Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018"

Transkript

1 Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Budget 2018 og overslagsårene Udarbejdet af Økonomi Tiltrådt af Direktionen d. Godkendt af Økonomiudvalget d.

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Økonomisk politik Budgetlægning 2018 og overslagsårene Plan- og Budgetgrundlag Økonomiske rammer Pris- og lønskøn Det brugerfinansierede område Anlægsbudgettet Renter, balanceforskydninger og finansiering Målstyring Budgetseminarer Høringsprocedurer Samlet tidsplan Tidsplan for udvalgs- og byrådsbehandlinger af budget Bilag: Skemamateriale

3 1 Indledning Budgetvejledningen giver overblik over den samlede budgetproces i Holstebro Kommune. Den indeholder en beskrivelse af den samlede proces fra forelæggelsen af Plan- og Budgetgrundlag i marts til budgetvedtagelsen i oktober måned. Budgetlægningen i Holstebro Kommune foregår i et samarbejde mellem politikere og administration. I processen er det væsentligt, at der på administrativt plan etableres et tæt samarbejde mellem Økonomi og økonomifunktionerne i fagforvaltningerne. Samarbejdet foregår ved daglig dialog og ved mødevirksomhed i en tværgående Budget- og Regnskabsgruppe. Kommunens ansatte inddrages gennem MED organisationen, hvor budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold løbende drøftes. Der er tilrettelagt en høringsprocedure op til budgetvedtagelsen. Spørgsmål om budgetvejledningen og budgetprocessen kan stilles til Økonomi. 3

4 2 Økonomisk politik Økonomisk politik Byrådet har med virkning fra budgetår 2017 vedtaget en økonomisk politik for Holstebro Kommune. Mål for driftsbudgettet Serviceudgifterne budgetteres inden for servicerammen aftalt mellem KL og regeringen Den ordinære driftsvirksomhed skal udvise et overskud som kan dække nettoanlægsudgifter, indskud i Landsbyggefonden m.v. og som er medvirkende til opfyldelse af mål for kassebeholdningen. Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau Der skal i det samlede budget være råderum til et netto anlægsbudget excl. jordforsyning og ældreboliger på 100 mio. kr. Investeringer i IT-udstyr, biler og teknisk materiel kan med henblik på en udjævning af udgifterne over flere år leasingfinansieres. Mål for beskatningsniveau Skatterne i Holstebro Kommune må ikke stige ud over hvad der er plads til i aftalen mellem regeringen og KL. Mål for finansiel styring Som udgangspunkt udnyttes lånerammen fuldt ud. Den langfristede gæld pr. borger excl. ældreboliglån skal ligge under landsgennemsnittet. Låneoptagelse kan foretages i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering af de specifikke anlægsprojekter. Det gælder oftest låneoptagelse som følge af aftalen mellem regeringen og KL (Eks. låneoptagelse til anlægsopgaver på folkeskoleområdet). Holstebro Kommune udarbejder retningslinjer for aktiv styring af kommunens gældsportefølje med henblik på opnåelse af lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko. Mål for gælden Kommunens gæld optages som udgangspunkt som 25 årige lån. Mål for kassebeholdningen Den likvide beholdning skal være minimum 130 mio. kr. målt efter kassekreditreglen. Målet er, at kommunens balance ikke er negativ over den 4-årige budgetperiode. Holstebro Kommune udarbejder, med henblik på opnåelse af bedst muligt afkast/forrentning, retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet, deponerede midler m.v. 4

5 3 Budgetlægning 2018 og overslagsårene Budgetlægningen for er overordnet inddelt i følgende faser: Udarbejdelse af Plan- og Budgetgrundlag Udarbejdelse af økonomiske rammer Udarbejdelse af konkret indhold i rammerne, dvs. regulerede budgetbeløb og budgetforudsætninger mv. til Budgetbemærkninger Udarbejdelse af forslag til aktivitetsændringer og anlæg. Tværgående prioritering af budgetforslagets enkeltelementer i forhold til det økonomiske råderum. 3.1 Plan- og Budgetgrundlag Formålet med publikationen er at skabe et kvalificeret planlægningsmæssigt udgangspunkt for budgetprocessen. Det er fagområdernes redegørelser for de overordnede udviklingslinjer, som de anser for væsentlige i forhold til den kommende budgetproces. Fokus er på udpegning af nøgleområder for det kommende budgetarbejde og ikke detaljerede sammentællinger af budgetbeløb. I februar 2017 skal fagudvalgene behandle deres bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget Plan- og Budgetgrundlaget skal indeholde en overordnet beskrivelse af de enkelte fagområders ressourcebehov og ressourceanvendelse for perioden. Denne beskrivelse skal ligge til grund for Byrådets budgetdrøftelser. Den overordnede ramme for Plan- og Budgetgrundlaget er budgetoverholdelse. Bidragene skal i øvrigt holde sig indenfor følgende: - Udgangspunktet er Budget 2017 og overslagsårene. - Udfordringer i Budget 2018 og overslagsårene - Ændringer i demografi og konsekvenserne af ændringerne beskrives i ord. - Ændringer i lovgivning og konsekvenser heraf beskrives i ord (i henhold til lovog cirkulæreprogrammet). - Øvrige ændringer til budgetlægningen Alle ændringer skal være udgiftsneutrale. - Planlagte anlægsinvesteringer beskrives. Direktionen udarbejder forslag til Plan- og Budgetgrundlag. Fagudvalgene behandler og godkender deres bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget. Herefter samles bidragene af Økonomi og direktionen udarbejder det samlede Plan- og Budgetgrundlag. På Byrådets forårsseminar præsenterer formændene de enkelte udvalgs Plan- og Budgetgrundlag. Fagudvalgene sikrer den nødvendige sammenhæng, således at de emner der tages op i præsentationen også fremgår af Plan- og Budgetgrundlaget. 3.2 Økonomiske rammer Byrådet afholder seminar den marts På seminaret drøftes Plan- og Budgetgrundlaget og det foreløbige regnskab for Byrådet drøfter også anlægsrammens størrelse. 5

6 Direktionen udarbejder forslag til foreløbige driftsrammer og foreløbig anlægsramme for budget 2018 og overslagsårene Forslaget til driftsrammer og anlægsramme forelægges Økonomiudvalget til godkendelse den 19. april Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget for 2017 og korrigeres for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden budgetvedtagelsen. Når konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, forventningerne til overførselsudgifterne (førtidspensioner mv.) og statstilskud foreligger i juni måned, korrigeres rammerne herfor. Det kan eventuelt i løbet af budgetprocessen blive nødvendigt at etablere et råderum for at skabe muligheder for at foretage tværgående prioritering. Efter Direktionens forslag til foreløbige rammer er godkendt af Økonomiudvalget arbejder fagforvaltningerne og fagudvalgene med rammernes konkrete indhold. Fagudvalgene indsender budgetbidrag i form af budgettal til Økonomi senest den 2. juni Budgetbidraget opdeles i følgende kategorier: Budgetændringer inden for budgetrammen Forslag til budgetudvidelser udenfor rammen Forslag til budgetreduktioner Nye/ændrede anlægsprojekter Budgetbidraget indberettes til Økonomi i form af skemamateriale, som fremgår af bilag 5 i denne budgetvejledning. Forvaltningerne indsender budgetbidrag i form af budgetbemærkninger til Økonomi senest den 4. september 2016, så materialet kan indgå i Byrådets 1. behandling af budgettet den 19. september Budgetbemærkningerne indeholder fagudvalgets bidrag til Budgetbemærkninger 2018, hvori der for eksempel indgår oplysninger som: beskrivelse af fagudvalgets prioriteringer i budgetlægningen både på det generelle plan, men også på det enkelte politikområde udgiftsbehovet, hvor mange brugere / modtagere af en given ydelse og til hvilken pris/udgift hvor mange sager (f.eks. miljøtilsyn, byggesager, ekspeditioner i borgerservice mv.) og til hvilken pris/udgift hvilke administrative opgaver skal løses, hvilke personaleressourcer kræves og til hvilken pris/udgift ny lovgivning etc. I budgetlægningsfasen kan der være behov for løbende, teknisk justering af budgetrammerne mellem de enkelte driftsområder. Denne justering sker på baggrund af dokumenterede ændringer i budgetforudsætningerne og i samarbejde mellem fagforvaltningerne og Økonomi. 6

7 3.3 Pris- og lønskøn Rammerne udarbejdes i 2017 priser. Prisfremskrivningen sker på basis af KL s skøn for pris- og lønudviklingen som udmeldes i juni. Rådighedsbeløb på investeringsoversigten prisreguleres i lighed med driftsbudgettet. 3.4 Det brugerfinansierede område De brugerfinansierede områder bliver ikke tildelt en økonomisk ramme. Teknik og Miljø udarbejder budgetforslag for drift og anlæg, som fremsendes til budgetseminaret i august måned. 3.5 Anlægsbudgettet Fagudvalgene udarbejder med afsæt i den gældende investeringsoversigt et forslag til anlægsbudget. Forslaget fra hvert fagudvalg indeholder følgende: Forslag til anlægsbudget for perioden Forslag til anlægsbudget for perioden (Perspektivperiode) Forslagene afleveres samtidig med fagudvalgenes driftsbudgetter den 2. juni Det er en forudsætning for optagelse af beløb på investeringsoversigten, at der er udarbejdet driftsmæssige konsekvenser af investeringen. Som udgangspunkt indarbejdes eventuel afledt drift i året efter anlægsarbejdets afslutning. På Direktionens budgetseminar august udarbejdes forslag til flerårigt anlægsbudget. 3.6 Renter, balanceforskydninger og finansiering Skatteindtægter og generelle tilskud budgetteres på baggrund af regeringens og KL s forventninger og udmeldinger og med skyldig hensyntagen til afvigelser, der kan forudses med baggrund i lokale forhold. Renter og afdrag budgetteres med baggrund i kendte formue- og gældsforhold. Der indarbejdes tillige konsekvenser af lånoptagelse, således at renter og afdrag fra budgetteret låneoptagelse medtages i året efter lånoptagelsen. Indskud i Landsbyggefonden budgetteres med udgangspunkt i den løbende boligplanlægning. 3.7 Målstyring Ifølge Holstebro Kommunes bevillingsregler skal Holstebro Kommunes institutioner, skoler og administrative afdelinger mv. styres efter principperne for mål- og rammestyring. Det er op til det enkelte fagudvalg at formulere de mål, der skal styres efter. 7

8 4 Budgetseminarer Der afholdes 2 budgetseminarer i Den marts 2017 afholder Byrådet temadage, hvor den økonomiske situation og Plan- og Budgetgrundlag præsenteres. Andet budgetseminar afholder Byrådet den august Høringsprocedurer I forbindelse med budgetlægningen foretages der høring af relevante parter. Det drejer sig primært om skolebestyrelser, forældrebestyrelser i daginstitutioner, Holstebro Ældreråd, Holstebro Handicapråd, faglige organisationer mv. Konkrete besparelser sendes i høring i den relevante institution eller afdeling. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes løbende i MED organisationen. Kultur og Sundhed sender det samlede materiale til høring i Holstebro Ældreråd og budgettet for driftsområdet Folkeoplysning og Idræt til høring i Holstebro Idrætsråd. Social og Arbejdsmarked sender det samlede materiale i høring i Holstebro Handicapråd og Udsatterådet. Børn & Unge sender budget for folkeskoler til høring i skolebestyrelser og budget for dagtilbud til høring i institutionsbestyrelser. Herudover sendes materialet til høring i Fælles MED, FTR, FOA, BUPL og DLF. Høringsmaterialet klargøres, så det kan udsendes den 28. august 2017 i forlængelse af Byrådets budgetseminar. Høringssvarene skal være afgivet og sendt til Økonomi senest den 4. september kl. 9, så de kan indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget. Økonomi sender alle indkomne høringssvar samlet til hele Byrådet. Forvaltningerne laver selv sagsfremstillinger til behandling af høringssvar for fagudvalgene. 8

9 6 Samlet tidsplan Budgetlægning 2018 og overslagsårene Dato Behandlinger mv. Administrativ proces dec. Direktionen behandler forslag til tidsplan og budgetvejledning dec. Økonomiudvalget behandler forslag til budgetvejledning jan. Forvaltningerne afleverer bidrag til Plan- og Budgetgrundlaget til Økonomi 24. jan. Direktionen behandler udkast til Plan- og Budgetgrundlag 9. feb. Hoved-MED holder møde, budgetvejledning 2018 til orientering. 6. feb.-3. Fagudvalgene behandler Plan- og mar. Budgetgrundlag 22. feb. Direktionen behandler program for Byrådets marts seminar 1. mar. Økonomiudvalget drøfter udkast til Plan- og Budgetgrundlaget og godkender program for Byrådets marts seminar d marts Byrådet afholder seminar. Hovedmar. MED deltager d. 23. marts. 30. mar. Direktionen udarbejder forslag til foreløbige driftsrammer for budget 2018 og overslagsårene apr. Økonomiudvalget godkender foreløbige driftsrammer for budget 2018 og overslagsårene apr. Hoved-MED holder møde. 1. maj-1. Fagudvalgene udarbejder forslag til juni drifts- og anlægsbudgetter 16. maj Direktionen drøfter status på budgetlægning 2. jun. Fagudvalgene indsender forslag til drifts- og anlægsbudget til Økonomi 27. jun. Direktionen modtager status på budgetlægningen. Direktionen orienteres om indholdet af aftalen om kommunernes økonomi for jun. Økonomiudvalget orienteres om indholdet af aftalen om kommunernes økonomi for

10 Juli-august Råderumsberegninger/prioriteringsforslag Analyse og indarbejdning af aftalen mellem regeringen og KL Skatteindtægter og bloktilskud 4. august Frist for Lov- og cirkulæreprogram inkl. kontonummer aug. Direktionen afholder budgetseminar. Forslag til ændringer i driftsrammer og flerårigt anlægsbudget udarbejdes. Direktionen drøfter forslag til program for byrådets budgetseminar. 16. aug. Økonomiudvalget drøfter budgetsituationen og forslag om rammeændringer og behandler direktionens forslag til program for Byrådets budgetseminar Byrådet afholder budgetseminar. aug. Hoved-MED deltager d. 24. august 30. aug.- Fagudvalgene behandler resultat af 8. sep. budgetseminar. 28. aug. Høringsmateriale udsendes til høringsberettigede parter 4. sep. Forvaltningerne indsender forslag til budgetbemærkninger og takster til 1. behandling til Økonomi 1. sep. Frist for indsendelse af høringssvar kl Alle forvaltninger videresender kopi eller resumé af alle høringssvar til Økonomi 13. sep. Økonomiudvalget behandler forslag til 1. behandling af budget sep. Byrådet har 1. behandling af budget sep. Frist for indsendelse af ændringer til budgetbemærkninger og takster til 2. behandling til Økonomi 3. okt. Tidsfrist for indlevering af ændringsforslag til budget kl okt. Økonomiudvalget orienteres om eventuelle ændringsforslag til budget og har 2. behandling af budget okt. Byrådet har 2. behandling af budget okt. Frist for sidste budgetomplaceringer inden indberetning til Social- og In- 10

11 denrigsministeriet 27. okt. Fagforvaltningerne afleverer endelige budgetbemærkninger og takster til Økonomi 9. nov. Direktionen evaluerer budgetprocessen 13. dec. Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen Dec. De to budgetbind vil være tilgængelige på i december. 11

12 7 Tidsplan for udvalgs- og byrådsbehandlinger af budget dec Økonomiudvalget behandler forslag til budgetvejledning 6. feb.- 3. mar Fagudvalgene behandler Plan- og Budgetgrundlag 15. mar Økonomiudvalget drøfter udkast til Plan- og Budgetgrundlaget og godkender program for Byrådets marts seminar d. 31. marts 1. april mar Byrådet afholder seminar 19. apr Økonomiudvalget godkender foreløbige driftsrammer for budget 2018 og overslagsårene maj maj Fagudvalgene udarbejder forslag til drifts- og anlægsbudgetter 28. jun Økonomiudvalget orienteres om indholdet af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED 16. aug aug aug.- 8. sep sep Økonomiudvalget drøfter budgetsituationen og forslag om rammeændringer og behandler direktionens forslag til program for Byrådets budgetseminar Byrådet afholder budgetseminar. Hoved-MED deltager d. 24. august Fagudvalgene behandler resultat af budgetseminar. Økonomiudvalget behandler forslag til 1. behandling af budget sep Byrådet har 1. behandling af budget okt Tidsfrist for indlevering af ændringsforslag til budget kl okt Økonomiudvalget orienteres om eventuelle ændringsforslag til budget og har 2. behandling af budget okt Byrådet har 2. behandling af budget nov Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen Dec. De to budgetbind vil være tilgængelige på i december. 12

13 8 Bilag: Skemamateriale Følgende skemamateriale indgår i bilaget: Vejledning til skema om forslag til budgetændringer inden for budgetrammen, budgetudvidelser og reduktioner samt anlægsbudget Skema til forslag til budgetændringer inden for budgetrammen Skema til budgetudvidelser uden for budgetrammen Skema til budgetreduktioner Skema til nyt/ændret anlægsprojekt Skemaer og vejledninger (Budgetvejledning 2018) findes i SBSYS på sagsnummer Ø

14 Vejledning til budgetskemaer Forslag til budgetændringer inden for budgetrammen Skemaet skal anvendes til at synliggøre budgetreguleringer med henblik på at overholde driftsrammen, som Økonomiudvalget har udmeldt til hvert fagudvalg, ligesom skemaet anvendes ved justeringer mellem opgaveområder inden for driftsrammen. Skema for Økonomiudvalgets område er vist som eksempel. Skemaet skal derfor anvendes i følgende situationer: 1. Til angivelse af reduktioner, der skal bringe budgetoplæggets (ØSIndsigt-oplægget) nettoudgifter på niveau med den udmeldte driftsramme. 2. Ved flytning af budgetbeløb mellem et udvalgs forskellige driftsområder (f.eks. flytning af beløb mellem Politisk Virksomhed og Administration og Udvikling) Flytning af budgetbeløb mellem konti inden for samme funktion 3. niveau skal som udgangspunkt ikke registreres i skemaet, idet sådanne budgetjusteringer ligger inden for samme opgaveområde. Dog kan det være relevant/nødvendigt at synliggøre ændringer inden for samme funktion, hvis der foreslås væsentlige indholdsmæssige ændringer i opgavestrukturen. Skemaet skal ikke anvendes til beskrivelse af forslagene til driftsudvidelser og driftsreduktioner i forhold til driftsrammen. Til dette formål anvendes de efterfølgende skemaer. Serviceudgifter og overførselsudgifter Økonomiudvalgets udmeldte driftsramme omfatter kun serviceudgifter, medens overførsler indtil videre budgetteres på det niveau, som er indlagt i ØSIndsigt-budgetoplægget. Driftsrammen under Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Børn og Unge, Teknisk udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget omfatter dog både serviceudgifter og overførsler, da det ikke synes hensigtsmæssigt at arbejde med et skema for hvert område. Vær dog under budgetarbejdet opmærksom på, at serviceudgiftsrammen ikke må øges ved at flytte beløb fra overførsler. Årsagen hertil er sanktionsmekanismen overfor kommunerne, der medfører, at en overskridelse af servicerammen, vil udløse et tilbagebetalingskrav til staten på 60 % af overskridelsen samt en kollektiv forpligtelse mellem kommunerne til tilbagebetaling af de resterende 40 %. Skemaet er indrettet, så det er muligt at holde budgetændringer på serviceudgifter adskilt fra ændringer på overførsler. Budgetrammen er således overholdt, når totalen: udvalgets samlede forslag til driftsbudget ikke overstiger Udvalgets driftsramme , og når der ikke er flyttet udgifter fra overførsler til serviceudgifter. Budgetudvidelser og reduktioner i budget Forslag om reduktioner og udvidelser i driftsbudgettet beskrives i de respektive skemaer. 14

15 Nye/ændrede anlægsprojekter Skemaet anvendes til: Beskrivelse af forslag til nye anlægsprojekter, som ikke er indeholdt i det eksisterende flerårige anlægsbudget Forslag til ændringer af projekter i det eksisterende flerårige anlægsbudget Evt. forslag til projekter, der skal udgå af det eksisterende flerårige anlægsbudget. Aflevering til Økonomi Forslag om budgetændringer indenfor rammen, budgetudvidelser og -reduktioner samt anlægsbudget udvalgsbehandles, og de udfyldte skemaer afleveres til Økonomi senest 2. juni

16 Budget Oversigt over budgetændringer - Drift ID.nr. Økonomiudvalget Reduktion Udmøntning i alt Ramme efter rammeudmelding Administration og Udvikling Driftsområder Politisk Virksomhed Budgetforslag - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 12 Administration og Udvikling Budgetforslag - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 14 Huslejeindtægter Budgetforslag - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% Økonomiudvalget Budgetforslag - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 16

17 Budget Budgetændring inden for rammen - Drift Udvalg: Id. nr/ Titel: Driftsområde: Nettobudget før ændringer: (i kr.) Budgetreduktion: (i kr.) Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører 17

18 Budget Budgetudvidelse uden for rammen - Drift Udvalg: Id. nr/ Titel: Driftsområde: Nettobudget før ændringer: (i kr.) Budgetreduktion: (i kr.) Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører 18

19 Budget Forslag til nyt/ændret anlægsprojekt i samt perspektivperioden Udvalg: Anlægsprojektets navn: Kontobetegnelse *) Evt. stednr. *) Funktion 3. niveau (eks Folkeskoler) Angivelse af projekttype (sæt kryds) Mindre ombygning Institutionsombygning/tilbygning < 500 m2 Institutionsbyggeri> 500 m2 Byggeri i EU-udbud Forventet projektstart (angiv årstal og 1. eller 2. halvår) Forventet projektafslutning (Beløb i kr.) Rådighedsbeløb afsat i budget Forslag til rådighedsbeløb i budget Projektets afledte driftsudgifter (Negative beløb = indtægter) Beskrivelse af det nye eller ændrede anlægsforslag, herunder evt. konsekvenser på andre opgaveområder 19

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere