geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3"

Transkript

1 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen side 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed side 8 En virkelig historie fra det fjerne udland side 12 Geoforums sekretariat er flyttet side 16 Nyt fra Virksomhederne side 17

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Ingeniørhuset ved Kalvebod Bryggge Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr januar 2007 Nr februar 2007 Nr marts 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Et kig på Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab... 4 Landinspektørene til København... 6 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed... 8 Stillingsannoncer Kortlægger i Oman Geoforum er flyttet...16 Nyt fra virksomhederne... 1 Mødekalender...18 Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 81 januar 2007

3 Et kig på 2007 Kære Geoforum medlem, Allerførst ønskes et rigtig godt nytår. Vi har forladt 2006, som på flere måder blev et begivenhedsrigt år. Og meget tyder på vi allerede står med fødderne ind i et nyt og mindst ligeså begivenhedsrigt år. Strukturreformen har medført, at vi pr. 1. januar 2007 nu har 98 kommuner og 5 regioner, og at en række opgaver har skiftet ejerskab og hænder. Dette bety der, at mange mennesker har fået en direkte personlig ud fordring med at lære nye opgaver at kende og tilegne sig nye kompetencer. Mange kommuner er blevet til større og mere ressourcestærke organisationer og det vil givet betyde, at flere kommuner vil få en væsentlig stærkere viden og kompetence inden for håndtering af geografiske informationer. Set med Geoforums øjne ligner det en spændende udvikling, som vil medføre at endnu flere med tiden vil tage del i vores udvikling og debatter. Den forsatte udvikling omkring FOT bliver selvsagt også interessant at følge her i Min vurdering er, at der forsat er et stykke vej inden FOT i sin hel hed er på plads. Dette efter en vurdering af svarene på den netop overståede høring om kring forretningsmodellen for FOT. (Læs dem på www. fotdanmark.dk) Høringssvarene viser blandt andet uenighed om kring udgiftsfordelingen og uenighed om ajour føringsfrekvensen. Det er dog mit håb og overbevisning, at disse uoverensstemmelser vil blive løst i første halvdel af Sidst i november 2006 opstod der enighed om INSPIREdirek tivet i EU. Det betyder, at INSPIRE debatten er inde i sin sidste fase og at EUmed lemslandene er enige i de overordnede retningslinier for harmonisering af geodata de enkelte lande i mellem. INSPIRE direktivet forventes god kendt i løbet af dette forår. Geoforum er i dialog med Kort & Matrikelstyrelsen og vil naturligvis bistå med at informere i takt med behovet opstår. INSPIRE må forventes at komme til at fylde noget i programmet for Kortdage I min forrige Leder skrev jeg om udfordringen omkring det svigtende optag på de videregående uddannelser. Lederen har i øvrigt medført positive tilkendegivelser fra flere, som gerne vil indgå i debatter, der kan føre til en forbedring af situationen. Mange tak for disse. I mellemtiden har Den danske Landinspektørforening på grund af det meget akutte behov, valgt at indsamle midler til en større annoncekampagne rettet mod landets gymnasieelever al le rede indenfor den nærmeste fremtid. Som tidligere nævnt vil vi i bestyrelsen løbende følge denne problemstilling. Ser vi på Geoforum selv, fornemmer jeg en vis fokus på det foranstående skifte af præsident. Bestyrelsen arbejder på at have en kandidat klar og kunne melde et navn ud hur tigst muligt. Jeg vil gerne understrege, at når vi endnu ikke har meldt et navn ud, skyldes det alene at vi pt. ikke har en kandidat endeligt på plads rummer i øvrigt en betydelig økonomisk udfordring for Geoforum, da amterne og en række kommuner er ophørt med at eksistere, og deres medlemskab dermed er faldet bort. Jeg skal derfor opfordre de nye kommuner, regionerne og miljøcentrene til hurtigt at finde et passende medlemskab. Til gengæld tør jeg godt love, at bestyrelsen, udvalgene og sekre tariatet forsat vil arbejde for en sund udvikling af Geoforum. Med disse ord vil jeg atter ønske dig et rigtig godt nytår Peter Normann Hansen geoforum.dk 81 januar

4 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab Af journalist Klavs Andersen Når fremtidens beredskab skal kunne håndtere krise- og katastrofesituationer effektivt indgår geodata som en af de centrale brikker, der kan være med til at redde liv. De første skridt er taget mod, at geodata kan blive det værktøj, som skaber sammenhæng i de store mængder af relevante data, der skal være til rådighed for myndighederne og de parter, som indgår i det nationale beredskab. Geodata er ikke blot smarte at have. De er faktisk nødvendige. Men der udestår stadig en række problemer, som skal løses. Det viste et seminar arrangeret af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der blev afholdt for nylig om anvendelsen af geodata i den tværgående krisestyring på nationalt niveau. Indlæggene på seminaret blev holdt af repræsentanter fra Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, forsvaret, Statsministeriet og KMS. Statsministeriet forventning til beredskabet er, at myndighederne inden for en time kan opstille et situationsbillede i forbindelse med en national krise som for eksempel et terrorangreb eller sygdomsepidemier som en pandemi med fugleinfluenza. I regeringens plan for beredskabet i forbindelse med terrorangreb understreges således vigtigheden af, at data er til rådighed - herunder geodata. Samarbejde skal styrkes Det kræver, at de involverede myndigheder baserer sig på et fælles beslutnings- og dermed datagrundlag. Sten Frimodt Nielsen, der er departementsråd, og juridisk rådgiver i Statsministeriet pegede på, at der er behov for et styrket samarbejde mellem de myndigheder, der indgår i beredskabet. Seminaret gjorde det lysende klart, at der er store gevinster at hente på beredskabsområdet ved at kombinere eksisterende data, informationer og teknologier eksempelvis på geodata- og registerområderne, og at et samarbejde mellem alle de involverede parter derfor er nød- 4 geoforum.dk 81 januar 2007

5 vendigt. Alle myndigheder har således i dag data, som er vigtige for det nationale beredskab. Veludbygget infrastruktur Seminarets indlæg fra KMS påviste, at der i dag eksisterer en veludbygget national geografisk infrastruktur, som hele tiden opdateres så den er tidssvarende. Der eksisterer i dag nationale geo-databaser og offentlige registre med data i standar diseret form, og ved hjælp af fæl les geo-nøgler kan disse data kombineres. Her spiller de internationale standarder og teknologier en stor rolle. Det gælder for eksempel web-teknologi, som har bidraget meget til en bred nyttiggørelse af disse data. Barrierer skal fjernes Geodata og andre datatyper anvendes allerede i dag i vidt omgang ved løsningen af opgaver inden for beredskabsområdet. Indlæggene på seminaret viste dog, at der stadig findes en række forhold, der be grænser den optimale udnyttelse af geodata. Blandt andet udgør registerlovens begrænsninger omkring anvendelsen af personfølsomme data i beredskabsmæssig sammenhæng en barriere. Det samme gør økonomien. Den ek sisterende betalingsstruktur baseret på brugerbetaling for udveksling af data mellem myndigheder - som eksempelvis KMS, Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Statistik - er ikke praktisk i beredskabsmæssig sammenhæng. Seminaret påpegede således, at det er afgørende, at der findes en løsning både på betalingsproblematikken og andre barrierer, så data kan udveksles frit i en krise- eller katastrofesituation og at systemerne fungerer optimalt. Driftssikkerhed er afgørende En vigtig pointe er at systemerne fungerer døgnet rundt året rundt. De skal virke hele tiden og det stiller nogle krav til systemerne omkring driftssikkerhed og klassifikationssikkerhed, forklarer specialkonsulent Marlene Meyer, KMS. KMS har fået til opgave at samord ne arbejdet. Styrelsen arbejder for øjeblikket på at identificere, hvilke data, der er relevante i beredskabssituationer og at sikre at myndighederne kan dele disse data med hinanden i et informationsfællesskab. Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og KMS samarbejder således også om at sikre, at de rigtige værktøjer er til rådighed for den Nationale Operative Stab (NOST). Blandt andet har KMS foreslået NOST, at der etableres en beredskabsportal. NOST har bedt Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og KMS om at beskrive en implementeringsplan for en prototype af en sådan portal. geoforum.dk 81 januar

6 Landinspektørne til København Af Esben Munk Sørensen og Michael Tophøj Sørensen Aalborg Universitet og SBI (Statens byggeforskningsinstitut) er fusioneret, og der skal i de kommende år samles forskning og undervisning på en campus i Hovedstadsområdet. Ud over en række IKT-uddannelser i hovedstadsområdet ud bydes også landinspektøruddannelsen i København og tilsvarende udbydes masteruddannelser i forskellige retninger inden for landinspektørvidenskab, som kan følges af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner. Bachelor og Masterniveau Der er store reformer i gang på området for videregående uddannelse i Danmark og forskningsinstitutionerne i Danmark er under omorganisering. Globaliseringsredegørelsens målsætning om at Danmark skal intensivere sin omstilling til det globale videnssamfund er velkendt. Midlerne er øget satsning på forskning og uddannelse, og der er på finanslovsniveau varslet flere ressourcer til området. En af de betydelige reformelementer på uddannelsesområdet er Bo logna-deklarationen, som harmoniserer de videregående uddannelser såvel de mellemlange som de lange til at svare til et treårigt bachelor-forløb og et toårigt master- forløb. Dette skal øge de studerendes muligheder for at kombinere eget uddannelsesforløb på såvel kendte som utraditionelle måder. Herunder også måder hvorpå akkrediterede (kvalitetsvurderede) professionsbachelorer kan optages på universiteternes masteruddannelser. Aalborg Universitet har tilpasset landinspektøruddannelsen og ud byder nu bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab både i København og i Aalborg. Herudover udbydes i de kommende år 4 masteruddannelser inden for området landinspektørvidenskab. Disse Masteruddannelser kan følges af bachelorer i landinspektørvidenskab såvel som af bachelorer fra andre læreranstalter og uddannelser, herunder også fra professionsbachelorer som bygningskonstruktører og diplomingeniører. Studerende fra landinspektør-bachelorforløbet, som afslutter en masteruddannelse i landinspektørvidenskab, vil få titlen landinspektør, cand. geom. Studerende med en anden bachelorbaggrund, som afslutter en masteruddannelse inden for det landinspektørvidenskabelige område vil få titlen cand. scient. techn. Eksisterende AAU-campus i København En anden stor reform er integration af sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne. Statens Byggeforsknings Institut, SBI, i Hørsholm er fusioneret med Aalborg Universitet, der har et betydeligt forskningsmiljø inden for planlægning, byggeri og byggeteknik, forskning inden for kort- og geodataområdet samt ejendomsregistrering, -udformning og -udvikling. Det er ambitionen med fusionen at skabe et større slagkraftigt forskningscenter for det bebyggede miljø. Samlet er der nu mere end 300 forskere inden for disse områder på Aalborg Universitet, og der vil i de kommende år blive udviklet uddannelsestilbud på disse områder. Landinspektøruddannelsen er blandt disse. Aalborg Universitet har allerede en campus i Hovedstadsområdet. Den ligger ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup i Lautrupvang-området, der i folkemunde går for at være Københavns svar på Silicon Valley. Her har en række store nationale og internationale IKT-firmaer placeret sig. Denne campus er navngivet Copenhagen Institute of Technology og her er der i dag forskningsba serede IKT-uddannelsesmiljøer inden for medialogi og international teknologiledelse. Der er således allerede i dag en campus i Ballerup med godt 400 studerende helt fra basisuddannelse og frem til masterniveau (civilingeniør). AAU s direktion er i gang med overvejelser om, hvordan og hvor man kan samle AAU s hovedstadsaktiviteter på en adresse i Storkøbenhavn. Meget peger på, at det bli ver Ballerup, hvor Copenhagen 6 geoforum.dk 81 januar 2007

7 Institute of Technology allerede er etableret. Landinspektøruddannelsen i København Aalborg Universitet har besluttet at udbyde landinspektøruddannelsen i København. Der optages stu derende på uddannelsen fra 1. september Målet er at tilbyde unge fra hovedstadsområdet en uddannelse som landinspektør. I øjeblikket har landinspektørerne den laveste ledighed på akademikerområdet, og der er mangel på landinspektører på både kort og længere sigt. I dag rekrutteres studerende til ud dannelsen overvejende fra de nord- og midtjyske områder, så der forventes at være tilstrækkelig med interesserede studerende til at kunne opbygge et uddannelsesmiljø i hovedstadsområdet. Landinspektøruddannelsen i København vil blive afviklet synkroniseret med uddannelsen i Aalborg, således at der bliver fælles IT-læringsdokumentation og -støtte. Desuden vil der undervejs blive arrangeret fælles studieture, feltarbejde mv. og i øvrigt søgt skabt maksimal interaktion mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne på de to universitets-campi. Masteruddannelser i Landinspektørvidenskab Som nævnt ovenfor er landinspektøruddannelsen harmoniseret med bachelor og masterbetegnelserne. Masteruddannelsen i Landinspektørvidenskab udbydes med 4 liner. 3 velkendte specialiseringsmuligheder og et nyt og 4. tilbud. Measurement Science dækker avanceret opmåling, fotogrammetri, sensorer, GRNS samt digital billedbehandling. Udbydes pt. Aalborg. Land Management dækker miljøog ejendomsret med planjura og fysisk planlægning for by og land. Udbydes pt. i Aalborg. Spatial Information Management dækker GIScience, digital forvaltning, matrikulær samt kort- og geo data infrastruktur, 3D opmåling, modellering og visualisering. Udbydes i København fra Property Economics dækker ejendomsøkonomi, projektudvikling, organisering af ejendomsforhold, byomdannelse og ejendomsudvikling, ejendomsbeskatning. Denne specialisering kan foreløbig kun læses ved rent fysisk at studere ved Lunds Universitet, som Aalborg Universitet samarbejder tæt med på landinspektørområdet. De tre førstnævnte masteruddannelser kan også læses mhp. at opnå cand. scient.tech.-titlen, dvs. bygges oven på en bacheloruddannelse erhvervet ved et andet universitet eller undervisningsinstitution. MTM med weekend-seminarer i København fra 2007 Opbygning af en campus i København giver også nye muligheder for Masteruddannelsen i Geoinformatik. Det er en toårig deltidsuddannelse, der har kunnet følges som fjernundervisning med 3 årlige weekendseminarer i Aalborg. Som følge af de nye umiddelbare muligheder, som en AAU-campus i hovedstadsområdet giver, vil næste optag på MTM-uddannelsen 1. september 2007 blive tilrettelagt, så mindst et af weekendseminarerne i løbet af hvert af uddannelsens 2 år afholdes i København. Masteruddannelsen i Geoinformatik vil i 2007 blive udbudt med et nyt kursustilbud, der afspejler de seneste års teknologiske nydannelser inden for geografisk informationsteknologi. Styrket samarbejde med andre københavneraktører indenfor F/U. Aalborg Universitet søger med ud viklingen af sine aktiviteter i hovedstadsområdet at udvikle sin funktion som moderne netværksuniversitet, der også opererer globalt. På kort- og geodataområdet har AAU altid tilstræbt et åbent og fordomsfrit samarbejde med professionens aktører. Det er et klart ønske med satsningen i hoved stadsområdet, at dette skal fortsætte i forhold til både andre læreanstalter, den private sektor og offentlige myndigheder. Relevante links. geoforum.dk 81 januar

8 Nye administrative vej- og stinumre skaber stabil entydighed Af Civilingeniør Flemming Pedersen, Vejdirektoratet, Alle offentlige danske veje og stier skal inden den 1. juli 2007 have et entydigt 7-cifret administrativt nummer. Dette er en konsekvens af udviklingen inden for digital forvaltning, hvor der stilles krav om stabil og entydig sammenhæng. Bestemmelsen er formuleret i et cirkulære om nummerering af offentlige veje og stier. Til brug for tildeling og administrationen af vej- og stinumre har Vejdirektoratet idriftsat systemet CVF, en Central Vej og stifortegnelse. CVF er designet, så det også kan anvendes som vejmyndighedens officielle vejfortegnelse. Entydighed og stabilitet Den digitale forvaltning sætter fokus på adgang til og sammenhæng mellem data. I vejsektoren arbejdes der på tværs af vejbestyrelser, og information om veje tilbage i tiden får større betydning. En forudsætning for at man kan anvende sine data under disse forhold er, at man har en entydig nøgle til veje og stier. I mange sammenhænge ønsker man at anvende oplysninger om veje, f.eks. i forbindelse med økonomi, trafikale analyser, og ikke mindst i forbindelse med uheldsregistreringer, hvor det indtil nu har givet udfordringer, når en vej f.eks. omklassificeres og ændrer vejbestyrer. Dette sker, når nye veje bygges, eller når eksisterende veje omklassificeres og får nye numre. Det nye nummersystem sikrer stabil landsdækkende entydighed, og der skabes mulighed for entydig sammenhæng mellem fysisk vej, aktiviteter, hændelser og økonomi knyttet til vejen, således at tilstande kan sammenlignes over tid. Administration og nummertildeling med CVF CVF er en forkortelse for den Centrale Vej og stifortegnelse og er en central fortegnelse over alle an vendte 7 cifrede vejnumre til offentlige veje og stier. Fortegnelsen, som ligger på nettet på dk, skal anvendes til administration og tildeling af administrative vej- og stinumre. Den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at varetage administrationsopgaven med tildeling af disse numre. Herudover har vejmyndigheden mulighed for at registrere de oplysninger, der er obligatoriske i den officielle vejfortegnelse. Der er ikke pligt til at udfylde disse felter, men for statsvejene vil de være udfyldt, således at CVF kan anvendes som den officielle vejfortegnelse for statsvejnettet. CVF vil for den enkelte vej indeholde en række oplysninger der gælder for hele vejen og en række oplysninger der gælder for en del af vejen (vejstrækning eller forgrening). De enkelte felter er beskrevet på www. cvf.dk. CVF-systemet kan tilgås via en browser, fra et EDB-system f. eks. et vejforvaltningssystem eller ved filoverførsel i XML-format f. eks. fra et vejforvaltningssystem. Systemet er udviklet af Vejdirektoratet. Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen har udpeget en høringsgruppe, som bl.a. har kommenteret udviklingsarbejdet og bidraget med input og gode råd til den vejledning der er udarbejdet til vejbestyrelserne. Kobling til GIS I det nye paradigma for kortlægningen i Danmark (FOT) er der tænkt på sammenhængen mellem det geografiske objekt vejmidten og det administrative vej- og stinummer. En af de egenskabsoplysninger, der skal knyttes på alle vejmidter, er det administrative vej- og stinummer. Brugere, der har vejmidter i GIS systemerne, vil kunne tilgå vejforvaltningsinformationerne via det administrative vej- og stinummer. GIS systemer, der er opsat til at anvende CPR systemets vejnummerering, kan i de fleste tilfælde fortsætte uden ændringer forårsaget af vejnummereringssystemet. 8 geoforum.dk 81 januar 2007

9 rektoratet og amterne har besluttet de nye numre for det overordnede vejnet. I denne forbindelse er nogle veje blevet sammenlagt til én vej. De nye numre er i slutningen af 2006 implementeret i den fælles vej database VIS og i de vejfaglige systemer. Inden den 1. juli 2007 skal omnummereringen for samtlige offentlige veje og stier være afsluttet, og vejbestyrelserne skal have indsendt/overført lister over deres veje og stier til CVF-systemet. Selve overførslen af vej- og stilisterne til CVF vil ske via en elektronisk overførsel fra vejforvaltningssystemerne. Sammenhæng mellem begreber og systemer Vejadministratorerne i gang med omnummerering Cirkulæret om administrativ nummerering er trådt i kraft, og nye veje og stier skal tildeles et 7-cifret administrativt nummer. For allerede nummererede veje og stier er omnummereringen i fuld gang. Vejdi- Mere information Yderligere information om cirkulæret, den praktiske implementering, vejledningen, adgang til CVF m.m. kan findes på eller kontakt brugersupporten i Vejdirektoratet på tlf Andre vejnummersystemer Det administrative vej- og stinummersystem er lavet til brug for arbejdet med at forvalte vejene og stierne hos vejmyndighederne (vedligeholdelse, myndighedsopgaver osv.) CPR-systemet med sine vejnavne og CPR-vejkoder er et adressesystem beregnet til at registrere personer, der bor omkring vejene. CPR-indde lingen af vejnettet er ikke målrettet vejadministrative formål, og det ad ministrative nummer til veje og stier må derfor ikke forveksles med vejkoderne i Indenrigsministeriets CPR system. Forgreninger er en fælles betegnelse for bl.a. vejdele og sideveje. Cirkulæret om administrativ vej- og stinummerering omfatter ikke for gre ninger, hvorfor der ikke i forbindelse med indførelsen af det nye ad - ministrative nummer vil ske ændringer i forgreningsnummereringen. I Vejdirektoratet har en arbejdsgruppe i 2006, sammen med repræsentanter fra amter og kommuner, arbejdet på en standardisering af forgre ningsnummereringen. Det rutenummererede vej- og stinet er lavet for at angive ruter for trafikanter. En vej eller en sti kan indgå i flere ruter. Flere administrative vej- og stinumre vil typisk indgå i en vej- eller stirute. Rutenummereringen ændres ikke i forbindelsen med implementeringen af det administrative nummer, og CVF håndterer ikke rutenumre. geoforum.dk 81 januar

10 GIS / IT-udvikler til Informatik Silkeborg Kommune søger en GIS/IT-udvikler til Informatik Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vil du være med til at udvikle og implementere GIS/IT løsninger? Vil du være en del af en sektion, hvor højt humør og glæde over opnåede resultater er i fokus? Vil du være med til at sikre, at Silkeborg kommune er med helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/web løsninger? Så kan du blive vores kommende medarbejder. Kvalifikationer Vi forventer, at du har: en faglig baggrund inden for GIS, IT, web, kort og geodata en uddannelse som datamatiker, datalog, landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. suppleret ovenstående med praktisk erfaring Vi ser gerne, at du har kendskab til: GeoMedia-suiten, Microstation/GeoGraphics Microsoft Access, SQL server, Oracle/Oracle Spatial.NET framework / ASP.NET, Visual Basic, SQL/PL-SQL, HTML, XML/GML SOA (Service Orienteret Arkitektur) Opgaver Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden for følgende område: Analyse og design af GIS/web systemer Udvikling af komponenter til eksisterende GIS/IT Brugerorienteret internet- og intranetudvikling Opbygning af drift af WMS/WFS tjenester GIS/CAD systemadministration Databasevedligehold og -optimering Opbygning af datamodeller og metadata Etablere konverteringsmiljø internt/eksternt Ansættelse Stillingen er en fast fuldtidsstilling med 37 timers fleksibel arbejdsuge og med tiltrædelse snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Vi stræber efter et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor medarbejderne har gode muligheder for udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer. Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf og GISmedarbejder Jakob F. Kirkegaard, tlf Ansøgning mærket med job nr. 20/07 vedlagt relevante bilag, sendes eller mailes til: Silkeborg Kommune Organisation og Personale Søvej Silkeborg så vi har den senest torsdag den 1. februar 2007, kl Besøg os på og se hele annonceteksten der. 10 geoforum.dk 81 januar 2007

11 BlomInfo søger internationalt orienterede landinspektører eller ingeniører BlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor nye medarbejdere, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdsplads med såvel danske som internationale projekter. Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af landinspektører, ingeniører og geografer, har brug for to yngre landinspektører eller ingeniører, som skal indgå i projektstyring og teknisk support samt kundekontakt. Vi fremstiller mange slags tekniske kortprodukter, som bruges af kommuner, ledningsejere, statsinstitutioner og private firmaer. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver. Vi forestiller os, at en af vore nye kolleger har arbejdet med fotogrammetri og kortlægning i flere år, mens den anden ikke behøver denne erfaring. Planlægning og projektstyring er for begge stillinger den væsentligste del af arbejdet. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien og Rumænien. Engelsk er arbejdssproget i disse projekter. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi arbejder med den nyeste teknologi indenfor kortlægning med anvendelse af såvel analoge som digitale kameraer, luftbåren laserscanning, moderne digitalt udstyr til efterbehandling og avanceret visualisering. Projektledergruppen medvirker også med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Eller send en ansøgning til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø geoforum.dk 81 januar

12 Kortlægger i Oman Af Lars Brodersen Beduinkvinde på den arabiske halvø. Al-Murra kvinde renser uld. Foto Jette Bang, Qatar 1959 Moesgård Museum Indtil december 1995 anede jeg intet om Oman og ville ikke have kunnet udpege landet på et verdenskort. Men så så jeg på Kvindemuseet i Århus en udstilling om bl.a. kvindedragter i den arabiske verden. Flot nok, men min opmærksomhed blev fuldstændig opslugt af et fotografi taget af Jette Bang i 1959 i Qatar (naboland til Oman). Jeg fik at vide af min ledsager på udstillingen, der havde været i Oman i 1990 erne, at sådan så det altså stadig ud i Oman. Så var jeg solgt! Via bekendte i det daværende britiske Military Survey blev der etableret kontakt mellem det omanske National Survey Authority og mig, og halvandet år senere stod jeg med mine kufferter i Oman og var klar til arbejdet. Ud over fascinationen ved det eksotiske i Jette Bangs billede, viste der sig i mine forberedelser adskillige andre særdeles gode grunde til at beskæftige sig med Oman. Ser man på et verdenskort, fremgår det ganske klart, at Omans placering er en af de strategisk vigtigste i verden; midt mellem Fjernøsten, Afrika og Europa (i henseende til tidligere tiders vigtige og kostbare varer indenfor slavehandel, krydderier m.m.), Oman sidder på indgangen til Golfen, tæt på Det Røde Hav og Suezkanalen. Denne særlige placering har i nyere tid fx betydet, at Mærsk i 1998 i Oman byggede en af de største containerhavne i verden. Den har også betydet, at USA har nogle militærbaser dér med bl.a. den største/kraftigste start- /landingsbane i verden udenfor USA. Og endelig skal det bibelske guld, røgelse og myrraskær også nævnes. I et lillebitte hjørne i det sydlige Oman er der som det eneste sted i verden lige de klimatiske forhold til stede, som gør det muligt for det særlige Frankinscense-træ at gro. Harpiksen fra træet er røgelse. Olie fra harpiksen benyttes stadig som grundsubstans i alle ægte parfumer. Røgelsesduften opleves nemmest ved besøg i en katolsk kirke i fx Italien. Frankinscenseharpiksen var tidligere på grund af utilgængeligheden og den meget lille produktion lige så kostbart et materiale som guld og ædelstene. Oman er strategisk set (militært og handelsmæssigt) uhyre velplaceret midt mellem fjernøsten, Europa, Afrika og ved indsejlingen til den arabiske/ persiske golf og tæt ved indsejlingen til Det Røde Hav. Kilde: Google Earth. Oman er altså på mange måder et særligt land og værd at beskæftige sig med. Et forhold om Oman, som jeg også fandt ud af, og som skulle vise sig at være en central faktor i min oplevelse af Oman, var, at Oman indtil 1970 var et af de mest isolerede og ikke-udviklede lande i verden. I 1970 blev byporten til hovedstaden fortsat låst med en nøgle ved solnedgang, der var i alt 12 km asfaltvej, omkring 50 biler i landet, to skoler med plads til 25 drenge, verdens højeste fødselsrate (5,9) osv. I 1970 var resten af verden et andet sted i udviklingen; der havde været mennesker på månen, farvefjernsyn, Concorden fløj osv. I 1970 indsatte Storbritannien den nuværende sultan Qaboos som afløser for dennes far. Det vil sige, at Oman i løbet af en ultrakort periode har gennemgået en udvikling fra ingenting til i dag et fuldt moderne samfund. Noget af det sidste, man sætter i gang i udviklingen af et nyt land, er at etablere en national kortlægningsinstitution. Det var her, jeg kom ind i billedet. Mit ansættelse bar titlen production control manager og bestod i at få de 120 ansatte i produktionsafdelingen til at blive gode til at producere kort og forskellige typer geoinformation. National Survey Authority of Oman (NSA) var en ganske ny organisation og under opbygning. Jeg troede, da jeg rejste mod Oman, at jeg skulle være faglig og instruere i GIS, landmåling, fotogrammetri, kartografi, reproduktion m.m. Derfor havde jeg pakket to flyttekasser med faglitteratur og var enormt klar til at instruere, undervise og den slags. Det viste sig at være grumme naivt. Der var rigeligt med fagligt særdeles kompetente personer (indere, omanere, pakistanere m.fl.). De kunne regne, landmåle, fotogrammetrere, offsettrykke, betjene ArcGIS-programmer og Intergraph-programmer og alt øvrigt nødvendigt mindst lige Mine tre nærmeste og særdeles dygtige kolleger; Rabeea, Abdullah og Salim. Overvåget af et billede af den meget afholdte og med rette respekterede sultan Qaboos. 12 geoforum.dk 81 januar 2007

13 National Survey Authority of Oman. så godt som tilsvarende kolleger i Danmark. Mindst! Nå, men så satte jeg de to faglige flyttekasser over i hjørnet i mit kontor, lagde en pæn dug over dem og lavede et lille hyggeligt kaffe-sofa-hjørne, hvor der blev ført mange gode diskussioner. Mit arbejde kom derimod til at bestå i at forsøge at få bragt systematik og bevidsthed ind i arbejdet i NSA. Systematik i relation til samarbejde, tidsplanlægning, uddannelsesplanlægning, resurseplanlægning, kontraktplanlægning osv. Ikke bare systematik i praksis men nok så meget overhovedet at få udviklet en grundlæggende forståelse for de gode effekter ved systematik og bevidsthed. Gode effekter skal selvfølgelig ses i relation til en generel forudsætning om, at det grundlæggende og alment er anerkendt, at kort og geoinformation er godt og nødvendigt. Hvis kort og geoinformation derimod ikke er alment anerkendt som nødvendig, er situationen en ganske anden. Også herom havde mine kolleger og jeg mange diskussioner. Hvad skal et nyt land som Oman med fx topografiske kort eller GIS-data i al almindelighed? De fleste af mine omanske kolleger var selvfølgelig glade for arbejdet, fordi det gav dem mulighed for at tjene penge til livets opretholdelse. Men de havde svært ved at se den grundlægende fornuft ved at skabe alle disse kort og andre typer af geoinformation. Kollegerne mente da at vide så glimrende, hvor alle nødvendige veje, bygninger, ledninger, ting og sager befinder sig. De ved det faktisk! Og derfor har de aldrig brug af kort nødig for at komme rundt og for at lokalisere objekter. De ved, hvor ting er, og ved de for lidt, spørger de bare. Selv om der er masser af ørken i Oman, er der mærkeligt nok altid nogen i nærheden, man kan spørge. Omanere er desuden fantastiske til at navigere på et udelukkende mentalt grundlag. Så hvad skal man med fx topografiske kort? Det var ikke nemt (for mig) at argumentere overbevisende for det lækre og fornuftige i topografiske kort. Tilsvarende uoverensstemmelser mødte jeg i forhold til stort set alle de andre typer af geoinformation, vi producerede. For at forstå og acceptere det rimelige i omanernes modstand eller træghed i anerkendelsen af moderne kort og geoinformation skulle jeg hele tiden huske mig selv på, at Oman for blot år siden var ingenting. En sådan omvæltning fra ingenting til supermoderne kan ikke gøres på sølle år, og sikker heller ikke på mindre end flere generationer. Jeg var på besøg hos National Survey Authority igen i 2002 og 2006 for at se, hvordan det gik med kollegerne og projekterne. Det skal nok lykkes en dag at få produktion og projekter kørt op på et systematisk og bevidst plan, men der er et godt stykke vej igen. Oman og sultan Qaboos har nære relationer til Storbritannien, bl.a. fordi British Council betaler store mængder stipendier (det hele betalt) for unge mennesker til at tage til Storbritanien for at blive uddannet. Det er et genialt træk fra Storbritanniens side, fordi de unge mennesker, når de rejser hjem, selvfølgelig hjembringer en følelse en stor tilknytning til Storbritannien. Fra NSA blev der sendt mange unge kvinder og mænd på uddannelse i Storbritannien. De kommer også alle tilbage, og er blevet betydeligt godt uddannede. Blot er der ét væsentligt udestående, for at de rigtig kan gi den gas. Det er aspektet med den helt grundlæggende mentale opfattelse af, hvad der er godt og målet med livet. Nogle af de omanske kolleger fortalte mig, at de ikke forstod den moderne vestligt orienterede samfundsmodel med stress og jag ugen igennem, så der var tid til at tage hjem til landsbyen i week-end en, sidde under palmerne og drikke kaffe, spise dadler og snakke. Det var jo det, de altid havde gjort før den moderne epoke. Så hvad skulle det gøre godt for med den moderne tid. De forstod det ikke og syntes, det var stressende. Det var svært geoforum.dk 81 januar

14 taindsamling hos dejlige, søde, rare, flittige kolleger, som ikke anerkender systematik og ikke kender til det mentale begreb tid. Vi fik også startet nyproduktion af en ny kortserie i 1: over udvalgte områder; digital fotogrammetri, markrekognoscering, ArcGIS, digitale højdemodeller osv. osv. Landsby i Omans bjerge med frodige daddelplantager og en lille sø. at argumentere overbevisende imod deres synspunkt. Men der er jo ingen vej uden om at følge med i den generelle udvikling i verden; heller ikke Oman skal være et frilandsmuseum. Sultanen, hans ministre og alle andre magtfulde mennesker i Oman presser da også vældigt på, for at befolkningen uddanner sig. Ikke blot de udvalgte, som får en uddannelse i udlandet, men også i den lokale folkeskole. Der er folkeskoler i hver en afkrog af Oman, og alle børn (piger og drenge) skal gå i skole. Jeg havde både kvindelige og mandlige kolleger på arbejdet i NSA, og der blev ikke gjort forskel på grund af køn. Tilbage til arbejdet. Der var en stående vits blandt mine danske venner, da jeg var i gang med forberedelserne til at rejse til Oman, og da jeg fortalte dem, at jeg skulle lave topografiske kort: Husk lige at måle, hvor bred stranden er, efterfulgt af et sandet grin. Jeg må indrømme, at jeg heller ikke vidste noget om topografien i Oman eller på den arabiske halvø for den sags skyld, før jeg begyndte at studere emnet. Mine forventninger var, at der var sand over det hele. Bare sand, og så lidt forrevne klipper her og der. Man havde vel set Lawrence of Arabia. Men jeg blev klogere. Arealet er kvadratkilometer (8 x Danmarks areal). Heraf er 85% ørken, 10% bjerge og 5% opdyrket land. Det vil sige, at der groft sagt er halvt så meget landbrugsjord i Oman som i Danmark - til en befolkning der er ca. 2/3 af den danske. Det er jo ikke så galt endda. Men de øvrige 95% er godt nok golde. Der gror ikke meget i ørkenen og i bjergene, og store områder i ørkenen er så flade at et kortblad kan indeholde blot én højdekurve. Det gør dog ikke hverken ørken eller bjerge mindre interessante, men smukke og fascinerende. Der er fx mindst lige så mange typer materiale (sand m.m.) i ørkenen, som der er typer sne i Grønland, og som skal kortlægges. Storbritannien udarbejdede i 1970 erne fine topografiske kort over Oman i måleforholdet 1: De var ikke blevet ajourført, og det var en væsentlig opgave at tage fat på, dvs. planlægge og styre hvordan man lige gør det. Kortene var udarbejdet med gravure og andre analoge produktionsmetoder, og hvordan får man lige det passet sammen med moderne produktionsteknologi. Og hvordan organiserer man lige da- Et væsentligt element i sådan en ny kortserie er naturligvis en database med objekter og attributter, hvor attributter fx er koordinater, navne, funktion osv. Det lykkedes ikke i udpræget grad at få skabt sådan en lækker, generel database. Selve de mentale begreber kort og GIS-data (med underklasser systematik og bevidsthed) var så rigeligt i henseende til abstraktion. Det abstrakte var en grund til, at vi ikke nåede længere med databaseprojektet. Der var selvfølgelig også diverse praktiske hindringer i forhold til underleverandører, softwarebegrænsninger osv., som fx at køre en dobbeltdatabase med beskrivelser på både arabisk og engelsk (det er af flere grunde en særlig udfordring at håndtere arabisk skrivefacon i en database og koble dette med kortproduktion, fx pga. de ekstremt afgørende diacritials (dutter og dimser over og under nogle bogstaver)). Konceptet for arbejdet med en objektdatabase var derfor baseret på det mentale begreb geometrisk stedfæstelse og kort som produkt (og tilsvarende for al den øvrige produktion). Men idéen om en generel (og ægte) objektdatabase blev sået og for så vidt også accepteret, og vil måske en dag kunne udfoldes. Og så var der selvfølgelig en masse mindre opgaver af meget varieret karakter, som blev løst på mere ad-hoc basis. Det passede kollegerne ganske godt (det ad-hoc-mæssige). Lykkedes min mission? Lykkedes det at bidrage med noget godt i udviklingen af NSA? I forhold til 14 geoforum.dk 81 januar 2007

15 ørkenen)) i kristendom, jødedom, almindelige vestlige værdinormer, vestlige systemer (politik m.m.) og meget andet godt. Jeg har fx siddet hos beduiner ude i ørkenen og, mens den nyslagtede ged kogte i gryden omme bagved, på deres opfordring diskuteret værdier i dansk børnehavekultur Ud over det arbejdsmæssige og kulturelle udnyttede jeg enhver mulighed for at futte rundt i Oman og opleve den fantastiske og overraskende natur. Der er generelt u- frodigt i Oman, bortset fra oaserne. Men det gør ikke den landskabelige oplevelse mindre; et par billeder kan ses på dk/oman. Udsnit af den nye kortserie 1: skabt med digital fotogrammetri, højdemodeller, markrekognoscering osv. og til slut udgivet som kort på papir og i digital form. hvad Oman var, er og skal være, at muslimerne arbejdede den 25. lykkedes det at bidrage. Ikke meget december. På de muslimske helligdage havde alle fri. Jeg blev meget i forhold til hvor, hvordan og hvorledes moderne vestlige forandringsprocesser ønskes, men i forhold til (opnået i den almindelige omanske imponeret af den generelle indsigt Omans habitus, lykkedes det i rimelig grad. Jeg fik selvfølgelig selv gelig gennem TV (en generator, en folkeskoleundervisning og selvføl- meget ud af det. Det er altid en parabol og man er på også ude i særlig sag at være fremmedarbejder, og under så anderledes kulturelle forhold som i Oman, bliver det en ganske særlig sag. De fleste forhold er anderledes end i Danmark. Fx at enhver kontakt med et andet menneske skal indledes med en minimum 5-10 minutters samtale om livet. Også på arbejdspladsen. Og også når man tror, at man har travlt. Man må aldrig drøne direkte ind i sagen. Det er bl.a. uhøfligt, uanset hvor godt man kender hinanden. Jeg lærte desuden, at det faktisk gør det betydeligt nemmere at snakke om en sag, hvis man lige har snakket om livet først. Jeg lærte også, at der i Oman er videre grænser for tolerance, end jeg troede. Alle statsansatte kristne i Oman fik en ekstra fridag d. 25. december (juledag), samtidig med Beduinkvinde i Oman, december Og jo, beduinkvinderne ser fortsat (december 2006) ud som på Jette Bangs fotografi fra Oprindeligt var den særlige ansigtsmaske beskyttelse mod vejr, vind og sol. I dag tjener den som udsmykning (ligesom fx den vestlige permanentkrølning af hår) med særlig fremhævning af øjnene, hvilket beduinkvinderne lægger særlig vægt på. geoforum.dk 81 januar

16 Så er Geoforums Sekretariat flyttet vedkommende har flytningen betydet problemer med at få vores IT til at fungere. Copyright Kraks Forlag R/060324/1 Den 3. januar forlod Geoforums sekretariat Landinspektørernes Hus på Lindevangs Allé på Frederiksberg. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Den danske Landinspektørforening for godt 5 års husly og godt selskab. Den 4. januar ankom vi så til Ingeniørernes Hus. Det vil sige, at nu holder sekretariatet til hos IDA på Kalvebod Brygge 31-33, i den bygning, der kaldes Punkthuset. 16 Som medlem er du ligeså velkommen som altid, til at slå din vej forbi sekretariatet. Men husk endelig lidt mønter, da parkeringen i området er betalingsparkering. Dog er prisen knap så slem som man ellers kan opleve i København, da man kun skal betale 7 kroner i timen. I lighed med hvad mange af vores kommunale medlemmer oplever i disse dage, så glider en flytning sjældent helt glat. For Geoforums Såvel selve flytningen, som IT-problemerne, har så betydet, at det blad du læser i lige nu, er kommet noget senere på gaden end oprindeligt planlagt. Det er vi selvfølgelig lidt kede af, men håber på din forståelse. Vi regner dog med, at vi snart er oppe på 100 % af vores normale ydeevne. Vi ser frem til endnu et godt Geoforum-år med blade, arrangementer, kurser, vejledninger og Kortdage. Geoforums sekretariats kontaktinformationer er nu: Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V telefon: Herfra et ønske om Godt Nytår! geoforum.dk 81 januar 2007

17 Nyt fra virksomhederne Scankort A/S køber laserscanner og lancerer produktet Laser-Flex Scankort har købt en LiteMapper 5600 airborne laserscanner til montering i vores egne fly. LiteMapper 5600, der er en af markedets absolut bedste scannere, opmåler punkter i sekundet, hvilket betyder, at der hurtigt og billigt kan indsamles meget store datamængder om terrænet og natur, bygninger og infrastruktur. Vi lancerer samtidig Laser-Flex produktet, hvor vi sikrer dig on demand laserscanninger af meget høj kvalitet med et utroligt stort udvalg af muligheder inden for: punkttæthed, nøjagtighed, klassifikation (tolkning) af objekter samt tidspunkt for gennemførelse af scanningen. Vi udfører selv alle dele af arbejdet, uden brug af underleverandører, og du får derved det fulde udbytte af mulighederne med Laser-Flex. I og med at laserscanningen og efterarbejdet skræddersys sammen med dig, sikrer vi at netop dine behov dækkes i hver enkelt opgave. Har du behov for en mere standardiseret løsning, kan du købe en del af DTM-DK, der er vores landsdækkende højdemodel for Danmark. For yderligere information se www. scankort.dk eller kontakt Peter Byrn eller Laurids R Larsen på telefon Pressemeddelelse KMD A/S og Geodata Danmark har indgået en samarbejdsaftale om at understøtte KMD s nye GIS-koncept til kommunerne. Målet med samarbejdet er at opbygge en samlet pakke af ydelser til det kommunale marked, som tilgodeser kommunernes interesser for GIS integreret i sagsbehandlingen. KMD bidrager ved at levere softwaren og integrationen imellem GIS løsning og forskellige sagsbehandler- og WEB-løsninger. Geodata Danmark bidrager med ekspertise i rådgivning af kommuner om integration og anvendelse af forskellige typer af GISløsninger, herunder viden om hvordan brugeren får størst mulig nytteværdi af en given løsning. Det er min vurdering, at samarbejdet vil få stor betydning for udbredelsen af GIS som et dagligt arbejdsværktøj i alle dele af den kommunale forvaltning. KMD står i en nøglerolle med hensyn til at udbrede anvendelsen af GIS i forbindelse med sine mange fagsystemer, udtaler direktør Jens Hallund, Geodata Danmark. Det har været afgørende for KMD at finde en professionel samarbejdspartner, der vil kunne løfte opgaven at få KMD s nye GIS-løsning til at spille sammen med de eksisterende GISløsninger, der allerede findes hos kunderne, supplerer underdirektør Erling Dydensborg, KMD. Samarbejdet går ud på, at Geodata Danmark understøtter KMD GIS med serviceydelser, herunder hotline og konsulentstøtte til kommunerne i forbindelse med implementering og drift af KMD GIS hos kommunerne. Konsulentstøtten baseres på et direkte kundeforhold imellem kunden og Geodata Danmark. KMD GIS er en løsning, som er udviklet af KMD med det sigte at understøtte KMD s fagsystemer med GIS. Løsningen består af følgende elementer: Integreret GIS-funktionalitet, som i første omgang bringes i spil i forbindelse med KMD Structura Miljø. I løbet af 2007 påregnes denne funktionalitet også at indgå i KMD Byggesag og senere i yderligere fagsystemer. En WEB GIS løsning, som kan indgå som en del af KMD s generelle WEBbaserede løsninger eller kan tages i anvendelse som en selvstændig løsning af kommunen. KMD GIS er udviklet som et supplement til kommunens eksisterende GIS løsning. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på geoforum.dk januar december

18 Geoforums Mødekalender Kongresser og møder 2007 DATO STED TITEL 2007 Tirsdag 20. februar København Gallileo Torsdag 8. marts Århus Tirsdag 13. marts København Projektledelse med mange bolde i luften, v. Carsten Sandgaard IT - og arealunderstøttelse af den fælles landbrugspolitik Tirsdag 8. maj København Under udarbejdelse Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Projektledelse med mange bolde i luften v. Carsten Sandgaard Tror I på at landinspektører kan lede et motorvejsprojekt? Kom og hør hvordan projektledelse praktiseres i Vejdirektoratets Anlægsområde. Projektlederne Carsten Sandgaard og Helle Blæsbjerg vil fortælle om udfordringer de møder og værktøjer de anvender til at styre et motorvejsprojekt, fra vedtagelsen af anlægsloven til snoreklipning på åbningsdagen. Foredraget vil primært have fokus på projektledelse som faglig disciplin og vil derfor rette sig mod alle der arbejder med projektledelse eller arbejder i projekter. DATO TITEL OG STED april Methods for Checking and Improving of Digital Terrain Models 30. april Quality of Geospatial Data and the Related Statistical Concepts maj AGILE konference i Aalborg 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR) 11. juni Laserscanning for 3D city models For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 81 januar 2007

19

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Vesterbro CBkort webgis i særklasse CBkort er Grontmij Carl Bros bud på en serviceorienteret og lettilgængelig webgis-løsning, der opfylder alle krav til en fleksibel digital platform. CBkort er modulopbygget, har XML-snitflade og understøtter wms, wfs og webservices. Løsningen kan formidle data fra alle typer af GIS og giver derfor mulighed for at få GIS-data i spil her og nu. CBkort giver GIS-adgang til alle kommunens ansatte, der med en sikker integration til ESDH får lettere sagsgange og dermed frigør ressourcer til andre formål. Løsningen er driftsikker og let at anvende, så udgifter til uddannelse og oplæring begrænses. En række kommuner, Miljøministeriet og de kommende fællesoffentlige løsninger Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk bruger CBkort. Med løsningen kan også du drage nytte af: 3-lagsmodel adskillelse af system, data og præsentation Konfliktanalyse/madpapirsøgning Hvad gælder for adressen ESDH/GIS kobling til alle med arbejdere Kobling til Kortforsyningen, Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk Kobling til Ejendoms- og Miljø database og OIS Let integration til fagsystemer Mange standardmoduler analyser, opslag, søgninger, udskrift, skitser osv. Klik ind på og læs mere. Kort om Grontmij Carl Bro Grontmij Carl Bro er en del af Grontmij-koncernen, der er Europas femtestørste rådgivende ingeniørvirksomhed målt på omsætning og den sjettestørste med hensyn til antallet af medarbejdere. Koncernen rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi og er bl.a. repræsenteret i Holland, Danmark, England, Tyskland, Belgien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Irland, Sverige og Vietnam CB GEOFORUM_GIS 2007.indd 1 19/01/07 9:07:29

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord.

80 December 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord. 80 December 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vellykkede Kortdage 2006 i Herning gav en ny deltagerrekord Lederen side 3 Husk at kontingentstrukturen ændrer sig for personlige medlemmer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen Oktober 2000 Indhold Forord 3 Motivering 3 KMS s rolle i samfundet 3 Formål med forskning i KMS 4 Strategi for forskning i KMS 6 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Oktober 2006 Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen 78 Oktober 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Husk at tilmelde dig KORTDAGE 2006 inden 6. oktober Velkommen til Kortdage 2006 Lederen Er OIS-data reelt frigivet? side 3 side 4 Hvor

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 Del: Unge kvinder søger mod store byer i jagt på uddannelse og job, mens unge mænd ofte

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere