JORDBUNDSUNDERSØGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDBUNDSUNDERSØGELSER"

Transkript

1 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

2 Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Sag nr. : 67 Dato : Udarbejdet af Kontrolleret af : Peter Frederiksen : Anders L. Olesen sumé Projektet omfatter udstykning af et nyt boligområde i den nordlige del af Rønde. Denne undersøgelse omhandler den sydlige del af området, der omfatter parceller beregnet for individuelt parcelhusbyggeri. Overordnet set træffes generelt øverst naturlige muldlag i mægtigheder på mellem 0,0 og 0,80m. Der er stedvist tale om omgravede muldlag (fyld). Mod nordøst (boring B7) ses beliggenheden tæt på en slugtdannelse. Her afløses mulden af postglaciale flydejordsaflejringer i form af ler med indhold af planterester og organisk indhold i øvrigt. Mægtigheden er,m. Sådanne lagfølger indikerer nærtliggende blødbund og kan dække over sådanne. Der skal således udvises agtpågivenhed i dette område. Herunder og under muld-/fyldlagene i de øvrige boringer og til boringernes bund træffes intakte istidsaflejringer. Der træffes overvejende moræneaflejringer vekslende mellem morænesand og -ler (gletscheraflejringer), med indslag af smeltevandsaflejringer af sand og i mindre omfang ler. I boringerne B og B8-B0 træffes forekomst af fedt ler. Disse aflejringer optræder med højt naturligt vandindhold, og kan på denne baggrund karakteriseres som følsomme overfor udtørring. Leret er præget af den tertiære undergrund (glacialt omlejret?). Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i 6 af de udførte boringer (B-B9). Der er typisk tale om de terrænmæssigt lavest beliggende boringer. Alle vandspejl er sekundære og stærkt afhængige af årstid og nedbør. De sekundære vandspejl kan være af mere sammenhængende karakter i sandlagene (lommer), jf. boring B6. Vandspejlet kan knytte sig til slugten mod nordøst.

3 Sag nr. 67 Der er udarbejdet parcelrapporter for alle kommende parceller, hvori jordbunds- og funderingsforholdene er udspecificeret. Langt størstedelen af grundene kan generelt forventes bebygget med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan generelt forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Der er udpeget områder med fyld og/eller tertiært præget fedt ler. Her kan supplere tiltag finde anvendelse. Der kan forventes sædvanlige forhold for byggemodningsarbejderne, idet der dog kun kan påregnes en genanvendelse af de ret fede til fede lerlag under gunstige vejrbetingelser. Øvrige aflejringer kan forventes genanvendt i kloakrenderne. Der vil helt generelt være tale om udgravninger, der løbende vil kunne tørholdes ved almindelig lænsning fra udgravningen. I de områder hvor der træffes smeltevandssand kan tilstrømningen til udgravningerne være større. Der kan meget vel være tale om lommer, der kan tømmes ved etablering af pumpebrønde. Er vandtilstrømningen for stor, kan en anvendelse af sugespidsanlæg komme på tale.

4 Sag nr. 67 Indholdsfortegnelse. Formål.... Beskrivelse af området... Arealets anvendelse... Tidligere/andre undersøgelser... Geologiske forhold.... Undersøgelser... Markarbejde... Laboratoriearbejde sultater... 6 Jordbundsforhold... 7 Vandspejlsforhold Funderingsforhold, parceller til enfamiliehuse Byggemodningsarbejder... 8 Kloakarbejder... 8 Vejarealer... 9 Projektering Miljøforhold Kontrolundersøgelser Opbevaring af jordprøver... 0 Bilag - Bilag 6 Bilag A Bilag C AP-Standard : Boreprofiler, parcelboringer (B-B) : Situationsplan : Principsnit for sandpudefundering : Princip for fundering på fede lerarter : Signaturer & definitioner

5 Sag nr. 67. Formål Projektet omfatter udstykning af et nyt boligområde i den nordlige del af Rønde. Der er udarbejdet lokalplan for området (tidl. Rønde Kommune, lokalplan 7). Det samlede udstykningsområde nord for Smouenvej omfatter parceller og afgrænses af Smouenvej mod sydøst og ellers af det åbne land. Denne undersøgelse omhandler den sydlige del af området, omfattende i alt parceller beregnet for individuelt parcelhusbyggeri. I forbindelse med udstykningen skal området byggemodnes, og der skal etableres adgangsvej, boligveje, kloak, regnvandsbassin m.v. Hensigten med nærværende undersøgelse er at bestemme jordbunds- og funderingsforholdene for de kommende vej- og kloakanlæg forud for udarbejdelsen af byggemodningsprojektet samt give et forhåndsindtryk af jordbunds- og funderingsforholdene for kommende boligbyggeri. Undersøgelsen er gennemført efter retningslinjerne i Eurocode 7 (EC7).. Beskrivelse af området Arealets anvendelse Udstykningsområdet har tidligere udelukkende været anvendt til landbrugsformål. Figur Kortudsnit fra Danmarks Arealinformation, Kort & Matrikelstyrelsen (7)

6 Sag nr. 67 Af ældre/nye målebordsblade ( fremgår det, at der generelt ikke er gennemført større terrænreguleringer af udstykningsområdet de sidste 00 til 0 år. Figur - Området, som det så ud for 00-0 år siden (KMS målebordsblade, 8-899), Kort & Matrikelstyrelsen (7). Tidligere/andre undersøgelser Der er i henhold til lokalplan 7 gennemført en indledende geoteknisk kortlægning af lokalplanområdet (Geoteknisk Institut, 97). Ved denne screening vurderes det aktuelle område som egnet for parcelhusbyggeri dog med risiko for lokale forekomster af fedt ler af tertiær oprindelse. Geologiske forhold Udstykningsområdet henligger i kuperet terræn, højdemæssigt varierende mellem kote +0 og +60m DVR90. Der træffes et overodnet terrænfald fra sydøst mod nordvest ned mod Knubbro Bæk. Ud fra geologiske/geotekniske baggrundsoplysninger forventes intakte istidsaflejringer under de naturlige muldlag. Disse forventes overvejende at udgøres af moræne (gletscheraflejringer), lokalt med forekomst af smeltevandsaflejringer. Området er desuden kendt for forekomst af fedt ler af tertiær oprindelse. Der anes en mindre slugtdannelser i områdets nordlige del. Her kan der træffes regulerede lagfølger (fyld) og potentielt også blødbund.. Undersøgelser Markarbejde For den planlagte udstykning blev der d august 06 udført i alt geotekniske prøveboringer på området.

7 Sag nr. 67 De geotekniske boringer er fordelt med en boring på hver parcel. Boringerne er alle ført m under terræn. Boringerne er udført med hydraulisk boreværktøj påmonteret en Fraste borerig og som 6 snegleboringer. I forbindelse med borearbejdet er der indsamlet prøver i de gennemborede lag og udført diverse styrkeforsøg, vandspejlsmålinger m.m. Borearbejdet er udført iht. retningslinjerne i dgf-bulletin. Anvendte koter er absolutte og refererer til kotesystem DVR90. Afsætningen af boringerne er gennemført med Trimble GPS R8 (SJ). Boringernes eksakte placering (x-y koordinater) fremgår af boreprofilerne. Laboratoriearbejde De indsamlede prøver er geologisk bedømt i henhold til dgf-bulletin. Som supplement til bedømmelsen er der anvendt følgende klassifikationsforsøg: - Vandindholdsbestemmelser på samtlige prøver. - Kalkindhold (ikke kvantitativt).. sultater Skema - De trufne jord- og vandspejlsforhold, parcelboringerne B-B Boring Terræn Vandspejl Muld/Fyld cent Flydejord Postglacial Moræne acial Sand acial Ler acial nr. Kote DVR90 [m] Kote DVR90 [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] Mægtighed [m] B +9, - 0, -, - 0,0* B +6,9-0,80 -,0 - - B +,08-0,80 -,0 - - B +,6 +0,9 0,0 -, B +,7 +, 0, -,7 - - B6 +,08 +,7 0,80 -,0,00 - B7 +,9 +, 0,80,0 0, B8 +7,8 +6,0 0,70 -, -,0* B9 +6,7 +,8 0,80 -, -,7* B0 +6,6-0,60 -,0 -,0 * B +9,09-0,0 -,0,70 0,60 B +60,86-0,0 - -,80 - B +60,9-0,80 -,0 - - B +60,60-0,70 -,60,70 - B +60, - 0,0 -,0 -,0 Truffet ved boringens bund. * Optræder præget af den tertiære undergrund (omlejret?). 6

8 Sag nr. 67 Jordbundsforhold Der træffes vekslende bundforhold på området. Overordnet set træffes generelt øverst naturlige muldlag i mægtigheder på mellem 0,0 og 0,80m. Der er stedvist tale om omgravede muldlag (fyld). Mod nordøst (boring B7) viser ovenfor omtalte slugtdannelse sig. Her afløses mulden af postglaciale flydejordsaflejringer i form af ler med indhold af planterester og organisk indhold i øvrigt. Mægtigheden er,m. Sådanne lagfølger indikerer nærtliggende blødbund og kan dække over sådanne. Der skal således udvises agtpågivenhed i dette område. Herunder og under muld-/fyldlagene i de øvrige boringer og til boringernes bund træffes intakte istidsaflejringer. Der træffes overvejende moræneaflejringer vekslende mellem morænesand og -ler (gletscheraflejringer), med indslag af smeltevandsaflejringer af sand og i mindre omfang ler. I boringerne B og B8-B0 træffes forekomst af fedt ler. Disse aflejringer optræder med højt naturligt vandindhold, og kan på denne baggrund karakteriseres som følsomme overfor udtørring. Leret er præget af den tertiære undergrund (glacialt omlejret). De detaljerede lagfølger, styrkemæssige egenskaber m.m. fremgår af bilagene. Vandspejlsforhold Ved en pejling af vandspejlet ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i 6 af de udførte boringer (B-B9), se skemaet. Der er typisk tale om de lavest beliggende boringer. Alle vandspejl er sekundære og stærkt afhængige af årstid og nedbør. De sekundære vandspejl kan være af mere sammenhængende karakter i sandlagene (lommer), jf. boring B6. Vandspejlet kan knytte sig til slugten mod nordøst, jf. ovenfor. Løbende pejling i de efterladte pejlerør skal udføres.. Funderingsforhold, parceller til enfamiliehuse Forholdene er specificeret i de, for hver parcel, udarbejdede parcelrapporter, der kan vedlægges i forbindelse med grundsalg. Boring B-B6 samt B-B På disse grunde er der truffet sædvanlige istidsaflejringer under det naturlige mulddække. Grundene kan generelt bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan generelt forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og stedvist relativt tykke muldlag kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). 7

9 Sag nr. 67 Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene. Boring B7 På denne grund skal der forventes ekstrafundering forud for byggeriets opførelse, grundet forekomsten af postglaciale flydejordsaflejringer. Denne ekstrafundering udføres mest hensigtsmæssigt ved udskiftning af ikke bæredygtige aflejringer med velkomprimeret sandfyld, hvori funderingen udføres (sandpudefundering). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk på den opbyggede sandpude. Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet postglacialt flydejord, der kan dække over blødbund. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene. Boring B samt B8-B0 På disse grunde er der truffet lettere komplicerede forhold med indslag af fedt tertiært præget ler under det naturlige mulddække. Grundene kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer, i det omfang der tages behørigt hensyn til de specielle problemstillinger der er forbundet med en fundering på fedt ler. Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom der skal opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet fedt ler af tertiær oprindelse. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene. 6. Byggemodningsarbejder Kloakarbejder Med ovennævnte bundforhold skal de kommende kloakeringsarbejder planlægges under hensyntagen til følgende forhold. Kloakker og brønde kan generelt funderes direkte i planlagt niveau på velafrettet sand (omkringfyldning). Lokale udskiftninger af flydejord kan komme på tale. 8

10 Sag nr. 67 Stabilitetsforholdende skal sikres såvel under udførelse som i den permanente situation. Midlertidige udgravninger gennemføres med skråningsanlæg iht. SBI-anvisning (tørre skråninger). I muldlag og fyldlag med anlæg a = og i de intakte istidsaflejringer med anlæg a = 0,7-0,9, hvor sidstnævnte gælder i områder med smeltevandssand. I de fede lerlag udgraves med anlæg a =,. Alternativt kan der anvendes gravekasser. Der vil helt generelt være tale om udgravninger, der løbende vil kunne tørholdes ved almindelig løbende lænsning fra udgravningen. Omkring områder hvor der træffes smeltevandssand kan tilstrømningen til udgravningerne være større. Der kan meget vel være tale om lommer, der kan tømmes ved etablering af pumpebrønde. Er vandtilstrømningen for stor, kan en anvendelse af sugespidsanlæg komme på tale. Opgravede friktionsmaterialer (smeltevandssand, morænesand) kan forventes genanvendt som tilfyldning i kloakrender. Opgravede kohæsionsmaterialer (moræneler, silt og -ler) kan kun forventes genanvendt under gunstige vejrbetingelser. Som hovedregel kan lerlagene forventes genanvendt, såfremt aflejringens naturlige vandindhold maksimalt er ca. % højere end det, ved standard proctorforsøg, trufne optimale vandindhold. For tilfyldningen i kloakrenden bør følgende komprimeringskrav være gældende (isotopsondemetoden): - Råjord (kohæsionsmaterialer) komprimeres til gennemsnitligt 9 %-Standard Proctor (SP) målt med isotopsondemetoden. Ingen enkeltværdi må være mere end % under gennemsnitskravet. - Sandfyld eller genanvendte friktionsmaterialer komprimeres til gennemsnitligt 98 %- Standard Proctor (SP) målt med isotopsondemetoden. Ingen enkeltværdi må være mere end % under gennemsnitskravet. Vejarealer I vejarealerne indledes som sædvanligt med en afrømning af muld/fyldlag (sætningsfri belægning). Flydejord kan, således som det optræder for nærværende, efterlades under vej- og stianlæggene. Vejopbygningen dimensioneres efter Vejdirektoratets vejregel Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger, marts 007. Tykkelser af lag af BSG (bundsikring) og SG (stabilt grus) fastlægges på baggrund af den aktuelle trafikbelastning/trafikklasse og de underliggende aflejringers art (frostfølsomhed). Underbunden bør af sikkerhedshensyn generelt karakteriseres som frosttvivlsom. Opgravede og tilkørte materialer i vejkassen skal komprimeres efter gældende regler. Følgende komprimeringskrav bør være gældende (isotopsondemetoden): - Bundsikring (BSG) komprimeres til gennemsnitligt 9 % - vibration og ingen enkeltværdi mere end % under gennemsnitskravet. - Stabilt grus (SG) komprimeres til gennemsnitligt 9 % - vibration og ingen enkeltværdi mere end % under gennemsnitskravet. Der sikres en effektiv dræning af bundsikringslaget. 9

11 Sag nr. 67 Projektering Undersøgelsen er gennemført til et sådant detaljeringsniveau, at byggemodningsprojektet kan gennemføres i geoteknisk kategori jf. EC7. Dimensioneringen af de geotekniske konstruktioner skal gennemføres min. i konsekvensklasse. Geoteknisk dimensionering gennemføres efter retningslinjerne i det danske anneks i EC7 (Nationalt anneks). Beregningerne gennemføres i såvel brudgrænse- som anvendelsesgrænsetilstanden. Parametrene fremgår af bilagene. 7. Miljøforhold Der er i forbindelse med bore- og laboratoriearbejdet ikke truffet visuelle tegn på indhold af miljøfremmede stoffer i de udtagne jordprøver. Udstykningsområdet ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord som udgangspunkt kan bortskaffes som ren jord (kategori ) uden forudgående kemiske analyser. Modtager af jord kan dog stille krav om sådanne. Krav til jordhåndtering kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden jordarbejderne påbegyndes. 8. Kontrolundersøgelser Der henvises til EC7. AP-Geoteknik står naturligvis til rådighed for de videre arbejder i projektet og gennemfører gerne: udgravningskontrol, komprimeringskontrol, beregning af geotekniske konstruktioner. 9. Opbevaring af jordprøver De optagne jordprøver opbevares i dage fra d.d. 0

12 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9, m 0 +9 MULD, leret, sandet, svagt gruset, roddele, mørkbrun, pletvis kh Fy? MORÆNELER, forvitret, orangebrun, kf +8 MORÆNELER, forvitret, gulbrun, kf Cv> Sten MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER, forvitret, gulbrun, kf +7 6 MORÆNESAND, leret, siltet, svagt gruset, enkelte sten, forvitret, gulbrun, kf +6 7 LER, fedt, tertiær præget, lagdelt, sandslirer, enkelte gruskorn, forvitret, gulbrun, kf 8 MORÆNELER, stærkt sandet, forvitret, gulbrun, st. kh Tør MORÆNELER (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :0:7 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 06 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,9 m 0 MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O +6 MORÆNESAND, leret, siltet, manganoxidholdigt, forvitret, gråbrun, kf Cv>07 Sten MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, orangebrun, kf + MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER - - Tør MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :6:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0868 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,08 m 0 + MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O Sten + MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, enkelte sten, manganoxidholdigt, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten + MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, kf + 6 MORÆNELER MORÆNELER - - Tør MORÆNELER (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :7: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 086 Y: Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,6 m 0 + MULD, svagt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, enkelte sten, manganoxidholdigt, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, stærkt forvitret, orangebrun, kf O + MORÆNESAND - - MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf + 6 MORÆNELER, ret fedt, tertiær præget, sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf 7 MORÆNELER, sandet, stærkt siltet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER MORÆNELER (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :7:6 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,7 m 0 MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O + MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten MORÆNELER - - Cv>07 Sten MORÆNELER MORÆNELER - - Sten + 6 MORÆNELER, siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh 7 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, st. kh 9 MORÆNESAND (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :8:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,08 m 0 + MULD, leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O + MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, manganoxidholdigt, forvitret, brun, kf 6089 SAND, f - m, sorteret, forvitret, gulbrun, kf Sm + SAND, f, sorteret, svagt leret, svagt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm SAND, f, leret, stærkt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm + 6 SAND, f, sorteret, svagt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm 7 MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, svagt forvitret, gråbrun, st. kh +0 8 MORÆNESAND (%) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :9: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 00 Y: 0868 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B6 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 6 S. / Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,9 m FYLD: MULD, leret, sandet, svagt gruset, roddele, mørkbrun, kf MULD, leret, svagt gytjeholdigt, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf Fy? O + LER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, planterester, forvitret, gråbrun, kf Fl Pg Cv>07 Sten LER, siltet, sandet, svagt gruset, planterester, grå, st. kh Fl Pg + LER, svagt siltet, stærkt sandet, gruset, partier svagt organiskholdigt, planterester, grå, st. kh Fl Pg 6 LER, siltet, sandet, svagt gruset, svagt organiskholdigt, planterester, grå, st. kh Fl Pg LER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, enkelte partier organiskholdigt, enkelte planterester, grå, st. kh MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, gråbrun, st. kh Fl Pg +9 9 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, grå, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :9: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 07 Y: 0869 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B7 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 7 S. / Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +7,8 m 0 +7 FYLD: MULD, leret, sandet, svagt gruset, roddele, mørkbrun, sv. kh MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, forvitret, gulbrun, kf Fy O LER, fedt, omlejret tertiært ler, enkelte gruskorn, forvitret, gulbrun, kf LER MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, st. kh MORÆNELER, forvitret, gulbrun, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :0:7 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0866 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B8 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 8 S. / Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,7 m MULD, stærkt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MULD, stærkt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkgråbrun, kf O O LER, fedt, omlejret tertiært ler, enkelte gruskorn, brungrå, kf + LER - - MORÆNELER, tertiær præget, sandet, brungrå, st. kh + 6 LER, fedt, omlejret tertiært ler, lagdelt, svagt sandet, brungrå, st. kh 7 LER MORÆNELER, brungrå, st. kh 9 MORÆNELER, grå, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B9 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 9 S. / Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,6 m 0 +6 MULD, svagt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O MORÆNELER, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf + MORÆNELER, sandet, partier fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, svagt siltet, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf + LER, fedt, omlejret tertiært ler, forvitret, brun, kf 6 LER MORÆNELER, tertiær præget, lagdelt, partier fedt, sandet, forvitret, brun, kf Tør LER, omlejret tertiært ler, forvitret, brun, kf (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 079 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9,09 m 0 +9 FYLD: MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, sv. kh Fy MORÆNESAND, svagt leret, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf +7 LER, ret fedt, lamineret, siltet, sandet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 6 SAND, f, velsorteret, siltet, lerpletter, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm +6 7 SAND, f, velsorteret, svagt leret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 8 SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::7 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 006 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

23 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,86 m 0 FYLD: MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, sandblandet, mørkbrun, kh SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, gulbrun, kf Fy Sm +60 SAND - - Sm SAND, usorteret, svagt leret, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kh Sm +9 SAND, usorteret, svagt gruset, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 6 SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm +8 7 SAND - - Sm 8 SAND, usorteret, svagt gruset, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm (%) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

24 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,9 m 0 MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O MULD - - O +60 MORÆNESAND, svagt leret, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf +9 MORÆNELER, sandstriber, stærkt forvitret, orangebrun, kf 6 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 7 MORÆNELER - - Sten 8 MORÆNESAND, leret, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Tør MORÆNESAND (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

25 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,60 m MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, sv. kh Fy MORÆNELER, stærkt forvitret, orangebrun, kf Cv>07 +9 MORÆNELER - - MORÆNELER, ret fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 SAND, f, leret, siltet, enkelte gruskorn, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sm 6 SAND, f, svagt leret, enkelte gruskorn, forvitret, gulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm 8 SAND - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::6 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

26 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60, m MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf O MORÆNELER, partier ret fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 LER, ret fedt, morænepræget, enkelte gruskorn, forvitret, grågul, st. kh Sm 6 LER - - Sm 7 LER - - Sm +7 8 LER - - Sm Tør LER - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0860 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

27 B7 +,9 m B +9, m B +6,9 m B +,08 m B +60,60 m B +,6 m B +60,9 m B +,7 m B +60,86 m B6 +,08 m B +9,09 m B0 +6,6 m B9 +6,7 m B8 +7,8 m B +60, m Smouenvej Signaturforklaring: Geoteknisk boring Boringsnr. Terrænkote iht. DVR90 Sag Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Emne Situationsplan Skanderborgvej, 870 Hadsten Tlf Fax Dato Mål Sign : 00 JD Sagsnr. Tegn. Nr v.

28 Bilag A Principsnit for sandpudefundering Sag nr. 67

29 Sag nr. 67 Bilag C Princip for fede lerarter Uddrag af BYG-ERFA erfaringsblad 909 Sætningsskader forårsaget af træer

30 Sag nr. 67 AP-Standard Signaturer & definitioner JORDARTSSIGNATURER: dgf-bulletin (kan kombineres) STEN 0mm LER MULD SKALLER GRUS mm FYLD TØRV MORÆNELER (sandet, stenet, leret) SAND 0,06mm KALK TØRVEDYND MORÆNESAND (sandet, stenet, siltet) SILT 0,0mm BETON GYTJE Note: I morænejordarter må der forventes varierende indhold af sten og blokke. BOREPROFIL SIGNATURER PÅ SITUATIONSPLAN: B Geoteknisk boring med prøveoptagning Terræn Bentonitprop Laggrænse Stor omrørt prøve Vandspejl med pejledato Omrørt prøve Intakt prøve Pejlerør Filter R Gravning med prøveoptagning Rammesondering Drejesondering GEOLOGISKE FORKORTELSER: Aflejring: Alder: O = Overjord = cent Fy = Fyld Pg = Postglacial Ma = Marin aflejring Sg = Senglacial Fe = Ferskvandsaflejring = acial Ne = Nedskylsaflejring Ig = Interglacial Sk = Skredjord Is = Interstadial Fl = Flydejord Te = Tertiær Vi = Vindaflejring Da = Danien Sm = Smeltevandsaflejring = etcheraflejring Forkortelser: f = fintkornet m = mellemkornet gr = groftkornet kf = kalkfrit kh = kalkholdigt DEFINITIONER: Vingestyrke (kn/m²) cv = Den udrænede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord Vingestyrke (kn/m²) cvr = Den udrænede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord (0 x 60 ) Vandindhold = Vandvægten i procent af tørstofvægten ødetab = Jordens vægttab ved opvarmning til 000 C Sonderingsmodstand D = Antal halve omdrejninger pr. 0 cm nedtrængning for spidsbor med 00 kg. belastning Rumvægt (kn/m³) = Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen Rammesondering (LRS ) L = Antal slag pr. 0 cm nedtrængning

31 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

32 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B8 Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +7, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,70 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et delvist omgravet mulddække på 0,70m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler/-sand og ler til boringens bund m under terræn. Leret optræder i zoner fedt og med højt naturligt vandindhold (udtørringsfølsomt). Leret er præget af den tertiære undergrund (omlejret?). Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende knap m under terræn. Der er tale om et sekundært, årstids- og nedbørsafhængig magasin. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom der skal opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet fedt ler af tertiær oprindelse. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

33 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +7,8 m 0 +7 FYLD: MULD, leret, sandet, svagt gruset, roddele, mørkbrun, sv. kh MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, forvitret, gulbrun, kf Fy O LER, fedt, omlejret tertiært ler, enkelte gruskorn, forvitret, gulbrun, kf LER MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, st. kh MORÆNELER, forvitret, gulbrun, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :0:7 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0866 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B8 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 8 S. / Boreprofil

34 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

35 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B9 Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,80 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et relativt tykt naturligt mulddække på 0,80m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler og ler til boringens bund m under terræn. Leret optræder i zoner fedt og med højt naturligt vandindhold (udtørringsfølsomt). Leret er præget af den tertiære undergrund (omlejret?). Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende godt 0,m under terræn. Der er tale om et sekundært, årstids- og nedbørsafhængig magasin. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom der skal opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet fedt ler af tertiær oprindelse. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

36 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,7 m MULD, stærkt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MULD, stærkt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkgråbrun, kf O O LER, fedt, omlejret tertiært ler, enkelte gruskorn, brungrå, kf + LER - - MORÆNELER, tertiær præget, sandet, brungrå, st. kh + 6 LER, fedt, omlejret tertiært ler, lagdelt, svagt sandet, brungrå, st. kh 7 LER MORÆNELER, brungrå, st. kh 9 MORÆNELER, grå, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B9 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 9 S. / Boreprofil

37 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

38 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B0 Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +6,0 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,60 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,60m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler og ler til boringens bund m under terræn. Leret optræder i zoner fedt og med højt naturligt vandindhold (udtørringsfølsomt). Leret er præget af den tertiære undergrund (omlejret?). Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom der skal opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet fedt ler af tertiær oprindelse. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

39 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,6 m 0 +6 MULD, svagt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O MORÆNELER, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf + MORÆNELER, sandet, partier fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, svagt siltet, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf + LER, fedt, omlejret tertiært ler, forvitret, brun, kf 6 LER MORÆNELER, tertiær præget, lagdelt, partier fedt, sandet, forvitret, brun, kf Tør LER, omlejret tertiært ler, forvitret, brun, kf (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 079 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B0 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Boreprofil

40 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

41 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +8,8 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,0 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et omgravet mulddække (fyld) på 0,0m, truffet intakte istidsaflejringer af moræne og smeltevandssand/-ler til boringens bund m under terræn. Smeltevandsleret optræder ret fedt og med relativt højt naturligt vandindhold (lettere udtørringsfølsomt). Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom det anbefales at der opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

42 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +9,09 m 0 +9 FYLD: MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, sv. kh Fy MORÆNESAND, svagt leret, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf +7 LER, ret fedt, lamineret, siltet, sandet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 6 SAND, f, velsorteret, siltet, lerpletter, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm +6 7 SAND, f, velsorteret, svagt leret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 8 SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::7 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 006 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

43 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

44 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +60,6 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,0 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et omgravet mulddække (fyld) på 0,0m, truffet intakte istidsaflejringer af smeltevandssand til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

45 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,86 m 0 FYLD: MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, sandblandet, mørkbrun, kh SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, gulbrun, kf Fy Sm +60 SAND - - Sm SAND, usorteret, svagt leret, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kh Sm +9 SAND, usorteret, svagt gruset, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm 6 SAND, f, velsorteret, siltet, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm +8 7 SAND - - Sm 8 SAND, usorteret, svagt gruset, forvitret, lysgulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm (%) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

46 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

47 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: 6 Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +60, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. 6 Dybde til OSBL, m: 0,80 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et relativt tykt naturligt mulddække på 0,80m, truffet intakte istidsaflejringer af morænesand og moræneler til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i lerlagene i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og det tykke mulddække kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

48 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,9 m 0 MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O MULD - - O +60 MORÆNESAND, svagt leret, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf +9 MORÆNELER, sandstriber, stærkt forvitret, orangebrun, kf 6 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 7 MORÆNELER - - Sten 8 MORÆNESAND, leret, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Tør MORÆNESAND (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

49 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

50 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: 7 Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +9,9 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. 7 Dybde til OSBL, m: 0,70 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,70m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler og smeltevandssand til boringens bund m under terræn. Moræneleret optræder i zoner ret fedt og med relativt højt naturligt vandindhold (lettere udtørringsfølsomt). Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom det anbefales, at der opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

51 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60,60 m MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, sv. kh Fy MORÆNELER, stærkt forvitret, orangebrun, kf Cv>07 +9 MORÆNELER - - MORÆNELER, ret fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 SAND, f, leret, siltet, enkelte gruskorn, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sm 6 SAND, f, svagt leret, enkelte gruskorn, forvitret, gulbrun, st. kh Sm Tør SAND - - Sm 8 SAND - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK ::6 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 08 Y: 086 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

52 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

53 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: 8 Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +9,8 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. 8 Dybde til OSBL, m: 0,0 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,0m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler/-sand og smeltevandsler til boringens bund m under terræn. Leret optræder i zoner ret fedt og med relativt højt naturligt vandindhold (lettere udtørringsfølsomt). Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom det anbefales, at der opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

54 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +60, m MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf O MORÆNELER, partier ret fedt, stærkt forvitret, orangebrun, kf +8 LER, ret fedt, morænepræget, enkelte gruskorn, forvitret, grågul, st. kh Sm 6 LER - - Sm 7 LER - - Sm +7 8 LER - - Sm Tør LER - - Sm (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0860 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

55 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

56 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: 9 Boring nr.: B7 Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +,/+9,7 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. 9 Dybde til OSBL, m: 0,80/,0 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et delvist omgravet mulddække på 0,80m, truffet postglaciale flydejordsaflejringer i form af ler med planterester, der ca.,m under terræn afløses af intakte istidsaflejringer af moræneler til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende 0,m under terræn. Der er tale om et sekundært, årstids- og nedbørsafhængigt magasin. Funderingsmetode og udførelse Der skal forventes ekstrafundering forud for byggeriets opførelse, hvilket skyldes de tykke fyld-/muldlag og postglaciale flydejordsaflejringer. Denne ekstrafundering udføres mest hensigtsmæssigt ved udskiftning af ikke bæredygtige aflejringer med velkomprimeret sandfyld, hvori funderingen udføres (sandpudefundering). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord og postglacialt flydejord i nødvendigt omfang, jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet postglacialt flydejord, der kan dække over blødbund. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

57 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,9 m FYLD: MULD, leret, sandet, svagt gruset, roddele, mørkbrun, kf MULD, leret, svagt gytjeholdigt, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf Fy? O + LER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, planterester, forvitret, gråbrun, kf Fl Pg Cv>07 Sten LER, siltet, sandet, svagt gruset, planterester, grå, st. kh Fl Pg + LER, svagt siltet, stærkt sandet, gruset, partier svagt organiskholdigt, planterester, grå, st. kh Fl Pg 6 LER, siltet, sandet, svagt gruset, svagt organiskholdigt, planterester, grå, st. kh Fl Pg LER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, enkelte partier organiskholdigt, enkelte planterester, grå, st. kh MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, gråbrun, st. kh Fl Pg +9 9 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset, grå, st. kh (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :9: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 07 Y: 0869 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B7 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 7 S. / Boreprofil

58 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

59 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: 0 Boring nr.: B6 Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. 0 Dybde til OSBL, m: 0,80 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et relativt tykt naturligt mulddække på 0,80m, truffet intakte istidsaflejringer af morænesand og smeltevandssand til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende knap,m under terræn. Der er tale om et sekundært, stærkt årstids- og nedbørsafhængigt magasin, der kan være sammenhængende i sandlagene. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og det tykke mulddække kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

60 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,08 m 0 + MULD, leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O + MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, manganoxidholdigt, forvitret, brun, kf 6089 SAND, f - m, sorteret, forvitret, gulbrun, kf Sm + SAND, f, sorteret, svagt leret, svagt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm SAND, f, leret, stærkt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm + 6 SAND, f, sorteret, svagt siltet, forvitret, gulbrun, kf Sm 7 MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, svagt forvitret, gråbrun, st. kh +0 8 MORÆNESAND (%) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :9: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 00 Y: 0868 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B6 Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 6 S. / Boreprofil

61 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

62 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0, Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler og morænesand til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende knap m under terræn. Der er tale om et sekundært, stærkt årstids- og nedbørsafhængigt magasin. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

63 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,7 m 0 MULD, svagt leret, sandet, svagt gruset, mørkbrun, kf O + MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten MORÆNELER - - Cv>07 Sten MORÆNELER MORÆNELER - - Sten + 6 MORÆNELER, siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh 7 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, st. kh 9 MORÆNESAND (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :8:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 0 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

64 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

65 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,0 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,0m, truffet intakte istidsaflejringer af morænesand og moræneler til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende knap m under terræn. Der er tale om et sekundært, stærkt årstids- og nedbørsafhængigt magasin. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

66 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,6 m 0 + MULD, svagt leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, enkelte sten, manganoxidholdigt, forvitret, gulbrun, kf MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, stærkt forvitret, orangebrun, kf O + MORÆNESAND - - MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf + 6 MORÆNELER, ret fedt, tertiær præget, sandet, siltet, svagt gruset, stærkt forvitret, orangebrun, kf 7 MORÆNELER, sandet, stærkt siltet, svagt gruset, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER MORÆNELER (%) , (kpa) Vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :7:6 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0867 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

67 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

68 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,80 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et relativt tykt naturligt mulddække på 0,80m, truffet intakte istidsaflejringer af morænesand og moræneler til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i lerlagene i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og det tykke mulddække kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

69 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +,08 m 0 + MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O Sten + MORÆNESAND, leret, siltet, enkelte gruskorn, enkelte sten, manganoxidholdigt, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten + MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, stærkt forvitret, orangebrun, kf Sten MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, kf + 6 MORÆNELER MORÆNELER - - Tør MORÆNELER (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :7: Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 086 Y: Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

70 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

71 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +6, Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0,80 Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et relativt tykt naturligt mulddække på 0,80m, truffet intakte istidsaflejringer af morænesand og moræneler til boringens bund m under terræn. Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i lerlagene i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene og det tykke mulddække kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). Det anbefales, at der udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

72 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +6,9 m 0 MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, mørkbrun, kf O +6 MORÆNESAND, leret, siltet, manganoxidholdigt, forvitret, gråbrun, kf Cv>07 Sten MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, orangebrun, kf + MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, kf MORÆNELER MORÆNELER MORÆNELER - - Tør MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, forvitret, gulbrun, st. kh (%) , (kpa) Intet vandspejl pr GeoGIS Bregister - PSTGDK :6:0 Boremetode : Tør rotationsboring med snegl Koordinatsystem : SJ X: 060 Y: 0868 Plan : Sag : 67 Byggemodning - LP 7, 80 Rønde Strækning : Boret af : BR Dato : Bedømt af : Boring : B Udarb. af : SE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Boreprofil

73 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

74 September 06 Sag nr. 67 Byggemodning Lokalplan 7, 80 Rønde Parcel nr.: Boring nr.: B Overside bæredygtige lag (OSBL), kote: +8,9 Figur Situationsplan :000, Parcel nr. Dybde til OSBL, m: 0, Jordbunds- og vandspejlsforhold I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,m, truffet intakte istidsaflejringer af moræneler/-sand og ler til boringens bund m under terræn. Leret optræder i zoner fedt og med højt naturligt vandindhold (udtørringsfølsomt). Leret er præget af den tertiære undergrund. Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. Sekundære, årstids- og nedbørsafhængige magasiner vil kunne indstille sig i nedbørsrige perioder. Funderingsmetode og udførelse Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden eller med begrænset ekstrafundering. Der kan forventes en direkte fundering i normal frostsikker/udtørringssikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude (omfang afhænger af gulvkotevalg). Fundamenterne skal forsynes med minimumsarmering, ligesom der skal opstilles restriktioner vedrørende placeringen af stærkt vandforbrugende bevoksning omkring kommende byggeri. Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,m over det omkringliggende terræn, skal der etableres omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. Parcellen ligger udenfor Syddjurs Kommunes områdeklassificering, hvorfor overskudsjord kan bortskaffes som ren jord (kategori ) til godkendt modtager uden forudgående analyser. Særlige forhold Den udførte boring er placeret centralt på grunden og variation kan forekomme (vekslende bundforhold i området). I den aktuelle boring er der truffet fedt ler af tertiær oprindelse. Der skal ubetinget udføres supplerende geotekniske boringer for et konkret byggeprojekt til entydig fastlæggelse af forholdene.

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL NIRAS Vestre Havnepromenade, Postboks Aalborg E-mail: bal@niras.dk Att.: Morten Balle Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JRDBUNDSUNDERSØGELSER KMPETENT RÅDGIVNING GETEKNIK G MILJØ KMPRIMERINGSKNTRL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 88 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8, Byggemodning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV GEOTEKNISK RAPPORT. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV GEOTEKNISK RAPPORT. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé, København SV GETEKNISK RAPPRT kvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade, København K Møllegade Sønderborg Tlf. Fax g. nr. www.sloth-moller.dk sm.sdb@sloth-moller.dk L:\Sloth\\\_BRG

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE

HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE Til Høje Taastrup Kommune Dokument Undersøgelsesrapport Projektnr. 0008-00 Dato November-0 HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK

Læs mere

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport nr. Sagsnr. Dato -- VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere