geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3"

Transkript

1 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen side 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed side 8 En virkelig historie fra det fjerne udland side 12 Geoforums sekretariat er flyttet side 16 Nyt fra Virksomhederne side 17

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Ingeniørhuset ved Kalvebod Bryggge Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr januar 2007 Nr februar 2007 Nr marts 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Et kig på Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab... 4 Landinspektørene til København... 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed... 8 Stillingsannoncer Kortlægger i Oman Geoforum er flyttet...16 Nyt fra virksomhederne... 1 Mødekalender...18 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 81 januar 2007

3 Et kig på 2007 Kære Geoforum medlem, Allerførst ønskes et rigtig godt nytår. Vi har forladt 2006, som på flere måder blev et begivenhedsrigt år. Og meget tyder på vi allerede står med fødderne ind i et nyt og mindst ligeså begivenhedsrigt år. Strukturreformen har medført, at vi pr. 1. januar 2007 nu har 98 kommuner og 5 regioner, og at en række opgaver har skiftet ejerskab og hænder. Dette bety der, at mange mennesker har fået en direkte personlig ud fordring med at lære nye opgaver at kende og tilegne sig nye kompetencer. Mange kommuner er blevet til større og mere ressourcestærke organisationer og det vil givet betyde, at flere kommuner vil få en væsentlig stærkere viden og kompetence inden for håndtering af geografiske informationer. Set med Geoforums øjne ligner det en spændende udvikling, som vil medføre at endnu flere med tiden vil tage del i vores udvikling og debatter. Den forsatte udvikling omkring FOT bliver selvsagt også interessant at følge her i Min vurdering er, at der forsat er et stykke vej inden FOT i sin hel hed er på plads. Dette efter en vurdering af svarene på den netop overståede høring om kring forretningsmodellen for FOT. (Læs dem på www. fotdanmark.dk) Høringssvarene viser blandt andet uenighed om kring udgiftsfordelingen og uenighed om ajour føringsfrekvensen. Det er dog mit håb og overbevisning, at disse uoverensstemmelser vil blive løst i første halvdel af Sidst i november 2006 opstod der enighed om INSPIREdirek tivet i EU. Det betyder, at INSPIRE debatten er inde i sin sidste fase og at EUmed lemslandene er enige i de overordnede retningslinier for harmonisering af geodata de enkelte lande i mellem. INSPIRE direktivet forventes god kendt i løbet af dette forår. Geoforum er i dialog med Kort & Matrikelstyrelsen og vil naturligvis bistå med at informere i takt med behovet opstår. INSPIRE må forventes at komme til at fylde noget i programmet for Kortdage I min forrige Leder skrev jeg om udfordringen omkring det svigtende optag på de videregående uddannelser. Lederen har i øvrigt medført positive tilkendegivelser fra flere, som gerne vil indgå i debatter, der kan føre til en forbedring af situationen. Mange tak for disse. I mellemtiden har Den danske Landinspektørforening på grund af det meget akutte behov, valgt at indsamle midler til en større annoncekampagne rettet mod landets gymnasieelever al le rede indenfor den nærmeste fremtid. Som tidligere nævnt vil vi i bestyrelsen løbende følge denne problemstilling. Ser vi på Geoforum selv, fornemmer jeg en vis fokus på det foranstående skifte af præsident. Bestyrelsen arbejder på at have en kandidat klar og kunne melde et navn ud hur tigst muligt. Jeg vil gerne understrege, at når vi endnu ikke har meldt et navn ud, skyldes det alene at vi pt. ikke har en kandidat endeligt på plads rummer i øvrigt en betydelig økonomisk udfordring for Geoforum, da amterne og en række kommuner er ophørt med at eksistere, og deres medlemskab dermed er faldet bort. Jeg skal derfor opfordre de nye kommuner, regionerne og miljøcentrene til hurtigt at finde et passende medlemskab. Til gengæld tør jeg godt love, at bestyrelsen, udvalgene og sekre tariatet forsat vil arbejde for en sund udvikling af Geoforum. Med disse ord vil jeg atter ønske dig et rigtig godt nytår Peter Normann Hansen geoforum.dk 81 januar

4 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab Af journalist Klavs Andersen Når fremtidens beredskab skal kunne håndtere krise- og katastrofesituationer effektivt indgår geodata som en af de centrale brikker, der kan være med til at redde liv. De første skridt er taget mod, at geodata kan blive det værktøj, som skaber sammenhæng i de store mængder af relevante data, der skal være til rådighed for myndighederne og de parter, som indgår i det nationale beredskab. Geodata er ikke blot smarte at have. De er faktisk nødvendige. Men der udestår stadig en række problemer, som skal løses. Det viste et seminar arrangeret af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der blev afholdt for nylig om anvendelsen af geodata i den tværgående krisestyring på nationalt niveau. Indlæggene på seminaret blev holdt af repræsentanter fra Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, forsvaret, Statsministeriet og KMS. Statsministeriet forventning til beredskabet er, at myndighederne inden for en time kan opstille et situationsbillede i forbindelse med en national krise som for eksempel et terrorangreb eller sygdomsepidemier som en pandemi med fugleinfluenza. I regeringens plan for beredskabet i forbindelse med terrorangreb understreges således vigtigheden af, at data er til rådighed - herunder geodata. Samarbejde skal styrkes Det kræver, at de involverede myndigheder baserer sig på et fælles beslutnings- og dermed datagrundlag. Sten Frimodt Nielsen, der er departementsråd, og juridisk rådgiver i Statsministeriet pegede på, at der er behov for et styrket samarbejde mellem de myndigheder, der indgår i beredskabet. Seminaret gjorde det lysende klart, at der er store gevinster at hente på beredskabsområdet ved at kombinere eksisterende data, informationer og teknologier eksempelvis på geodata- og registerområderne, og at et samarbejde mellem alle de involverede parter derfor er nød- 4 geoforum.dk 81 januar 2007

5 vendigt. Alle myndigheder har således i dag data, som er vigtige for det nationale beredskab. Veludbygget infrastruktur Seminarets indlæg fra KMS påviste, at der i dag eksisterer en veludbygget national geografisk infrastruktur, som hele tiden opdateres så den er tidssvarende. Der eksisterer i dag nationale geo-databaser og offentlige registre med data i standar diseret form, og ved hjælp af fæl les geo-nøgler kan disse data kombineres. Her spiller de internationale standarder og teknologier en stor rolle. Det gælder for eksempel web-teknologi, som har bidraget meget til en bred nyttiggørelse af disse data. Barrierer skal fjernes Geodata og andre datatyper anvendes allerede i dag i vidt omgang ved løsningen af opgaver inden for beredskabsområdet. Indlæggene på seminaret viste dog, at der stadig findes en række forhold, der be grænser den optimale udnyttelse af geodata. Blandt andet udgør registerlovens begrænsninger omkring anvendelsen af personfølsomme data i beredskabsmæssig sammenhæng en barriere. Det samme gør økonomien. Den ek sisterende betalingsstruktur baseret på brugerbetaling for udveksling af data mellem myndigheder - som eksempelvis KMS, Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Statistik - er ikke praktisk i beredskabsmæssig sammenhæng. Seminaret påpegede således, at det er afgørende, at der findes en løsning både på betalingsproblematikken og andre barrierer, så data kan udveksles frit i en krise- eller katastrofesituation og at systemerne fungerer optimalt. Driftssikkerhed er afgørende En vigtig pointe er at systemerne fungerer døgnet rundt året rundt. De skal virke hele tiden og det stiller nogle krav til systemerne omkring driftssikkerhed og klassifikationssikkerhed, forklarer specialkonsulent Marlene Meyer, KMS. KMS har fået til opgave at samord ne arbejdet. Styrelsen arbejder for øjeblikket på at identificere, hvilke data, der er relevante i beredskabssituationer og at sikre at myndighederne kan dele disse data med hinanden i et informationsfællesskab. Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og KMS samarbejder således også om at sikre, at de rigtige værktøjer er til rådighed for den Nationale Operative Stab (NOST). Blandt andet har KMS foreslået NOST, at der etableres en beredskabsportal. NOST har bedt Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og KMS om at beskrive en implementeringsplan for en prototype af en sådan portal. geoforum.dk 81 januar

6 Landinspektørne til København Af Esben Munk Sørensen og Michael Tophøj Sørensen Aalborg Universitet og SBI (Statens byggeforskningsinstitut) er fusioneret, og der skal i de kommende år samles forskning og undervisning på en campus i Hovedstadsområdet. Ud over en række IKT-uddannelser i hovedstadsområdet ud bydes også landinspektøruddannelsen i København og tilsvarende udbydes masteruddannelser i forskellige retninger inden for landinspektørvidenskab, som kan følges af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner. Bachelor og Masterniveau Der er store reformer i gang på området for videregående uddannelse i Danmark og forskningsinstitutionerne i Danmark er under omorganisering. Globaliseringsredegørelsens målsætning om at Danmark skal intensivere sin omstilling til det globale videnssamfund er velkendt. Midlerne er øget satsning på forskning og uddannelse, og der er på finanslovsniveau varslet flere ressourcer til området. En af de betydelige reformelementer på uddannelsesområdet er Bo logna-deklarationen, som harmoniserer de videregående uddannelser såvel de mellemlange som de lange til at svare til et treårigt bachelor-forløb og et toårigt master- forløb. Dette skal øge de studerendes muligheder for at kombinere eget uddannelsesforløb på såvel kendte som utraditionelle måder. Herunder også måder hvorpå akkrediterede (kvalitetsvurderede) professionsbachelorer kan optages på universiteternes masteruddannelser. Aalborg Universitet har tilpasset landinspektøruddannelsen og ud byder nu bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab både i København og i Aalborg. Herudover udbydes i de kommende år 4 masteruddannelser inden for området landinspektørvidenskab. Disse Masteruddannelser kan følges af bachelorer i landinspektørvidenskab såvel som af bachelorer fra andre læreranstalter og uddannelser, herunder også fra professionsbachelorer som bygningskonstruktører og diplomingeniører. Studerende fra landinspektør-bachelorforløbet, som afslutter en masteruddannelse i landinspektørvidenskab, vil få titlen landinspektør, cand. geom. Studerende med en anden bachelorbaggrund, som afslutter en masteruddannelse inden for det landinspektørvidenskabelige område vil få titlen cand. scient. techn. Eksisterende AAU-campus i København En anden stor reform er integration af sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne. Statens Byggeforsknings Institut, SBI, i Hørsholm er fusioneret med Aalborg Universitet, der har et betydeligt forskningsmiljø inden for planlægning, byggeri og byggeteknik, forskning inden for kort- og geodataområdet samt ejendomsregistrering, -udformning og -udvikling. Det er ambitionen med fusionen at skabe et større slagkraftigt forskningscenter for det bebyggede miljø. Samlet er der nu mere end 300 forskere inden for disse områder på Aalborg Universitet, og der vil i de kommende år blive udviklet uddannelsestilbud på disse områder. Landinspektøruddannelsen er blandt disse. Aalborg Universitet har allerede en campus i Hovedstadsområdet. Den ligger ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup i Lautrupvang-området, der i folkemunde går for at være Københavns svar på Silicon Valley. Her har en række store nationale og internationale IKT-firmaer placeret sig. Denne campus er navngivet Copenhagen Institute of Technology og her er der i dag forskningsba serede IKT-uddannelsesmiljøer inden for medialogi og international teknologiledelse. Der er således allerede i dag en campus i Ballerup med godt 400 studerende helt fra basisuddannelse og frem til masterniveau (civilingeniør). AAU s direktion er i gang med overvejelser om, hvordan og hvor man kan samle AAU s hovedstadsaktiviteter på en adresse i Storkøbenhavn. Meget peger på, at det bli ver Ballerup, hvor Copenhagen 6 geoforum.dk 81 januar 2007

7 Institute of Technology allerede er etableret. Landinspektøruddannelsen i København Aalborg Universitet har besluttet at udbyde landinspektøruddannelsen i København. Der optages stu derende på uddannelsen fra 1. september Målet er at tilbyde unge fra hovedstadsområdet en uddannelse som landinspektør. I øjeblikket har landinspektørerne den laveste ledighed på akademikerområdet, og der er mangel på landinspektører på både kort og længere sigt. I dag rekrutteres studerende til ud dannelsen overvejende fra de nord- og midtjyske områder, så der forventes at være tilstrækkelig med interesserede studerende til at kunne opbygge et uddannelsesmiljø i hovedstadsområdet. Landinspektøruddannelsen i København vil blive afviklet synkroniseret med uddannelsen i Aalborg, således at der bliver fælles IT-læringsdokumentation og -støtte. Desuden vil der undervejs blive arrangeret fælles studieture, feltarbejde mv. og i øvrigt søgt skabt maksimal interaktion mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne på de to universitets-campi. Masteruddannelser i Landinspektørvidenskab Som nævnt ovenfor er landinspektøruddannelsen harmoniseret med bachelor og masterbetegnelserne. Masteruddannelsen i Landinspektørvidenskab udbydes med 4 liner. 3 velkendte specialiseringsmuligheder og et nyt og 4. tilbud. Measurement Science dækker avanceret opmåling, fotogrammetri, sensorer, GRNS samt digital billedbehandling. Udbydes pt. Aalborg. Land Management dækker miljøog ejendomsret med planjura og fysisk planlægning for by og land. Udbydes pt. i Aalborg. Spatial Information Management dækker GIScience, digital forvaltning, matrikulær samt kort- og geo data infrastruktur, 3D opmåling, modellering og visualisering. Udbydes i København fra Property Economics dækker ejendomsøkonomi, projektudvikling, organisering af ejendomsforhold, byomdannelse og ejendomsudvikling, ejendomsbeskatning. Denne specialisering kan foreløbig kun læses ved rent fysisk at studere ved Lunds Universitet, som Aalborg Universitet samarbejder tæt med på landinspektørområdet. De tre førstnævnte masteruddannelser kan også læses mhp. at opnå cand. scient.tech.-titlen, dvs. bygges oven på en bacheloruddannelse erhvervet ved et andet universitet eller undervisningsinstitution. MTM med weekend-seminarer i København fra 2007 Opbygning af en campus i København giver også nye muligheder for Masteruddannelsen i Geoinformatik. Det er en toårig deltidsuddannelse, der har kunnet følges som fjernundervisning med 3 årlige weekendseminarer i Aalborg. Som følge af de nye umiddelbare muligheder, som en AAU-campus i hovedstadsområdet giver, vil næste optag på MTM-uddannelsen 1. september 2007 blive tilrettelagt, så mindst et af weekendseminarerne i løbet af hvert af uddannelsens 2 år afholdes i København. Masteruddannelsen i Geoinformatik vil i 2007 blive udbudt med et nyt kursustilbud, der afspejler de seneste års teknologiske nydannelser inden for geografisk informationsteknologi. Styrket samarbejde med andre københavneraktører indenfor F/U. Aalborg Universitet søger med ud viklingen af sine aktiviteter i hovedstadsområdet at udvikle sin funktion som moderne netværksuniversitet, der også opererer globalt. På kort- og geodataområdet har AAU altid tilstræbt et åbent og fordomsfrit samarbejde med professionens aktører. Det er et klart ønske med satsningen i hoved stadsområdet, at dette skal fortsætte i forhold til både andre læreanstalter, den private sektor og offentlige myndigheder. Relevante links. geoforum.dk 81 januar

8 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed Af Civilingeniør Flemming Pedersen, Vejdirektoratet, Alle offentlige danske veje og stier skal inden den 1. juli 2007 have et entydigt 7-cifret administrativt nummer. Dette er en konsekvens af udviklingen inden for digital forvaltning, hvor der stilles krav om stabil og entydig sammenhæng. Bestemmelsen er formuleret i et cirkulære om nummerering af offentlige veje og stier. Til brug for tildeling og administrationen af vej- og stinumre har Vejdirektoratet idriftsat systemet CVF, en Central Vej og stifortegnelse. CVF er designet, så det også kan anvendes som vejmyndighedens officielle vejfortegnelse. Entydighed og stabilitet Den digitale forvaltning sætter fokus på adgang til og sammenhæng mellem data. I vejsektoren arbejdes der på tværs af vejbestyrelser, og information om veje tilbage i tiden får større betydning. En forudsætning for at man kan anvende sine data under disse forhold er, at man har en entydig nøgle til veje og stier. I mange sammenhænge ønsker man at anvende oplysninger om veje, f.eks. i forbindelse med økonomi, trafikale analyser, og ikke mindst i forbindelse med uheldsregistreringer, hvor det indtil nu har givet udfordringer, når en vej f.eks. omklassificeres og ændrer vejbestyrer. Dette sker, når nye veje bygges, eller når eksisterende veje omklassificeres og får nye numre. Det nye nummersystem sikrer stabil landsdækkende entydighed, og der skabes mulighed for entydig sammenhæng mellem fysisk vej, aktiviteter, hændelser og økonomi knyttet til vejen, således at tilstande kan sammenlignes over tid. Administration og nummertildeling med CVF CVF er en forkortelse for den Centrale Vej og stifortegnelse og er en central fortegnelse over alle an vendte 7 cifrede vejnumre til offentlige veje og stier. Fortegnelsen, som ligger på nettet på dk, skal anvendes til administration og tildeling af administrative vej- og stinumre. Den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at varetage administrationsopgaven med tildeling af disse numre. Herudover har vejmyndigheden mulighed for at registrere de oplysninger, der er obligatoriske i den officielle vejfortegnelse. Der er ikke pligt til at udfylde disse felter, men for statsvejene vil de være udfyldt, således at CVF kan anvendes som den officielle vejfortegnelse for statsvejnettet. CVF vil for den enkelte vej indeholde en række oplysninger der gælder for hele vejen og en række oplysninger der gælder for en del af vejen (vejstrækning eller forgrening). De enkelte felter er beskrevet på www. cvf.dk. CVF-systemet kan tilgås via en browser, fra et EDB-system f. eks. et vejforvaltningssystem eller ved filoverførsel i XML-format f. eks. fra et vejforvaltningssystem. Systemet er udviklet af Vejdirektoratet. Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen har udpeget en høringsgruppe, som bl.a. har kommenteret udviklingsarbejdet og bidraget med input og gode råd til den vejledning der er udarbejdet til vejbestyrelserne. Kobling til GIS I det nye paradigma for kortlægningen i Danmark (FOT) er der tænkt på sammenhængen mellem det geografiske objekt vejmidten og det administrative vej- og stinummer. En af de egenskabsoplysninger, der skal knyttes på alle vejmidter, er det administrative vej- og stinummer. Brugere, der har vejmidter i GIS systemerne, vil kunne tilgå vejforvaltningsinformationerne via det administrative vej- og stinummer. GIS systemer, der er opsat til at anvende CPR systemets vejnummerering, kan i de fleste tilfælde fortsætte uden ændringer forårsaget af vejnummereringssystemet. 8 geoforum.dk 81 januar 2007

9 rektoratet og amterne har besluttet de nye numre for det overordnede vejnet. I denne forbindelse er nogle veje blevet sammenlagt til én vej. De nye numre er i slutningen af 2006 implementeret i den fælles vej database VIS og i de vejfaglige systemer. Inden den 1. juli 2007 skal omnummereringen for samtlige offentlige veje og stier være afsluttet, og vejbestyrelserne skal have indsendt/overført lister over deres veje og stier til CVF-systemet. Selve overførslen af vej- og stilisterne til CVF vil ske via en elektronisk overførsel fra vejforvaltningssystemerne. Sammenhæng mellem begreber og systemer Vejadministratorerne i gang med omnummerering Cirkulæret om administrativ nummerering er trådt i kraft, og nye veje og stier skal tildeles et 7-cifret administrativt nummer. For allerede nummererede veje og stier er omnummereringen i fuld gang. Vejdi- Mere information Yderligere information om cirkulæret, den praktiske implementering, vejledningen, adgang til CVF m.m. kan findes på eller kontakt brugersupporten i Vejdirektoratet på tlf Andre vejnummersystemer Det administrative vej- og stinummersystem er lavet til brug for arbejdet med at forvalte vejene og stierne hos vejmyndighederne (vedligeholdelse, myndighedsopgaver osv.) CPR-systemet med sine vejnavne og CPR-vejkoder er et adressesystem beregnet til at registrere personer, der bor omkring vejene. CPR-indde lingen af vejnettet er ikke målrettet vejadministrative formål, og det ad ministrative nummer til veje og stier må derfor ikke forveksles med vejkoderne i Indenrigsministeriets CPR system. Forgreninger er en fælles betegnelse for bl.a. vejdele og sideveje. Cirkulæret om administrativ vej- og stinummerering omfatter ikke for gre ninger, hvorfor der ikke i forbindelse med indførelsen af det nye ad - ministrative nummer vil ske ændringer i forgreningsnummereringen. I Vejdirektoratet har en arbejdsgruppe i 2006, sammen med repræsentanter fra amter og kommuner, arbejdet på en standardisering af forgre ningsnummereringen. Det rutenummererede vej- og stinet er lavet for at angive ruter for trafikanter. En vej eller en sti kan indgå i flere ruter. Flere administrative vej- og stinumre vil typisk indgå i en vej- eller stirute. Rutenummereringen ændres ikke i forbindelsen med implementeringen af det administrative nummer, og CVF håndterer ikke rutenumre. geoforum.dk 81 januar

10 GIS / IT-udvikler til Informatik Silkeborg Kommune søger en GIS/IT-udvikler til Informatik Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vil du være med til at udvikle og implementere GIS/IT løsninger? Vil du være en del af en sektion, hvor højt humør og glæde over opnåede resultater er i fokus? Vil du være med til at sikre, at Silkeborg kommune er med helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/web løsninger? Så kan du blive vores kommende medarbejder. Kvalifikationer Vi forventer, at du har: en faglig baggrund inden for GIS, IT, web, kort og geodata en uddannelse som datamatiker, datalog, landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. suppleret ovenstående med praktisk erfaring Vi ser gerne, at du har kendskab til: GeoMedia-suiten, Microstation/GeoGraphics Microsoft Access, SQL server, Oracle/Oracle Spatial.NET framework / ASP.NET, Visual Basic, SQL/PL-SQL, HTML, XML/GML SOA (Service Orienteret Arkitektur) Opgaver Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden for følgende område: Analyse og design af GIS/web systemer Udvikling af komponenter til eksisterende GIS/IT Brugerorienteret internet- og intranetudvikling Opbygning af drift af WMS/WFS tjenester GIS/CAD systemadministration Databasevedligehold og -optimering Opbygning af datamodeller og metadata Etablere konverteringsmiljø internt/eksternt Ansættelse Stillingen er en fast fuldtidsstilling med 37 timers fleksibel arbejdsuge og med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Vi stræber efter et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor medarbejderne har gode muligheder for udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf og GISmedarbejder Jakob F. Kirkegaard, tlf Ansøgning mærket med job nr. 20/07 vedlagt relevante bilag, sendes eller mailes til: Silkeborg Kommune Organisation og Personale Søvej Silkeborg så vi har den senest torsdag den 1. februar 2007, kl Besøg os på og se hele annonceteksten der. 10 geoforum.dk 81 januar 2007

11 BlomInfo søger internationalt orienterede landinspektører eller ingeniører BlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor nye medarbejdere, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdsplads med såvel danske som internationale projekter. Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af landinspektører, ingeniører og geografer, har brug for to yngre landinspektører eller ingeniører, som skal indgå i projektstyring og teknisk support samt kundekontakt. Vi fremstiller mange slags tekniske kortprodukter, som bruges af kommuner, ledningsejere, statsinstitutioner og private firmaer. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver. Vi forestiller os, at en af vore nye kolleger har arbejdet med fotogrammetri og kortlægning i flere år, mens den anden ikke behøver denne erfaring. Planlægning og projektstyring er for begge stillinger den væsentligste del af arbejdet. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien og Rumænien. Engelsk er arbejdssproget i disse projekter. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi arbejder med den nyeste teknologi indenfor kortlægning med anvendelse af såvel analoge som digitale kameraer, luftbåren laserscanning, moderne digitalt udstyr til efterbehandling og avanceret visualisering. Projektledergruppen medvirker også med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Eller send en ansøgning til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø geoforum.dk 81 januar

12 Kortlægger i Oman Af Lars Brodersen Beduinkvinde på den arabiske halvø. Al-Murra kvinde renser uld. Foto Jette Bang, Qatar 1959 Moesgård Museum Indtil december 1995 anede jeg intet om Oman og ville ikke have kunnet udpege landet på et verdenskort. Men så så jeg på Kvindemuseet i Århus en udstilling om bl.a. kvindedragter i den arabiske verden. Flot nok, men min opmærksomhed blev fuldstændig opslugt af et fotografi taget af Jette Bang i 1959 i Qatar (naboland til Oman). Jeg fik at vide af min ledsager på udstillingen, der havde været i Oman i 1990 erne, at sådan så det altså stadig ud i Oman. Så var jeg solgt! Via bekendte i det daværende britiske Military Survey blev der etableret kontakt mellem det omanske National Survey Authority og mig, og halvandet år senere stod jeg med mine kufferter i Oman og var klar til arbejdet. Ud over fascinationen ved det eksotiske i Jette Bangs billede, viste der sig i mine forberedelser adskillige andre særdeles gode grunde til at beskæftige sig med Oman. Ser man på et verdenskort, fremgår det ganske klart, at Omans placering er en af de strategisk vigtigste i verden; midt mellem Fjernøsten, Afrika og Europa (i henseende til tidligere tiders vigtige og kostbare varer indenfor slavehandel, krydderier m.m.), Oman sidder på indgangen til Golfen, tæt på Det Røde Hav og Suezkanalen. Denne særlige placering har i nyere tid fx betydet, at Mærsk i 1998 i Oman byggede en af de største containerhavne i verden. Den har også betydet, at USA har nogle militærbaser dér med bl.a. den største/kraftigste start- /landingsbane i verden udenfor USA. Og endelig skal det bibelske guld, røgelse og myrraskær også nævnes. I et lillebitte hjørne i det sydlige Oman er der som det eneste sted i verden lige de klimatiske forhold til stede, som gør det muligt for det særlige Frankinscense-træ at gro. Harpiksen fra træet er røgelse. Olie fra harpiksen benyttes stadig som grundsubstans i alle ægte parfumer. Røgelsesduften opleves nemmest ved besøg i en katolsk kirke i fx Italien. Frankinscenseharpiksen var tidligere på grund af utilgængeligheden og den meget lille produktion lige så kostbart et materiale som guld og ædelstene. Oman er strategisk set (militært og handelsmæssigt) uhyre velplaceret midt mellem fjernøsten, Europa, Afrika og ved indsejlingen til den arabiske/ persiske golf og tæt ved indsejlingen til Det Røde Hav. Kilde: Google Earth. Oman er altså på mange måder et særligt land og værd at beskæftige sig med. Et forhold om Oman, som jeg også fandt ud af, og som skulle vise sig at være en central faktor i min oplevelse af Oman, var, at Oman indtil 1970 var et af de mest isolerede og ikke-udviklede lande i verden. I 1970 blev byporten til hovedstaden fortsat låst med en nøgle ved solnedgang, der var i alt 12 km asfaltvej, omkring 50 biler i landet, to skoler med plads til 25 drenge, verdens højeste fødselsrate (5,9) osv. I 1970 var resten af verden et andet sted i udviklingen; der havde været mennesker på månen, farvefjernsyn, Concorden fløj osv. I 1970 indsatte Storbritannien den nuværende sultan Qaboos som afløser for dennes far. Det vil sige, at Oman i løbet af en ultrakort periode har gennemgået en udvikling fra ingenting til i dag et fuldt moderne samfund. Noget af det sidste, man sætter i gang i udviklingen af et nyt land, er at etablere en national kortlægningsinstitution. Det var her, jeg kom ind i billedet. Mit ansættelse bar titlen production control manager og bestod i at få de 120 ansatte i produktionsafdelingen til at blive gode til at producere kort og forskellige typer geoinformation. National Survey Authority of Oman (NSA) var en ganske ny organisation og under opbygning. Jeg troede, da jeg rejste mod Oman, at jeg skulle være faglig og instruere i GIS, landmåling, fotogrammetri, kartografi, reproduktion m.m. Derfor havde jeg pakket to flyttekasser med faglitteratur og var enormt klar til at instruere, undervise og den slags. Det viste sig at være grumme naivt. Der var rigeligt med fagligt særdeles kompetente personer (indere, omanere, pakistanere m.fl.). De kunne regne, landmåle, fotogrammetrere, offsettrykke, betjene ArcGIS-programmer og Intergraph-programmer og alt øvrigt nødvendigt mindst lige Mine tre nærmeste og særdeles dygtige kolleger; Rabeea, Abdullah og Salim. Overvåget af et billede af den meget afholdte og med rette respekterede sultan Qaboos. 12 geoforum.dk 81 januar 2007

13 National Survey Authority of Oman. så godt som tilsvarende kolleger i Danmark. Mindst! Nå, men så satte jeg de to faglige flyttekasser over i hjørnet i mit kontor, lagde en pæn dug over dem og lavede et lille hyggeligt kaffe-sofa-hjørne, hvor der blev ført mange gode diskussioner. Mit arbejde kom derimod til at bestå i at forsøge at få bragt systematik og bevidsthed ind i arbejdet i NSA. Systematik i relation til samarbejde, tidsplanlægning, uddannelsesplanlægning, resurseplanlægning, kontraktplanlægning osv. Ikke bare systematik i praksis men nok så meget overhovedet at få udviklet en grundlæggende forståelse for de gode effekter ved systematik og bevidsthed. Gode effekter skal selvfølgelig ses i relation til en generel forudsætning om, at det grundlæggende og alment er anerkendt, at kort og geoinformation er godt og nødvendigt. Hvis kort og geoinformation derimod ikke er alment anerkendt som nødvendig, er situationen en ganske anden. Også herom havde mine kolleger og jeg mange diskussioner. Hvad skal et nyt land som Oman med fx topografiske kort eller GIS-data i al almindelighed? De fleste af mine omanske kolleger var selvfølgelig glade for arbejdet, fordi det gav dem mulighed for at tjene penge til livets opretholdelse. Men de havde svært ved at se den grundlægende fornuft ved at skabe alle disse kort og andre typer af geoinformation. Kollegerne mente da at vide så glimrende, hvor alle nødvendige veje, bygninger, ledninger, ting og sager befinder sig. De ved det faktisk! Og derfor har de aldrig brug af kort nødig for at komme rundt og for at lokalisere objekter. De ved, hvor ting er, og ved de for lidt, spørger de bare. Selv om der er masser af ørken i Oman, er der mærkeligt nok altid nogen i nærheden, man kan spørge. Omanere er desuden fantastiske til at navigere på et udelukkende mentalt grundlag. Så hvad skal man med fx topografiske kort? Det var ikke nemt (for mig) at argumentere overbevisende for det lækre og fornuftige i topografiske kort. Tilsvarende uoverensstemmelser mødte jeg i forhold til stort set alle de andre typer af geoinformation, vi producerede. For at forstå og acceptere det rimelige i omanernes modstand eller træghed i anerkendelsen af moderne kort og geoinformation skulle jeg hele tiden huske mig selv på, at Oman for blot år siden var ingenting. En sådan omvæltning fra ingenting til supermoderne kan ikke gøres på sølle år, og sikker heller ikke på mindre end flere generationer. Jeg var på besøg hos National Survey Authority igen i 2002 og 2006 for at se, hvordan det gik med kollegerne og projekterne. Det skal nok lykkes en dag at få produktion og projekter kørt op på et systematisk og bevidst plan, men der er et godt stykke vej igen. Oman og sultan Qaboos har nære relationer til Storbritannien, bl.a. fordi British Council betaler store mængder stipendier (det hele betalt) for unge mennesker til at tage til Storbritanien for at blive uddannet. Det er et genialt træk fra Storbritanniens side, fordi de unge mennesker, når de rejser hjem, selvfølgelig hjembringer en følelse en stor tilknytning til Storbritannien. Fra NSA blev der sendt mange unge kvinder og mænd på uddannelse i Storbritannien. De kommer også alle tilbage, og er blevet betydeligt godt uddannede. Blot er der ét væsentligt udestående, for at de rigtig kan gi den gas. Det er aspektet med den helt grundlæggende mentale opfattelse af, hvad der er godt og målet med livet. Nogle af de omanske kolleger fortalte mig, at de ikke forstod den moderne vestligt orienterede samfundsmodel med stress og jag ugen igennem, så der var tid til at tage hjem til landsbyen i week-end en, sidde under palmerne og drikke kaffe, spise dadler og snakke. Det var jo det, de altid havde gjort før den moderne epoke. Så hvad skulle det gøre godt for med den moderne tid. De forstod det ikke og syntes, det var stressende. Det var svært geoforum.dk 81 januar

14 taindsamling hos dejlige, søde, rare, flittige kolleger, som ikke anerkender systematik og ikke kender til det mentale begreb tid. Vi fik også startet nyproduktion af en ny kortserie i 1: over udvalgte områder; digital fotogrammetri, markrekognoscering, ArcGIS, digitale højdemodeller osv. osv. Landsby i Omans bjerge med frodige daddelplantager og en lille sø. at argumentere overbevisende imod deres synspunkt. Men der er jo ingen vej uden om at følge med i den generelle udvikling i verden; heller ikke Oman skal være et frilandsmuseum. Sultanen, hans ministre og alle andre magtfulde mennesker i Oman presser da også vældigt på, for at befolkningen uddanner sig. Ikke blot de udvalgte, som får en uddannelse i udlandet, men også i den lokale folkeskole. Der er folkeskoler i hver en afkrog af Oman, og alle børn (piger og drenge) skal gå i skole. Jeg havde både kvindelige og mandlige kolleger på arbejdet i NSA, og der blev ikke gjort forskel på grund af køn. Tilbage til arbejdet. Der var en stående vits blandt mine danske venner, da jeg var i gang med forberedelserne til at rejse til Oman, og da jeg fortalte dem, at jeg skulle lave topografiske kort: Husk lige at måle, hvor bred stranden er, efterfulgt af et sandet grin. Jeg må indrømme, at jeg heller ikke vidste noget om topografien i Oman eller på den arabiske halvø for den sags skyld, før jeg begyndte at studere emnet. Mine forventninger var, at der var sand over det hele. Bare sand, og så lidt forrevne klipper her og der. Man havde vel set Lawrence of Arabia. Men jeg blev klogere. Arealet er kvadratkilometer (8 x Danmarks areal). Heraf er 85% ørken, 10% bjerge og 5% opdyrket land. Det vil sige, at der groft sagt er halvt så meget landbrugsjord i Oman som i Danmark - til en befolkning der er ca. 2/3 af den danske. Det er jo ikke så galt endda. Men de øvrige 95% er godt nok golde. Der gror ikke meget i ørkenen og i bjergene, og store områder i ørkenen er så flade at et kortblad kan indeholde blot én højdekurve. Det gør dog ikke hverken ørken eller bjerge mindre interessante, men smukke og fascinerende. Der er fx mindst lige så mange typer materiale (sand m.m.) i ørkenen, som der er typer sne i Grønland, og som skal kortlægges. Storbritannien udarbejdede i 1970 erne fine topografiske kort over Oman i måleforholdet 1: De var ikke blevet ajourført, og det var en væsentlig opgave at tage fat på, dvs. planlægge og styre hvordan man lige gør det. Kortene var udarbejdet med gravure og andre analoge produktionsmetoder, og hvordan får man lige det passet sammen med moderne produktionsteknologi. Og hvordan organiserer man lige da- Et væsentligt element i sådan en ny kortserie er naturligvis en database med objekter og attributter, hvor attributter fx er koordinater, navne, funktion osv. Det lykkedes ikke i udpræget grad at få skabt sådan en lækker, generel database. Selve de mentale begreber kort og GIS-data (med underklasser systematik og bevidsthed) var så rigeligt i henseende til abstraktion. Det abstrakte var en grund til, at vi ikke nåede længere med databaseprojektet. Der var selvfølgelig også diverse praktiske hindringer i forhold til underleverandører, softwarebegrænsninger osv., som fx at køre en dobbeltdatabase med beskrivelser på både arabisk og engelsk (det er af flere grunde en særlig udfordring at håndtere arabisk skrivefacon i en database og koble dette med kortproduktion, fx pga. de ekstremt afgørende diacritials (dutter og dimser over og under nogle bogstaver)). Konceptet for arbejdet med en objektdatabase var derfor baseret på det mentale begreb geometrisk stedfæstelse og kort som produkt (og tilsvarende for al den øvrige produktion). Men idéen om en generel (og ægte) objektdatabase blev sået og for så vidt også accepteret, og vil måske en dag kunne udfoldes. Og så var der selvfølgelig en masse mindre opgaver af meget varieret karakter, som blev løst på mere ad-hoc basis. Det passede kollegerne ganske godt (det ad-hoc-mæssige). Lykkedes min mission? Lykkedes det at bidrage med noget godt i udviklingen af NSA? I forhold til 14 geoforum.dk 81 januar 2007

15 ørkenen)) i kristendom, jødedom, almindelige vestlige værdinormer, vestlige systemer (politik m.m.) og meget andet godt. Jeg har fx siddet hos beduiner ude i ørkenen og, mens den nyslagtede ged kogte i gryden omme bagved, på deres opfordring diskuteret værdier i dansk børnehavekultur Ud over det arbejdsmæssige og kulturelle udnyttede jeg enhver mulighed for at futte rundt i Oman og opleve den fantastiske og overraskende natur. Der er generelt u- frodigt i Oman, bortset fra oaserne. Men det gør ikke den landskabelige oplevelse mindre; et par billeder kan ses på dk/oman. Udsnit af den nye kortserie 1: skabt med digital fotogrammetri, højdemodeller, markrekognoscering osv. og til slut udgivet som kort på papir og i digital form. hvad Oman var, er og skal være, at muslimerne arbejdede den 25. lykkedes det at bidrage. Ikke meget december. På de muslimske helligdage havde alle fri. Jeg blev meget i forhold til hvor, hvordan og hvorledes moderne vestlige forandringsprocesser ønskes, men i forhold til (opnået i den almindelige omanske imponeret af den generelle indsigt Omans habitus, lykkedes det i rimelig grad. Jeg fik selvfølgelig selv gelig gennem TV (en generator, en folkeskoleundervisning og selvføl- meget ud af det. Det er altid en parabol og man er på også ude i særlig sag at være fremmedarbejder, og under så anderledes kulturelle forhold som i Oman, bliver det en ganske særlig sag. De fleste forhold er anderledes end i Danmark. Fx at enhver kontakt med et andet menneske skal indledes med en minimum 5-10 minutters samtale om livet. Også på arbejdspladsen. Og også når man tror, at man har travlt. Man må aldrig drøne direkte ind i sagen. Det er bl.a. uhøfligt, uanset hvor godt man kender hinanden. Jeg lærte desuden, at det faktisk gør det betydeligt nemmere at snakke om en sag, hvis man lige har snakket om livet først. Jeg lærte også, at der i Oman er videre grænser for tolerance, end jeg troede. Alle statsansatte kristne i Oman fik en ekstra fridag d. 25. december (juledag), samtidig med Beduinkvinde i Oman, december Og jo, beduinkvinderne ser fortsat (december 2006) ud som på Jette Bangs fotografi fra Oprindeligt var den særlige ansigtsmaske beskyttelse mod vejr, vind og sol. I dag tjener den som udsmykning (ligesom fx den vestlige permanentkrølning af hår) med særlig fremhævning af øjnene, hvilket beduinkvinderne lægger særlig vægt på. geoforum.dk 81 januar

16 Så er Geoforums Sekretariat flyttet vedkommende har flytningen betydet problemer med at få vores IT til at fungere. Copyright Kraks Forlag R/060324/1 Den 3. januar forlod Geoforums sekretariat Landinspektørernes Hus på Lindevangs Allé på Frederiksberg. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Den danske Landinspektørforening for godt 5 års husly og godt selskab. Den 4. januar ankom vi så til Ingeniørernes Hus. Det vil sige, at nu holder sekretariatet til hos IDA på Kalvebod Brygge 31-33, i den bygning, der kaldes Punkthuset. 16 Som medlem er du ligeså velkommen som altid, til at slå din vej forbi sekretariatet. Men husk endelig lidt mønter, da parkeringen i området er betalingsparkering. Dog er prisen knap så slem som man ellers kan opleve i København, da man kun skal betale 7 kroner i timen. I lighed med hvad mange af vores kommunale medlemmer oplever i disse dage, så glider en flytning sjældent helt glat. For Geoforums Såvel selve flytningen, som IT-problemerne, har så betydet, at det blad du læser i lige nu, er kommet noget senere på gaden end oprindeligt planlagt. Det er vi selvfølgelig lidt kede af, men håber på din forståelse. Vi regner dog med, at vi snart er oppe på 100 % af vores normale ydeevne. Vi ser frem til endnu et godt Geoforum-år med blade, arrangementer, kurser, vejledninger og Kortdage. Geoforums sekretariats kontaktinformationer er nu: Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V telefon: Herfra et ønske om Godt Nytår! geoforum.dk 81 januar 2007

17 Nyt fra virksomhederne Scankort A/S køber laserscanner og lancerer produktet Laser-Flex Scankort har købt en LiteMapper 5600 airborne laserscanner til montering i vores egne fly. LiteMapper 5600, der er en af markedets absolut bedste scannere, opmåler punkter i sekundet, hvilket betyder, at der hurtigt og billigt kan indsamles meget store datamængder om terrænet og natur, bygninger og infrastruktur. Vi lancerer samtidig Laser-Flex produktet, hvor vi sikrer dig on demand laserscanninger af meget høj kvalitet med et utroligt stort udvalg af muligheder inden for: punkttæthed, nøjagtighed, klassifikation (tolkning) af objekter samt tidspunkt for gennemførelse af scanningen. Vi udfører selv alle dele af arbejdet, uden brug af underleverandører, og du får derved det fulde udbytte af mulighederne med Laser-Flex. I og med at laserscanningen og efterarbejdet skræddersys sammen med dig, sikrer vi at netop dine behov dækkes i hver enkelt opgave. Har du behov for en mere standardiseret løsning, kan du købe en del af DTM-DK, der er vores landsdækkende højdemodel for Danmark. For yderligere information se www. scankort.dk eller kontakt Peter Byrn eller Laurids R Larsen på telefon Pressemeddelelse KMD A/S og Geodata Danmark har indgået en samarbejdsaftale om at understøtte KMD s nye GIS-koncept til kommunerne. Målet med samarbejdet er at opbygge en samlet pakke af ydelser til det kommunale marked, som tilgodeser kommunernes interesser for GIS integreret i sagsbehandlingen. KMD bidrager ved at levere softwaren og integrationen imellem GIS løsning og forskellige sagsbehandler- og WEB-løsninger. Geodata Danmark bidrager med ekspertise i rådgivning af kommuner om integration og anvendelse af forskellige typer af GISløsninger, herunder viden om hvordan brugeren får størst mulig nytteværdi af en given løsning. Det er min vurdering, at samarbejdet vil få stor betydning for udbredelsen af GIS som et dagligt arbejdsværktøj i alle dele af den kommunale forvaltning. KMD står i en nøglerolle med hensyn til at udbrede anvendelsen af GIS i forbindelse med sine mange fagsystemer, udtaler direktør Jens Hallund, Geodata Danmark. Det har været afgørende for KMD at finde en professionel samarbejdspartner, der vil kunne løfte opgaven at få KMD s nye GIS-løsning til at spille sammen med de eksisterende GISløsninger, der allerede findes hos kunderne, supplerer underdirektør Erling Dydensborg, KMD. Samarbejdet går ud på, at Geodata Danmark understøtter KMD GIS med serviceydelser, herunder hotline og konsulentstøtte til kommunerne i forbindelse med implementering og drift af KMD GIS hos kommunerne. Konsulentstøtten baseres på et direkte kundeforhold imellem kunden og Geodata Danmark. KMD GIS er en løsning, som er udviklet af KMD med det sigte at understøtte KMD s fagsystemer med GIS. Løsningen består af følgende elementer: Integreret GIS-funktionalitet, som i første omgang bringes i spil i forbindelse med KMD Structura Miljø. I løbet af 2007 påregnes denne funktionalitet også at indgå i KMD Byggesag og senere i yderligere fagsystemer. En WEB GIS løsning, som kan indgå som en del af KMD s generelle WEBbaserede løsninger eller kan tages i anvendelse som en selvstændig løsning af kommunen. KMD GIS er udviklet som et supplement til kommunens eksisterende GIS løsning. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på geoforum.dk januar december

18 Geoforums Mødekalender Kongresser og møder 2007 DATO STED TITEL 2007 Tirsdag 20. februar København Gallileo Torsdag 8. marts Århus Tirsdag 13. marts København Projektledelse med mange bolde i luften, v. Carsten Sandgaard IT - og arealunderstøttelse af den fælles landbrugspolitik Tirsdag 8. maj København Under udarbejdelse Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Projektledelse med mange bolde i luften v. Carsten Sandgaard Tror I på at landinspektører kan lede et motorvejsprojekt? Kom og hør hvordan projektledelse praktiseres i Vejdirektoratets Anlægsområde. Projektlederne Carsten Sandgaard og Helle Blæsbjerg vil fortælle om udfordringer de møder og værktøjer de anvender til at styre et motorvejsprojekt, fra vedtagelsen af anlægsloven til snoreklipning på åbningsdagen. Foredraget vil primært have fokus på projektledelse som faglig disciplin og vil derfor rette sig mod alle der arbejder med projektledelse eller arbejder i projekter. DATO TITEL OG STED april Methods for Checking and Improving of Digital Terrain Models 30. april Quality of Geospatial Data and the Related Statistical Concepts maj AGILE konference i Aalborg 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR) 11. juni Laserscanning for 3D city models For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 81 januar 2007

19

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Vesterbro CBkort webgis i særklasse CBkort er Grontmij Carl Bros bud på en serviceorienteret og lettilgængelig webgis-løsning, der opfylder alle krav til en fleksibel digital platform. CBkort er modulopbygget, har XML-snitflade og understøtter wms, wfs og webservices. Løsningen kan formidle data fra alle typer af GIS og giver derfor mulighed for at få GIS-data i spil her og nu. CBkort giver GIS-adgang til alle kommunens ansatte, der med en sikker integration til ESDH får lettere sagsgange og dermed frigør ressourcer til andre formål. Løsningen er driftsikker og let at anvende, så udgifter til uddannelse og oplæring begrænses. En række kommuner, Miljøministeriet og de kommende fællesoffentlige løsninger Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk bruger CBkort. Med løsningen kan også du drage nytte af: 3-lagsmodel adskillelse af system, data og præsentation Konfliktanalyse/madpapirsøgning Hvad gælder for adressen ESDH/GIS kobling til alle med arbejdere Kobling til Kortforsyningen, Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk Kobling til Ejendoms- og Miljø database og OIS Let integration til fagsystemer Mange standardmoduler analyser, opslag, søgninger, udskrift, skitser osv. Klik ind på og læs mere. Kort om Grontmij Carl Bro Grontmij Carl Bro er en del af Grontmij-koncernen, der er Europas femtestørste rådgivende ingeniørvirksomhed målt på omsætning og den sjettestørste med hensyn til antallet af medarbejdere. Koncernen rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi og er bl.a. repræsenteret i Holland, Danmark, England, Tyskland, Belgien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Irland, Sverige og Vietnam CB GEOFORUM_GIS 2007.indd 1 19/01/07 9:07:29

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Projektstyring for dummies

Projektstyring for dummies Projektstyring for dummies Agenda Min baggrund Hvad er et projekt og hvorfor gør vi det? Eksempler på projekter fra min nutid og fortid Hvordan I blivder klædt på til jeres nye udfordringer Projektstyring

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Kommunalreformen og kommunernes nye plankompetencer er en god anledning for kommunerne til at udarbejde den nye kommuneplan digitalt.

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

De nye perspektiver på mindre end en time

De nye perspektiver på mindre end en time De nye perspektiver på mindre end en time Hans Ravnkjær Larsen De nye alternativer 50 minutter med gnist: 5 tempofyldte nedslag 15 minutters debat 1 godt afsæt Ignite-konceptet: 1 passion 20 slides 15

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Velkommen GIS og Digital Forvaltning

Velkommen GIS og Digital Forvaltning Velkommen GIS og Digital Forvaltning Velkommen GIS og Digital Forvaltning Esben Munk Sørensen prof landinspektør Hvad sker der her.? I programmet står der Ingeniørhøjskolen i Ballerup..for et år siden

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere