RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Udarbejdet på bestilling af Leica Microsystems Ltd. Shanghai. Leica RM2265 1

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Placeringsforskrifter Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af håndhjulet Elektriske tilslutninger Tilkobling af apparatet Betjening Betjeningselementerne og deres funktion Betjeningspanelet på apparatet Betjeningspanel Visnings- og koblingselementer Isætning af knivholder Isætning af standardklemme Indstilling af frivinkel Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Skæring i prøve Manuel skæring Automatisk skæring Skæring Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Ekstra tilbehør Montering af holdeanordning til prøveholdere Fast holdeanordning til prøveholdere Orienterbart prøveholderbeslag Finorienterbar holdeanordning til prøveholdere Brugsanvisning V RevC, 07/2013

5 Indholdsfortegnelse Hurtigspændesystem Super Mega-kassetteklemme Objektklemmer og indsatser Standard-objektklemme Prismeindlæg Foliespændeklemme, type Universal-kassetteklemme Holder til runde prøver Præparatholder Holdeanordning til præparatholder Knivholderstativ og knivholder Knivholderstativ, fast Knivholder E/E-TC Knivholder N/NZ Knivholder GD Klinger/kniv Envejsklinger Kniv Skæreaffaldsbakke Bundbelysning Køleelement LN Universal-mikroskopholder Lup Koldlyskilde Glasfiber-lysleder Bestillingsoplysninger Problemløsninger Funktionsfejl Fejlmeddelelser Funktionsfejl, mulige årsager og afhjælpning Mulige fejl Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelse Udskiftning af sikringer Vedligeholdelsesanvisninger Smøring af apparatet Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring Leica RM2265 3

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) RUN/ STOP Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger for brugeren står på grå baggrund og er mærket med symbolet. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionstaster, som man skal trykke på betjeningspanelet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tysk lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Producent Fremstillingsdato Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. Miljøbeskyttelses-symbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Følg brugsanvisningen! Bestil.nr. Serie-nummer 4 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

7 1. Vigtige anvisninger 1.2 Brugergruppe Leica RM2265 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2265 er en fuldautomatisk, motordrevet rotationsmikrotom med separat betjeningspanel til skæring af tynde snit i prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Den er konstrueret til skæring af såvel bløde paraffinprøver som hårdere prøver, hvis disse er egnede til hhv. automatisk og manuel skæring. Leica RM2265 er også velegnet til IVD (in-vitrodiagnostik). Fig. 1 Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Leica RM2265 5

8 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. 6 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

9 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Løft aldrig apparatet i håndhjulene eller kassetteklemmen. Fjern altid affaldsbakken, før apparatet transporteres. Bemærk! Spændingsvælgeren er indstillet fra fabrikken. Før du tilslutter apparatet til netspændingen, skal du kontrollere, at denne indstilling er korrekt i forhold til de elektriske tilslutningsværdier i det aktuelle laboratorium! Bøsningen til netstikket er klæbet til med et stykke folie, hvorpå der henvises til den aktuelt indstillede spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet netforsyningen! Apparatet må kun tilsluttes til lysnettet med et af de medfølgende lysnetkabler og via en lysnetstikdåse med jordforbindelse. Beskyttelsesjordingen må ikke ophæves ved at bruge en forlængerledning uden jord. Apparatet er først klar til brug, når blindproppen eller fodkontakten (ekstra tilbehør) er sluttet til. Hvis der sættes en kontinuerlig alarm i gang, når apparatet tændes, skal det kontrolleres, at alle betjeningselementer er tilsluttet korrekt. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og installationsstedet og samtidig en høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Personlige beskyttelsesforholdsregler Ved arbejdet med mikrotomer skal man altid tage personlige beskyttelsesforholdsregler. Man skal altid bære sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. Leica RM2265 7

10 2. Sikkerhed Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og objektklemme samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Drej ALTID kun håndhjulet i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Tag altid passende sikkerhedsforholdsregler ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Tilret ikke prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Ved automatisk skæring skal håndhjulsgrebet altid være centreret. Grib aldrig ud efter det roterende håndhjul Fare for personskade på grund af håndhjulsblokeringen. Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Før apparatet rengøres, skal lysnetstikket altid trækkes ud, og knivholderen skal fjernes helt og rengøres separat. Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Aktivér altid håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Apparatet skal være fuldstændig tørt, før der tændes for det igen! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! Sluk apparatet på hovedkontakten, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må under ingen omstændigheder anvendes andre typer sikringer end de, der er sat i fra fabrikken! Tilsvarende værdier se kapitel "Tekniske data". 8 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

11 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer 2 Nødstop 2. Sikkerhed Nødstop aktiveres ved at trykke på den røde NØDSTOP-knap (1) øverst til venstre på forsiden af mikrotomen. Knivmotoren stopper omgående, når der trykkes på NØDSTOP-knappen. Den røde LED i feltet E-STOP (2) på apparatets betjeningspanel lyser og signalerer, at nødstoppet er aktiveret. Nødstoppet deaktiveres ved at dreje NØDSTOP-knappen i pilens retning. 1 5 Fig. 2 Håndhjullås (kun til manuel skæring) For at låse håndhjulet trykkes armen (5) udad, og håndhjulet drejes langsomt videre, indtil det låses fast nøjagtigt i klokken-12-position. LED'en (4) på displayet LOCK lyser Bemærk! Armen (5) må aldrig betjenes ved automatisk skæring. håndhjulsbremsen 2 4 Fig. 3 Med armen (3) på højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulet bremses i næsten alle stillinger. For at bremse håndhjulet skal armen trækkes kraftigt fremad. For at løsne håndhjulsbremsen skubbes armen (3) bagud til udgangspositionen. Vigtigt! Den gule LED (4) i feltet M-STOP angiver kun, at apparatet ikke kan startes. Den signalerer ikke, om håndhjulet bremses tilstrækkeligt. Armen (3) skal trækkes helt frem, for at håndhjulet er bremset helt. Håndhjulet er kun sikkert låst, når armen (5) står i klokken-12-position. Leica RM2265 9

12 2. Sikkerhed Centrering af håndhjulsgrebet Fig. 4 Når der foretages automatisk skæring, skal håndhjulsgrebet altid være centreret af hensyn til sikkerheden. Aktivér håndhjulslåsen. For at centrere håndhjulsgrebet trækkes grebet (6) en smule ud og drejes ned til midten af håndhjulet (12) (fig. 4). Når grebet slippes, går det i indgreb Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (8, 9). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Knivholder N/NZ På fingerbeskyttelsen (8) på knivholder N/NZ er der anbragt greb til brug ved forskydning (7) (fig. 5). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig a 9 10 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholderen E består af en rød, opklappelig bøjle med udkastningshjælp (9a). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (9) op som vist i fig. 6. Fig. 6 På den nye knivholder E skal begge spændearme (10, 11) altid stå i den viste position. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. 10 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele Leica RM2265 NØDSTOP-knap Håndhjul lås Knivholder N/NZ Letgående Håndhjul Stik til bundbelysning Klemgreb til håndhjulsbremsen Klemgreb til knivholderstativ Orienterbar prøveholder med hurtigspændesystem Knivholderstativ Betjeningspanel på apparatet Håndhjulsgreb med centreringsfunktion Fingerbeskyttelse på Knivholder Separat betjeningspult Knivholder N / NZ Affaldsbakke Fig. 7 Leica RM

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer Apparatets bagside Magnet, der holder unbrakonøglen Køleelement Spændingsvælgerkontakt med sikringer Hovedkontakt Motorværn Sikring Tilslutningskabel til betjeningspanelet Nettilslutning Tilslutningsbøsning til fodkontakt Fig Tekniske specifikationer Leica RM2265 er en motoriseret rotationsmikrotom. Fremføringsmekanismen, der er udstyret med vedligeholdelsesfrie dobbelte valseføringer uden frigang, og grovdriftsystemet, der styres ved hjælp af en stepmotor, er monteret under et plastkabinet, der beskytter dem mod støv. Apparatet er udstyret med et sikkerhedshåndhjul med centrerbart greb og mekanisk håndhjulsblokering. Samtlige indstillingselementer, LED-displays og betjeningsfunktioner er samlet på et separat betjeningspanel. Taster og indikatorer er arrangeret overskueligt i funktionsgrupper. Prøveretraktionen kan deaktiveres. Ved manuel skæring kan retraktionen indstilles frit. Ved automatisk skæring ændrer retraktionsbanen sig afhængigt af skærehastigheden. Retraktionsfasen vises optisk. Den elektriske grovdrift kan foregå i to hastighedstrin. I skære-mode har grovdrifttasterne en STEP-funktion. Apparatet har fire automatiske skærefunktioner (CONT, SINGLE STEP og PROG) samt en manuel skærefunktion, vippedrift ROCK. Når vippedriften er aktiveret, er det tilstrækkeligt at bevæge håndhjulet en smule frem og tilbage for at foretage et snit. 12 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

15 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, befinder sig på siden af apparatet ved siden af typeskiltet. Mærkespænding: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10 % Mærkefrekvens: 50/60 Hz Maksimalt optagen effekt: 40 VA Kapslingsklasse : I Netsikringer: 2 x T 3,2 A UL-godkendte Forureningsgrad : 2 Overspændingskategori : II Afgivet varmemængde (maks.): 340 J/s Driftstemperaturområde: +10 C til +35 C Temperaturområde ved opbevaring: +5 C til +55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 % ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % iht. IEC-1010, UL 3101, EN Apparatets komponenter og specifikationer Mål og vægt Basisapparat Bredde (uden håndhjul) Bredde (uden håndhjul) Dybde (med affaldskar): Højde (total) Arbejdshøjde (knivskær): Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør) Betjeningspanel Bredde: Dybde: Højde: Højde (i skråstilling): Vægt (netto): 413 mm 300 mm 563 mm 305 mm (med bakke på kappen) 100 mm (målt fra grundpladen) 168 mm (målt fra bordet) ca. 37 kg 121 mm 166 mm 50 mm 81 mm ca. 0,660 kg Leica RM

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mikrotom Indstilling af snittykkelse: Indstillingsområde for snittykkelse: 0, µm Indstillingsværdi: 0,25 µm 0,50-5,0 µm i 0,5 µm-trin 5,0-20,0 µm i 1,0 µm-trin 20,0-60,0 µm i 5,0 µm-trin 60,0-100,0 µm i 10,0 µm-trin Indstillingsområde for trimnings-snittykkelse: µm Indstillingsværdi: 1,0-10,0 µm i 1,0 µm-trin 10,0-20,0 µm i 2,0 µm-trin 20,0-50,0 µm i 5,0 µm-trin 50,0-100,0 µm i 10,0 µm-trin 100,0-600,0 µm i 50,0 µm-trin Objektfremføring: Vertikalløft: maks. skæreområde uden retraktion: maks. skæreområde med retraktion: Prøveretraktion: ved manuel skæring: Automatisk skæring: Elektrisk grovindstilling 28 mm ±1 mm, fremføring via stepmotor 70 mm 65 mm uden finindstillingen af prøven 60 mm µm i 5 µm-trin, kan frakobles hastighedsafhængig, kan frakobles 300 µm/s og 900 µm/s Skærehastighed: 0,5-420 mm/s ±10 % Returhastighed ca mm/s ±10 % Forskydning af knivholderstativet Nord-syd-forskydning: Maksimal prøvestørrelse (B x H x D): Objektorientering horisontalt: 8 vertikalt: 8 24 mm 50 x 60 x 40 mm 14 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

17 4. Ibrugtagning 4.1 Placeringsforskrifter Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, jævn bordplade samt et stativ, der er så godt som svingningsfrit. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C. Håndhjulet frit og let tilgængeligt. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. 4.2 Leveringens omfang Leica RM2265's basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica RM2265 basisapparat, uden orientering håndhjul, komplet ekstern betjeningspult skæringsaffaldsbakke fodkontakt, Dummy sæt lysnetkabler bestående af: 1 lysnetkabel D lysnetkabel USA-C-J lysnetkabel UK ST-BU F-5A vedligeholdelsessæt, der består af: unbrakonøgle med greb, str unbrakonøgle med greb, str unbrakonøgle, str skruetrækker 3x50, 186 lang flaske (50 ml) med olie til drevdele, type finsikringer 3,2 AT pensel "Leica" med magnet støvkappe brugsanvisning til RM2265 (+ sprog-cd) Tilbehøret medfølger emballeret i den øverste del af kartonen (pos. 2, fig. 9). Sammenlign omhyggeligt forsendelsens pakkeliste, fragtsedlen og bestillingen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. Leica RM

18 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne og undersøg apparatet for eventuelle skader. Fig Løsn de øverste seks skruer (2), og skru dem ud. Tag låget (1) af. Fjern tilbehørskassen (ekstra tilbehør) (3) og kasserne (4) fra standardleverancen. Transportkassen og sikringselementerne skal gemmes til eventuel senere returnering! Fig Brugsanvisning V RevC, 07/2013

19 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling (fortsat) 5 6 Tag fikseringsmodulet (5) ud af kassen. Tag i den forbindelse fat om den øverste kant af modulet og det forsænkede greb (6), og træk den op og ud. Tag fat om apparatet (7) foran på grundpladen og bagpå under apparatet, og fjern det fra formpolstringen (8). Tag ikke fat om håndhjulet eller drejeknappen til snittykkelsesindstilling ved transport af apparatet! 7 8 (*= afbildningen af apparater er kun et eksempel) Fig. 10a 9 Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (9) bag på grundpladen gør det lettere at flytte apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glidefladerne. Overhold bordets frakoblingsvinkel for at undgå at få fingrene i klemme! Leica RM

20 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af håndhjulet Håndhjulet skal monteres, før apparatet tages i brug. De nødvendige dele og værktøj hertil er i værktøjssættet a Fig. 11 Pasfjederen (4) er lagt løst ind i håndhjulsakslen (1) og er transportsikret ved hjælp af en strip. Fjern kabelbinderen (3). Bemærk! Pasfjederen må ikke falde ud! Sæt håndhjulet (2) på håndhjulsakslen (1) i den viste stilling. Spænd skruen (2a) fast i håndhjulets centrale boring med en str. 4 unbrakonøgle. Træk beskyttelsesfolien af den selvklæbende afdækningsskive, og anbring afdækningsskiven på håndhjulet. 4.5 Elektriske tilslutninger Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Man må kun anvende et af de medfølgende kabler, som passer til den lokale elforsyning (stikdåse). Brug aldrig forlængerledninger uden jord! Kontrol af den indstillede spændingsværdi Leica RM2265 kan tilsluttes forskellige energinet (spændings- og frekvensafhængigt) og leveres derfor altid med et sæt forskellige netkabler. Nye apparater er fra fabrikken indstillet til en spænding på 230 V. Dette er dokumenteret ved et gult mærkat (230 VOLT), der sidder på bagsiden og dækker hovedkontakten og lysnetbøsningen. Før apparatet tilsluttes netspændingen, er det vigtigt at kontrollere, at spændingsvælgerens indstilling er korrekt i forhold til den lokale faktiske spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet lysnettet! 18 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

21 4. Ibrugtagning Kontrol af den indstillede spændingsværdi (fortsat) Spændingsvælgeren sidder over hovedafbryderen til venstre på bagsiden af apparatet (fig. 12). Den indstillede spændingsværdi ses i det lille vindue (22). Sæt en lille skruetrækker i udsparingen (25), og lirk forsigtigt indsatsen ud. Tag spændingsvælgerhuset (21) ud sammen med sikringerne (23) Træk spændingsvælgerblokken (24) (hvid) ud, og sæt den ind igen, så den korrekte værdi for den lokale netspænding vises i det lille vindue (22). Sæt spændingsvælgerhuset med blok og sikringer ind igen, og tryk det indad, til det går i indgreb (klikker hørbart) Etablering af nettilslutning Fig. 12 Før lysnetkablet tilsluttes, skal du kontrollere, om hovedkontakten (27) på bagsiden af apparatet står på "O" = SLUKKET. Apparatet leveres med forskellige, nationalt specifikke lysnetkabler. Kontrollér, at det anvendte lysnetkabel har det rigtige stik til stikdåsen. Sæt lysnetkablets tilslutning i tilslutningsbøsningen (26) og lysnetstikket i stikdåsen. Ved ekstreme temperaturforskelle og høj luftfugtighed kan der dannes kondensvand. I et sådant tilfælde skal man vente mindst 2 timer, før man tænder apparatet, så det kan akklimatiseres! Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Leica RM

22 4. Ibrugtagning Tilslutning af blindproppen Sæt den medfølgende blindprop (18) i tilslutningsbøsningen til fodkontakten (19) på bagsiden af apparatet, og fastgør den ved at spænde skruerne (20). Tilslut fodkontakten (ekstra tilbehør) Hvis der anvendes en fodkontakt sammen med apparatet, skal den tilsluttes lige som blindproppen. Bemærk! Når blindproppen og eventuelt fodkontakten ikke er tilsluttet, er apparatet ikke driftsklart. I dette tilfælde lyser LED'en E-STOP på apparatet Tilslutning af betjeningspanel 16 Tilslutningskablet (15) til betjeningspanelet er fast forbundet med mikrotomen. Denne forbindelse må ikke afbrydes. Sæt tilslutningskablets (15) stik (14) i tilslutningsbøsningen (16) på bagsiden af betjeningspanelet. Spænd de to skruer (17) for at fastgøre stikket. Fig Brugsanvisning V RevC, 07/2013

23 4. Ibrugtagning 4.6 Tilkobling af apparatet Når apparatet tændes på hovedkontakten, må der ikke trykkes på betjeningspanelets taster eller trædes på fodkontakten (ekstra tilbehør)! Tænd apparatet med lysnetkontakten bagpå til højre. Når der tændes, kvitteres dette med et lydsignal. Apparatet initialiserer sig kortvarigt. Den følger visningen her kun som eksempel) af software-versionen på det firecifrede LED-display. Denne visning forsvinder efter ca. 2 sekunder, og der vises "0000". Når apparatet er tændt, er displayfelterne på betjeningspanelet og mikrotomen og LED'erne for samtlige aktiverede funktioner belyst. I det trecifrede LED-display vises den sidst indstillede værdi for snittykkelse (eller trimningssnittykkelse), alt efter hvilken indstilling der sidst var aktiveret. Dette sker samtidig på betjeningspanel og mikrotom. LED'en for den aktive mode (her snittykkelse) lyser grønt. 2 4 Når den røde LED i feltet E-STOP (2) på apparatets betjeningspanel lyser, angiver det enten, at nødstoppet er aktiveret (NØDSTOP-knappen er trykket ind, eller pedalkontakten er aktiveret) at blindproppen eller fodkontakten (ekstra tilbehør) ikke er tilsluttet eller ikke sidder korrekt i tilslutningsbøsningen. Når den gule LED i feltet M-STOP (4) på betjeningspanelet lyser, er den mekaniske håndhjulsblokering eller håndhjulsbremsen (pos. 3 i fig. 3) aktiveret. Apparatet kan ikke startes, så længe LED'en er tændt. Leica RM

24 5. Betjening 5.1 Betjeningselementerne og deres funktion Mikrotomens betjeningsfunktioner er fordelt på et betjeningspanel og en visningsenhed på mikrotomen. På apparatet er der et betjeningspanel, hvor den aktuelle driftstilstand og forskellige indstillinger vises. Alle betjeningsfunktioner er samlet centralt i det separate betjeningspanel. Taster og indikatorer er arrangeret overskueligt i funktionsgrupper Betjeningspanelet på apparatet LED E-STOP lyser, når nødstop er aktiveret. LED RETRACT lyser under prøveretraktion. Trecifret display viser snittykkelse/trimningssnittykkelse. Snittællerens firecifrede display. MENU MODE-tast til skift mellem snittykkelsessum og snittæller. LED M-STOP lyser, når håndhjulsblokering er aktiveret. Grøn LED lyser, når trimningsmode er aktiveret. Grøn LED lyser, når skære-mode er aktiv. Grøn LED snittykkelsessum, Displayet viser summen af alle snit i µm. Grøn LED Snittælleren viser samlet antal snit. Grøn LED i displayet vises objekthovedets vertikale stopposition (Up eller Lo). Hvis MENU MODE + CLEAR Ved samtidigt tryk skiftes til indstilling af retraktionsværdi. Fig. 14 CLEAR-tast nulstiller displayvisning (snittæller eller snittykkelsessum). 22 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

25 5. Betjening Betjeningspanel Taster til indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse. trecifret display til visning af snittykkelse/ trimningssnittykkelse. Grøn LED lyser, hvis trimningstilstand er aktiv. Drejeknap til indstilling af skærehastighed. Tast Indstil skæreafgrænsning Gul LED blinker ved grovdrift baglæns; lyser, når bageste slutposition er nået. Gul LED blinker ved grovdrift fremad; lyser, når forreste slutposition er nået. Grøn LED lyser, når Skære-mode er aktiv. Tasten CUT MODE - valg af skærefunktion Grønne LED'er til visning af valgt skærefunktion Grøn LED blinker, indtil den anden skæreafgrænsning er valgt. TRIM/SECT-tasten Skifter mellem skæreog trimningstilstand. LED gul lyser, hvis motoren er slået til. Grovdrifttaster I trimnings-mode: I skære-mode: Grovdrift tilbage hurtig Flere Step tilbage Grovdrift fremad hurtig Flere gange Step fremad Grovdrift fremad langsom Enkelt Step fremad Grovdrift tilbage langsom Enkelt trin baglæns LED grøn lyser, hvis motoren er slået fra eller standser ved næste afbrydelsespunkt. Taster RUN STOP OG ENABLE Start/stop af automatisk skæring. Fig. 15 Leica RM

26 5. Betjening Visnings- og koblingselementer Trecifret display Valg af skære- og trimnings-mode Fig. 16 Dette display findes på både apparatet og betjeningspanelet. Når LED'en SECT lyser, angiver displayet den aktuelt indstillede snittykkelse i µm. Lyser LED'en TRIM, angiver displayet den valgte trimningssnittykkelse i µm. Tryk på tasten TRIM SECT for at skifte mellem skære-mode og trimningsmode. Visningen skifter frem og tilbage mellem SECT og TRIM for hvert tastetryk. I displayet SECT vises konstant snittykkelsen i området fra 0,25 til 100,0 µm og i displayet TRIM trimningssnittykkelsen mellem 1,0 og 600 µm. Indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse Grovdriftfunktioner Indstillingen udføres med tasterne - på betjeningspanelet. Indstillingsområde for snittykkelse: 0, µm Indstillingsværdi: 0,25 µm fra 0,5 µm til 5,0 µm i 0,5 µm-trin fra 5,0 µm til 20,0 µm i 1,0 µm-trin fra 20,0 µm til 60,0 µm i 5,0 µm-trin fra 60,0 µm til 100,0 µm i 10,0 µm-trin Indstillingsområde, Tri mningssnittyk kelse: µm Indstillingsværdi: fra 1,0 µm til 10,0 µm i 1,0 µm-trin, fra 10,0 µm til 20,0 µm i 2,0 µm-trin, fra 20,0 µm til 50,0 µm i 5,0 µm-trin, fra 50,0 µm til 100,0 µm i 10,0 µm-trin, fra 100,0 µm til 600,0 µm i 50,0 µm-trin, Den elektriske grovdrift med to hastigheder har til formål hurtigt at bringe prøven hen til kniven og derfra igen. Ved tryk på tasterne med dobbeltpilen er hastigheden 900 µm/sek.; og ved tryk på tasterne med én pil, er hastigheden 300 μm/sek. I skære-mode kan der i grovdrift vælges mellem defineret tilnærmelse (STEP-funktion) og kontinuerlig bevægelse af prøven. Som standard leveres apparatet med kontinuerlig fremføring. 24 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

27 5. Betjening Skære-mode Tasternes funktion i STEP-drift Flere trin baglæns Enkelt trin baglæns I skære-mode kan der vælges mellem kontinuerlig og trinvis fremføring (STEP-funktion). Ved kontinuerlig fremføring er grovdrifttasternes funktion den samme som i trimnings-mode. STEP-funktionen har til formål at nærme prøven til klingen defineret. Aktivering af STEP-funktionen: Tænd apparatet, og hold samtidig tasten på betjeningspanelet trykket ind. (Funktionen deaktiveres på samme måde, men her holdes tasten trykket ind). Hold tasten nede under initialisering af apparatet, indtil softwareversionsnummeret forsvinder fra displayet (kontrollér, at versionsnummeret 2.1 vises). Flere trin forlæns Enkelt trin forlæns Denne egenskab findes kun i skære-mode og fra version 2.1. Ved software-versionsnumre tidligere end 2.1 skal teknisk service hos Leica kontaktes. Tryk på tasten TRIM/SECT, og vælg skære-mode (lysdioden SECT lyser). Ved tryk på tasterne (med en pil) for den langsomme grovdrift sker fremføringen defineret og trinvist (STEP) med den værdi, der vises i displayet i den pågældende retning (enkelt trin). Ved et kort tryk på tasterne for den hurtige grovdrift (med to pile) udføres et enkelt trins fremføring i den ønskede retning. Ved et længerevarende tryk på tasterne for den hurtige grovdrift udføres flere trins fremføring, så længe der trykkes på tasten. Trimnings-mode Grovdrift baglæns 40 Grovdrift forlæns 41 For at starte den hurtige baglæns bevægelse (væk fra kniven) trykkes på tasten. I trimnings-mode udløses med grovdrifttasterne en kontinuerlig bevægelse, så længe der trykkes på tasten. Tasten for den hurtige baglæns bevægelse har en rastefunktion. Anbring ikke fingrene mellem objektklammen og mikrotom for at undgå at få dem i klemme! Når der er trykket på tasten, udføres objekthovedets bevægelse til det bageste endestop. Bevægelsen stoppes ved at trykke på en af de fire grovdrifttaster. Den gule LED (40) i tasten blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse, og den lyser, når det bageste endestop er nået. Leica RM

28 5. Betjening Den langsomme baglæns bevægelse startes ved at trykke på tasten. Bevægelsen fortsætter kun, så længe tasten holdes nede. Den hurtige eller den langsomme forlæns bevægelse startes ved at trykke på den dertil beregnede tast. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Under den forlæns bevægelse blinker den gule LED (41) i tasten. Når det forreste endestop nås, høres et lydsignal, og LED'en lyser. For at skifte visning skal du trykke på MENU MODE, indtil LED'en for den ønskede visningsfunktion lyser. Snittykkelsessummen eller snitantallet nulstilles ved at trykke på CLEAR. Kun den aktuelt viste værdi nulstilles. Firecifret display på apparatet Det firecifrede display kan omstilles. Når LED'en Σ µm lyser, viser displayet summen af snittykkelsen i µm af alle snit, der er udført, siden apparatet blev tændt. (Snittykkelsessum) Når LED'en Σ n lyser, viser displayet antallet af alle hidtil udførte snit. Fig. 17 Indstilling af den vertikale stop-position Bemærk! Når apparatet slukkes på lysnetkontakten, slettes værdierne (snittykkelsessum og snitantal). For at apparatet kan arbejde optimalt sammen med kvælstof-fryseindretningen Leica LN, kan objekthovedets nederste vendepunkt indstilles som ekstra stopposition. Tryk på tasten MENU MODE, indtil LED'en STOP POS lyser. I displayet vises objekthovedets indstillede stop-position. Som standard er den øverste position (UP) indstillet. Med - tasterne på betjeningspanelet kan man skifte mellem den øverste og den nederste (UP, LO) stop-position. 26 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

29 5. Betjening Prøvetraktion For at skåne kniven og prøven bevæges prøven under den baglæns bevægelse væk fra kniven og op i den øverste udgangsstilling. Ved automatisk skæring afhænger retraktionen af den indstillede skærehastighed. Ved manuel skæring kan retraktionsværdien indstilles i 5 μm-trin mellem 5 og 100 μm. Prøveretraktionen er fra fabrikken indstillet til 10 µm. Om nødvendigt kan prøveretraktionen deaktiveres ved både manuel og automatisk skæring. Den sidst valgte indstilling bevares, også efter at apparatet er slukket. Indstilling af retraktionsværdien + For at åbne retraktionsindstillingen trykkes samtidig på tasterne MENU MODE og CLEAR. I det firecifrede display vises den aktuelt indstillede værdi (f.eks. "025" = 25 µm) med tre cifre. eller Vælg den ønskede retraktionsværdi. Retraktionsværdien kan ændres med tasterne - på betjeningspanelet i trin på 5 µm op til en maksimal værdi på 100 µm. 4 Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Nu udføres efter hvert snit en retraktionsbevægelse med den senest indstillede værdi. Mens prøven befinder sig i retraktion, lyser den gule LED (4) i RETRACTvisningen på apparatet. Leica RM

30 5. Betjening Deaktivering af prøveretraktion + Åbn retraktionsindstillingen ved at trykke samtidig på MENU MODE og CLEAR. på betje- Funktionen frakobles ved at trykke flere gange på tasten ningspanelet, indtil visningen "OFF" ses på displayet. 4 Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Ved frakoblet retraktion sker der ikke længere en tilbagetrækning af prøven. Den gule LED (4) i RETRACT-visningen lyser ikke. 28 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

31 Indstilling af skærehastighed Indstilling af skæreafgrænsning Betjening Skærehastigheden kan indstilles trinløst med drejeknappen på betjeningspanelet (i området mm/sek.). Der er ikke fastlagt en bestemt hastighed for skalaværdierne fra 1 til 10. Skalaen er kun vejledende. Den indstillede skærehastighed er kun aktiv inden for skæreområdets grænser. Uden for disse grænser kører slæden med en højere hastighed. Skæreafgrænsningen gør det muligt at tilpasse skæreområdet optimalt til prøvens samlede størrelse. Den indstillede skæreafgrænsning bevares, når der slukkes for apparatet. Placér prøvens nederste kant ca. 3 mm over knivskæret ved at dreje på håndhjulet. Tryk på "INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING"-tasten. Første del af skæreafgrænsningen er nu indstillet. Den grønne LED (43) på tasten blinker, når den første del af skæreafgrænsningen er defineret. Kør prøven hen til skæret, så den øverste kant af prøven lige går forbi det, og tryk endnu en gang på "INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING"-tasten. Den grønne LED på tasten slukkes igen, når den anden del af skæreafgrænsningen er defineret. Dette markerer, at de to værdier er gemt. For at indstille en skæreafgrænsning skal der altid indlæses to værdier. Rækkefølgen, som de to værdier indlæses i (øverste og nederste prøvekant), er ligegyldig. Ophævning af skæreafgrænsning Tryk én gang på "INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING"-tasten før start for at ophæve skæreafgrænsningen. Derved indstilles skæreområdet til maksimal størrelse (det svarer til hele skæreområdet). Leica RM

32 5. Betjening Forskellige skærefunktioner Apparatet kan køre manuelt eller automatisk. Der er fire mulige indstillinger: ROCK ved manuel skæring og CONT, SINGLE, STEP og PROG ved automatisk skæring. Af hensyn til sikkerheden er ingen af skærefunktionerne aktiveret, når der tændes for apparatet første gang. Manuel skæring Fig. 18 Valg af skærefunktion For at vælge skærefunktion skal der trykkes på CUT MODE-tasten på betjeningspanelet, indtil den grønne LED ud for den ønskede skærefunktion lyser. Vælg skærefunktionen ROCK. Drej håndhjulet en smule frem og tilbage for at skære (Rocking Mode). Enhver ændring af håndhjulets omdrejningsretning registreres elektronisk og omsættes skiftevis til en fremad- og tilbageførsel af prøven. Ved manuel skæring kan der skæres både på almindelig vis ved at dreje håndhjulet en hel omdrejning og i vippedrift (Rocking Mode). Start og stop af automatisk skæring 44 For at starte den valgte automatiske skærefunktion skal der trykkes på og RUN/STOP og ENABLE samtidig. Den gule LED på RUN/STOP-tasten lyser, når knivmotoren kører. Tryk på RUN/STOP eller ENABLE for at stoppe automatisk skæring. Når både den grønne og den gule LED på RUN/STOP-tasten lyser, kører knivmotoren stadig, men den stopper i det næste indstillede endestop i den vertikale fremføring. eller Brugsanvisning V RevC, 07/2013

33 5. Betjening Automatisk skæring Der kan vælges mellem fire forskellige automatiske skærefunktioner: CONT = kontinuerlig fremføring SINGLE = enkelt fremføring STEP = trinvis fremføring PROG = program-mode Skærefunktionen CONT (kontinuerlig fremføring) Vælg skærefunktionen CONT. Når skæreprocessen er startet, foretages der så mange snit, indtil skæreprocessen stoppes ved at trykke på RUN/STOP eller ENABLE. Prøven stopper derefter i det næste endestop i den vertikale fremføring, alt efter hvilken stop-position der er aktiv. Skærefunktionen SINGLE (enkelt fremføring) Vælg skærefunktionen SINGLE. Når skæreprocessen er startet, foretages der et snit. Prøven stopper derefter automatisk i det indstillede endestop i den vertikale fremføring. Ved automatisk skæring kan skæreprocessen også startes og stoppes ved at træde på fodkontakten (ekstra tilbehør) i stedet for at trykke på RUN/STOP og ENABLE. Se herom i kapitel 5. Betjening "Fod-kontakt". Skærefunktionen STEP (trinvis fremføring) Vælg skærefunktionen STEP. Når skæreprocessen er startet, bevæges prøven, så længe der trykkes på tasterne, eller der trædes på fodkontakten. Når tasterne eller fodkontakten slippes, stopper prøven omgående. og Leica RM

34 5. Betjening Skærefunktionen PROG - program-mode I RM2265 kan man definere et program i begge modes (trimning, skæring). I begge programmer kan man forindstille antallet af snit inden for området Skæredrevet opfører sig helt på samme måde som i skærefunktionen CONT. Vælg med CUT MODE skærefunktionen PROG. I den firecifrede displayvisning på apparatet vises skæreprogram-mode med et "P" fulgt af antallet af forindstillede snit, mens LED'erne for snittælleren, snittykkelsessum og stop-position slukkes. Indstilling af et program Vælg den ønskede mode med TRIM/SECT. Indstillingen af det ønskede program-snitantal foretages med - tasterne på betjeningspanelet. Tryk på -tasten forøger, tryk på -tasten reducerer antallet af snit med 1. Visningen sker med det same på apparatets firecifrede display. Man kan maksimalt programmere et snitantal på 100. Udførelsen af et program Vælg program-mode med CUT MODE og skære-mode med TRIM/SECT (trimning, skæring). Antallet af snit i programmet vises i displayet. Tryk samtidig på RUN/STOP og ENABLE for at starte programmet. og Hvis et skæreprogram bliver afbrudt, uden at man har forladt skærefunktionen PROG, fortsættes programmet fra det sted, hvor det aktuelt blev stoppet. Hvis et skæreprogram stoppes før tiden, og man går ud af skæringsmode PROG (f.eks. for at ændre snittykkelsen), forsvinder den aktuelle programtællerstatus. 32 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

35 5. Betjening Visning af restvej Objekthoved Restvej HOME Samlet fremføring 41 Fig. 19 Den optiske og akustiske visning af restvej informerer ved trimning og skæring brugeren om, at der endnu er en resterende fremføringsvej på 1 mm frem til det forreste endestop. Den gule LED (41) i tasten GROVDRIFT lyser fra starten af restvejen. Desuden høres et lydsignal i ca. 2 sekunder. Skæreprocessen afbrydes, og objekthovedet stopper i det øverste endestop. Fra dette punkt er der endnu en restvej på ca. 1 mm til rådighed. I restvejsområdet er det ikke længere muligt at føre objektet frem til kniven ved hjælp af grovdrifttasterne. og eller Genstart den automatiske skæring. Den gule LED (41) på GROVDRIFT-tasten lyser. Når slæden får frem til det forreste endestop, stoppes skæreprocessen automatisk. Hvis skæringen genstartes igen, sker der ikke yderligere fremføring. Man arbejder videre ved at køre prøven til det bageste endestop ved hjælp af den tilsvarende grovdrifttast (HOME), og skæringen fortsættes. Der SKAL da skiftes til trimningstilstand ved hjælp af TRIM/SECT, da grovdriften ellers ikke kan anvendes. Hvis objekthovedet allerede befinder sig i restvejsområdet, når apparatet tændes, høres yderligere et lydsignal efter visningen af softwareversionen. For at man kan arbejde videre, skal prøven køres et stykke tilbage ved hjælp af grovdrifttasterne (indstil trimningstilstand!). I restvejsområdet er STEP-funktionen ikke aktiv. Leica RM

36 5. Betjening Fodkontakt (ekstra tilbehør) Den automatiske skæreproces styres ved hjælp af fodkontakten (ekstraudstyr). Desuden fungerer fodkontakten også som nødafbryder. Bemærk! Alle betjeningspanelets funktioner og alle tasterne på apparatet kan også anvendes, når fodkontakten er tilsluttet. Tryk på tasten CUT MODE for at vælge den ønskede skærefunktion CONT, SINGLE eller STEP på betjeningspanelet (fig. 18). Skærefunktionen CONT (kontinuerlig fremføring) Start skæreprocessen ved at træde kort på fodkontakten. Hvis der trædes på fodkontakten i mere end et halvt sekund, stopper prøven ved det næste overliggende endestop. Træd endnu en gang på fodkontakten for at stoppe fremføringen. Prøven stopper derefter ved det næste indstillede endestop. Skærefunktionen SINGLE (enkelt fremføring) Start skæreprocessen ved at træde kort på fodkontakten. Efter hvert snit stopper prøven automatisk ved det næste indstillede endestop (Up eller Lo). Skærefunktionen STEP (trinvis fremføring) Træd på pedalkontakten for at starte skæreprocessen. Fremføringen af prøven fortsætter, så længe fodkontakten er aktiveret. Så snart fodkontakten slippes, standser prøven i den position, den er nået til. Aktivering af NØDSTOP-funktionen NØDSTOP-funktionen aktiveres ved at træde fodkontakten helt i bund. Skæreprocessen afbrydes straks. Den røde LED i feltet E-STOP på apparatet (fig. 14) lyser, så længe fodkontakten er aktiveret. Skæreprocessen genstartes ved hjælp af fodkontakten. Der genstartes i den samme skærefunktion, der hidtil er arbejdet i. 34 Brugsanvisning V RevC, 07/2013

37 5. Betjening Orienterbar holdeanordning til prøveholder Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan anvendes (indsættes) i den orienterbare holdeanordning til prøveholders hurtigspændeanordning. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Den orienterbare holdeanordning til prøveholder kan udskiftes med en ikke-orienterbar holdeanordning (ekstra tilbehør). Orientering af prøven Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! 29 Visning af nulstilling Fig. 20 For bedre at vise nulstillingen har orienteringen to røde indikatorer (32). Når begge indikatorer er synlige, og begge stilleskruer (30, 31) er i nulstilling (modstandspunkt, hvid markering på " "), er prøven i nulstilling. Ved anvendelse af de store objektklemmer (50 x 55 mm) kan finindstillingen af prøven på 8 i nord-syd-retning ikke udnyttes fuldstændigt. Den anvendelige vinkel er her på ca. 4. Kør objekthovedet til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) fremad for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (30), og finindstil prøven i øst-vestretning med stilleskrue (31). Én omdrejning med skruen hælder prøven 2. I alt kan du foretage 4 omdrejninger = 8 i hver retning. Nøjagtigheden er ca. ±0,5. Som en hjælp er der en hvid markering på grebet, og man mærker et modstandspunkt ved drejning. Drej excenterarmen (29) tilbage for at fiksere finindstillingen. Leica RM

38 5. Betjening 33 Finjustering af kraftudligningen I tilfælde af at der monteres andet tilbehør med en afvigende vægt på objekthovedet (33), er det nødvendigt at kontrollere, om kraftudligningen skal justeres igen. Kontrol af den korrekte indstilling: Monter det nye tilbehør, og spænd prøven op. Stil objekthovedet i halv højde af den vertikale bevægelse ved at dreje på håndhjulet (fig. 21). Hvis objekthovedet bliver stående nøjagtigt i denne position, er indstillingen korrekt. Hvis objekthovedet bevæger sig (stiger eller synker) er en finjustering påkrævet. Vigtigt! Drej aldrig skruen mere end en 1 / 2 omdrejning ad gangen. Fig. 21 Hvis kraftudligningen ikke justeres, kan det resultere i personskader ved arbejdet. Justeringen udføres med skruen (34), der er tilgængelig, når affaldsbakken på undersiden af mikrotomens grundplade er taget af. Brug den medfølgende str. 5 unbrakonøgle (med greb!) til at justere med. Hvis objekthovedet bevæger sig nedad, skal skruen drejes ca. 1 / 2 omdrejning i urets retning. Hvis objekthovedet bevæger sig opad, skal skruen (34) drejes ca. 1 / 2 omdrejning imod urets retning. Fortsæt denne procedure, indtil objekthovedet ikke længere bevæger sig, når håndhjulet slippes. 34 Fig Brugsanvisning V RevC, 07/2013

39 5.2 Isætning af knivholder Detalje: skala til bedre 51 genpositionering af knivholderen ved forskellige prøvehøjder Fig. 23 Påsætning af knivholderstativ 5. Betjening Drej spændearmen (50) mod uret for at løsne den. Skub knivholderstativet (51) ind i T-stykket (55) på mikrotomgrundpladen (53) med noten (52) på undersiden. Drej spændearmen (50) med uret for at spænde knivholderstativet fast. Knivholderstativet (51) kan forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Dette gør det muligt at bringe knivholderen i en optimal skæreposition i forhold til prøven. På højre side af mikrotomgrundpladen er en skala (54). Ved hjælp af denne er det muligt hurtigere og bedre at bringe knivholderen i den rigtige position i forhold til prøven, når der anvendes forskellige kombinationer af standardprøver og prøveholdere. Bagkanten af knivholderstativet fungerer som reference for skalaen (51) Isætning af knivholder Løsn skruen (58) med unbrakonøglen str. 4 (medfølger ved leveringen). Sæt knivholderen (57) med not på undersiden på T-stykket (56) på knivholderstativet (51). Spænd skruen (58) igen for at spænde til. 58 Fig. 24 Leica RM

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Brugsanvisning VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, dansk - 09/2013 Bestil.nr.: 14 0481 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.5 Dansk - 11/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: 14 0477 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

RM2255. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2255. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2255 Rotationsmikrotom Leica RM2255 V 2.1, Dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0502 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Model: Luksus rullegardin

Model: Luksus rullegardin ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING Model: Luksus rullegardin 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med RF-fjernbetjening...3 1.1 Generelle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere