På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:"

Transkript

1 Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer Høringsnotat vedr. ændringer i FMR Forslag til ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR) i 2017 Hermed fremsendes forskellige forslag til ændring af FMR i høring hos DJU's organisationer. Høringssvar bedes tilsendt Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) sekretariat v/ Aage Stenhøj Jørgensen senest den 15. april Antal starter på vinderprøver 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan hunden starte på en specialklubs efterårsvinderprøve. Motivering: Selvom det fremgår klart af teksten, bliver spørgsmålet, om hvor mange vinderprøver en hund kan starte på om efteråret, ofte stillet. 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en specialklubs forårsvinderprøve. Motivering: Så skulle det være klart, at en hund kan starte i alt 3 gange på forårsvinderprøver. OK 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afløses af CK. Fra FJD er rejst følgende forslag om af ændre HP til CK. For at man nemmere kan sammenligne betegnelser indenfor vinderprøver (VK) med vore nordiske kolleger, foreslås følgende til høring i organisationerne: HP (hæderspris) sløjfes, og der indføres i stedet for CK, som kan gives til en hund, der i VK kunne opnå en 1. præmie i åben klasse /1. præmie i brugsklasse. Dermed har man i Danmark mulighed for i lighed med Sverige og Norge (samt FCI) - at tildele CACIT, Res CACIT og CK. Der var enighed om at indføre CK i stedet for HP. 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: 12 Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder. Fra FJD's engelske gruppe er modtaget et forslag om at udskyde denne ændring, indtil der har været afholdt en høring Den nye aldersgrænse træder i kraft den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år. FJD's forslag om at bevare aldersgrænsen på 24 måneder sendes hermed i høring. Der var enighed om at bevare aldersgrænsen på 24 måneder og at det bør gælde fra efteråret Championater

2 Fra FJD er rejst forslag om krav til mindst én situation, hvor der er fældet fugl for hunden, for at kunne opnå et Jagtchampionat (DKJCH) eller Brugschampionat (DKBCH). Følgende forslag sendes i høring: På alle prøver med fældning af fugl indføres betegnelsen VP (Vildtpris). Denne gives til en hund, som har haft en korrekt og komplet situation, hvor vildtet er fældet og apporteret i henhold til reglerne. For at opnå DKJCH og DKBCH skal en hund mindst en gang have fået tildelt VP i forbindelse med en af de kvalificerende (ifølge bestemmelserne om det gældende championat) placeringer. Ellers de samme regler som hidtil. Der var enighed om IKKE at indføre VP. 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m. Der foreslås tilføjet følgende sætning: Der henvises i øvrigt til "Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr" på DJU's hjemmeside 14 stk. i Aflysning af prøve 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde osv" udgår. 14 stk. k Dopingreglement 14 stk. k. Her nævnes DKK's dopingreglement af 1. januar Dette reglement er nu afløst af nogle retningslinier, som ligger på DKK's hjemmeside. Der foreslås følgende ny tekst: At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier på DKK's hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/sundhed/doping. Ok med alle ændringer i stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver før DM 16 stk. 2. foreslås kun at gælde ordførerskaber. Forslag til tekst: Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver. OK 16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette forslag til en ny formulering af FMR 15 stk. 3: Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU efter indstilling fra organisationerne. DJ foreslår, at DJU går helt tilbage til den oprindelige ordning, hvor alle DJU's tre organisationer havde retten til at indstille hvilke dommere, man foreslog, skulle dømme DM. Siden havde FJD i en årrække alene

3 retten til at indstille. Indstillingsretten ligger nu hos Dommerudvalget (DUV). Det er fortsat DJU's bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Det understreges, at DUV fortsat skal indgå i proceduren med råd og vejledning. Organisationernes indstillinger tilsendes DUV, der herefter vurderer de indstilledes kvalifikationer samt foretager en rangering af de indstillede dommere. DISK har tillid til at dommerudvalget indstiller dommerne, uden indblanding fra organisationerne. Vi kan derfor ikke støtte forslaget. 20 stk. 2 Markeringsdækkener. 20 Stk. 2. sidste sætning. Der er i øjeblikket dispensation for engelske racer, så de må godt bære et markeringsdækken. Der foreslås, at denne dispensation bliver permanent. Ligeledes foreslås, at det også kommer til at gælde kontinentale racer. Sætningen "Hunde, der er til afprøvning, må ikke bære dækkener uanset type" forslås afløst af følgende tekst: Det er tilladt hunde under afprøvning at bære et orange dækken, defineret ved at være dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter. DISK ønsker at gøre brug af dækken permanent. Vi ønsker at ordet orange fjernes fra den foreslåede tekst idet et dækken ligeså godt kan være gult eller en anden signalfrave. 24 stk. 5 Knaldapport 24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre første sætninger slettes, så den kun indeholder følgende tekst: Stk. 5. I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport i brugsklasse medfører, at en hund højst kan opnå 2. præmie. I DUV's vejledning afsnit 7 C foreslår DUV, at sætningen "I et i øvrigt svagt felt kan ordførende dommer skønne, at knaldapportøren alligevel kan placeres" stryges. DISK støtter dette forslag. DUV's vejledning til FMR vedr. hundens opførsel overfor husdyr I DUV's vejledning afsnit 8 sidste afsnit foreslås teksten: "Tages katten i rejsningen..." ændres til "Tages husdyret i rejsningen..."

4 Motivering: Det kan være en tamhøne, der trykker sig i en græstot. OK Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer Reglerne for ræveslæbsprøver og for ræveslæbsdisciplinen på fuldbrugsprøver skal have den samme ordlyd. Forslag dateret 21. december 2016 er udarbejdet og fremlægges hermed til høring. Kapitel 13. Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer 35. Stk. 1. Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter apportering af tungt vildt over stor afstand. Prøven er identisk med Fuldbrugsprøvens disciplin for ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark, II, A, 1 herunder den tilknyttede Vejledning. Dette gælder også, for så vidt angår antal omstarter. Stk. 2. For at bestå prøven, skal hunden have opnået mindst 2 point. Resultatet "bestået" eller "ikke bestået" samt karaktererne 4 til 0, fx "Bestået med 4 point", registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK. Stk. 3. Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi. Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende. Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende. Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi. Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi. 36. Stk. 1. Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin fører. Stk. 2. Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god kvalitet og nogenlunde ens størrelse, helst ikke over syv kg Stk. 3. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst 60 m. Stk. 4. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m "bort fra startstedet ("anskudsstedet)". Hunden skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt føreren med "begrænset" brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når den er synlig for føreren på vej tilbage med ræven. Stk. 5. Såfremt hunden får tab og selv vender tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den på sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive opnå point (bestå prøven). At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind.

5 Stk. 6. Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege start-/afleveringsområdet for hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres til førers hånd. Det er føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående indenfor start-/afleveringsområdet. Lægger hunden ræven ved førers fødder så denne skal række ud efter den, skal der trækkes point. Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0. Har hunden gået 300 meter på sporet ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor start-/ afleverings-området, men ikke afleverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det skal den have en karakter for). 37. Bemærkninger. Stk. 1. Slæbet lægges af én person, men det fremmer prøvens afvikling, at der er to slæblæggere til disposition. Stk. 2. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-talkie eller mobiltelefon. Stk. 3. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader denne. I dette tilfælde afbrydes hundens afprøvning. Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og fuldføre opgaven. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet. DISK støtter flertallet i den kontinentale gruppe. Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet. I FJD's kontinentale gruppe er der rejst forslag om at ændre reglerne for udtagelse til DM. Nedennævnte forslag, der er baseret på de nugældende regler for engelske racer, så reglerne bliver ens for både kontinentale og engelske racer, fremsendes hermed til høring: Til Danmarksmesterskabet (DM) kan kun udtages hunde, der har en stambogsført placering på en af nedennævnte udtagelsesprøver. Alle udtagne hunde skal være præmieringsværdige, dvs. have fået betegnelsen "vinder". Der udtages kun hunde fra vinderprøver, hvor der er startet mindst 10 hunde. I øvrigt henvises til Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde (FMR) Kap. 4 11, stk. 4. På DM kan deltage danskejede hunde optaget i Dansk Hundestambog, der føres af Dansk Kennel Klub. Endvidere kan udenlandsk ejede hunde af engelske racer med tilsvarende FCI-anerkendt stambog deltage. Til DM udtages fra organisationernes efterårsvinderprøver og fra specialklubbernes efterårsvinder-prøver 24 hunde af engelsk race og 24 hunde af kontinental race. Disse hunde udtages i forhold til antal startende hunde på de enkelte vinderprøver. Ved sammenfaldende forholdstal kan antal udtagne hunde reguleres opad. Hvis en hund kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver, a) regnes den første kvalificerende placering som den gældende. Ved kvalificering på den anden prøve, indtræder den næste vinder på denne prøve som deltager på DM.

6 b) regnes den anden kvalificerende placering som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den første prøve indtræder som deltager på DM. Hvis en hund, der har kvalificeret sig til DM, er forhindret i at deltage, indtræder den næste vinder på den prøve, hvor den har kvalificeret sig, som deltager i stedet for denne. Vedtaget af Dansk Jagthunde Udvalg den Det skal besluttes, om det skal være model a eller model b, der skal benyttes. DISK støtter hvad den kontinentale gruppe ønsker, men for de engelske racer ønsker vi den nuværende kvalificeringsprocedure gældende. Med venlig hilsen Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse

7

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Deltagere: Rune Riishøj (RR) Michael Østergaard (MØ) Peter Katholm (PK) Thomas Elgaard Nielsen (TEN) (kun 16/3) Morten Vestergaard (MV)

Læs mere

DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN

DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN DANSK BRETON KLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 24.03.2017 Formand Søren Stenhøj indledte med at bede forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed, til ære for klubbens æresmedlem og tidligere mangeårige

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. REFERAT Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 27.01.2005 På Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Til stede var: Kristian Raunkjær (KR) (fmd.) DJ, Asger Stein (AS) (næstfmd.) FJD, Gert Clausen (GC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK,

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 10.05.2017 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Christian Johansen (CJD PK Formand Frank Elmer (FE) GDH Næstformand Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ)

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Referat af møde den 11. december 2017 afholdt på Fjeldsted Skovkro. Deltagere: FJD: Ole Dahl Madsen, Per Kristoffersen og Christian Johansen

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 11.06.2014 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 29.01.2014 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Tilstede var: Poul Vestervang (PV)

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 25.01.2018 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

3. ORGANISATION ORG er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er ORG øverste myndighed.

3. ORGANISATION ORG er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er ORG øverste myndighed. VEDTÆGTER FOR NY ORG FORMÅL, ARBEJDSOMRÅDE ORGANISATION Organisationen er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde (Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub,

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 21.08.2008 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 21. august 2008 kl. 10 på Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg Til stede var, Flemming Thune-Stephensen

Læs mere

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010 2 heat og matchning Efter votering fortsætter følgende hunde til 2. heat. Hundenes rangering er som følger. B. DKJCH Malthe 1A ES. Siv 1A P. Spurvfugldalens Katja

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 06.09.2005 På Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Til stede var Kristian Raunkjær (KR) (fmd.) DJ, Asger Stein (AS) (næstf md.) FJD, Gert Clausen (GC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK,

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 01.02.2010 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2010 kl. 10 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby Tilstede var: Poul Vestervang (PV)

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 08.11.2017 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Christian Johansen (CJ) D PK, Formand Per Kaa Kristophersen (PKK) KH, næstformand Brian Hinge

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb... 2 Kapitel 1 - Markprøver / skovfugleprøver... 6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde fredag den 29. november 2013 kl på Fjeldsted Skovkro, St. Landevej 92, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde fredag den 29. november 2013 kl på Fjeldsted Skovkro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde fredag den 29. november 2013 kl. 17.00 på Fjeldsted Skovkro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Uden for dagsorden.

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Bestyrelsesgrundlag DANSK MÜNSTER- LÄNDER KLUB

Bestyrelsesgrundlag DANSK MÜNSTER- LÄNDER KLUB Bestyrelsesgrundlag 2017-2018 Input fra road trip 2016/17 Input Instruktør og grunduddannelse Specialistuddannelser Oversigt over prøverformer og typer, samt adgangskrav og muligheder (simpel) Kursus for

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

Bestyrelsesgrundlag 2016/2017 DANSK MÜNSTER- LÄNDER KLUB

Bestyrelsesgrundlag 2016/2017 DANSK MÜNSTER- LÄNDER KLUB Bestyrelsesgrundlag 2016/2017 Det vil Dansk Münsterländer Klub i 2016 Vedtægterne skal tilpasses nutiden Aktivistudvalget skal gendannes DMKs årshjul implementeres Udvalgsstrukturen tilpasses Projekt Grosser

Læs mere

Engelske dommere Dømte vinderklasser

Engelske dommere Dømte vinderklasser Dømte vinderklasser 009-018 FJD ny 011*DPK 01 DISK 01 DM 015 Andersen, Jørgen Gordon (10) *DJ 014 *DKK 016 DGSK 01 *DM 018 *DGSK 017 DPK 017 Andreasen, Jan (104) John Bak (179) Allan Bredsgaard (419) Clausen,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 05.06.2013 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 5. juni 2013 kl. 10 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby Tilstede var: Poul Vestervang (PV)

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Jørgen Larsen, JL Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG.

Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Jørgen Larsen, JL Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 5-2013 i Langhårsklubben Fredag den 27. september 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen,

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

DJU. Analyse Præsentation for FJD s Bestyrelse 9. august 2017

DJU. Analyse Præsentation for FJD s Bestyrelse 9. august 2017 DJU Analyse 2017 Præsentation for FJD s Bestyrelse 9. august 2017 1 Opgaven Fremstilling af opgaven Overordnet organisering Administration Økonomi Fremtidige opgaver (køreplan) 2 Fremstilling af opgaven

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 15. februar 2013. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2012 Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktiviteter/markprøver) DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne

Læs mere

PLAN OVER MARKPRØVER 2018

PLAN OVER MARKPRØVER 2018 PLAN OVER MARKPRØVER 2018 Organisation Dato Sted m.m. Forår FJD lørdag 10. og søndag 11. marts og hverdage uge 10 fredag/lørdag 16.-17. marts lørdag 17. og søndag 18. marts og hverdage uge 11, 12* og 13*

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

LOGO 14. december 2108

LOGO 14. december 2108 Retningslinjer for afholdelse prøver i SJD regi - JAN 2019 Retningslinjerne er bestemmelser for afvikling af prøver i SJD regi samt en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 03.02.2016 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby- Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Indtryk fra DM 2013 på Falster

Indtryk fra DM 2013 på Falster Indtryk fra DM 2013 på Falster 6 pointere, 9 engelske settere, 4 gordon settere, 2 irske settere og 5 bretoner havde kvalificeret sig til årets fornemste prøve, der i år var rykket til Falster og Lolland

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere