Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller"

Transkript

1 Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation af briller havde haft et utilfredsstillende forløb i begge styrelser. Sikringsstyrelsens afgørelse blev truffet på grundlag af en urigtig retlig opfattelse vedrørende rækkevidden af lovens 25, stk. 4, og ankestyrelsen tog ikke i sin afgørelse afstand fra denne urigtige opfattelse. Ingen af styrelserne meddelte klageren, at den foreliggende skadesanmeldelse var ufyldestgørende (med hensyn til faktiske oplysninger) som grundlag for sagens afgørelse. FOB nr (J. nr ). Postvagtmester A klagede over afgørelser fra henholdsvis sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, hvorefter der ikke kunne ydes ham erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation af briller. Sagen vedrørte anvendelsen af bestemmelsen i 25, stk. 4, i den ny arbejdsskadeforsikringslov (lov nr. 79 af 8. marts 1978):»Har en forsikret under arbejdet anvendt et af de hjælpemidler, der er nævnt i stk. 2 (bl. a. briller; min bemærkning), og er hjælpemidlet blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, skal forsikringsselskabet afholde udgifterne til reparation, eventuelt fornyelse af hjælpemidlet.«denne bestemmelse modsvarer den tidligere ulykkesforsikringslovs 21, stk. 1, 2. pkt., der havde følgende formulering:»såfremt tilskadekomne unde arbejdet anvendte et af de ovenfor nævnte hjælpemidler (bl. a. briller; min bemærkning), og dette er blevet beskadiget som følge af ulykkestilfældet, påhviler det ligeledes forsikringsselskabet at afholde udgifterne til reparation, eventuelt fornyelse af hjælpemidlet.«om baggrunden for den ændring, der skete ved den nye arbejdsskadeforsikringslovs 25, stk. 4 - i forhold til den tidligere bestemmelse i ulykkesforsikringslovens 21, stk. 1, 2. pkt. - kan henvises til den betænkning (nr. 792/1977) vedrørende arbejdsskadeforsikring, som ligger til grund for arbejdsskadeforsikringsloven (betænkningen s. 16 og 54), og til bemærkningerne til forslaget til arbejdsskadeforsikringsloven, jfr. Folketingstidende 1977/78, tillæg A, sp Som det anføres i bemærkningerne til lovforslaget, indebærer lovændringen, at et hjælpemiddel, som beskadiges, kan repareres eller fornyes for forsikringsselskabets regning, selv om brugeren af hjælpemidlet ikke selv har lidt legemsskade ved den arbejdshændelse, der har bevirket beskadigelsen af hjælpemidlet. Det fremgik af sagen, at A's arbejdsgiver (Tåstrup postkontor) den 18. april 1979 foretog anmeldelse efter arbejdsskadeforsikringsloven i anledning af, at A havde fået beskadiget sine briller.

2 I anmeldelsen anførtes, at»ulykkestilfældet«var indtrådt den 7. april 1979 om formiddagen. Den pågældende hændelse (»ulykkestilfældet«) var beskrevet på følgende måde i anmeldelsen:»skadelidte konstaterede ved hjemkomsten til sin bopæl, at brillestellet var itu, en stang var knækket af, og hævder herefter, at det må være sket ved at 3. person har lagt en tung genstand på brillen, medens denne har været placeret på hans skrivebord i løbet af formiddagen i vagtmesterkontoret på postkontoret.«sikringsstyrelsen traf afgørelse i sagen ved skrivelse af 25. maj Sikringsstyrelsen gengav den beskrivelse af årsagen til brilleskaden, som var anført i anmeldelsen af 18. april 1979, og udtalte derefter følgende: I denne anledning skal man meddele, at retten til at få erstattet briller, der beskadiges under arbejde, er beskrevet i arbejdsskadelovens 25, der i sit stk. 4 kræver, at briller og lignende, der søges erstattet, anvendes under arbejdet og bliver beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Dette medfører, at ødelagte briller kun kan erstattes, hvis de beskadiges, medens de bæres under arbejdet, eller dog i det mindste bæres på skadelidtes person til brug ved arbejdet og beskadiges ved et ulykkestilfælde der også rammer hans person. Efter den foran citerede fremstilling af årsagen til Deres brilleskade kan disse betingelser ikke være opfyldte, og der kan derfor ikke ydes Dem erstatning efter arbejdsskadeloven til reparation af brilleskaden. «A klagede til den sociale ankestyrelse over sikrigsstyrelsens afgørelse. Ankestyrelsen traf afgørelse i møde den 4. september Ankestyrelsen anførte følgende i afgørelsen: Hvis en forsikret under arbejdet har anvendt et af de hjælpemidler, der er nævnt i arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 2 (herunder briller), og hvis hjælpemidler er blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, skal forsikringsselskabet ifølge bestemmelsens stk. 4 afholde udgifterne til reparation, eventuelt fornyelse af hjælpemidlet. I det foreliggende tilfælde ses det ikke godtgjort, at forsikredes briller er beskadiget som følge af nogen arbejdshændelse. Ankestyrelsen tiltræder derfor sikringsstyrelsens afgørelse af 25. maj 1979.«I skrivelse af 7. januar 1980 indgav A derefter klage til mig over sikringsstyrelsens og ankestyrelsens afgørelser. I en udtalelse af 14. marts 1980 i anledning af klagen til mig meddelte den sociale ankestyrelse mig, at ankestyrelsen kunne henholde sig til sin afgørelse af 4. september Ankestyrelsen sendte mig samtidig et notat af december 1979 om erstatning for beskadigede briller og andre hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring. Notatet var udarbejdet af sikringsstyrelsen. I notatet anførte sikringsstyrelsen bl. a. følgende: Sigtet med lovændringen har været at gøre det betydningsløst for erstatningskravets gennemførelse, om den person, der benytter hjælpemidlet, selv 2/7

3 er kommet legemligt til skade ved den arbejdshændelse, der har forårsaget beskadigelsen af hjælpemidlet, og en rimelig fortolkning af bestemmelsen kan efter styrelsens formening ikke føre til at pålægge forsikringsselskaberne pligt til at betale for hjælpemidler, der ødelægges efter, at pågældende har lagt dem fra sig eller er kommet til at tabe dem uden ydre anledning, idet de for så vidt herefter ikke»anvendes under arbejdet.«efter min gennemgang af sagen, herunder det nævnte notat, fand jeg den principielle opfattelse vedrørende rækkevidden af arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4, som sikringsstyrelsen og - så vidt jeg forstod - også ankestyrelsen havde lagt til grund for de trufne afgørelser, tvivlsom, og i skrivelse af 23. oktober 1980 til den sociale ankestyrelse anførte jeg følgende: Jeg har forstået sikringsstyrelsens og den sociale ankestyrelses afgørelser af henholdsvis 25. maj og 4. september 1979 således, at styrelserne ved behandlingen af sagen, der ikke er særlig udførligt oplyst, har lagt til grund, at brillerne, som oplyst af (A), er ødelagt ved, at en af hans kolleger på arbejdspladsen har lagt en tung genstand på brillerne, medens disse lå på (A's) skrivebord på et tidspunkt, da han rent midlertidigt var gået fra sit kontor og vel opholdt sig et andet sted i postkontoret. Jeg går ud fra, at den sociale ankestyrelse og sikringsstyrelsen er enige i, at sagens problem er, om brillerne under de nævnte omstændigheder kan siges at være blevet»beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår«, jfr. arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4. Ved sikringsstyrelsens og ankestyrelsens afgørelser er det antaget, at dette spørgsmål, må besvares benægtende. Efter min opfattelse er spørgsmålet om rigtigheden af de trufne afgørelser noget tvivlsomt. Hvis (A) midlertidigt havde anbragt billerne i sin lomme, og en kollega under arbejdets gang var kommet til at skubbe til ham med den følge, at brillerne var blevet beskadiget, var det vel utvivlsomt, at bestemmelsen i 25, stk. 4, var anvendelig. Efter min mening er det nærliggende ved sagens bedømmelse at lægge vægt på, at det for de fleste mennesker, der kun bruger deres briller til visse arbejdsprocesser m. v., er noget helt sædvanligt midlertidigt at lægge brillerne fra sig på f. eks. skrivebordet (i stedet for at anbringe dem i lommen). Det kan for så vidt siges, at brillerne, når den pågældende lægger dem fra sig på skrivebordet (med henblik på, måske nogle minut- 3/7

4 ter senere, igen at tage dem i anvendelse), fortsat er placeret i hans arbejdsproces, betragtet som helhed. Under henvisning til det ovenfor anførte finder jeg at burde anmode ankestyrelsen og sikringsstyrelsen om at ville fremkomme med en nærmere begrundende udtalelse. «I en udtalelse af 5. december 1980 anførte sikringsstyrelsen bl. a. følgende: Medens der selvsagt altid vil påhvile forsikringsselskabet betalingspligt efter arbejdsskadeforsikringsloven, hvor et hjælpemiddel rives eller skubbes af den forsikrede af et arbejdsredskab eller beskadiges ved, at pågældende f. eks. snubler og taber protesen eller brillen, stiller det sig anderledes, hvor hjælpemidlet - og det gælder selvfølgelig særlig briller - ødelægges, efter at pågældende har efterladt det f. eks. på et bord eller tabt dem ud af lommen eller lignende. Dette må efter styrelsens opfattelse gælde, selv om brillen herefter ødelægges ved at blive ramt af et arbejdsredskab eller ved, at f. eks. en arbejdskammerat kommer til at skubbe dem ned, så de knuses. Sigtet med lovændringen har været at gøre det betydningsløst for erstatningskravets gennemførelse, om den person, der benytter hjælpemidlet, selv er kommet legemligt til skade ved den arbejdshændelse, der har forårsaget beskadigelsen af hjælpemidlet, og en rimelig fortolkning af bestemmelsen kan efter styrelsens formening ikke føre til at pålægge forsikringsselskaberne pligt til at betale for hjælpemidler, der ødelægges, efter at pågældende har lagt dem fra sig eller er kommet til at tabe dem uden ydre anledning, idet de for så vidt herefter ikke»anvendes under arbejdet.«styrelsen finder herefter, at afgørelsen er truffet i overensstemmelse med den af styrelsen fulgte praksis, der umiddelbart efter arbejdsskadeforsikringslovens ikrafttræden blev tiltrådt af den sociale ankestyrelse. Det skal tilføjes, at styrelsen er sindet at tage fortolkningen af bestemmelsen i arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4, op til fornyet overvejelse, når man bliver bekendt med ankestyrelsens overvejelser og afgørelser i en række tilfælde, hvor sikringsstyrelsens afgørelser af lignende tilfælde er indankede.«i en skrivelse af 3. februar 1981 anførte den sociale ankestyrelse følgende: Idet man vedlægger en udtalelse af 5. december 1980 fra sikringsstyrelsen bemærkes, at ankestyrelsen i sin praksis på dette område ikke opretholder som en betingelse for erstatning, at hjælpemidlet befinder sig på forsikredes person i skadesøjeblikket, men at et hjælpemiddel - typisk en læsebrille - som den forsikrede i øvrigt anvender under sit arbejde, men rent midlertidigt har lagt fra sig, meget vel kan anses for anvendt under arbejdet. For så vidt angår sikringsstyrelsens synspunkter vedrørende fortolkning af lovens udtryk»som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår«bemærkes, at ankestyrelsen i sine afgørelser i sager af denne art ikke har forudsat og heller ikke forudsætter, at der har foreligget en særlig»arbejdshændelse«, forstået på den måde, at der skal være sket noget, der afviger fra arbejdets sædvanlige gang. Ankestyrelsen har således i flere enkeltafgørelser fundet, at et begivenhedsforløb, hvor et hjælpemiddel, der anvendes 4/7

5 under arbejde, men som under udførelsen af arbejdet er faldet ud af en lomme og derefter beskadiget, må anses som omfattet af ordlyden i 25, stk. 4. Ankestyrelsen følger således i sin praksis ikke den af sikringsstyrelsen anlagte fortolkning. Ankestyrelsens afgørelse i postpakmester (A's) tilfælde udgør imidlertid en undtagelse herfra. Ankestyrelsen har derfor fundet det rigtigst at genbehandle denne sag på grundlag af de synspunkter, som er lagt til grund i ankestyrelsens afgørelser i øvrigt. Denne genbehandling fandt sted den 22. januar Ankestyrelsen fandt herved ikke grundlag for at ændre sin afgørelse af 4. september 1979, hvorefter forsikrede ikke er berettiget til erstatning for beskadigelsen af brillen, idet hans forklaring om den formodede årsag til beskadigelsen ikke er fundet tilstrækkeligt sandsynliggjort. Sikringsstyrelsen er herfra underrettet om foranstående.«jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»Således som sagen forelå oplyst for mig, måtte jeg gå ud fra, at sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse ved deres afgørelser af henholdsvis 25. maj og 4. september 1980 havde lagt den beskrivelse af årsagen til brilleskaden, som fandtes i anmeldelsen af 18. april 1979, til grund for sagens afgørelse. Jeg måtte således forstå afgørelserne på den måde, at styrelserne - uanset at anmeldelsen ikke var ledsaget af nogen dokumentation vedrørende skadesårsagen, og uanset at beskrivelsen i anmeldelsen var præget af betydelig usikkerhed - dog havde accepteret som et grundlag for afgørelsen, at brillerne måtte antages at være blevet beskadiget ved, at en af Deres kolleger på arbejdspladsen havde lagt en tung genstand ovenpå brillerne, medens disse lå på Deres skrivebord på et tidspunkt, da De rent midlertidigt var gået fra Deres kontor. Jeg måtte endvidere lægge til grund, at afgørelserne var baseret på den principielle opfattelse vedrørende fortolkning af skadeforsikringslovens 25, stk. 4, at denne bestemmelse var uanvendelig i tilfælde, hvor de pågældende hjælpemidler (her briller) ødelægges, efter at den pågældende har lagt dem fra sig - en fortolkning, hvis rigtighed efter min mening måtte forekomme tvivlsom, jfr. min skrivelse af 23. oktober 1980 til den sociale ankestyrelse. Deres sag har nu, sammen med andre sager, efter min skrivelse af 23. oktober 1980 givet anledning til principielle overvejelser i sikringsstyrelsen og ankestyrelsen vedrørende fortolkning af arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4. Ankestyrelsen har nu i sin skrivelse af 3. februar 1981 til mig tilkendegivet, at ankestyrelsen ikke i sin praksis opretholder som betingelse for erstatning, at hjælpemidlet befinder sig på den forsikredes person i skadesøjeblikket; et hjælpemiddel - typisk en læsebrille - som 5/7

6 den forsikrede i øvrigt anvender under sit arbejde, men rent midlertidigt har lagt fra sig, kan meget vel anses for»anvendt under arbejdet«. Jeg er enig i den generelle opfattelse vedrørende fortolkningen af 25, stk. 4, som ankestyrelsen har givet udtryk for i skrivelsen af 3. februar 1981, og jeg må gå ud fra, at denne fortolkning bliver fulgt i fremtidige sager - også af sikringsstyrelsen, der er gjort bekendt med ankestyrelsens skrivelse. Uanset at den sociale ankestyrelse tilslutter sig den opfattelse vedrørende fortolkning af arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4, som jeg pegede på i min skrivelse af 23. oktober 1980, og på grundlag heraf har genoptaget Deres sag, har ankestyrelsen ikke ved den fornyede afgørelse (på møde den 22. januar omtalt i skrivelsen af 3. februar 1981) truffet afgørelse om, at De er berettiget til erstatning for beskadigelse af brillerne, men har tværtimod fastholdt, at De ikke er berettiget til erstatning. Ankestyrelsen har herved lagt vægt på, at den forklaring om den formodede årsag til beskadigelsen, som indeholdtes i anmeldelsen af 18. april 1979,»ikke er fundet tilstrækkeligt sandsynliggjort«. Jeg finder ikke at kunne kritisere ankestyrelsens opfattelse, hvorefter den ovenfor s. 417 citerede beskrivelse (i anmeldelsen) af skadesårsagen ikke kan give tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for den antagelse, at beskadigelsen er sket,»ved at 3. person har lagt en tung genstand på brillen, medens denne har været placeret på hans skrivebord «. Det, der siges i anmeldelsen, er i virkeligheden alene, at De ved Deres hjemkomst til Deres bopæl konstaterede, at brillestellet var itu, og at De har tilkendegivet en formodning - hvis rigtighed ikke har støtte i angivne konkrete oplysninger - om, at brillen allerede var gået i stykker på Deres arbejdsplads på den nævnte måde. Noget andet er, at jeg må finde, at sagens behandling i sikringsstyrelsen og ankestyrelsen har haft et utilfredsstillende forløb. Sikringsstyrelsens afgørelse af 25. maj 1979 blev truffet på grundlag af en urigtig retlig opfattelse vedrørende rækkevidden af arbejdsskadeforsikringslovens 25, stk. 4. Og den sociale ankestyrelse tog ikke i sin afgørelse af 4. september 1979 afstand fra denne urigtige opfattelse. Ingen af styrelserne meddelte Dem nogen tilkendegivelse om, at den foreliggende anmeldelse var ufyldestgørende (med hensyn til faktiske oplysninger) som grundlag for sagens afgørelse. Jeg har gjort sikringsstyrelsen og ankestyrelsen bekendt med min opfattelse. 6/7

7 Jeg har overvejet at henstille til den sociale ankestyrelse/sikringsstyrelsen at genoptage sagen, således at styrelsen tager kontakt med Dem med hensyn til spørgsmålet, om De er i stand til at fremlægge nærmere oplysninger, der indebærer dokumentation for eller sandsynliggørelse af, at beskadigelsen er sket på den måde, der er angivet i anmeldelsen. Jeg har imidlertid ikke fundet tilstrækkelig anledning til at afgive en sådan henstilling, idet anmeldelsen kun synes at give udtryk for, at De efter Deres hjemkomst konstaterede, at brillerne var itu, og at De formoder, at beskadigelsen er sket på arbejdspladsen på den beskrevne måde. Jeg går imidlertid ud fra, at De - såfremt De måtte være i stand til at fremkomme med konkrete oplysninger, der indebærer dokumentation for eller sandsynliggørelse af, at brillen er beskadiget på den beskrevne måde - vil rette henvendelse til sikringsstyrelsen herom. «7/7

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens 42, hvor der var

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ulykkestilfælde i arbejdsskadeforsikringens forstand

Ulykkestilfælde i arbejdsskadeforsikringens forstand Ulykkestilfælde i arbejdsskadeforsikringens forstand Næret betænkelighed ved at tilslutte mig, at det var i overensstemmelse med praksis at afvise en arbejdsskadesag under henvisning til manglende»ulykkestilfælde«.

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22.

Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. 22. 2015-35 Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade 22. juni 2015 En borger klagede over, at Ankestyrelsen i en arbejdsskadesag havde

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere