Tendenser i finanssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tendenser i finanssektoren"

Transkript

1 Tendenser i finanssektoren Digitalisering, konsolidering og vigende indtjening har samlet set betydet, at beskæftigelsen i den finansielle sektor også faldt i Faldet i beskæftigelsen har været mest markant inden for pengeinstitutområdet, mens beskæftigelsen har været nogenlunde stabil inden for både realkreditområdet og forsikring og pension. Til trods for at der allerede er sket væsentlige effektiviseringer på pengeinstitutområdet, er der fortsat plads til rationaliseringer. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande har danske pengeinstitutter fortsat mange medarbejdere i forhold til antal indbyggere. Regulering og politisk pres fører fortsat til forhøjede omkostninger Det forgangne år har budt på stadig mere regulering rettet mod den finansielle sektor. Nye kapitalkrav og fortsatte stigninger i lønsumsafgiften gør det stadig dyrere at drive finansiel virksomhed i Danmark. Den øgede regulering kommer både fra nationalt niveau og fra EU. Dog synes en stadig stigende andel af tiltagene at komme fra EU-niveau. FA følger derfor udviklingen tæt med en lobbyist i Bruxelles. Fortsat afskedigelser og færre ansatte Endnu en gang har færre ansatte været et dominerende tema i beretningsperioden. Talmæssigt er beskæftigelsen på det samlede finansområde faldet fra ca i 2009 til ca i 2012, og trenden er fortsat i Baggrunden er ikke kun de dårlige konjunkturer, men også strukturelle forandringer. Digitalisering, netbanking og fusioner mindsker behovet for antallet af medarbejdere. Der har været mange afskedigelser begrundet i virksomhedernes forhold. Ganske mange beskyttede medarbejdere har derfor også modtaget en afskedigelse grundet omstruktureringer eller andre forhold. En beskyttet ansat - som fx en tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem - kan først afskediges, efter at det Finansforbundet eller DFL og FA har holdt et organisationsmøde. FA har i perioden holdt 93 organisationsmøder i forbindelse med afskedigelser af beskyttede ansatte. OK 12 introducerede et nyt sæt spilleregler på Finansforbundets område i forbindelse med afskedigelser af 3 ansatte i virksomheder op til 100 ansatte og 5 ansatte ved over 100 medarbejdere. Samtidig gælder særlige afbødeforanstaltninger, når 2 medarbejdere afskediges inden for 30 dage, og det skyldes virksomhedens forhold. Udgangspunktet for det nye regelsæt er, at mest muligt drøftes og forhandles lokalt. Overenskomstparterne har til gengæld præciseret aftalerummet og spillereglerne mere detaljeret end tidligere. De aftalte afbødeforanstaltninger er både minimum- og maksimumregler. Afbødeforanstaltningerne virker fornuftigt efter deres indhold, og lokalt gives hverken bedre eller ringere vilkår end det centralt aftalte. Stadigt stigende uddannelsesniveau blandt de finansansatte

2 Den finansielle sektors medarbejdersammensætning er under forandring. Andelen af ansatte med en elevuddannelse eller lavere som højest fuldførte formelle uddannelsesniveau falder fortsat. Samtidig stiger andelen af ansatte med videregående uddannelser som højest fuldførte uddannelsesniveau stadig. Det skyldes i overvejende grad, at en lang række manuelle funktioner især i pengeinstitutterne enten er blevet overflødiggjort af digitale løsninger eller bliver håndteret af kunderne selv. Således falder antallet af fx kassemedarbejdere i pengeinstitutterne fortsat, mens antallet og andelen af it-medarbejdere stiger. Det har ændret rekrutteringsmønstret i sektoren og øget efter- og videreuddannelsesindsatsen. Disse trends afspejler sig i et stigende spænd mellem yngre og ældre medarbejderes formelle kompetenceniveau. Blandt de 55+ årige har 68 pct. en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse. Det gælder kun for 28 pct. af medarbejdere under 35 år. Til gengæld har 58 pct. af de unge i sektoren en videregående uddannelse. Til sammenligning har kun 15 pct. af de ældre en videregående uddannelse. Udgivet

3 Opfølgning på OK12 og forberedelse af OK14 Finansområdet Umiddelbart efter OK 12-forliget med Finansforbundet blev der holdt to velbesøgte medlemsmøder i Vejle og i København. Der var særlig stor interesse for de nye arbejdstidsregler i pengeinstitutoverenskomsten, og på baggrund heraf udbød FA en række workshops om arbejdstid, timebank og de nye muligheder, der lå i arbejdstidskoncepterne. Et resultat af de gennemførte workshops var et udbygget Q/A skema, som gav svar på de mange spørgsmål fra virksomhederne i kølvandet på de nye regler. Etablering af timebank, aftaler om arbejdstid og udvidet aftalt arbejdstid var helt nye begreber, men som nu - et år efter - er godt indarbejdede i den daglige arbejdstidsadministration. Arbejdstid var også et emne på både FA s ajourføringskurser i foråret 2012 og på efterfølgende kurser og møder. Endvidere har FA og Finansforbundet udarbejdet en fælles vejledning om arbejdstid. Den gav vejledning i og svar på de nye regler. Der har kun været ganske få uenigheder om fortolkningen af de nye regler. Forsikringsområdet FA og DFL holdt et fælles møde om timebanken. I forlængelse af dette møde blev der udarbejdet en fælles vejledning om timebanken. Vejledningen opsamler hyppigt stillede spørgsmål og svar. FA og DFL arbejder på at revidere vejledningen. På forsikringsområdet var fristen for at iværksætte timebanken 1. januar I efteråret 2012 var FA i dialog med DFL om dispensation til selskaber, der havde særlige udfordringer med at sætte timebanken i gang pr. 1. januar Fire selskaber fik dispensation fra starttidspunktet til senest 1. april Yderligere to selskaber fik dispensation for at imødekomme særlige problemer ved døgndrift. Herudover er der givet konkrete dispensationer til at lade opsagte medarbejdere sætte flekstimer i timebanken. Behandlingen af selskabernes dispensationsansøgninger i forhold til iværksættelsestidspunkt for timebanken har generelt været imødekommende. Dispensationerne til de selskaber, der havde særlige problemer med timebanken på grund af døgndrift, krævede dog udførlige begrundelser og forhandlinger med DFL.

4 Arbejdsgrupper frem mod OK14 Ved OK12 blev der nedsat arbejdsgrupper om bl.a. nye lønsystemer for finans og forsikring. Herudover blev der nedsat arbejdsgrupper om dækningsområdet for specialister på forsikringsområdet samt om socialt kapitel. Arbejdsgruppen om Ny Løn Finans har gennemført fact-finding i efteråret 2012 og foråret 2013 til belysning af lønsystemer i og udenfor branchen samt i Sverige. Arbejdsgruppen har bl.a. hørt oplæg fra Novo Nordisk om deres lønsystemer, fra Axellus om deres lønsamtalemodel og fra Danske Bank i Sverige og Handelsbanken i Sverige. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. På Finansområdet nedsattes en arbejdsgruppe, der skulle se på de geografiske kredse i Finansforbundet og deres virke i forhold til virksomhederne. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. Arbejdsgruppen Forsikringsløn har udarbejdet en rapport om et nyt lønsystem. Rapporten beskriver, hvad der er enighed om i arbejdsgruppen, og angiver det, der er uenighed om. Den uddyber om det er tekniske uenigheder, uenigheder af økonomisk betydning eller uenigheder af politisk karakter. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. På Forsikringsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe om tværnationale samarbejdsudvalg. Den gennemførte en spørgeskemaundersøgelse hos 5 forsikringskoncerner. Den overordnede konklusion i udvalgets rapport er, at de tværnationale samarbejdsudvalg i koncernerne fungerer tilfredsstillende. FA havde dog foretrukket at supplere med et tillægsspørgsmål. Spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende tværnationale samarbejdsstruktur er årsag til ekstraordinært og unødvendigt tidsforbrug, kan være besvaret alene ud fra kendte forudsætninger uden tanke for en mulighed for, at der kan ændres i SU-aftalen mellem FA og DFL. I arbejdsgruppen om tværnationale samarbejdsudvalg på finansområdet blev der sendt spørgeskemaer ud til 6 finanskoncerner. Gruppens endelige rapport er ikke færdig. Udvalget har foreløbig konkluderet, at problemstillinger i forhold til en mere smidig tværnational samarbejdsstruktur kun forekommer i store koncerner, hvor organisering af opgaver/afdelinger sker på tværs af landegrænser. Arbejdsgruppen om dækningsområdet for specialister har afsluttet sit arbejde med en rapport.

5 Den konkluderer, at selskaberne enten konkret vurderer, om en stilling er omfattet af overenskomsten eller bruger objektive stillingsvurderingssystemer hertil. Efter FA s opfattelse foregår selskabernes vurdering inden for de rammer overenskomsten og hovedaftalen giver. DFL mener ikke, at dette fremgår af udvalgets arbejde, men anerkender, at selskaberne anvender systemer til stillingsvurdering. Arbejdsgruppen om socialt kapitel har undersøgt muligheden for at etablere et socialt kapitel, der kan bidrage til at fastholde eller ansætte medarbejdere med varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et sæt fælles anbefalinger, som kan anvendes som socialt kapitel i den periode på 12 måneder, der kræves i de nye fleksjobregler, før der evt. kan bevilges fleksjob. På forsikringsområdet blev der nedsat en kønsbalance task force. Den skulle tage pulsen på balancen mellem kvinder og mænd i forsikringsbranchen. Task forcen drøftede årsager til forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen. Der var enighed om, at kønsbalance er et vigtigt emne, men der blev ikke opnået enighed om, hvordan emnet skulle behandles. Udgivet

6 Sager i beretningsåret FA har i løbet af beretningsåret repræsenteret medlemmerne i et betydeligt antal tvister om arbejds- og ansættelsesretlige forhold. Sagerne starter - efter reglerne mellem FA og forbundene - med en forhandling mellem de repræsenterende organisationer. Her afgøres langt størsteparten af de opståede tvister. I 2012 har der således været gennemført i alt 134 organisationsmøder. Sagerne har primært drejet sig om afskedigelser og bortvisninger. Mange af afskedigelsessagerne har baggrund i kollektive afskedigelser eller virksomhedsoverdragelser. De sager, der ikke afsluttes forligsmæssigt ved organisationsforhandling, videreføres til retlig afgørelse. Det retlige forum kan være faglig voldgiftsret, de ordinære domstole og Arbejdsretten. FA repræsenterer medlemmerne i sager ved alle instanser. Se FA s sagsstatistik for 2012/2013. Nedenfor følger et lille udpluk af nogle af de førte sager. Faglig voldgift af 3. december 2012 FA fik for et forsikringsselskab ved opmandskendelse underkendt en bonusaftale, som fandtes i strid med overenskomsten mellem FA og DFL. I overenskomsten mellem FA og DFL er det i 5, stk. 1, bestemt, at For medarbejdere i funktioner, der indeholder arbejdsopgaver, der kan målfastsættes, kan selskab og personaleforening aftale regler for udbetaling af bonustillæg. Efter stk. 3 foretages målfastsættelsen af selskabet og kan finde sted i forbindelse med kvalitet. DFL karakteriserede i deres medlemsblad bestemmelsen således: Der lægges her op til en kreativ virksomhed i den enkelte personaleforening. Det bliver spændende at se omfanget af aftaler. Forsikringsselskabet indgik i april 2012 en lokalaftale med personaleforeningen (som dog tog forbehold for aftalens lovlighed) om en bonusaftale, hvor ét ud af fem bonuskriterier drejede sig om udviklingen i medarbejdernes sygefravær: Såfremt der i bonusperioden konstateres et fald i medarbejdernes gennemsnitlige (eget) sygefravær (sammenlignet med det forudgående år) udløses 20 point. Såfremt sygefraværet har været uændret eller stigende, udløses ikke point. DFL mente, at overenskomsten kun giver mulighed for bonusaftaler, der vedrører målbare arbejdsopgaver, idet formålet er øget produktivitet, når man er på arbejde og ikke at højne virksomhedens samlede produktivitet via et reduceret sygefravær. FA anførte for forsikringsselskabet, at overenskomsten giver mulighed for at anvende kriterier, som både er målbare og af kvalitativ karakter jf. ordlyden af 5, stk. 3 i overenskomsten.

7 Opmanden fandt det mest nærliggende at forstå bestemmelsen således, at de kriterier, der kan indgås aftale om i en lokalaftale om bonus, knytter sig til et målbart resultat af de arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører, og ikke til om de møder på arbejdspladsen for at udføre deres arbejdsopgaver og at ordet kvalitet ikke kan fortolkes således, at der med hjemmel i overenskomstens 5 lokalt kan aftales bonuskriterier, som relaterer sig til omfanget af medarbejdernes sygefravær, hvorfor der gives klager medhold i sin påstand. Byretsdom af 21. januar 1013 Københavns Byret frifandt den 24. januar 2013 en medlemsvirksomhed i en sag om afskedigelse begrundet i overtrædelse af selskabets forretningsgange. Den afskedigede medarbejder havde i forbindelse med et mindre færdselsuheld, som hun var involveret i som skadelidte, påbegyndt skadesbehandlingen af sin egen sag. Det gav dels anledning til en del misforståelser i autoskadeafdelingen (hvor medarbejderen slet ikke var ansat), dels var det egnet til at påvirke sagsbehandlingen og som sådan helt uacceptabelt for et forsikringsselskab og de lovmæssige pligter, som påhviler selskabet i den forbindelse. På det grundlag var afskedigelsen både saglig og rimelig, og der blev frifundet for kravet på godtgørelse. Byretsdom af 4. februar 2013 Retten i Roskilde frifandt den 4. februar 2013 en medlemsvirksomhed for afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen havde rejst et krav om betaling af godtgørelse på kr. Medarbejderen, som havde varslet forældreorlov i perioden fra 3. april til 28. maj 2011, var den 12. oktober 2010 blevet afskediget for ikke have tilbagebetalt kr. netto, som i forbindelse med overførslen af månedslønnen pr. 29. juli 2012 var blevet udbetalt for meget. Fejludbetalingen skyldtes en systemfejl i forbindelse med registrering af rådighedsvagter. Pengene blev overført til medarbejderens lønkonto, som havde et underskud på kr. Herfra blev pengene i den efterfølgende måned flyttet til og fra forskellige konti, herunder nyoprettede konti. Det fremgik af en vidneforklaring fra hans bankrådgiver, at overførslerne blandt andet skyldtes et ønske om at få bedst mulig forrentning af pengene, idet pengene skulle stå der et stykke tid. Den 11. oktober 2010 var der en restsaldo på kr., som herefter blev tilbagebetalt til virksomheden. I den forbindelse underskrev medarbejderen et gældsbrev på det resterende skyldige beløb, som - efter at der var modregnet i medarbejderens løn for september og oktober måned - udgjorde kr. Igennem denne periode på ca. 2½ måned havde virksomheden forgæves forsøgt at få medarbejderen til at tilbagebetale det fejlagtigt for meget udbetalte beløb, men medarbejderen havde henvist til, at det ikke var muligt, fordi pengene "var røget i et hul". Retten lagde til grund, at medarbejderen ikke havde sandsynliggjort, at han var afskediget som følge af den varslede forældreorlov og at medarbejderen derfor selv skulle bevise, at han var blevet afskediget som følge af den varslede forældreorlov. Retten i Roskilde frifandt virksomheden med blandt andet følgende præmis: "Sagsøger findes at have udvist manglende vilje til at tilbageføre det betydelige beløb, og at have givet sagsøgte et forkert indtryk af årsagen til den manglende tilbagebetaling. Sagsøger har herved udvist en sådan mangel på redelig handlemåde, at sagsøgte med rette har mistet tilliden til ham som medarbejder". Faglig voldgiftskendelse af 3. marts 2013 En faglig voldgiftsret frifandt en medlemsvirksomhed for et krav fra Finansforbundet om, at virksomheden skulle anerkende, at selskabet ikke ensidigt kunne ændre i reglerne om ydelse af kørselsgodtgørelse. I overenskomsten er det bestemt, at medarbejderne var stillet bil til rådighed for tjenstlig kørsel mod at modtage kørselstilskud. Om kørselstilskuddet er det i overenskomsten bestemt, at det "udbetales på basis af det registrerede antal kørte erhvervskilometer og udbetales månedsvis bagud jf. selskabets regler. Ligningsrådets grænser for satsernes størrelse er gældende. Virksomheden gennemførte pr. 1. januar 2013 en ændring af reglerne med det formål at sikre, at reglerne var i overensstemmelse med de skattemæssige regler for ydelse af skattefri

8 kørselsgodtgørelse. Foreningen mente, at ændringerne var uretmæssige. Foreningen henviste blandt andet til overenskomstbestemmelsens historik, herunder at foreningen havde været inddraget som overenskomstpart i forbindelse med forhandlingerne i 1993/1994 om ordningen, og at medarbejderne i den forbindelse via en lønnedgang havde "betalt" for ordningen. Virksomheden gennemførte ændringerne ensidigt, men valgte at varsle ændringerne med 6 måneders varsel overfor de berørte medarbejdere samt at yde en delvis kompensation til de berørte medarbejdere i form af et løntillæg. Opmanden gav virksomheden medhold i, at ændringen kunne gennemføres ensidigt. Opmanden udtalte blandt andet således: "Det er en selvfølge, at virksomheden ikke kan udbetale kørselsgodtgørelse, der er i strid med skattereglerne - som der ikke her skal tages stilling til - og det kan ikke udledes af bestemmelsen, at medarbejderne, dvs. (foreningen), har krav på at forhandle den nærmere udformning af reglerne om kørselsgodtgørelse, herunder hvad der skal forstås ved "tjenstlig" kørsel, idet fastlæggelsen af dette begreb må ske på baggrund af bl.a. de skatteretlige regler". Udgivet

9 Regulering, Kapitalkravsdirektiv CRD IV, databeskyttelse etc. samt kvinder i ledelse Lønsumsafgift Lønsumsafgiften blev forhøjet til 10,9 pct. af virksomhedens lønsum med virkning fra 1. januar Forhøjelsen skulle finansiere skattefrihed for unoterede porteføljeaktier (afskaffelse af den såkaldte iværksætterskat). Den politiske aftale bestemte, at lønsumsafgiften frem til 2021 skulle stige til 12,3 pct. af virksomhedens lønsum. Denne plan er siden blevet overhalet af regeringens aftale om Vækstplan DK, der vil forøge lønsumsafgiften yderligere for at finansiere en del af nedsættelsen af selskabsskatten. Samlet set skal lønsumsafgiften frem til 2021 stige til 15,3 pct. af virksomhedernes lønsum. Fleksjobordningen Den 1. januar 2013 trådte nye regler om fleksjob i kraft. De nye regler ændrer løntilskuddet, så det udbetales til medarbejderen, og aftrappes i forhold til medarbejderens indtægt. Der kan højst udbetales tilskud svarende til 98 pct. af den højeste dagpengesats. Arbejdsgiver skal kun betale for det arbejde, en medarbejder i fleksjob yder. Det betyder dels, at der kun skal betales løn for de timer, medarbejderen arbejder, og dels at timelønnen skal nedsættes, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde 100 pct. effektivt i de timer, virksomheden betaler løn for. Før en medarbejder kan godkendes til et fastholdelsesfleksjob, skal medarbejderen have været ansat under et socialt kapitel i mindst 12 måneder. Eksisterende fleksjob påvirkes kun af de nye regler, hvis de aftalte ansættelsesvilkår ændres. FA har drøftet de nye fleksjobregler med både DFL og Finansforbundet. FA og DFL har udarbejdet fælles anbefalinger for, at ansættelse i fleksjob ikke skal hindres af, at forsikringsoverenskomsten ikke indeholder et socialt kapitel. Det eksisterende sociale kapitel i standardoverenskomsten er blevet drøftet med Finansforbundet, uden at der er nået nogen enighed om en tilpasning af kapitlet som følge af de nye fleksjobregler. I forbindelse med at de nye regler trådte i kraft, gennemførte FA sammen med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering temamøder i København og Skanderborg. Ligebehandlingsloven Den 8. marts 2013 trådte en ændring af Ligebehandlingsloven i kraft. Ændringen gennemførte EU s forældreorlovsdirektiv fra 2009 i dansk ret. FA s overenskomster har allerede indarbejdet direktivets bestemmelser. Med de nye regler kan en medarbejder, der vender tilbage fra barsels- eller forældreorlov, bede om ændrede arbejdsvilkår. Medarbejderen skal fremsætte sit ønske skriftligt, og arbejdsgiveren skal svare skriftligt og inden for rimelig tid, dvs. normalt 14 dage. Ligestilling

10 Den 1. april 2013 trådte den nye lov om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i virksomhedernes øverste ledelsesorganer i kraft. FA s holdning er, at det vigtigste er kompetencer og ikke køn, og at en frivillig indsats for ligestilling altid er at foretrække frem for regulering, der indskrænker ledelsesretten og forøger de administrative byrder. FA har gennem længere tid haft fokus på ligestilling og opprioriteret området i sin medlemsservice. FA har bl.a. lavet en særanalyse om mænd og kvinder i finanssektoren [ og udvidet håndbogen med et kapitel om ligestilling. EU regulering EU-Parlamentet og ministerrådet nåede i februar 2013 til politisk enighed om at ændre kapitalkravsdirektivet. Aftalen er blevet omsat til et direktivforslag, der blev førstebehandlet den 17. april 2013 i EU-Parlamentet. Forslaget forventes færdigbehandlet i ministerrådet inden sommerferien og skal træde i kraft 1. januar Et lovforslag på grundlag af direktivet forventes sendt i høring i juni måned. I forhold til reglerne om aflønning af bestyrelsesmedlemmer, direktion og væsentlige risikotagere indeholder det fremsatte direktivforslag et loft over variable løndele for de medarbejdere, der er omfattet af direktivet. I forbindelse med den tekniske udformning af forslaget er der indarbejdet en ændring af bestemmelsen om sammensætning af virksomhedernes vederlagsudvalg. EU-Parlamentet har tilføjet en linje om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i vederlagsudvalget. Det er uklart, om ændringen får nogen betydning i de danske regler. FA følger forslaget tæt. EU-Parlamentet behandler også et forslag om ændring af de gældende regler om databeskyttelse. I sin nuværende form fjerner forslaget muligheden for, at medarbejdere kan give samtykke til arbejdsgiverens behandling af personoplysninger. Da forslaget er fremsat som forordningsforslag, vil det træde i stedet for den danske databeskyttelseslov. Forslaget er under behandling i EU-Parlamentets forskellige udvalg og forventes tidligst vedtaget i 2014, hvorefter det vil træde i kraft i FA følger forslaget tæt. Udgivet

11 Uddannelse Kompetenceudvalget Året bød på mange forskellige uddannelsespolitiske drøftelser i FA s kompetenceudvalg. Kompetenceudvalget tog krystalkuglen frem og prøvede at kigge ud i fremtiden for at se fremtidens medarbejder og definere hvilke kompetencer og uddannelser, der er brug for fremadrettet. I samarbejde med FA s personalechefudvalg tog kompetenceudvalget fat på forberedelserne til OK 14. I løbet af året drøftede udvalget også emner som optag, frafald, aftagerpaneler, certificering, anerkendelse af private uddannelser og EU. Undgå dobbeltuddannelse Regeringen lancerede sin længe ventede reform af SU-systemet og de videregående uddannelser. FA s budskaber om at undgå dobbeltuddannelse, skabe bedre adgang for professionsbachelorer til kandidatuddannelser og udvikle en mere åben og systematisk meritpraksis indgik i reformen. FA vil arbejde videre med at skabe bedre muligheder for anerkendelse af realkompetencer og private uddannelser, som desværre ikke var en del af reformen. Tanker om finanssektoren Tænketanken DEA, der analyserer tendenser inden for uddannelse, forskning og innovation, valgte at sætte fokus på kompetencerne i finanssektoren og gennemførte et projekt med deltagelse af FA, en håndfuld af FA s medlemsvirksomheder samt private og offentlige uddannelsesudbydere. Projektet undersøgte fremtidens kompetencebehov og de barrierer, der er i uddannelsessystemet i form af manglende overgange mellem uddannelser og anerkendelse af private uddannelser. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Gennem året har FA fremført finanssektorens synspunkter og ønsker om mere fleksibilitet i uddannelsessystemet, anerkendelse af private uddannelser og bedre match mellem uddannelser og arbejdsmarkedets behov i Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Rådet er nedsat af uddannelsesministeren og består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og eksperter. FA har en fast plads i rådet, der har til formål at rådgive uddannelsesministeren om uddannelsespolitiske emner relateret til erhvervsakademi- og professionshøjskoleuddannelserne. Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Praktikpladser, beskæftigelsesfrekvenser og nedlæggelse af trin 1 på finansuddannelsen var blandt de mange emner på dagsorden i Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). REU er et råd nedsat af uddannelsesministeren og består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og eksperter. REU har til formål at rådgive undervisningsministeren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Evaluering af Erhvervsakademierne Uddannelsesministeriet er i gang med at evaluere erhvervsakademierne med henblik på at fastlægge uddannelseslandskabets fremtidige struktur. Evalueringen er en integreret del af den politiske aftale om etablering af erhvervsakademier og professionsskoler fra I aftalen fik erhvervsakademierne lov til at udbyde professionsbacheloruddannelser indenfor det merkantile og tekniske område, hvis de lavede en partnerskabsaftale med regionens professionshøjskole. Af aftalen fremgik det endvidere, at de enkelte erhvervsakademier inden den 1. januar 2015 enten skal fusionere med en professionshøjskole i den region, hvor de ligger, eller afgive udbudsretten til sine professionsbacheloruddannelser til en professionshøjskole. Som led i processen frem mod 2015 blev det besluttet, at der i 2013 skulle foretages en ekstern evaluering af erhvervsakademierne og deres funktion som vækstlag samt deres udvikling af tekniske og merkantile videregående uddannelser. Rambøll vandt i 2012 udbuddet om

12 evalueringen og har gennemført en lang interviewrunde i foråret 2013, hvor bl.a. FA har deltaget. Rapporten blev offentliggjort i maj 2013 og danner nu grundlag for den fremadrettede proces mod Rapporten, der i positive vendinger beskrev erhvervsakademiernes rolle, som udbyder af praksisnære korte og mellemlange uddannelser, skal danne grundlag for ministerens og forligskredsens drøftelser i sagen. FA har i processen fokuseret på at sikre bæredygtige faglige miljøer omkring de finansielle uddannelser. Det vil sige, at Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, finansøkonomuddannelsen og finansbacheloruddannelsen fastholdes samlet for derved at sikre faglig synergi og progression mellem de finansielle uddannelser. Derfor er FA også skeptisk overfor, at erhvervsakademierne tvinges til at afgive udbudsretten til professionsbacheloruddannelserne. AMU 2012 bød ikke på større aktivitet under AMU. Det skete trods af en svag opgang i deltagerantal på den Grundlæggende Finansuddannelse (GFU). Dette sammenholdt med, at Ministeriet for Børn og Undervisning ændrede metoden for optælling af aktivitet under AMU s rammer, betyder, at ingen af de tre skoler, der er godkendt til at udbyde de kurser, der er udviklet direkte til finanssektoren, har opnået den pålagte minimumaktivitet for udbud af kurser. Det kan på sigt betyde, at en eller flere af skolerne mister retten til at udbyde de AMU-kurser, der er rettet mod finanssektoren. Dermed kan det bliver vanskeligt at opretholde et udbud, der sikrer afholdelsen af GFU i de kendte rammer. Der er i 2012 udviklet to nye kurser under AMU: Finansiering af energiinvesteringer i boliger og Kompetent rådgivning ved brug af MiFid. Finansuddannelsen herunder Det Faglige Udvalg for Finanssektoren Optaget af finanselever i 2012 var mindre end i de foregående år. På årgang 2012/14 blev der optaget i alt 157 elever mod 235 på årgangen før. Tallene er eksklusive elever på Færøerne og i Grønland. Efter ønske fra sektoren blev trin 1 kundemedarbejder nedlagt i Det har aldrig været et ønske fra sektorens side, at trin 1 skulle eksistere, da det ikke afspejler et muligt ansættelsesforhold i virksomhederne. Trinnet har alene været benyttet til elever, der er fratrådt i utide. De videregående finansielle uddannelser Finansøkonomuddannelsen har siden de første hold så dagens lys i 2000 vokset kraftigt. I 2012 blev der optaget nye studerende på uddannelsen fordelt over hele Danmark.

13 Finansbacheloruddannelsen blev første gang udbudt i Da blev der optaget 166 studerende på uddannelsen. I 2012 var optaget på 321 studerende, hvilket ca. svarer til en fordobling på 4 år. Rekruttering af Finansøkonomer til den finansielle sektor Væksten i antallet af finansøkonomer i sektoren har været stabilt stigende med ca. 200 om året siden Ifølge Danmarks Statistik var der ansat finansøkonomer i den finansielle sektor i september Det svarer til 2,4 pct. af medarbejderne i sektoren.

14 FA s Beskæftigelsesundersøgelse viser endvidere, at der i 2012 blev ansat 255 (heraf 250 i penge- og realkreditinstitutter) nyuddannede finansøkonomer i den finansielle sektor i Beskæftigelsesundersøgelsen viser også, at der forventes ansat 206 (heraf 200 i penge- og realkreditinstitutter) i Det er stadig for tidligt at give et nøjagtigt billede af finansbachelorernes fodfæste i den finansielle sektor. Det skyldes, at dimittendårgangene 2012 og 2013 (februar) endnu ikke er registreret af Danmarks Statistik. Uddannelsespolitisk konference 2012: Certificering som værdiskaber Den 4. september 2012 holdt FA sin årlige uddannelsespolitiske konference. Konferencesalen var fyldt med uddannelses-, personale- og HR-ansvarlige fra hele finanssektoren. Overskriften på konferencen var Certificering som værdiskaber for virksomheden. Konferencen bød på spændende oplæg ved Forsikringsakademiet, Nykredit og Finanssektorens Uddannelsescenter, og deltagerne fik god inspiration til, hvordan man får mere værdi ud af at arbejde med certificering. Se artikel om Uddannelsespolitisk konference Udgivet

15 Akademiuddannelsen Til trods for, at antallet af nye studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er faldet, er uddannelsen med sine studerende stadig Danmarks anden største akademiuddannelse. FA forventer, at den faldende trend vil fortsætte som følge af ændret rekrutteringsmønster med ansættelse af nyuddannede finansøkonomer og finansbachelorer fremfor finanselever. Når man ser på sammensætningen af studerende på uddannelsen, er der ca. 60 pct. tilmeldinger fra FA s medlemsvirksomheder. Ca. 30 pct. kommer fra ejendomsmæglerbranchen, og ca. 10 pct. kommer fra andre brancher. Der er kommet ny bekendtgørelse. Med den er der nu åbnet mulighed for, at faget Finansielle Forretninger kan følges som ajourførings- og efteruddannelsesfag. Der er ikke længere krav om, at man skal have bestået de 4 forudgående fag på uddannelsen. Bekendtgørelsen åbner også op for, at der på sigt kan etableres efteruddannelsesfag med kun 5 ECTS-point målrettet fx boligrådgivning, investeringsrådgivning, pensionsrådgivning, forsikringsrådgivning eller andet. FA har ajourført privatkompendiet til faget Finansielle Forretninger. FA har indgået en 2-årig aftale med landets erhvervsakademier om samlet levering af privat- og erhvervskompendier fra faget Finansielle Forretninger til brug på finansøkonomuddannelsen. Kompendierne er målrettet bank og realkredit og styrker de studerendes indsigt i branchen. Udgivet

16 Arbejdsmiljø Den finansielle sektor har i 2012 fortsat været en af de brancher med færrest arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Finansmedarbejdere er ikke udsat for så mange og alvorlige risikofaktorer som andre ansatte. Det påvirker den arbejdsmiljøindsats, som virksomhederne har pligt til efter arbejdsmiljøloven. For det første har en række virksomheder sammen med deres faglige repræsentanter valgt at effektivisere arbejdsmiljøorganisationen ved at tilpasse struktur og størrelse til det reelle behov - og uden at det har medført et lavere arbejdsmiljøniveau for medarbejderne. Ofte er organisationsændringerne blevet kombineret med større opmærksomhed fra virksomhedens topledelse. Dertil kommer, at flere større virksomheder er gået et skridt videre ved at erstatte finansfaglige med arbejdsmiljøprofessionelle ressourcer, så de opnår bedre problemløsning og bedre forebyggelse. For det andet er der en stigende erkendelse af, at et godt psykisk arbejdsmiljø og god trivsel har betydning for virksomhedens bundlinje. Forskningsresultater peger i samme retning. Fokus i arbejdsmiljøarbejdet bliver derfor i højere grad flyttet fra at undgå de klassiske risikofaktorer til at fremme de positive faktorer: Hvordan kan vi reducere sygefravær? Hvordan kan vi øge motivation og engagement? Hvordan kan vi i det hele taget øge produktiviteten i virksomheden? Med andre ord: Et godt, produktivt arbejdsmiljø skal ikke alene være et middel til at rekruttere og fastholde gode medarbejdere. Det skal også være et middel til at forbedre virksomhedens driftsresultater. En tredje tendens er integration af sundhed og arbejdsmiljø. Flere finansielle virksomheder er her gået foran ved at gøre sundhedsfremme til en del af det interne arbejdsmiljøarbejde og dermed engagere medarbejderne. Sundhedsfremme omfatter her ikke alene en bred palet af indsatser på arbejdspladsen, men kan også stille krav til medarbejdernes indsats udenfor arbejdspladsen, fx med hensyn til kost og motion. FA s vejledning og rådgivning på arbejdsmiljøområdet har i 2012 haft udgangspunkt i disse tendenser. Herudover har FA bidraget til implementering af initiativer, som har særlig interesse for den finansielle sektor. Som eksempel herpå kan nævnes udarbejdelse af vejledningen: Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen. Vejledningen giver virksomheder og medarbejdere en række gode råd om, hvordan de mere omfattende forandringer i en virksomhed tackles bedst muligt. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø sidestilles I forbindelse med beskæftigelsesministerens beslutning om at ligestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø har FA taget til efterretning, at virksomheder, der ifølge en afgørelse fra

17 Arbejdstilsynet har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, ikke længere skal have lang respit for selv at løse problemet. FA har derimod i samarbejde med bl.a. KL argumenteret for, at de pågældende virksomheder ikke udover en materiel afgørelse fra Arbejdstilsynet også pr. automatik skal have et rådgivningspåbud. Selvom lovændringen om ligestilling trådte i kraft den 15. april 2013, har beskæftigelsesministeren endnu ikke taget stilling til den måde, hvorpå Arbejdstilsynet skal agere. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse FA samarbejder med Finansforbundet og DFL om at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse til sektorens ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. I 2012 var der et mindre fald i antallet af udbudte kurser. Det skyldes formentlig, at en række virksomheder har ændret på organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, hvorefter færre har skullet tilmeldes den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Kurserne evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut. Rapporten herfra viser en høj grad af tilfredshed hos deltagerne, hvilket kan skyldes branchetilpasningen, dvs. at kurserne tager udgangspunkt i de problemer og udfordringer, som kan opstå hos finansansatte. Udgivet

18 Sektoren og medarbejderne Finansbeskæftigelsen Finansbeskæftigelsen fortsætter med at falde. Pr. 1. juni 2012 havde FA s medlemsvirksomheder medarbejdere, hvilket er en nedgang på medarbejdere siden Faldet kan tillægges en nedgang i beskæftigelsen hos pengeinstitutter og på realkreditområdet. Forsikring oplevede derimod en lille fremgang i beskæftigelsen fra I forhold til 2008, hvor beskæftigelsen sidst toppede, har der været en samlet nedgang på ca medarbejdere. Forventet nedgang i beskæftigelsen i pengeinstitutterne og forsikring Ifølge beskæftigelsesundersøgelsen fra efteråret 2012 forventer pengeinstitutterne yderligere nedgang i beskæftigelsen på medarbejdere i 2013, pensions- og forsikringsselskaberne forventer at blive 300 medarbejdere færre, og realkreditinstitutterne forventer uændret beskæftigelse. Stadig få indbyggere pr. bankansat Den danske banksektor har i kølvandet af finanskrisen oplevet et fald i beskæftigelsen. Udviklingen skal ses i lyset af, at Danmark i en lang periode har haft en høj beskæftigelse sammenlignet med de andre skandinaviske lande, også selvom Danmark befolkningsmæssigt ikke er det største land. Trods beskæftigelsesfaldet er det stadig kun Island, der har færre indbyggere pr. finansansat. Antallet af filialer er ligeledes faldende i Danmark, men det har ikke været nok til, at Danmark nærmer sig samme niveau, som Norge og Sverige ligger på. Kun Finland og Island har flere filialer pr. indbygger end Danmark.

19 IT-medarbejdere Andelen af it-medarbejdere i den finansielle sektor stiger fortsat, og it-virksomhederne i sektoren forventer, at beskæftigelsesfremgangen vil fortsætte i Ca. 11 pct. af medarbejderne i finanssektoren har et job inden for it, og ca. 17 pct. af it-medarbejderne på det samlede private arbejdsmarked er ansat i en af FA's medlemsvirksomheder. Halvdelen af it-medarbejderne har en videregående uddannelse Når man betragter gruppen af it-medarbejdere, adskiller de sig fra de øvrige finansansatte ved, at det formelle uddannelsesniveau er højere end gennemsnittet. Således har halvdelen en videregående uddannelse, og hele 20 pct. har en lang videregående uddannelse. Det er væsentligt flere, end tilfældet er for sektoren generelt. Det skrev vi om beskæftigelsen: Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Fortsat færre og færre finansansatte Færre deltidsansatte i den finansielle sektor Stor del af beskæftigelsestilpasningen sker frivilligt Der er stadig mange bankansatte i Danmark Beskæftigelsen falder stadig Færre finansansatte i både 2012 og 2013 Beskæftigelsen i finanssektoren falder stadig Mange bankansatte pr. indbygger Flere kvinder bliver ledere

20 Andelen af kvindelige ledere har over en årrække været svagt stigende. Den er steget med ca. et halvt procentpoint om året, fra 26,2 pct. i 2006 til 30,3 pct. i I samme periode er andelen af kvindelige ledere på overordnet niveau steget fra 16,0 pct. til 24,8 pct. Kvinder og mænd vælger forskellige jobs Trods næsten lige kønsfordeling i finanssektoren samlet set er der mærkbar forskel i kønssammensætningen inden for de største jobfunktioner. Jobfunktioner som fx kundebetjening og kassererarbejde, privatkunderådgivning og almindeligt kontorarbejde er i vid udstrækning domineret af kvinder. Modsat er jobfunktioner som fx assurandører, it funktioner samt rådgivning af erhvervskunder domineret af mænd. Mænd har højere uddannelsesniveau end kvinder Der er også markante forskelle i det formelle uddannelsesniveau mellem kvindelige og mandlige ansatte i finanssektoren. Færre kvinder end mænd i den finansielle sektor har en videregående uddannelse.

21 Det skrev vi om ligestilling mellem mænd og kvinder Kønnene er mere lige - men vælger forskellige jobs Kvinder og mænd i finanssektoren Mænd har højere uddannelse end kvinder Hvert år stiger antallet af kvindelige ledere i finanssektoren Fravær I finanssektoren som på det øvrige arbejdsmarked har kvinder større fravær end mænd. Det er især højere fravær blandt kvinder i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, graviditet og barsel, der gør kvinders samlede fravær markant højere end mænds. Kvinders fravær er næsten det dobbelte af mænds FA Fraværsstatistik 2011 viser, at kvinders fravær udgør 10,7 pct. af den mulige arbejdstid. Til sammenligning er mænds fravær 5,7 pct. af den mulige arbejdstid. Højere sygefravær inden for finans end i den samlede private sektor Tal fra Danmarks Statistik viser, at sygefraværet i 2011, for andet år i træk, var højere i finanssektoren end i den samlede private sektor. Hvor sygefraværet for den samlede private sektor i gennemsnittet var 6,75 dage pr. fuldtidsansatte, var det i finanssektoren gennemsnitligt på 6,85 dage pr. fuldtidsansatte. Det skrev vi om fravær Finanssektorens fravær overstiger fortsat private sektor Højere fravær blandt kvinder i finans Lavere sygefravær blandt højtuddannede Færre sygedage i finanssektoren Højere lønninger Efter en kort periode fra ultimo 2011 frem til midten af 2012, hvor lønudviklingen i finanssektoren var lavere end på DA-området, er lønudviklingen igen højere end på DA-området. Dog er forskellen i lønudviklingen mellem finanssektoren og DA-området mindre end i perioden fra 2008 til Det er værd at bemærke, at lønudviklingen i 2. kvartal 2012 i finanssektoren både var lavere end lønudviklingen på DA s område og det offentlige arbejdsmarked. Det skyldes, at der på finansområdet ikke var generelle lønstigninger i april I 2011 blev de generelle lønstigninger udmøntet til april, og i 2012 blev de udmøntet til juli. Den beregnede lønudvikling på finansområdet har været ca. 1 procentpoint højere end den centralt aftalte lønstigning siden 3. kvartal 2011.

22 De højeste arbejdsomkostninger på det private arbejdsmarked Finanssektorens samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret arbejdstime var i gennemsnit 453,28 kr. i Disse omkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Det skyldes høje lønomkostninger, men også, at den finansielle sektor er pålagt høje lovpligtige omkostninger. Især lønsumsafgiften fylder i finanssektorens arbejdsomkostninger, hvor den udgør ca. 9 pct. af arbejdsomkostningerne. Forsikring har de højeste gennemsnitlige samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Hvor samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time for penge og realkredit i gennemsnit er 445,45 kr., er de samlede arbejdsomkostninger pr. præsteret time for forsikring i gennemsnit 482,27 kr. Det vil sige 8 pct. højere end for penge og realkredit. Høj lønsumsafgift Satsen for lønsumsafgiften er af flere omgange blevet sat op. Som en del af skattereformen 2012 skal lønsumsafgiften stige gradvist fra 10,5 pct. i 2012 til 12,3 pct. i Og senest, i forbindelse med Vækstplan DK, er det aftalt, at lønsumsafgiften skal stige yderligere, så den opvejer de selskabsskattelettelser, som er aftalt i selvsamme vækstplan.

23 Det skrev vi om lønudviklingen og arbejdsomkostninger Vellønnede it-medarbejdere i finans Højere lønstigning i dansk finanssektor Fortsat høj lønglidning Finansmedarbejdere koster mest Finansmedarbejderne er godt betalt Høje lønniveauer i finanssektoren FA Magasin: Omkostningerne stiger fortsat Kun få finansansatte får variabel løn Stigende arbejdsomkostninger i den finansielle sektor Ansvar betyder højere løn Uddannelse Mere end hver tredje finansansat har en videregående uddannelse. Til sammenligning er det knap 27 pct. af den danske befolkning, der har et tilsvarende uddannelsesniveau. Kunder og myndigheders høje forventninger er sammen med mere komplekse opgaver og øget regulering med til at trække uddannelsesniveauet op. Uddannelsesniveauet vil formentlig fortsætte med at stige. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er i pct. I 1996 var andelen af medarbejdere med videregående uddannelse 14 pct. Færre medarbejdere med erhvervsuddannelser I samme periode er andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse faldet. Medarbejdere med en erhvervsuddannelse udgjorde 45 pct. i Til sammenligning var andelen af medarbejdere med erhvervsuddannelse 62 pct. i Det skrev vi om uddannelse Markante forskelle i it-medarbejdernes uddannelsesniveau Hver 3. medarbejder har nu en videregående uddannelse It-medarbejdernes uddannelsesniveau stiger Uddannelse i finanssektoren slår rekorder Bankrådgiverne er både veluddannede og vellønnede Udgivet

24 FA Ny direktør i FA Den 1. januar 2013 tiltrådte Mariane Dissing som direktør for FA. Hun afløste Steen A. Rasmussen, som havde været direktør for FA i 21 år. Mariane Dissing er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet og uddannet advokat. Hun har været ansat i FA siden 1993 og fungerede som underdirektør i FA, indtil hun tiltrådte som direktør. Nye vedtægter FA har på en ekstraordinær generalforsamling den 6. maj 2013 vedtaget en ændring af FA s vedtægter. Forslaget var fremsat af en enig bestyrelse. Med vedtægtsændringen er FA s repræsentantskab afskaffet. Herudover er vedtægternes bestemmelser om fordelingen af bestyrelsespladser ændret. Således er et pengeinstitutmedlem erstattet af et medlem fra gruppen af øvrige medlemmer (det vil sige et medlem, der hverken er pengeinstitut, forsikringsselskab eller realkreditinstitut). Baggrunden for forslaget om afskaffelse af repræsentantskabet er ønsket om en mere enkel og moderne struktur i FA s besluttende organer. Det var efter de dagældende vedtægter FA s repræsentantskab, der godkendte overenskomster og iværksættelse af kampskridt, ligesom det var repræsentantskabet, der valgte FA s formand og næstformand. Reelt var repræsentantskabets funktion imidlertid meget formel og uden reelt indhold. Med ændringen gives der mulighed for, at medlemmerne i højere grad involveres via dialog. Det vil ske ved efter behov og i relevante fora at involvere medlemskredsens direktører. Baggrunden for forslaget om at ændre fordelingen af bestyrelsespladser er ønsket om i højere grad at afspejle FA s medlemskreds, som den ser ud i dag. FA s medlemskreds er - gennem de snart 25 år, FA har eksisteret - ændret markant. Således er kredsen af øvrige medlemmer, det vil sige fx medlemmer, der supporterer FA s mere traditionelle medlemsvirksomheder med it-ydelser, steget betydeligt. Samtidig er antallet af ansatte i den traditionelle pengeinstitutsektor faldet. Med ændringerne er der skabt grundlag for en stærk bestyrelse, der dækker medlemskredsen bredt. FA og EU I Bruxelles betragtes næsten al interaktion som lobbyisme. Udenrigsministeriet, Kommissionen og EU-parlamentarikere betragter lobbyisme som en måde at dele viden på. Opgaven er at dele viden med de rigtige personer i de rigtige institutioner. FA har de seneste år gjort meget ud af netop at dele viden. FA s EU-lobbyist har som et af sine vigtigste mål at sørge for, at FA er på forkant med de

25 emner, der bliver sat på dagordenen i Bruxelles. Der skal indhentes mange informationer og oplysninger for at nå dette mål. Samtidig skal FA sørge for, at EU-Kommissionen, udvalgte institutioner og danske parlamentarikere er bekendt med FA s synspunkter og holdninger. I det forgangne år har FA haft møder med embedsmænd i EU-Kommissionen og organisationer tilknyttet til EU, udvalgte danske EU-parlamentarikere samt EU-repræsentationens medarbejdere, der forhandler på Danmarks vegne på embedsmandsniveau i EU, og danske journalister. Kendskab til FA er nu mere udbredt, og adgangen til de hellige haller i EU er blevet mere direkte. Det er i disse haller, vi kan få indflydelse på udformningen af de initiativer, der udspringer på baggrund af politiske trends eller arbejdsmarkedstendenser. Initiativer, der i de fleste tilfælde ender som direktiver eller forordninger, og som kan få betydning for FA s medlemmer. Udover opsøgende arbejde, indhentning af oplysninger og informationer har FA haft en meget tæt kontakt med EBF (European Banking Federation) og Insurance Europe. I begge brancheorganisationer har FA aktivt deltaget i EU-projekter, der er relateret til den sociale dialog. I bankregi om livslang læring og i forsikringsregi om demografi. På en studietur i januar måned fik FA s bestyrelse lejlighed til at møde en række centralt placerede aktører i EU-systemet og den danske repræsentation. FA s medlemsskaber af EFPA og EBTN FA er fortsat medlem af EFPA (European Financial Planning Association) og EBTN (European Banking and Financial Services Training Association). EBTN s medlemskreds består af bl.a. 29 europæiske lande inklusive Rusland. Manglende kendskab til og forståelse for hinandens virke, erfaringer, traditioner og kultur har været en akilleshæl for samarbejdet. Derfor har EBTN brugt en del tid på medlemsmøder i 2012/2013 for at lære hinanden at kende. Det er sket gennem virksomhedspræsentationer og debat. Denne indsats vil fortsætte. EFPA EFPA-Europe har haft nogle turbulente år, men nu er der kommet arbejdsro i foreningen. Den 11. december 2012 blev Josep Soler-Alberti fra EFPA Spanien formelt godkendt som ny formand. Josep Soler-Alberti har tidligere været formand i EFPA og kender derfor til de udfordringer, som foreningen møder i forbindelse med udbydelse af finansielle uddannelser til en sektor ramt af dalende beskæftigelsestal. EFA- (European Financial Advisor) og EFP- (European Financial Planner) beviser Opdatering af kompetencebeskrivelsen og justeringer i pensum for både EFA og EFP er færdige og godkendt af EFPA s bestyrelse. Det betyder, at alle nationale uddannelser nu skal re-akkrediteres efter den nye model. EFPA-Danmark har anmodet om re-akkreditering af de danske uddannelsesprogrammer. Godkendelse forventes at være på plads i løbet af juni EFPA-Danmark Overordnet set har 2012 været et stille og stabilt år for EFPA-Danmark. EFPA-Danmark har på nuværende tidspunkt udstedt 142 EFP-diplomer og 57 EFA-diplomer. Bestyrelsen har måttet sige farvel til næstformand Michael Budolfsen fra Finansforbundet. Til gengæld blev Solveig Ørteby fra Finansforbundet valgt som ny næstformand i EFPA-Danmark. FA s kursusaktivitet 702 personer har i beretningsperioden deltaget på FA s kurser og medlemsmøder. Det er en væsentlig forøgelse i forhold til året forinden. Stigningen skyldes primært OK12-forligene på såvel Finans- som Forsikringsområdet og opfølgningen på disse ved medlemsmøder, workshops og kurser. Men renset for de ekstraordinære møder var der en vækst på mere end 100 flere deltagere på den almindelige kursusvirksomhed i FA holdt to grundkurser med fokus på grundlæggende ansættelsesretlige forhold for nye HR konsulenter. De fandt sted i Vejle og Roskilde med god deltagelse. Tre ajourføringskurser med i alt 94 deltagere var målrettede mod den nye overenskomst - især de nye regler om lokale forhandlinger- og den nyeste retspraksis fra det ansættelsesretlige område.

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Det finansielle arbejdsmarked

Det finansielle arbejdsmarked Det finansielle arbejdsmarked Finanskrisen og kollektive afskedigelser FA har i beretningsåret haft mange sager som følge af finanskrisen. I andet halvår 2009 og første halvår 2010 har FA behandlet 20

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Godkendt på generalforsamlingen 21. marts 2017 1. Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere