Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærpede krav til rådgivning om boliglån"

Transkript

1 Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret af nye og dyrere boliglån. Som en del af forliget blev det derfor besluttet, at kravene til rådgivning om boliglån skulle skærpes i en revideret udgave af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. De skærpede krav skulle sikre, at den nye SDO-lov først og fremmest kommer forbrugerne til gode. Denne artikel giver en kommentar til den nye bekendtgørelse. 4 FORFATTER Partner, ph.d. Svend Jakobsen ScanRate Financial Systems A/S Svend Jakobsen er ph.d. fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og partner i ScanRate Financial System. Han har skrevet en række artikler om realkredit produkter og realkreditrådgivning. Den nye bekendtgørelse blev offentliggjort 20. juni Den primære skærpelse er, at rådgiver fremover skal oplyse om årlig omkostningsprocent (ÅOP) såvel for det valgte lån som for et muligt alternativ. ÅOP har sin berettigelse ved sammenligninger af omkostninger mellem lån af samme type og løbetid, men som diskuteret nedenfor, kan nøgletallet ikke anvendes til at sammenholde vidt forskellige lån. Artiklen foreslår i stedet, at der i den kommende vejledning til bekendtgørelsen stilles krav om, at kunden modtager en standardiseret konsekvensberegning for hvert enkelt boliglån. Konsekvensberegningen illustrerer, hvordan lånets rente, afdrag og indfrielsesomkostninger afhænger af renteudviklingen. Hermed får låntager et konkret udgangspunkt for en rådgivningssamtale. Forslaget illustreres med konsekvensberegninger for fem almindelige boliglån. Med en forbedret dokumentation af indfrielsesvilkår, er der efter forfatterens mening næppe behov for at begrænse udbuddet af SDO-lån med særlige regler, såsom kravet om adgang til pari indfrielse af ikke-obligationsbaserede produkter. Nedenstående kommentarer og forslag blev oprindeligt sendt til Finanstilsynet ultimo maj i forbindelse med den korte høringsrunde og refererer derfor til et udkast. Udkastet er dog i store træk identisk med den endelige bekendtgørelse. Bemærkning vedrørende udkastet til ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Formålet med nedenstående er at kommentere det seneste udkast til bekendtgørelsen om god skik samt at komme med et konkret forbedringsforslag, som Finanstilsynet kunne overveje i forbindelse med en senere revision af bekendtgørelsen. Den nye lov om særligt dækkede obligationer øger bankernes muligheder for at konkurrere med realkreditinstitutterne, og loven åbner op for, at det regulerede realkreditmarked suppleres med individuelt tilpassede og individuelt prisfastsatte banklån. Medlemmer af forligspartierne har gen tagne gange udtrykt bekymring for, om forbrugernes vilkår forringes som følge af den nye lov. Økonomiministeren har på sin side imødegået kritikken med henvisning til, at loven ville blive fulgt op af markant skærpede krav til rådgivningen. Det fremgår bl.a. af ministerens fremlæggelse af det endelige lovforslag og af ministerens svar på spørgsmål fra Folketingets Erhvervsudvalg. Loven om SDO er nu blevet vedtaget i Folketinget. Tilbage står at udmønte de skærpede rådgivningskrav i en ny bekendtgørelse om god skik i finansielle virksomheder. Finanstilsynet offentliggjorde 21/5 et udkast til den nye bekendtgørelse. Udkastet indeholder ganske rigtigt en liste over emner, som skal indgå i rådgivningen, såsom optagelses- og indfrielsesomkostninger, adgang til førtidig indfrielse, etc. men bekendtgørelsen lader det være helt op til den enkelte udbyder at definere, hvordan rådgivningen skal udmøntes i praksis. Det eneste direkte dokumenterbare krav i betænkningen er, at virksomheden som en del af rådgivningen skal oplyse den årlige omkostningsprocent (ÅOP) for det valgte lån og ÅOP for et alternativt lån, som kan dække kundens behov. Årlig omkostningsprocent Som nøgletal betragtet er ÅOP markant bedre end 1. års ydelse, som i dag dominerer boligrådgivningen, men ÅOP er langt fra noget fyldestgørende mål. I beregningen af ÅOP forudsættes det (jf. Lov om kreditaftaler) for det første, at renteniveauet er konstant og for det andet, at alle lån holdes til udløb. Så målt på ÅOP kommer fastforrentede lån til at fremstå dyrere end variabelt forrentede lån, lån med renteloft er dyrere end lån uden loft, konverterbare lån er dyrere end inkonverterbare lån etc. Da ÅOP ignorerer renteændringer og indfrielsesvilkår kan det ikke anvendes til at sammenligne de eksisterende typer af realkreditlån, og det vil slet ikke kunne håndtere specielle indfrielsesvilkår i de kommende SDO lån. Når bekendtgørelsen kun stiller krav om ÅOP bliver rådgivningen tilsvarende endimensional. Det er formentlig urealistisk, at en bankrådgiver vil forsøge at sælge et variabelt forrentet prioritetslån med ÅOP på 5,1%, samtidig med at han eller hun understreger, at realkreditinstituttet har et tilsvarende variabelt forrentet lån med en ÅOP på 4,5%. Så i stedet vil rådgiveren nok vælge at sammenligne med et fastforrentet konverterbart lån, der har en ÅOP på f.eks. 5,7%. Bekendtgørelsen indeholder intet krav om, at rådgiveren skal sammenligne med ÅOP på et alternativ af samme type. I det hele taget er det svært at finde en skærpelse af gældende regler i den nye bekendtgørelse. ÅOP skal i forvejen oplyses

2 som en konsekvens af Lov om kreditaftaler og ovennævnte liste af informationskrav fremgik også af vejledningen til den tidligere god skik bekendtgørelse. Det nye er derfor først og fremmest, at kunden eksplicit skal skrive under på et særligt rådgivningskema, se Bilag 1, som skal dokumentere, at instituttet har ydet tilstrækkelig rådgivning. Det kommer mest af alt til at virke som en slags købt som beset klausul for det valgte boliglån. Konsekvensberegning Hvis man virkelig vil satse på at forbedre rådgivningsgrundlaget og skabe ens vilkår for alle udbydere, bør der efter min mening stilles krav om, at banker og realkreditinstitutter for hvert lån skal udlevere en konsekvensberegning til kunden. Indholdet af skemaet kunne laves efter følgende retningslinier: Konsekvensberegningen skal vise såvel løbende ydelse som indfrielsesomkostninger under forudsætning af, at lånet indfries efter f.eks. fem år. Beregningerne skal foretages ved uændret renteniveau, ved rentestigning (f.eks. plus 2 procentpoint for alle renter) og ved rentefald (f.eks. minus 2 procentpoint for alle renter). Den beregnede indfrielseskurs skal tage højde for lånets kontraktvilkår. Hvis indfrielse kan ske til markedskurs, skal udbyder angive et skøn på denne indfrielseskurs med udgangspunkt i obligationens egenskaber, normale markedsvilkår og det forudsatte renteskift. Det skal klart fremgå af skemaet, hvorvidt der er tale om en skønnet kurs eller en kontraktmæssigt fastlagt kurs, og rådgiveren skal informere om en eventuel usikkerhed på tilbagekøbskursen. Ved beregning af skøn på indfrielseskurser kan virksomheden benytte interne modeller 1, ligesom virksomheden selv kan fastsætte de nærmere regler for rentestigning og rentefald. Dog skal der anvendes samme renteskift for alle typer af lån. En beskrivelse af de valgte beregningsmetoder med tilhørende eksempler på beregningsskemaer anmeldes til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan over for virksomheden fastsætte krav til de interne modeller, hvis dette skønnes nødvendigt. Hvis indfrielse af lånet har konsekvenser for andre dele af kundens engagement med udbyder, f.eks. forsikringsordninger, loyalitetsprogrammer og lign. skal dette påføres beregningsskemaet. Det samme gælder, hvis indfrielsesvilkårene påvirkes af Bilag 1 Bekendtgørelsens rådgivningsskema ikke renteafhængige faktorer såsom inflation og valutakurser. Kunden skal via ovennævnte rådgivningsskema bekræfte at have modtaget og fået gennemgået en konsekvensberegning af det valgte lån. I bilag 2 er vedlagt en række eksempler på beregningsskemaer for forskellige lån. Som det forhåbentlig fremgår, giver skemaet mulighed for at foretage en konkret sammenligning af de vidt forskellige lån, som allerede findes på markedet. Skemaet illustrerer stort set alle de forhold, som banken skal rådgive om ifølge det nye udkast til god skik bekendtgørelsen, og skemaet fungerer dermed også som en værdifuld huskeseddel for kunden. Det ville selvfølgelig være nemmere, hvis alt kunne opsummeres i et enkelt nøgletal, men det kræver at vi sætter tiden mere end 20 år tilbage til et realkreditmarked, der udelukkende består af fastforrentede annuitetslån. Skemaerne vil være lige så relevant for helt nye lånetyper. For teaser lån eller lån med negative afdrag vil beregningen afsløre, hvorvidt den lave startydelse opvejes af en højere indfrielseskurs og/eller af en større restgæld ved førtidig indfrielse. Hvis konkrete beregninger på indfrielsesvilkår fremgår eksplicit af kundens skriftlige materiale, er der heller ikke behov for at indføre specielle restriktive regler for de nye SDO lån, såsom at indfrielse altid skal kunne ske til kurs 100. Dokumentation for rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom Bilag 2 Jeg/vi (kundens/kundernes navn og cpr. nr.) har modtaget rådgivning af (pengeinstituttets eller realkreditinstituttets navn) i forbindelse med min/vores optagelse af et lån med sikkerhed i fast ejendom. Til brug for rådgivningen har jeg/vi på (navn på pengeinstituttet eller realkreditinstituttet) s foranledning oplyst følgende: - Om min/vores erfaring med at optage lån: - Om mine/vores økonomiske forhold: - Om min/vores risikovillighed: - Om mine/vores forventninger til lånets reelle løbetid: Instituttet har i den forbindelse oplyst mig/os om følgende: - De væsentligste egenskaber ved det valgte lån: - Vilkår i forbindelse med optagelse af lånet (fastkursaftale, hjemtagelse m.v.): - Opsigelsesvilkår for det valgte lån: - Indfrielsesvilkår for det valgte lån: - Er det muligt at foretage låneomlægning: Ja Nej - Omkostninger ved låneomlægning eller indfrielse: - Begrundelse for valget af lånet i lyset af min/vores økonomiske situation: - Øvrige råd: I forbindelse med rådgivningen er jeg/vi opmærksomme på, at (alternativt lån) kan udgøre et alternativ til det lån, som jeg/vi har indgået aftale om. (det lån, der optages) har årlige omkostniger i procent (ÅOP) (det alternative lån) har årlige omkostninger i procent (ÅOP) Dato Kundens/kundernes underskrift (Navn på pengeinstituttet eller realkreditinstituttet) bekræfter ovenstående rådgivningsforløb. Dato Pengeinstituttets eller realkreditinstituttets underskrift 5

3 Jeg håber, at ovenstående bemærkninger og forslag kan give inspiration til Finanstilsynets arbejde med den nye bekendtgørelse eller til en opdateret vejledning til bekendtgørelsen. Ovenstående forslag kan selvfølgelig tilpasses og gradbøjes, men efter min bedste overbevisning tjener det ikke noget formål at forlange, at kunden skal skrive under på at have modtaget tilstrækkelig rådgivning, hvis bekendtgørelsen samtidig undlader at opstille dokumenterbare minimumskrav til indholdet af samme rådgivning. Bilag 2 Eksempler på konsekvensberegninger for realkreditlån Brugen af horisontberegninger til realkreditrådgivning er bl.a. diskuteret i Jakobsen, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån, Finans/Invest, nr. 4, Som Eksempel 1 5% konverterbart obligationslån, 30-årig, annuitet Kupon 5,00% 5% konverterbart obligationslån, 30-årig, annuitet Eksempel 2 Rentetilpasning F1, 30 år, annuitet Kupon 4,46% Rentetilpasning F1, 30 år, annuitet Etableringsomkostninger Optagelseskurs 96,07 Obligationshovedstol Kontant udbetaling ,18% Bruttoydelse pr. måned år Etableringsomkostninger Optagelseskurs 99,74 Obligationshovedstol Kontant udbetaling ,57% Bruttoydelse pr. måned år Samlet ydelse efter skat Samlet afdrag på gæld Samlet ydelse efter skat Samlet afdrag på gæld Restgæld, obligationer Skønnet (*) indfrielseskurs 100,00 97,26* 82,90* Skønnet indfrielsesbeløb Restgæld, obligationer Skønnet (*) indfrielseskurs 100,87* 99,78* 98,77* Skønnet indfrielsesbeløb Samlede udgifter på lån Lånebeløb Kommentar: Obligationen har fast kuponrente, så ydelsen påvirkes ikke af renteændringer. Lånet kan indfries til kurs 100 eller ved at opkøbe obligationerne i markedet. Hvis renten stiger, må man forvente, at indfrielsen sker til kurser, som ligger under optagelseskursen, dvs. at låntager kan opnå en kursgevinst ved at indfri. Omvendt ved rentefald, hvor indfrielseskursen kan stige op til kurs 100. Det anbefales derfor, at man ikke optager obligationslån til kurser alt for langt under 100. Samlede udgifter på lån Lånebeløb Kommentar: Rentetilpasningslån af F1 typen refinansieres hvert år, og ydelsen vil derfor stige eller falde med renteniveauet. På optagelsestidspunktet vil ydelsen på et F1 lån normalt ligge under et tilsvarende fastforrentet konverterbart lån, men hvis renten stiger, kan F1 lånet vise sig at blive dyrest. Ved uændret og faldende rente er F1 lån det billigste lån. F1 lån vil normalt kunne indfries til kurser tæt på 100. Bemærk, at afdraget falder, hvis renten stiger, dvs. at man udskyder tilbagebetalingen af lånet. Derfor slår rentestigninger heller ikke fuldt igennem på ydelsen.

4 en opfølgning på denne artikel lancerede ScanRate Financial Systems i juli 2004 en web portal, boligregner.dk, som stillede horisontberegninger for boliglån til rådighed for alle interesserede. Tilbagemeldingerne var positive, men vedligeholdelsen af en online beregningsportal er ikke uden omkostninger, så ScanRate har derfor for nylig besluttet at lukke portalen. Ideen er dog taget op af andre aktører i markedet, heriblandt BRFKredit, som siden efteråret 2005 har haft en lignende boligregner på deres hjemmeside. I nedenstående skemaer har jeg taget udganspunkt i BRFKredits layout, frem for at anvende det noget mere kompakte layout, der kendetegnede den oprindelige boligregner. Eksemplerne dækker følgende lånetyper: 1. 5% konverterbart obligationslån, 30- årig annuitet Eksempel 3 Rentetilpasning F1, 30 år, afdragsfri 10 år Kupon 4,45% Rentetilpasning F1, 30 år, afdragsfri 10 år Eksempel 4 Garantilån, variabel rente med 5% renteloft Kupon 4,83% Garantilån, variabel rente med 5% renteloft Etableringsomkostninger Optagelseskurs 99,74 Obligationshovedstol Kontant udbetaling ,53% Bruttoydelse pr. måned år Etableringsomkostninger Optagelseskurs 97,32 Obligationshovedstol Kontant udbetaling ÅOP efter 34% skat, inkl. 3,96% Bruttoydelse pr. måned år Samlet ydelse efter skat Samlet afdrag på gæld Samlet ydelse efter skat Samlet afdrag på gæld Restgæld, obligationer Skønnet (*) indfrielseskurs 100,86* 99,78* 98,77* Skønnet indfrielsesbeløb Restgæld, obligationer Skønnet (*) indfrielseskurs 104,86* 98,19* 88,36* Skønnet indfrielsesbeløb Samlede udgifter på lån Lånebeløb Kommentar: I modsætningen til det almindelige F1 lån, betales der ikke afdrag i de første 10 år. Det gør startydelsen lav, men de manglende afdrag resulterer i en tilsvarende højere restgæld og lavere kontant overskud, ved indfrielse eller omlægning af lånet efter fem år. Da hele ydelsen består af rente slår en renteændring fuldt igennem på ydelsen. Samlede udgifter på lån Lånebeløb Kommentar: Garantilånet har variabel rente og rentestigning (rentefald) vil derfor medføre en øget (reduceret) ydelse. På grund af renteloftet kan kuponrenten ikke overstige 5%, og der er derfor en øvre grænse for ydelsen. Indfrielse af lånet sker ved at opkøbe obligationer til markedskurs, og kursen kendes ikke på forhånd. Hvis renten stiger, må det forventes, at obligationen kan indfries til kurser væsentlig under kurs 100. Hvis renten falder, vil indfrielseskursen omvendt kunne komme over 100. Garantilån af denne type kan dog altid indfries til kurs 105, hvilket begrænser det mulige tab ved indfrielse. 7

5 Eksempel 5 Prioritetslån, 6,5%, 30 år, annuitet Låntype Prioritetslån, 6,5%, 30 år, annuitet Kupon 6,50% Bidrag p.a. 0,00% Etableringsomkostninger Optagelseskurs 100 Hovedstol Kontant udbetaling ÅOP efter 34% skat 4,51% Bruttoydelse pr. måned år Forudsat renteændring -2% 0% 2% Samlet ydelse efter skat Samlet afdrag på gæld Restgæld Indfrielseskurs 100,00 100,00 100,00 Indfrielsesbeløb Samlede udgifter på lån Lånebeløb Kommentar: Renten på et prioritetslån er bundet til renten på Nationalbankens indlånsbeviser, og rentestigning (rentefald) vil derfor betyde, at ydelsen stiger (falder). Indfrielse kan altid ske til kurs 100. I modsætning til real kreditlån kan prioritetslånet fungere som kassekredit, dvs. at man kan indbetale ekstraordinært og hæve igen på et senere tidspunkt. Prioritetslånet er til gengæld normalt dyrere end et variabelt forrentet realkreditlån af F1 typen. 2. Rentetilpasning F1, 30-årig annuitet. F1-lånene finansieres og refinansieres i 4% obligationer med termin 1. januar. 3. Rentetilpasning F1, 30-årig med 10 års afdragsfrihed 4. Garantilån af RenteMax typen med 5% renteloft og bundet til CIBOR 6M 5. Prioritetslån, variabel rente bundet til diskontoen. Nuværende rente 6,5% (svar ende til Danske Banks gennemsnitssats på I beregningen af renteskift er det her forudsat, at rentestigning og fald sker gradvist i løbet af perioden. Det betyder, at kuponrenten i gennemsnit er steget (eller faldet) med 1 procentpoint i den femårige beregningsperiode. Indfrielseskurserne ultimo afspejler naturligvis den fulde renteændring. Det forudsættes, at rentetilpasningslånene refinansieres årligt med udgangspunkt i den interpolerede rentestruktur. Renten på garantilånet tilpasses halvårligt, men med en maksimal kupon på 5%. Kuponrenten på de fire realkreditlån er tillagt et på 0,5%. Prioritetslånet er knyttet til renten på Nationalbankens indlånsbeviser og dette låns kuponrente øges derfor hvert kvartal med det generelle renteniveau. Jeg har knyttet enkelte kommentarer til beregningen nederst på de enkelte skemaer. Den type information kunne selvfølgelig også gives mundtligt i forbindelse med rådgivningen. Noter 1) Samme regel gælder for opgørelse af virksomhedens renterisiko i forbindelse med det nye balanceprincip, og man må forvente, at de samme interne modeller vil kunne anvendes til begge formål. - Find den nye medarbejder i Jobbank for Finansfolk - Find dit nye job i Jobbank for Finansfolk Elektronisk JOBBANK Med Jobbank for Finansfolk på finansinvest.dk er der etableret en markedsplads, hvor der kan formidles kontakt mellem finansielle virksomheder og fagfolk med specialviden og erfaring inden for investering og finansiering. 8 Nærmere information om annoncering i Jobbank for Finansfolk kan fås på finansinvest.dk under job banken eller ved direkte henvendelse til Finans/Invest på mail eller tlf

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Horisontberegninger for boliglån

Horisontberegninger for boliglån 1 Horisontberegninger for boliglån Svend Jakobsen, partner, ph.d., Scanrate Financial Systems 7. juni 2013 1 Baggrund Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et kommissorium fra Boligfinansieringsudvalget

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån

Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån Scanrate Financial Systems A/S 30. november 2013 Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån Svend Jakobsen Partner, ph.d. Scanrate Financial Systems A/S Åbogade 15 Phone + 45 8620 5200 8200 Aarhus

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget

Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget Jacob Østergaard Nielsen og Johan Kristian Mikkelsen Lund Scanrate Financial Systems A/S November 2014 Denne rapport viser, hvordan horisontberegninger

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING DISPOSITION Baggrund og status Konklusioner på horisontrapport samt besøg på centre

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere