samarbejde. 8

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet 12. marts 2012 2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere