TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64"

Transkript

1 TDC A/S Nørregade København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev af 18. januar 2008 redegør for, hvilke tiltag selskabet agter at iværksætte i relation til spørgsmålet om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens s brev til TDC af 18. januar 2008 blev fremsendt på baggrund af et møde mellem og TDC d. 15. januar På mødet præsenterede TDC selskabets intention om at kære fogedrettens kendelse af 11. januar 2008, hvor der blev nedlagt fogedforbud mod TDC s opsigelse af samlerabat, som beskrevet i TDC s brev af 4. december 2007 til, for så vidt angår TDC s PSTN-kunder med dobbeltanvendelse hvor bredbånd leveres af en anden udbyder end TDC. vurderede ved 77 udtalelse af 18. december 2007, at TDC s løsning beskrevet i brev af 4. december 2007, var i overensstemmelse med telelovens 64. TDC oplyser i brevet af 24. januar 2008, at TDC ikke agter at foretage sig yderligere overfor de PSTN-kunder, der får udbetalt samlerabatten baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, idet modellen hvor, TDC opsiger de kunder, der får udbetalt samlerabatten baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 på baggrund af fogedrettens nedlæggelse af forbud mod udsendelse af opsigelsesbrev, ikke har kunnet gennemføres. TDC henviser til TDC s brev af 4. december 2007, hvor selskabet præsenterede selskabets reviderede model for udbetaling af samlerabat. 20. februar 2008 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted Sagsbehandler Anders Lønvig Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/12 I brev af 4. december 2007 fastholdt TDC principielt sine i brev af 26. november 2007 anførte påstande og anbringender, såfremt en opsigelse som beskrevet i brev af 4. december 2007 ikke var lovlig. I lyset heraf må TDC s oplysning i brevet af 24. januar 2008 om, at TDC ikke agter at foretage sig yderligere over for de PSTN-kunder, der får udbetalt samlerabatten baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, forstås så- 1 Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

2 ledes, at TDC efter fogedrettens kendelse nu henholder sig til synspunkterne indeholdt i brevet af 26. november 2007 om lovligheden af den fortsatte udbetaling af rabat. På baggrund heraf vil i det følgende træffe afgørelse i forhold til TDC s påstande og anbringender i brev af 26. november Sagsfremstilling: Teleklagenævnet traf 9. oktober 2007 afgørelse om, at den videregivelse af oplysninger, der skete fra TDC Branchesalg til TDC Retail med henblik på udbetaling af samlerabat til PSTN-kunder, og hvor det fremgik, at kunden havde en xdsl-løsning hos en anden udbyder, var ulovlig. Som supplement til afgørelsen påbød Teleklagenævnet TDC at ophøre med udvekslingen af oplysninger. påbegyndte herefter et tilsyn med TDC s opfyldelse af påbuddet, samt TDC s efterlevelse af Teleklagenævnets afgørelse. fremsendte den 19. november 2007, på baggrund af en anmodning fra TDC af 31. oktober 2007 en vurdering i henhold til telelovens 77 af en af TDC præsenteret model til udbetaling af samlerabat. Vurderingen vedrørte lovligheden af den af TDC beskrevne model i forhold til telelovens 64, i lyset af Teleklagenævnets afgørelse og påbud. Side 2/12 Ved pressemeddelelse af 20. november 2007 offentliggjorde TDC selskabets løsningsmodel. Selskabet anførte blandt andet heri, at TDC s PSTN-kunder, der havde fået dobbelt anvendelse af linien i form af bredbånd leveret af en anden udbyder end TDC før 9. oktober 2007, ikke skulle foretage sig yderligere, idet samlerabatten ville fortsætte uændret. På baggrund af pressemeddelelsen sendte den 20. november 2007 et brev til TDC, hvori styrelsen oplyste, at opfattede en automatisk fortsættelse af samlerabat for TDC s PSTN-kunder med bredbånd fra en anden udbyder, som en fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. udtrykte endvidere i brevet styrelsens umiddelbare opfattelse, hvorefter en sådan fortsat anvendelse ville være i strid med Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 og dermed telelovens 64. På baggrund heraf fremsendte TDC et brev af 26. november 2007, hvor selskabet anfører sine påstande og anbringender i relation til spørgsmålet om fortsat anvendelse af oplysningerne. Overfor s brev af 20. november 2008 gør TDC i brevet af 26. november 2007 principalt gældende, at TDC s fortsatte udbetaling af samlerabat til eksisterende PSTN kunder med xdsl-aftaler hos tredjemand ikke er i strid med telelovens 64. Til støtte for TDC s principale påstand gør selskabet ved brev af 26. november 2007 gældende, at 1. er bundet af forhåndsbeskeden af 19. november 2007.

3 2. Telelovens 64 ikke omfatter TDC Retails anvendelse af oplysninger af oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat. 3. Telelovens 64 ikke hjemler indgreb i underliggende aftaleforhold. Subsidiært gør TDC gældende, at TDC ved ændring af vilkårene for samlerabat, kan lægge til grund for udbetaling af samlerabatten, at PSTN kunder, der ikke reagerer ved at opsige samlerabatten, har dobbeltanvendelse af deres telefonlinie og dermed bekræfter, at de fortsat ønsker samlerabat udbetalt. Ved brev af 31. januar 2008 fremsendte udkast til afgørelse til TDC med henblik på selskabets eventuelle bemærkninger. TDC fremkom ved brev af 7. februar 2008 med selskabets bemærkninger til ITog Telestyrelsens udkast til afgørelse, hvor TDC overordnet set fastholder selskabets påstande og anbringender som refereret ovenfor. TDC s supplerende bemærkninger i brev af 7. februar vil blive behandlet nedenfor umiddelbart efter ITog Telestyrelsens vurdering. 1) Bindende forhåndsbesked Side 3/12 I relation til punkt 1 anfører TDC, at ved brev af 19. november 2007 har afgivet en bindende forhåndsbesked i forhold til spørgsmålet om fortsat anvendelse af videregivne oplysninger. Til støtte herfor anfører TDC, at i kraft af sætningen Samlerabatten vil fortsætte, men kunden har pligt til at meddele, hvis grundlaget ophører i beskrivelsen af de faktiske forhold omkring den af TDC beskrevne model har inddraget spørgsmålet om den fortsatte anvendelse af videregivne oplysninger i styrelsens vurdering af den samlede model. udtalte i vurdering af 19. november 2007, at Sammenfattende er det på det foreliggende grundlag s vurdering, at den af TDC i brev af 31. oktober 2007 skitserede løsning, som uddybet i brev af 6. november 2007 kan gennemføres lovligt i relation til telelovens 64, idet det dog bemærkes, at kontrolordningen som beskrevet af TDC, jf. det ovenfor anførte vurderes at være i strid med nævnte bestemmelse. TDC anfører endvidere, at selskabet på baggrund af styrelsens vurdering den 20. november 2007 udsendte en pressemeddelelse, hvor TDC oplyste om modellen, og igangsatte ændring af abonnementsvilkår. TDC fastholder herefter, at ikke ved brev af 20. november 2007 kan ændre sin vurdering, idet der i forhold til den overfor beskrevne model ikke var sket ændringer i det faktuelle grundlag. 2) Telelovens 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat TDC anfører, at telelovens 64 efter ordlyden indeholder en fortrolighedsforpligtelse for udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester vedrørende oplysninger, som udbyderen får fra en anden udbyder i forbindelse med forhand-

4 linger om samtrafik, herunder et forbud mod videregivelse af samtrafikoplysninger til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. Teleklagenævnets afgørelse angår således ifølge TDC alene TDC Branchesalgs fremtidige håndtering og videregivelse af samtrafikoplysninger og ikke udbetalingen af samlerabat fra TDC Retail eller gensælgere på grundlag af allerede modtagne oplysninger. TDC Retails fortsatte udbetaling af samlerabat indebærer ifølge TDC ikke, at TDC Retail ikke behandler oplysningerne fortroligt, herunder at der sker en ny videregivelse af samtrafikoplysninger i strid med telelovens 64 fra TDC Reatil. TDC anfører endvidere, at kunden ifølge vilkårene for PSTN tjenesten har ret til samlerabatten, og at kunden ikke er beskyttelsesobjekt i henhold til 64. TDC konkluderer på denne baggrund, at der ikke er hjemmel til at udstrække telelovens 64 til TDC Retails anvendelse af oplysninger modtaget tidligere i strid med telelovens 64. Til støtte for TDC s subsidiære påstand om, at en passiv tilkendegivelse vil være tilstrækkeligt til indhentelse af lovlige oplysninger, gør selskabet gældende: Side 4/12 At der ikke gælder formkrav til indhentelse af oplysninger fra selskabets slutkunder i relation til telelovens 64, og TDC på baggrund heraf kan udsende en generel information, og lægge en manglende framelding til grund som kundens tilkendegivelse af, at kunden fortsat finder at være berettiget til samlerabat. 3) Telelovens 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold TDC anfører, at teleloven, samt dennes forarbejder ikke tager stilling til eventuelle virkninger af en overtrædelse af bestemmelsen i forhold til underliggende aftaleforhold baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. TDC fremhæver, at de underliggende aftaleforhold mellem TDC og den enkelte PSTN-kunde om samlerabat vil være ugyldige i det omfang, TDC ikke kan fortsætte udbetalingen af samlerabat baseret på ulovligt videregivne oplysninger. TDC anfører, at ugyldighed i retsforholdet til slutkunden vil udgøre et særdeles vidtgående indgreb, herunder navnlig under hensyntagen til, at slutkunden ikke er beskyttelsessubjekt i forhold til bestemmelsen i telelovens 64. Et sådant indgreb må efter TDC s opfattelse kræve en særdeles klar hjemmel, der ikke fremgår af teleloven, hvilket understøttes yderligere af at lovgiver netop har indføjet en bestemmelse om ugyldighed af underliggende retsforhold i konkurrenceloven. TDC anfører endvidere, at Teleklagenævnet i forbindelse med afgørelse af 9. oktober 2007, såfremt der eksisterede en sådan hjemmel burde have udstedt et påbud om ophør med anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, såfremt der havde været hjemmel hertil. Afslutningsvist anfører TDC, at et indgreb i det underliggende aftaleforhold vil være en unødig formalitet i forhold til slutbrugeren, idet denne fortsat vil være berettiget til samlerabat, og at aftalerne herom blot skal indgås på ny, hvilket ligeledes

5 gør sig gældende i forhold til de øvrige udbydere, der ikke bliver stillet anderledes uanset om samlerabatordningen havde været baseret på den reviderede procedure. Deres kunder ville i samme omfang som hidtil være berettiget til samlerabat. TDC s subsidiære påstand TDC gør gældende, at der i den situation, hvor det lægges til grund, at den fortsatte udbetaling af samlerabatten ikke kan opretholdes, fordi den er baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, og at oplysninger til brug for fortsat udbetaling af samlerabatten skal indhentes lovligt, ikke gælder særlige formkrav for indhentelsen af sådanne oplysninger. På denne baggrund finder TDC, at oplysningerne kan indhentes ved, at TDC overfor alle kunder udsender en generel information om ændringen af vilkårene for samlerabatordningen, og såfremt en kunde ikke meddeler, at grundlaget for den hidtidige samlerabat er ophørt, har kunden indirekte tilkendegivet, at kunden fortsat finder at være berettiget til samlerabat. Den fortsatte udbetaling af samlerabat er herefter baseret på kundens indirekte oplysninger om, at kunden finder at være berettiget til at modtage samlerabat. Side 5/12 Lovgrundlag: Telelovens 64 har følgende ordlyd: 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. Telelovens 76 har følgende ordlyd: 76. kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Stk. 2. fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som nævnt i 56, stk. 5, og 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af 1) 41, stk. 2, 56, stk. 1 og 2, 57, stk. 1 og 3, 58, stk. 1 og 2, 64, 72, stk. 2, 74, stk. 1 og 3, 76 a, 82, stk. 1 og 2, og 2) regler udstedt med hjemmel i 50, 56, stk. 3 og 4, 57, stk. 4 og 5, 58, stk. 3 og 4, og 82, stk. 3. Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. s afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

6 Telelovens 77 har følgende ordlyd: 77. Uanset bestemmelserne i 59, 65 og 67 kan parter omfattet af denne lovs afsnit IV til enhver tid anmode om en udtalelse om fortolkningen af reglerne i denne lovs afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. s udtalelse som nævnt i stk. 1 afgives så vidt muligt senest 1 måned efter, at har modtaget anmodningen. Stk. 3. s udtalelse udgør en forhåndsbesked om s juridiske fortolkning af de omhandlede bestemmelser, herunder om fortolkningen af disse sammenholdt med den eller de af den pågældende part forelagte faktuelle problemstillinger. Stk. 4. kan afvise at afgive en udtalelse som nævnt i stk. 1-3 i situationer, hvor det ikke er muligt at adskille regelanvendelsen fra en partstvist, hvor anvendelsen af den omhandlede bestemmelse kan være relevant. s vurdering Ad 1) Bindende forhåndsbesked skal indledningsvist erklære sig uenig i, at styrelsen i relation til TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har afgivet en bindende forhåndsbesked i henhold til telelovens 77. Side 6/12 Det ovenfor af TDC citerede afsnit fra s vurdering af 19. november 2007 angår alene de specifikt ovenfor det pågældende afsnit behandlede problemstillinger vedrørende henholdsvis TDC s påtænkte model for indhentelse af oplysninger på baggrund af kundeoplysninger, den skitserede model for tilrettelæggelsen af rabatter på engrosniveau samt den af TDC skitserede kontrolmekanisme. har således i vurderingen af 19. november 2007 ikke udtalt sig om lovligheden af TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 i relation til TDC s udbetaling af samlerabat. skal endvidere for en god ordens skyld henvise til hændelsesforløbet den 20. november 2007, hvor TDC kl fremsendte den pressemeddelelse selskabet agtede at offentliggøre samme dag til. Umiddelbart efter, at styrelsen havde modtaget TDC s pressemeddelelse kontaktede ved Jakob Willer TDC ved underdirektør Flemming Nørholm og gjorde TDC opmærksom på, at der måtte foreligge en misforståelse, hvis selskabet antog, at der med s udtalelse af 19. november 2007 var taget stilling til og vurderet, at en fortsat udbetaling af rabatter til de kunder, som havde bredbånd hos en anden udbyder end TDC, ville være lovlig, hvis den fortsatte udbetaling bygger på oplysninger udleveret i strid med telelovens 64. Senere samme dag fremsendte et brev til TDC, hvori styrelsen skriftligt gør opmærksom på den uoverensstemmelse, der er mellem TDC og s opfattelse af spørgsmålet.

7 At ikke i sit brev af 19. november 2007 har adresseret spørgsmålet om fortsat anvendelse i relation til udbetaling af samlerabat understøttes endvidere af, at styrelsen i relation til TDC s påtænkte udsendelse af informationsbrev alene til de PSTN-kunder, der har bredbånd hos en tredjemandsoperatør, udtrykte en umiddelbar skepsis i relation til lovligheden heraf, idet en sådan udsendelse i sagens natur måtte ske ved anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64. Ovenstående udtalelse ville, i det omfang havde godkendt den fortsatte anvendelse i relation til udbetaling af samlerabat, være i direkte modstrid med en sådan godkendelse. Sammenfattende er det s opfattelse, at der ikke er taget stilling til den fortsatte udbetaling af rabat på baggrund af videregivne oplysninger i styrelsens vurdering i henhold til telelovens 77 af 19. november 2007, idet TDC ikke kan have været i god tro om, at vurderingen indeholdt en sådan godkendelse, og at styrelsen under alle omstændigheder har reageret så hurtigt, og inden den egentlige gennemførelse, at styrelsen ikke ville være bundet af et tilsagn herom. En forhåndsbesked er kun gældende i forhold til de af parten indsendte oplysninger, hvorfor uklarheder eller manglende oplysninger kan føre til en ændret vurdering fra styrelsens side. Side 7/12 Ad 2) Telelovens 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat Det er s opfattelse at en fortsat udnyttelse af oplysninger modtaget i strid med 64 er en fortsat overtrædelse af bestemmelsen, herunder navnlig en fortsat overtrædelse af det fortrolighedskrav som TDC Branchesalg er pålagt ved modtagelsen af samtrafikoplysningerne. Hensynet til bestemmelsens beskyttelsesobjekt, der er den kontraktspart, der har afgivet de pågældende samtrafikoplysninger, findes i henhold til Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007, hvor det udtales, at det ikke er afgørende, om oplysningerne faktisk har været udnyttet, at være netop den potentielle risiko for misbrug, der ligger i et brud på fortroligheden. Der er således ved den fortsatte brug, samt, i henhold til Teleklagenævnets afgørelse, ihændehavelse af de ulovligt videregivne oplysninger tale om et fortsat kontinuerligt brud på telelovens 64. Ad 3) Telelovens 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold s vurdering af 20. november 2007 henholdt sig alene til en vurdering af TDC s løsning i forhold til telelovens 64 og Teleklagenævnets afgørelse og påbud af 9. oktober har således ikke taget stilling til, om eventuelle aftaler måtte være ugyldige eller lignende, men har alene meddelt TDC, at selskabet ikke må anvende ulovligt udvekslede oplysninger.

8 har ikke forholdt sig til, hvordan TDC skal forholde sig til sine kunder og aftaleforholdene med disse, og har således ikke foretaget indgreb i aftaleforholdene eller TDC s mulighed for at yde rabat. Ad TDC s subsidiære påstand: I relation til TDC s påstand, hvorefter der ikke gælder formkrav i telelovens 64 i forhold til, hvordan TDC skal indhente lovlige oplysninger om en kundes berettigelse til samlerabatten, er det s opfattelse, at en indirekte indhentelse af oplysninger vil være utilstrækkelig til at ændre karakteren af de oplysninger TDC Retail baserer udbetalingen af samlerabat på. Den af TDC beskrevne model til indhentelse af oplysninger beror på en generelt udsendt informationsskrivelse overfor alle kunder, hvor den manglende tilbagemelding tillægges afgørende betydning i relation til kundernes berettigelse til samlerabat. Det fremgår ikke af TDC s brev af 26. november 2007, hvilken nærmere specificeret kundegruppe der er tænkt som modtagere af den pågældende informationsskrivelse. Det lægges derfor til grund, at der enten er tale om en skrivelse til samtlige TDC s abonnenter eller til samtlige PSTN-abonnenter. I begge tilfælde vil den manglende tilbagemelding fra abonnenter være utilstrækkelig til at identificere, hvorvidt en kunde er berettiget til at modtage en samlerabat uden at sammenholde den manglende tilbagemelding med hvem, der tidligere modtog samlerabat. Såfremt den indirekte indhentede oplysning nødvendigvis skal sammenholdes med oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 for at være anvendelige, er det s opfattelse, at oplysningen om hvilke kunder, der er berettiget til samlerabat, fortsat vil være delvist baseret på oplysninger modtaget hos TDC Retail i strid med telelovens 64. Side 8/12 TDC s bemærkninger til s udkast til afgørelse TDC fastholder i brev af 7. februar 2008 som anført ovenfor sine påstande og anbringender og uddyber disse yderligere i relation til s vurdering umiddelbart ovenfor. Ad 1. er bundet af forhåndsbeskeden af 19. november TDC gentager i brevet af 7. februar 2008 den ovenfor refererede argumentation fra TDC s brev af 26. november 2007, og supplerer denne med, at TDC i anledning af den udsendte pressemeddelelse d. 20. november 2007 havde indrettet sig i tillid til s vurdering af 19. november skal i relation til TDC s supplerende bemærkning præcisere, at TDC forud for offentliggørelsen af pressemeddelelsen af 20. november 2007 sendte denne til til orientering. Umiddelbart efter modtagelsen af pressemeddelelsen og inden TDC s offentliggørelse af denne gjorde IT- og Telestyrelsen ved telefonisk henvendelse TDC opmærksom på, at styrelsen var uenig med TDC i relation til det faktiske grundlag for vurderingen. Denne uoverensstemmelse mellem opfattelsen af det faktiske forhold blev tillige udtrykt ved s brev af 20. november 2007 fremsendt til TDC efter offentliggørelsen af pressemeddelelsen d. 20. november 2007.

9 fastholder på denne baggrund, at TDC på tidspunktet for udsendelsen af pressemeddelelsen ikke kan have været i god tro om, at styrelsens vurdering af 19. november 2007 indeholdt en sådan godkendelse, og at styrelsen under alle omstændigheder har reageret så hurtigt, og inden den egentlige gennemførelse, at styrelsen ikke ville være bundet af et tilsagn herom. En forhåndsbesked er kun gældende i forhold til de af parten indsendte oplysninger, hvorfor uklarheder eller manglende oplysninger kan føre til en ændret vurdering fra styrelsens side. Det er herefter s vurdering, at TDC s supplerende bemærkninger ikke giver anledning til ændring af s vurdering af TDC s anbringende om, at skulle være bundet af forhåndsbeskeden af 19. november Ad 2. Telelovens 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat. TDC gentager i brev af 7. februar 2008 den i brev af 26. november 2007 anførte argumentation som refereret ovenfor. Side 9/12 Som supplement hertil anfører TDC, at selskabet ikke finder, at man kan udlede af telelovens 64 eller bemærkningerne hertil, at den fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, udgør et kontinuerligt brud på bestemmelsen. Selskabet anfører endvidere, at det ikke kan udledes af Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 at ihændehavelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64, skulle være i strid med telelovens 64. Havde dette været tilfældet, finder TDC, at det ville have været naturligt for Teleklagenævnet at udstrække påbuddet til også at omfatte den fortsatte anvendelse af oplysninger allerede videregivet i strid med telelovens 64. skal hertil bemærke, at TDC Branchesalg ved modtagelsen af samtrafikoplysninger fra andre selskaber i henhold til telelovens 64 bliver forpligtet til at fortroligholde de modtagne oplysninger. Ved videregivelsen af oplysningerne fra TDC Branchesalg til TDC Retail sker der et brud på denne fortrolighed. Bruddet på fortroligheden er efter s vurdering vedvarende så længe en anden afdeling, end den der umiddelbart modtog oplysningerne, har oplysningerne i hænde. Teleklagenævnet udtalte i sin afgørelse af 9. oktober 2007 i relation til 64, at det ikke er afgørende for vurderingen af, om bestemmelsen er overtrådt, om oplysningerne rent faktisk har givet en konkurrencemæssig fordel eller er blevet anvendt med henblik herpå. Såfremt oplysningerne er tilgængelige for den anden afdeling, vil der være tale om et brud på telelovens 64. Det kan endvidere tilføjes, at når Teleklagenævnet finder, at udnyttelse ikke er en betingelse for, at videregivelsen er i strid med 64, så må den fortsatte udnyttelse, der er branchesalg fuldt ud bekendt, desto mere være i strid med 64. Det er ikke af TDC dokumenteret, at det er nødvendigt for TDC at bruge oplysningerne

10 fortsat, da selskabet ikke er pålagt en bestemt måde at tilrettelægge udbetalingen af rabatten på. finder på baggrund heraf ikke anledning til at ændre IT- og Telestyrelsens vurdering vedrørende TDC s anbringende om, at telelovens 64 ikke omfatter TDC Retails anvendelse af oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat. Ad 3. Telelovens 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold. TDC gentager i brev af 7. februar 2008 dele af den i brev af 26. november 2007 anførte argumentation som refereret ovenfor. Herudover har TDC gjort gældende, at ved udtalelse af 18. december 2007 har fastslået, at opsigelse af slutkunder vil være den eneste mulighed for at ophøre med den fortsatte anvendelse. Dette begrundes i, at IT- og Telestyrelsen har skrevet, at vurderer på baggrund heraf, at TDC s ændring af modellen, hvorefter TDC opsiger samlerabatten over for de kunder, der modtager rabatten på baggrund af ulovligt videregivne oplysninger, og overordnet henviser til de generelle betingelser for samlerabat, ikke er i strid med telelovens 64, idet opsigelsen dels er en direkte og nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse, dels er foreskrevet i udbudsbekendtgørelsens 12. (s fremhævning) Side 10/12 skal hertil bemærke, at styrelsens udtalelse af 18. december 2007 alene er en vurdering af lovligheden af et af TDC udarbejdet opsigelsesbrev. har alene taget stilling til opsigelsesbrevet og ikke, om der skulle være andre muligheder for at ophøre med den fortsatte anvendelse af oplysningerne. Vurderingen er foretaget efter en anmodning fra TDC efter telelovens 77 om en fortolkning af telelovens 64 i medfør af Teleklagenævnets afgørelse. En vurdering i henhold til 77 foretages af alene i forhold til det faktuelle grundlag TDC fremlægger for. Styrelsen skal i denne sammenhæng ikke selv tage initiativer til eller foreslå nye modeller for, hvordan TDC kan løse det opståede problem. Såfremt TDC fortsat, på trods af fogedrettens kendelse af 11. januar 2008, ønsker at opsige samlerabatten for at efterleve Teleklagenævnets afgørelse, vil dette som anført i vurderingen af 18. december 2007 skulle ske under iagttagelse af udbudsbekendtgørelsen og vil være en direkte og nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse. har ikke vurderet, om der findes andre løsninger til implementering af TDC s model. kan således ikke udelukke, at TDC kan finde en anden løsning end opsigelse af samlerabatten, såfremt en anden løsning opfylder kravene i Teleklagenævnets afgørelse. En sådan løsning ville ligeledes kunne vurderes at udgøre en direkte og nødvendig følge af Teleklagenævnets afgørelse, idet den muliggør TDC s ophør med at anvende ulovligt udvekslede oplysninger.

11 finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre vurderingen ovenfor. Ad TDC s subsidiære påstand om indhentelse af lovlige oplysninger. TDC gentager i brev af 7. februar 2008 dele af den i brev af 26. november 2007 anførte argumentation som refereret ovenfor. Som supplement hertil anfører TDC, at TDC s model til indhentelse af oplysninger ikke indebærer, at TDC sammenholder kundens indirekte oplysninger om, at kunden finder at være berettiget til at modtage samlerabat med oplysninger tidligere videregivet i strid med telelovens 64. Samlerabatten fortsætter således i forhold til alle kunder, som hidtil har modtaget samlerabat, medmindre kunden giver meddelelse om, at kunden ikke længere er berettiget til samlerabat. Som det fremgår af bemærkninger ovenfor er det styrelsens vurdering, at den af TDC beskrevne model til indhentelse af oplysninger beror på en generelt udsendt informationsskrivelse overfor alle kunder, hvor den manglende tilbagemelding tillægges afgørende betydning i relation til kundens berettigelse til samlerabat. Det fremgår ikke af TDC s brev af 26. november 2007, hvilken nærmere specificeret kundegruppe der er tænkt som modtagere af den pågældende informationsskrivelse. Det lægges derfor til grund, at der enten er tale om en skrivelse til samtlige TDC s abonnenter eller til samtlige PSTNabonnenter. Side 11/12 Det er s opfattelse, at det er TDC, der skal kunne dokumentere, at de vil kunne identificere de kunder, der har krav på samlerabat, uden at der sammenlignes med de kunder, der før fik samlerabat. TDC specificerer i brev af 6. februar 2008 ikke yderligere, hvilken kundegruppe der er tænkt som modtagere, i forhold til hvilken en manglende tilbagemelding vil være tilstrækkelig til at identificere den berettigede kunde. finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre s vurdering anført ovenfor. træffer på baggrund heraf, jf. telelovens 76, stk. 3 jf. stk. 2 følgende Afgørelse påbyder hermed TDC A/S, jf. telelovens 76, stk. 3, jf. stk. 2 at ophøre med at anvende oplysninger om indgåelse af xdsl aftaler mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere videregivet til TDC Retail i strid med telelovens 64. skal anmode TDC om senest onsdag den 12. marts 2008, at meddele, hvorledes selskabet har efterkommet ovenstående påbud.

12 s afgørelse kan i medfør af telelovens 101, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 4, påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt, og være Teleklagenævnet i hænde senest 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Anders Lønvig Fuldmægtig Side 12/12

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen.

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen. Bilag Samlet sagsfremstilling i sagen om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat Indledning Nærværende dokument udgør en samlet gengivelse i hovedtræk af Cybercity og TDC s indlæg og

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere