Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse"

Transkript

1 Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013

2 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt i samme kapitler, paragraffer og stykker som den centrale rammeaftale. De blå tekstbokse er direkte gengivelse af bestemmelser i Rammeaftale indgået mellem KL og KTO (i det følgende benævnt KL/KTO Rammeaftalen), hvor de efterfølgende uddybninger er lokalt udfyldt af Frederikssund Kommune. Kapitel 1: Aftalens område, formål, form og struktur 1 Hvem er omfattet af aftalen? Aftalen omfatter alle ansatte i Frederikssund Kommune, der er omfattet af en kommunal overenskomst, herunder ansatte på selvejende dag- og døgninstitutioner på KL s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsaftale med. 2 Formål Stk. 1. Aftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Frederikssund Kommune. Formålet med den lokale aftale er at sikre medbestemmelse og medindflydelse for alle ansatte ved Frederikssund Kommune baseret på en gensidig dialog og information mellem ledelse og medarbejdere og med det formål at sikre et godt arbejdsmiljø og en effektiv opgaveløsning. 3 Lokale aftalemuligheder og organisering af arbejdsmiljøarbejdet Stk. 1. og stk. 2. Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse udfylder rammeaftalen og skal være i overensstemmelse med lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser med hensyn til form, indhold og struktur. Lokal aftalen omfatter hele kommunen. Stk. 3. Lokalaftalen om organisering af arbejdsmiljøarbejdet, skal som minimum: 1. sikre at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen 2. beskrive de aktiviteter og metoder, der kan anvendes for at opnå det tilsigtede 3. beskrive en procedure for gennemførelse og opfølgning i kommunen 2/16

3 Stk Overordnet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Frederikssund Kommune Arbejdsmiljøarbejdet har høj prioritet og skal ske i henhold til arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet skal ske i samarbejde mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne i de etablerede MEDudvalg og der skal sikres god sammenhæng mellem arbejdsmiljøarbejdet og de øvrige samarbejdsspørgsmål, der tages op i MED-udvalgene. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på de 4 årlige, ordinære møder i MED-organisationen. Der gennemføres som minimum APV hvert 3. år, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kortlægges. Arbejdsmiljøgruppen består af leder og arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen arbejder efter reglerne i arbejdsmiljøloven, blandt andet med håndtering af personfølsomme oplysninger eksempelvis i forhold til APV og arbejdsskader. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet fremgår af Bilag 2. De selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge samt selvejende institutioner for voksne, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med er omfattet af den lokale MED-aftale og er repræsenteret ved en leder og en arbejdsmiljørepræsentant i MED-systemet jf. 4. De valgte repræsentanter har adgang til kommunens Intranet og således dagsordner og referater fra Hoved MED-udvalget og Deludvalgenes møder m.m. Derudover har de mulighed for at deltage på interne konferencer og temadage målrettet arbejdsmiljøorganisationen på lige fod med kommunens øvrige arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Stk Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøstrategi Til brug for den årlige arbejdsmiljødrøftelse udarbejdes der en arbejdsmiljøredegørelse, der giver en status over det forudgående år. Med udgangspunkt heri beslutter Hoved MED-udvalget indsatsområder, der skal forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsmiljøproblemer for det kommende år. Arbejdsmiljøredegørelsen danner endvidere udgangspunkt for drøftelser i samtlige MED-udvalg og på Formelle Personalemøder med MED-status. Stk Fordeling af strategiske (S) og operationelle (O) opgaver Hoved MED-udvalgets primære strategiske og operationelle opgaver: Planlægge, lede, koordinere, kontrollere og rådgive om kommunens arbejdsmiljøarbejde (S) Årlig arbejdsmiljødrøftelse og strategi (S) Sørge for en udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for at de ansatte bliver bekendt 3/16

4 med planen - oversigten forefindes i det elektroniske APV system, som alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne har adgang til (S og O) Deltage i at fastlægge organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet (S) Holde sig orienteret om lovgivning (S) Deltage i at planlægge tværgående initiativer indenfor arbejdsmiljø (O) Rådgive ledelsen om virksomhedens kompetenceudviklingsplan ift. supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (S) Del-udvalgs og Koordinerende udvalgs strategiske (S) og operationelle (O) opgaver: Planlægge, lede, koordinere, kontrollere og rådgive om samarbejdet om arbejdsmiljøet (S) Holde sig orienteret om lovgivning (S) Deltage i at planlægge tværgående initiativer indenfor arbejdsmiljø (O) Virke som bindeled i arbejdsmiljøorganisationen (O) Forelægge arbejdsmiljøudfordringer på øvre niveauer, som ikke kan løses på det pågældende niveau (O) Lokale udvalg og Arbejdsmiljøgruppers strategiske (S) og operationelle (O) opgaver: Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om arbejdsmiljøet (S) Rådgive om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i institutionens/afdelingens strategiske ledelse og daglige drift (S) Sikre at årsager til ulykker mv. undersøges og gentagelse hindres (S) Holde sig orienteret om lovgivning (S) Opstille principper for og kontrollere nødvendig oplæring og introduktion (S og O) Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og APV (O) Løbende revidere APV en, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. APV en revideres mindst hvert 3. år. Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige (O) Deltage i undersøgelse, anmeldelse og opfølgning på ulykker, arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser m.v. (O) Påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet (O) Virke som bindeled i arbejdsmiljøorganisationen (O) Forelægge arbejdsmiljøudfordringer på øvre niveauer, som ikke kan løses på det pågældende niveau (O) Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted (S og O) Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalens bilag 9. 4/16

5 Stk Styrkelse, koordinering og effektivisering af samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen: Arbejdsmiljøarbejdet i Frederikssund Kommune styrkes, koordineres og effektiviseres gennem en række tiltag: Årlig arbejdsmiljøredegørelse på Hoved MED-udvalgsniveau Temadage med forskellige relevante temaer, der udbydes som et led i den løbende udvikling af arbejdsmiljøorganisationen Løbende opfølgning på og information om APV Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøopgaverne indgår i den lokale MED-uddannelse Trivselsundersøgelse hvert 3. år Retningslinjer i henhold til rammeaftalens bestemmelser Stk. 4. Den lokale aftale kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af en ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Aftalen kan opsiges af arbejdsgiver og/eller de faglige organisationer i Hoved MEDudvalget. Stk. 5. Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisationen. Hvis der ikke opnås enighed om en ny lokal MED-aftale, træder aftale om Tillidsrepræsentanter, Samarbejde og Samarbejdsudvalg samt Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganiseringen i kraft. 4. Form og struktur Stk. 1. Udvalgsstrukturen er aftalt lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes mulighed for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Stk. 2. Der skal være et sammenhængende system for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Den aftalte struktur skal matche ledelsesstrukturen. Stk. 3. Strukturen skal udformes med hensyntagen til kommunens eller den enkelt arbejdsplads særlige organisering og forhold. 5/16

6 Stk. 4. I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. Strukturen for kommunens forskellige områder er tilpasset det enkelte områdes behov, ledelsesstruktur og organisation. Således er strukturen forskellig fra område til område for at styrke, kvalificere og effektivisere medarbejdernes mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen er inddelt i 4 niveauer, jf. bilag 1. Hoved MED-udvalget (se endvidere nærværende aftales 9) Del-udvalg: Det overordnede, tværgående og koordinerende udvalg for lokaludvalg og formelle personalemøder inden for direktørområdet. Refererer til Hoved MED-udvalget. Koordinerende lokaludvalg: Oprettes inden for større fagchefområder. Udvalgets opgave er bl.a. at - opsamle og drøfte emner, som har tværgående interesse inden for området - drøfte og iværksætte tiltag, som kan skabe en fælles virksomhedskultur - udarbejde fælles høringssvar Refererer til Del-udvalget. Lokaludvalg eller Formelle Personalemøder Refererer til koordinerende lokaludvalg, hvis der er oprettet et sådant på området, eller til Del-udvalget. Formelle Personalemøder indgår i MED-systemet med samme status og opgaver som lokaludvalg. Hvis der på grund af organisations- og/eller strukturændringer, er behov for at tilpasse MED-strukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, er det den lokale MED-aftale og Hoved MED-udvalgets fortolkning af denne, der skal ligge til grund for tilpasningen. Hoved MED-udvalget har kompetence til dette. Hoved MED-udvalget kan således altid oprette eller nedlægge formaliserede fora, hvis der oprettes eller nedlægges en institution/afdeling. Ligeledes hvis der sker en anden ændring i organisationen/strukturen, som Hoved MED-udvalget er enige om kan rummes indenfor de principper, der er fastlagt i den lokale MED-aftale. Principperne kan f.eks. være antallet af niveauer i MED-strukturen. Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalen. 6/16

7 Stk. 5.: Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen, skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Stk. 6.: Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Stk Sammensætning af Del-udvalg, Koordinerende lokaludvalg og Lokaludvalg Medarbejderrepræsentationen i MED-udvalgene sammensættes så repræsentativt som muligt og skal afspejle personalesammensætningen i det pågældende ledelsesområde. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af og blandt de valgte tillidsrepræsentanter. Er der ikke valgt tillidsrepræsentanter på et givent område, vælges der repræsentanter til MED-udvalget blandt medarbejderne. En medarbejder kan blive valgt som repræsentant for flere faggrupper. Når først MED-udvalget er sammensat, repræsenterer udvalget og udvalgets medlemmer hele arbejdspladsen og ikke kun den enkelte faggruppe. Ledelsessiden udpeger ledelsesrepræsentanter til udvalgene. Der skal vælges en repræsentant blandt de af områdets arbejdsledere, der indgår i en arbejdsmiljøgruppe indenfor det pågældende område, MED-udvalget dækker. Antallet af valgte ledere i udvalget må ikke overstige antallet af valgte medarbejderrepræsentanter. Lokaludvalg består af max. 4-7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanten kan være sammenfaldende med en tillidsrepræsentant. Antallet af repræsentanter i lokaludvalg fastsættes ved aftale mellem ledelsen og personaleorganisationens stedlige repræsentant. Ledelsen og tillidsrepræsentanter i den pågældende institution/afdeling fastlægger, hvorledes der sikres en så repræsentativ sammensætning af udvalget som muligt. Koordinerende lokaludvalg består af max. 7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter. Fagchef og fællestillidsrepræsentanter i det pågældende område fastlægger, hvorledes der sikres en så repræsentativ sammensætning af udvalget som muligt. I det Koordinerende lokal-udvalg for 0-6 års området indgår en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant fra selvejende dag- og døgninstitutioner for børn jf. bilag 1. 7/16

8 Del-udvalg består af max. 7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter. Det skal sikres, at der er medarbejderrepræsentation fra alle fagchefområder under et del-udvalg. Valget foregår således: Valget af medarbejderrepræsentanter til Del-udvalget for Strategi, Service og Koordination foretages af og mellem fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra de Formelle Personalemøder i Byrådssekretariatet, Personaleafdelingen, IKT og Økonomi. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant i den enkelte afdeling, skal der sikres repræsentation i Del-udvalget af en medarbejderrepræsentant fra den pågældende afdeling. Valget af medarbejderrepræsentanter til Del-udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed foretages af og mellem fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra det Koordinerende lokaludvalg for Ældre og Sundhed, det Koordinerende lokaludvalg for Dag og Døgn, Lokaludvalg for Social- og Borgerservice og Lokaludvalg for Jobcentret. Valget af medarbejderrepræsentanter til Del-udvalget for Opvækst, Uddannelse og Kultur foretages af og mellem fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra det Koordinerende lokaludvalg for Dagtilbud (0-6 års området), det Koordinerende lokaludvalg for Kultur og Fritidsområdet, det Koordinerende lokaludvalg for Skole, Lokaludvalg for PPR og Lokaludvalg for Familieafdelingen. Valget af medarbejderrepræsentanter til Del-udvalget for Teknik, Miljø og Erhverv foretages af og mellem fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive Lokaludvalg. Stk Formand og næstformand Formanden for et MED-udvalg er lederen af det pågældende område/afdeling/ institution. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i det pågældende MED-udvalg. Stk Formelle Personalemøder De Formelle Personalemøder har MED status og forberedelsen af dagsorden og gennemførelsen af møderne sker i et samarbejde mellem lederen, den lokale tillidsrepræsentant (hvis der er en TR i den pågældende afdeling/institution) og den lokale arbejdsmiljørepræsentant. Alle medarbejdere i den pågældende institution/afdeling inviteres og deltager på det Formelle Personalemøde. Mødet kan lægges i forlængelse af et almindeligt personalemøde. 8/16

9 Stk Valg til MED-udvalget Med undtagelse af formandsposten, der besættes med lederen af det pågældende område/afdeling/institution, er alle medlemmer af MED-udvalgene på valg i 1. kvartal i lige år. Første gang foretages valget i efteråret 2013 til ikrafttræden Hvis der er medlemmer af udvalget, der afgår imellem valgene, afholdes valg til posten. De nye medlemmer af udvalgene er dog ligeledes på valg i 1. kvartal i lige år. Der henvises i øvrigt til stk Personaleafdelingen er tovholder på at igangsætte valget. Stk MED-uddannelsen Nye medlemmer skal efterfølgende deltage i kommunens 2 dages MED-uddannelse, der i lige år ligger i årets 2. kvartal. I ulige år udbydes MED-uddannelsen alt efter behov, dog minimum 1 hold årligt. Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalens bestemmelser om MED-uddannelse. Stk.: 6.6. Antal møder og forretningsorden Samtlige udvalg og Formelle Personalemøder afholder møde mindst 4 gange årligt. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Der kan aftales yderligere møder, hvis formanden/næstformanden finder det nødvendigt eller mindst 2 udvalgsmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Ved formelle personalemøder kan der aftales yderligere møder, hvis mindst 2 medarbejdere skriftligt fremsætter ønske herom. Alle udvalg, formelle personalemøder og Arbejdsmiljøgrupper skal følge den fastsatte forretningsorden, jf. Bilag 3. Stk Hoved MED-udvalget Hoved MED-udvalget består på ledelsesside af Direktionen. Kommunaldirektøren er formand for Hoved MED-udvalget og er den øverste arbejdsmiljøansvarlige. Udvalget sammensættes på medarbejderside af 4 medlemmer fra LO, 3 medlemmer fra FTF, og 1 medlem fra AC. Hoved MED-udvalget er øverste ansvarlige udvalg for arbejdsmiljøet på alle institutioner/afdelinger omfattet af 1 i Frederikssund Kommune, og som konsekvens heraf har alle medlemmer af Hoved MED-udvalget arbejdsmiljøuddannelsen. Ved nyvalg til Hoved MED-udvalget skal nye medlemmer tage arbejdsmiljøuddannelsen indenfor et halvt år efter tiltrædelse. Herudover vælges 1 arbejdsmiljørepræsentant til Hoved MED-udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt og af samtlige arbejdsmiljørepræsentanter. Personaleafdelingen forestår valgprocessen, der foregår samtidigt med de øvrige valg jf. 4, stk Herudover deltager Personalechefen i møderne samt en sekretær. Andre ressourcepersoner fra kommunen kan deltage ad hoc under relevante punkter. Hoved MED-udvalgets opgaver er beskrevet i nærværende aftales 9. 9/16

10 5 Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Såfremt et fremsendt dagsordensforslag ikke hører ind under ledelsens kompetence, skal ledelsen, forud for et MED-udvalgs behandling af forslaget, tilkendegive dette overfor medarbejderrepræsentanterne. MED-udvalget kan dog godt drøfte forslaget, men der kan ikke træffes nogen beslutninger. I stedet skal forslaget sendes til det MED-udvalg, der har den fornødne kompetence. Kapitel 2: Medindflydelse, medbestemmelse, information, retningslinjer og Hoved MED-udvalget 6 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 7 Information og drøftelse Stk.1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk.2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk.3. Ledelsen skal regelmæssigt giver information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. 10/16

11 Stk.4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: a. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne om information og drøftelse i KL/KTO Rammeaftalen 7, stk. 4. Stk.5. Beslutninger i henhold til stk. 4 c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk.6. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremstilles i forlængelse af at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk.7. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker dette. Det påhviler alle MED-udvalg at drage omsorg for at samtlige medarbejdere - skriftligt eller mundtligt løbende orienteres om udvalgets arbejde. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne bør på alle niveauer drøfte og fastlægge procedurer for information til berørte medarbejdere og ledere. Ved valg af kommunikations- og informationsmetoder bør man overveje: Hvem skal informeres? 11/16

12 Hvad skal der informeres om? Hvordan skal informationen gives? Hvornår skal informationen gives? Hvem har adgang til informationen, når den pågældende metode anvendes? Informationen om udvalgets arbejde kan ske på mange måder, f.eks. via: Referater fra møder m.v. Møder eller anden mundtlig information med mulighed for dialog Personaleblad eller nyhedsbrev /Intranet eller lignende Opslagstavle Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tildeles adresse. Intranettet kan tilgås internt på kommunens administrative netværk via adressen Dette forudsætter at man bruger en af kommunens PC ere, der har adgang til det administrative netværk. Intranettet kan også tilgås udefra via adressen Brugernavn og adgangskode fås af nærmeste leder. 8 Retningslinjer Stk.1. Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk.2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Stk.3. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter og 3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling m.v. Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg har udarbejdet de overordnede procedureretningslinjer samt en række retningslinjer med afsæt i Personalepolitikken. For hver retningslinje er angivet en række opgaver, som de lokale MED-udvalg skal løse i forbindelse med at implementere de forskellige retningslinjer lokalt. Der gives også inspiration og redskaber til det lokale arbejde. Retningslinjerne kan findes på Intranettet: Personalepolitik og retningslinjer. 12/16

13 Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalens 8. Stk.4. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderen fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk.5. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk.6. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk.7. Retningslinjer som er aftalt i henhold til KL/KTO Rammeaftalens 8 stk. 3 (procedureretningslinjer) og i henhold til bestemmelserne i KL/KTO Rammeaftalens bilag 2, punkt A, C, D, E, G og I ( trivsel, sygefravær, stress, vold og chikane, mobning, beskæftigelse, sundhed) gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. 9 Hoved MED-udvalget Stk.1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk.2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinjer 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter jf. 22 i rammeaftalen 13/16

14 Stk.3. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme) aftaler. Opgaverne fremgår af bilag 2 i Rammeaftalen. Stk.4. Hovedudvalget mødes normalt 1 gang om året- med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. I drøftelsen inddrages spørgsmålet om eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalgs deltagelse i budgetbehandlingen fremgår af den udarbejdede procedureretningslinje for drøftelse af budgettet, jf.: link. Stk.5 Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Stk.6 Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i hht. stk. 5 en strategiplan. Den strategiske planlægning og drøftelse i Hoved MED-udvalget udmønter sig i et årshjul for Hoved MED-udvalgets arbejde for det kommende år, som løbende kan justeres og tilpasses efter behov. Årshjulet forefindes på intranettet: Dagsordener, referater og årshjul Tillidsrepræsentanter Der henvises til KL/KTO Rammeaftalens bestemmelser De centrale parter 14/16

15 Der henvises til KL/KTO Rammeaftalens bestemmelser. Bilag 1: MED-strukturen og Bilag 2: Arbejdsmiljøorganisationen Bilag 3: Skabelon til forretningsorden Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft den 1. januar Underskriftblad pr. 13. december 2013 Organisationsrepræsentanter i forhandlingsudvalget: FTR Vivi Hansen, DLF TR Bent Kjær Hansen, DM FTR Lone-Lykke Mølhave, HK Kommunal FTR Mette Sørensen, FOA TR Kim Olsen, 3F FTR Mette Wittenburg, BUPL FTR Sanne Johansen, FOA FTR Ulla Krogh, DSR Ronald Johansen, SL Kim Nielsen, DS Ledelsesrepræsentanter i forhandlingsudvalget: 15/16

16 Kommunaldirektør Ole Jacobsen Personalechef Hanne Marie Sørensen Fagchef Paw Holze Nielsen 16/16

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere