Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling"

Transkript

1 Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen Syd Områder for kvalitetsarbejde:... 4 Rettet mod elever... 4 Rettet mod medarbejdere og egen organisation... 4 Rettet mod samarbejdspartnere... 4 Metoder... 4 Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser:... 4 Evaluering:... 4 Benchmarking... 5 Årshjulet for kvalitetsarbejdet... 5 Kvalitetsudviklingsprocessen Kvalitetsarbejde rettet mod elever... 7 Evalueringer af egen læring og aktiviteter (Pop-up evalueringer)... 7 Afsluttende karakter jf. lov om gennemsigtighed... 8 Handlingsplan for øget gennemførelse... 9 Internationalisering Elevtrivselsundersøgelse (ETU) Kvalitetsarbejde rettet mod medarbejdere og egen organisation Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Team udviklingssamtale (TUS) Medindflydelsesorgan (MIO) Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) Censor-evaluering Kvalitetsarbejde rettet mod samarbejdspartnere Virksomheds tilfredshedsundersøgelse (VTU) Tidspunkter for undersøgelser og evalueringer Hvordan bruger vi data?: Offentliggørelse af Social- og Sundhedsskolens kvalitetsarbejde: Evaluering af kvalitetsarbejdet:

3 Indledning Dette dokument beskriver skolens kvalitetssystem. Kvalitetssystemet omfatter procedurer for selvevalueringer og løbende informationsindsamlinger. Formål med kvalitetsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen Syd. Med udgangspunkt i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1 vil Social- og Sundhedsskolen Syd tydeliggøre det overordnede formål med kvalitetsarbejdet. Formålet er at sikre en høj grad af tilfredshed blandt skolens aktører (elever og medarbejdere) samt blandt samarbejdspartner og interessenter Kvalitetsarbejdet på Social- og Sundhedsskolen Syd skal fungere som et udviklingsredskab, der kan skabe en fælles kvalitetskultur. Kvalitetsarbejdet skal derfor: Være bredt forankret på skolen dvs. at kvalitetsarbejdet udfoldes i forhold til skolens strategi. Være systematisk og bygge på et fast koncept. Være resultatvurderende dvs. det skal føre til forbedringer og fornyelse af kerneydelser samt øvrige aktiviteter. 1 nr. 834 af 27/06/2013 kap. 2 3

4 Områder for kvalitetsarbejde: Rettet mod elever Løbende dataindsamling indeholdende følgende punkter: Evaluering af egen læring og aktiviteter (Pop-up-evaluering) Handleplaner for øget gennemførsel (HØG) Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, nr. 880 af 19/09/ Elevtrivselsundersøgelse (ETU) Rettet mod medarbejdere og egen organisation Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Teamets trivsel og funktion (TUS) Medindflydelsesorgan (MIO) Rettet mod samarbejdspartnere Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) Det Lokale Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) Evaluering fra censorer Metoder Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser: Elevtrivselsundersøgelse(ETU), herunder undervisningsmiljø (UMV). Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), herunder arbejdspladsvurderinger (APV). Virksomhedstilfredshedsundersøgelser fra samarbejdsparter på praktikpladser (VTU) m.v. Skolen anvender til undersøgelserne materiale udviklet af ESB-netværket evt. suppleret med skolespecifikke spørgsmål. Evaluering: Elevers evalueringer har fokus på vurdering af egen læring og aktivitet: Fik eleven lært det de skulle? Var eleven selv tilstrækkelig aktiv i læreprocessen? Var læringsaktiviteterne brugbare? Medarbejdernes evalueringer har fokus på opgaven og/ eller funktionen: Gør vi det, vi skal? (lovkrav og andre krav) Gør vi det, vi vil? (teamdefinition / skolemål) Hvordan kan vi gøre det, vi gør bedre? (udvikling) 2 4

5 Benchmarking Social- og Sundhedsskolen Syd er tilmeldt ESB-netværket. ESB-netværket står for evaluering, samarbejde og benchmarking-netværket, læs mere på Social- og sundhedsskolen Syd deltager i dette benchmarkingnetværk. Benchmarking foregår ved at egen organisation måles op imod andre organisationer. Dermed kan præstationer, styrker og svagheder sammenlignes, og derved kan metoder, processer, produkter og services styrkes. Formålet er at øge kvalitets og effektivitetsniveauet, og at blive bedst på de strategisk vigtigste områder og ikke nødvendigvis på alle områder. Årshjulet for kvalitetsarbejdet I dette årshjul kan man aflæse hvornår de forskellige evalueringer foretages 5

6 Kvalitetsudviklingsprocessen. Kvalitetscirklen 3 med dens fire områder indgår i skolens kvalitetsarbejde og skal være med til at illustrere den overordnede metode til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Kvalitetscirklen anvendes sammen med årshjulet 4 som illustrerer, hvordan den overordnede strategi for kvalitetsudvikling konkretiseres og indgår i det daglige arbejde på Social- og Sundhedsskolen Syd. Hensigten er at kvalitetsredskaberne løbende tilpasses for at sikre, at evalueringskulturen er i en positiv udvikling på Social- og Sundhedsskolen Syd og lever op til lovgivningen på området. 3 Andersen, Yrsa, Pedersen, Preben, Nord Hansen, Marianne: Kvalitetssikring fra A til Z en grundbog for sygeplejersker. 1. udgave, 2. oplag marts Publikation 168 Dansk sygeplejerråd ISBN: Se bilag 1 6

7 Kvalitetsarbejde rettet mod elever Evalueringer af egen læring og aktiviteter (Pop-up evalueringer) Indsatsområde i handlingsplan for øget gennemførsel i 2013 Hvad fokuserer evalueringen på? På baggrund af skolens værdier evalueres undervisningen og elevernes læring Alle skolens elever på ordinære uddannelsesforløb samt elever på fjernundervisning. Daglige evalueringer i alle skoleperioder. Hvordan: Evaluering af læring og samarbejde i forhold til skolens værdier via Pop-up som er installeret på alle skolens computere. På private computere installeres pop-up-værktøjet via et link som hentes via Fronter. Pop-up evalueringsredskabet er tilknyttet UNI-login Ansvarlig for aktiviteten: Teamleder for it-supporten og it-supporten er tekniske ansvarlige Opfølgning: Efter hver afsluttet skoleperiode samles data af teamleder for it-supporten for det enkelte hold. Disse videregives til temlederne som er ansvarlige for resultaterne behandles og tiltag iværksættes Udfærdiget dato: Initialer 7

8 Afsluttende karakter jf. lov om gennemsigtighed Hvad fokuserer evalueringen på? Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, lov 880 af 19/09/2005 Afsluttende karakter ved ekstern censur Ved afsluttende prøver Hvordan: Administrationen udregner gennemsnit for elevkaraktererne og sender data til skolens hjemmesideansvarlig Ansvarlig for aktiviteten: Skolens pædagogiske konsulent er ansvarlig Opfølgning: Udfærdiget dato: Initialer 8

9 Handlingsplan for øget gennemførelse Skolens handlingsplan for øget gennemførelse er en del af skolens kvalitets system jf. 6-8 i erhvervsskole bekendtgørelsen Arbejdet med handlingsplanen er en central del af såvel den pædagogiske som det strategiske arbejde, ligesom handlingsplanen skal beskrives i en form udstukket af ministeriet fra år til år. Udfærdiget dato: Initialer 9

10 Internationalisering Hvad fokuserer evalueringen på? Der er fokus på: Ophold. Sproglig og kulturel evaluering. Praktiksted. Faglig og personlig kompetence udvikling. De Social- og sundhedsassistenter og Pædagogisk assistent elever der har været i praktik i udlandet. Efter hvert praktikophold. Hvordan: Møde med international koordinator og elev i forhold til evaluering af opholdet. Der afkræves desuden en praksisbeskrivelse som lægges på skolens hjemmeside. Dato for information om opholdet til morgensamling aftales. Eleven udfylder ligeledes en evaluering på ECAS (Undervisningsministeriets hjemmeside). Ansvarlig for aktiviteten: Skolens internationale koordinatorer Opfølgning: Det årlige Leonardo da Vinci-projekt evalueres efter projektophør. Udfærdiget dato: Initialer: LRK & KB 10

11 Elevtrivselsundersøgelse (ETU) Hvad fokuserer evalueringen på? Elevtrivsel med fokus på følgende indsatsområder: Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Elever som går på grundforløb og hovedforløbende pædagogisk assistent og social- og sundhedsuddannelserne. Eleverne skal minimum have været under uddannelse i 6 uger før de medtages i ETU. GVU medtages ikke i ETU, da de kategoriseres som kursister Undersøgelsen foretages hvert efterår i en periode på 3 til 6 uger. Det tilstræbes af ETU planlægges så flest mulige hold kan deltage i undersøgelsen. Den sidste uge for undersøgelserne vil altid være i uge 45. Hvordan: ESB netværket har formuleret spørgsmålene og det er Ennova der forestår undersøgelsen. Valgfrie moduler og skolespecifikke spørgsmål aftales med chefgruppen fra år til år. Hvis der skal udarbejdes skolespecifikke spørgsmål gøres dette i samarbejde chefgruppen og kvalitetskoordinator Ansvarlig for aktiviteten: Kvalitetskoordinator igangsætter og er overordnet ansvarlig for processens gennemførelse. Arbejdsgangene er beskrevet i nedestående procedure. Procedure for ETU: Forberedelse af ETU 1.1. I foråret vælges perioden for ETU i efteråret. Det tilstræbes, at det er den samme periode hvert år der vælges Når perioden er valg, vælges de 2 til 3 undervisere der skal tilknyttes ETU undersøgelsen Medio august gives besked til skemalægerne samt besked om de undervisere der skal tilknyttes ETU. Hvis der er hold med tosproget elever, skal der tilknyttes en ekstra undervisere Hvis der skal udarbejdes nye skolespecifikke spørgsmål skal disse udarbejdes i forberedelsesfasen Skolens kvalitetskoordinator bestiller de rapporter der ønskes. (Skolerapport, åbne kommentar samt div. områderapporter) 11

12 Opstart af ETU 1.6. ENNOVA udsender i september en obligatorisk spørgeramme som skolens kvalitetskoordinator skal tilrettet. I denne tilretningsfase skal valgfrie moduler og de skolespecifikke spørgsmål vælges. De valgfrie moduler der skal indgå i årets ETu vælges af chefgruppen 1.7. Der laves en plan over antal hold og elever, og der bestilles koder svarende til det hos ENNOVA. Alle koder er unikke Når koderne kommer retur fra ENNOVA printes de ud og lægges i en kuvert for hvert hold. På kuverten er holdbetegnelsen, dato, tid, lokale samt antallet af koder i kuverten er noteret. I kuverten er der ligeledes en holdliste så underviseren, der skal ud på holdet kan noterer de elever der har fået udleveret en kode Skolens kvalitetskoordinator indkalder de undervisere der skal foretager ETU på holdene(gf, Trin 1, Trin2 og PAU) til møde, hvor spørgerammen gennemgås, kuverterne udleveres, dage og tidspunkter tjekkes samt vejledning til eleverne udleveres. Skolens kvalitetskoordinator har booket et skab med bærbare computere som skal deles mellem de undervisere der er sat på til ETU en. ETU igangsættes 2. Undersøgelsen går i gang. Undersøgelsen foretages elektronisk via linkhenvisning som findes på alle skolens computere eller via linket Der anvendes hjælpemidler til de elever der har læseproblemer. 3. Når ETU er færdig for den pågældende klasse returneres kuverten til skolens kvalitetskoordinator som tæller antallet af brugte koder. 4. Antallet af brugte koder skal indberettes til ENNOVA via medsendte skabelon. Det er vigtigt at ENNOVA har disse data inden for den planlagte tidsfrist som er sat af ENNOVA. ETU afsluttes og opfølgning 5. Når ETU - undersøgelsen er afsluttet overtager ENNOVA processen. ENNOVA bearbejder alle svarene og sender efter ca. 1-2 mdr. en skolerapport samt de ønskede områderapporter til skolen sammen med en Benchmarking rapport. Social- og Sundhedsskolen Syd benchmarker med de øvrige erhvervsskoler, herunder specifikt Social- og Sundhedsskoler. 6. Rapporterne behandles på et chefmøde. Skolens kvalitetskoordinator sender de ovennævnte rapporter til teamlederne og præsenterer resultaterne på et teamledermøde. Teamlederne kan vælge selv at præsenterer ETU resultaterne for deres team. Det anbefales dog, at skolens kvalitetskoordinator præsenterer ETU resultaterne for at sikre en ens præsentation På baggrund af resultaterne tager hver teamleder sammen med deres team stilling til, hvilke indsatser de ønsker at arbejde videre med. Disse indsatsområder præsenterer teamlederne for chefgruppen 7. Skolens kvalitetskoordinator præsenterer ligeledes de væsentlige ETU resultater for elevrådet, første gang i februar og efterfølgende hvert kvartal, idet medlemmer i elevrådet udskiftes afhængigt af skoleforløb. 8. LUU orienteres på det førstkommende møde i det nye år. Skolens kvalitetskoordinator kan præsenterer resultaterne hvis det ønskes. 9. ENNOVA sender et spørgeskema ud til skolens kvalitetskoordinator med henblik på at få en tilbagemelding på samarbejdet i forbindelse med ETU. 12

13 Valgfrie modulet til ETU (disse moduler vælges efter aftale med chefgruppen): Valgfrit modul om brug af pc og it i undervisningen Valgfrit modul om mobning Valgfrit modul om udvidet fysisk miljø Valgfrit modul om æstetisk miljø Til alle elever der deltagere i ETU De gange dette modul vælges i ETU Skolespecifikke spørgsmål til ETU (disse moduler vælges efter aftale med chefgruppen): Vejledning Fjernundervisning Biblioteket Læsevejledningen E-learning Simu-Lab Sundhedscafén Morgensamling Uddannelsesrettet spørgsmål Til de elever der deltager i ETU De gange spørgsmålene vælges af skolens chefgruppe. Udfærdiget dato: Initialer 13

14 Kvalitetsarbejde rettet mod medarbejdere og egen organisation Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Hvad fokuserer evalueringen på? Medarbejdertilfredshed med fokus på følgende indsatsområder: Omdømme Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Arbejdspladsvurdering (APV) altid med MTU og minimum hver 3.år Arbejdsmiljøgruppen udarbejder spørgsmålene Alle ansatte (undtaget chefgruppen og teamledere?) Hvert 2. år. 1. gang gang gang gang gang 2015 Fra 2015 vælges APV, så Sosu-Syd følges med de øvrige Sosu-skoler pga. benchmarking Hvordan: ESB netværket har formuleret spørgsmålene og det er Ennova der forestår undersøgelsen. Ennova udfærdiger koder til medarbejdere, der indenfor en given tidsramme skal besvare MTU via en given webadresse. Skolens personale svarer på MTU. Chefgruppen tager stilling til hvordan rapporten formidles til medarbejderne. Når MTU rapporten er formidlingen lægges den på skolens intranet på Fronter Ansvarlig for aktiviteten: Kvalitetskoordinator er ansvarlig for at processen iværksættes. Chefgruppen godkender datagrundlaget inden undersøgelsen igangsættes, herunder bl.a. organisationsstruktur. Ennova er ansvarlig for bearbejdning af undersøgelsen. 14

15 Opfølgning: Ennova forespørger hvilke rapporter skolen ønskes dette besluttes af skolens ledelse. Kvalitetskoordinator informerer Ennova om dette. Ennova udfærdiger en skolerapport der sendes til direktøren. APV delen af rapporten behandles af skolens sikkerhedsgruppe. Der udvælge2 indsatsområder. Rapporten præsenteres for MIO der laver handleplan for det videre arbejde jf. lovgivning for APV. Den resterende del af MTU en bearbejdes i chefgruppen og bestyrelse. Udfærdiget dato: Initialer 15

16 Team udviklingssamtale (TUS) Hvad fokuserer evalueringen på? Teamets trivsel og funktion Alle teams. Hvert 2 år. Hvordan: Det enkelte team vælger og tager udgangspunkt i det fælles udarbejdede TUS-materiale. TUS-materialet forefindes på Fronter>Intranet>At være ansat>tus & MUS-samtaler Ansvarlig for aktiviteten: Teamlederne er ansvarlige for TUS. Opfølgning: Teamene udarbejder strategi- og handleplaner for det kommende års arbejde. Teamlederne orienterer chefgruppen Udfærdiget dato: Initialer 16

17 Medindflydelsesorgan (MIO) Hvad fokuserer evalueringen på? Mål for MIO s arbejde. Deltagerne. Minimum 1 gang årligt evalueres MIO møder Hvordan: Selvevaluering Ansvarlig for aktiviteten: Formand og næstformand i MIO. Opfølgning: MIO (Afventer spørgeskemaundersøgelsen fra september 2013) Udfærdiget dato: Initialer 17

18 Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) Hvad fokuserer evalueringen på? Intern evaluering af årets arbejde/møder i udvalget. Deltagerne. 1 gang årligt Hvordan: Spørgsmålene til evalueringen udfærdiges af formanden og ledelsesrepræsentant. Ansvarlig for aktiviteten: Formand og ledelsesrepræsentant i LUU er ansvarlig for igangsætning afslutning af evaluering. Opfølgning: Ledelsesrepræsentant og LUU er ansvarlig for opfølgning af evaluering. Udfærdiget dato: Initialer 18

19 Censor-evaluering Hvad fokuserer evalueringen på? Censor- evaluering med fokus på om love, regler og god skik overholdes. Censorer rekvireret til prøver og eksaminer på skolen. Efter hver afsluttet prøve. Hvordan: Evalueringsskema udleveres til censor af skolens pædagogiske konsulent. Evalueringsskema er udfærdiget af UVM. Ansvarlig for aktiviteten: Skolens pædagogiske konsulent er ansvarlig for igangsætning og afvikling af evalueringerne. Opfølgning: Skolens pædagogiske konsulent følger op på evalueringsskemaerne. Udfærdiget dato: Initialer 19

20 Kvalitetsarbejde rettet mod samarbejdspartnere Virksomheds tilfredshedsundersøgelse (VTU) Denne procedure er ikke beskrevet. I 2014 ønsker skolen at sætte fokus på VTU i kursusregi. Når VTU i kursusregi er indarbejdet i kursusafdelingen sættes, skal det overvejes om skolen ønsker andre VTUundersøgelser Hvad fokuserer evalueringen på? Hvordan: I samarbejde med Ennova Ansvarlig for aktiviteten: Opfølgning: Udfærdiget dato: Initialer 20

21 Tidspunkter for undersøgelser og evalueringer Hvordan bruger vi data?: Tidspunkt for samtlige undersøgelser og evalueringer fremgår af årshjulet(se side 6). Gennem præsentation af og dialog om resultaterne med medarbejdere, elevråd og på praksismøder, indsamles forslag til indsats- og udviklingsaktiviteter, supplerende evalueringer og vurderinger af uddannelsernes, undervisningens og organisationens kvalitet. Benchmarkingrapporten (udarbejdet af ESB netværket), udkommer sidst på året. Denne gennemgås af skolens ledelse, herefter lægges rapporten på Fronter og evt. specifikke emner tages op på et personalemøde. Skolens ledelse udarbejder herefter strategi for opfølgningsaktiviteter dvs. en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen og præsenterer planen for skolen bestyrelse. Data og evt. opfølgningsaktiviteter drøftes desuden i det lokale uddannelses-og efteruddannelsesudvalg(luu). Offentliggørelse af Social- og Sundhedsskolens kvalitetsarbejde: Senest 1. marts offentliggøres ETU på skolens hjemmeside Senest 1. august offentliggøres det foregående års resultater af den løbende informationsindsamling på skolens hjemmeside. Evaluering af kvalitetsarbejdet: Skolens kvalitetsarbejde evalueres en gang årligt i april måned af skolens chefgruppe, teamledere og kvalitetskoordinator. Udfærdiget dato: Initialer 21

22 22

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne 15. september 2010 Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne Med henblik på ressourceregnskabet for 2010 skal skolerne gennemføre elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i uge 41-44. Undervisningsministeriet,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Det er et redskab til at opbygge en kultur, hvor skolen løbende og systematisk forbedrer skolens løsning af opgaver på alle niveauer

Det er et redskab til at opbygge en kultur, hvor skolen løbende og systematisk forbedrer skolens løsning af opgaver på alle niveauer Business College Syd 2007 Kvalitetssystem på Business College Syd Mommark Handelskostskole Sønderborg Handelsskole 1. Overordnede mål og rammer Skolens overordnede formål er at formidle uddannelse og kompetencer

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen

Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen VI TROR PÅ, AT ALLE KAN. Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelse 2015 UC Diakonissestiftelsen Jeg er en person, der godt kan lide at kende til og lære nye ting Jeg lærer

Læs mere

Kvalitetsarbejde på AMU-Fyn

Kvalitetsarbejde på AMU-Fyn Kvalitetsarbejde på AMU-Fyn Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejde på AMU-Fyn tager afsæt i fokus på at forbedre vores kerneydelse, undervisning, men også at sikre, at eleven får en oplevelse af kvalitet

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er,

Læs mere

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser og undervisningsevaluering (kvalitetsplan)

Elevtrivselsundersøgelser og undervisningsevaluering (kvalitetsplan) Elevtrivselsundersøgelser og undervisningsevaluering (kvalitetsplan) Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums ungdomsuddannelser.

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Med henblik på at sikre gennemførelse af trivsels-, tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt elever/studerende, kursister og virksomheder på Syddansk Erhvervsskole,

Læs mere

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud 28. juni 2010 Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud Undervisningsministeriet og lederforeningerne for gymnasieskolerne, VUC og erhvervsskolerne har netop afholdt to regionale

Læs mere

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 Kvalitetssystem for Køge Gymnasium Indhold Indledning 2 1. Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 1.1 Elevernes faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse 3 1.1.1

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

SELVEVALUERING GHG

SELVEVALUERING GHG SELVEVALUERING GHG 2017-18 I forbindelse med gymnasiereformen er der indført et nyt krav om, at gymnasierne som led i det samlede kvalitetsarbejde skal udarbejde en selvevaluering. Det fremgår af BEK nr.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU 2016* Staben, Kvalitet * foreløbig udgave for 2016. Ny udgave ultimo maj efter vedtagelse af strategi for 2016-2020. Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018

Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018 Gefion Gymnasiums Selvevaluering 2018 Årlig selvevaluering Indledning Gefion Gymnasiums kommissorium tilsiger, at der skal laves en årlig selvevaluering hvortil der skal udarbejdes handleplaner. Handleplanerne

Læs mere

Skolens værdigrundlag Skolens kvalitetssystem Didaktisk og pædagogisk grundlag

Skolens værdigrundlag Skolens kvalitetssystem Didaktisk og pædagogisk grundlag Indholdsfortegnelse Skolens værdigrundlag 2 Skolens kvalitetssystem 3 Formål 3 Mål 3 Strategiarbejde 3 Resultatmåling og evaluering 4 Didaktisk og pædagogisk grundlag 5 10 elementer vi har særlig fokus

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Beskrivelse af systemets principper

Beskrivelse af systemets principper Gribskov Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Systemet er baseret på Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Relevante paragraffer fremgår

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Rapport Elevtrivsel Juni 2015

Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Rapport Elevtrivsel Juni 2015 Elevtrivsel 2014/2015 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Morsø Landbrugsskole. Spørgerammen er udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2012 Kvalitetsenheden 21-03-2012 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 1 Kvalitet på SOPU s. 1 Sammenhæng med skolens vision s. 2 Model for kvalitetsudvikling s.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Kvalitetskoncept. Skive College

Kvalitetskoncept. Skive College Kvalitetskoncept Skive College Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Principper for kvalitetsarbejdet... 3 1.1. Formål og mål... 3 1.2. Kvalitetscirklen... 4 1.3. Ressourceopfølgning... 4 1.4. Deltagelse

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU TRADIUM

KVALITETSSIKRING AF AMU TRADIUM KVALITETSSIKRING AF AMU TRADIUM Indhold 1.0 Organisering af AMU kvalitet på Tradium 2.0 Retningslinjer og lovgivning i dagligdagen 2.1 Chefer og ledere 2.2 Undervisere 2.3 AMU kundeservice 2.4 Virksomhedskonsulenter

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser

undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser dcum.dk undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) udgiver dette materiale for at give

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Erhvervsskoler gruppe 1 - Evaluering af ETU 2010

Erhvervsskoler gruppe 1 - Evaluering af ETU 2010 Til Deltagerne på ETU-2010 præsentationsmødet den 19. januar 2011 Opsamling fra ETU-2010 præsentationsmøde den 19. januar 2011 kl. 10.00 13.30 på Syddansk Erhvervsskoles kursuscenter, Munkerisvej 161,

Læs mere

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Anne Birthe Mortensen Kvalitetskoordinator, Tradium 22. September 2010 Hvad er kvalitet? Kvalitet

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Handelsskolen Opfølgning 2017

Handelsskolen Opfølgning 2017 Status på indsatser i 2017 på evaluering fra efteråret 2016: Indsatso mråde Grundforløb Handling Ansvar Deadlin e Vi vil videreføre indsatsen med at hæve scoren på ETUmålingen på grundforløbet på spørgsmålet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Juni 2018 Aabenraa Statsskoles kvalitetssystem Kvalitet i uddannelsen har tre dimensioner: Den oplevede kvalitet hos elever, den faglige kvalitet og den organisatoriske

Læs mere

Rapport Elevtrivsel April 2018

Rapport Elevtrivsel April 2018 Rapport Elevtrivsel April 2018 Elevtrivsel 2017/2018 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Handelsgymnasiet EUC Nordvest. Spørgerammen er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Rapport Undervisningsmiljø Strøm og IT

Rapport Undervisningsmiljø Strøm og IT Rapport Undervisningsmiljø Strøm og IT 2018 Undervisningsmiljø EUD Strøm og IT 2018 Side 1 af 6 Undervisningsmiljø 2018 Strøm og IT 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers vurdering af undervisningsmiljøet

Læs mere

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Temaer med ændringsbehov Obligatoriske temaer* 1. Elevtrivsel 2. Organisering 3. Undervisere 4. Undervisningen 5. Socialt miljø 6. Fysisk miljø 7. Egen motivation** 8. Udstyr & materialer Ekstra temaer*

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Rapport Elevtrivsel April 2018

Rapport Elevtrivsel April 2018 Rapport Elevtrivsel April 2018 Elevtrivsel 2017/2018 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Teknisk Gymnasium, EUC Nordvest. Spørgerammen er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

Rapport Elevtrivsel EUD

Rapport Elevtrivsel EUD Rapport Elevtrivsel EUD 20. december 2017 Elevtrivsel EUD 2017 Side 1 af 6 Elevtrivsel 2017 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på EUC Nordvest. 1.2 Formål Brugertilfredshed

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere