Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr Udkast (1) til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven (Indberetning af aktieløn) 1 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 462 af 16. december 2009, 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010 og senest ved 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. 7 A, stk. 2, nr. 13, ophæves. Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 13 og I 10 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:»stk. 5. Selskaber, der yder vederlag i form af købe- eller tegningsretter, som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om det forudgående kalenderårs tildelte købe- eller tegningsretter. Indberetningen skal omfatte oplysninger om tildelingstidspunktet, antallet og værdien af købe- eller tegningsretterne, identiteten af de aktier m.v., købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af, udnyttelseskursen, seneste udnyttelsestidspunkt og kursen på de aktier m.v., købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af. Stk. 6. Det selskab, der yder vederlag i form af aktier m.v., som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, skal foretage indberetning om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier m.v. Tilsvarende gælder for den, over for hvem købe- eller tegningsretter, som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, gøres gældende. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien m.v. Er aktierne m.v. ikke optaget til handel på et reguleret marked, skal indberetningen herudover omfatte oplysning om værdien af aktierne m.v. på tildelingstidspunktet henholdsvis tidspunktet for udnyttelsen af købe- eller tegningsretterne. Stk. 7. Er vederlaget omfattet af stk. 5 eller stk. 6, 1. pkt., ydet af et selskab i udlandet, mens erhververen er ansat i et selskab her i landet, påhviler indberetningspligten vedrørende tildelingen af købe- eller tegningsretter det selskab, hvori erhververen er ansat.«stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 8 og 9. 1

2 2 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 14, stk. 2, ændres» 10, stk. 4«til:» 10, stk. 4 eller 6«. 3 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 2 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 554 af 1. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 7 H, stk. 7, ophæves. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og To steder i 7 H, stk. 8, der bliver stk. 7, og to steder i 7 H, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres»stk. 1-7«til:»stk. 1-6«. 3. I 28, stk. 11, ændres» 7 H, stk. 8«til:» 7 H, stk. 7«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning for tildelinger af vederlag og udnyttelse af købe- eller tegningsretter fra og med den 1. januar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Indberetning af aktieløn 2

3 Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget har som overordnet formål at smidiggøre SKATs administration ved at fjerne nogle overflødige procedurer og ordninger, der kun anvendes i begrænset omfang. Det gælder således følgende initiativ: Pligten til attestation af og automatisk indsendelse af aftaler om aktieløn til SKAT erstattes af en indberetningsordning. Dette giver bedre muligheder for at fortrykke gevinster og tab på de ansattes årsopgørelse og kan medvirke til højere grad af regelefterlevelse. 2. Lovforslagets formål og baggrund Baggrunden for dette forslag er, at der i dag findes en ordning, hvorefter selskabets revisor eller advokat skal attestere aktielønsaftalerne, og aftalerne sammen med attesten skal indsendes til SKAT. Forslaget går ud på at erstatte denne ordning med en ordning, hvor selskabet i stedet skal indberette en række oplysninger om aktierne. Dette vil give SKAT bedre mulighed for at servicere de pågældende aktionærer herunder ved fortryk af gevinster og tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder. Desuden vil det give SKAT bedre kontrolmuligheder. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Indberetning af aktieløn Gældende ret Ligningslovens 7 H indeholder reglerne for en særlig beskatningsordning i forbindelse med aktieløn. Det vil sige tildeling til en medarbejder af vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Anvendes denne særlige aktielønsordning, sker der først beskatning, når aktierne sælges. Beskatningen sker som aktieindkomst. 3

4 Betingelserne for at anvende ordningen er i hovedtræk, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i ligningslovens 7 H skal finde anvendelse, at værdien af de modtagne aktier og købe- og tegningsretter ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn, at aktierne, købe- eller tegningsretterne ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, at de modtagne aktier eller de aktier, købe- eller tegningsretterne giver mulighed for at købe eller tegne, er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, at aktierne ikke udgør en særlig aktieklasse, at købe- og tegningsretterne ikke overdrages, og at modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier. Revisor eller advokat for det selskab, hvor modtageren er ansat, skal attestere, at aftalen om aktieløn opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningen. Det skal ske, når aftalen er indgået. Hvis vilkårene i flere aftaler er identiske, kan revisoren eller advokaten samlet attestere aftalerne. Attesten skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvor den faktiske købs- eller udnyttelseskurs foreligger, hvis denne oplysning ikke fremgår af aftalen. Ændres en tidligere indgået aftale, skal revisor attestere den nye aftale, og en kopi af den nye aftale eller ændringen med den afgivne attest indsendes til SKAT. En kopi af aftalen med den afgivne attest skal indsendes til SKAT senest ved selskabets selvangivelsesfrist for det år, hvor den ansatte erhverver en ubetinget ret til de modtagne aktier m.v. Udløber selskabets indkomstår i perioden den 1. august december, skal kopien og attesten dog indsendes senest den 20. januar i det efterfølgende år eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, den følgende mandag. Efter skattekontrollovens 7 A, stk. 2, nr. 13, kan skatteministeren bestemme, at der skal indberettes til indkomstregisteret om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter hertil, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, og som er valgt omfattet af reglerne i ligningslovens 7 H. Hvis vederlaget er ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat, kan indberetningspligten pålægges selskabet her i landet. Denne hjemmel er udnyttet ved 11, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2011 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. 4

5 Indberetningen sker i form af en afkrydsning. Indberetningen skal foretages for den måned, hvor medarbejderen udnytter retten til at få leveret aktien m.v. Fondshandlere skal efter skattekontrollovens 10 indberette om køb og salg af aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Det er samtidig en betingelse for fradrag for et eventuelt tab ved salg af aktierne, at SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen af aktierne. Hvis fondshandleren har indberettet oplysninger om erhvervelsen af aktierne efter reglerne i skattekontrolloven, anses betingelsen om oplysning til SKAT for opfyldt. Det gælder, uanset om indberetningen sker inden for fristen for indberetning eller efter udløbet heraf (eventuelt i form af en rettelse), blot indberetningen sker inden for fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvori fradraget ønskes foretaget. Indberetningen af en krydsmarkering fra arbejdsgiveren kan ikke sikre fradragsretten. Erhververen må derfor selv oplyse SKAT om erhvervelsen, hvis fradragsretten skal sikres Forslagets baggrund Ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 (lovforslag nr. L 201, folketingsåret 2008/09) blev indberetningerne på aktieområdet udvidet. Formålet var at sikre SKAT bedre kontrol- og servicemuligheder i forhold til aktionærerne, herunder mulighed for automatisk at beregne gevinster og tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder. Det er fondshandlerne, der indberetter om anskaffelser og afståelser af aktier efter de regler, der blev indført ved lov nr. 462 af 12. juni Aktier, der erhverves som led i aktielønsordninger, erhverves som udgangspunkt uden inddragelse af fondshandlere. Dermed vil SKAT alene modtage indberetning om erhvervelsen af aktierne i form af en afkrydsning ved indberetning til indkomstregisteret. Denne indberetning giver ikke SKAT mulighed for automatisk at beregne gevinster og tab ved et senere salg af aktierne, og den kan ikke sikre erhververen fradragsret for et eventuelt tab ved senere salg af aktierne, hvis de er optaget til handel på et reguleret marked. Indberetningen vil desuden kun i begrænset omfang kunne bruges til kontrolformål. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at udvide indberetningerne på aktielønsområdet. For samtidig at kompensere arbejdsgiverne for nye byrder i forbindelse med indberetningerne vil en udvidelse af indberetningerne kunne gøre det muligt at afskaffe den gældende ordning, hvorefter arbejdsgiverselskabets revisor eller advokat skal attestere aftalerne om aktieløn, og aftalerne med attesten skal indsendes til SKAT. Det selskab, der har indgået en aftale med en ansat om løn i form af aktier eller købe- eller tegningsretter hertil under anvendelse af 7 H, skal opbevare fornøden dokumentation for, at 5

6 betingelserne for anvendelse af 7 H er opfyldt. Dokumentationen skal opbevares som andet regnskabsmateriale efter reglerne i bogføringsloven. I det omfang, SKAT i forbindelse med sine almindelige kontrol- og indsatsaktiviteter finder konkret behov for at gennemgå et selskabs aktielønsaftaler, kan aftalerne herefter kræves udleveret med hjemmel i skattekontrollovens 6 A om udlevering af grundlaget for indberetninger efter skattekontrolloven Forslagets indhold Det foreslås at ophæve reglen om, at aktielønsaftalerne skal attesteres af selskabets revisor eller advokat. Det foreslås desuden at ophæve reglen om, at aftalerne - sammen med attesterne - uopfordret skal indsendes SKAT. Endelig forslås det at ophæve reglen om indberetning af krydsmarkeringer til indkomstregisteret i forbindelse med tildeling af aktier, købe- eller tegningsretter, som er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Til gengæld foreslås det at udvide reglerne om indberetning vedrørende aktieløn omfattet af ligningslovens 7 H. For så vidt angår vederlag i form af købe- eller tegningsretter til aktier, der er valgt beskattet efter aktielønsordningen, foreslås det, at det selskab, der yder vederlaget, skal indberette følgende oplysninger: Tildelingstidspunktet, antallet af købe- eller tegningsretter, værdien af købe- eller tegningsretterne, identiteten af og kursen på de aktier, købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af, udnyttelseskurs og seneste udnyttelsestidspunkt. Indberetningspligten foreslås at skulle påhvile det selskab, der yder vederlaget i form af tildelingen af købe- eller tegningsretter. Det foreslås, at hvis tildelingen er ydet af et selskab i udlandet, dette selskab er koncernforbundet med et selskab i Danmark, og modtageren af vederlaget er ansat i dette danske selskab, så pålægges indberetningspligten det danske selskab. 6

7 For så vidt angår aktier erhvervet som led i en aktielønsordning omfattet af ligningslovens 7 H, foreslås det, at der indføres en indberetningspligt for det tildelende selskab eller den, en tildelt købeeller tegningsret gøres gældende overfor. Det foreslås, at disse skal indberette om den ansattes erhvervelse af aktierne. Dels foreslås indberetningspligten at skulle gælde ved tildeling af aktier, hvor indberetningspligten pålægges det selskab, der yder vederlaget i form af aktier. Som ved tildeling af købe- og tegningsretter foreslås det, at hvis vederlaget er ydet af et selskab i udlandet, og dette selskab er koncernforbundet med et selskab i Danmark, og modtageren af vederlaget er ansat i dette danske selskab, så pålægges indberetningspligten det danske selskab. Dels foreslås indberetningspligten at skulle gælde ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter til sådanne aktier. Indberetningspligten foreslås i disse tilfælde at påhvile den, købe- eller tegningsretten gøres gældende overfor. Det foreslås, at indberetningen ved tildeling af aktier eller ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter - i lighed med indberetningerne fra fondshandlerne vedrørende køb af aktier skal omfatte følgende oplysninger: Identiteten af aktierne, antallet af aktierne, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. For så vidt angår tildeling eller erhvervelse af aktier, der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, foreslås det, at indberetningen herudover skal indeholde oplysninger om værdien af aktierne ved tildelingen af aktierne eller udnyttelsen af købe- eller tegningsretten. For aktier optaget til handel på regulerede markeder vil SKAT selv kunne skaffe denne oplysning. Indberetningen skal efter forslaget foretages årligt med frist den 20. januar i året efter det kalenderår, indberetningen vedrører. Er den 20. januar en lørdag eller søndag, er fristen den følgende mandag. Det foreslås endelig, at indberetningen af erhvervelsen af aktier optaget til handel på regulerede markeder - i samme omfang som fondshandlernes indberetning af køb kan sikre erhververen fradrag for et eventuelt tab ved afståelse af aktierne. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Der kan forekomme et beskedent merprovenu, i det omfang regelændringerne i forbindelse med aktieaflønning sikrer en bedre efterrettelighed. 7

8 Herudover foreslås reglerne for indberetning af aktieløn tildelt i henhold til reglerne i ligningsloven 7 H ændret. De mere præcise oplysninger om bl.a. udnyttelsestidspunktet i forbindelse med salg af aktier på ikke regulerede markeder vil kunne sikre en bedre efterrettelighed på området. Dette skønnes at kunne medføre et beskedent merprovenu, som dog ikke kan kvantificeres nærmere. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vedrørende aktieløn forventes at medføre administrative engangsomkostninger vedr. systemtilretninger på ca. 8,1 mio. kr. samt 1,2 årsværk til udvikling. Forslaget ventes at medføre årlige udgifter til 0,1 årsværk til kundebetjening. Forslaget ventes ikke at medføre løbende udgifter til it-drift. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet De foreslåede indberetningspligter vedrørende aktielønsordninger vil medføre nye byrder for de selskaber, som anvender sådanne ordninger. Samtidig afskaffes imidlertid de eksisterende regler om, at aftalerne skal attesteres af selskabets revisor eller advokat, og at aftalen sammen med attesten skal indsendes til SKAT. Dette medfører en lempelse. Desuden afskaffes indberetningen af krydsmarkering til indkomstregisteret. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget om, at arbejdsgiveren i forbindelse med aktielønsordninger skal indberette om tildeling af aktier optaget til handel på regulerede markeder og om erhvervelse af sådanne aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter, indebærer en administrativ lettelse for den ansatte. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring hos følgende: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Børsmæglerforeningen, CEPOS, Cevea, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, Den danske Skatteborgerforening, DI, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CKR), Finansrådet, Foreningen Danske Revisorer, FSR - danske revisorer, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, Ledernes Hovedorganisation, LO, Retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard, Retssikkerhedssekretariatet, SRF - Skattefaglig Forening og Videnscentret for Landbrug. 8

9 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Eventuelt et beskedent merprovenu i det omfang ændringerne af reglerne om aktieaflønning sikrer en bedre efterrettelighed. Ingen Ingen Forslaget om indberetning af aktieløn indebærer, at aktielønsaftaler ikke længere skal attesteres og indsendes til SKAT. Indberetningerne af aktieløn giver mulighed for fortryk af gevinst og tab på aktier og kan sikre fradragsret for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder, uden at den pågældende skal oplyse SKAT om erhvervelsen. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Forslaget om aktieløn forventes at medføre administrative engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 8,1 mio. kr. samt 1,2 årsværk til udvikling. Forslaget ventes at medføre årlige udgifter til 0,1 årsværk til kundebetjening. Forslaget ventes ikke at medføre løbende udgifter til itdrift. Ingen Forslaget om indberetning af aktieløn medfører byrder i form af indberetningspligt for arbejdsgiverselskabet. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 9

10 Til nr. 1 Det foreslås at ophæve skattekontrollovens 7 A, stk. 2, nr. 13. Efter denne bestemmelse skal arbejdsgiverselskabet indberette til indkomstregisteret om tildeling af aktier eller købe- eller tegningsretter, som er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Indberetningen sker i form af en krydsmarkering. Denne indberetningsordning foreslås afløst af en årlig indberetning af en række oplysninger om aktielønsordningerne. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2, og til afsnit 3.1. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Der foreslås en række nye indberetningspligter vedrørende aktieløn, der er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Det foreslås således, at der skal ske indberetning vedrørende tildeling af købe- og tegningsretter til aktier. Dette foreslås at skulle gælde, uanset om de aktier, der gives ret til køb eller tegning af, er optaget til handel på regulerede markeder eller ej. Det foreslås tillige, at der skal ske indberetning vedrørende tildeling af aktier, når tildelingen er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Det gælder ligeledes, uanset om aktierne er optaget til handel på regulerede markeder eller ej. Indberetningspligten vedrørende tildelinger foreslås at skulle påhvile det selskab, der yder vederlaget (aktierne, købe- eller tegningsretterne). Hvis vederlaget er ydet af et selskab i udlandet, og dette selskab er koncernforbundet med et selskab i Danmark, og modtageren af vederlaget er ansat i dette danske selskab, foreslås det dog, at indberetningspligten pålægges det danske selskab. Endelig foreslås det, at der skal ske indberetning om udnyttelse af købe- eller tegningsretter, som er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Indberetningspligten foreslås her at skulle påhvile den, købe- eller tegningsretten gøres gældende over for. For så vidt angår vederlag i form af købe- eller tegningsretter til aktier, der er valgt beskattet efter aktielønsordningen, foreslås det, at arbejdsgiveren skal indberette oplysninger om tildelingstidspunktet, antallet af købe- eller tegningsretter, værdien af købe- eller tegningsretterne, identiteten af og kursen på de aktier, købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af, udnyttelseskurs og seneste udnyttelsestidspunkt. 10

11 For så vidt angår tildeling af aktier og udnyttelse af tildelte købe- eller tegningsretter, foreslås det, at indberetningen skal omfatte oplysninger om tildelingstidspunktet, antallet af aktier, identiteten af aktierne og anskaffelsessummen. Er der tale om aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal indberetningen tillige omfatte oplysninger om værdien af aktierne. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1. i de almindelige bemærkninger Til 2 Til nr. 1 Det er i lovforslagets 1, nr. 2, foreslået, at det selskab, der yder vederlag i form af aktier i forbindelse med en aktielønsordning efter ligningslovens 7 H, skal indberette om den ansattes erhvervelse af aktierne. Tilsvarende er det forslået, at der skal ske indberetning om erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter, som er valgt beskattet efter ligningslovens 7 H. Indberetningspligten foreslås her at skulle påhvile den, købe- eller tegningsretten gøres gældende over for. Der henvises for en nærmere gennemgang af indberetningsreglen til bemærkningerne til 1, nr. 2, og til afsnit 3.1. i de almindelige bemærkninger. Efter aktieavancebeskatningslovens 14 er det for fysiske personer en betingelse for fradragsret for tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder, at SKAT har fået oplysninger om erhvervelsen af aktierne. Indberetninger fra fondshandleren om køb efter reglerne i skattekontrollovens 10, stk. 4, kan sikre fradragsretten. Det foreslås, at indberetningerne om erhvervelser af aktier efter de foreslåede nye regler lige som indberetningerne fra fondshandlerne - kan sikre fradragsretten for et eventuelt tab ved afståelse af aktierne. Til 3 Til nr. 1 Det foreslås at ophæve ligningslovens 7 H, stk. 7, om, at aktielønsaftaler skal attesteres, og at aftalerne skal indsendes til SKAT sammen med attesterne. SKAT vil efter forslaget modtage de relevante oplysninger om aktielønsordningerne gennem de indberetningsregler, som er foreslået i 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1. i de almindelige bemærkninger. 11

12 Til nr. 2 og 3 Der er tale om konsekvensændringer som følge af 3, nr. 1. Til 4 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til stk. 2 Det foreslås, at de foreslåede regler om indberetning vedrørende aktieløn og ophævelsen af reglerne om attester og indsendelse af aftaler om aktieløn får virkning for tildelinger af aktier eller købeeller tegningsretter henholdsvis udnyttelse af tildelte købe- og tegningsretter, når tildelingen henholdsvis udnyttelsen sker fra og med den 1. januar Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 12

13 1 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 462 af 16. december 2009, 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010 og senest ved 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 7 A. --- Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst: 1)-12) ) Vederlag i form af aktier eller anparter eller købe- eller tegningsretter hertil, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, og som er valgt omfattet af reglerne i ligningslovens 7 H. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat, kan indberetningspligten pålægges det selskab, hvor erhververen er ansat. 14)-15) --- Stk [Bestemmelserne er nye] 1. 7 A, stk. 2, nr. 13, ophæves. Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 13 og I 10 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:»stk. 5. Selskaber, der yder vederlag i form af købe- eller tegningsretter, som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om det forudgående kalenderårs tildelte købe- eller tegningsretter. Indberetningen skal omfatte oplysninger om tildelingstidspunktet, antallet og værdien af købe- eller tegningsretterne, identiteten af de aktier m.v., købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af, udnyttelses- 13

14 Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 anses for opfyldt, hvis told- og skatteforvaltkursen, seneste udnyttelsestidspunkt og kursen på de aktier m.v., købe- eller tegningsretterne giver ret til køb eller tegning af. Stk. 6. Det selskab, der yder vederlag i form af aktier m.v., som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, skal foretage indberetning om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier m.v. Tilsvarende gælder for den, over for hvem købe- eller tegningsretter, som er aftalt beskattet efter ligningslovens 7 H, gøres gældende. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien m.v. Er aktierne m.v. ikke optaget til handel på et reguleret marked, skal indberetningen herudover omfatte oplysning om værdien af aktierne m.v. på tildelingstidspunktet henholdsvis tidspunktet for udnyttelsen af købeeller tegningsretterne. Stk. 7. Er vederlaget omfattet af stk. 5 eller stk. 6, 1. pkt., ydet af et selskab i udlandet, mens erhververen er ansat i et selskab her i landet, påhviler indberetningspligten vedrørende tildelingen af købe- eller tegningsretter det selskab, hvori erhververen er ansat.«stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 8 og 9. 2 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 14, stk. 2, ændres» 10, stk. 4«til:» 10, stk. 4 eller 6«. 14

15 ningen uanset tidsfristen i stk. 1 har modtaget oplysninger om erhvervelsen ved indberetning fra andre indberetningspligtige end den skattepligtige efter skattekontrollovens 10, stk. 4, 10 B eller 11 H. Betingelsen i stk. 1 anses uanset tidsfristen ligeledes for opfyldt, såfremt den skattepligtige kan påvise, at de indberetninger, der er foretaget på dennes vegne, er ukorrekte. Stk I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 2 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 554 af 1. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 7 H. --- Stk Stk. 7. Revisor eller advokat for det selskab, hvor modtageren er ansat, skal, når der er indgået en aftale som nævnt i stk. 2, nr. 1, attestere, at aftalen opfylder betingelserne i stk. 2. Er selskabet ikke skattepligtigt til Danmark, kan en anden revisor eller advokat attestere aftalen. Er de fastsatte vilkår i to eller flere aftaler identiske, kan revisoren eller advokaten samlet attestere aftalerne. Attesten skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvor den faktiske købseller udnyttelseskurs foreligger, hvis denne oplysning ikke fremgår af aftalen. En kopi af aftalen med den afgivne attest skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest ved selvangivelsesfristen i skatte H, stk. 7, ophæves. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8. 15

16 kontrollovens 4, stk. 2, for det år, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til de modtagne aktier m.v. Har selskabet ingen dansk told- og skatteforvaltning, skal revisoren eller advokaten i stedet sende de samlede aftaler og attester til en af de ansattes told- og skatteforvaltninger. Hvis vurderingen af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt, først sker på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretten henholdsvis købskursen for aktien foreligger, skal kopien af aftalen og attesten først indgives for det år, hvor den faktiske udnyttelseskurs henholdsvis købskurs foreligger. Udløber selskabets indkomstår i perioden 1. august-30. december, skal kopien dog indgives senest den 20. januar i det efterfølgende år eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, den følgende mandag. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen i 8. pkt. Stk. 8. Hvis en køberet, der er omfattet af reglerne i stk. 1-7, udnyttes ved kontant udbetaling til den ansatte af køberettens værdi (differenceafregning), finder reglerne i 28 anvendelse. Er betingelsen i 28, stk. 1, 5. pkt., ikke opfyldt, finder reglerne i 16, jf. statsskattelovens 4, dog anvendelse. Endvidere finder reglerne i 28 anvendelse for købe- og tegningsretter omfattet af reglerne i stk. 1-7, såfremt den ansattes skattepligt her til landet ophører, jf. 28, stk. 4 og 5. Stk. 9. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1-7, finder reglerne i 16 eller 28, jf. statsskattelovens 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse, såfremt tildelingen af aktier m.v. er omfattet af 7 A. 2. To steder i 7 H, stk. 8, der bliver stk. 7, og to steder i 7 H, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres»stk. 1-7«til:»stk. 1-6«

17 Stk Stk. 11. Stk finder ikke anvendelse, såfremt tildelingen af køberetter eller tegningsretter er omfattet af reglerne i 7 A eller 7 H, jf. dog 7 H, stk I 28, stk. 11, ændres» 7 H, stk. 8«til:» 7 H, stk. 7«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning for tildelinger af vederlag og udnyttelse af købe- eller tegningsretter fra og med den 1. januar

18 18

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven 2015/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-3136801 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 332 Offentligt J.nr. 2012-712-0091 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31 Af David Munch, Advokat Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere Folketinget har den 12. maj 2015 vedtaget lovforslag (L 149 B) 1. Lovforslaget indeholder bl.a.

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Motivér med medarbejderaktier

Motivér med medarbejderaktier + Motivér med medarbejderaktier 1 Hvad er medarbejderaktier? 2 Motivér dine medarbejdere Medarbejderaktier er en samlet ordning, hvor du som arbejdsgiver enten forærer aktier til dine medarbejdere eller

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2006-309-0148 Dato: 21. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 85 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Forhøjelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold foretages følgende ændringer: Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 413 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (3) 4. juli 2007

Skatteministeriet J. nr Udkast (3) 4. juli 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0002 Udkast (3) 4. juli 2007 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 43 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I)

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Engangsregistrering af selskabers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere