geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3"

Transkript

1 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen side 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed side 8 En virkelig historie fra det fjerne udland side 12 Geoforums sekretariat er flyttet side 16 Nyt fra Virksomhederne side 17

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Ingeniørhuset ved Kalvebod Bryggge Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr januar 2007 Nr februar 2007 Nr marts 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Et kig på Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab... 4 Landinspektørene til København... 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed... 8 Stillingsannoncer Kortlægger i Oman Geoforum er flyttet...16 Nyt fra virksomhederne... 1 Mødekalender...18 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 81 januar 2007

3 Et kig på 2007 Kære Geoforum medlem, Allerførst ønskes et rigtig godt nytår. Vi har forladt 2006, som på flere måder blev et begivenhedsrigt år. Og meget tyder på vi allerede står med fødderne ind i et nyt og mindst ligeså begivenhedsrigt år. Strukturreformen har medført, at vi pr. 1. januar 2007 nu har 98 kommuner og 5 regioner, og at en række opgaver har skiftet ejerskab og hænder. Dette bety der, at mange mennesker har fået en direkte personlig ud fordring med at lære nye opgaver at kende og tilegne sig nye kompetencer. Mange kommuner er blevet til større og mere ressourcestærke organisationer og det vil givet betyde, at flere kommuner vil få en væsentlig stærkere viden og kompetence inden for håndtering af geografiske informationer. Set med Geoforums øjne ligner det en spændende udvikling, som vil medføre at endnu flere med tiden vil tage del i vores udvikling og debatter. Den forsatte udvikling omkring FOT bliver selvsagt også interessant at følge her i Min vurdering er, at der forsat er et stykke vej inden FOT i sin hel hed er på plads. Dette efter en vurdering af svarene på den netop overståede høring om kring forretningsmodellen for FOT. (Læs dem på www. fotdanmark.dk) Høringssvarene viser blandt andet uenighed om kring udgiftsfordelingen og uenighed om ajour føringsfrekvensen. Det er dog mit håb og overbevisning, at disse uoverensstemmelser vil blive løst i første halvdel af Sidst i november 2006 opstod der enighed om INSPIREdirek tivet i EU. Det betyder, at INSPIRE debatten er inde i sin sidste fase og at EUmed lemslandene er enige i de overordnede retningslinier for harmonisering af geodata de enkelte lande i mellem. INSPIRE direktivet forventes god kendt i løbet af dette forår. Geoforum er i dialog med Kort & Matrikelstyrelsen og vil naturligvis bistå med at informere i takt med behovet opstår. INSPIRE må forventes at komme til at fylde noget i programmet for Kortdage I min forrige Leder skrev jeg om udfordringen omkring det svigtende optag på de videregående uddannelser. Lederen har i øvrigt medført positive tilkendegivelser fra flere, som gerne vil indgå i debatter, der kan føre til en forbedring af situationen. Mange tak for disse. I mellemtiden har Den danske Landinspektørforening på grund af det meget akutte behov, valgt at indsamle midler til en større annoncekampagne rettet mod landets gymnasieelever al le rede indenfor den nærmeste fremtid. Som tidligere nævnt vil vi i bestyrelsen løbende følge denne problemstilling. Ser vi på Geoforum selv, fornemmer jeg en vis fokus på det foranstående skifte af præsident. Bestyrelsen arbejder på at have en kandidat klar og kunne melde et navn ud hur tigst muligt. Jeg vil gerne understrege, at når vi endnu ikke har meldt et navn ud, skyldes det alene at vi pt. ikke har en kandidat endeligt på plads rummer i øvrigt en betydelig økonomisk udfordring for Geoforum, da amterne og en række kommuner er ophørt med at eksistere, og deres medlemskab dermed er faldet bort. Jeg skal derfor opfordre de nye kommuner, regionerne og miljøcentrene til hurtigt at finde et passende medlemskab. Til gengæld tør jeg godt love, at bestyrelsen, udvalgene og sekre tariatet forsat vil arbejde for en sund udvikling af Geoforum. Med disse ord vil jeg atter ønske dig et rigtig godt nytår Peter Normann Hansen geoforum.dk 81 januar

4 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab Af journalist Klavs Andersen Når fremtidens beredskab skal kunne håndtere krise- og katastrofesituationer effektivt indgår geodata som en af de centrale brikker, der kan være med til at redde liv. De første skridt er taget mod, at geodata kan blive det værktøj, som skaber sammenhæng i de store mængder af relevante data, der skal være til rådighed for myndighederne og de parter, som indgår i det nationale beredskab. Geodata er ikke blot smarte at have. De er faktisk nødvendige. Men der udestår stadig en række problemer, som skal løses. Det viste et seminar arrangeret af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der blev afholdt for nylig om anvendelsen af geodata i den tværgående krisestyring på nationalt niveau. Indlæggene på seminaret blev holdt af repræsentanter fra Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, forsvaret, Statsministeriet og KMS. Statsministeriet forventning til beredskabet er, at myndighederne inden for en time kan opstille et situationsbillede i forbindelse med en national krise som for eksempel et terrorangreb eller sygdomsepidemier som en pandemi med fugleinfluenza. I regeringens plan for beredskabet i forbindelse med terrorangreb understreges således vigtigheden af, at data er til rådighed - herunder geodata. Samarbejde skal styrkes Det kræver, at de involverede myndigheder baserer sig på et fælles beslutnings- og dermed datagrundlag. Sten Frimodt Nielsen, der er departementsråd, og juridisk rådgiver i Statsministeriet pegede på, at der er behov for et styrket samarbejde mellem de myndigheder, der indgår i beredskabet. Seminaret gjorde det lysende klart, at der er store gevinster at hente på beredskabsområdet ved at kombinere eksisterende data, informationer og teknologier eksempelvis på geodata- og registerområderne, og at et samarbejde mellem alle de involverede parter derfor er nød- 4 geoforum.dk 81 januar 2007

5 vendigt. Alle myndigheder har således i dag data, som er vigtige for det nationale beredskab. Veludbygget infrastruktur Seminarets indlæg fra KMS påviste, at der i dag eksisterer en veludbygget national geografisk infrastruktur, som hele tiden opdateres så den er tidssvarende. Der eksisterer i dag nationale geo-databaser og offentlige registre med data i standar diseret form, og ved hjælp af fæl les geo-nøgler kan disse data kombineres. Her spiller de internationale standarder og teknologier en stor rolle. Det gælder for eksempel web-teknologi, som har bidraget meget til en bred nyttiggørelse af disse data. Barrierer skal fjernes Geodata og andre datatyper anvendes allerede i dag i vidt omgang ved løsningen af opgaver inden for beredskabsområdet. Indlæggene på seminaret viste dog, at der stadig findes en række forhold, der be grænser den optimale udnyttelse af geodata. Blandt andet udgør registerlovens begrænsninger omkring anvendelsen af personfølsomme data i beredskabsmæssig sammenhæng en barriere. Det samme gør økonomien. Den ek sisterende betalingsstruktur baseret på brugerbetaling for udveksling af data mellem myndigheder - som eksempelvis KMS, Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Statistik - er ikke praktisk i beredskabsmæssig sammenhæng. Seminaret påpegede således, at det er afgørende, at der findes en løsning både på betalingsproblematikken og andre barrierer, så data kan udveksles frit i en krise- eller katastrofesituation og at systemerne fungerer optimalt. Driftssikkerhed er afgørende En vigtig pointe er at systemerne fungerer døgnet rundt året rundt. De skal virke hele tiden og det stiller nogle krav til systemerne omkring driftssikkerhed og klassifikationssikkerhed, forklarer specialkonsulent Marlene Meyer, KMS. KMS har fået til opgave at samord ne arbejdet. Styrelsen arbejder for øjeblikket på at identificere, hvilke data, der er relevante i beredskabssituationer og at sikre at myndighederne kan dele disse data med hinanden i et informationsfællesskab. Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og KMS samarbejder således også om at sikre, at de rigtige værktøjer er til rådighed for den Nationale Operative Stab (NOST). Blandt andet har KMS foreslået NOST, at der etableres en beredskabsportal. NOST har bedt Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og KMS om at beskrive en implementeringsplan for en prototype af en sådan portal. geoforum.dk 81 januar

6 Landinspektørne til København Af Esben Munk Sørensen og Michael Tophøj Sørensen Aalborg Universitet og SBI (Statens byggeforskningsinstitut) er fusioneret, og der skal i de kommende år samles forskning og undervisning på en campus i Hovedstadsområdet. Ud over en række IKT-uddannelser i hovedstadsområdet ud bydes også landinspektøruddannelsen i København og tilsvarende udbydes masteruddannelser i forskellige retninger inden for landinspektørvidenskab, som kan følges af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner. Bachelor og Masterniveau Der er store reformer i gang på området for videregående uddannelse i Danmark og forskningsinstitutionerne i Danmark er under omorganisering. Globaliseringsredegørelsens målsætning om at Danmark skal intensivere sin omstilling til det globale videnssamfund er velkendt. Midlerne er øget satsning på forskning og uddannelse, og der er på finanslovsniveau varslet flere ressourcer til området. En af de betydelige reformelementer på uddannelsesområdet er Bo logna-deklarationen, som harmoniserer de videregående uddannelser såvel de mellemlange som de lange til at svare til et treårigt bachelor-forløb og et toårigt master- forløb. Dette skal øge de studerendes muligheder for at kombinere eget uddannelsesforløb på såvel kendte som utraditionelle måder. Herunder også måder hvorpå akkrediterede (kvalitetsvurderede) professionsbachelorer kan optages på universiteternes masteruddannelser. Aalborg Universitet har tilpasset landinspektøruddannelsen og ud byder nu bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab både i København og i Aalborg. Herudover udbydes i de kommende år 4 masteruddannelser inden for området landinspektørvidenskab. Disse Masteruddannelser kan følges af bachelorer i landinspektørvidenskab såvel som af bachelorer fra andre læreranstalter og uddannelser, herunder også fra professionsbachelorer som bygningskonstruktører og diplomingeniører. Studerende fra landinspektør-bachelorforløbet, som afslutter en masteruddannelse i landinspektørvidenskab, vil få titlen landinspektør, cand. geom. Studerende med en anden bachelorbaggrund, som afslutter en masteruddannelse inden for det landinspektørvidenskabelige område vil få titlen cand. scient. techn. Eksisterende AAU-campus i København En anden stor reform er integration af sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne. Statens Byggeforsknings Institut, SBI, i Hørsholm er fusioneret med Aalborg Universitet, der har et betydeligt forskningsmiljø inden for planlægning, byggeri og byggeteknik, forskning inden for kort- og geodataområdet samt ejendomsregistrering, -udformning og -udvikling. Det er ambitionen med fusionen at skabe et større slagkraftigt forskningscenter for det bebyggede miljø. Samlet er der nu mere end 300 forskere inden for disse områder på Aalborg Universitet, og der vil i de kommende år blive udviklet uddannelsestilbud på disse områder. Landinspektøruddannelsen er blandt disse. Aalborg Universitet har allerede en campus i Hovedstadsområdet. Den ligger ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup i Lautrupvang-området, der i folkemunde går for at være Københavns svar på Silicon Valley. Her har en række store nationale og internationale IKT-firmaer placeret sig. Denne campus er navngivet Copenhagen Institute of Technology og her er der i dag forskningsba serede IKT-uddannelsesmiljøer inden for medialogi og international teknologiledelse. Der er således allerede i dag en campus i Ballerup med godt 400 studerende helt fra basisuddannelse og frem til masterniveau (civilingeniør). AAU s direktion er i gang med overvejelser om, hvordan og hvor man kan samle AAU s hovedstadsaktiviteter på en adresse i Storkøbenhavn. Meget peger på, at det bli ver Ballerup, hvor Copenhagen 6 geoforum.dk 81 januar 2007

7 Institute of Technology allerede er etableret. Landinspektøruddannelsen i København Aalborg Universitet har besluttet at udbyde landinspektøruddannelsen i København. Der optages stu derende på uddannelsen fra 1. september Målet er at tilbyde unge fra hovedstadsområdet en uddannelse som landinspektør. I øjeblikket har landinspektørerne den laveste ledighed på akademikerområdet, og der er mangel på landinspektører på både kort og længere sigt. I dag rekrutteres studerende til ud dannelsen overvejende fra de nord- og midtjyske områder, så der forventes at være tilstrækkelig med interesserede studerende til at kunne opbygge et uddannelsesmiljø i hovedstadsområdet. Landinspektøruddannelsen i København vil blive afviklet synkroniseret med uddannelsen i Aalborg, således at der bliver fælles IT-læringsdokumentation og -støtte. Desuden vil der undervejs blive arrangeret fælles studieture, feltarbejde mv. og i øvrigt søgt skabt maksimal interaktion mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne på de to universitets-campi. Masteruddannelser i Landinspektørvidenskab Som nævnt ovenfor er landinspektøruddannelsen harmoniseret med bachelor og masterbetegnelserne. Masteruddannelsen i Landinspektørvidenskab udbydes med 4 liner. 3 velkendte specialiseringsmuligheder og et nyt og 4. tilbud. Measurement Science dækker avanceret opmåling, fotogrammetri, sensorer, GRNS samt digital billedbehandling. Udbydes pt. Aalborg. Land Management dækker miljøog ejendomsret med planjura og fysisk planlægning for by og land. Udbydes pt. i Aalborg. Spatial Information Management dækker GIScience, digital forvaltning, matrikulær samt kort- og geo data infrastruktur, 3D opmåling, modellering og visualisering. Udbydes i København fra Property Economics dækker ejendomsøkonomi, projektudvikling, organisering af ejendomsforhold, byomdannelse og ejendomsudvikling, ejendomsbeskatning. Denne specialisering kan foreløbig kun læses ved rent fysisk at studere ved Lunds Universitet, som Aalborg Universitet samarbejder tæt med på landinspektørområdet. De tre førstnævnte masteruddannelser kan også læses mhp. at opnå cand. scient.tech.-titlen, dvs. bygges oven på en bacheloruddannelse erhvervet ved et andet universitet eller undervisningsinstitution. MTM med weekend-seminarer i København fra 2007 Opbygning af en campus i København giver også nye muligheder for Masteruddannelsen i Geoinformatik. Det er en toårig deltidsuddannelse, der har kunnet følges som fjernundervisning med 3 årlige weekendseminarer i Aalborg. Som følge af de nye umiddelbare muligheder, som en AAU-campus i hovedstadsområdet giver, vil næste optag på MTM-uddannelsen 1. september 2007 blive tilrettelagt, så mindst et af weekendseminarerne i løbet af hvert af uddannelsens 2 år afholdes i København. Masteruddannelsen i Geoinformatik vil i 2007 blive udbudt med et nyt kursustilbud, der afspejler de seneste års teknologiske nydannelser inden for geografisk informationsteknologi. Styrket samarbejde med andre københavneraktører indenfor F/U. Aalborg Universitet søger med ud viklingen af sine aktiviteter i hovedstadsområdet at udvikle sin funktion som moderne netværksuniversitet, der også opererer globalt. På kort- og geodataområdet har AAU altid tilstræbt et åbent og fordomsfrit samarbejde med professionens aktører. Det er et klart ønske med satsningen i hoved stadsområdet, at dette skal fortsætte i forhold til både andre læreanstalter, den private sektor og offentlige myndigheder. Relevante links. geoforum.dk 81 januar

8 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed Af Civilingeniør Flemming Pedersen, Vejdirektoratet, Alle offentlige danske veje og stier skal inden den 1. juli 2007 have et entydigt 7-cifret administrativt nummer. Dette er en konsekvens af udviklingen inden for digital forvaltning, hvor der stilles krav om stabil og entydig sammenhæng. Bestemmelsen er formuleret i et cirkulære om nummerering af offentlige veje og stier. Til brug for tildeling og administrationen af vej- og stinumre har Vejdirektoratet idriftsat systemet CVF, en Central Vej og stifortegnelse. CVF er designet, så det også kan anvendes som vejmyndighedens officielle vejfortegnelse. Entydighed og stabilitet Den digitale forvaltning sætter fokus på adgang til og sammenhæng mellem data. I vejsektoren arbejdes der på tværs af vejbestyrelser, og information om veje tilbage i tiden får større betydning. En forudsætning for at man kan anvende sine data under disse forhold er, at man har en entydig nøgle til veje og stier. I mange sammenhænge ønsker man at anvende oplysninger om veje, f.eks. i forbindelse med økonomi, trafikale analyser, og ikke mindst i forbindelse med uheldsregistreringer, hvor det indtil nu har givet udfordringer, når en vej f.eks. omklassificeres og ændrer vejbestyrer. Dette sker, når nye veje bygges, eller når eksisterende veje omklassificeres og får nye numre. Det nye nummersystem sikrer stabil landsdækkende entydighed, og der skabes mulighed for entydig sammenhæng mellem fysisk vej, aktiviteter, hændelser og økonomi knyttet til vejen, således at tilstande kan sammenlignes over tid. Administration og nummertildeling med CVF CVF er en forkortelse for den Centrale Vej og stifortegnelse og er en central fortegnelse over alle an vendte 7 cifrede vejnumre til offentlige veje og stier. Fortegnelsen, som ligger på nettet på dk, skal anvendes til administration og tildeling af administrative vej- og stinumre. Den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at varetage administrationsopgaven med tildeling af disse numre. Herudover har vejmyndigheden mulighed for at registrere de oplysninger, der er obligatoriske i den officielle vejfortegnelse. Der er ikke pligt til at udfylde disse felter, men for statsvejene vil de være udfyldt, således at CVF kan anvendes som den officielle vejfortegnelse for statsvejnettet. CVF vil for den enkelte vej indeholde en række oplysninger der gælder for hele vejen og en række oplysninger der gælder for en del af vejen (vejstrækning eller forgrening). De enkelte felter er beskrevet på www. cvf.dk. CVF-systemet kan tilgås via en browser, fra et EDB-system f. eks. et vejforvaltningssystem eller ved filoverførsel i XML-format f. eks. fra et vejforvaltningssystem. Systemet er udviklet af Vejdirektoratet. Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen har udpeget en høringsgruppe, som bl.a. har kommenteret udviklingsarbejdet og bidraget med input og gode råd til den vejledning der er udarbejdet til vejbestyrelserne. Kobling til GIS I det nye paradigma for kortlægningen i Danmark (FOT) er der tænkt på sammenhængen mellem det geografiske objekt vejmidten og det administrative vej- og stinummer. En af de egenskabsoplysninger, der skal knyttes på alle vejmidter, er det administrative vej- og stinummer. Brugere, der har vejmidter i GIS systemerne, vil kunne tilgå vejforvaltningsinformationerne via det administrative vej- og stinummer. GIS systemer, der er opsat til at anvende CPR systemets vejnummerering, kan i de fleste tilfælde fortsætte uden ændringer forårsaget af vejnummereringssystemet. 8 geoforum.dk 81 januar 2007

9 rektoratet og amterne har besluttet de nye numre for det overordnede vejnet. I denne forbindelse er nogle veje blevet sammenlagt til én vej. De nye numre er i slutningen af 2006 implementeret i den fælles vej database VIS og i de vejfaglige systemer. Inden den 1. juli 2007 skal omnummereringen for samtlige offentlige veje og stier være afsluttet, og vejbestyrelserne skal have indsendt/overført lister over deres veje og stier til CVF-systemet. Selve overførslen af vej- og stilisterne til CVF vil ske via en elektronisk overførsel fra vejforvaltningssystemerne. Sammenhæng mellem begreber og systemer Vejadministratorerne i gang med omnummerering Cirkulæret om administrativ nummerering er trådt i kraft, og nye veje og stier skal tildeles et 7-cifret administrativt nummer. For allerede nummererede veje og stier er omnummereringen i fuld gang. Vejdi- Mere information Yderligere information om cirkulæret, den praktiske implementering, vejledningen, adgang til CVF m.m. kan findes på eller kontakt brugersupporten i Vejdirektoratet på tlf Andre vejnummersystemer Det administrative vej- og stinummersystem er lavet til brug for arbejdet med at forvalte vejene og stierne hos vejmyndighederne (vedligeholdelse, myndighedsopgaver osv.) CPR-systemet med sine vejnavne og CPR-vejkoder er et adressesystem beregnet til at registrere personer, der bor omkring vejene. CPR-indde lingen af vejnettet er ikke målrettet vejadministrative formål, og det ad ministrative nummer til veje og stier må derfor ikke forveksles med vejkoderne i Indenrigsministeriets CPR system. Forgreninger er en fælles betegnelse for bl.a. vejdele og sideveje. Cirkulæret om administrativ vej- og stinummerering omfatter ikke for gre ninger, hvorfor der ikke i forbindelse med indførelsen af det nye ad - ministrative nummer vil ske ændringer i forgreningsnummereringen. I Vejdirektoratet har en arbejdsgruppe i 2006, sammen med repræsentanter fra amter og kommuner, arbejdet på en standardisering af forgre ningsnummereringen. Det rutenummererede vej- og stinet er lavet for at angive ruter for trafikanter. En vej eller en sti kan indgå i flere ruter. Flere administrative vej- og stinumre vil typisk indgå i en vej- eller stirute. Rutenummereringen ændres ikke i forbindelsen med implementeringen af det administrative nummer, og CVF håndterer ikke rutenumre. geoforum.dk 81 januar

10 GIS / IT-udvikler til Informatik Silkeborg Kommune søger en GIS/IT-udvikler til Informatik Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vil du være med til at udvikle og implementere GIS/IT løsninger? Vil du være en del af en sektion, hvor højt humør og glæde over opnåede resultater er i fokus? Vil du være med til at sikre, at Silkeborg kommune er med helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/web løsninger? Så kan du blive vores kommende medarbejder. Kvalifikationer Vi forventer, at du har: en faglig baggrund inden for GIS, IT, web, kort og geodata en uddannelse som datamatiker, datalog, landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. suppleret ovenstående med praktisk erfaring Vi ser gerne, at du har kendskab til: GeoMedia-suiten, Microstation/GeoGraphics Microsoft Access, SQL server, Oracle/Oracle Spatial.NET framework / ASP.NET, Visual Basic, SQL/PL-SQL, HTML, XML/GML SOA (Service Orienteret Arkitektur) Opgaver Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden for følgende område: Analyse og design af GIS/web systemer Udvikling af komponenter til eksisterende GIS/IT Brugerorienteret internet- og intranetudvikling Opbygning af drift af WMS/WFS tjenester GIS/CAD systemadministration Databasevedligehold og -optimering Opbygning af datamodeller og metadata Etablere konverteringsmiljø internt/eksternt Ansættelse Stillingen er en fast fuldtidsstilling med 37 timers fleksibel arbejdsuge og med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Vi stræber efter et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor medarbejderne har gode muligheder for udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf og GISmedarbejder Jakob F. Kirkegaard, tlf Ansøgning mærket med job nr. 20/07 vedlagt relevante bilag, sendes eller mailes til: Silkeborg Kommune Organisation og Personale Søvej Silkeborg så vi har den senest torsdag den 1. februar 2007, kl Besøg os på og se hele annonceteksten der. 10 geoforum.dk 81 januar 2007

11 BlomInfo søger internationalt orienterede landinspektører eller ingeniører BlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor nye medarbejdere, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdsplads med såvel danske som internationale projekter. Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af landinspektører, ingeniører og geografer, har brug for to yngre landinspektører eller ingeniører, som skal indgå i projektstyring og teknisk support samt kundekontakt. Vi fremstiller mange slags tekniske kortprodukter, som bruges af kommuner, ledningsejere, statsinstitutioner og private firmaer. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver. Vi forestiller os, at en af vore nye kolleger har arbejdet med fotogrammetri og kortlægning i flere år, mens den anden ikke behøver denne erfaring. Planlægning og projektstyring er for begge stillinger den væsentligste del af arbejdet. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien og Rumænien. Engelsk er arbejdssproget i disse projekter. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi arbejder med den nyeste teknologi indenfor kortlægning med anvendelse af såvel analoge som digitale kameraer, luftbåren laserscanning, moderne digitalt udstyr til efterbehandling og avanceret visualisering. Projektledergruppen medvirker også med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Eller send en ansøgning til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø geoforum.dk 81 januar

12 Kortlægger i Oman Af Lars Brodersen Beduinkvinde på den arabiske halvø. Al-Murra kvinde renser uld. Foto Jette Bang, Qatar 1959 Moesgård Museum Indtil december 1995 anede jeg intet om Oman og ville ikke have kunnet udpege landet på et verdenskort. Men så så jeg på Kvindemuseet i Århus en udstilling om bl.a. kvindedragter i den arabiske verden. Flot nok, men min opmærksomhed blev fuldstændig opslugt af et fotografi taget af Jette Bang i 1959 i Qatar (naboland til Oman). Jeg fik at vide af min ledsager på udstillingen, der havde været i Oman i 1990 erne, at sådan så det altså stadig ud i Oman. Så var jeg solgt! Via bekendte i det daværende britiske Military Survey blev der etableret kontakt mellem det omanske National Survey Authority og mig, og halvandet år senere stod jeg med mine kufferter i Oman og var klar til arbejdet. Ud over fascinationen ved det eksotiske i Jette Bangs billede, viste der sig i mine forberedelser adskillige andre særdeles gode grunde til at beskæftige sig med Oman. Ser man på et verdenskort, fremgår det ganske klart, at Omans placering er en af de strategisk vigtigste i verden; midt mellem Fjernøsten, Afrika og Europa (i henseende til tidligere tiders vigtige og kostbare varer indenfor slavehandel, krydderier m.m.), Oman sidder på indgangen til Golfen, tæt på Det Røde Hav og Suezkanalen. Denne særlige placering har i nyere tid fx betydet, at Mærsk i 1998 i Oman byggede en af de største containerhavne i verden. Den har også betydet, at USA har nogle militærbaser dér med bl.a. den største/kraftigste start- /landingsbane i verden udenfor USA. Og endelig skal det bibelske guld, røgelse og myrraskær også nævnes. I et lillebitte hjørne i det sydlige Oman er der som det eneste sted i verden lige de klimatiske forhold til stede, som gør det muligt for det særlige Frankinscense-træ at gro. Harpiksen fra træet er røgelse. Olie fra harpiksen benyttes stadig som grundsubstans i alle ægte parfumer. Røgelsesduften opleves nemmest ved besøg i en katolsk kirke i fx Italien. Frankinscenseharpiksen var tidligere på grund af utilgængeligheden og den meget lille produktion lige så kostbart et materiale som guld og ædelstene. Oman er strategisk set (militært og handelsmæssigt) uhyre velplaceret midt mellem fjernøsten, Europa, Afrika og ved indsejlingen til den arabiske/ persiske golf og tæt ved indsejlingen til Det Røde Hav. Kilde: Google Earth. Oman er altså på mange måder et særligt land og værd at beskæftige sig med. Et forhold om Oman, som jeg også fandt ud af, og som skulle vise sig at være en central faktor i min oplevelse af Oman, var, at Oman indtil 1970 var et af de mest isolerede og ikke-udviklede lande i verden. I 1970 blev byporten til hovedstaden fortsat låst med en nøgle ved solnedgang, der var i alt 12 km asfaltvej, omkring 50 biler i landet, to skoler med plads til 25 drenge, verdens højeste fødselsrate (5,9) osv. I 1970 var resten af verden et andet sted i udviklingen; der havde været mennesker på månen, farvefjernsyn, Concorden fløj osv. I 1970 indsatte Storbritannien den nuværende sultan Qaboos som afløser for dennes far. Det vil sige, at Oman i løbet af en ultrakort periode har gennemgået en udvikling fra ingenting til i dag et fuldt moderne samfund. Noget af det sidste, man sætter i gang i udviklingen af et nyt land, er at etablere en national kortlægningsinstitution. Det var her, jeg kom ind i billedet. Mit ansættelse bar titlen production control manager og bestod i at få de 120 ansatte i produktionsafdelingen til at blive gode til at producere kort og forskellige typer geoinformation. National Survey Authority of Oman (NSA) var en ganske ny organisation og under opbygning. Jeg troede, da jeg rejste mod Oman, at jeg skulle være faglig og instruere i GIS, landmåling, fotogrammetri, kartografi, reproduktion m.m. Derfor havde jeg pakket to flyttekasser med faglitteratur og var enormt klar til at instruere, undervise og den slags. Det viste sig at være grumme naivt. Der var rigeligt med fagligt særdeles kompetente personer (indere, omanere, pakistanere m.fl.). De kunne regne, landmåle, fotogrammetrere, offsettrykke, betjene ArcGIS-programmer og Intergraph-programmer og alt øvrigt nødvendigt mindst lige Mine tre nærmeste og særdeles dygtige kolleger; Rabeea, Abdullah og Salim. Overvåget af et billede af den meget afholdte og med rette respekterede sultan Qaboos. 12 geoforum.dk 81 januar 2007

13 National Survey Authority of Oman. så godt som tilsvarende kolleger i Danmark. Mindst! Nå, men så satte jeg de to faglige flyttekasser over i hjørnet i mit kontor, lagde en pæn dug over dem og lavede et lille hyggeligt kaffe-sofa-hjørne, hvor der blev ført mange gode diskussioner. Mit arbejde kom derimod til at bestå i at forsøge at få bragt systematik og bevidsthed ind i arbejdet i NSA. Systematik i relation til samarbejde, tidsplanlægning, uddannelsesplanlægning, resurseplanlægning, kontraktplanlægning osv. Ikke bare systematik i praksis men nok så meget overhovedet at få udviklet en grundlæggende forståelse for de gode effekter ved systematik og bevidsthed. Gode effekter skal selvfølgelig ses i relation til en generel forudsætning om, at det grundlæggende og alment er anerkendt, at kort og geoinformation er godt og nødvendigt. Hvis kort og geoinformation derimod ikke er alment anerkendt som nødvendig, er situationen en ganske anden. Også herom havde mine kolleger og jeg mange diskussioner. Hvad skal et nyt land som Oman med fx topografiske kort eller GIS-data i al almindelighed? De fleste af mine omanske kolleger var selvfølgelig glade for arbejdet, fordi det gav dem mulighed for at tjene penge til livets opretholdelse. Men de havde svært ved at se den grundlægende fornuft ved at skabe alle disse kort og andre typer af geoinformation. Kollegerne mente da at vide så glimrende, hvor alle nødvendige veje, bygninger, ledninger, ting og sager befinder sig. De ved det faktisk! Og derfor har de aldrig brug af kort nødig for at komme rundt og for at lokalisere objekter. De ved, hvor ting er, og ved de for lidt, spørger de bare. Selv om der er masser af ørken i Oman, er der mærkeligt nok altid nogen i nærheden, man kan spørge. Omanere er desuden fantastiske til at navigere på et udelukkende mentalt grundlag. Så hvad skal man med fx topografiske kort? Det var ikke nemt (for mig) at argumentere overbevisende for det lækre og fornuftige i topografiske kort. Tilsvarende uoverensstemmelser mødte jeg i forhold til stort set alle de andre typer af geoinformation, vi producerede. For at forstå og acceptere det rimelige i omanernes modstand eller træghed i anerkendelsen af moderne kort og geoinformation skulle jeg hele tiden huske mig selv på, at Oman for blot år siden var ingenting. En sådan omvæltning fra ingenting til supermoderne kan ikke gøres på sølle år, og sikker heller ikke på mindre end flere generationer. Jeg var på besøg hos National Survey Authority igen i 2002 og 2006 for at se, hvordan det gik med kollegerne og projekterne. Det skal nok lykkes en dag at få produktion og projekter kørt op på et systematisk og bevidst plan, men der er et godt stykke vej igen. Oman og sultan Qaboos har nære relationer til Storbritannien, bl.a. fordi British Council betaler store mængder stipendier (det hele betalt) for unge mennesker til at tage til Storbritanien for at blive uddannet. Det er et genialt træk fra Storbritanniens side, fordi de unge mennesker, når de rejser hjem, selvfølgelig hjembringer en følelse en stor tilknytning til Storbritannien. Fra NSA blev der sendt mange unge kvinder og mænd på uddannelse i Storbritannien. De kommer også alle tilbage, og er blevet betydeligt godt uddannede. Blot er der ét væsentligt udestående, for at de rigtig kan gi den gas. Det er aspektet med den helt grundlæggende mentale opfattelse af, hvad der er godt og målet med livet. Nogle af de omanske kolleger fortalte mig, at de ikke forstod den moderne vestligt orienterede samfundsmodel med stress og jag ugen igennem, så der var tid til at tage hjem til landsbyen i week-end en, sidde under palmerne og drikke kaffe, spise dadler og snakke. Det var jo det, de altid havde gjort før den moderne epoke. Så hvad skulle det gøre godt for med den moderne tid. De forstod det ikke og syntes, det var stressende. Det var svært geoforum.dk 81 januar

14 taindsamling hos dejlige, søde, rare, flittige kolleger, som ikke anerkender systematik og ikke kender til det mentale begreb tid. Vi fik også startet nyproduktion af en ny kortserie i 1: over udvalgte områder; digital fotogrammetri, markrekognoscering, ArcGIS, digitale højdemodeller osv. osv. Landsby i Omans bjerge med frodige daddelplantager og en lille sø. at argumentere overbevisende imod deres synspunkt. Men der er jo ingen vej uden om at følge med i den generelle udvikling i verden; heller ikke Oman skal være et frilandsmuseum. Sultanen, hans ministre og alle andre magtfulde mennesker i Oman presser da også vældigt på, for at befolkningen uddanner sig. Ikke blot de udvalgte, som får en uddannelse i udlandet, men også i den lokale folkeskole. Der er folkeskoler i hver en afkrog af Oman, og alle børn (piger og drenge) skal gå i skole. Jeg havde både kvindelige og mandlige kolleger på arbejdet i NSA, og der blev ikke gjort forskel på grund af køn. Tilbage til arbejdet. Der var en stående vits blandt mine danske venner, da jeg var i gang med forberedelserne til at rejse til Oman, og da jeg fortalte dem, at jeg skulle lave topografiske kort: Husk lige at måle, hvor bred stranden er, efterfulgt af et sandet grin. Jeg må indrømme, at jeg heller ikke vidste noget om topografien i Oman eller på den arabiske halvø for den sags skyld, før jeg begyndte at studere emnet. Mine forventninger var, at der var sand over det hele. Bare sand, og så lidt forrevne klipper her og der. Man havde vel set Lawrence of Arabia. Men jeg blev klogere. Arealet er kvadratkilometer (8 x Danmarks areal). Heraf er 85% ørken, 10% bjerge og 5% opdyrket land. Det vil sige, at der groft sagt er halvt så meget landbrugsjord i Oman som i Danmark - til en befolkning der er ca. 2/3 af den danske. Det er jo ikke så galt endda. Men de øvrige 95% er godt nok golde. Der gror ikke meget i ørkenen og i bjergene, og store områder i ørkenen er så flade at et kortblad kan indeholde blot én højdekurve. Det gør dog ikke hverken ørken eller bjerge mindre interessante, men smukke og fascinerende. Der er fx mindst lige så mange typer materiale (sand m.m.) i ørkenen, som der er typer sne i Grønland, og som skal kortlægges. Storbritannien udarbejdede i 1970 erne fine topografiske kort over Oman i måleforholdet 1: De var ikke blevet ajourført, og det var en væsentlig opgave at tage fat på, dvs. planlægge og styre hvordan man lige gør det. Kortene var udarbejdet med gravure og andre analoge produktionsmetoder, og hvordan får man lige det passet sammen med moderne produktionsteknologi. Og hvordan organiserer man lige da- Et væsentligt element i sådan en ny kortserie er naturligvis en database med objekter og attributter, hvor attributter fx er koordinater, navne, funktion osv. Det lykkedes ikke i udpræget grad at få skabt sådan en lækker, generel database. Selve de mentale begreber kort og GIS-data (med underklasser systematik og bevidsthed) var så rigeligt i henseende til abstraktion. Det abstrakte var en grund til, at vi ikke nåede længere med databaseprojektet. Der var selvfølgelig også diverse praktiske hindringer i forhold til underleverandører, softwarebegrænsninger osv., som fx at køre en dobbeltdatabase med beskrivelser på både arabisk og engelsk (det er af flere grunde en særlig udfordring at håndtere arabisk skrivefacon i en database og koble dette med kortproduktion, fx pga. de ekstremt afgørende diacritials (dutter og dimser over og under nogle bogstaver)). Konceptet for arbejdet med en objektdatabase var derfor baseret på det mentale begreb geometrisk stedfæstelse og kort som produkt (og tilsvarende for al den øvrige produktion). Men idéen om en generel (og ægte) objektdatabase blev sået og for så vidt også accepteret, og vil måske en dag kunne udfoldes. Og så var der selvfølgelig en masse mindre opgaver af meget varieret karakter, som blev løst på mere ad-hoc basis. Det passede kollegerne ganske godt (det ad-hoc-mæssige). Lykkedes min mission? Lykkedes det at bidrage med noget godt i udviklingen af NSA? I forhold til 14 geoforum.dk 81 januar 2007

15 ørkenen)) i kristendom, jødedom, almindelige vestlige værdinormer, vestlige systemer (politik m.m.) og meget andet godt. Jeg har fx siddet hos beduiner ude i ørkenen og, mens den nyslagtede ged kogte i gryden omme bagved, på deres opfordring diskuteret værdier i dansk børnehavekultur Ud over det arbejdsmæssige og kulturelle udnyttede jeg enhver mulighed for at futte rundt i Oman og opleve den fantastiske og overraskende natur. Der er generelt u- frodigt i Oman, bortset fra oaserne. Men det gør ikke den landskabelige oplevelse mindre; et par billeder kan ses på dk/oman. Udsnit af den nye kortserie 1: skabt med digital fotogrammetri, højdemodeller, markrekognoscering osv. og til slut udgivet som kort på papir og i digital form. hvad Oman var, er og skal være, at muslimerne arbejdede den 25. lykkedes det at bidrage. Ikke meget december. På de muslimske helligdage havde alle fri. Jeg blev meget i forhold til hvor, hvordan og hvorledes moderne vestlige forandringsprocesser ønskes, men i forhold til (opnået i den almindelige omanske imponeret af den generelle indsigt Omans habitus, lykkedes det i rimelig grad. Jeg fik selvfølgelig selv gelig gennem TV (en generator, en folkeskoleundervisning og selvføl- meget ud af det. Det er altid en parabol og man er på også ude i særlig sag at være fremmedarbejder, og under så anderledes kulturelle forhold som i Oman, bliver det en ganske særlig sag. De fleste forhold er anderledes end i Danmark. Fx at enhver kontakt med et andet menneske skal indledes med en minimum 5-10 minutters samtale om livet. Også på arbejdspladsen. Og også når man tror, at man har travlt. Man må aldrig drøne direkte ind i sagen. Det er bl.a. uhøfligt, uanset hvor godt man kender hinanden. Jeg lærte desuden, at det faktisk gør det betydeligt nemmere at snakke om en sag, hvis man lige har snakket om livet først. Jeg lærte også, at der i Oman er videre grænser for tolerance, end jeg troede. Alle statsansatte kristne i Oman fik en ekstra fridag d. 25. december (juledag), samtidig med Beduinkvinde i Oman, december Og jo, beduinkvinderne ser fortsat (december 2006) ud som på Jette Bangs fotografi fra Oprindeligt var den særlige ansigtsmaske beskyttelse mod vejr, vind og sol. I dag tjener den som udsmykning (ligesom fx den vestlige permanentkrølning af hår) med særlig fremhævning af øjnene, hvilket beduinkvinderne lægger særlig vægt på. geoforum.dk 81 januar

16 Så er Geoforums Sekretariat flyttet vedkommende har flytningen betydet problemer med at få vores IT til at fungere. Copyright Kraks Forlag R/060324/1 Den 3. januar forlod Geoforums sekretariat Landinspektørernes Hus på Lindevangs Allé på Frederiksberg. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Den danske Landinspektørforening for godt 5 års husly og godt selskab. Den 4. januar ankom vi så til Ingeniørernes Hus. Det vil sige, at nu holder sekretariatet til hos IDA på Kalvebod Brygge 31-33, i den bygning, der kaldes Punkthuset. 16 Som medlem er du ligeså velkommen som altid, til at slå din vej forbi sekretariatet. Men husk endelig lidt mønter, da parkeringen i området er betalingsparkering. Dog er prisen knap så slem som man ellers kan opleve i København, da man kun skal betale 7 kroner i timen. I lighed med hvad mange af vores kommunale medlemmer oplever i disse dage, så glider en flytning sjældent helt glat. For Geoforums Såvel selve flytningen, som IT-problemerne, har så betydet, at det blad du læser i lige nu, er kommet noget senere på gaden end oprindeligt planlagt. Det er vi selvfølgelig lidt kede af, men håber på din forståelse. Vi regner dog med, at vi snart er oppe på 100 % af vores normale ydeevne. Vi ser frem til endnu et godt Geoforum-år med blade, arrangementer, kurser, vejledninger og Kortdage. Geoforums sekretariats kontaktinformationer er nu: Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V telefon: Herfra et ønske om Godt Nytår! geoforum.dk 81 januar 2007

17 Nyt fra virksomhederne Scankort A/S køber laserscanner og lancerer produktet Laser-Flex Scankort har købt en LiteMapper 5600 airborne laserscanner til montering i vores egne fly. LiteMapper 5600, der er en af markedets absolut bedste scannere, opmåler punkter i sekundet, hvilket betyder, at der hurtigt og billigt kan indsamles meget store datamængder om terrænet og natur, bygninger og infrastruktur. Vi lancerer samtidig Laser-Flex produktet, hvor vi sikrer dig on demand laserscanninger af meget høj kvalitet med et utroligt stort udvalg af muligheder inden for: punkttæthed, nøjagtighed, klassifikation (tolkning) af objekter samt tidspunkt for gennemførelse af scanningen. Vi udfører selv alle dele af arbejdet, uden brug af underleverandører, og du får derved det fulde udbytte af mulighederne med Laser-Flex. I og med at laserscanningen og efterarbejdet skræddersys sammen med dig, sikrer vi at netop dine behov dækkes i hver enkelt opgave. Har du behov for en mere standardiseret løsning, kan du købe en del af DTM-DK, der er vores landsdækkende højdemodel for Danmark. For yderligere information se www. scankort.dk eller kontakt Peter Byrn eller Laurids R Larsen på telefon Pressemeddelelse KMD A/S og Geodata Danmark har indgået en samarbejdsaftale om at understøtte KMD s nye GIS-koncept til kommunerne. Målet med samarbejdet er at opbygge en samlet pakke af ydelser til det kommunale marked, som tilgodeser kommunernes interesser for GIS integreret i sagsbehandlingen. KMD bidrager ved at levere softwaren og integrationen imellem GIS løsning og forskellige sagsbehandler- og WEB-løsninger. Geodata Danmark bidrager med ekspertise i rådgivning af kommuner om integration og anvendelse af forskellige typer af GISløsninger, herunder viden om hvordan brugeren får størst mulig nytteværdi af en given løsning. Det er min vurdering, at samarbejdet vil få stor betydning for udbredelsen af GIS som et dagligt arbejdsværktøj i alle dele af den kommunale forvaltning. KMD står i en nøglerolle med hensyn til at udbrede anvendelsen af GIS i forbindelse med sine mange fagsystemer, udtaler direktør Jens Hallund, Geodata Danmark. Det har været afgørende for KMD at finde en professionel samarbejdspartner, der vil kunne løfte opgaven at få KMD s nye GIS-løsning til at spille sammen med de eksisterende GISløsninger, der allerede findes hos kunderne, supplerer underdirektør Erling Dydensborg, KMD. Samarbejdet går ud på, at Geodata Danmark understøtter KMD GIS med serviceydelser, herunder hotline og konsulentstøtte til kommunerne i forbindelse med implementering og drift af KMD GIS hos kommunerne. Konsulentstøtten baseres på et direkte kundeforhold imellem kunden og Geodata Danmark. KMD GIS er en løsning, som er udviklet af KMD med det sigte at understøtte KMD s fagsystemer med GIS. Løsningen består af følgende elementer: Integreret GIS-funktionalitet, som i første omgang bringes i spil i forbindelse med KMD Structura Miljø. I løbet af 2007 påregnes denne funktionalitet også at indgå i KMD Byggesag og senere i yderligere fagsystemer. En WEB GIS løsning, som kan indgå som en del af KMD s generelle WEBbaserede løsninger eller kan tages i anvendelse som en selvstændig løsning af kommunen. KMD GIS er udviklet som et supplement til kommunens eksisterende GIS løsning. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på geoforum.dk januar december

18 Geoforums Mødekalender Kongresser og møder 2007 DATO STED TITEL 2007 Tirsdag 20. februar København Gallileo Torsdag 8. marts Århus Tirsdag 13. marts København Projektledelse med mange bolde i luften, v. Carsten Sandgaard IT - og arealunderstøttelse af den fælles landbrugspolitik Tirsdag 8. maj København Under udarbejdelse Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Projektledelse med mange bolde i luften v. Carsten Sandgaard Tror I på at landinspektører kan lede et motorvejsprojekt? Kom og hør hvordan projektledelse praktiseres i Vejdirektoratets Anlægsområde. Projektlederne Carsten Sandgaard og Helle Blæsbjerg vil fortælle om udfordringer de møder og værktøjer de anvender til at styre et motorvejsprojekt, fra vedtagelsen af anlægsloven til snoreklipning på åbningsdagen. Foredraget vil primært have fokus på projektledelse som faglig disciplin og vil derfor rette sig mod alle der arbejder med projektledelse eller arbejder i projekter. DATO TITEL OG STED april Methods for Checking and Improving of Digital Terrain Models 30. april Quality of Geospatial Data and the Related Statistical Concepts maj AGILE konference i Aalborg 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR) 11. juni Laserscanning for 3D city models For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 81 januar 2007

19

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Vesterbro CBkort webgis i særklasse CBkort er Grontmij Carl Bros bud på en serviceorienteret og lettilgængelig webgis-løsning, der opfylder alle krav til en fleksibel digital platform. CBkort er modulopbygget, har XML-snitflade og understøtter wms, wfs og webservices. Løsningen kan formidle data fra alle typer af GIS og giver derfor mulighed for at få GIS-data i spil her og nu. CBkort giver GIS-adgang til alle kommunens ansatte, der med en sikker integration til ESDH får lettere sagsgange og dermed frigør ressourcer til andre formål. Løsningen er driftsikker og let at anvende, så udgifter til uddannelse og oplæring begrænses. En række kommuner, Miljøministeriet og de kommende fællesoffentlige løsninger Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk bruger CBkort. Med løsningen kan også du drage nytte af: 3-lagsmodel adskillelse af system, data og præsentation Konfliktanalyse/madpapirsøgning Hvad gælder for adressen ESDH/GIS kobling til alle med arbejdere Kobling til Kortforsyningen, Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk Kobling til Ejendoms- og Miljø database og OIS Let integration til fagsystemer Mange standardmoduler analyser, opslag, søgninger, udskrift, skitser osv. Klik ind på og læs mere. Kort om Grontmij Carl Bro Grontmij Carl Bro er en del af Grontmij-koncernen, der er Europas femtestørste rådgivende ingeniørvirksomhed målt på omsætning og den sjettestørste med hensyn til antallet af medarbejdere. Koncernen rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi og er bl.a. repræsenteret i Holland, Danmark, England, Tyskland, Belgien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Irland, Sverige og Vietnam CB GEOFORUM_GIS 2007.indd 1 19/01/07 9:07:29

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse:

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 juli/august 2012 Tema: Cloud-integration Skyen sparker liv i antikke driftssystemer Side 12-21 Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Sådan skal du

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere