=#%"'$"#%'/(>#6 :;8"'<63'5(:.--1'"?$6$%5$%50(:.'$.#!"#$%&%$"$"'()**+,-$"#(./(0.--1'"#(%(2.3"45$645#"/%.'"'7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "=#%"'$"#%'/(>#6 :;8"'<63'5(:.--1'"?$6$%5$%50(:.'$.#!"#$%&%$"$"'()**+,-$"#(./(0.--1'"#(%(2.3"45$645#"/%.'"'7"

Transkript

1 =#%"'$"#%'/(>#6 :;8"'<63'5(:.--1'"?$6$%5$%50(:.'$.#!"#$%&%$"$"'()**+,-$"#(./(0.--1'"#(%(2.3"45$645#"/%.'"'7

2 Fertiliteten 2001 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København. Martha Kristiansen Tlf.: Indhold Artiklen indeholder dels en opgørelse af levendefødte børn opgjort efter moderens (fødselsår) i Hovedstadsregionens amter og kommuner, og dels en opgørelse af fertiliteten i de københavnske bydele. Datagrundlag og definitioner findes på side Fertiliteten i Hovedstadsregionen i 2001 I 2001 er der født børn i Hovedstadsregionen, hvilket svarer til et fald på godt 1 pct. i forhold til Faldet i antallet af fødte er sket i alle amter i Hovedstadsregionen på nær København. I København er antallet af fødte steget med knap 3 pct. fra i 2000 til i På Frederiksberg er antallet af fødte faldet ½ pct., mens faldet i Roskilde Amt er på hele 7 pct. Antallet af fødte pr kvinder er faldet med godt 1 pct. i Hovedstadsregionen som helhed. Det største fald forekommer i Roskilde og Københavns Amt med henholdsvis 5 og 3 pct. I Københavns Kommune og Frederiksborg Amt er den samlede fertilitet steget med omkring 1 pct. fra 2000 til I figur 1 vises den samlede fertilitet for årene 1998 til I København er den samlede fertilitet steget helt pænt, og på Frederiksberg er faldet så lille, at den samlede fertilitet i 2001 stadig ligger hele 9 pct. over niveauet i Faldet på knap 5 pct. fra 2000 til 2001 i Roskilde Amt hænger sammen med en kraftig stigning året forinden, hvorved den samlede fertilitet i 2001 kun ligger godt 2 pct. under niveauet i For regionen som helhed er fertiliteten kun ændret ganske lidt i de sidste 5 år. Den sbetingede fertilitet Det samlede fertilitetsniveau og fertilitetens struktur i de enkelte aldre for Hovedstadsregionens 5 amter samt for landet som helhed ses i figur 2. På amtsniveau følger Københavns Amt landsniveauet, mens der i Frederiksborg og Roskilde Amter ses en tendens til en større fertilitet blandt kvinder fra midten til slutningen af 20'erne end for landet som helhed. Fertilitetsniveauet for Frederiksberg har i 2001 et lidt atypisk forløb. Figur 1. Samlet fertilitet. Levendefødte børn pr kvinder København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Orientering 2002 nr. 22

3 Figur 2. Fertilitet efter moderens og bopæl. Levendefødte børn pr kvinder Hele landet København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Moderens Op til begyndelsen af 30 års en ligger kvinder på Frederiksberg under landsgennemsnittet, mens de herefter - op til omkring de 37 år - ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Ligeledes topper fertiliteten blandt kvinder på Frederiksberg i en år, hvor den topper for hele landet i en år. I København ligger den sbestemte fertilitet også under landsgennemsnittet frem til begyndelsen af 30 års en. Herefter ligger fertilitet lidt over landsgennemsnittet i resten af de fertile aldre. Faldet i den samlede fertilitet i Hovedstadsregionen kan især tilskrives et fald i den sbetingede fertilitet for yngre kvinder op til slutningen af 20'erne. Fra 30 års en er den sbestemte fertilitet lidt større eller på niveau med fertiliteten i I København f den sbetingede fertilitet frem til 25 års en. Dette opvejes af en forholdsvis stor stigning i fertiliteten for kvinder i 30'erne. Set over alle 5 år, jfr. figur 3, er der en generel tendens til, at fertiliteten f op til 25 års en for at stige for kvinder fra 30 års en og i resten af de fertile aldre. Det lille fald i den samlede fertilitet på Frederiksberg kan tilskrives kvinder i en fra 25 til omkring 30 år og ligeledes kvinder fra omkring 35 år og resten af de fertile aldre. Kvinderne fra 30 år til 35 år har oplevet en væsentlig stigning i den sbetingede fertilitet. Generelt har der i de sidste 5 år været store stigninger i de sbetingede fertilitetskvotienter for kvinder i en år, jfr. figur 4. Faldet i fertiliteten i Københavns Amt sker frem til slutningen af 20 års en. Herefter er fertiliteten stort set uændret fra 2000 til Over de sidste 5 år ses en tendens til, at fertiliteten f for kvinder op til omkring de 30 år, herefter stiger fertiliteten for kvinder i sgruppen år, hvorpå fertiliteten stort set er uændret for kvinder over 35 år. Det lille fald i den samlede fertilitet i Frederiksborg Amt kan tilskrives kvinder i en år. Herudover er fertiliteten stort set uændret med en lille tendens til at stige fra 2000 til Orientering 2002 nr. 22 3

4 Figur 3. Levendefødte børn efter moderens, København. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Figur 4. Levendefødte børn efter moderens, Frederiksberg. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens 4 Orientering 2002 nr. 22

5 Figur 5. Levendefødte børn efter moderens, Københavns Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Figur 6. Levendefødte børn efter moderens, Frederiksborg Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Orientering 2002 nr. 22 5

6 Figur 7. Levendefødte børn efter moderens, Roskilde Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Det forholdsvise store fald i den samlede fertilitet i Roskilde Amt kan henføres til kvinder i en år. Fertiliteten er uændret fra 2000 til 2001 for de yngre kvinder og kvinder over 40 år. Ses der på fertiliteten over hele 5 års perioden ligger den sbetingede fertilitet stort set på niveau med fertiliteten i årene før 2000, jfr. figur 7. Kommunerne i Københavns Amt Det største antal fødte pr kvinder i Københavns Amt findes i Værløse med en samlet fertilitet på 1.995, hvilket dog indebærer et fald i den samlede fertilitet fra 2000 til 2001 på godt 11 pct. Værløse efterfølges af Søllerød og Høje Taastrup, hvor den samlede fertilitet ligger på knap De største stigninger i den samlede fertilitet ses i Ishøj og Hvidovre, hvor antallet af fødte pr kvinder er steget mellem 7-10 pct. fra 2000 til Den laveste samlede fertilitet ses i Dragør med fødte pr kvinder. Næstlavest ligger Glostrup med fødte børn pr kvinder. Trods den lave fertilitet i Glostrup er den samlede fertilitet steget med 3 pct. fra 2000 til De største fald i fertiliteten ses i Dragør, Brøndby og Rødovre med et fald på henholdsvis 17, 15 og 10 pct. Kommunerne i Frederiksborg Amt I Frederiksborg Amt forekommer de største fertilitetskvotienter i Jægerspris og Slangerup, hvor der er født henholdsvis og børn pr kvinder. I Helsinge, Frederiksværk, Ølstykke, Farum, Fredensborg- Humlebæk, Karlebo og Stenløse ligger den samlede fertilitet mellem og Den største fertilitetsstigning i Frederiksborg Amt ses i Fredensborg-Humlebæk med en stigning på hele 25 pct. I Slangerup, Jægerspris og Ølstykke er stigningen på henholdsvis 16, 15 og 10 pct. Den laveste fertilitet findes i Hørsholm med fødte pr kvinder efterfulgt af Skibby med en samlet fertilitet på Det største fald i antallet af fødte pr kvinder findes i Hundested, hvor fertiliteten er faldet med 19 pct. i forhold til I Birkerød og Hørsholm er fertiliteten faldet med 12 pct. fra 2000 til Orientering 2002 nr. 22

7 Kommunerne i Roskilde Amt Det største antal fødte pr kvinder i Roskilde Amt ses i Hvalsø og Skovbo, hvor der i 2001 er født henholdsvis og børn pr kvinder efterfulgt af Lejre med en samlet fertilitet på Den største stigning fra 2000 til 2001 forekommer ligeledes i Hvalsø med 11 pct. Den laveste fertilitet findes i Roskilde med levendefødte pr kvinder, hvilket er et fald på 12 pct. i forhold til De største fald i den samlede fertilitet findes i Ramsø og Bramsnæs med henholdsvis 16 og 15 pct. 3. Fertiliteten i de københavnske bydele i 2001 I de københavnske bydele ses det største antal levendefødte børn pr kvinder i Brønshøj-Husum og på Vesterbro med henholdsvis og fødte pr kvinder. De største stigninger i den samlede fertilitet blandt bydelene forekommer på Vesterbro og Ydre Østerbro, hvor stigningen fra 2000 til 2001 er på henholdsvis 11 pct. og 10 pct. Det laveste antal fødte optræder for 3. år i træk på Vestamager med fødte pr kvinder. I bydelen Vestamager er det stort set alene Islands Brygge, med overvejende små boliger, at befolkningen bor. På Christianshavn, i Sundbyøster og Indre By er der født mellem børn pr kvinder. Det største fald i antallet af levendefødte pr kvinder fra 2000 til 2001 er sket på Christianshavn og Vestamager med henholdsvis 17 og 13 pct. 4. Datagrundlag og definitioner Datagrundlag Den foreliggende statistik over levendefødte bygger på udtræk fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, der modtager oplysninger fra det centrale personregister (CPR). Fra og med 1997 bygger statistikken her på foreløbige tal for levendefødte, dvs. indeholdende alle registreringer indløbet op til 30 dage efter årets udløb. Erfaringsmæssigt finder der dog kun meget få korrektioner sted i årshenføringen, hvorfor det er besluttet at offentliggøre de foreløbige tal, hvilket samtidig gerne skulle føre til, at opgørelserne vil foreligge inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Definitioner Aldersbetingede fertilitetskvotienter angiver antal levendefødte børn af mødre i en given sklasse opgjort pr kvinder i den pågældende sklasse. For 5-års sklasserne er kvotienterne beregnet som det simple gennemsnit af kvotienterne for de enkelte 1-års sklasser. Den samlede fertilitet er defineret som det antal levendefødte, som kvinder ville sætte i verden i løbet af de fødedygtige aldre år, hvis ingen af de kvinder døde før det fyldte 50. år, og de i hver sklasse fødte så mange børn, som angivet ved årets sbetingede fertilitetskvotienter. Orientering 2002 nr. 22 7

8 Figur 8. Samlet fertilitet 2001 og den procentvise ændring fra København i alt 1502 København i alt +1, Frederiksberg Frederiksberg 1 2 Samlet fertilitet Ændring i fertiliteten (pct.) 16,5-10,0 9,9-3,0 2,9-+3,9 +4,0-+9,9 +10,0-+11, Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kgs. Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundbyøster 14. Sundbyvester 15. Vestamager 8 Orientering 2002 nr. 22

9 Tabel 1. Levendefødte efter moderens, Moderens Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år , " , ,9 1 0,5 16 " , ,7 6 3,1 17 " ,4 1 4,0 19 6,4 17 8,8 18 " ,1 5 17, , ,7 19 " ,9 8 21, , , , , , , , , , ,3 22 " , , , ,8 23 " , , , ,4 24 " , , , ,8 25 " , , , ,0 26 " , , , ,0 27 " , , , ,7 28 " , , , ,2 29 " , , , ,7 30 " , , , ,6 31 " , , , ,9 32 " , , , ,9 33 " , , , ,0 34 " , , , ,4 35 " , , , ,5 36 " , , , ,1 37 " , , , ,0 38 " , , , ,0 39 " , , , ,6 40 " , , , ,1 41 " ,0 6 12,0 24 5,4 21 7,6 42 " ,4 3 6,1 24 5,4 10 3,8 43 " , ,1 10 3,8 44 " ,9 4 8, ,1 45 " , ,4 3 1,1 46 " , " " " I alt , , , ,4 I alt , , , ,2 Ændring i pct... 2,7 1,2-0,5-1,7-3,2-2,4-1,0 0,9 (fortsættes) Orientering 2002 nr. 22 9

10 Tabel 1. Levendefødte børn efter moderens, (fortsat) Moderens Roskilde Amt Hovedstadsregionen Hele Landet absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år ,2 15 " ,7 23 0,8 16 " ,6 19 2,5 77 2,8 17 " ,9 55 7, ,3 18 " , , ,5 19 " , , , , , , , , ,8 22 " , , ,8 23 " , , ,3 24 " , , ,9 25 " , , ,3 26 " , , ,9 27 " , , ,6 28 " , , ,4 29 " , , ,7 30 " , , ,8 31 " , , ,4 32 " , , ,4 33 " , , ,5 34 " , , ,2 35 " , , ,4 36 " , , ,5 37 " , , ,3 38 " , , ,7 39 " , , ,9 40 " , , ,3 41 " ,6 98 8, ,9 42 " ,8 65 5, ,7 43 " ,8 29 2,5 63 1,7 44 " ,6 13 1,1 31 0,8 45 " ,2 14 1,2 22 0,6 46 " ,3 7 0,2 47 " " " ,0 I alt , , ,9 I alt , , ,5 Ændring i pct... -6,8-4,8-1,2-1,1-2,6-1,6 10 Orientering 2002 nr. 22

11 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " ,0 16 " , " ,7 1 15, " ,7 7 31,6 5 25, ,1 19 " , ,3 5 26, , ,2 9 41, ,6 1 19,0 2 7, , , ,2 1 29,4 3 10,3 22 " , , , ,6 23 " , , ,0 1 40, ,7 24 " , , ,5 3 82, ,0 25 " , , ,1 1 45, ,5 26 " , , ,1 3 72, ,6 27 " , , , , ,8 28 " , , , , ,5 29 " , , , , ,8 30 " , , , , ,9 31 " , , ,5 8 98, ,3 32 " , , , , ,4 33 " , , ,4 9 76, ,1 34 " , , , , ,5 35 " , ,9 9 34,7 7 59, ,3 36 " , , ,2 4 36, ,3 37 " , ,2 7 25,9 4 34, ,5 38 " ,0 5 13,5 5 18,9 5 49, ,5 39 " ,5 6 18,1 3 11,6 2 18, ,0 40 " ,8 6 17,7 1 3,6 2 18,4 7 12,9 41 " ,0 1 3,2 1 4,1 1 9,2 6 12,2 42 " ,2 6 11,7 43 " , ,8 44 " " , " , ,2 47 " " " I alt , , , , ,3 I alt , , , , ,1 Ændring i pct. 3,7 4,9-6,2-5,7-14,9-15,0-19,0-17,4-4,2-2,0 (fortsættes) Orientering 2002 nr

12 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , ,2 16 " , , " , ,1 4 18, " ,7 1 9,9 2 13,9 4 17,1 5 20,2 19 " ,2 1 10,0 4 32, , , ,3 2 18,6 6 31, , , ,6 8 69, , , ,0 22 " , ,3 9 58, , ,8 23 " ,1 8 60, , , ,5 24 " , , , , ,4 25 " , , , , ,6 26 " , , , , ,6 27 " , , , , ,1 28 " , , , , ,0 29 " , , , , ,2 30 " , , , , ,4 31 " , , , , ,0 32 " , , , , ,7 33 " , , , , ,7 34 " , , , , ,9 35 " ,7 7 40, , , ,2 36 " ,0 9 60, , , ,2 37 " ,9 2 12,4 3 15, ,6 8 22,1 38 " ,1 1 7,6 5 27, ,9 9 23,3 39 " ,2 3 20,7 5 23,0 6 15,2 6 18,4 40 " ,5 1 7,0 3 14,1 6 16,2 4 11,9 41 " , ,5 1 2,9 42 " , ,8 2 6,4 43 " , ,5 44 " " , , " " " " I alt , , , , ,7 I alt , , , , ,1 Ændring i pct... -2,4-1,6 3,8 3,1-3,6-1,9 6,6 7,1 1,7 3,8 (fortsættes) 12 Orientering 2002 nr. 22

13 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " ,9 1 18, , " , ,8 2 13,6 19 " , ,8 2 16, ,2 1 29,0 7 27, , , ,4 7 36,4 4 33,3 22 " ,2 1 47,6 4 16,2 6 27,8 4 37,9 23 " ,9 1 37,0 9 38, ,3 7 63,6 24 " , , , ,4 7 66,0 25 " , , , , ,3 26 " , , , , ,2 27 " , , , , ,4 28 " , , , , ,7 29 " , , , , ,7 30 " , , , , ,1 31 " , , , , ,5 32 " , , , , ,7 33 " , , , , ,1 34 " ,6 4 33, , , ,4 35 " ,6 4 32, , , ,6 36 " ,1 3 26, , , ,2 37 " ,6 6 47, ,2 7 24, ,1 38 " ,9 4 44, ,5 6 21,0 5 25,7 39 " ,4 1 11,8 8 21,8 4 13,8 6 30,4 40 " ,0 1 12,4 8 19,9 4 14,5 2 8,2 41 " ,4 2 7,3 2 9,5 42 " , ,8 43 " , " " , " " " " I alt , , , , ,4 I alt , , , , ,5 Ændring i pct... 8,1 9,7-11,0-5,4-7,0-7,6-10,4-10,5-8,4-6,5 (fortsættes) Orientering 2002 nr

14 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Frederiksborg Amt Tårnby Vallensbæk Værløse Allerød Birkerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " ,8 1 8, " , " ,4 1 17, " ,8 1 18, , ,2 4 56, , ,5 2 40,0 3 50,0 2 28,0 4 53,7 22 " ,6 3 65,9 2 51,9 6 98,4 2 27,6 23 " , ,1 3 87,0 4 55, " ,7 2 54,8 3 67,4 2 28, ,3 25 " , ,9 2 58, ,9 4 50,3 26 " , , ,6 8 93, ,3 27 " , , , , ,1 28 " , , , , ,8 29 " , , , , ,1 30 " ,8 6 73, , , ,0 31 " , , , , ,4 32 " ,3 9 93, , , ,2 33 " ,4 8 82, , , ,3 34 " ,2 3 28, , , ,6 35 " ,7 4 37,9 9 59, , ,9 36 " ,3 4 35, , ,4 9 49,7 37 " ,7 1 9, , ,5 4 20,8 38 " ,4 1 11,8 9 60,2 8 37,6 4 21,6 39 " ,6 2 20,7 1 6,0 4 18,3 5 28,4 40 " ,3 2 20,2 1 6,6 2 10,9 2 10,9 41 " , ,0 4 23,9 42 " , " ,7 2 11, " " ,5 46 " " " " I alt , , , , ,1 I alt , , , , ,6 Ændring i pct... 3,5 2,3 0,8-0,8-8,3-11,2-4,1-8,6-14,7-12,4 (fortsættes) 14 Orientering 2002 nr. 22

15 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Frederiksborg Amt Moderens Farum Fredensborg- Humlebæk Frederikssund Frederiksværk Græsted- Gilleleje absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " ,2 1 11,4 1 11,0 1 9,3 4 41,5 18 " , ,7 3 32,1 2 23,4 19 " ,5 4 44,2 1 11,8 2 25,3 1 15, ,8 4 48,8 1 14,3 5 54,3 2 24, ,0 2 36, ,3 2 26,1 1 18,0 22 " ,5 3 46,2 4 51, ,3 7 94,6 23 " , ,3 4 67, ,1 6 92,3 24 " , , , ,3 8 92,5 25 " , , , , ,0 26 " , , , , ,0 27 " , , , , ,2 28 " , , , , ,0 29 " , , , , ,2 30 " , , , , ,4 31 " , , , , ,3 32 " , , , , ,0 33 " , , , , ,1 34 " ,6 8 47, ,6 6 36, ,9 35 " , , , , ,3 36 " , ,3 4 25,3 5 31,6 6 32,6 37 " ,5 6 36,4 8 51,1 5 30,8 3 19,0 38 " ,6 4 26,1 2 13,2 3 21,1 7 49,0 39 " ,2 3 16,3 2 15,0 6 39,5 6 38,3 40 " ,1 6 38,3 2 15,7 1 6,7 1 7,0 41 " ,3 2 12,9 1 7,4 1 6,8 1 5,8 42 " ,8 3 19,1 2 17, " ,4 1 6, ,3 44 " , " " " " " I alt , , , , ,9 I alt , , , , ,6 Ændring i pct... 2,7 3,9 17,6 25,0-3,5-0,8 7,8 9,6-5,3 (fortsættes) Orientering 2002 nr

16 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Helsinge Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " ,8 1 5, " ,0 4 14,5 1 5, " ,3 4 20,0 1 26,0 1 8,7 19 " ,2 9 33,5 3 14,2 1 22,2 1 10, ,3 3 15,4 1 29,0 1 11, , ,4 4 21,6 1 30,3 1 11,8 22 " , , ,3 3 81,1 1 19,6 23 " , , ,3 1 29, " , , , ,1 3 44,1 25 " , , , ,0 6 88,2 26 " , , , , ,9 27 " , , , , ,0 28 " , , ,9 4 89, ,0 29 " , , , , ,8 30 " , , ,1 5 83, ,8 31 " , , , , ,8 32 " , , ,0 1 20, ,5 33 " , , ,8 3 46, ,9 34 " , , ,1 5 78, ,6 35 " , , ,3 2 26, ,9 36 " , , ,9 2 27, ,8 37 " , , ,7 2 26,8 7 37,2 38 " , ,8 8 26,1 2 28, ,1 39 " ,6 7 15,0 5 16,9 3 47,2 9 45,9 40 " ,8 4 9,0 4 13,1 2 30,5 5 27,8 41 " ,1 3 11,0 1 13, " ,3 43 " ,3 2 4, " ,5 1 2, " " " " " I alt , , , , ,6 I alt , , , , ,2 Ændring i pct... -1,4-1,1-4,3-2,4 4,4 6,3-21,4-19,1-6,6-12,4 (fortsættes) 16 Orientering 2002 nr. 22

17 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Jægerspris Karlebo Skibby Skævinge Slangerup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " ,0 18 " ,0 1 9, " ,5 6 57, ,6 6 55,6 1 35, , ,4 4 60,6 2 57, ,2 22 " ,2 6 75,9 1 48, , ,9 23 " ,5 3 44, , , ,0 24 " , , , , ,2 25 " , , ,3 2 72, ,9 26 " , , , , ,0 27 " , , , , ,1 28 " , , , , ,3 29 " , , , , ,4 30 " , ,4 1 43, , ,7 31 " , , , , ,7 32 " , ,3 3 80,0 2 45, ,7 33 " , , , ,3 6 78,9 34 " , ,7 5 76,3 4 72, ,8 35 " , ,3 3 58,8 1 22,5 4 46,0 36 " , ,7 1 20,6 2 46,5 2 21,9 37 " ,8 1 22, ,7 38 " ,0 2 11,4 3 78, ,7 39 " ,0 1 17, ,3 40 " , " ,8 1 16, " ,8 43 " , ,4 44 " " , " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,7 Ændring i pct... 14,9 14,7-6,0-5,3-2,9-6,1-11,4-9,8 15,5 16,0 (fortsættes) Orientering 2002 nr

18 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Roskilde Amt Stenløse Ølstykke Bramsnæs Greve Gundsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " , " , " ,0 2 31,0 2 55,6 2 8,8 1 18, , , ,9 4 63,5 2 75,5 5 25,8 2 59,7 22 " ,6 1 28,2 1 41, ,5 1 25,6 23 " , , , ,6 4 77,7 24 " ,1 4 76, , , ,5 25 " , ,2 3 80, ,5 3 69,0 26 " , , , , ,8 27 " , , , , ,0 28 " , , , , ,5 29 " , , , , ,9 30 " , , , , ,9 31 " , , , , ,4 32 " , , , , ,5 33 " , ,2 8 98, , ,1 34 " ,6 2 14,3 2 25, , ,5 35 " ,2 5 33,1 4 43, , ,3 36 " , ,3 2 24, ,0 9 59,6 37 " ,6 4 26, ,2 5 38,0 38 " ,4 3 24,1 1 14, ,7 1 7,6 39 " ,8 4 33,3 2 27,6 7 18,9 4 32,9 40 " , , " , " , ,5 1 8,3 43 " , " " " " " " I alt , , , , ,0 I alt , , , , ,3 Ændring i pct... -7,6 3,9 9,1 10,5-19,3-15,0-2,9-1,2-2,5-5,6 (fortsættes) 18 Orientering 2002 nr. 22

19 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Roskilde Amt Hvalsø Køge Lejre Ramsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " ,0 3 15, " ,0 2 10, " ,6 6 33, , , ,2 1 34, , ,2 1 42,6 2 95,2 22 " , , ,1 1 33,9 23 " , " , ,8 1 39,2 2 62,5 25 " , , , ,6 26 " , , , ,0 27 " , , , ,6 28 " , , , ,3 29 " , , , ,8 30 " , , , ,7 31 " , ,8 3 64,5 4 66,1 32 " , , ,9 7 75,7 33 " , , ,7 4 61,5 34 " , ,3 4 47,1 8 84,7 35 " , ,1 5 55,2 3 30,9 36 " , ,7 2 31, " ,4 9 30,6 3 40,8 1 12,1 38 " ,1 5 16,7 2 30,3 2 22,2 39 " ,6 1 15,4 1 10,8 40 " ,9 1 3,8 1 14,2 1 14,9 41 " " , " " , " , " " " " I alt , , , ,8 I alt , , , ,4 Ændring i pct ,7-3,2-0,7-2,1 2,9-17,8-16,0 (fortsættes) Orientering 2002 nr

20 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Roskilde Amt Roskilde Skovbo Solrød Vallø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " , " ,7 2 27, " , , ,6 3 52,2 3 34, ,1 1 29,0 3 42,0 1 30,8 22 " , ,2 1 33,3 23 " , ,8 5 73, ,2 24 " , , , ,9 25 " , , , ,7 26 " , , , ,9 27 " , , , ,8 28 " , , , ,5 29 " , , , ,7 30 " , , , ,9 31 " , , , ,0 32 " , , , ,5 33 " , , ,6 6 80,5 34 " , ,3 8 36,4 6 71,9 35 " , , ,3 1 10,7 36 " ,7 4 34,6 2 11,7 2 31,3 37 " ,9 4 31,5 7 40,5 1 13,0 38 " ,1 3 27,4 3 18,1 1 12,5 39 " , , " , ,3 1 13,0 41 " , , " ,3 1 10,7 1 7, " ,5 1 7, " " , " " " " I alt , , , ,0 I alt , , , ,4 Ændring i pct ,1-11,9-3,7-10,7-6,3 - -0,6 20 Orientering 2002 nr. 22

21 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København Moderens Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " " , " ,4 1 8,7 2 17,2 19 " , ,0 2 10,3 5 33, ,4 1 15,2 5 12,8 7 27, , , ,3 6 18,8 5 14,1 22 " ,1 1 11,8 7 12, , ,2 23 " ,4 2 21, , , ,8 24 " ,0 4 35, , , ,1 25 " ,9 6 44, , , ,3 26 " , , , , ,3 27 " ,3 8 61, , , ,7 28 " , , , , ,2 29 " , , , , ,8 30 " , , , , ,4 31 " , , , , ,0 32 " ,9 8 89, , , ,3 33 " , , , , ,1 34 " ,8 7 95, , , ,4 35 " ,8 8 82, , , ,3 36 " ,7 3 35, , , ,2 37 " , , ,1 9 38,6 38 " ,4 4 51, ,9 8 38, ,9 39 " ,0 1 14, ,6 9 42,3 5 27,5 40 " ,3 1 16, ,4 6 25,4 4 23,0 41 " ,8 1 16,0 7 27,2 2 11,4 2 11,3 42 " , ,4 2 10,4 1 5,9 43 " , ,4 1 4,4 1 6,4 44 " , ,0 45 " , " " " " I alt , , , , ,6 I alt , , , , ,7 Ændring i pct.. -3,9-2,7-11,1-16,9 3,4 4,2 9,5 10,3 6,3 1,6 (fortsættes) Orientering 2002 nr

22 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København (fortsat) Ydre Vesterbro Kongens Valby Vanløse Moderens Nørrebro Enghave absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " , , " ,0 2 26, , " ,0 4 32,4 3 46,5 3 15,2 1 7,4 19 " , , ,6 5 22,0 2 10, , ,6 4 28, ,3 7 24, , ,4 9 39, ,5 7 23,5 22 " , , , , ,5 23 " , , , , ,1 24 " , , , , ,5 25 " , , , , ,6 26 " , , , , ,4 27 " , , , , ,5 28 " , , , , ,8 29 " , , , , ,6 30 " , , , , ,6 31 " , , , , ,9 32 " , ,1 8 82, , ,0 33 " , ,7 4 35, , ,8 34 " , , , , ,6 35 " , ,4 7 68, , ,0 36 " , ,4 9 89, , ,0 37 " , ,9 4 47, , ,7 38 " , ,1 2 24, , ,3 39 " ,0 6 33,1 2 31,3 6 20,7 9 35,9 40 " ,0 2 11,2 1 12,2 6 19,5 5 20,9 41 " ,7 3 18, ,8 2 8,9 42 " ,4 1 11,9 4 15, " , " , " , " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,6 Ændring i pct... -2,4-3,5 10,0 11,3 5,3 6,9 7,8 5,9-3,8-6,8 (fortsættes) 22 Orientering 2002 nr. 22

23 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København (fortsat) Brønshøj- Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København i alt 1 Moderens absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " ,3 16 " ,7 2 11, ,4 17 " ,6 2 19, ,4 18 " ,9 8 46,0 7 37,5 2 10,8 1 48, ,1 19 " , ,2 8 27,3 4 17, , , , , , , , , , ,4 2 24, ,6 22 " , , , ,5 1 9, ,0 23 " , , , ,9 1 9, ,8 24 " , , , ,5 1 7, ,0 25 " , , , ,4 5 39, ,3 26 " , , , ,0 9 69, ,0 27 " , , , , , ,0 28 " , , , , , ,1 29 " , , , , , ,8 30 " , , , , , ,0 31 " , , , ,7 6 73, ,7 32 " , , , ,9 4 42, ,0 33 " , , , ,7 4 41, ,7 34 " , , , ,8 7 81, ,0 35 " , , , , , ,3 36 " , , , ,3 4 63, ,5 37 " ,8 8 35,2 8 25, ,5 4 75, ,5 38 " , , ,4 5 19, ,1 39 " ,7 6 28,8 5 17,9 3 12, ,9 40 " ,9 4 20,7 4 15,0 3 10, ,3 41 " , ,1 5 19,4 2 49, ,0 42 " ,9 1 5,8 2 7,7 2 8, ,4 43 " , ,7 44 " , , ,9 45 " ,2 46 " " " " I alt , , , , , ,3 I alt , , , , , ,5 Ændring i pct.... 1,1-0,1 3,3-0,6 2,7 0,1 1,6-0,1-15,9-13,3 2,7 1,2 1 Inkl. uden for inddelingen. Orientering 2002 nr

24 I 2001 blev der født børn i København. Dette svarer til en stigning på knap 3 pct. fra 2000 til Den samlede fertilitet er steget med godt 1 pct. fra i 2000 til i Samtidig er antallet af fødte steget med 26 pct. og den samlede fertilitet med 7 pct. i løbet af de sidste 10 år. Den mere moderate stigning i den samlede fertilitet i forhold til antal fødte skyldes, at antallet af kvinder i de fødedygtige aldre er steget betydeligt i perioden. Den sbetingede fertilitet f frem til 25 års en, ligger stort set uændret i sidste halvdel af 20'erne, for igen at stige frem til slutningen af 30'erne. Endelig er fertiliteten stort set uændret fra 2000 til 2001 for kvinder over 40 år. Samlet fertilitet og antal fødte børn, København. Levendefødte børn Samlet fertilitet Levendefødte Samlet fertilitet Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Øresundsregionen - C

Øresundsregionen - C Øresundsregionen - C 2 Øresundsregionen The Øresund Region Nr. (No.) Side (Page) Øresundsregionen (tekst) The Øresund Region (text) 3 Befolkning Population C 1.1 Areal og befolkning Area and population

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006 Notat Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund

Pendling over Øresund. Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 4. opfølgning, august 26 Indhold Indhold... 2 Forord til pendlingsanalysen... 3 Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV ADGANG TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV VÆLG MELLEM ÅRSKORT ÉNGANGSBILLET Betaling for virksomheders adgang til genbrugsstationer Fra den 1. januar. 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere