Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014

2 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE... 3 GENERELT... 3 ARBEJDSTIDENS PLACERING... 3 NETTOÅRSNORM... 3 NORMPERIODEN... 3 OPGAVEOVERSIGT... 4 ÆNDRINGER I ÅRETS LØB... 4 OPGØRELSE AF ARBEJDSTIDEN... 4 DELT TJENESTE... 4 PAUSER... 4 LEJRSKOLER, HYTTETURE, STUDIETURE MV OVERARBEJDE, MERARBEJDE OG AFSPADSERING... 5 ANTAL ARBEJDSDAGE FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE... 6 TILSTEDEVÆRELSE FOR MEDARBEJDERNE... 6 Tilstedeværelsestid... 6 Tilstedeværelsestid på elevernes 200 skoledage... 6 Tilstedeværelsestid uden for elevernes skoledage... 7 Lederstyret pulje... 7 Fælles aftaler om placering af kommunale netværk/grupper, TR-møder og lang mødedag... 7 FERIE ferieuge - feriefridage... 8 OPGAVEOVERSIGTEN... 8 TID TIL UNDERVISNINGSOPGAVER, FORBEREDELSE, EFTERBEHANDLING, MØDER, TILSYN MM KLASSELÆRERFUNKTIONEN... 9 PRØVEAFVIKLING... 9 VARSLING AF VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I OPGAVEOVERSIGTEN... 9 SKOLEÅRETS PLANLÆGNING ANTAL SKOLEDAGE SKOLEDAGEN ARBEJDSDAGE ALDERSREDUKTION, NEDSAT ARBEJDSTID, FRIKØB TIL ORGANISATIONSARBEJDE, KOMBINATIONSBESKÆFTIGELSE MM PLANLÆGNING AF TID TIL TEAMSAMARBEJDE OG ØVRIGT SAMARBEJDE MELLEM LÆRERE OG MELLEM LÆRERE OG ØVRIGT PÆDAGOGISK PERSONALE UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING LØNAFTALE KØRSEL TILLIDSREPRÆSENTANT - TR DISTRIKTS-TR ENS OPGAVER FILIAL-TR ENS OPGAVER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT AMR AMRS OPGAVER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NOTER NOTER... 15

3 3 Administrationsgrundlag Lov 409 Lovgrundlag Grundlag for administrationsgrundlaget er Lov 409 af 26. april Loven træder i kraft 1. august Lov 409 omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, voksenspecialundervisningen, ungdomsskolens heltidsundervisning og kommunale sprogcentre. Tønder Kommunes administrationsgrundlag omfatter dermed undervisere og ledere på forskellige undervisningssteder. Når der i administrationsgrundlaget bruges ordet lærer/lærere, dækker det alle lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af administrationsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for brugen af distriktsskoleleder, distriktsskolen og filialer. Når ordet distriktsskoleleder anvendes, indgår også ungdomsskolelederen. Når ordet distriktsskolen anvendes, gælder dette også for de dele af Ungdomsskolen, som er omfattet af lov 409. Når ordet filialer anvendes, tænkes her på alle afdelinger under såvel distriktsskolerne som Ungdomsskolen, der er omfattet af lov 409. Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere Generelt Arbejdstiden er gældende for og beregnes specifikt for hvert skoleår. Arbejdstidens placering Arbejdstiden placeres på hverdage ml. kl. 06:00 og 17:00. Øvrige tidsrum udløser ulempegodtgørelse/weekendtillæg. Nettoårsnorm I skoleåret 2014/2015 udgør nettoårsnormen 1679,8 timer. Timerne kan placeres på 227 arbejdsdage. Nettoårsnormen dækker den samlede læreropgave, fx undervisning, individuel/fælles forberedelse, efterbehandling, samarbejde i bred forstand, tillidshverv, ressourcefunktioner, tilsyn etc. Normperioden Normperioden er i Tønder Kommune 1 år.

4 4 Administrationsgrundlag Lov 409 Opgaveoversigt Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Ændringer i årets løb Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov. Opgørelse af arbejdstiden Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Delt tjeneste Ved delt tjeneste udgør arbejdstiden dagens normale tilstedeværelsestid plus den aftalte tid uden for dagens normale tilstedeværelsestid under forudsætning af, at disse ikke ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, men medfører, at den ansatte har fri i et antal mellemliggende timer. Der betales et grundtillæg for delt tjeneste. Hvis den delte tjeneste overstiger 11 timer, udbetales desuden et timetillæg for den del af tjenesten, der overstiger 11 timer inkl. de timer, der måtte ligge mellem den delte tjeneste. Pauser Der er ikke faste regler for lærernes egne pauser, men arbejdsdagen skal være tilrettelagt sådan, at læreren kan holde en pause i løbet af dagen til personlige formål. Pausen er en del af arbejdstiden og må højst vare 29 minutter. Da læreren i betalte pauser skal kunne tilkaldes, når der er behov for det, er udgangspunktet, at man ikke må forlade arbejdsstedet med mindre andet aftales med arbejdsgiveren. Lejrskoler, hytteture, studieture mv. Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn jf. lov 409.

5 5 Administrationsgrundlag Lov 409 Overarbejde, merarbejde og afspadsering Overarbejde Overarbejde er arbejdstimer ud over fuldtidsbeskæftigelse. For skoleåret 2014/2015 er timetallet for fuldtidsbeskæftigelse 1679,8 nettoårstimer. Overarbejde godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct. Merarbejde Merarbejde eksisterer i forbindelse med deltidsbeskæftigelse og nedsat tjenestetid og udgøres af den arbejdstid, der overstiger ansættelsesgraden, men ligger under timetallet for fuldtidsbeskæftigelse på 1679,8 nettoårstimer for skoleåret 2014/2015. Merarbejde godtgøres med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn. Merarbejde udløser ikke 50 pct.-tillæg uanset om godtgørelsen er afspadsering eller lønudbetaling. Overarbejde og merarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten. Afspadsering Afspadsering gives som en nedsættelse af arbejdstiden (tilstedeværelsen) i den efterfølgende normperiode, medmindre ledelsen beslutter at planlægge hele arbejdsdage med afspadsering. Planlægger ledelsen afspadsering med hele arbejdsdage, kan disse afvikles inden for den normperiode, hvori afspadseringen er optjent. Afspadseringstidspunktet skal jf. lov 409 varsles mindst 80 timer i forvejen. Afspadsering fra tidligere normperiode afvikles ved, at arbejdstiden (tilstedeværelsen) i den aktuelle normperiode nedsættes. Den praktiske udmøntning af nedsættelse af arbejdstiden (tilstedeværelsen) foretages i det enkelte distrikt. Afspadsering skal gives i den efterfølgende normperiode. Der er ikke lovhjemmel til at udskyde eller opspare afspadsering hen over flere normperioder. Kan afspadseringen ikke gives i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Hvorvidt overarbejde og merarbejde godtgøres med afspadsering eller lønudbetaling beror på en ledelsesbeslutning efter dialog med medarbejderen. Afspadsering har ikke længere forrang som godtgørelse for overarbejde og merarbejde.

6 6 Administrationsgrundlag Lov 409 Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere Antallet af mulige arbejdsdage følger det øvrige arbejdsmarked i skoleåret 2014/2015 i alt 227 arbejdsdage. Lærere og børnehaveklasseledere skal i Tønder Kommune som udgangspunkt være til stede 210 dage. Placeringen af de 10 dage uden for elevernes skoleuger afgøres af Distriktsskolelederen. Dagene anvendes til fælles uddannelse, temadage, fælles forberedelse, faglig ajourføring m.m. Distriktsskolelederen kan vælge at anvende den lederstyrede pulje til yderligere tilstedeværelsesdage ud over de 210. Information om placering af arbejdsdage ud over elevernes 200 skoledage gives senest 3 måneder før dagene afvikles af hensyn til medarbejdernes muligheder for planlægning. I henhold til lov 409 bortfalder den tidligere maksimale grænse på 209 skoledage for lærere og børnehaveklasseledere. Tilstedeværelse for medarbejderne Udgangspunktet er, at medarbejderne er til stede i hele arbejdstiden, og at al undervisning og alle øvrige opgaver afvikles i tilstedeværelsestiden. Lærerne kan i enkeltstående tilfælde inden for tilstedeværelsestiden have behov for at forberede sig uden for skolen fx på CFU, det lokale museum, i samarbejde med lokale virksomheder samt eksterne samarbejdspartnere. Dette drøftes med lederen, når der laves forventningsafstemning om indholdet i opgaveoversigten. Tilstedeværelsestid Der er i Tønder Kommune udarbejdet en fælles ramme for lærernes tilstedeværelse. Rammen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere i alle distrikter. Rammerne skal medvirke til: at mulighederne for samarbejde mellem lærerne fremmes at der skabes bedre fælles muligheder for etablering af læringsmiljøer, der flytter fokus fra undervisning til læring at der skabes fleksible muligheder for at organisere en mere sammenhængende og varieret skoledag for eleverne at den enkelte lærer sikres mod det grænseløse arbejde Det vil typisk påvirke tilstedeværelsestiden, at læreren har nedsat tid, overtid til afspadsering, aldersreduktion el. lign. Tilstedeværelsestid på elevernes 200 skoledage I elevernes 40 skoleuger (netto 200 skoledage) er rammen for lærerens tilstedeværelsestid 39 timer om ugen svarende til 1560 timer på årsbasis. Distriktsskolelederen fastsætter, hvordan de 39 ugentlige tilstedeværelsestimer fordeles. Fordelingen af den ugentlige tilstedeværelsestid kan variere inden for det enkelte distrikt.

7 7 Administrationsgrundlag Lov 409 Tilstedeværelsestid uden for elevernes skoledage Uden for elevernes 40 skoleuger (netto 200 skoledage) skal lærerne være til stede 2 arbejdsuger á 30 timer fordelt over 10 arbejdsdage - svarende til 60 timer. Distriktsskolelederen fastsætter under hensyntagen til skolens behov, hvornår disse dage placeres. Placeringen kan variere fra filial til filial. Informationer om placering af dagene sker senest 3 måneder før de afvikles af hensyn til medarbejdernes muligheder for planlægning. Lederstyret pulje Den resterende tid er lederstyret. Distriktsskolelederen træffer beslutning om anvendelse af tiden. Den lederstyrede tid kan afvikles på forskellige måder. Den kan fordeles som ekstra dage ud over de 210 dage, og den kan placeres som yderligere tilstedeværelsetimer ud over de 39 timers ugentlige tilstedeværelse. Den lederstyrede tid kan anvendes til afvikling af fx forældresamarbejde, lejrskole og skolefester. Fælles aftaler om placering af kommunale netværk/grupper, TRmøder og lang mødedag Møder i kommunale netværk afvikles inden for tilstedeværelsestiden. I skoleåret 2014/2015 vil møder i kommunale netværk ligge på torsdage fra kl Der eksisterer 4 kommunale netværk/grupper It- og skolebiblioteksnetværket 8 årlige møder Naturfagsnetværket 4 årlige møder AKT-netværket 4 årlige møder Læsenetværket 4 årlige møder Lærerkredsen i Tønder Kommune afvikler sine fælles TR-møder på tirsdage fra På tværs af skoledistrikterne er det aftalt, at onsdag bliver fælles lang mødedag med afslutning senest kl. 17:00 alt efter distrikternes beslutning. Ferie De 5 ferieuger placeres ensartet i alle skoledistrikter. I skoleåret 2014/2015 afvikles de 5 ferieuger i uge 42 (efterårsferien) og uge (sommerferien). Ferie afregnes med 7,4 timer pr. dag/37 timer pr. uge.

8 8 Administrationsgrundlag Lov ferieuge - feriefridage De 5 feriefridage kan enten indregnes i tjenestetiden (netto 37 timer), udbetales eller afvikles på arbejdsdage. I forbindelse med skoleårets planlægning skal læreren meddele skolens ledelse, hvorvidt feriefridagstimerne ønskes afviklet eller udbetalt. Denne meddelelse skal gives senest på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato, skal meddelelsen gives senest 1. maj. Læreren/børnehaveklasselederen kan ikke kræve, at antallet af arbejdsdage nedsættes som følge af afviklingen af feriefridage, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse. I distrikterne er det op til skolelederen at afgøre, hvordan en indregnet 6. ferieuge synliggøres i tilstedeværelsesrammen. Opgaveoversigten Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive en helhedsbetragtning af de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten er en oversigt over lærerens påtænkte arbejdsopgaver inden for tilstedeværelsesrammen. Opgaveoversigten er ikke et timeregnskab med fokus på specifik varighed af konkrete opgaver. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Mindre ændringer i opgavernes indhold og omfang kan finde sted uden, at der er behov for udarbejdelse af en ny opgaveoversigt. Væsentlige ændringer medfører ændringer i den samlede opgaveoversigt. Der er ikke udarbejdet kommunale form- eller proceskrav i forbindelse med udarbejdelse af opgaveoversigten. Med udgangspunkt i at opgaveoversigten holdes så enkel som muligt, afgør det enkelte distrikt konkret, hvordan opgaveoversigten udformes. På tværs af skoledistrikterne er det aftalt, at følgende skal fremgå af opgaveoversigten: Arbejdsmiljørepræsentantopgaven Klasselærerfunktionen Ressourcefunktioner Tillidsrepræsentantopgaven Undervisningsopgaver

9 9 Administrationsgrundlag Lov 409 Tid til undervisningsopgaver, forberedelse, efterbehandling, møder, tilsyn mm. Med udgangspunkt i Økonomiaftalen fra juni 2013 mellem regeringen og KL er det også i Tønder Kommune forudsat, at lærerne i gennemsnit øger det ugentlige undervisningstimetal med 2 klokketimer. Det medfører, at lærerne og børnehaveklasselederne fra skoleåret 2014/2015 i gennemsnit skal undervise 24,8 lektioner om ugen inkl. faglige lektioner og understøttende undervisning. 24,8 lektioner på ugebasis er 18,6 timer. Med den ugentlige tilstedeværelse på 39 timer betyder dette, at der i gennemsnit er 20,4 timer til pauser, forberedelse, efterbehandling, møder, tilsyn mm. 24,8 lektioner om ugen svarer til 744 undervisningstimer på årsbasis. Den enkeltes undervisningsopgaver fremgår af opgaveoversigten. Klasselærerfunktionen Klasselærerfunktionen varetages af en lærer eller uddelegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger, der er tilknyttet klassen. Distriktsskolelederen beslutter omfanget af opgaven på baggrund af lokale og særlige forhold. Klasselærerfunktionen fremgår af opgaveoversigten. Prøveafvikling Prøveafvikling og censorarbejde i forbindelse med bundne prøvefag og udtræksfag indgår som udgangspunkt i arbejdstiden. Når udtræksfagene er offentliggjort, drøftes eventuelle behov for justeringer af opgaveoversigten. Prøveafvikling og censorarbejde kan i særlige tilfælde, fx i forbindelse med pludselig behov for ændring i forbindelse med sygdom eller lignende, betales med timetakst uden for arbejdstiden som skitseret i lov 409. Betalingen er 191 kr. pr time i 2000-niveau. Udgift til censorarbejde i udtræksfag afholdes af forvaltningen. Varsling af væsentlige ændringer i opgaveoversigten Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

10 10 Administrationsgrundlag Lov 409 Skoleårets planlægning Antal skoledage Elevernes skoleår udgøres af 200 skoledage. Skoledagen Udgangspunktet for tilrettelæggelse af skoledagen er reformens krav om 30 ugentlige timer til indskolingen, 33 ugentlige timer til mellemtrinnet og 35 ugentlige timer til udskolingen inkl. lektie café/faglig fordybelse i 2, 3 og 2 ugentlige timer. Det enkelte distrikt afgør selv, hvordan skoledagen tilrettelægges, når der tages hensyn til 1 buskørsel om morgenen og 2 buskørsler om eftermiddagen. Afvikling af lektiecafe/faglig fordybelse skal ske, så dette imødekommer reformkravet om, at lektiecafé/faglig fordybelse er frivillig, og at elever, der fravælger, kan gå tidligere hjem. Der føres tilsyn med elever, der fravælger lektiecafé/faglig fordybelse og har behov for bustransport, skal i SFO eller ønsker at blive på skolen. Arbejdsdage Lærernes arbejdsdage udgør som udgangspunkt 210 dage. Derudover kan komme yderligere dage fastlagt af lederen som en del af den lederstyrede pulje. Informationer om placering af dagene udover elevernes 200 skoledage gives senest 3 måneder før, dagene afvikles af hensyn til medarbejdernes muligheder for planlægning. Aldersreduktion, nedsat arbejdstid, frikøb til organisationsarbejde, kombinationsbeskæftigelse mm Den praktiske udmøntning som følge af nedsat arbejdstid, aldersreduktion, frikøb til organisationsarbejde, kombinationsbeskæftigelse mm. foretages i det enkelte distrikt. Planlægning af tid til teamsamarbejde og øvrigt samarbejde mellem lærere og mellem lærere og øvrigt pædagogisk personale Samarbejdet mellem lærere såvel i team som i andre fora er et væsentligt omdrejningspunkt i den kommunale tilstedeværelsesramme. Rammerne for tilstedeværelse skal være medvirkende til: at mulighederne for samarbejde mellem lærerne og mellem lærere og øvrigt pædagogisk personale fremmes at der skabes bedre fælles muligheder for etablering af læringsmiljøer, der flytter fokus fra undervisning til læring Der skal i planlægningen gives plads til samarbejdet. Det kan fx ske ved at synliggøre muligheder for placering af samarbejdet inden for den daglige tilstedeværelsestid.

11 11 Administrationsgrundlag Lov 409 Understøttende undervisning Distriktsskolelederen kan i udgangspunktet for planlægningen vægte fagtimer og eksempelvis understøttende timer forskelligt. Det er politisk besluttet, at den understøttende undervisning fordeles på følgende måde mellem faggrupper: 50 % af timerne læses af lærere 40 % af timerne læses af pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 10 % af timerne læses af andre faggrupper Det er distriktslederens ansvar, at der for hele distriktet sikres en personalemæssig fordeling i den understøttende undervisning som beskrevet ovenfor. Den personalemæssige fordeling i den understøttende undervisning kan variere fra klasse til klasse og fra filial til filial. Der bør, ved fastlæggelsen af hvem der skal forestå den understøttende undervisning på de enkelte klassetrin, tages udgangspunkt i reformens beskrivelse (det faglige løft) og de personalemæssige forudsætninger for at kunne løfte den specifikke opgave. Lønaftale Der indgås ny, lokal lønaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Lærerkreds med virkning fra Der indgås ny, lokal lønaftale mellem Tønder Kommune og Uddannelsesforbundet med virkning fra Kørsel Køretid til efteruddannelse, kurser, møder mellem matrikler, censur etc. indgår som en del af tilstedeværelsesrammen. Medfører kurser uden for tilstedeværelsesrammen køretid optælles denne konkret og indgår i den samlede opgørelse af årets arbejdstid. Transport i forbindelse med møder mellem matrikler, kurser, censur etc. afregnes med statens højeste takst, hvis transporten foregår i egen bil. (jf. Tønder Kommunes generelle kørselsregler) Transport i forbindelse med uddannelse afregnes med statens lave takst, hvis transporten foregår i egen bil. (jf. Tønder Kommunes generelle kørselsregler) Tillidsrepræsentant - TR På hver matrikel vælges en TR. I hvert distrikt vælges en distrikts-tr, som er den forhandlingsberettigede. Distrikts-TR vælges blandt de valgte filial- TR ere. TR-opgaven fremgår af opgaveoversigten.

12 12 Administrationsgrundlag Lov 409 Distrikts-TR ens opgaver Distrikts-TR ens opgaver er bl.a. at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold på skolen at fungere som talsmand for lærerne og børnehaveklasselederne på egen filial og i distriktet at deltage i distriktets MED-udvalg at være orienteret om ansættelser og afskedigelser deltage i mødevirksomhed på egen filial og i distriktet samarbejde med filialens og distriktets ledelse tilegne sig viden om gældende regler på området Filial-TR ens opgaver Filial-TR ens opgaver er bl.a. at fremme og vedligeholde gode og rolige forhold på egen filial at fungere som talsmand for lærerne og børnehaveklasselederne på egen filial at deltage i filialens MED-udvalg at deltage i mødevirksomhed på egen filial samarbejde med filialens ledelse tilegne sig viden om gældende regler på området Jf. hovedprincippet i MED-Rammeaftalen skal tillidsrepræsentanten have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage hvervet som tillidsrepræsentant. Der skal tages hensyn til arbejdspladsens størrelse og geografiske spredning. Desuden skal TR-opgaverne løses på en sådan måde, at det indebærer mindst mulige forstyrrelse af det normale arbejde her undervisning og øvrige aktiviteter sammen med børn og kolleger. Ved valg af suppleant for TR tages der udgangspunkt i, at filialens AMR automatisk er suppleant for TR en, såfremt AMR er lærer eller børnehaveklasseleder. Er TR og AMR og samme person på en filial, vælges en anden suppleant til at varetage begge suppleantfunktioner, såfremt øvrige faggrupper er enige heri.

13 13 Administrationsgrundlag Lov 409 Arbejdsmiljørepræsentant AMR På hver matrikel vælges en AMR. AMRs opgaver AMRs opgaver er bl.a. det løbende arbejde i forbindelse med APV samt det daglige arbejde med ajourføring og information om nye tiltag at deltage i filialens og distriktets MED-udvalg mødevirksomhed i sikkerhedsorganisationen og sikkerhedsgruppen deltage i udarbejdelse af politikker på området Jf. Arbejdsmiljøloven skal AMR have en efter forholdene rimelig tid til arbejdet. Ved valg af suppleant for AMR tages der udgangspunkt i, at filialens TR automatisk er suppleant for AMR en, såfremt AMR er lærer eller børnehaveklasseleder. Er TR og AMR èn og samme person på en filial, vælges en anden suppleant til at varetage begge suppleantfunktioner, såfremt øvrige faggrupper er enige heri. AMR-opgaven fremgår af opgaveoversigten. Efter- og videreuddannelse Efteruddannelse indgår i den samlede arbejdstid på lige fod med øvrige opgaver. Deltagelse i fuldtidsuddannelse fx længere forløb med orlov afvikles i stedet for tilstedeværelsesrammen. Kortere kurser, der ligger inden for tilstedeværelsestiden, afvikles som en del af tilstedeværelsesrammen. Kurser/uddannelse, der ligger uden for tilstedeværelsesrammen fx kortere kurser med sluttidspunkt efter tilstedeværelsestiden eller akutte kurser kan: Optælles konkret og indgå i den samlede opgørelse for årets arbejdstid Afvikles via tid fra den lederstyrede pulje Afspadseres time for time inden for normperioden

14 Noter

15 Noter

16 Administrationsgrundlag Lov lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune Børn og Skoleforvaltningen Tøndervej Skærbæk

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Samarbejdsgrundlag på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Skoleåret 2015-2016 Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER

Læs mere

SAMARBEJDSGRUNDLAGET...

SAMARBEJDSGRUNDLAGET... Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 Forsøgsordning 2016-17... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 4 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER UNDER LOV 409... 4 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER... 4 SAMARBEJDSFORA... 5 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Vedtagelsen i Borgerrepræsentationen om forhandlinger vedrørende værnsregler skal ses i lyset af lovindgrebet i

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2016-2017 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 29266-16 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER Med virkning fra august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger i folkeskolen. På Løsning skole har vi gennem året arbejdet med / og orienteret om de nye arbejdstidsregler

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Disposition - form Fokus Konkrete eksempler på ledelsesbeslutninger

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere SlliSSFn«AALBORG LÆRERFORENJNG Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere - udmøntning af bilag 4 til forhandiingsprotokollatet ved OK 15 1. Intiledning og skolens

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Helsingør Kommune - juni 2016, revideret Administrationsgrundlag lærere og børnehaveklasseledere i INDHOLD... 0 INDLEDNING & FORMÅL... 2 INDHOLD... 2 Antal arbejdsdage... 2 Arbejdets placering... 3 Opgørelse

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere