fra fjslt~ri(ur~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjslt~ri(ur~ktør~n"

Transkript

1 Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund 3 dampskibe med hver ca lange og brosme og fra kveite. Desuten indkom der 60 større og 30 mindre motorfartøier med fra , gjennemsnitlig 5000 lange og brosme og kveite. Prisen var for ange23-25j brosme 2-5, blaalauge 7, torsk 7-20 og for kveite øre pr. I Røst blev i uken -8 juni opfisket 34DO fisk, hvorav 6000 lange, 3500 brosme, 3000 torsk, 500 sei og 400 kveite. Prisen var for kveite 60, lange 20, torsk 5 og for brosme og sei 0 øre pr. Her deltar I fisket 2 dækkede motorkuttere, 9 aapne motorbaater og 2 robaater. I uken 8-25 juni blev opfisket i Røst 0600 fisk, hvorav 4000 lange, 3000 brosme og 3000 torsk. I juni maaned blev der opfisket og tilført Aalesund og Borgund kveite, lange, brosme, blaalange, torsk, sei, hyse, stk. makrel, ørret, 500 lak og andre fiskesorter. V ærdien av det samlede parti beløper sig til kr B ris l ing fis k e t. Der blev sidste uke tilført Stavanger skj. brisling, hvorav skj. er fisket i Rogaland og 4670 i Hordaland... Indkjøpsprisen var kr pr. skj.] hvorefter værdien blir kr Fet 8 i l d fis k e t. Derforeligger endnu kun sparsomme medde- le8er om dette fiske. Der er anmeldt snes. Fisket med bundgarn var at der i Misund i Romsdalen er smaat. Av makrellen er 5 laster stængt 700 fetsild. Herav er 80 gaat til Sverige, mens resten er forb L solgt fersk til agn og resten er brukt inden landet. saltet til handelsvare. Pris er ikke opgit. Bot t l e il ose f a TI g s t. Til Aalesund indkom en motorbaat fra Eottlenosefeltet med 2 bottlenoser. Kystmakrelfisket var smaat de fleste steder, dog er der nogen bedring paa vestkysten. Ukefangsten blev kg;, hvorav til Bergen , Risken , Egersund 5000, Kragerø 26 0'30, Kristiansand 5400 og til Langesund 9800 Ialt er iaaf opfisket mot Fetsildfisket. Beretning fra lensmanden i Sund, dat. 28 juni 92: 700 fetsild stængt denne uke. 80 benyttet fersk som agn, resten saltet handelsvare. tlgrammr. < ystmal<relfi sket. Opslag. 5/7: Kystmakrelfisket hadde en ukefangst av , hvorav til Bergen 43050, liisken Priser: Bergen.20, Kristiansand , Kristiania Totalfangst Utnlansk 26 juni-2 juli. fisi(rir Makrelfisket ved Skagen med dorg og not blev i uken drevet av ca. 70 fartøier, der ilandbragte 2000 snes. Notmakrellen, der mest er fisket med danske fartøier, betaltes med 5-6 kr. sneset og dorgemakrei betaltes 4-5 kr. pr. I<lipfiskmarkedet. Opslag 5. 5/7: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 4 j nli: Klipriskbeholdning Bilbao: 500 islandsk. Priser islandsk 5-33 pesetas. Kurser pund 28.87, francs Kystmakrelfisket 92. Hvortil indbragt I I Til I Herav I uken Ialt Bergen... 2/ Bisken... 2/ Haugesund... 2,/ Skudenes... 29/ Stavanger... 2, Egersund... 2/ Kirkehavn... 25/, Flekkefj... / Farsund... / Kristiansand.: 2,/ Lillesand... 2/ Arendal-... 2/ Grimstad... 2/ Risør... 2/ Kragerø... 2/ Langesund... 25/ Nevlunghavn. 28/ Fr.værn... 8/ Vasser... 25/ Horten og omegn Kra.fjord...{ } / Onsøy... 4/ Hvaler... 25/ Fredrikstad Fredrikshald.. 25/ Tils Mot i

2 28 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIfT FRA fiskeridirektøren 6 juli 92 Av fangsten er fisket Torsk..... uf6 2,70-3,54 pr. pund med garn, med not, Il... 2,00-2,70. J resten med dorg, snøre, eller angre redskaper. Sei... Rødspætte L,90-2,36 4,25-5,70 Av de forskjellige indberetninger Kveite I... 8,50-,30!:dtsættes: Plgvar I... 8,70-3,90 Kri sti ans and: Makrelfisket Til Geestemiinde fiskemarked anhar været meget smaat denne uke: kom 8 Islands- og 23 Nordsjøtraw Nogen faa drivgarn er fremdeles l lere med tilsammen pund. virksomhet. Men ellers er det Islandstrawlerne hadde en gjenmeste fisket med not. Pris kr nemsnitsfangst av pund og -.30 pr. Nordsjøtrawlerne 9 00 pund. G ri ill sta d: Garnfisket er gan- Priserne var: ske slut og ingen dorge re er ute herfra. Der har været litet makrel Hyse.... <--6,76-3,9 pr. pund inde i fjordene denne uke. Pris Il...,75-3,69 krone pr. Torsk I... 2,00-4,5 Kragerø Skaatøy: Garnfisket er n...,00-3,92 avsluttet, likeledes dorgefisket Fisket paa sæt er paabegyndt og endel Rødspætte I.. 4,40-6,40 Sei,3-3,9 er tat i bundgarn. Pris Pigvar I... 9,85-5,00 pr. Kveite I... 4,45-0,30 S a l t s i l d -li ark e det. markd$bertningr Ut o.l Av norsk sild er der i de sidste Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg juli 92: I uken fra 20 til 25 f. ill. androg tilførslerne av fersk fisk og sild til St. Pauli fiskemarked til dage ankommet ca tdr. hovedsagelig slo. Efterspørgselen har været litt bedre, i særdeleshet efter slo, dog maa forretningen betegnes som rolig og priserne har gjennemgaaende. været lave. De sidste noteringer er: 92 Slosild... J pr. td. pund, derav.600o pun med tyske Vaarsild damp- og sellfartøler og ::;0000 pund 920 Slosild pr. jernbane fra Danmark. For Vaarsi'd... 0J dansk frossen sild blev betalt Jti I pr. pund.. Mindre partier letsaltet brisling Til Altona fiskemarked ankom 28 og skjæresild har opnaadd hendampere med tilsammen holdsvis,j 400 og.!li 550 pr. td. pund fisk. Ingen tilfø rsler fra Dan- Rutebaaten fra Leith og 3 direkte mark.,priserne holdt sig paa sam- baater fra ShetlaEd bragte 3000/2 me høide som i den foregaaende tdr. matjessild. Kvaliteten var gjenuke. TIemgaaenre tilfredsstillende og Til Cuxhaven fiskemarked ankom alt kunde plaseres fra borde. Nordsjø- og Islandstrawler, des- Priserne var: foruten 5 seilfartøier og. dansk motorkutter. Alt i alt blev der tilført markedet pund mot pund i den foregaaende uke. Nordsjøtrawlerne hadde fangster fra 3000 til pund, gjennelnsnitlig pund, og den ene Islandstrawler kom hud med pund. Priserne var: Hyse I..... J6 3,7--3,9 pr. pund Il 2,44-3,2 l For Castlebay large...,l6 selected Shetland large... selected medium Pr. tdr Fra Gt. Yarmouth' ventes to dampere med engelsk regjeringssild. Efterspørgselen efter denne sild er meget god og størsteparten er allerede solgt svømmende. Med hensyn tiltolden paa saltsild er der endnu ikke fastsat nogen bestemt termin, naar denne trær i kraft, dog kan man med sikkerhet gaa ut fra, at en told av.!il{ 30 pr. td., som allerede meddelt, blir indført. tdtgrammr. F erskfisl<markedet. Opslag 3, 4/7: telegraferer 4 juli: trægt marked. Fiskeriagenten Hull Laks pris /0-2/, Sl<reifiskerietne 92. V a art o r s k e fis k e t i Finmark er nu avsluttet for denne sæsong, idet opsynet blev hævet den 2 juni. Man gaar nu over til sommerfisket, som for det væsentlige drives av fiskere, hjemmehørende i Finmark og enkelte tilreisende fiskere fra nabodistrikterne. Vaarfisket begyndte tidligere end i de to foregaaende aar. Utbyttet blev torsk, der efter den vanlige beregning 270 = 00 stk. utgjør stk. mot ifjor = stk., i = stk., i '28000 stk., i = stk., i stk., i = stk., i = stk. og i = stk. I 92 var partiet stk. Ved opsynets ikrafttræden den 6 april var der allerede et godt fiske, saa der var de bedste utsigter for et godt vaartorskefiske iaar, og dette gode fiske vedvarte ut april. Men gjennem hele mai var fisket avtagende, og de vanskelige avsæl ningsforhold med de derav følgende lave priser bevirkede at deltagelsen i fisket blev mindre end i noget tidligere aar.i juni maaned og særlig i de 2 sidste uker før opsynet blev hævet den 2 juni var fisket yderst smaat i motsætning til ifjor, da man i disse uker hadde et meget godt fiske. Resultatet av' aarets vaartorskefiske maa saaledes ogsaa hvad det opfiskede kvantum angaar, betegnes som mislykket, og økono-

3 juli 92 UKENTLIGE MEDDELELSER for NORSK PISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 29 misk set er forholdet saa slet som mulig, da de lave priser paa produkterne ikke stod i forhold til de høie driftsutgifter, saa fiskerne litet har tjent paa fisket, men i de fleste tilfælder kun er kommet i en vanskeligere stilling end de allerede var. Utsigterne for sommerfisket er daarlige. Det samlede utbytte av vaarfisket i Finmark (loddefisket) er tildels betydelig mindre end i noget tidligere aar, naar undtages 97, hvilket aar ogsaa gavet mislykket Finmarksfiske, væsentlig paa grund av de usikre forhold der oppe, da fangstfeltet laa indenfor den tyske spærrezone i Nordishavet. Priserne var meget lave gjennem hele sæson- Fjordane var ogsaa fisket mindre end ifjor. Partiet blev 3.7 mill. stk. mot 5.5 ifjor, 2.7 i 99,.9 i 98, 2.8 i 97, 4.6 i 96 og 5.4 i Av det samlede torskeparti for hele landet har Finmarken kun bidraget med stk vinter- og vaarfisket samrnenlagt, mot ifjor , i , i , i , i , i , i og i stk., i hvilket sidste aar Finmarken hadde over halvparten av landets samlede kvantum. Landets sam led e torskefiskerier stiller sig iaar, sammenlignet med de 5 foregaaende aar, saaledes: gen, omtrent som i aarene før -----; ,---..,-- krigen, mens driftsomkostningerne Aar Ialt Hængt. Saltet holdt sig paa samme høide 'som i de 000 stk. 000 stk] 000 stk. foregaaende aar. Prisen begyndte med 0-5 øre pr. for fisken sløiet, men ved fiskets slutning 0-920,.,. 'Il øre. Leverprisen varierte mel- 99., 'I lem 8-3 øre literen. Værdien av 98.. ' vaarfisket antages efter en rent 97,., l foreløbig beregning at kunne an- 96,.,, ' slaaes til omkring 2.6 mill. kroner 95, mot ifjor 7.5 millioner. i ,,.,I ,., I ,..,.' Landets s a ill led e torskefiskerier har som helhet git et ringe ut ' bytte. Kvantumet var noget større end i de foregaaende 4 aar, hvilket , ,., maa tilskrives at Lofotfisket iaar var bedre ed ifjor. Dedmot var fisket i 96 og de foregaaende aar I Lofoten gav 00 liter lever gjennemsnitlig 54 liter dampmediein. meget større end iaar. Den samlede fangst blev henimot 39 mill. stk. mot tran mot 59 ifjor, 52 i 99, 48 i 3808 ifjor. De egentlige skreifiskerier 98 og 5 i 97. Fisken faldt no blev større end i 920, 99, get større end ifjor, idet gjennem 98 og 97, men forøvrig mindre snitsvegten var for 00 stk. garn- og end tidligere. Lofoten gavet meget linefisk henholdsvis 294 og 283 større utbytte end i de foregaaende mot ifjor 254 og 263, i og 5 aar, idet der iaar blev opfisket 275, i og 292 og i mill. stk. mot 2. ifjor, 7.0 i 290 og 304 Dampmedicintranpartiet 99, 6. i 98, 9.2 i 97, 4.0 i er litt mindre end ifjor, der 96 og 22, i 95. Romsdalsfisket imot er leverpartiet til andre transorter større end i de foregaaende gavet daarlig resultat og naadde kun vel halvparten av fjoraarets 8 aar, Rognpartiet er iaar større fangst. Der blev opfisket 3.9 mill. end i de 4 foregaaende aar. stk. mot 6.8 ifjor, 4.8 i 99, 3.7 i 98, 5.2 i 97,.9 i 96, 3.4 i 95 og 9. mi ll. i 94. I Sogn og Utbyttet av biprodukterne. stiller sig iaar, sammenlignet med endel tidligere aar: Aar Dampmedtr. Lever Rogn I , ] [ l , I Priserne for torsken var betydelig lavere og stod ikke i noget rimeligt forhold til de høie redskaps- og oljepriser, saa værdiutbyttet. er betydelig mindre end i de foregaaende 0 aar, mens driftsomkostningerne holdt sig paa samme høide som i krigsaarene. Man kan antagelig beregne gjennemsnitsprisen for hele sæsongen til ca. kr pr. stk. (ifjor.8 og i 99.60), saa pengeutbyuet av aarets torskefiskerier paa første haand antagelig kan sættes til omkring 22 millioner kroner. Utbyttet for 920 er foreløbig beregnet til ca. 45 millioner og for 99 til ca. 48 millioner kroner. For de tidligere aar stiller værdiutbyttet sig saaledes: kr. 28,063, ,500, ,90, ,09, ,,3,774, ,677, ,78, ,890, ,203, ,46, ,8, ,83, ,,, 6,426, ,67,000 Under vaarfisket i Finmarken blev der foruten torsk endvidere opfisket: Hy sel 28850, derav hængt , saltet 5900, russebehandlet 5330 og iset 9500,

4 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA EISKERIDIREKT0REN 6 juli i 92 resten forbrukt. Kve i t e 4 840, derav iset 76270, saltet 8 780, russebehandlet 9 50, solgt fersk 4200; tørret 000, resten forbrukt. Ste i nbi t , derav russebehandl<;:;t 28700, saltet 23400, tørret 500, resten forbrukt. Sei 76450, derav hængt til rotskjær , saltet 5000, resten forbrukt. Bro s ill e , derav hængt og russebehandlet 2000 Uer , derav saltet 8 030, iset 300, resten forbrukt. Nyfundland. Eksport fra St. John's i tiden januar til 0 juni: Klipfisk,kvintaler Portugal 'Spanien Italien Vestindien Brasilien Kanada Storbritannien U. S. A } Andre land Tilsammen Sæltran, rat Torsketran Sælskind, stk.... ' Laks, tre Makrei og sild, tdr Torskelevertran, fat 24 9i ørret, tdr Hummer, kasser Klipfisk. Eksporten av kljpfisk i uken fra St. John's og uthavnene beløp sig til kvintaler, derav til Oporto 2090 kvintaler. Tor s kei eve r t ran. Det forlyder at producenterne vil bevæge regjeringen til at hæve eksportavgiften paa torskelevertran, som er 4 cents pr. gallon i partier, eller over 0.00 $ pr. fat. Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Norges utførsel av fiskeproduider i april 92'. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareolsætnmgen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i april 92 saaledes: Vmernes navn Hermetik: Røkt brisling (sardiner)..... Røkt vaai'sild (kippered herrings)..! Vaarsild i Tomat.. Anden sildehermetik... Fiskehermetik forøvrig... Laks og ørret, fersk il MakreI, fersk.... Kveite, fersk.... Aal, fersk.... Sild, fersk.... Anden fisk, fersk.... Rundfisk... Rotskjær... Sei..... Hyse... Brosme... Lange... Klipfisk... _... Fetsild og skjæresild Vaarsild... Brisling... Nordsjøsild... Slosild (storsild, østlandssild).... islandssild.... Makrel, saltet i tdr. Anden salt fisk i tønder og kasser Do. i fartøi... Do. fisk (ikke haafisk)... Sild, kryddersaltet.. uo. røkt Ansjos, (kryddersaltet brisling).... Hummer... Ræker Sæl- og kobbeskind Hvalbarder Rogn... Fiskeguano... '[ Benmel... Hvalguano...[ Levermel... Sildemel, fiskemel l og hvalkjøtmel I Tran, dampmedicin raamedicin.... blank... brunblank.... brun... av sæl..... av hval(-olje) si'ldetran.... anden Trangrakse... j Mle- r!l L stk , , u_a-april_ I , I i i i il I ;) 066 l

5 Toldsteder norgs utførsd au fiskrodtlkur fra januar til 25 juni 2 og ukn som ndt 25 juni. Fetsild Klipfisk, Nordsje- Islands- Klipfisk, Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Brun Haasild sild norsk skjær Sei Rogn rund tarfisk tran' tran Blank Brun blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr O'l e.o tv... E SI K H B F A K T B S N T H V V A Toldsteder Kristiania... Sandefjord... Kristiansand.. Egersund... Stavanger.... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Kristiansund. frondhjem... Bodø... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre Ialt -- I uken l l ( I Fisk, Sildemel Fiske- saltet guano Sælsklnd Hermetik i tdr. Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sildetran Sild, fersk Sild, Makrei, MakreI. laks, levende Anden hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk 'fisk tdr. ks. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr J-ii9 -':--3-, 2ml-ioo-::: Fisk, Hummer '. saltet stk. i fartei, = I I _ 33535_ I c:: ;::-:; Z r O s: r CJ') ;o 'Il O ;:o Z O ;:o Ul ;::-:; læ ;::-:; [Tl ;a c::o ;:o Si 'Il 'Il Cii c:: ;a rr.,;:o Z I ristiania... mdefjord... ristiansand.. gersund... :avanger... opervik... augesund... ergen...,orø... alesund... ristiansund.. 'ondhjem... Jdø... rolvær..... arvik... 'omsø... ammerfest.. ardø... adsø... :Jdre... Ialt I uken

6 222 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERiDIREKTØREN 6 juli 92] Merkning av sei. Der foretages nu merkning av sei i Nordland for at faa rede paa seiens vandringer og vekst. Merket er en sølvplate med nummer, fæstet paa venstre gjællelokk. Naar nogen fanger en merket fisk bør merkets nummer, sted, dato', fiskens største længde (fra hakespidsen til ydersle ende av sporen naar denne er naturlig utspredt) samt en prøve av skjællene (risten) indsendes til nærmeste lensmand, fiskeregistertilsynsmand eller postaapner eller direkte til Fiskeridirektøren, Bergen og finderen faar da en præmie av kr For merker med angivelse av tid og sted, men uten længdemaal og skjælprøve, betales krone i præmie. Ny fiskeriinspektør for Nordland og Troms fylker. Som fiskeriinspektør Johnsens efterfølger har Handelsdepartementet den 30 juni ansat utvalgsformand Anderssen Strand. Saltmakrelmarl<edet i New York. Ifølge en rapport fra New York til Fish Trades Gazette, datert 28 mai, apgaaende det amerikanske saltmakrelmarked oplyses det, at avsætningen har været yder st træg i flere uker, og at der netop var ankommet et dampskib med 440' tønder irsk makrel. For flere maaneder siden indløp der meddelelse fra Irland om, at kun ca tønder laa lagret der, men hittil er tønder ankommet foruten at der ventes. yderligere forsendelser. I rapporten antydes der videre, at meget kunde utrettes for at stabilisere sundere salgsforhold, saafremt de irske makreleksportører vil de holde sine amerikanske forbindelser nøiagtig underrettet om de virkelige opdrivelige kvanta. Efterspørselen efter makrel er nominel; priserne holder sig enten faste eller faldende og for nærværende er sælgerne ivrige for at sælge ut, hvorfor et prisfald kan paaregnes med det første. Norske saltere forbereder sig nu- for høstmakrelsæsongen og da der antages, at en større flaate vil drive paa Dogger Bank vil man muligens faa et normalt kvantum derfra, som vil foraarsake skarp ko'nkurranse paa grund av at nordmændene utviser større nøiagtighet ved fiskens behandling end irlænderne. De irske saltere tilraades at utøve mere forsigtighet ved saavel indkjøpet som sortementet ved pakningen. Amerikansk toldtarif for saltfisk, saltsild og saltet makrell I anledning av et forslag av den amerikanske regjering om at gjenindføre told paa importer et saltfisk, - herunder indbefauet klipfisk, saltsild og saltet makrei, - har en speeialkomite, repræsenterende de amerikanske Preserved and Salt Fish Dealers' Association oversendt The Ways and Means Committee i Repræsentanternes hus, WashingtO'n, en hetænkning, hvori der henstilles om, at disse varer fremdeles maa behandles toldfri. Det anføres nemlig, at al saltet fisk og sild udelukkende konsumeres av den fattigere befo'lkning, og at den amerikanske tilførsel er utilstrækkelig til at dække forbruket. Endvidere antydes der, at en eventuel lo'ldindførelse vilde virke hemmende for forretningen samtidig so'm det muligens kunde ha tilfølge, at andre lande o gjorde gjengjæld ved indførselen av amerikanske varer. Saafremt told blir paalagt ovennævnte varer, foreslaar komiteen for saltfiskhandlernes forening, at denne ikke som i tidligere aar blir beregnet efter nettovegten men av bruttovegten, saaledes, at naar en tønde saltsild veier 375 lb. brutto og indeholder' 2'50 lb. netto med sild, skui de en toldsats av /3 cent pr. lb. av bruttqvegten tilsvare J2 cent pr. lb. av nettovegten O'g for saltmakrelleus vedkommende, hvor vegten er henholdsvis 330 lb. og 200 lb., vilde paa samme maate en toldsats av 2!:, cent pr. lh. av bruttovegten ære tilsvarende cent av nettovegten. Ved denne fremgangrnaate ved fortoldning8 vil man undgaa at aapne tønderne O'g tømme indholdet ut for at konstatere nettovegten og samti..; dig forebygge en unødig kvalitetsforringelse. Av partierne bjev der tidligere aapnet 0 pel, men salgs værdien av de inspicerte tønder for ringedes derved med 5 pcl. av den virkelig'e værdi. Det er sand synlig, at saltet fisk sild og makrel inkluderes. i denper manente, amerikanske toldtarif, som antages at ville træde i kraft om, kring september-oktober iaar. ok U r sno ter ing e r. London juli 92. Lissabon 8 /s pence pr. Esc. Buenos Aires 434 pence pr. peso. Rio de Janeiro 7 3 /G pence pr. millreis. Østerrike 250 østrr. kroner pr. f. Polen 8500 polske mark pr. f. Brisling tilf{)-rt Stavanger i tiden 27/s_2/ Hvorfra Brisling skj. Rogaland fylke Hordaland fyl_. '_0, I Ti!s Røkt Pris pr. skj Vær di brisling... kr Staten Fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som ldlde. AlS John Griegs Boktrykkeri og N. Nilssen & Søn.

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere