Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012"

Transkript

1 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan

2 1 Museumsdirektørens redegørelse Nationalmuseets mission og vision Museets ledelsesmæssige indsats Nationalmuseets organisering og ledelse Nationalmuseets arbejdsområder og hovedopgaver Nationalmuseets mål : Nationalmuseets planer for Nationalmuseets projekter Direktionens arbejdsplan Direktionens mission og vision Direktionens arbejdsområder og hovedopgaver Direktionens sammensætning Direktionens basisopgaver Større tidsbestemte opgaver Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Personalepolitiske initiativer Direktøren Sekretariatets mission og vision Direktørens arbejdsområder og hovedopgaver i Direktørens planer for Mål fra museumsdirektørkontrakten Enhedens basisopgaver Enhedens basisopgaver Direktørens planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i Personaleoversigt Direktørens Afdelings budget Bilag Direktionens repræsentation i eksterne bestyrelser, råd, nævn m.v. v Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning Opgaver og Sammensætning for museets faste tværgående udvalg pr. 1. januar Nationalmuseets sikkerhedsorganisation pr. 1. januar

3 1 Museumsdirektørens redegørelse 1.1 Nationalmuseets mission og vision Mission: Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien Vision for strategiperioden: Ved strategiperiodens udgang er Nationalmuseet anerkendt: for at kunne omsætte viden om kulturhistorien til oplevelser for alle som et af Danmarks førende museer, hvad angår digital formidling for sin rolle som hovedmuseum Strategien, som kan realisere Nationalmuseets vision, omfatter alle museets arbejdsprocesser, produkter og samarbejdsflader, og kan sammenfattes således: God, effektiv og pålidelig kommunikation mellem museet og omverdenen sikrer, at der er overensstemmelse mellem begge parters forventninger med værdsættelse som resultat Museets ledelsesmæssige indsats Ledelse på Nationalmuseet indebærer, at der fokuseres på: Brugernes tilfredshed med Nationalmuseets ydelser Involvering og udvikling blandt Nationalmuseets medarbejdere Samarbejdet med Nationalmuseets partnere Udvikling af Nationalmuseets strategier og ydelser i fællesskab med medarbejdere og brugere Museet indsamler systematisk oplysninger om interessenters og medarbejderes opfattelse, behov og forventninger, bl.a. gennem brugerundersøgelser. Siden 2001 har museet således gennemført en lang række brugerundersøgelser blandt interne og eksterne interessenter. Nationalmuseet baserer udformningen af museets fælles målsætninger for 2012 på indholdet i omverdensanalysen og strategi. 1.2 Nationalmuseets organisering og ledelse Nationalmuseets organisering: Nationalmuseet er organiseret med en direktør og 3 afdelinger: Forsknings- & Formidlingsafdelingen, Bevaringsafdelingen samt Drifts- & Administrationsafdelingen. Nationalmuseets organisering på direktør, afdelinger og enheder pr er illustreret i nedenstående organisationsdiagram: 3

4 Organisationsdiagram Museumsdirektøren Herunder sekretariat Bevaringsafdelingen Herunder S&U (Sekretariat og Udlån) Forsknings- og Formidlingsafdelingen Herunder Sekretariat Drifts- og Administrationsafdelingen Herunder Sekretariat Arkæologi Bygning og Inventar Magasinering og Kulturhistorisk Konservering Forskning, Analyse og Rådgivning Danmarks Oldtid Danmarks Middelalder og Renæssance Danmarks Nyere Tid Møntsamlingen Antiksamlingen Etnografisk Samling Frihedsmuseet Frilandsmuseet Musikmuseet Frøslevlejrens Museum Kongernes Jelling Center for Formidling Center for Strategi, Kommunikation og Administration Personalekontor Budget- og Regnskabskontor Publikumsservice Sikring og Intern Service IT Bygningsdrift og Energihusholdning Nationalmuseets ledelse: Nationalmuseets ledelse består pr af følgende medlemmer: Museumsdirektør Per Kristian Madsen Nationalmuseets øverste chef og leder af direktørens sekretariat Museumschef Lene Floris Chef for Forsknings- & Formidlingsafdelingen Administrationschef Jes Gjørup Chef for Drifts- & Administrationsafdelingen og leder af afdelingens sekretariat Bevaringschef Jesper Stub Johnsen 4

5 Chef for Bevaringsafdelingen Direktionsmøder m.m. Nationalmuseets arbejde koordineres og styres bl.a. på direktionsmøder (der så vidt muligt afholdes hver 2. uge, bortset fra ferieperioder), og møder i Hovedsamarbejdsudvalget samt på direktionens fredagsmøder. Tabel 1. Møder på Nationalmuseet med relation til ledelsessystemet Møde Frekvens Deltagere Indhold/Emnekreds Direktionsmøder Ca. hver 2. Uge Per Kristian Madsen; Jes Gjørup; Lene Floris; Jesper Stub Johnsen. Herudover deltager direktionssekretær Torben Skytte Raahede Møder i Hovedsamarbejdsudv alget (HSU) Fredagsmøder for direktionen Styregrupper Ca. 6-8 gange om året. Fredage i uger hvor der ikke er direktionsmøde Ledelsen Per Kristian Madsen (formand); Lene Floris; Jes Gjørup; Jesper Stub Johnsen; Jane Felding Medarbejdere Birgitte Faurhøj(næstformand); Yngve Asplund; Linda Wittchen; Lars Kiehn; Pernille Bronée; Niels Bonde, Bjarne Petersen, Mie Maagaard. Herudover deltager Maria Kapsali-Ibsen som sekretær for udvalget. Per Kristian Madsen; Lene Floris; Jes Gjørup; Jesper Stub Johnsen. Per Kristian Madsen; Lene Floris; Jes Gjørup; Jesper Stub Johnsen. Direktionsmøderne er museets øverste formelle beslutningsforum. Møderne følger en fast dagsorden efter museets hovedformål. Emner/sager til dagsorden skal formuleres som indstillinger efter et fast skriftligt paradigme. På HSU-møderne tager ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i fællesskab stilling til sager af principiel og overordnet karakter. Møderne følger en fast dagsorden. Fredagsmøderne har til formål at skabe et fast forum for fri dialog direktionens medlemmer imellem, uden dagsorden. På møderne udveksles informationer og emner/sager drøftes uformelt. Direktionens medlemmer deltager som medlemmer eller formænd for styregrupper på en lang række projekter ved museet 1.3 Nationalmuseets arbejdsområder og hovedopgaver Nationalmuseet er en statsinstitution under Kulturministeriet. Museets virke er overordnet fastsat i Museumsloven jf. LBK / Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. - lov nr. 224 af 27. marts Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde - jf. LBK februar På baggrund af de lovfæstede forpligtelser i museumslov mv. udfører Nationalmuseet en række centrale opgaver på landsplan inden for især følgende hovedområder: arkæologi (klassisk, forhistorisk og middelalder) etnologi, historie, numismatik, etnografi, naturvidenskab, bevaring og formidling. Nationalmuseet udfører bygningsantikvarisk virksomhed vedrørende landets kirker og sagsbehandling af danefæ (jf. museumslovens 30), og museet har ansvaret for driften af en lang række bygninger i København og omegn samt landet over. Med udgangspunkt i prioriteringerne inden for museets hovedydelser, har Nationalmuseet valgt at fokusere sin udviklingsindsats i rammeaftaleperioden med henblik på at opnå synlige effekter på følgende områder: 5

6 Nationalmuseet vil udvikle sine formidlingsaktiviteter på alle platforme, så museet kommer i dialog med et endnu bredere publikum. Midlet vil være at udnytte og videreudvikle de styrkepositioner, som museets forskellige udstillingssteder har i forhold til forskellige brugergrupper, samt at skabe Det digitale Nationalmuseum i sammenhæng med Det fysiske Nationalmuseum. Nationalmuseet vil udvikle rollen som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Midlet vil være at opbygge strategiske partnerskaber nationalt og internationalt med henblik på vidensopbygning og øget vidensdeling af national betydning. Nationalmuseet vil målrette indsatsen for at alle museets genstande bevares i en tilstand og under forhold, hvor de til enhver tid kan anvendes til formidling eller i forskningen. Midlet til at nå dette mål er at bygge nye magasiner, der er egnet til magasinering af kulturarven, sikre en tilstrækkelig registrering af genstandene samt at hæve genstandenes konserveringstilstand til et forsvarligt niveau. Oversigt over Nationalmuseets hovedmål. I forhold til den daglige ledelse af Nationalmuseet kan initiativerne omsættes i følgende mål, basisopgaver og projekter, der gælder for hele museet: Nationalmuseets mål : Mål fastsat af direktion/afdelingschef herunder museets handlingsplan Nationalmuseet vil på grundlag af strategien og omverdensanalysen udarbejde interne projekter for Alle mål i strategien vil blive indeholdt i museets interne arbejdsplaner. Udover disse mål, indeholder mål fastsat af direktion/afdelingschef også mål for særudstillinger og andre tværgående mål fastsat af direktionen. Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt/rammeaftale Nationalmuseet har siden 1992 indgået 4-årige resultatkontrakter/rammeaftaler med Kulturministeriet. Den nuværende rammeaftale er udformet for årene og består af en række konkrete mål, der er grupperet inden for de 3 hovedformål, som Nationalmuseet særligt vil arbejde med i kontraktperioden. Mål fra afdelingschefkontrakten Direktøren indgår hvert år en resultatlønskontrakt med hver af afdelingscheferne. Der henvises til afdelingernes arbejdsplaner for en præsentation af de konkrete mål fra afdelingschefkontrakterne for Mål fra enhedslederkontrakter Afdelingscheferne indgår hvert år en resultatlønskontrakt med de respektive afdelingers enhedsledere. Der henvises til afdelingernes/enhedernes arbejdsplaner for en præsentation af de konkrete mål fra enhedslederkontrakterne for Nationalmuseets basismål/ kvalitetsmål Der henvises til afdelingernes arbejdsplaner. 6

7 Nationalmuseets projekter (Større overordnede/tværgående projekter) Nedenfor er gengivet de største af museets overordnede/tværgående projekter. Herudover henvises til afdelingernes arbejdsplaner. Bygning af nye magasiner Som led i regeringens initiativ Flere i beskæftigelse lavere ledighed fra marts 2004 afsatte regeringen i alt 40 mio. kr. på finansloven for 2004 og 2005 med henblik på at fremrykke påbegyndelsen af en løsning af Nationalmuseets magasinproblemer. I Finanslovsforslaget for 2012 står der; Nationalmuseet iværksætter i 2012 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling. Museet har igangsat et forprojekt for magasinbyggeriet, således at udbud af rådgivningsentreprise kan ske i starten af Rammerne for byggeriet er basis kvm. og 107 mio. kr. Dette indebærer salg af Vestarealet ved Frilandsmuseet, som museet afhænder til FREJA. 1.4 Nationalmuseets planer for 2012 Nationalmuseets mål for 2012 er overordnet at sætte det forberedende arbejde angående nye magasiner i gang. Etablere en ny hjemmeside som et af de første delmål i strategien om det Digitale Nationalmuseum og fortsætte med at udvikle rollen som hovedmuseum bl.a. via tæt samarbejde med ministeriet, KUAS og med landets øvrige kulturhistoriske museer. Derudover skal året bruges til en konsolidering af museets økonomi og udarbejdelse af delhandlingsplaner i forhold til rammeaftalen for Nationalmuseets projekter Her henvises til omtalen under de enkelte afdelinger/enheder på museet. Nationalmuseets planer opgjort i arbejdstid Sættes ind når alle arbejdsplaner er godkendt i endeligt udkast. F&F BA D&A Dir I alt Mål fra Nationalmuseets resultatkontrakt/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef Mål fra afdelingschefkontrakten Basismål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Tabel Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2012 Hovedformål Timer I alt Mål/projekter/basisopgaver Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Mål fastsat af direktion/afdelingschef Mål fra afdelingschefkontrakten Mål fra enhedslederkontrakter Basismål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

8 Nationalmuseets budget 2012 Budget 2012 på delregnskab 1 giver et forventet mindreforbrug på 3,250 mio. kr. som vil blive lagt til museets reserver. Delregnskab 1: Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget 2012 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat Delr 1: Almindelig virksomhed Delregnskab 8: Indtægtsdækket virksomhed Finansiering af udgiftsbudgettet Salg af varer og tjenesteydelser med tilsagn Salg af varer og tjenesteydelser uden tilsagn Overført fra forrige år 0 I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat Delr 8 Indtægtsdækket virksomhed 103 Delregnskab 3: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 8

9 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger med tilsagn Bevillinger uden tilsagn 0 Overført fra forrige år 0 I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter I alt udgifter Resultat delr 3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 0 Delregnskab 4: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger m. tilsagn Bevillinger u. tilsagn 0 Overført fra forrige år 0 I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Lønninger Driftsudgifter 497 I alt udgifter Resultat delr 4. Tilskudsfinansierede aktiviteter 0 Der kommer løbende bevillinger ind og ændringer til budgetterne på delregnskab 3,4 og 8. Ovenstående 3 delregnskaber består derfor af de kendte bevillinger i de enkelte enheder ved arbejdsplanens udarbejdelse. Som udgangspunkt skal disse 3 delregnskaber gå i nul. 9

10 2 Direktionens arbejdsplan 2.1 Direktionens mission og vision Mission: At udøve den overordnede ledelse af Nationalmuseet Vision: At skabe et internationalt fremtidsorienteret Nationalmuseum. 2.2 Direktionens arbejdsområder og hovedopgaver Direktionens sammensætning Nationalmuseets direktion består af Museumsdirektør Per Kristian Madsen, som rådgives af en direktion bestående af de tre afdelingers chefer; Museumschef Lene Floris fra Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Bevaringschef Jesper Stub Johnsen fra Bevaringsafdelingen og Administrationschef Jes Gjørup fra Drifts- og Administrationsafdelingen Direktionens basisopgaver Direktionen fastlægger rammerne og er ansvarlig for museets virksomhed herunder væsentlige sager af faglig, (museums)politisk, strategisk, økonomisk eller tværinstitutionel/-museal karakter. Forvaltning af museets interne, tværgående virksomhed: Udstikker og implementerer museets overordnede strategier og handlingsplan og mål fra rammeaftalen Følger løbende op på museets faglige, personalemæssige og økonomiske resultater herunder godkender afdelingernes fremdriftsrapporter Vedtager og implementerer museets årlige budget- og arbejdsplan. Sikrer udvikling af museets politikker og strategier på konkrete områder Sikrer en løbende udvikling og tilpasning af museets overordnede budgetter samt budgetter for større tværgående projekter Evaluerer og nedsætter faste udvalg på baggrund af et vedtaget kommissorium samt godkender disses arbejdsplan Fastlægger handlingsplan for lederudvikling af hele ledergruppen Deltager i styregrupper Direktionen forestår: to årlige dialogmøder med alle enhedsledere nyt fra museumsdirektøren mød direktionen 2 møder årligt i dialog med museets medarbejdere Eksterne relationer og samarbejde Varetager samarbejdsaftaler og partnerskaber og initiere nye. Er i løbende dialog med KUM, KUAS, de lokale museer samt internationale samarbejdspartnere Foranlediger afrapportering af arbejdsplanen, formålsrapporter samt den generelle afrapportering til Kulturministeriet Varetager koordinationen af museets større fondsansøgninger Har løbende fokus på museets omverden og interessenter 10

11 2.2.3 Større tidsbestemte opgaver Sikrer nye magasiner til Nationalmuseet klar til indflytning i 2016 Gennemfører GPS - genstande på plads Gennemfører flytning af Musikhistorisk Museum og etablering af Det Klingende Museum. Omsætter Nationalmuseets overordnede mål og strategi bliver implementeret i arbejdsplaner og projekter. Implementering af projektorganisation på Nationalmuseet. 2.3 Mål fra Nationalmuseets rammeaftale Direktionen forestår udarbejdelse af handlingsplaner med udgangspunkt i den nye rammeaftale for perioden Målene i handlingsplanen skal være grupperet i overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer og hovedmål, som er opstillet i museets Rammeaftale Personalepolitiske initiativer Nationalmuseet har nedenstående medarbejdervision: Hver medarbejder bidrager til at gøre kulturarven til et aktiv for hele befolkningen Vi er: Kompetente medarbejdere under stadig udvikling Inspirerende og engagerende ledere Vi har: En faglig og menneskeligt berigende arbejdsplads Frihed og selvstændigt ansvar i arbejdet En åben dialog mellem medarbejdere og ledere Vi sætter handling bag vores ord ved at: Tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere Give plads til mangfoldighed, tværfaglighed og samarbejde Sørge for balance mellem mål og ressourcer Fremme kommunikation og videndeling Arbejde kreativt og eksperimenterende Nationalmuseet søger at opfylde medarbejdervisionen via en række personalepolitiske initiativer, herunder formulering og efterlevelse af konkrete personalepolitikker såsom lønpolitik, seniorpolitik, orlovspolitik m.v. Med baggrund i de afholdte strategidage i 2010 og den i 2011 vedtagne strategi vil museet gennemføre følgende overordnede personalepolitiske initiativer i 2012: 1) Fokus på gennemførelse af trufne beslutninger og øget oplysning omkring trufne beslutninger en lederopgave. 2) Lægge vægt på museets strategi for 2012 til 2015 og omsætte strategiens mål indenfor personale til handleplaner for generationsskifte, samarbejde på tværs og den effektive arbejdsplads. 11

12 3 Direktøren 3.1 Sekretariatets mission og vision Mission: At yde en effektiv og professionel service samt understøttelse og betjening af museumsdirektøren, museets direktion samt in- og eksterne samarbejdspartnere. Vision: At videreudvikle understøttelsen til fremme af museets overordnede mål. 3.2 Direktørens arbejdsområder og hovedopgaver i 2012 Museumsdirektøren har det overordnede ansvar for alle forhold på Nationalmuseet herunder den indgåede rammeaftale med Kulturministeriet. Museumsdirektørens nærmeste samarbejdspartnere er direktionens øvrige tre medlemmer. Museumsdirektøren skal lede og videreudvikle museet i samarbejde med direktionen, internt mht. arbejdsforhold, forretningsgange samt leder- og medarbejderudvikling og eksternt med fonde, nationale samt internationale kontakter, erhvervslivet, Kulturministeriet samt andre myndigheder. Hovedformålet generel ledelse og administration Museumsdirektøren leder Nationalmuseet Ledelse af Nationalmuseet i samarbejde med direktionen Ledelse af direktionen Ledelse af museumsdirektørens sekretariat Ledelse og koordinering af arbejdet i bestyrelser og fonde, som formand eller medlem iht. oversigt for museumsdirektøren Varetagelse af relationer til fonde Varetagelse af partnerskaber med erhvervslivet og andre partnerskaber Varetagelse af nationale og internationale kontakter Redaktion og udgivelse af Nationalmuseets Arbejdsmark Basisopgaver Sekretariat for museumsdirektøren Sekretariat for Nationalmuseets fonde Kontakt til Kulturministeren og Kulturministeriets Departement Koordinering af sagsbehandling ifm. Kulturværdiudvalgssager Arkiv- og journalansvarlig for museumsdirektøren 3.3 Direktørens planer for Mål fra museumsdirektørkontrakten Fra og med 2005 har direktørkontrakten haft målopfyldelsen af museets resultatkontrakt/rammeaftale som grundlag Enhedens basisopgaver Ledelse af Museumsdirektørens Sekretariat samt ledelse af og samarbejde med museets direktion Museumsdirektøren holder: direktionsmøder ca. hver anden tirsdag (uden for ferieperioder), hvortil direktionssekretæren udsender dagsorden og referat med bilag. uformelle fredagsmøder uden referat, i de uger hvor der ikke er direktionsmøder. medarbejderudviklingssamtaler med museets direktionsmedlemmer medarbejderudviklingssamtaler med personalet i Sekretariatet 12

13 Eksternt samarbejde Museumsdirektøren forestår: det strategiske samarbejde med store fonde og erhvervslivet det strategiske samarbejde med internationale museer og med ambassadører det strategiske arbejde, som formand for eller medlem af mange bestyrelser arbejdet med Nationalmuseets fonde det strategiske arbejde med udvikling af partnerskaber Samarbejde med Kulturministeriet og departementet Museumsdirektøren har løbende kontakt og samarbejde med Kulturministeriet vedr. økonomi og strategiske problemstillinger samt udarbejdelse og afrapportering af museets rammeaftale Museumsdirektøren er én gang årligt, i foråret, til direktørsamtale hos departementschefen Museumsdirektørens Sekretariat Direktørens Sekretariat er sekretariat for museumsdirektøren, og Nationalmuseets fonde, hvor der indkaldes til møder, og udsendes dagsorden, referat og bilag. Sekretariatet koordinerer fondsarbejdet med Danske Forvaltning Sekretariatet er arkiv- og journalansvarlig for museumsdirektøren Sekretariatet koordinerer sagsbehandlingen, der foregår i museets faglige enheder, ifm. Kulturværdiudvalgssager Sekretariatet arrangerer receptioner ifm. arrangementer hos museumsdirektøren Enhedens basisopgaver At bistå direktøren. 3.4 Direktørens planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Budget Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM sa rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2012 Hovedformål Timer I alt Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt

14 3.5 Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Direktør Per Kristian Madsen Chefsekretær Lis Brock Vagtmester Franck Senje Timeløn Total Direktørens Afdelings budget 2012 Direktøren har i 2012 en samlet bevilling til løn på fordelt på bevilling til fast løn (inkl. bevilling til lønforbedringer) og timeløn kr. Direktøren har en driftsbevilling på i alt kr. Afdelingen administrerer en særskilt bevilling på kr. til Det Danske Institut i Athen. Enhedsbudget Direktørens Afdeling Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed

15 1011 Direktørens Afdeling Budget 1019 (i kr.) 2012 Sag Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn 148 Direktionens bevilling til driftsudgifter 330 Fællesudgifter 256 Direktionens bevillinger i alt Til rådighed for udgiftsbudgettet i alt Udgiftsbudget Lønbudget Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn Lønbudget iø.: Supplerende finansieringskilder m./uden bindende tilsagn: 0 0 Løn i alt Driftsbudget Direktionens bevilling til driftsudgifter: Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift 330 Direktionens bevilling til driftsudgifter i alt 330 Fællesudgifter: 256 Driftsbudget iø. (finansieret af kilder m/u bindende tilsagn): Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift 0 Driftsbudget iø. i alt 0 Drift i alt 585 Udgifter ialt Resultat 0 15

16 4 Bilag Direktionens repræsentation i eksterne bestyrelser, råd, nævn m.v. v. Per Kristian Madsen, formand for flg. bestyrelser og råd mv.: Bjørklehns Fond Elisabeth Munksgaard Fonden Emil Schous Fond Erik Westerby-Fondet Frilandsmuseets Grundkøbsfond Førkristne kultpladser Jellingprojektet Jens Ydes Mindefond Jernalderen i Nordeuropa Johanne og Einar Flach-Bundegaards Fond Kulturklubben for København Nordlige Verdener Robert og Erna Nielsens Fond Sofie Elisabeth og Aage Rothenborgs Fond Terkelskovudvalget Tilsynsrådet Danmarks Kirker Vikingeudstillingen Aage Rold Lundbys Fond Per Kristian Madsen, medlem af flg. bestyrelser og råd mv.: Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og arkiv (observatør) Arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug CATS Centre for Art Technological Studies and Conversation Danevirkegården Danewerkbeirat Det Danske Institut Athen Dr. Margrethe II s Arkæologiske Fond Eilschou Holms Legat Farumgaard Fonden Fonden Kongernes Jelling Frilandsmuseets Venner Furesø-Møllestrøm I/S Fællesrådet Granjeans Hæderslegat Gösta Enboms Fond Handels- og Søfartsmuseet Howden-Rønnenkamp-Holck ske Fond ICOMOS Den Danske Nationalkomité Jellingeprojekt - administrativ styregruppe for Vejle Kommunes Jellingeprojekt Jellingeprojekt politisk styregruppe for Vejle Kommunes Jellingeprojekt Jysk Arkæologisk Selskab Knud Rasmussen Fonden Kulturarvsportal Kulturværdiudvalget Moesgård Museum Ejendomsselskabet Moesgård A/S Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot 16

17 NMs Eksterne Forskningsudvalg (tilforordnet) P. L. Jørgensens Mindefond Præsidiet vedr. Reformationsjubilæet i 2017 Rundetaarns bestyrelse Rådet for ABM-samarbejde RUNAS SAXO-Instituttets Strategiske Råd SEDIRK Sektorforskningens Direktørkollegium Trelleborg styregruppe VL-gruppe 48 (virksomhedsledelse) Lene Floris, formand for flg. Bestyrelser, styregrupper og råd mv.: Fonden til fordel for Nationalmuseets Danske Samlinger efter 1660 Fonden til fordel for Holbæk Museum Nationalmuseets interne forskningsudvalg Tranquebar initiativet Ghana initiativet Lene Floris, medlem flg. bestyrelser og råd mv.: Danmarks Kirkers Tilsynsråd medlem Dansk Landbrugsmuseums Komité medlem Det Danske Kulturinstitut medlem af repræsentantskabet Frilandsmuseets Venner medlem Fuursø-Møllestrøms Interessentskab medlem Fulton Stiftelsen Gösta Enboms Fond medlem Jellingprojektet medlem af styregruppen Kulturklubben for København, medlem. Nationalmuseets eksterne forskningsudvalg tilforordnet Robert og Erna Nielsens Fond medlem Skibsbevaringsfonden medlem Skalk/Wormianum medlem Årets museum i Norge - jurymedlem Jesper Stub Johnsen, medlem af flg. bestyrelser og råd mv.: Det danske Institut i Damaskus Kvalifikationsnævnet for Konservatoruddannelsen Robert og Erna Nielsens Fond Repræsentantskabet for Teknisk Museum Bestyrelsen for Organisationen Danske Museer (ODM) ODM s repræsentant i Landsforeningen til Bevarelse af Fotografier og Film (LFF) KDAK s bestyrelse (Kunstakademiet for Arkitektur, Design og Kultur) CEN, kulturarvsstandarder, formand for Working Group IV Jes Gjørup, medlem af flg. bestyrelser og råd mv.: Frilandsmuseets Grundkøbsfond Komiteen for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Robert og Erna Nielsens Fond Tilsynsrådet Danmarks Kirker Furesø-Møllestrøm I/S 17

18 4.1.2 Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning Medlemmerne af Nationalmuseets Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) fremgår af tabellen nedenfor. Museet direktør er formand for HSU. Næstformanden vælges blandt museets tillidsrepræsentanter. Direktøren udpeger ledelsesrepræsentanterne til udvalget, mens museets fællesklub vælger 5-7 medlemmer blandt tillidsrepræsentanterne. Hovedsamarbejdsudvalgets sammensætning pr. 1. januar 2012 Ledelsen Medarbejdere Per Kristian Madsen (formand) Birgitte Faurhøj (næstformand) Jes Gjørup Yngve Asplund Lene Floris Linda Wittchen Jesper Stub Johnsen Birgitte Faurhøj Jane Felding Lars Kiehn Niels Bonde Pernille Bronée Opgaver og Sammensætning for museets faste tværgående udvalg pr. 1. januar 2011 Udvalg Opgaveområde Medlemmer Forsknings udvalget Digitaliseringsog Web udvalg Samlings- Registreringsudvalget og Rådgivning af direktionen om overordnede forskningsspørgsmål for at sikre et optimalt udbytte af forskningsindsatsen på museet samt en profilering af denne. Udvalget udarbejder forslag til visioner, strategier og politikker indenfor digitaliserings- og webarbejde til Direktionen, og koordinerer sagsbehandlingen og ressourceindsatsen på tværs af museet i forbindelse med digitalisering og webarbejdet. Udvalget udarbejder forslag til visioner, strategier og politikker indenfor samlings- og registreringsarbejdet til Direktionen, og koordinerer sagsbehandlingen og ressourceindsatsen på tværs af museet i forbindelse med samlingsarbejdet. Fødte medlemmer: Museumschefen for Forsknings- og Formidlingsafdelingen (formand - født medlem). Øvrige medlemmer: Fire medarbejdere fra Forsknings- og Formidlingsafdelingen og to medarbejdere fra Bevaringsafdelingen. Tre medarbejdere fra Forsknings- og Formidlingsafdelingen, en medarbejder fra Drifts- og Administrationsafdelingen, to medarbejder fra Bevaringsafdelingen. Tre medarbejdere fra Forsknings- og Formidlingsafdelingen, en medarbejder fra Bevaringsafdelingen, en medarbejder fra Drifts- og Administrationsafdelingen. 18

19 4.1.4 Nationalmuseets sikkerhedsorganisation pr. 1. januar 2012 ARBEJDSMILJØORGANISATION I PRINSENS PALAIS Ledelsesrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Dækker flg. Enheder./grupper Michael Andersen Else Rasmussen F&Fs centre, Middelalder, Bibliotek, DMR, Møntsamling Poul Otto Nielsen Orla Hylleberg Eriksen Oldtid (NNU), DNT, Antik, ES, Arktisk.C. Lisbet Torp Ture Bergstrøm Musikmuseet Birthe Rostgaard Jørgen Berensen Frihedsmuseet Steen Weidemann Karsten Wittchen Dir./Adm./Pers-+ Regnskabsk. /IT/Publserv./Bondeloftet/Bygningsdrift Jørgen Søndergaard-Møller Victor Espinoza Service/SIS/Rengøring Jørgen Søndergaard-Møller Bjarne Petersen Opsyn Jesper Nielsen Lars G. Andersen Vagt Henrik Skov Kristensen Frøslevlejren Hans Ole Matthiesen Irma Braae Kongernes Jelling Formand: Steen Weidemann Jørgen Søndergaard-Møller Michael Andersen Suppleant 1: Jesper Nielsen. Suppleant 2: Birthe Rostgaard ARBEJDSMILJØUDVALG I PRINSENS PALAIS Arbejdsmiljøkoordinator: Yngve Stig Asplund Karsten Wittchen Else Rasmussen Suppleant: Orla Hylleberg Eriksen Suppleant: Bjarne Petersen ARBEJDSMILJØORGANISATION I MØLLEÅOMRÅDET Ledelsesrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Dækker flg. Sektioner/grupper Frilandsmuseet Peter Henningsen Inge Mette Petersen Administration Peter Henningsen Janus Jacobsen Håndværkere Søren Augustesen Dan Jul Hansen Opsyn, service, demonstranter, rengøring, gartner Brede Ingegerd Marxen Birgit Nielsen Magasin og Logistik Jørgen Grann Mogens Hald Service /Vagt/Bygningsdrift/Rengøring Maria-Louise Jacobsen Karen Stemann Petersen Arkæologi Rikke Bjarnhof Conny Hansen Bygning og Inventar Mads Christensen Janne Winsløw F.A.R. Jan Brøndsted Frank Dall Sekretariat/indkøb Formand: Rikke Bjarnhof Peter Henningsen ARBEJDSMILJØUDVALG I MØLLEÅOMRÅDET Arbejdsmiljøkoordinator Yngve Stig Asplund Conny Hansen Dan Jul Hansen Suppleant 1: Janne Winsløw Suppleant 2: Janus Jacobsen HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET Formand: Jes Gjørup Arbejdsmiljøkoordinator Yngve Stig Asplund A: John Fristeen og Steen Weidemann B: Karsten Wittchen og Conny Hansen 19

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Budget og Arbejdsplan

Budget og Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov

Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN. Budget og Arbejdsplan. Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov Nationalmuseet BEVARINGSAFDELINGEN Budget og Arbejdsplan 2012 Istedløven m. dyrepasser Foto: Søren Agerskov Nationalmuseet/Bevaringsafdelingens Arbejdsplan 2012 1. Afdelingschefens redegørelse... 4 1.1.

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund Mødetid: tirsdag den 13. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sportsfiskeriets Hus Deltagere: Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere