Klagerne. J.nr aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade Valby Nævnet har modtaget klagen den 20. december Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne som følge af, at der gik lang tid, før klagernes provenu blev frigivet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres 2-familie villa og indgik derfor den 19. april 2011 en resultatafhængig formidlingsaftale med de indklagede. De indklagedes vederlag var aftalt således:

2 2 Det fremgår af salgsbudgettet, som hører til købsaftalen, at de indklagedes vederlag for eftersagsbehandling udgør kr. Den 11. juli 2011 underskrev klagerne købsaftale om salg af ejendommen for kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. september Det fremgår af købsaftalen bl.a.:

3 3 Det fremgår videre af købsaftalen, at der på ejendommen i 1989 er tinglyst dokument om sameje. Den 7. juli 2011 havde købernes advokat godkendt handlen betinget af, at klagerne skulle foranledige og bekoste aflysning af samejekontrakten, både som servitut og pant, og køberne tog forbehold om at kunne overtage et tinglyst ejerpantebrev uden vederlag. Køberne ville give besked herom senere. Klagerne accepterede den 11. juli 2011 disse betingelser. Den 31. juli 2011 sendte de indklagede deres faktura til klagerne:

4 4 Den 3. oktober 2011 skrev de indklagede en til klagerne, hvori de bad klagerne gennemgå og underskrive refusionsopgørelse. Den 4. oktober 2011 skrev klagerne en til de indklagede og spurgte, hvordan det gik med frigivelsen af købesummen. Samme dag svarede de indklagede: Vi har d rykket din bank for status mht. aflysning af lån en har desværre ikke hørt fra dem endnu. Du kan evt. ringe til dem og rykke lidt Den 17. oktober 2011 skrev de indklagede i en til klagernes bank og kreditforening samt til klagerne: Jeg tillader mig hermed, at anmode om status på indfrielse og aflysning af sælgers lån samt tinglysning af købers således at vi kan opnå anmærkningsfrit skøde og købesummen dermed kan frigives. Den 1. december 2011 skrev de indklagede til klagerne: Jeg skal beklage, at jeg først vender tilbage til dig nu, men jeg er ved at undersøge, hvad der tinglysningsmæssigt er gået galt med hensyn til aflysning af samejekontrakten, der tillige også er lyst pantstiftende for kr ,00. Samejekontrakten skulle forelægge i original og digitaliseres førend vi kunne gå i gang. Der gik ca. 1 måned med at fremskaffe denne. Byrde lyst pantstiftende for kr ,00 er aflyst, men tingbogen viser noget andet. Det er jeg nu ved at korrespondere med tinglysningen om, da jeg mener, at der fra tinglysningens side er sket en fejl. Servitutten omkring samejekontrakten skal tillige aflyses, så der sender jeg snarest besked til jer om signering heraf, men er nødt til at få afklaret ovenstående. Det er en fejl fra min side, at jeg ikke fra starten har været opmærksom på, at der lå 2 ekspeditioner tinglysningsmæssigt i denne forbindelse, hvilket jeg dybt beklager. Men tidshorisonten er dels fremskaffelse af den originale samejekontrakt tillige med tinglysningssystemet. Jeg er i dialog med købers advokat, der tillige står uforstående overfor det skete, så jeg har absolut ikke forlagt sagen, men kæmper lidt med tinglysningen. Jeres bank skulle gerne være ved at få aflyst deres. Jeg håber derfor at kunne vende tilbage til jer snarest med yderligere status på sagen.

5 5 Den 7. december 2011 skrev indklagede til klagerne bl.a.: Jeg har rykket købers advokat for frigivelse af sagen og har fået nedenstående svar. Det viser sig at jeres bank skulle have modtaget besked allerede tilbage i august om, at køber ikke vil overtage ejerpantebrev stort kr ,00. Jeg går herefter ud fra, at jeres bank straks foranlediger dette aflyst. [ ] Jeg kan godt forstå I synes det tager lang tid at ekspedere denne sag, men som nævnt har vi vores udfordringer med tinglysningen. Sekretariatschefen i tinglysningsretten er ligeledes ved at undersøge sagen. Vi har meget fokus på sagen og skal nok gøre, hvad vi kan for at det ikke trækker væsentlig længere ud Den 7. december 2011 skrev berigtigende advokat til klagernes bank: Med henvisning til dagens telefonsamtale fremsender jeg kopi af skrivelse af fra Nykredit, hvoraf det fremgår, at køberne ikke ønsker at overtage det i ejendommen indestående ejerpantebrev, hvorfor dette snarest muligt bedes aflyst i tingbogen. Jeg imødeser venligst besked, når ejerpantebrevet er aflyst, ligesom jeg beder Jyske Bank bekræfte, at samtlige pantebreve/ejerpantebreve, som køberne ikke overtager, er indfriet/aflyst. Herefter kan den deponerede købesum frigives til sælgerne. Samme dag skrev klagerne til de indklagede: Til orientering kan jeg oplyse, at Jyske Bank allerede inden november sørgede for indfrielse af mine lån i ejendommen min mors lån var lidt længere tid undervejs, da banken ikke havde været opmærksom på, at hun også havde et lån hos BRF. Hvis vi som sælgere forventes at tage ansvar for kommunikation ml. Home, Jyske Bank og købers advokat/bank, vil vi gerne have præciseret og konkretiseret vores ansvarsområde. [Den ene klagers ægtefælle] fortæller mig, at du i går lovede, at pengene ville være frigivet, inden udgangen af denne uge.. Kan du garantere dette? I min sidste mail spurgte jeg, hvordan Home har tænkt sig at kompensere os for en langt længere eftersagsbehandlingstid, end vi blev stillet i udsigt ved aksept af købsaftale for 5 måneder siden. Dette efterlyser jeg stadig et svar på.

6 6 Den 9. december 2011 skrev de indklagede til klagerne: Som svar på din nedenstående henvendelse kan jeg oplyse, at jeg nu har talt med jeres bank, boligservice [boligservicerådgiveren]. Ekspeditionen med hensyn til ejerpantebrevet er i gang. Da ejerpantebrev har haft pant i anpart 1 og 2 og ejendommen nu sælges som 1 kan ejerpantebrevet ikke bare aflyses, så denne ekspedition er Jyske Banks juridiske afdeling ved at ekspedere. [boligservicerådgiveren] mente, at den kunne komme på plads i næste uge. Med hensyn til de penge din mor skal bruge til udbetaling på ny bolig har [boligservicerådgiveren]talt med [klagernes bankrådgiver]og der er ingen problemer i den henseende, din mor skal nok få pengene hertil. Jeg skal gøre opmærksom på, at bankernes koordinering med hensyn til indfrielse og aflysning ikke er noget home går ind i. Det klarer bankerne selv. Frigivelsen i denne uge var inden jeg var bekendt med, at jeres bank tillige havde nogle tinglysningsmæssige udfordringer, men lad os håbe, at sagen løser sig i nærmeste fremtid. Med hensyn til en kompensation for sagens gang, vil jeg mene, at der ligger flere faktorer heri og fastholder, at vi gør, hvad vi kan for at få de tinglysningsmæssige ting i orden. Ligesom tidligere nævnt mener vi, at der er sket en eller anden fejl fra tinglysningens side og det er tinglysningen ved at undersøge nærmere. Jeg kan ikke komme med yderligere forklaring nu, men vender tilbage i næste uge med forhåbentlig nyt i sagen. Den 13. december 2011 skrev Tinglysningsretten til de indklagede:

7 7 Den 22. december 2011 blev købesummen frigivet. Klagerne har bl.a. anført: De indklagede har forsinket frigivelsen af klagernes provenu og skal derfor tåle en salærreduktion. De indklagede oplyste ved underskrivelsen af købsaftalen, at frigivelse af provenuet kunne ske inden oktober måned, idet tinglysningen ville tage 2-4 uger. Køber har deponeret kr. hos de indklagede, og kr. på en spærret konto i klagernes pengeinstitut. De indklagede har ikke kunnet give nogen forklaring på, hvorfor klagernes provenu endnu ikke var frigivet den 9. december Den manglende frigivelse har sat klagerne i en ubehagelig og stressende situation, og de indklagede skal kompensere klagerne herfor. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at være ansvarlige for, at frigivelsen er blevet forsinket og bestrider at skulle tåle en salærreduktion. Det er beklageligt, at sagen er trukket ud, men den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke de indklagedes forhold. De indklagede har ikke stillet klagerne i udsigt, at provenuet kunne frigives 2 4 uger efter overtagelsesdagen. De indklagede har løbende holdt klagerne orienteret om sagens forløb, hvilket også fremgår af mailkorrespondancen i

8 8 sagen. De indklagede har gjort alt, hvad de kunne for at fremskynde en afslutning af sagen. Nævnet udtaler: Nævnet finder det ikke godtgjort, at de indklagede har lovet klagerne, at købesummen ville være frigivet inden oktober. De indklagede har erkendt, at de ikke var opmærksomme på, at aflysning af samejekontrakten krævede to ekspeditioner, fordi denne også var tinglyst pantstiftende. Som sagen foreligger oplyst for nævnet, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at det lange tidsforløb, der har været vedrørende tinglysning af anmærkningsfrit skøde alene kan bebrejdes de indklagede. Nævnet finder således, at de indklagede har fulgt op på sagen, som de indklagede har pligt til, herunder rykket advokat og pengeinstitut. Henset til at Tinglysningsretten havde problemer med sagsgangen vedrørende nedlæggelse af anparter og aflysning af servitut i den forbindelse, og henset til, at klagernes pengeinstitut ikke havde sørget for indfrielse af ejerpantebrev, som klagerne ikke skulle overtage, finder nævnet desuden ikke grundlag for at fastslå, at handlen kunne have været endeligt afsluttet på et tidligere tidspunkt, hvis de indklagede fra starten havde været opmærksom på, at der skulle to tinglysningsmæssige ekspeditioner til. Nævnet kan herefter ikke pålægge de indklagede at tåle en salærreduktion. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere