Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommunes MED-aftale 2012"

Transkript

1 Horsens Kommunes MED-aftale

2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7 Godkendelse af MED-udvalg...7 Tværgående møder for MED-udvalg...7 MED-udvalgenes sammensætning...8 Medarbejderrepræsentanter...8 Ledelsesrepræsentanter...8 Arbejdsmiljørepræsentanter...8 Hovedudvalgets sammensætning...8 Ledelsesrepræsentanter...8 Medarbejderrepræsentanterne...8 Hovedudvalgets obligatoriske opgaver...9 Strategisk drøftelse...9 Hovedudvalget og den politiske ledelse...9 Arbejdsmiljø...10 Metoder til styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøgrupperne...10 Lokale MED-udvalg...10 Område MED-udvalg...10 Hovedudvalget Arbejdsmiljøets organisering Antal arbejdsmiljøgrupper under et MED-udvalg Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljørepræsentanten...12 Arbejdslederrepræsentanten...12 Opgavefordeling arbejdsmiljø...12 Arbejdsmiljøgruppens opgaver...12 Daglige sikkerhedsledere...13 MED-udvalgene...13 Hovedudvalget...14 Uddannelse...14 Tillidsvalgte...14 Tillidsvalgtes vilkår...14 Evaluering af aftalen...15 Ikrafttræden, ændringer, opsigelse...15 Underskrivelse af MED-aftale

3 Bilagsoversigt...18 Bilag 1 - Vejledende forretningsorden for MED-udvalg...18 Bilag 2 - Principskitsen for MED-strukturen i Horsens Kommune Bilag 3 Hovedudvalgets obligatoriske opgaver...22 Bilag 4 - Uddannelser i MED-systemet...25 Bilag 5 Valgprocedure for arbejdsmiljøgrupper

4 4

5 Forord Horsens Kommunes 4 værdier helhed, respekt, kvalitet og resultat er grundlaget for en samarbejdskultur, hvor dialog og tillid mellem medarbejdere og ledelse er drivkræfter. MED aftalen er højt prioriteret, fordi den er med til at gøre Horsens Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Vi ved, at et godt samspil mellem ledere og medarbejdere er forudsætningen for, at vi når vores mål. Den daglige og fremsynede tilrettelæggelse af arbejdet skal foregå i gensidig tillid. MED aftalen skal skabe smidige rammer, der involverer og udvikler de ansatte og samtidig giver plads til positivt og kreativt samspil mellem ledelse og medarbejdere. MED aftalen er indgået i en tillidsfuld og konstruktiv proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Horsens Kommune. aftale skal bygge videre på rammeaftalen med udgangspunkt i ovenstående værdier og kultur. Selvom vi ved formulering af aftalen har bestræbt os på, at det kun skal være nødvendigt at læse lokalaftalen, skal den dog ses i sammenhæng med rammeaftalen, hvis der skulle opstå tvivls- og fortolkningsspørgsmål. MED aftalen er fundamentet for drøftelser og tilrettelæggelse af samarbejdet og arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Baggrunden for denne aftale er Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. I Horsens Kommune er vi enige om, at vores MED 5

6 Aftalens område Denne aftale gælder for alle ansatte i Horsens Kommune, herunder selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, som Kommunen har indgået driftsaftale med, samt andre fælleskommunale virksomheder i den udstrækning det er aftalt. Formål Med denne aftale vil vi skabe attraktive arbejdspladser, hvor alle ansatte med deres viden, faglighed og engagement bidrager til at understøtte Byrådets visioner og mål. Vi vil også med denne aftale holde fokus på at opretholde og udvikle vores samarbejdskultur, en kultur båret af dialog og tillid mellem medarbejdere og ledelse, så vi sammen kan fremme udviklingen af Horsens Kommune, som den mest attraktive ramme for et godt arbejdsliv. Sikringen af rammen for et godt arbejdsliv kan opnås ved, at aftalen bidrager til styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen, ved at arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes i samme udvalg, hvorved der sikres en større sammenhæng til og med de øvrige samarbejdsspørgsmål. Mål Horsens Kommune skal som arbejdsplads være kendetegnet ved: Medindflydelse og medbestemmelse Tydelige mål og retning Videndeling på tværs i organisationen Rettidigt og relevant informationsniveau Tillid, tryghed, risikovillighed Gensidig respekt Vilje til at tage et medansvar for udviklingen Gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt Holdninger til arbejdet i MED-udvalg MED-indflydelse og MED-bestemmelse er ikke kun en ret, men også en pligt. Vores MED-system skal bidrage til at gøre en positiv forskel. Det betyder at ledere og tillidsvalgte på alle niveauer skal fungere som aktive medspillere i forhold til at fremme arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforholdene, så vi sammen kan skabe en attraktiv arbejdsplads. MED-indflydelse og MEDbestemmelse MED-indflydelse og MED-bestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, formanden for MED-udvalget har i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. For os betyder MED-indflydelse, at beslutninger træffes på grundlag af åbne og konstruktive drøftelser med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. MED-bestemmelse betyder, at ledere og medarbejdere træffer fælles beslutninger i form af konkrete aftaler, der gælder for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Arbejdet i MED-udvalgene bygger på vores fælles værdier, og derfor ønsker vi at aftale så få regler som muligt. Der aftales retningslinjer i det omfang ledelse og medarbejdere ønsker det, og i det omfang der er pligt til det. Aftalte retningslinjer supplerer øvrige aftaler, som forhandles mellem Horsens Kommune og de forhandlingsberettigede organisationer. 6

7 Form og struktur MED-strukturen skal matche ledelsesstrukturen og dermed organisationsplanen i Horsens Kommune. Principskitse for opbygning af MED-strukturen fremgår af bilag 2. Den aktuelle struktur for MED og arbejdsmiljøorganisationen kan findes på medarbejderportalens MED-side via følgende link: For MED-strukturen gælder: Hovedudvalget dækker hele Kommunen, og er det forum, hvor direktionen og medarbejdernes repræsentanter drøfter generelle spørgsmål i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Område MED-udvalg (OMU) etableres på chefniveau indenfor de enkelte direktørområder. OMU kan beslutte at etablere underudvalg med selvstændig MED-status. Lokalt MED-udvalg (LMU) etableres i institutioner og afdelinger. LMU refererer til et Område MED-udvalg. MED-strukturen omfatter såvel medindflydelse og medbestemmelse som arbejdsmiljø. Godkendelse af MED-udvalg Hovedudvalget godkender Område MED-udvalgs (OMU) sammensætning. Område MED-udvalg godkender Lokale MEDudvalgs (LMU) sammensætning og eventuelt tilhørende underudvalgs sammensætning. Tværgående møder for MED-udvalg I overensstemmelse med reglerne om information og gensidig drøftelse påhviler det ledelsen i MED-udvalgene at: Informere om den seneste udvikling i Kommunens eller arbejdspladsens aktiviteter og økonomiske situation. Informere om og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen, samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. Informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Når informationerne og drøftelserne har betydning på tværs af MED-udvalgene i et eller flere direktørområder, er direktørerne for disse forpligtet til at indkalde de berørte MED-udvalg til tværgående møde. Hvis informationerne og drøftelserne har betydning på tværs af alle direktørområder, sker informationen og drøftelsen i Hovedudvalget. Herudover er direktøren for et givet område, forpligtet til at indkalde MED-udvalgsmedlemmer til tværgående møder om emner af væsentlig interesse for alle MED-udvalg i direktørområdet, hvis formænd og/eller næstformænd fra Område MED-udvalg fremsætter ønske om det. 7

8 MED-udvalgenes sammensætning Medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentationen i MED-udvalget skal afspejle personalesammensætningen i pågældende ledelsesområde og kan højst udgøre 8 og mindst 3. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af og blandt de valgte tillidsrepræsentanter. Er der ikke valgt tillidsrepræsentanter på et givet område, vælges der repræsentanter til MED-udvalget blandt de omhandlede medarbejdere. Næstformanden i MED-udvalg udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i det pågældende udvalg. Ledelsesrepræsentanter Lederrepræsentanterne udpeges blandt lederne i det pågældende område. Antallet af lederrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Ved udpegning af lederrepræsentanter til MEDudvalget skal det sikres, at 1 2 af lederrepræsentanterne også fungerer som arbejdslederrepræsentant i én eller flere af arbejdsmiljøgrupperne området. Hvis der ikke er Lokale MED-udvalg i området, vælges der 1 2 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i området. Valgene af arbejdsmiljørepræsentanter til Område MED-udvalg forestås af den daglige sikkerhedsleder for det pågældende direktørområde. Valget af arbejdsmiljørepræsentanter til Hovedudvalget fremgår, under afsnittet om Hovedudvalget. Funktionsperioden for arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalgene er 4 årig og følger Byrådsperioden. Hovedudvalgets sammensætning Ledelsesrepræsentanter Direktionen, HR chefen, samt 1-2 direktionsudpegede arbejdslederrepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. Herudover er arbejdsmiljøkonsulenten i HR-afdelingen medlem af Hovedudvalget. Medarbejderrepræsentanterne 8 medarbejderrepræsentanter der udpeges af hovedorganisationerne, fordelt med: Øverste leder for området er formand for MEDudvalget. Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanterne skal være repræsenteret i MED-udvalgene efter følgende model OAO/LO 4 FTF/SHK 3 AC 1 Næstformanden udpeges af og blandt de 8 organisationsudpegede medarbejderrepræsentanter. Til et Lokalt MED-udvalg (LMU) vælges 1 2 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i det pågældende område. Til et Område MED-udvalg vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de Lokale MED-udvalg (LMU) i området. 8 Funktionsperioden for de udpegede medarbejderrepræsentanter er 4 årig og følger Byrådsperioden. Herudover skal der vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i Område MED-udvalg. Valgene forestås af arbejdsmiljøkonsulenten i HR-afdelingen.

9 Hovedudvalgets obligatoriske opgaver Der skal aftales retningslinjer for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. 2. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. 3. Kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling m.v. Retningslinjerne fastlægger proceduren for, hvornår og hvordan ledelse og medarbejdere drøfter budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter, og personalepolitikken. På det personalepolitiske område har Hovedudvalget mulighed for, at indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri, og har i den forbindelse følgende opgaver: Gensidigt at informere om, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele Kommunen. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. At fortolke aftalte retningslinjer. At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom. Hovedudvalget har endvidere en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle rammeaftaler. Opgaverne fremgår af bilag 2. Herudover skal økonomi, budget og regnskab indgå på alle faste møder. Strategisk drøftelse Hovedudvalget skal hvert andet år som led i den strategiske planlægning af MED-udvalgsarbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, de lokale parter er enige om er særlig væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Inspiration til indsatsområder kan bl.a. hentes i de generelle rammeaftaler se bilag 3 På baggrund af den strategiske drøftelse udarbejder Hovedudvalget en strategiplan. Målet med strategiplanen er, at dagsordenen i Hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold som er væsentlige i Kommunen. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplanen ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Det vil derfor stadig være muligt løbende at få emner på Hovedudvalgets dagsorden, selvom emnerne ikke er fastlagt i strategiplanen. Hovedudvalget og den politiske ledelse Hovedudvalget mødes en gang om året med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, samarbejds-, personaleog arbejdsmiljøforholdene i Kommunen. At indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter. 9

10 Arbejdsmiljø Metoder til styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for attraktive arbejdspladser. MED-aftalen skal skabe grundlag for stadig forbedring og udvikling af arbejdsmiljøet i Horsens Kommune, og i den forbindelse har Arbejdsmiljøorganisationen en række særlige opgaver og ansvar i forhold til arbejdsmiljøområdet. I Horsens Kommune er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV). Hertil kommer øvrige fokusområder, som f.eks. sygefravær, sundhed og trivsel, arbejdsskader og målsætningerne som aftales i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget. Styrkelsen af arbejdsmiljøarbejdet sker blandt andet i kraft af den én-strengede MED-struktur, som giver mulighed for at arbejdsmiljøforhold og øvrige samarbejdsforhold kan drøftes i samme udvalg, hvorved det er muligt at komme bredere rundt om de enkelte arbejdsmiljøtemaer. Herudover er der udpeget en daglig sikkerhedsleder i hvert enkelt direktørområde, som dels kan sparre med arbejdsmiljøgrupperne i de enkelte områder, og dels kan deltage i medudvalgsmøder i de lokale MED-udvalg (LMU) og i Områdemedudvalg (OMU), hvis der er behov for det. Arbejdsmiljøgrupperne I forhold til det operationelle niveau (arbejdsmiljøgrupperne), er der via Kommunens intranet, lavet en særlig arbejdsmiljøside, hvor det er muligt at finde nyttige informationer til brug for arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. inspirationsmateriale i form af lokalt udmøntede retningslinjer, der kan danne udgangspunkt for drøftelserne andre steder i Kommunen, arbejdsmiljøvejledninger, ideer til APV-metoder, materialer om trivselsundersøgelser og diverse links til relevante arbejdsmiljøsider som eksempelvis Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene. Endvidere annonceres også forskellige tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, temadage, fyraftensmøder og lignende arrangementer der relaterer sig til arbejdsmiljøarbejdet. Lokale MED-udvalg Sætter arbejdsmiljø på dagsordenen som fast punkt, således at arbejdsmiljøet mindst 4 gange årligt drøftes, hvorved der sikres mulighed for hurtigere handling på evt. arbejdsmiljøproblemstillinger. Giver årlig tilbagemelding til daglige sikkerhedsledere om arbejdsmiljøarbejdet i det forgange år, og forventninger til det kommende års arbejdsmiljøarbejde, herunder også behovet for relevante kompetenceudviklingstiltag til understøtning af arbejdsmiljøarbejdet. (Oplysningerne samles senere sammen og bruges til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i HU) Indhenter og drøfter årligt rapporteringer fra områdets arbejdsmiljøgrupper, om ulykker, sygefravær og øvrige igangværende arbejdsmiljøtemaer. Område MED-udvalg Sætter arbejdsmiljø på dagsordenen som fast punkt, således at arbejdsmiljøet mindst 4 gange årligt drøftes, hvorved der sikres mulighed for hurtigere handling på evt. arbejdsmiljøproblemstillinger af generel og tværgående karakter for området. Indhenter og drøfter årligt rapporteringer fra områdets arbejdsmiljøgrupper, om ulykker, sygefravær og øvrige igangværende arbejdsmiljøtemaer. Samarbejder med daglig sikkerhedsleder, med henblik på at få overblik over områdets arbejdsmiljø, herunder indhentning af oplysninger om AT-besøg og resultaterne 10

11 og efterfølgende handlinger på baggrund af besøgene. Hovedudvalget En gang årligt er arbejdsmiljø særligt tema på Hovedudvalgsmødet, hvor der gås i dybden med arbejdsmiljøforholdene i Kommunen. Arbejdsmiljøets organisering Antal arbejdsmiljøgrupper under et MED-udvalg MED-udvalget skal deltage i fastsættelsen af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. I samarbejde med HR-afdelingen og de daglige sikkerhedsledere, indhenter Hovedudvalget årligt oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet i de lokale MED-udvalg, herunder også oplysninger om forventninger til kommende arbejdsmiljøopgaver og om relevante kompetenceudviklingstiltag der kan understøtte arbejdsmiljøgruppernes arbejde. Oplysningerne bruges efterfølgende i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget, og danner baggrund for det kommende års arbejdsmiljø mål, og tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse der kan understøtte målene. Herudover overvåger Hovedudvalget om arbejdspladserne: Har udmøntet de generelle arbejdsmiljøretningslinjer, som besluttes/godkendes i Hovedudvalget, Har gennemført APV, herunder om der er fulgt op på APV-handleplaner. Om Arbejdstilsynet har været på besøg, og reaktionerne på besøgene Om arbejdsmiljøgrupperne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og om de har deltaget i tilbuddene om supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Udviklingen i antallet af arbejdsskader, sygefravær, arbejdstilsynets smileyregistreringer og øvrige iværksatte tiltag. Fastsætter temadage / opfølgningskurser og lignende aktiviteter, når der ud fra drøftelserne vurderes et behov for dette. Med udgangspunkt i denne opgave, har det lokale MED-udvalg kompetence til at fastsætte antallet af arbejdsmiljøgrupper under MED-udvalget. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøgrupperne til enhver tid kan løse deres opgaver på en tilfredsstillende måde, og så alle medarbejdere i området har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med deres arbejdsmiljøgruppe i arbejdstiden. Når antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes skal der tages højde for: Ledelsesstrukturen. Arbejdspladsens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer. Arbejdets organisering. Særlige ansættelsesformer. Andre hensyn, der påvirker arbejdsmiljøopgaverne. Arbejdsmiljøgruppen Arbejdspladsen skal have en arbejdsmiljøgruppe, når der er 10 ansatte pr. fysisk enhed. Dette kan dog fraviges ved beslutning i det lokale MED-udvalg. Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdslederrepræsentant. Arbejdsmiljøgruppens funktionsperiode er 4 årig. Valgprocedure for valg til arbejdsmiljøgrupper fremgår af bilag 4. 11

12 Arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentantens valgperiode er 4-årig og følger Byrådsperioderne. Gennemførelse af nyvalg/genvalg for en ny Byrådsperiode udmeldes af HR-afdelingen i sidste kvartal af en Byrådsperiode. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne inden for det område arbejdsmiljøgruppen skal dække, og vælges blandt medarbejdere med mindst 6 måneders ansættelse. Hvis en arbejdsmiljørepræsentant stopper før udløbet af en valgperiode, eller er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i mere end 4 måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af valgperioden, hvorved funktionen ophører for den tidligere valgte arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdslederrepræsentanten Arbejdslederrepræsentanten skal være den leder, der har den direkte ledelse eller tilsyn indenfor arbejdsmiljøgruppens område. Er der flere arbejdsledere i området vælger de blandt sig, hvem der skal indtræde i arbejdsmiljøgruppen. Kan de ikke blive enige, udpeger arbejdsgiveren gruppens arbejdslederrepræsentant. Opgavefordeling arbejdsmiljø Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejdsmiljøgruppen skal samarbejde om de ansattes sikkerhed og sundhed. Det sikres ved, at arbejdsmiljøgruppen har regelmæssig kontakt med de ansatte i området, og udfører de daglige arbejdsmiljøopgaver indenfor det område arbejdsmiljøgruppen dækker. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV, og skal på sit område arbejde systematisk med APV ud fra gældende regler og ud fra de beslutninger, der tages i MED-udvalget om gennemførelse af APV. Med fokus på forebyggelse består arbejdsmiljøgruppens daglige opgaver i at: Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Virke som kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalget. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for MED-udvalget. 12

13 Daglige sikkerhedsledere Direktøren i hvert enkelt område udpeger en daglig sikkerhedsleder. Funktionsperioden er 4-årig og følger Byrådsperioden. Den daglige sikkerhedsleder er ikke medlem af MED-udvalg, men kan på opfordring deltage i MED-udvalgsmøder. Den daglige sikkerhedsleders opgaver er bl.a. At bistå arbejdsmiljøgrupperne med det daglige arbejdsmiljøarbejde. At være bindeled mellem arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, der tager udgangspunkt i Hovedudvalgets strategiske drøftelse om arbejdsmiljø mål for et år ad gangen. Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. Deltage i udarbejdelse af virksomhedens APV, herunder inddrage sygefravær. Deltage i udarbejdelsen af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljøet integreres i arbejdspladsens strategiske ledelse og daglige drift. At bistå MED-udvalgene med valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-udvalg At deltage i Arbejdstilsynets besøg i direktørområdet. En gang årligt, i samarbejde med HR-afdelingen, at indhente statusoplysninger om arbejdsmiljøarbejdet for det pågældende område, til brug for Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. MED-udvalgene MED-udvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici, og som følge heraf er MED-udvalgenes hovedopgaver i forhold til arbejdsmiljøet at: Planlægge, lede og koordinere arbejdspladsens samarbejde om sikkerhed og sundhed, og arbejdsmiljøgruppernes arbejde, indenfor det kompetenceområde formanden har. Udarbejde årlig oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader, og sørge for at årsager til disse undersøges, for at gentagelser forhindres. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, og sikre at principperne overholdes. Sørge for at medarbejderne er bekendt med arbejdsmiljøorganisationen, herunder antallet af arbejdsmijløgrupper, hvem der sidder i arbejdsmiljøgrupperne og hvem der sidder i MED-udvalget.. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. Orientere de ansatte om afgivne påbud fra Arbejdstilsynet og de handlinger der er taget for at forbygge gentagelse af påbud. 13

14 Hovedudvalget Hovedudvalget skal én gang om året gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor Hovedudvalget skal Drøfte arbejdsmiljøarbejdet/målene for det foregående år. Fastsætte arbejdsmiljø mål for det kommende år. Drøfte om den nødvendige viden er til stede i organisationen, for at kunne nå målene. Drøfte hvordan samarbejdet om at nå målene skal foregå, herunder fastsætte rammerne for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøgrupperne, så uddannelsen bliver i overensstemmelse med målene, der skal nås. Uddannelse Horsens Kommune udarbejder en MED-uddannelse tilpasset MED-aftalen for Kommunen. MED-uddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MED-udvalg. Hovedudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af MED-uddannelsen. Oversigt over uddannelse fremgår af bilag 4. Tillidsvalgte Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er en væsentlig forudsætning for realisering af Byrådets visioner og mål, samtidig med at det understøtter Horsens Kommunes værdier. Baggrunden for drøftelsen er de daglige sikkerhedslederes tilbagemeldinger om arbejdsmiljøarbejdet fra MED-udvalgene. Herudover tager drøftelsen også udgangspunkt i statistikker, der viser: Udviklingen i og opfølgning på sygefraværet, herunder også sygefravær i forbindelse med arbejdsskader. Udviklingen i og opfølgning på antallet af arbejdsskader, såvel fysiske som psykiske. For at understøtte målet om den attraktive arbejdsplads er det samtidig en forudsætning, at de tillidsvalgte er kompetente til at indgå i et kvalificeret samspil med ledelsen. Vi ser de tillidsvalgte som centrale medarbejderrepræsentanter. Ved tillidsvalgte forstår vi tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter Hertil kommer opfølgningen af forskellige arbejdsmiljømæssige tiltag, f.eks. Arbejdstilsynets påbud. Arbejdsmiljøuddannelser Særlige projekter til fremme af sikkerheden og sundheden, f.eks. forskellige former for sundhedsordninger, trivselsundersøgelse og lign. Indsatsområder med baggrund i APV. øvrige medlemmer af MED-udvalg Tillidsvalgtes vilkår Det er vigtigt for os at skabe gode og attraktive arbejdsvilkår for de tillidsvalgte, så de kan fungere som aktive medspillere i forhold til at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold i Kommunen. Aftaler om vilkår for de tillidsvalgte bygger derfor i højere grad på tillid end på detaljerede, konkrete aftaler om tidsanvendelse, registrering og kontrol. 14

15 Tillidsvalgte må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsarbejdets udførelse. Det betyder, at ledelsen er ansvarlig for, at arbejdet tilrettelægges, så den tillidsvalgte reelt har den nødvendige tid til rådighed. Det betyder også, at både ledelse og tillidsvalgte har et ansvar for, at der tages de nødvendige hensyn til arbejdspladsens størrelse, arbejdstilrettelæggelsen og andre konkrete, lokale forhold. Suppleanter for tillidsrepræsentanter skal også sikres vilkår, der betyder, at de i konkrete situationer kan tage over for tillidsrepræsentanten. Ved opsigelse af eller forslag til ændringer af denne aftale, optages der umiddelbart forhandling om indgåelse af en ny aftale mellem aftalens parter. Ved genforhandling af aftalen nedsættes et forhandlingsorgan. Ændringer i organisationsplanen eller ændringer i MED-strukturen kræver ikke opsigelse af aftalen. Horsens Kommune den 19. april 2012 Evaluering af aftalen Denne aftale evalueres ved udgangen af hver Byrådsperiode. Ikrafttræden, ændringer, opsigelse Denne aftale træder i kraft den 1. maj Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af en september i ulige år, tidligst til den 30. september Hvis én af parterne ønsker det, kan MED-aftalen genforhandles uden at være opsagt. Såfremt aftalen er opsagt, fortsættes arbejdet uændret efter den opsagte aftale indtil der foreligger en ny MED-aftale. Forslag om ændringer af eller ønske om opsigelse af denne aftale fremsendes til Hovedudvalget, hvorefter Hovedudvalget afgør om forslag til ændringer kan rummes indenfor MED-aftalen eller om de kræver forhandlingsorganets inddragelse. 15

16 Underskrivelse af MED-aftale 2012 Claus Andersen Horsens Lærerforening 16

17 17

18 Bilagsoversigt Bilag 1 Vejledende forretningsorden Bilag 2 Principskitse for MED-strukturen i Horsens Kommune. Bilag 3 Oversigt over MED-udvalgenes opgaver i henhold til rammeaftaler mv. Bilag 4 Uddannelser i MED-systemet. Bilag 5 Valgprocedure for arbejdsmiljøgrupper Bilag 1 - Vejledende forretningsorden for MEDudvalg (minimumsbestemmelser) Denne forretningsorden beskriver minimumsbestemmelserne for MED-udvalgsmøder og skal danne baggrund for det enkelte MED-udvalgs forretningsorden. MED-udvalgets opgaver 1) Alle opgaver inden for formandens kompetence i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold kan behandles/drøftes i MED-udvalget, herunder: Arbejdsmiljø Budget/regnskab Daglig arbejdstilrettelæggelse Organisationsændringer eller planer herom Personalepolitik m.m. 2) Undtaget er: Personspørgsmål Sager der skal forhandles med en faglig organisation Sager hvor der er tavshedspligt. 3) Det er vigtigt at MED-udvalget lever op til MED-aftalens formål og mål MED-udvalgets møder 1) Der planlægges 4 møder om året 2) Ekstraordinære møder holdes hvis: et flertal af medarbejderrepræsentanter fremsætter ønske om det, overfor formanden og/eller næstformanden formanden og/eller næstformanden fremsætter ønske om det. 3) Møderne holdes i videst muligt omfang indenfor normal arbejdstid, og den forventede mødelængde skal angives ved udsendelse af dagsordenen. 18

19 Tidsfrister 1) Indkaldelse til møde skal ske med 3 ugers varsel. 2) Punkter til dagsorden skal sendes til for mand eller næstformand senest 2 uger før mødet. 3) Dagsorden og bilag udsendes senest 1 uge før mødet. 4) Ved indkaldelse til ekstraordinære møder kan fristerne for indkaldelse og udsendelse af dagsorden og bilag fraviges efter aftale mellem formand og næstformand. 5) Overholdes de aftalte tidsfrister ikke kan ethvert medlem kræve mødet udsat. Dagsorden 1) Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand for MED-udvalget. 2) Dagsorden skal som minimum indeholde følgende faste punkter: Godkendelse af referat fra forrige møde Information fra ledelsen, herunder information om arbejdet i overordnede MED-udvalg. Information fra medarbejderne. Budget/regnskab. Arbejdsmiljø, herunder afgivne påbud fra Arbejdstilsynet. Eventuelt aftalt tema til pågældende møde. Det anbefales at MED-udvalget i forbindelse med drøftelse af årsplanen for MED-udvalgsarbejdet aftaler særlige temaer der skal belyses og drøftes på bestemte møder. Inspiration til temaer kan f.eks. hentes fra Hovedudvalgets strategiplan og fra den årlige strategiske arbejdsmiljødrøftelse. Information fra dette møde. Temaer til kommende møder. Eventuelt. Bilag 1) Nødvendige bilag til belysning af dagsordenpunkterne skal sendes sammen med dagsordenen. 2) Er punkt 1 ikke overholdt, kan ethvert medlem af MED-udvalget kræve punktet udsat. Mødet 1) Formanden leder møderne. 2) Er formanden fraværende ledes mødet af næstformanden. 3) Møderne kan ikke holdes, hvis der er flertal af ledelsesrepræsentanter. under halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Referat 1) Formanden har ansvaret for, at der tages referat fra møderne. 2) Sekretæren for MED-udvalget tager referat under møderne. 3) Referatet godkendes af formand og næstformand og forelægges til endelig godkendelse på næste møde. 4) Referatet sendes ud senest 8 dage efter mødet. 5) Af beslutningerne skal det fremgå, hvem der har ansvaret for gennemførelse af beslutningerne. 6) Referatet sendes/formidles til: udvalgsmedlemmerne medarbejdere i området Sekretær 1) Sekretæren udpeges af MED-udvalget og behøver ikke at være medlem af udvalget. 19

20 Formøder 1) Det forventes, at ledelsesrepræsentanterne, respektive medarbejderrepræsentanter afholder formøde forinden udvalgets møde. Tillidsvalgte der ikke er repræsenteret i MED-udvalg, inviteres til medarbejderrepræsentanternes formøder, for dels at sikre information til disse tillidsvalgte, og dels at deres viden og erfaringer fra baglandet kan inddrages i MED-udvalgsarbejdet. Nedsættelse af arbejdsgrupper og tilkaldelse af sagkyndige 1) MED-udvalget kan, når der er enighed om det, nedsætte arbejdsgrupper til behandling af bestemte opgaver. 2) Arbejdsgrupper kan sammensættes af medlemmer fra pågældende MED-udvalg og suppleres med eller sammensættes af andre medarbejdere indenfor udvalgets område. 3) Ved behandling af specielle spørgsmål kan arbejdsgrupper ligesom MED-udvalget tilkalde særlige sagkyndige. 4) Arbejdsgrupperne skal løbende holde MED-udvalget orienteret om arbejdet. 20

21 Bilag 2- Principskitsen for MED-strukturen i Horsens Kommune. HU Direktørniveau og organisationsudp. medarbejderrep. OMU Område MED-udvalg (chefniveau) Uddannelse og Arb.mark. LMU Lokal MED-udvalg (institutionsleverniveau) Hovedudvalg - Administration - Dagtilbudsområdet - Undervisningsområdet - Beskæftigelsescenter - PPR - Osv. Kultur og Stab - Borgerservice - HR og Jura - Udvikling og Kommunikation - Kultur og Borgerservice - Økonomi og IT - Osv. Teknik og Miljø - Administration - Brand og Redning - Driftsgården - Osv. Sundhed og Socialservice - Administration - Myndighedsafdelingen - Handicap, Psykiatri og Social udsatte - Sundhed og omsorg - Familie og Forebyggelse - Osv. f.eks. - Daginstitution Torsted - Bankagerskolen - Center for Job og Afklaring - Osv. F.eks. - Bibliotekerne - Museer - Osv. F.eks. - Sundhedscenter Ceres - Dagtilbud til borgere med funktionsnedsættelse - Osv. Tværgående møder for MED-udvalg (Ad hoc) Arbejdsmiljøorganisationen er forankret under de lokale MED-udvalg, og der kan være én eller flere arbejdsmiljøgrupper under hvert udvalg. Den aktuelle liste over arbejdsmiljøgrupper findes på medarbejderportalens MED-side via dette link 21

22 Bilag 3 Hovedudvalgets obligatoriske opgaver Oversigt over Hovedudvalgets obligatoriske opgaver i henhold til generelle rammeaftaler m.v. Aftale Tværgående drøftelse / forhandling i Hovedudvalget for alle medarbejdere Tværgående drøftelse / forhandling i lokale MED-udvalg for alle medarbejdere Forhandling / aftale om enkeltpersoners eller gruppers vilkår Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Hovedudvalget skal: Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger. Aftale af retningslinjer for sundhed. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgetters konsekvenser for arbejdsog personaleforhold, herunder konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. Aftale retningslinjer sygefraværssamtaler. Sikre, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsrelateret stress. Sikre at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge, og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, Lokale MED-udvalg skal: Aftale retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær i institutionen. Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg. Skal aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV). Skal afhængig af beslutning i Hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Skal afhængig af beslutning i Hovedudvalget aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane herunder fra 3. person i tilknytning til Ingen lokalaftaler om enkeltpersoners eller gruppers vilkår. 22

23 mobning og chikane herunder fra 3. person i tilknytning til udførelsen af arbejdet. udførelsen af arbejdet. Overvåge og evt. revidere de vedtagne retningslinjer (for den samlede indsats for at identificere forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen) med henblik på at sikre, at de er effektive i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår, jf. Protokollat til aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Rammeaftale om socialt kapitel Aftale retningslinje for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige samt en drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og at sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted. Såfremt det på den enkelte arbejdsplads / institution besluttes, at der kan ske ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige, er det hensigtsmæssigt at ledelse og medarbejdere drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse. Aftale om vilkår i flexjob, aftalebaserede job på særlige vilkår, løntilskudsjob herunder skånejob, indgås mellem kommunen og lokale repræsentanter for den/de forhandlingsberettigede organisationer. Lokal forhandling om vilkår i forbindelse med brug af løntilskudsjob og virksomhedspraktik i mere end 13 uger. 23

24 Aftale om kompetenceudvikling Hovedudvalget skal regelmæssigt evaluere anvendelsen af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) i kommunen. Drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklings indsatsen på arbejdspladsen. Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling. På den enkelte arbejdsplads opstilles der udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Forsøgsordning vedrørende akutmidler til lokale formål Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i Hovedudvalget. Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. - Intet. 24

25 Bilag 4 - Uddannelser i MED-systemet Der skal efter behov hvert år gennemføres: MED-kurser Valgte og udpegede medlemmer af MED-udvalg skal gennemføre MED-kursus. Kurser udbydes af HR-afdelingen. Grundmodul Deltagerne får på dette modul kendskab til: Kommunens MED-aftale og formålet med MED-aftalen MED-strukturen i Horsens Kommune Begreberne MED-indflydelse og MED-bestemmelse. MED-udvalgets kompetencer og forpligtelser Opgaver og roller i forhold til arbejdsmiljøet. Modulet er for hele MED-udvalg. Der vil dog efter behov blive arrangeret forløb sammensat af deltagere fra forskellige MED-udvalg, for at tilgodese udskiftning af repræsentanterne i MEDudvalgene. Økonomimodul På dette modul får deltagerne kendskab til budgetbehandlingen i MED-udvalg Arbejdsmiljøkurser Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse For arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen. Uddannelsen varer i alt 3 dage og skal gennemføres senest 3 måneder efter valg/udpegning. Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper uden lovpligtig uddannelse indkaldes til uddannelsen af HRafdelingen, på baggrund af indberetningerne om valg/udpegning til arbejdsmiljøorganisationen. Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Med baggrund i arbejdsmiljølovens bestemmelser vedrørende tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, fastsætter Hovedudvalget hvert år i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne. Det er intentionen at alle medlemmer af MEDudvalg skal gennemføre grundmodulet inden for det første år efter valget/udpegningen til MEDudvalget. Udover ovenstående moduler kan Hovedudvalget beslutte yderligere arrangementer for MEDudvalgene. Arbejdsmiljømodul Deltagerne får på dette modul Viden om arbejdsmiljøorganisationen og den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse. Viden om sammenhængen mellem MEDsystemet og arbejdsmiljøarbejdet Viden om håndtering af arbejdsskader Inspiration til arbejdsmiljøarbejdet Mulighed for at netværke med kolleger fra arbejdsmiljøorganisationen. 25

26 Bilag 5 Valgprocedure for arbejdsmiljøgrupper Hvornår skal der være en arbejdsmiljøgruppe? Arbejdspladsen skal have en arbejdsmiljøgruppe, når der er 10 ansatte. Er der mellem 1 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed løses ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Arbejdsmiljørepræsentant Vælges af og blandt de ansatte indenfor det område / den (de) afdelinger arbejdsmiljøgruppen skal dække. Alle medarbejdere skal have mulighed for at deltage i valget. Der er ingen faggrænser for stemmeret og valgbarhed. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst 6 måneders ansættelse. Elever og lærlinge har stemmeret, men er ikke valgbare. Arbejdsledere må ikke deltage i valget og kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Når valget er gennemført, sørger den valgte arbejdsmiljørepræsentant selv for at give besked om valget til sin fagforening. Herudover skal arbejdspladsen sørge for indberetning om valget til arbejdsmiljøgruppen til HRafdelingen. Valgperiode Valgperioden for arbejdsmiljøgruppen er 4-årig og følger Byrådsperioderne. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten stopper før valgperioden ophører. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten stopper før udgangen af en valgperiode, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af valgperioden. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende p.g.a sygdom, orlov eller andet Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i mere end 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af valgperioden. Hvis arbejdspladsen vælger ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende periode, ophører funktionen for den tidligere valgte arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdslederrepræsentant Den der har den direkte ledelse eller tilsyn indenfor arbejdsmiljøgruppens område indgår normalt i arbejdsmiljøgruppen. Er der flere arbejdsledere i området vælger de blandt sig, hvem der skal indtræde i arbejdsmiljøgruppen. Kan de ikke blive enige, udpeger arbejdsgiveren gruppens arbejdslederrepræsentant. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøuddannelsen skal gennemføres i følgende tilfælde: 1. Hvis man er nyvalgt arbejdsmiljø- eller arbejdslederrepræsentant og ikke tidligere har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere kaldt 9 uddannelse). 2. Hvis man er nyvalgt eller genvalgt arbejdsmiljø- eller arbejdslederrepræsentant, og har gennemført 9 uddannelse før 1. april Hvis man er nyvalgt eller genvalgt arbejdsmiljø- eller arbejdslederrepræsentant, og har gennemgået 9 uddannelse ved selvstudie. 26

27 Arbejdsmiljøuddannelsen arrangeres af HR-afdelingen, som på baggrund af tilbagmeldingerne om valg, indkalder de arbejdsmiljøgruppemedlemmer, der skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen. Besked om valg Når valget er gennemført skal arbejdspladsen sørge for, at indsende indberetningsskemaet om valg til arbejdsmiljøgrupper. Indberetningsskemaet findes på medarbejderportalens arbejdsmiljøside, og skal efter udfyldelse sendes til HRafdelingen. 27

28 Layout og tryk: Grafisk Afd. Horsens Kommune, MW April 2012 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Kommunaldirektørens område 28

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2016

Horsens Kommunes MED-aftale 2016 Horsens Kommunes MED-aftale 2016 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Aftalens område... 5 Formål... 5 Mål... 5 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg... 5 MED-indflydelse og MED-bestemmelse... 5 Form og struktur...

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Bilag 1 Funktionsvaretagelsen af arbejdsmiljøindsatsen Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

På den måde er MED-aftalen med til at udvikle og sikre NT som en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og trivsel er i fokus.

På den måde er MED-aftalen med til at udvikle og sikre NT som en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og trivsel er i fokus. Se forside 1 Indhold Forord... 3 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv.... 4 1 Lokalaftalens område... 4 2 Formål... 4 3 Rammerne for aftalen... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 5 Kapitel 2 Medindflydelse

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere