HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr XXIX 30 maj 33 årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2001 Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Onsdag: MOK nr 29, årgang 33 udkommer Torsdag: Fredag: Studenterpræsten holder grillfest Lørdag: Morten&Michael og resten af fod boldlandsholdet uddeler en kindhest til Tjekkiet i Parken Søndag: Mandag: MOK's DEADLINE Semesterets sidste Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Panums Pokemons. Undskyld er Pokemon ikke for små børn? Tirsdag: Denne redaktion

3 3 Redaktionelt Til pigerne. Europe Light NÆSTE MOK ER SEMESTERETS SIDSTE MOK PÅ NETTET Forsider á 200 kr MOK er som sædvanlig klar på nettet allerede tirsdag formiddag på Så lakker det mod enden. Næste MOK er det uigenkaldelig sidste i dette semester. HUSK at mandag den 4 juni er 2 pinsedag. Altså en helligdag, hvis det har nogen betydning. Vi har fået en helt ok respons på vores annoncering efter forsider i sidste nummer. Vi skal dog lige for en god ordens skyld slår fast at man ikke får 200 kr for en forside der f.eks. reklamerer for et basisgruppearrangement eller 4 semesters cellebælle fest. Kort sagt der er kun penge til de kreative. Og så er det iøvrigt helt og holdent MOK-redaktionen (hård mod hårde) der bestemmer hvilke forsider der finder vej til ja netop forsiden. MOK-red/Jon Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Marianne Jakobsen, sekretær, lokale , (holdsætning 1. semester, klinisk grundkursus, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, sekretær, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretærer Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Susanne S. Pedersen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag MØDE 01-07, STUDIENÆVN FOR MEDICIN MØDEDATO 25. APRIL 2001 STED MØDELOKALE , PANUM INSTITUTTET TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (kl ), Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby), Bjarke Brandt Hansen, Henrik Frederiksen, Poul Jaszczak, Anders Klahn, Bo Biering-Sørensen (suppl. for Lene Krenk), Shruti Mathur. Endvidere deltog Palle Rasmussen (studievejl.), Gitte Birkbøll, Grete Rossing. Afbud Niels Høiby, Lene Krenk. Fraværende Pernille Due. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan Cellebiologi - biofysik 5. Evalueringsudvalget./. Rapport vedr. evaluering af kursus i kemi samt patobiologi, E Eksamensplan vinter 2001/02 7. Meddelelser 8. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt. ad 2 Personsager En ansøgning om fritagelse for tentamen i basal humanbiologi på baggrund af tidligere sygeplejerskeuddannelse blev ikke imødekommet. Studielederen havde haft en samtale med en studerende, som havde fået afslag på ansøgning på et 4. eksamensforsøg i farmakologi. Efter studielederens fremlæggelse af sagen besluttede nævnet på baggrund af de særlige forhold at give tilladelsen. Såfremt de 2 planlagte eksamener ikke bestås tager den studerende selv skridt til udskrivning fra studiet. ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt med tilføjelse. ad 4 Studieplan Cellebiologi Fra Mogens Engelhardt forelå en skrivelse vedr. anbefalet læsning i relation til målbeskrivelsen. Nina Grosman gjorde endnu engang opmærksom på, at hun fandt det uhensigtsmæssigt at de studerende skulle anskaffe lærebøger, som var langt over det niveau, de skulle opnå. Finn Bojsen-Møller tilsluttede sig dette synspunkt. De studerende gav udtryk for, at målbeskrivelserne skulle forbedres, herved ville læselister blive overflødige. Studienævnet konkluderede at det i den nuværende situation var operationelt at have en vejledning som den fra Mogens Engelhardt fremsendte. På længere sigt skal den afløses af en målbeskrivelse, som er væsentlig bedre end den nuværende. Når listen lægges på nettet, skal det klart fremgå, at der er tale om en læseliste og ikke pensumbeskrivelse. Tentamen i basal humanbiologi og medicinsk kemi Studienævnet fastholdt den tidligere trufne beslutning, og der gives således ikke merit for beståede delelementer. Nævnet fandt at det ikke kun var et spørgsmål om at kunne bestå delelementer men også et spørgsmål om at vise studieegnethed. I skrivelse til studienævnet har formanden for eksamensudvalget for 1. semester meddelt, at det er eksamensudvalgets opfattelse at en øget integration af fagene i forbindelse med tentamen vil være betinget af en øget forudgående integration af fagområdernes kursusforløb. Studienævnet fandt eksamensudvalgets udmelding interessant og ønskede at der skulle følges op herpå. ad 5 Evalueringsudvalget Rapport vedr. kursus i Basal humanbiologi var endnu ikke modtaget, hvorfor sagen blev udsat. ad 6 Eksamensplan vinter 2001/02 Den reviderede eksamensplan blev godkendt. Et ønske fra Odontologisk studienævn om at ændre datoen for tentamen i basal humanbiologi og medicinsk kemi blev imødekommet. ad 7 Meddelelser I anledning af professor Jørgen Falck Larsens fratrædelse pga alder havde studienævnet sendt en boghilsen. Der forelå takke brev med gode ønsker for den fremtidige undervisning. Nye professorer. Der var modtaget meddelelse om ansættelse af følgende nye professorer: Dr. med. Jørgen Nordling, KAS Herlev, kirurgi med specielt henblik på urologi. Mag.scient.soc. Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, medicinsk sociologi. Dr. med. Gunhild Waldemar, Rigshospitalet, neurologi med henblik på demensforskning. 3årigt eksternt finansieret professorat. Dr. med. Daniel Steinbrüchel, Rigshospitalet, thoraxkirurgi. 3-årigt eksternt finansieret professorat. Dr, Arthur M. Mecurio er efter indstilling tildelt titlen adjungeret professor i Signal Transduction and Tumor Progression. Møder 1st Announcement for III International Congress Women, Work & Health, Stockholm juni st Announcement for WFME World Conference, København september Der afholdes AMEE konference i Berlin september Tilmeldingsfrist 1. maj Studienævnet finansierer deltagelse for 2 lærere og 2 studerende. Øvrige meddelelser En ny bekendtgørelse vedr. udenlandske læger (3. landes læger) er under udarbejdelse. Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er hovedentreprenør i forbindelse med godkendelse af uddannelser. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 3 sundhedsvidenskabelige fakulteter og med Knut Aspegren som formand. Poul Jaszczak er udpeget som medlem af referencegruppe vedr. masteruddannelse i medicinsk pædagogik. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med Laboratorium for Kliniske Færdigheder,

4 4 HS:Postgraduat Medicinsk Institut, Institut for filosofi, pædagogik og retorik (KUA). I efterårssemestret 2001 er der flere steder i klinikken kapacitetsproblemer. Mulighed for yderligere pladser i psykiatri undersøges pt. I forbindelse med inddragelse af Roskilde og Køge sygehuse i den kliniske undervisning arbejdes der på at etablere distanceundervisning i dele af den patologiske anatomi. Undervisningen vil ske i et samarbejde mellem Roskilde, Køge, KAS Herlev og Institut for Molekylær Patologi. Undervisning Poul Jaszczak refererede fra møde med Fysiologisk Instituts undervisningsudvalg. Der var fra instituttets side blevet udtrykt beklagelse over at man havde fundet det nødvendigt at aflyse undervisning. Usikkerhed omkring antal af hold havde angiveligt været årsag til manglende undervisere. Poul Jaszczak havde foreslået at kontakte Det Naturvidenskabelige Fakultet med henblik på at rekruttere yderligere undervisningsassistance. Jesper Brahm havde ved mødet oplyst, at datoer for de substituerende forelæsninger ville foreligge i uge 18. Bjarke Brandt Hansen efterlyste svar fra fysiologerne vedr. de stillede spørgsmål om lærebøger og øvelser/ rapportaflevering. Studieadministrationen havde endnu ikke modtaget svar på henvendelserne, hvilket studienævnet fandt uacceptabelt, da man fra nævnets side havde krævet at et svar skulle foreligge til dagens møde. ad 8 Eventuelt Intet til dette punkt. Ref. Grete Rossing Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. standardformuleringer: kortere varighed respektive længere varighed gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned. Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg. Tirsdag Jon Trærup Andersen Onsdag Lone-Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Camilla Götzsche Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale REGLER VED EKSAMEN AFMELDING AF EKSAMEN Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg. TIDSFRISTER Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte deleksaminer på studiet. For studerende på gammel studieordning: Fase I (1. 6. semester) skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet. Fase II ( semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I. Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen. For studerende på ny studieordning: Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi inden du kan påbegynde 3. semester. Eksamen i cellebiologi skal være bestået inden 3. semester. Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie, skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi og TAS. Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (1. 6. semester) være bestået, og senest 6 år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal kandidatuddannelsen (7. 12.semester) være bestået. Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi. Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation. EKSAMENSFORSØG For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag. SYGEEKSAMEN Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl meddele dette til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg. Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papiret med dit eksamensnummer og aflever dette til den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den grønne kopi. Dette er meget vigtigt!!!!!! Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret! Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller senest 3 hverdage efter. REEKSAMINATIONSMULIGHEDER For studerende på gammel studieordning vil der være reeksamens mulighed efter en del af de ordinære eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg. Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen. Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret. Er du på ny studieordning vil der ikke være reeksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester, mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i cellebiologi. REGLER FOR REEKSAMINATION For studerende på gammel studieordning er der mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi. For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin. Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del. Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige og den skriftlige eksamen skal bestås samme termin.

5 Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige. Kirurgi: Som medicin, se ovenstående. Cellebiologi er i denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven og den skriftlige eksamen skal beståes individuelt og ikke nødvendigvis i samme termin. EKSAMENSKLAGER Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede. Du kan klage over: 1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til pensum. 2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.). 3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet). Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor). Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse, IVadgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også træne undersøgelsesteknik indenfor otorhino-laryngologi samt oftalmoskopi. For at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller har været på et af vore kurser. Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge Medline samt benytte vores forskellige medicinske programmer. Endelig råder LKF over et lille bibliotek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bøger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse ordbøger. Bøgerne kan lånes til brug i læselokalerne mod deponering af studiekort. LKF er beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit 5404, med følgende åbningstider: Hverdage Weekend Læselokaler PC-sal Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke en karakter. Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig. OBS OBS OBS OBS Du skal forny dit årskort inden den 15 Juli!!! Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du registeret som værende ophørt med dit studie Derfor HUSK at forny dit årskort God sommerferie! Fase II Laboratorier NB! Husk altid at medbringe studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten! Efter kl. 17 på hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til RH s kapel. Laboratorium for Kliniske Færdigheder Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. ADRESSEÆNDRINGER 5 Fase I/Bacheloruddannelsen Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studie- og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer. Fase II/Kandidatuddannelsen Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked. Med venlig hilsen Studievejledningen TIL STUDERENDE PÅ 8, 9 OG 10 SEMESTER Til alle jer der har modtaget et spørgeskema omkring stikuheld vil jeg gøre opmærksom på at svar fristen er den. 5 juni. Har du et spørgeskema liggende derhjemme mellem andet uåbnet post og er eksamens stresset ved at løbe dig over ende, så tag en ti minutters oversprings handling og udfyld spørgeskemaet og send det ind, så letter du eksamens stresset for en anden student. Med venlige sommer hilsener Stud. Med. Michael Jepsen 11. sem.

6 6 Annoncer KURSUS FOR LÆGEVIKARER Skal du have dit første lægevikariat til sommer eller efteråret, har du måske brug for et én-aftenskursus, hvor du kan høre om følgende: Praktisk og sikker journalføring Om at konferere, informere, skrive journalnotater, epikriser, skadejournaler, m.m Ansvar og lovgivning Hvem har ansvaret, vikaren eller overlægen? Hvilke rettigheder og pligter har man? Kan der klages over vikarer, og hvordan garderer man sig mod det, mm Samarbejde med sygeplejersker og andre personalegrupper Gode råd og diskussion om hvordan man som ung og uerfaren lægevikar bedst samarbejder med sygeplejerskerne, og bevarer/får den nødvendige autoritet. Staldtips og typiske problemer Gode og generelle råd. Mere information om dette punkt følger i programmet. Tid & sted: Torsdag d. 28 juni, klokken ca. 21 Løvens Kemiske fabrik, Industriparken 55, Ballerup. Undervisere: Lotte Alin, jurist, Lægeforeningens Ansvarsudvalg. Søren Brostrøm, læge, phd-stipendiat, lærebogsforfatter. Peter Fahmy, læge. (arrangør) Pris: Gratis. Løvens Kemiske Fabrik, Leo, er sponsor og byder på en let anretning. Tilmelding: Via , og er bindende, da der er et begrænset antal pladser. Skriv navn, adresse, semester, og hvor du skal have vikariat til: Du får svar, og et mere detaljeret program med . Spørgsmål: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Fahmy SKOLARSTIPENDIAT SØGES TIL FORSKNINGSPROJEKT VEDR ANGIOGENESE VED KRÆFT I TYK- TARMEN Studerende på det lægevidenskabelige studium søges til et af H:S bevilliget skolarstipendium løbende fra 01. september 2001 til 31. august Projektet: VEGF ved kolorektal cancer: Betydningen af det postoperative forløb hvortil den interesserede studerende knyttes er en del af et større forskningsprojekt vedrørende fremtidig behandling af patienter med kræft i tyktarmen. Stipendiaten, som mindst bør have overstået 9 semester, vil blive introduceret til laboratoriets overordnede projekt, og vil blive oplært i følgende: udfærdigelse af projekt protokoller kontakt til raske forsøgspersoner, patienter med kræft og tilknyttet personale omgang med biologisk materiale omgang med bakterielt inficeret materiale opstilling og gennemførelse af biologiske assays oprensnings-, nedfrysnings- og optøningsprocesser af biologisk materiale analyse med EIA og RIA metoder indsamling og reg. af data statistiske metoder til vurdering af data tolkning af videnskabelige data sammenskrivning og publikation af resultater præsentationsteknik ved fremlæggelse af resultater (nationalt og internationalt). I forbindelse med ansættelsen vil den studerende deltage i et 5-dages kursus om angiogenese ved Harvard Medical School i Boston, USA. Kurset foregår i beg. af juni måned For den studerende med lyst til, mod på og evner for forskning vil laboratoriet efterfølgende stile mod en fastere tilknytning efter overstået embedseksamen. Herved kan gennemførelse af Ph.D. eller disputats projekt muliggøres. Stipendiet honoreres med kr ,00/måned bagud betalt). Der ydes løn under ferie, men der opspares ikke feriepenge til følgende års ferie. Ansøgning inden d til: Hans Jørgen Nielsen Afdelingslæge, dr.med. Kirurgisk immunologisk laboratorium, Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435 Hvidovre hospital Tlf Fax HJÆLP Roskilde Mountainbike klub mangler stadig 5 personer til at deltage på roskilde festivalen, kender du nogle som er over 18 år, så skriv venligts hurtigt til u.t. På forhånd tak! Festivalsgruppen - RMK Nina T. Andersen Holbækvej 30, 1.th 4000 Roskilde Tlf SCOLARSTIPENDIAT SØGES Til forskningsprojektet Nervevækstfaktorers betydning for nerveregeneration i dyremodel har vi brug for friske kræfter. Vi har et rigtig godt projekt, hvis: Du er stud. med. med bestået fase 1 eller stud. scient. er interesseret i grundforskning og det perifere nervesystem kan starte til efteråret Du er velkommen til at kontakte Ph.d.-stud Mette Wolthers, Neurofys afd, Medicinsk Fysiologisk Institut, Tlf eller Prof. Christian Krarup, Klinisk neurofysiologisk afd. 3063, Rigshospitalet. Tlf DANSK SELSKAB TIL SIKRING AF LÆGERS YTRINGSFRIHED HOLDER SOMMERMØDE Mødet afholdes onsdag d.13. juni 2001 kl til ca. kl i auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries vej 22, 2100 København Ø. Mødet er åbent for medlemmer og andre interesserede. Mødeprogrammet er som følger : Mødeleder : Professor overlæge, dr.med. Niels Høiby, formand for DSLY 1) Niels Høiby : Indledning og baggrund for mødet. 2) Overlæge, dr.med. Arne Borgwardt, formand for Foreningen af Speciallæger (FAS) : Ytringsfriheden for læger, FAS synspunkter og muligheder. 3) Tidl. ministersekretær i Undervisningsministeriet Carsten Lunding : DJØF iseringen og ytringsfriheden. Carsten Lunding har skrevet kronikken Når DJØF ere prostituerer sig, i Politiken d. 17.februar ) Professor, dr.med. P.A.Krasilnikoff, tidl. overlæge for børneafd. på Hvidovre Hospital : Forløb, kollegiale reaktioner, ombudsmands-indgreb og senere konsekvenser af Krasilnikoff-sagen på Hvidovre Hospital. 5) Speciallæge i plastikkirurgi Jørgen Pless, Svendborg : Forløb og kollegiale reaktioner af Pless-sagen på Odense sygehus. 6) Generel panel diskussion Oplysninger om mødet : Stig Ekkert : Oplysninger om DSLY : Ditte Erlangsen : Mange venlige hilsner Professor, dr.med. Niels Høiby, formand for DSSYL VEL MØDT!!!!!!!!!!!!

7 7 SPV - VAGTER Ugestatistik for uge 22 21/ / man tir ons tor fre lør søn Ialt % Dag Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Aften Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Nat Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Bestilt i alt Udækket i alt Dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for uge 22-21/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Arbejdsløse hold Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl Vagt- og Servicechef Træffetider i lige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Fredag Søren : Mandag & Torsdag Træffetider i ulige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Torsdag Søren : Mandag & Fredag Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Venlig hilsen Gitte Haupt & Søren Rasmussen Servicechef Vagtchef Semesterhæfte Vi er på Vagtbureauet så småt ved at gå i gang med planlægningen at efterårets semesterhæfte. Hvis du har en god idé til et indlæg i hæftet, f.eks. om arbejdet som fadl-vagt, eller noget helt andet, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er meget velkommen til at kontakte os enten pr. telefon eller mail. Venlig hilsen Gitte & Søren Vagtbureauets postkasse på Panum! Det er nu kun muligt at ilægge lønsedler i postkassen ved svingdøren. Og husk KUN lønsedler. Vores postkasse bliver tømt 2 gange om ugen. Lukket Vagtbureauet har lukket tirsdag den 5. juni Dette gælder dog ikke for telefonisk henvendelse til vagtafdelingen. På grund af arbejdspres i forbindelse med efterregulering og personalefratræden, er ekspeditionen i Vagtbureauet i hele juni måned kun åben for personlig henvendelse på tirsdage. Vær venlig at respektere dette. Åbningstider i Ekspeditionen På grund af arbejdspres i forbindelse med efterregulering og personalefratræden, er ekspeditionen i Vagtbureauet i hele juni måned kun åben for personlig henvendelse på tirsdage. Vær venlig at respektere dette Man kan også skrive til os på dk (Kirsten Carstens) dk (Lone Blach) dk (Mikael Sorel) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller .

8 8 Sommerferiejob på Nakskov Sygehus Intensivafdelingen på Nakskov Sygehus søger en øvet SPV er, der er interesseret i at få dispensation til vagter i sommerferien. Da der ikke er mulighed for at få transportgodtgørelse til og fra København, vil det være en fordel hvis du alligevel holder sommerferie på Lolland eller Falster. Krav: Du skal have min. 400 SPV-timer, overvejende somatiske. Yderligere oplysninger: kontakt Kirsten eller Søren på Vagtbureauet tlf / SPV-flyverhold 1503! Holdet skal dække alle typer SPV-vagter. Det kan altså både være psyk., afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til. Når holdet ikke er i arbejde, dækkes også løse SPVvagter. På den måde er man som holdmedlem stort set altid sikret arbejde på de planlagte vagtdage. Krav: Du skal kunne tage ca. 4 vagter hver måned, have haft min. 200 SPV-vagter. Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte Haupt eller Søren Rasmussen på Ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni 2001 klokken 12:00 Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller ved at ringe herind på tlf HOLD det flyvende børne - vt - hold søger nye medlemmer. Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet, hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og nuttede, og der er god opbakning fra og godt samarbejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde mennesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens små behov og særheder. -Du skal være børnevt er, eller have min. 150 vt - timer, og tage det førstkommende børne - vt - kursus. -Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr. Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vagtbureauet el eller Kristina på tlf Vi glæder os til at høre fra dig. Intensivhold 4102 søger 1 nyt medlem til afd. 542 KKHH FADL s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder DIG en enestående chance for at videreudvikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker. Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære: at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m. at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelinger. at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA) at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM) at kunne arbejde selvstændigt at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting intensiv personale må beskæftige sig med, herunder psykisk observation og pleje af patienter og pårørende, akutte livs redende procedurer, opsætning og tilslutning af respiratorer/bipap/cpap osv. osv. osv. Vi forventer at du: har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra. har bestået farmakologi. kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. er fleksibel, selvstændig og engageret. kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter. Vagtstart: juni/eller efter aftale. Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag 11. juni 2001 klokken Yderligere informationer: For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja Pedersen på Hæmodialyse Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medl. (vi tar hensyn til planlagt ferie) Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter - tage ansvar og arbejde som sygeplejerske - bedre løn - at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt - at blive en rasende dygtig kliniker - at blive en haj til at stikke - at være fri for nattevagter. Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hver måned et varierende antal planlagte vagter, primært aften-, weekend- og vagter i ferierne. Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter 1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og tage 4 vagter pr. vagtplan. Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, samt observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m. under dialysen. Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Arbejdstider: Man-fre: og , lør: og søn Krav: - min. 200 VT-timer. Har du mindre timer, så søg alligevel. - fase II, afsluttet 6. sem. - bestået farmakologi indenfor 1 år - 8 vagter/mdr - at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter. Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student, lige efter sidste eksamen. 1. ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni 2001 kl til VB. 2. ansøgningsfrist:mandag den 18. juni 2001 kl på VB. Ansættelsessamtale: På afdelingen. Har du spørgsmål, så ring til holdleder Jesper Milthers Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra Panum på cykel. Hold 4203 på hæmodialysen RH søger 3-4 nye dialyseassistenter til spændende arbejde i sommer. Planlagt ferie vil blive respekteret. Vi forventer: At du har min. 400 VT-timer at du har bestået fase I + farma. at du kan tage mange vagter i juni, juli og August (bortset fra i din egen ferie, selvfølgelig). Vi tilbyder: En god arbejdsplads, med et spændende job. Gode indtjeningsmuligheder. 10 lønnede oplæringsvagter. Flexibel arbejdstid/mængde Ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni 2001 på vagtbureauet. Der vil efterfølgende være samtaler. For eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Mikkel Vammen tlf Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på Rigshospitalet søger 1 nyt medlem til indsupplering i juli og vagtstart i august. Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget. Holdet er stabilt og velfungerende, og har været aktivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi dækker AV og NV i hverdagene, hele døgnet i weekenden. Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob, som giver mulighed for at træne en række basale kliniske færdigheder, men også for at stifte bekendtskab med højt specialiseret og avanceret behandlingsudstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.: Observation og personlig pleje af afdelingens patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter. Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger. Forbindings- og drænpleje. Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse (Prisma). Elektronisk observationsskema/kardex (PDM) Vi kræver: At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at arbejde med ofte kritisk syge patienter. At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder, min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et år er det muligt at gå ned i vagter ( gå på pension ). At du har 400 VT-timer. At du har bestået fysiologi. At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter. Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet i mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Yderligere oplysninger: Kontakt Jakob Hjorth Nielsen (tlf ). Ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni 2001 kl til VB.. Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB. Ansættelsessamtaler: Afholdes på afdelingen i sidste uge af juni/første uge af juli. Hold 4406 på Herlev Intensiv søger 7 ventilatør til indsupplering hurtigst muligt. Holdet er startet i december Da vi efterhånden er kommet op på at dække hele månedens aften- og nattevagter, samt week-end DV, har vi brug for yderligere 3 ventilatører. Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvidere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt. Som medlem på hold 4406 vil du få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonalet og os andre ventiler er søde) få ansvaret for din egen patient få mulighed for at oparbejde kompetence og selvstændighed få kendskab til dialyse, herunder selv udføre peritoneal dialyse lære at omgås, blande og indgive medicin på en forsvarlig måde også lære en masse andre spændende og relevante ting Krav: Bestået farmakologi 300 VT-timer 5-6 vagter pr. måned Ansøgningsfrist: Mandag den 18. juni 2001 kl. 12 på Vagtbureauet (tlf ) Du er meget velkommen til at ringe til holdleder Anette Jensen for at høre nærmere om holdet eller blot tilkendegive din interesse. VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER 2 nye holdmedlemmer Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager. Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon. Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt skoleferie-perioderne. Krav: Minimum 150 VT-timer Du skal kunne tage min. 2 vagter om måneden. Et udmærket sublement til SU. Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf Ansøgningsfrist: Mandag den 11. juni 2001 på VB kl

9 Studietilbud 9 SYMPOSIUM Signal Transduction meets Functional Genomics Monday June 11 Tuesday June 12, 2001 Botanisk Auditorium, Gothersgade 140, Copenhagen MONDAY, JUNE 11 th Introduction John Mundy Mike Bevan, John Innes Center, UK: The first plant genome Rob Martienssen, Cold Spring Harbor, USA: Functional genomics in Arabidopsis Gerd Juergens, U. Tuebingen, Germany: Auxin signaling in embryogenesis Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital, Denmark: Regulation and role of RSK protein kinase Cathy Martin, John Innes Center, UK: MYB transcription factors Robert Sablowski, John Innes Center, UK: Gene networks in meristem and early floral organ development Charles Spillane, U. Zurich, Switzerland: Genomic imprinting Jurg Bahler, Sanger Center, UK: DNA microarrays in fission yeast Mark Toone, U.Manchester, UK:Pombe stress signaling HAR DU EN GOD IDE TIL ET STUDENTERSOCIALT ARRANGE- MENT, MEN MANGLER PENGE, SÅ FAT MOD! Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit overskud til studentersociale formål. De sidste par år er der blevet uddelt godt kr. årligt. Pengene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/ 6 og 1/10. Hvad støtter vi? Uddelingerne gives til studentersociale formål for studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab på Københavns Universitet. Der gives principielt støtte til hvad som helst der er dækket af denne brede definition. Der er blevet uddelt til både interessegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rusture, seminarer og weekendture, ligesom studentercentret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået støtte til større anskaffelser. Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igangsættelse af løbende projekter. TUESDAY JUNE 12 th Jane Parker, John Innes Center, UK: Disease resistance Roger Innes, U. Indiana, USA: EDR1 MAPKK & disease resistance 11:00 Imre Somssich, Max-Planck Institute, Køln, Germany: WRKY transcription factors John Mundy, U. Copenhagen, Denmark: MAP Kinase 4 and disease resistance SYMPOSIUM The Peptidasome at work Tuesday, June 12, 2001, Hannover Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3B, Copenhagen N Organizer: Jørgen Olsen Program: Klavs B. Hendil, August Krogh Institute, University of Copenhagen : The ubiquitinproteasome system Bogladen Hvad støtter vi IKKE? Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til løbende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture. Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelighed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde eller istandsættelse eller leje af universitetets lokaler. Hvordan søger man? Ansøgningsproceduren er, at man skriver til FU-Panum Universitetsbogladen Blegdamsvej København N -eller skriver en til os på adressen og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen eller Forretningsudvalget for Panumbogladen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: Astrid Kehlen, Institute of Medical Immunology, Martin Luther University, Halle- Wittenberg: Role of aminopeptidase N (APN)/CD13 in cell-cell contact and signal transduction Linda H. Shapiro, St. Jude Children s Research Hospital, Memphis : Involvement of CD13 in angiogenesis Coffee break Jens Juul Holst, Institute of Medical Physiology, University of Copenhagen: Dipeptidyl peptidase IV as a regulator of insulin secretion Leif Lund, Rigshospitalet, Copenhagen: Roles of matrix degrading proteases in wound healing General discussion Abstracts see BioZoom vol. 4, no. 2 and The Symposium is generously sponsored by Novo Nordisk and the Danish Cancer Society 1) Hvem der søger - en studenterforening, en gruppe af studerende eller en enkeltperson 2) Hvad slags projekt der søges støtte til - startomkostninger for forening/sportsklub/andet, seminar, anskaffelser o.s.v. 3) Tidspunkt for arrangementet. 4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af bil, materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller andet. 5) Hvor mange studerende projektet vil komme til gode, både direkte og indirekte. 6) En kontaktperson med angivelse af navn, adresse og telefonnr. (og gerne ). 7) Om der er søgt støtte til projektet andre steder. Næste ansøgningsfrist er 1 juni 2001 Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige ansøgninger! På FU-Panums vegne Morten Bo

10 10 Basisgrupperne ÅBNINGSTIDER FOR UDLÅN I SOMMERPERIODEN: Vi holder sommerferie fra juni måned. I sommerferien vil Udlån have åbent på følgende dage: Juni: d 11 og d 18 Juli: d 9 August: d 6 På ovennævnte dage er åbningstiden som vanligt mellem 14 og 16 på Udlånskontoret (1.2.5). Du kan også ringe til os i åbningstiden på Alle ansøgninger skal afleveres i postkassen uden for kontoret eller på kontoret i åbningstiden. Ansøgninger vil kun blive behandlet på ovennævnte dage, så søg i god tid. God sommer Udlån JAGTTEGN EFTERÅRET 2001 Så arrangerer PAF s jagtafdeling atter jagttegnskursus for dig, som altid har ønsket sig at erhverve et jagttegn, eller gerne vil lære at skyde en habil lerdue! Kurset starter i September 2001 med seneste tilmelding 15. Juli Kurset vil indeholde gennemgang af våbenteknik og våbenhåndtering samt skydning til lerdue på skydebanen. Det teoretisk del bliver således selvstudie. Prisen bliver lidt under 1000 kr. (Inkl. Prøvegebyr). Tilmelding kan ske på Yderligere oplysninger kan fås på tlf (før 15 juni!) Venlig hilsen Christian Skovgaard Nielsen (PAF, Næstformand) Til pigerne Til drengene Debat DETTE ER MINE DYRT KØBTE ERFARINGER SOM MEDICINSTUDERENDE Vil du ikke godt gøre mig den tjeneste at bruge et par minutter på at læse nedenstående ( også selvom alt kører på skinner lige nu) Jeg er en såkaldt succesfuld medicinstuderende på slutningen af studiet, hvor alt udadtil kørte på skinner, indtil jeg i efteråret brændte sammen efter i mange år at have presset mig selv maximalt. Jeg røg helt ned med nakken med en depression, hvor alt var fuldstændigt ligegyldigt og jeg knap kunne finde ud af at tælle til 2. Det var mildest talt en meget ubehagelig periode, så jeg vil derfor håbe, at dette indlæg i hvert tilfælde kan hjælpe nogen til at stoppe op og revidere deres vaner, inden det er for sent. Jeg havde aldrig troet, at jeg kunne bukke under, men det, at jeg var stærk, betød blot, at jeg kunne køre mig selv længere ud. Grunden til, at jeg skriver det her er også, at jeg er blevet temmelig chokeret over, hvor mange medicinstuderende, der har problemer, når jeg nu selv er blevet mere opmærksom. Da vi var i klinik på psykiatrisk afdeling sagde de jo godt nok, at der var ret mange stud. med. er, der måtte forbi psykiatrisk skadestue, men det var ikke nogen, jeg havde hørt om, for det er jo tabu og tys-tys, når vi ikke fremstår så succesfulde som overhovedet muligt i andres øjne. Hvorfor er vi som medicinstuderende så stolte og higende efter andres anerkendelse, at vi ikke tør sige, når det ikke går så godt? Hvorfor ikke stoppe op, inden det går helt galt? Problemet fortsætter jo også, når vi bliver læger. (Skræmmende)! Hvad er det for et skuespil, vi kører for hinanden som stud. med er, at alt bare kører supergodt hele tiden. Hvorfor ikke bare erkende, at det at være stud. med er er vanvittigt hårdt, men samtidig også vildt spændende. Hvorfor er det så hårdt? For det først er det selvfølgelig store mængder stof ( det er jo studiepolitisk debat, om det kan nedsættes, men det holder jeg mig fra her). For det andet stiller vi krav til os selv om at kunne stoffet ekstremt godt, det er dels p.g.a vores ansvarlighed for ikke at lave ulykker og helst redde liv og dels p.g.a de ydre krav, vi føler, andre stiller os. Ansvarligheden er jo sund nok, så længe den ikke er overdreven. Så vi naturligvis kan de akutte ting på fingrene, men kan leve med ikke at kunne remse alle detaljer op på vers. Min pointe er blot, at de ydre krav, altså opfattelsen af, at andre bedre kan li os og ser mere op til os, hvis vi fagligt klarer os supergodt med et smil, kun foregår oppe i hovedet på os selv. Jeg har i hvert fald oplevet, at min familie og mine venner synes, at jeg er mindst ligeså succesfuld og rar at være sammen med, selvom jeg f.eks nu har taget et halvt år fri. Prøv at tænke over, hvor de krav du stiller til dig selv kommer fra? Hvorfor bliver man siddende de sidste timer ud over smertegrænsen på læsesalen, selvom al studieteknisk erfaring siger, at man intet får ud af det (ahr, måske et lille siddesår, hvis man er heldig). Jeg troede som sagt, at mine forældre (og omgangskreds) blev stolte og syntes, jeg var god, hvis jeg klarede mig godt fagligt. Men alle omkring én ønsker egentlig bare, at man har det så godt som muligt, hvad end man nu laver. Ved at indse det, kan man gøre studiet mindre hårdt og mere lystpræget, hvis man ikke læser ud over smertegrænsen hver dag, bare fordi andre gør det. Stol dog på din krops signaler, når den signalerer, at den ikke kan kapere mere, så er der nok noget om det og det er ikke blot et spørgsmål om for lavt serumkoffein. Jeg skulle åbenbart helt ned med nakken, før jeg kunne indse, at det er okay at forkæle sig selv (bruge tid med venner, friweekend med kæresten etc. med god samvittighed), selvom man er medicinstuderende.

11 Flere nybagte mødre siger, at de aldrig har klaret sig så godt fagligt som nu, fordi de nu prioriterer anderledes og tager det hele lidt mere afslappet. Hvorfor kan vi andre ikke lære af deres erfaringer, som siger, at det ikke er antallet af timer foran bøgerne, der er afgørende og at man har det bedre, hvis man tager det hele lidt mere afslappet???? (Jeg ved godt at mødre og fædre gør det af tidsnød, men det er stadig tankevækkende, at vi andre ikke fatter noget af det.) Egentlig er det jo et tidstypisk samfundstendens at slide i det, hvilket kunne læses i et nyligt tema om stress i Politiken. Her skrev psykiatrisk overlæge Jes Gerlach bl.a: vi bliver via vores opdragelse indkodet en slags perfektionisme - en ambition om at være værdifulde i kraft af det vi yder. Vi svinger en indre pisk over nakken - vi sætter højest her i livet at demonstrere overfor vores omgivelser, hvor værdifulde vi er. Dét bliver vi stressede og syge af. Og det gælder jo ikke mindst medicinstuderende. Endvidere blev det flere gange pointeret, at langtidsstress (overdosis cortisol på hippocampus) kan forårsage depression samt en lang række somatiske sygdomme. Det kan godt være, at det lyder som en stor omgang lommefilosofi (det er det selvfølgelig også delvist), men jeg synes, det er sindssygt, at vi kører os selv så overdrevet hårdt, at en forholdsvis stor del af os går ned med flaget med depressioner, angstanfald, uendelig lavt selvværd osv. Så vigtigt må et studie ikke være. Det skal kunne lade sig gøre selv at have et liv og stadig kunne komme ud og redde de liv, vi så gerne vil redde. Amen!! Artiklen her stammer fra medicinernes ugemagasin i Århus Jeg tænkte, at vi midt i eksamenstiden godt kunne stoppe op et øjeblik og bruge en tanke på dette lille budskab, som i mine øjne er værd at reflektere over - lige meget hvor travlt vi har Helle Petri, 4. Semester. SKAL DER KLOVNES PÅ EN KRÆFTAFDELING? -ET UDDRAG FRA EN ETIKKONFERENCE Fra den 30. juli til den 5. august år 2000 afholdtes den fjerde årlige Ethical Student Conference på Odder Højskole nær Århus. Deltagerne var ca. 50 medicinstuderende fra hele verden. Arrangørerne af konference er IMCC i Århus. I Københavns Kredsforenings Repræsentantskab, FADL, er der en tradition for at have mindst en observatør med. I år 2000 blev det mig. Jeg vil her referere lidt fra konferencen, og håber andre har lyst til at deltage i år. Jeg var den eneste fra København. Der var to fra Japan og to fra Australien! Den første dag, som var en introduktion til medicinsk etik, blev efter to teoretiske forelæsninger, fulgt af to lidt mere konkrete. Den første var af en svensk læge og forfatter ved navn Pia Delson, der med små digte ville have os til at tænke og diskutere mere over den måde vi opfatter det daglige arbejde med patienter. Her er 2 eksempler på de digte hun præsenterede. The patient sees her body as totally unique We have seen a thousand almost the same She goes on and on, my questions ring unheard I think of other things Send for her blood tests Suddenly I realise she is indifferent to me Budskaberne her er ikke til at tage fejl af, og jeg ved, at de virker klichéagtige og banale. Men set i lyset af den stigning i antallet af patientklager, der specielt går på lægens holdning, og konstateringen af, at der sker mange fejl i de dagligdags rutiner, som samtidig ikke bliver anmeldt, er det måske på tide, at vi begynder at tænke mere etisk over, hvad vi kommer til at lave i det daglige arbejde. Overskriften for den anden dag var etik og humor. Den første forelæser var Ole Riis Knudsen, læge og medlem af Nordisk Selskab for Medicinsk Humor. ORK brugte sin forelæsning på at fortælle, at vi læger ikke skal være bange for at bruge humor i hverdagen, så længe det foregår med naturlig omtanke. Han argumenterede desuden for, at det at have det sjovt og grine har en helbredende virkning på patienternes sygdom. Bl.a. skulle immunsystemet styrkes, sårheling fremmes og smerter formindskes. Desuden skulle humoren fremme et godt konsultationsforløb og nedsætte risikoen for udbrændthed blandt læger! Jeg har ikke den fornødne viden til at stille spørgsmålstegn ved om humor virker som ORK beskriver, men umiddelbart synes jeg det virker plausibelt. Men han manglede ifølge min mening at fremlægge nogle etiske overvejelser om humor på hospitaler f.eks. på en kræftafdeling. Desuden manglede der en invitation til de udenlandske studerende, der som sagt kom fra hele verden og som måske har en helt anden tilgang til humor og humør på hospitaler og i sygdomssammenhæng. Dette tror jeg kunne have medført nogle interessante indlæg. Det samme gjorde sig gældene for det efterfølgende oplæg om clown nursing eller bare gøgl om man vil. Hvad ville de sige til, at der blev klovnet på en børneafdeling i deres land? Konferencens tredje dag handlede om etik og menneskerettigheder. Disse famøse menneskerettigheder! Hvad er de i forhold til lægeligt arbejde og de etiske grundprincipper vi arbejder under i den vestlige verden, og hvorvidt kan vi overhovedet nedskrive et menneskes rettigheder uanset kultur og religion? Dette var nogle af de spørgsmål, der kom op i løbet af dagen. Den blev domineret af forelæsninger holdt af Prof. David C. Thomasma fra USA, og Prof. i Filosofi, Uffe Juul Jensen. 11 De pegede bl.a. på at det kan få konsekvenser, hvis man udbreder vores fortolkning af menneskets rettigheder til uvidende personer fra et meget religiøst eller isoleret samfund, udfra devisen om at al oplysning er godt i promoveringen af menneskerettigheder! Det kan få den konsekvens, at man nedsætter menneskers egen opfattelse af deres liv, der falder kraftigt i værdi, uden at de reelt har nogen mulighed for at gøre noget ved det. Den fjerde dag om etiske dilemmaer psykiatrien undlader jeg at fortælle om pga. MOK s grænser for indlægs længde. Den sidste dag omhandlede etik i fremtiden og indeholdt blandt andet et meget interessant indlæg fra Dr Aidan Macfarlane, fra England. Han præsenterede blandt andet en meget vigtig problemstilling i forhold til etiske spørgsmål. Hvordan skal processen være ved etiske beslutninger og hvordan skal vægtningen være, mellem læge, patient og folkestyret/ samfundet som hele, i denne. Hvilken betydning skal lovgivning have for hvad der skal ske i hver enkelt sygdomstilfælde? Disse spørgsmål var den perfekte afslutningen på et virkeligt godt fagligt program, der dog manglede flere muligheder for at høre, hvordan deltagernes lande ser på ovenstående problemstillinger. Ud over det faglige skal det siges, at der var et godt og veltilrettelagt socialt program. Som uerfaren i etiske diskussioner konkluderede jeg følgende af konferencen. Selvom der findes meget få absolutte svar i etiske diskussioner, findes der stadig gode og dårlige argumenter. Vi skal derfor ikke undlade at diskutere etiske spørgsmål, men sørge for at vi som læger kan diskutere på et højt niveau og samtidig gøre os selv bevidste om baggrunden for vores argumenter og etiske handlinger. Jeg mener IMCC s internationale etiske konference bidrager til dette og bør derfor bakkes op om. Vi skal som læger desuden også være oplyst om menneskerettighederne, så vi ved hvad den vestlige verden har besluttet er godt og rigtigt. Desuden tage stilling til, om det skal være den absolutte sandhed, eller om vi som læger kan bøje rettigheder som vi føler er etisk rigtigt i en situation, og ikke mindst så vi ved hvornår vi bryder dem. Sidst men ikke mindst, skal vi tage stilling til, hvem der skal udlægge de etiske retningslinjer, som vi skal arbejde efter som læger. Specielt når man tænker på alle de etiske spørgsmål, der vil blive ved med at komme i fremtiden som følge af nye behandlingsformer og forskningsmuligheder. Læs om årets etiske konference på www imcc dk/aarhus/esc og på plakater på Panum God fornøjelse Rasmus Hesselfeldt

12 12 holder fredag den 1. juni kl. 18 i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148 Vi satser på godt vejr, så vi kan indlede festen i kirkens smukke gård. Kodeordene vil være grillmad, sommerkjoler, blå himmel, solbriller, korte bukser, kølige drinks, fællessang Pris for deltagelse er kr. 50,- Billetter kan købes på Panum lokale eller i døren. Festen holdes i et samarbejde mellem studenterpræsten på Nat og Sund og studentermenigheden ved Trinitatis Kirke Vel mødt og venlig hilsen Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Efteråret i Filmklubben

Efteråret i Filmklubben Nr. III 19. sept 34. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Efteråret i Filmklubben Foruden filmklubbens almindelige filmaftener om torsdagen præsenteres

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang

Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang Nr. XXVI 9. maj 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXV 1 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift NU MED BAND! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XXIX 28. maj 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

FADL s General Forsamling

FADL s General Forsamling Nr. III 15. sept. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift FADL s General Forsamling Kom for at opleve Berygtet Beretning Ultimativ Underholdning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XI 18. nov 31-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XI 18. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr VII 25 oktober 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING Vagtbureauet gemmer guld i stakkevis! Nu 1000-vis af ubesatte vagter på opskrivningen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

OLETARER FOREN JER! Nr.XXV 28. apr. Årg. 31-1999

OLETARER FOREN JER! Nr.XXV 28. apr. Årg. 31-1999 Nr.XXV 28. apr Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 PROLET OLETARER FOREN JER! Grundet ringe tilmelding til FADLs 1. Maj arrangement, har FADLs Røde

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXVII 10. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

MOK-redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

MOK-redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Nr. XIII 1. dec. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK-redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Skal ses på tryk MOK-REDAKTIONENS

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXIX 26. maj 31-1999. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXIX 26. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XI 17. nov 30-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XI 17. nov Årg. K 30-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Nyt medlemstilbud til fadl medlemmer

Nyt medlemstilbud til fadl medlemmer Nr. XVIII 5. marts 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Får du takykardi når du tænker på ord som Romano-Wards syndrom, Long-Ganong-Levine

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere