8.0. Niels Valentins persuasive stil 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.0. Niels Valentins persuasive stil 28"

Transkript

1 2 Indholdsfortegnelse 0.0 Resumé 1.0 Introduktion 1.1 Hvorfor beskæftige sig med Niels Valentin og Roskilde Bank 2.0 Problemfelt Postmoderne trends. Finansmarkedets liberalisering 2.2. Bankdirektørens nye frihed på det liberaliserede marked 3.0. Branding. Hvad er branding? 4.0 Personlig branding Problemstilling Metode Videnskabsteoretisk ståsted 6.2. Forforståelse og fortolkning 6.3. Empiri 7.0. Teorier Retorisk tilgang 7.2. Edgar Scheins tilgang 7.3. Erving Goffmans tilgang 8.0. Niels Valentins persuasive stil Interview med Roskilde Tidende i forbindelse med generalforsamlingen Niels Valentin gendriver kritik i Berlingske Erhverv 2000

2 Niels Valentin interviewes om privatliv, Berlingske Niels Valentin prøver at tørre fejlinvestering af 9.0 Niels Valentin ifølge Schein Konklusion Litteraturliste 0.0. Resumé Med udgangspunkt i branding-begrebet og det postmoderne samfunds frisættelse af individet, er Hvornår kommer det personlige brand i vejen for et corporate brand med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank som case en undersøgelse af de kommunikative virkemidler Valentin (født 1942) har taget i anvendelse i sin branding af banken (og sig selv). Udover branding og den afsætningsøkonomiske viden som ligger bag dette begreb, benytter undersøgelsen sig af en retorisk tilgang og anvendelse af teoretikere som Edgar Schein og Erving Goffman. Empirien inkluderer vidt forskellige tekster begået af Niels Valentin Hansen, der gennem en 27-årig periode blev betragtet som en af Danmarks mest succesrige lokalbank-direktør. Roskilde Bank gik konkurs Introduktion 1.1. Hvorfor netop beskæftige sig med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank? Roskilde Bank, Danmarks 10. største bank, blev med sin tvangsopløsning 24. august som følge af insolvens - finanskrisens første store danske offer. Forud var gået 13 år med rekordregnskaber. Fra at være en lille provinsbank grundlagt 1884 med et 1700-tals palæ på Roskildes hovedstrøg som hovedsæde,

3 4 havde banken under bankdirektør Niels Valentin Hansens 27 år ledelse udviklet sig til en af Danmarks mest markedsorienterede og risikoorienterede banker. Inden krakket, der fandt sted tre uger før investeringsbanken Lehman Brothers konkurs på Wall Street, havde banken i tiltagende grad vundet offentlighedens interesse. Ikke blot gennem sin ekspansion, sin massive udvidelse af filialnettet, sin udbredelse af ejerskabet til over aktionærer. Roskilde Bank havde i høj grad vakt opmærksomhed gennem sin diskrete, men magtfulde direktør Niels Valentin Hansen, der dels legemliggjorde Roskilde Banks, dels vakte opmærksomhed gennem sine generøse ansættelsesvilkår, med kr. 5,7 millioner kroner i løn, samt en aktieoptionsordning som på et tidspunkt repræsenterede en værdi på 130 millioner kroner. 1 Da Niels Valentin Hansen i offentligheden af medierne er blevet fremstillet som symbolet på den magtfuldkomne bankdirektør der, analogt med sine kolleger på Wall Street, har ført sine omgivelser bag lyset for selv at score den største gevinst, er udgangspunktet for dette projekt, at få udredet, i hvor høj grad lederens personlige brand er kommet på tværs af bankens corporate brand. Eller sagt med andre ord: Hvilke kommunikative virkemidler har Niels Valentin Hansen taget i anvendelse for at etablere den karismatiske ledelse som omgivelserne tillægger ham? Ifølge en undersøgelse foretaget af det amerikanske konsulentfirma Burson- Marsteller 2 udgør topchefens ry og handlinger op mod halvdelen af den samlede bedømmelsen af en virksomhed. Flere organisationsteoretikere, herunder sociologen Edgar Schein bruger termen karismatisk ledelse 3. Andre termer ud af samme tangent er impression management og personlig branding. Jeg finder Niels Valentin Hansen-skikkelsen særdeles interessant, ikke blot kommunikativt, men bestemt også i en større samfundsmæssig sammenhæng, da han rager frem, både som den dygtige leder, der genererede 1 Jeppesen, Blændværk, s Jf. Jensen & Givskov, Scenen er sat, JP/Politiken, F.eks. i Organizational Culture and Leadership s. 301

4 5 bemærkelsesværdige kursgevinster og fik flere end aktionærer til at tro på sit projekt, men også som den forkætrede leder, hvis strategiske fejlgreb f.eks. en ansvarspådragende direct mail-kampagne med en samlet erstatningssum på op mod 200 millioner for boet 4 - har ført til store tab blandt aktionærer, erhvervskunder og i sidste ende skatteborgerne Finansiel Stabilitet - der skal udrede fordringerne mod boet 5. Jeg har ud fra mange års rådgivningsarbejde i dialog med travle ledere og ud fra mit arbejde med fagbogen Berømmelsens anatomi. Otte fortællinger om personlig branding (Børsen, 2004) samt adskillige afledte forelæsninger på Copenhagen Business School, på biblioteker og i Folkeuniversitet-regi om personlig branding, valgt at tage mit udgangspunkt i branding/personlig brandingmetaforen. Jeg finder personlig branding-tilgang specielt velegnet, da den foregriber den frisættelse som den moderne leder har fået i forhold til modernitetens og postmodernitetens løbende undsigelse og underminering af en lang række samfundsmæssige normdannende institutioner som kirke, stat, arbejdspladsfællesskab, fagfællesskab, klasse og familie. Personlig branding handler om det moderne karrieremenneskes fremstilling i det offentlige rum. Og takket været sociologen Erving Goffman ved vi, at det enkelte individ netop indretter sin adfærd efter et formål, når individet optræder i det offentlige rum, eller front stage, som Goffman kalder det. Udtrykket personlig branding (personal branding) optræder første gang i en artikel af managementguruen Ph.d. Thomas Tom Peters om karrieremenneskets muligheder for selvpromovering i Fast Magazine, augst Hvor betegnelsen er kommet til at tegne a personal branding movement af konsulenter som henvender sig til kvalificerede midaldrende mellemledere, truet af en faldende arbejdsgiverloyalitet og stigende behov for at positionere sig, 4 Roskilde-Bankaktionaerer?tc=2EA06ECFBD7343A7880A11F4BD27C201 5 Finansiel Stabilitet bidrager jf. Lov om finansiel stabilitet og jf. til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet.

5 6 bruger jeg den klynge af teorier som knytter sig til området, til at analysere Niels Valentin Hansen med hans fremskudte position i den finansielle danske offentlighed. En leder, som efter Roskilde Banks overraskende sammenbrud har tiltrukket sig offentlighedens interesse, og som i Morten Jeppesens autorative bog Blændværk. Roskilde Banks storhed og fald bliver karakteriseret som den enerådige og magtfulde direktør, der kastede virksomheden ud i risikable udlån til erhvervslivets lykkeriddere. Da finanssektoren med store nødlidende udlån til ejendomssektoren ifølge Rangvid-rapporten Den finansielle krise i Danmark årsager, konsekvenser og læring 6 udgør en pæn del af de cirka 400 milliarder kroner Danmark angiveligt har tabt på finanskrisen, finder jeg det stærkt motiverende, med denne rapport at kigge en af de toneangivende ledere efter i virkemidlerne front stage. Det bemærkes, at dette projekt er startet op i samarbejde med Lisbeth Cramon Christensen, men at vi i stedet for en gruppemæssig aflevering har valgt at udarbejde og slutte projektet individuelt Problemfeltet 2.1. Postmoderne trends. Finansmarkedets liberalisering og en ny grådighedskulturs opståen (makro) Siden Den Københavnske Assignations-, Veksel- og Lånebank blev stiftet 5. december 1736 har banker i tiltagende grad været den institution, hvor det offentlige og private borgere indsætter eller låner penge mod at modtage eller afgive renter. Som pengeinstitut beskæftiger bankerne sig også med handel med værdipapirer, valutaveksling, betalingsformidling, garantistillelse m.m. Selve ordet bank kommer af italiensk banca og betegner det vekselererbord hvor transaktionerne med rede penge, checks og veksler i middelalderen rent fysisk fandt sted henover. 6 Den finansielle krise i Danmark årsager, konsekvenser og læring ; Erhvervs- og Vækstministeriet, september 2009

6 7 Siden har accepten af bankvæsenet nået næsten fuldkommenhed. Bankerne verden over har efter italiensk og vesteuropæisk forbillede udviklet sig til mægtige officiøse entiteter, typisk ejet af anonyme aktionærer, som i f.eks. Danmark har et de facto monopol på lønudbetalinger. 7 De år Niels Valentin Hansen var øverste direktør for Roskilde Bank udviklede den finansielle sektor sig voldsomt som følge af dereguleringer og liberaliseringer initieret af den britiske premierminister Margaret Thatcher. 8 Fra at være ærværdige institutioner, der havde manifesteret deres levedygtighed gennem mange års tilstedeværelse på markedet Lloyds Bank grundlagt 1765, Sveriges Riksbank 1668, Deutsche Bank 1870 forvandlede den europæiske banksektor sig i 1980 erne fra netop at være banker med speciale i den korte kredit til mægtige finansielle supermarkeder med stor varietet af services. I City of London, der sammen med Wall Street er verdens førende finansknudepunkt, udløste liberaliseringerne en hektisk stemning: Alle talte i første halvdel af 1980 erne om at tilpasse sig den revolution som var udløst af finansmarkedernes Big Bang. Banker var helt i panik for at erhverve sig børsmæglerforretninger. Hvilket mange gjorde, hvilket igen bevirkede, at der kom en ny generation af yuppie tradere og nørder. 9 Resultatet af dereguleringerne i den vestlige økonomi blev en forstærket tro på profitmuligheder. Trods en række tilbageslag som den asiatiske finanskrise i 1997 og Dot.com.-boblen i 2001 udviklede der sig især i den angloamerikanske økonomi med udløbere til Sydeuropa og Skandinavien (Island og Danmark) en tro på, at nye raffinerede finansielle instrumenter kunne holde tilbageslag og lavkonjunkturer fra døren. 7 Lov om offentlige betalinger tilsiger borgerne at etablere en bankkonto: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Nico Mouton: The Old Brothers, The New Bankers Copenhagen Business School, M. Stein The risk taker as shadow, Journal of Management Studies, 37 (8) i min oversættelse

7 8 Stigende ejendomspriser animerede navnlig i USA, men også Danmark bankerne til at låne penge ud med høj risiko. Som det hedder i den officielle advokatundersøgelse som det statslige Finansiel Stabilitet lod udfærdige efter at de havde inddraget Roskilde Banks licens i 2008: Roskilde Bank deltog særdeles aktivt i den optimisme og risikovillighed, der har været gældende i adskillige år, hjulpet på vej af gode konjunkturer og et stabilt lavt renteniveau. Dette har ført til stigende priser på fast ejendom, obligationer og aktier, og en stor efterspørgsel efter mere risikofyldte og højere forrentede investeringsobjekter, herunder de såkaldte subprimelån og sofistikerede finansielle instrumenter. Det er på denne optimistiske bølgetop, hvor politikerne f.eks. havde tilladt risikobetonede afdragsfrie boliglån, at det simultant begynder at gå galt i de mest deregulerede økonomier. Den euforiske stemning var kogt så meget op, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) 29. november 2007 i forbindelse med udarbejdelse af Finansloven modsagde de økonomiske vismænds (forudsigelige) opfordring om finanspolitiske stramninger: Økonomer må overveje, at skrive lærebøgerne på universiteterne om. 10 Året forinden havde Thor Pedersen (V) i forbindelse med et trecifret overskud på betalingsbalancen understreget den almindelige optimisme med følgende udtalelse: Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med vi ejer hele verden. 11 Samtidig med denne kække optimisme, der kan siges at have sat de mere klassiske keynesianske økonomer i skammekrogen, udviklede der sig, mest prominent på det amerikanske boligmarked store tab på de såkaldte subprimelån som var givet husejere med lav kreditværdighed ud fra den 10 Interview med TV2 News, 29. november 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=xi5ppomr0c8) 11 Jf. DR s Fejl og Fakta:

8 9 forventning, at stigende priser på ejendomme ville løse lånetypens udfordring med successivt stigende afdrag. 12 Som det fremgår af nedenstående graf på årlig vækst i BNP, har Danmark, som følge af den førte finanspolitik og finanssektoren risikovillighed, været særlig belastet af finanskrisen sammenlignet med nabolandene Norge, Sverige, Tyskland og Polen. Overordnet betragtet betød finanskrisen, der i Danmark startede med Roskilde Banks sammenbrud 3 uger før Lehman Brothers sammenbrud på Wall Street, at regeringerne måtte allokere midler til ekstremt store hjælpepakker, kaldet bailouts (kautioneringer). Trods en meget udstrakt velvilje fra offentlig side til økonomisk at støtte de privatejede banker frøs lånemulighederne på de internationale lånemarkeder. Eller som den tidligere bestyrelsesformand for Tryg-forsikring og bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank forklarede det. Vi plejede at kunne sende Arne Vilhelmsen ud i Europa for at låne penge. Med vores gode ratings hos Moodys plejede det ikke at være et problem. Efter Lehman Brothers sammenbrud var det pludselig umuligt at skaffe funding 13 På grund af de store tab på ejendomsmarkedet, hvor ejendomspriserne dykkede voldsomt i 2009 og efterlod mange ejere (teknisk) insolvente 14, blev de overlevende banker mere uvillige til at låne penge ud. Hvilket igen gjorde det vanskeligt for det øvrige erhvervsliv i at fungere normalt. Ikke mindst ejendomsmarkedet havnede i en afgrundsdyb krise. Finanskrisen, der blev udløst af Lehman Brothers sammenbrud, kan illustreres gennem en række grafer på fald i BNP, faldende ejendomspriser, fald i 12 Jf. Advokatundersøgelsen af misforhold i Roskilde Bank foranstaltet af Finansiel Stabilitet, s Interview med tidl. bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansen, Teknisk insolvens: når gælden i en ejendom er større end den aktuelle salgspris. Tilstanden opstår typisk, når en ejendom på en konjunkturtop belånes maksimalt (Danmark i 0 erne med 80 %). Hvilket under en efterfølgende recession kan føre til insolvens som følge af forringede afsætningsmuligheder for ejendomme og heraf afledte af faldende ejendomspriser.

9 10 ejendomsejeres solvens, stigning i tvangsauktioner, stigning i arbejdsløshedsprocent etc. Politisk har finanskrisen som blev udløst i 2008 ført til større skepsis overfor den neoliberale politik med manglende statslig intervention overfor markedet som har været medvirkende årsag til den uhensigtsmæssige ophedning af økonomien. Kunstnerisk har krisen fået krasse kommentarer med på vejen af fremtrædende filmskabere og dokumentarfilm som Michael Moores Capitalism: A Love Story (2009) og Charles H. Fergusons Oscar-vindende Inside Job. Sidstnævnte beskriver sin film som en skildring af: Den finansielle sektors systemiske korruption og konsekvenserne af denne korruption Bankdirektørens friheder på det liberaliserede marked (mikro) Roskilde Bank stiftedes på det fornemme Hotel Prinsen, Algade 13, i Blandt stifterne i købstaden med dengang indbyggere var den konservative købmand Carl Müller; forfader til en uafbrudt række af Müller i Roskilde Banks bestyrelse. Indtil bankens konkurs i august 2008 sad der de fleste år en Müller som bestyrelsesformand for Roskilde Bank. 16 Lokalbanken viste sig stabil og levedygtig under de efterfølgende konjunkturudsving. Hvor en del danske virksomheder, herunder Landmandsbanken (i dag Dansk Bank), gik konkurs efter 1. verdenskrigs højkonjunktur og afledt ubegrundet optimisme blandt investorer, bevarede Roskilde Bank sin solvens og integritet og voksede stille og roligt. Første filial oprettedes i Charles H. Ferguson-interview på YouTube: 16 Berlingske, , Blændværk, s. 9, Cases under Management, Leadership and Organisation, s Blændværk, s. 219

10 11 Niels Valentin Hansen født blev bankelev i samme år som Aage Müller trak sig som bestyrelsesformand efter 40 års virke. Niels Valentin Hansens ansættelse som direktør i 1978 markerede et kvantespring, hvor den solide provinsbank med forholds lave afkast og en sluttet kreds af især erhvervskunder 18 stræbte efter at blive mere markedsorienteret satte banken kr på højkant i en konkurrence om et nyt slogan. Vindersloganet, der skulle blive optakt til bankens succesrige positionering, kom til at lyde: Roskilde bank det mest nærliggende. Niels Valentin Hansen, der udover bankuddannelse blev civiløkonom (HD) samt statsautoriseret revisor, gjorde de næste år sammen med Stig Bo Jensen banken mere markedsorienteret. Da jeg kom til banken i 1976 som elev, var banken et halvoffentligt kontor, siger Stig Bo Jensen, der pointerer, at marketingbudgettet var omtrent ikkeeksisterende. 19 Vi havde en direktion, hvor gennemsnitsalderen var et godt stykke over tres, nærmere halvfjerds. De formåede jo ikke at forny sig. Valentin var økonomisk vidensmæssigt stærk på grund af sin uddannelse som statsautoriseret revisor. Det er den sværeste uddannelse du kan tage Jeg læste min uddannelse færdig, samtidig med at jeg etablerede en salgs- og marketingfunktion, og dermed en ny virksomhedskultur i meget tæt samarbejde med Valentin Hansen De to civiløkonomer gjorde fuldstændig op med den eksisterende organisation. Vi bad samtlige medarbejder dengang omkring 100 fortælle, hvor de helst ville arbejde. Hele banken blev redefineret. Etablerede afdelinger nedlagt fortsatte Stig Bo; HD i afsætningsøkonomi. I stedet for at skulle vandre frem og tilbage mellem op til ni funktioner, kunne kunderne fremover henvende sig samme sted. 18 Ifølge Morten Jeppesen noterede Roskilde Bank i 1967 et nettoresultat på 2,1 millioner kroner i forhold til en omsætning på næsten 10 milliarder kroner; Blændværk, s Interview med Lisbeth Cramon og mig på RUC

11 12 Vi var meget aggressive. Nogen gange gik vi ud og satte renten ned før nationalbanken. Eller satte den tilsvarende op for indlån før Nationalbanken. Bankens nye værdier var: lokal, attraktiv, rentabel, selvstændig, energisk, nem. 20 Trods efterfølgende problemer med datterselskabet DanFinans, der med sit leasing-koncept for erhvervsejendomme foregreb de senere så forkætrede amerikanske subprime-lån, havde Niels Valentin Hansen bestyrelsen og aktionærernes opbakning til sin liberale, risikobetonede kurs. Også selv om banken kom ud med store underskud. Niels Valentin havde meddelt sin bestyrelse: Moderne bankdrift handler om at låne mest ud. Bare renter og afdrag bliver svaret. 21 Og også for at have sagt Vi har holdt os fra at lege med de dyre drenge i København, en gruppe ejendomshandlere, der har trukket andre ned. 22 Netværksmæssigt havde Niels Valentin Hansen tiltrådt vigtige bestyrelsesposter som formand for Totalkredit, Bankforeningens Forvaltningsinstitut, Finansieringsinstituttet for Industri og Haandværk, Danmarks Skibskreditfond, Bankernes EDB-Central. Formand for Danske Provinsbankers Forening, næstformand i Finansrådet. Hertil poster Center of Advanced Technology, Niels Brock Copenhagen Business College, Foreningen af Unge Handelsmænds Uddannelse samt i Revisornævnet og i det sagkyndige råd ved Østre Landsret. Privat havde han erhvervet en af Roskildes profilerede Strandvejs-villaer beliggende på byens tidligere galgebakke; altså et sted, hvor misdædere i gamle dage blev henrettet. 23 Fra 1994 gik det atter fremad. Aktiekursen steg, Samtidig med at ledelsen havde held med at udvide aktionærkredsen til aktionærer blev generalforsamlingen med servering af sild/forloren skildpadde og ost i 20 Blændværk, s Blændværk, s Blændværk, s Jf. Berlingske 23. oktober 2006;

12 13 tiltagende grad en festlig event og partikongres for bankens ejerkreds og ansatte ledelse. Fra Niels Valentins side tilsyneladende mere tænkt som et marketingtiltag, end et forum, hvor aktionærerne skulle søge indflydelse. 24 Gennem de mange år med vækstcifre herskede der bemærkelsesværdig enighed i bestyrelse og aktionærkreds. På generalforsamlingerne blev der sjældent stillet kritiske spørgsmål. En undtagelse var næstformanden Ole Bjørn Nielsen og revisor Jørgen Jensen, der runddelte en redegørelse, hvor der bl.a. hed: Bestyrelsen i Roskilde Bank har ikke levet op til sin opgave. Hvert enkelt medlem er så benovet over Niels Valentin Hansens - reelle kompetence og dygtighed, at de har ladet ham varetage både den daglige drift og den overordnede ledelse 25 I takt med stejlt stigende aktiekurser fra 2003 og frem, kom der fra mediernes side fokus på bankens indtjening, herunder Niels Valentin Hansens flotte gagering på 5,7 millioner kroner årligt og optionsordning, der i sidste ende betød, at han kunne gå på pension i august 2007 med aktieoptioner på ca. 100 millioner kroner. 26 Delvis skjult for aktionærer og bestyrelse var Finanstilsynets indblanding og påtaler i takt med at banken satsede sin vækst på udlån til den kontroversielle ejendomssektor. Fra 2005 og frem fremsatte Finanstilsynet talrige påbud til Niels Valentin Hansen om at nedsætte bankens eksponering overfor ejendomssektoren, øge solvens, hvilket vil sige nedbringe udlån i forhold til indlån og stramme op på kreditpolitikken. Som det senere hed i Rangvid-rapporten var Roskilde Banks voldsomme vækst sammenfaldende med en betydelig satsning og eksponering i ejendomssektoren samt et voksende indlånsunderskud. Denne 24 Blændværk, s Jeppesen, Blændværk, s Berlingske, , Blændværk, s. 91

13 14 vækststrategi kombineret med en lav kapitaloverdækning og høj risikoprofil betød, at banken stod meget svagt allerede ved første krisetegn. 27 Dette var imidlertid ikke Niels Valentins opfattelse på daværende tidspunkt. Karakteristisk for den dialog som nu opstod mellem direktøren for en af Danmarks stærkest voksende banker og Finanstilsynet, var, at Niels Valentin bestred Statens repræsentants bekymringer og til en vis grad undlod at efterkomme Finanstilsynets påbud. 28 Niels Valentin var mod slutningen af sin tid som direktør så forrygende selvsikker, at han i et senere meget omdiskuteret salgsbrev til de dengang aktionærer ikke blot fortav de risici, der måtte være ved at investere i bankaktier. Men også foreslog at låne til købet i selvsamme Roskilde Bank. Niels Valentin Hansens aggressive salg har senere vist sig så ansvarspådragende, at mange tusinder aktionærer nu bliver kontaktet af bankens bo med henblik på 60 % erstatning af tab i forbindelse med Roskilde Banks sammenbrud august Dette skal ses i sammenhæng med, at Niels Valentin Hansen, bestyrelse og revisorer nu stævnes af Staten for 1 milliard i erstatning for lemfældig bankledelse. 30 Der er delte meninger om årsagerne til den finanskrise som overordnet kostede Roskilde Bank eksistensen, Niels Valentin havde satsen butikken på. Rangvid-rapporten, der er Erhvervs- og Vækstministeriets skøn baseret på omkring 30 fagøkonomers medvirken, hedder det, at når finanskrisen er slået hårdere igennem i Danmark end i nabolandene skyldes bl.a. uregelmæssigheder på ejendomsmarkedet og i finanssektoren. 31 Ved lanceringen af rapporten udtalte professor Jesper Rangvid: Der var så meget 27 Rangvid-rapporten, s Redegørelse om Advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank 29 Roskilde Avis, Jyllands-Posten, Rangvid-rapporten, s. 15

14 15 gang i økonomien, at der var en negligering af risiko. 32 Omvendt har Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk i 2011 sagt: Krisen var langt overvejende noget, vi fik importeret udefra, som belastede bankerne. 33 Blandt Roskilde Banks største samarbejdspartnere, hvilket vil sige låntagere, har flere siden konkursen modtaget domme for økonomisk kriminalitet. Bl.a. Kenneth Schwartz Thomsen (5 års fængsel for skattesvig) 34 og Steen Gude (6 års fængsel for bedrageri og skyldnersvig) Branding. Hvad er et brand? Ordet brand stammer fra det oldnordiske brandr og betyder at brænde. 36 I en kommerciel sammenhæng skal brandr forstås som brændemærkning af ting, udformningen af tegn, heraldiske figurer, logo etc. 37 Som begreb fik branding sit helt store gennembrud i de sidste årtier af tallet, hvor varesalg og varedistributionen begyndte at overgå fra håndafmålte enheder, hvor f.eks. en lokal købmand hidtil havde stillet sig frem ved tønderne i købmandsgården som rekommandør for en given kvalitet, til forseglede maskinpakkede varer man typisk ikke kunne tage nærmere i øjesyn. Den heraf opståede usikkerhed omkring en vares pris/kvalitet søgte producenterne at minimere ved at standardisere mærkevarerne og gøre dem let identificerbare og genkendelige med henblik på at fremme salget. Det er i 32 Nyheder dr.dk, : 33 Jf. Thomas G. Svaneborg, Tv-Avisen; 34 TV2/Finans, Berlingske Business, Det bemærkes, at det oldnordiske sprogområde i vikingetiden inkluderede store dele af det nuværende Storbritannien. 37 Berømmelsens anatomi, s. 22, Branding-Filosofi

15 16 slutningen af 1800-tallet at de første let genkendelige mærkevarer eller brands som Colgate, Coca-Cola, Carlsberg, Aspirin vinder fodfæste. Karakteristisk for det stigende antal brands eller mærkevarer var, at de var differentieret i forhold til konkurrenterne og blev udbudt i standardkvalitet, i standardpakninger under et standardnavn. I brandingens tidlige periode blev man inspireret til differentieringen ved hjælp af synlige tegn, symboler, logo gennem den proces amerikanske kvægavlere havde været igennem årtier tidligere, hvor der opstod et behov for at kunne identificere og differentiere sit fritgående kvæg fra andres fritgående kvæg. Hvilket skete gennem brændemærkning af kvæget med den enkelte ranchs, den enkelte producents tilstræbt unikke logo. 38 I marketingdisciplinen er branding en proces, hvor man prøver at fremme en produkt eller services enestående, unikke kvaliteter ved at differentiere produktet og i udpræget grad gøre det genkendeligt for en kreds af forbrugere. Hvis den ultimative differentiering af produktet eller serviceydelsen manifesterer sig i form af en af forbrugeren oplevet merværdi i produktet, står følgende sagt af professor Majken Schultz, CBS, som et fremragende udtryk for samme: Branding handler om at gøre en forskel. Om at adskille sig fra andre på en måde, som giver plads til udvikling og fleksibilitet, og samtidig genkendelig på tværs af tid, sted og aktivitet. Branding handler om forførelse igennem følelser, æstetik og den gode fortælling, der lever i øjeblikket, men samtidig er forankret i tillid, substans og vedvarende handlinger. 39 En anden, måske mere præcis definition findes i Marketinghåndbogen: Brandet består af produktets navn og dets design bestående af tegn og symboler, der skal adskille det fra konkurrenters produkter, og positionere det i aftagernes hoveder Fordi mennesket ikke er rationelle enspændere, men måske tværtimod irrationelle flokdyr, der ønsker at gøre ligesom andre, lever 38 Afsætningslære, s Om s. 7

16 17 brandet også af band wagon-effekten, hvor forbrugerne gør ligesom de andre. 40 Fra typisk at omfatte husholdningsprodukter udviklede brandingbegrebet sig op gennem det 20. århundrede til også at omfatte services, politiske kampagner og personlige brands. Ud fra antagelsen om at et brand tager form i forbrugerens bevidsthed, er det op til virksomheden at indlede en kommunikation, en dialog som virksomheden oftest har en kommerciel interesse i bliver intensiv og personlig. Hvis afstanden fra virksomheden til den enkelte kunde og aktionær kan mindskes gennem øget dialog og medindflydelse, så kan man overordnet konkludere, at Roskilde Bank begik en mindre kommunikativ genistreg gennem to væsentlige kommunikative ytringer jeg allerede har nævnt. Nemlig at (1) samle det tiltagende forgrenede finansielle supermarkedes funktioner i et personliggjort ansigt ud mod kunden, samt (2) gøre den årlige generalforsamling til en lokalpatriotisk manifestation og tilløbsstykke. 41 Er branding uadskilleligt forbundet med begreber og bestræbelser som segmentering, differentiering, positionering, så kan man konstatere, at Roskilde Bank fra starten i 1884 har opfyldt et akut behov hos Roskildes erhvervsdrivende og deres behov for finansiel services i lokalområdet. Bankens lokalforankring var en del af dets brand: Sådanne globale kriser rammer ikke en lokal bank som Roskilde Bank så meget, netop fordi vores forretningsområde er lokalt og ikke påvirkes så kraftigt af udviklingen langt fra os. 42 Endda med så stort eftertryk, at da der opstod tvivl om bæredygtigheden af Roskilde Banks stærke vækst, kunne Niels Valentin Hansen tilsyneladende 40 Søndersted-Olsen, Marketinghåndbogen, s. 176: band-wagon-effekten angiver et købsmotiv: Jeg køber det samme som andre, fordi det er moderne 41 Brand ethos, s Roskilde Bank Aktionær Nyt, november 1998 jf. Jeppesen, Blændværk, s. 86

17 18 blive troet på et udsagn om lokal forankring som en indiskutabel styrke, selv om Roskilde Bank med sit stigende udlån på daværende tidspunkt var tiltagende afhængig af muligheden af funding på de globale udenlandske kapitalmarkeder. Branding er ude fra betragtet en almindelig udbredt metafor som også kan gælde casting, styling, livsstilsanalyse og spin omkring f.eks. en politiker, et politisk parti, en mediebegivenhed eller person. 43 Branding afspejler en pragmatisk tilgang til en bred palette af uensartede videnskabelige indsigter. 4.0 Personlig branding Som begreb er personlig branding (personal branding) formentlig introduceret af Ph.d. Tom Peters i Fastcompany Magazine, The Brand Called You, august Ifølge Peters har organiseringen af arbejdskraften siden industrialiseringen ændret sig radikalt fra Taylorisme 45, med få ledere, en stor stab af underordnede og en fordring om gensidig loyalitet forudsigelige rammebetingelser og mangeårige ansættelser til en frisættelse med hyppigere jobskifte, øget brug af vikarer, freelancere, konsulenter og øget outsourcing til underleverandører, der takket været globaliseringen i tiltagende grad kan befinde sig i udlandet. Svaret på de ændrede konkurrencehold er ifølge Peters og en række followers inden for det Daniel J. Lair og Katie Sullivan & George Cheney Taylorismen, opkaldt efter Frederick Taylor, også kaldet scientific management, var en hierarkiseret tilgang til virksomhedsorganisation baseret på tids- og metodestudier samt aflønning efter individuel indsats (akkord). Jf. Den Store Danske: light=frederick%20taylor

18 19 kalder personal branding movement, at karrieremennsket motiveres til at arbejde struktureret på at påvirke og kontrollere sine omgivelsers opfattelse af det personlige brand gennem de handlings- og kontaktparametre som kendes fra markedsføringen af varer og tjenesteydelser. Uffe Just, cand.merc. og direktør for BrandNEW Identity præciserer: Personal branding handler om, at du kender og forstår din egen brandkerne hvilke afgørende værdier du som menneske er i besiddelse af og hvordan du bedst muligt markedsfører denne brandkerne til omverdenen og specifikt til din målgruppe. 46 Allerede i første artikel 47 giver Tom Peters råd til hvordan den ærgerrige funktionær kan brande og profilere sig. Ifølge den gamle AIDA-model fra som foreskriver at et budskab gennemløber fire stadier hos modtageren Attention/Interest/Desire/Action har Peters adskillige råd til hvordan man tiltrækker sig attention: F.eks. kan man påtage sig ekstra projekter i sin organisation for at introducere sig overfor nye kolleger og showcase ens færdigheder. Man kan påtage sig tillidshverv inden for brancheforeninger eller undervise i fritiden eller bidrage til faglige workshops for at etablere en ekspertstatus. Er man bedre til at skrive end til at tale, kan man stå frem gennem kronikker og debatindlæg. Peters er meget bevidst om værdien af netværk, og dét at gøre andre til ambassadører for ens gerne unikke evner. Daniel J. Lair og Katie Sullivan & George Cheney har kritiseret personal branding movement for især at 46 Sagt under en forelæsning med John de Summer-Brason, Huset Markedsføring, Jf. Søndersted-Olsen, Marketing-håndbogen, s. 163; AIDA-formlen er grundviden på f.eks. den akademimerkonomuddannelse i int. Handel og markedsføring jeg selv har gennemgået

19 20 henvende sig til midaldrende hvide mandlige mellemledere som trues af arbejdsløshed i globaliseringen. Men grundlæggende kan bevidstgørelsen og struktureringen af den enkeltes muligheder for at emballere og markedsføre sig selv overføres, også til en bankdirektør. Lige efter bogen Tom Peters har uddybet sine synspunkter i bogen The BrandYou 50 fra 1999 gælder de profileringsmæssige muligheder med respekt for et andet karrieremæssigt ståsted og behov for segmentering - dog også for topchefer som bankdirektører. I Niels Valentin Hansens tilfælde havde han på et tidspunkt gennem bestyrelsesposter og formandskaber i en lang række branche- og uddannelsesmæssige organisationer profileret sig og netværkede så stærkt, at Finanstilsynet frygtede, at Niels Valentins tiltag uden om ansættelsen i Roskilde Bank var i konflikt med hans rolle som bankdirektør. 49 Hvad enten man er den ærgerrige mellemleder, der bruger personlig branding for ikke at ryge bagom dansen, eller bankdirektøren, for hvem der jf. Burson-Marstellers undersøgelse om toplederens imagemæssige værdiskabelse for virksomheden er store fordele i at profilere sig, har motivationen for at brande i det offentlige rum været stigende. Nøgleordet for dette er det postmoderne, den postmoderne virkelighed. Fra interviewet med Stig Bo Jensen ved vi, at Niels Valentin Hansens eget personlige brand, og hvilken rolle det spillede i forhold til bankens corporate brand, ikke var inkluderet i den løbende planlægning og praksis, der for Roskilde Banks vedkommende betød årlige markedsanalyser med vægt på kundernes behov og ønsker i forhold til de enkelte filialer. 50 Dette betyder imidlertid ikke, at Niels Valentin Hansen ikke har udnyttet den fordel der eksisterer i at en virksomhed lader en (karismatisk) leder tegne virksomheden. For, skal man tro sociologen Erving Goffman, er individet tilbøjelig til at selviscenesætte sig i offentligheden. I The Presentation of Self 49 Berlingske, og Jeppesen Blændværk, s. 50 Interview med Stig Bo Jensen

20 21 in Everyday Life (1959) hedder det: The individual is likely to present himself in a light that is favourable to him. 51 Goffman bruger teatermetaforen i sin analyse af menneskelig adfærd og især begreberne front stage og back stage. Front stage er den scene, det være sig i denne case et bestyrelseslokale, en generalforsamling, et formaliseret interview, hvor et individ gennem sin performance forsøger at skabe et indtryk hos modtagerne om sin person. Back stage fungerer som det rum, hvor performeren kan træde ud af den rolle vedkommende har etableret for et publikum, og være privat. 52 Goffmans metafor har fået stigende aktualitet i takt med at det postmoderne samfund tager form. Den posttayloristiske eller postfordistiske produktionsmåde 53 bygger på fleksibilitet, større mobilitet og specialiseret arbejdskraft. Som Peters har været inde på, vinder midlertidige, projektorienterede arbejdsfællesskaber udbredelse. I dette tiltagende fragmenterede billede, vil der være søgning på stærke personlige brands. Vi taler om et behov for menneskelige fyrtårne og landkendinge i en verden i tiltagende ustabil og flydende form 54. Hos kultursociologerne Lionel Wee og Ann Brooks, Personal Branding and the Commodification of Reflexivity, hersker der skepsis over personal brandingfænomenet. Med udgangspunkt i begrebet refleksivitet, altså den risikokalkulation som følger overvejelserne omkring individets muligheder og begrænsninger i samfundet, mener forfatterne, at den kommodificering af refleksiviteten som personlig branding indebærer, indeholder indlysende ulemper. 51 Goffman, Presentation of Self, s.6 52 Goffman, Presentation of Self, s Se Denstoredanske.dk: 54 Jf. filosoffen Marshal Bermans bog om en gryende (post)modernisme med et citat af Karl Marx & Friedrich Engels som titel: All That Is Solid Melts into Air.

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Formandens rolle som kulturskaber for og i bestyrelsen

Formandens rolle som kulturskaber for og i bestyrelsen Formandens rolle som kulturskaber for og i bestyrelsen Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark København 25 marts 2014 Erfaring fra

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder et nye Markedskort - gamle data på nye måder f professor arsten Stig Poulsen, Jysk nalyseinstitut /S et er i år netop 0 år siden, at Markedskortet blev introduceret af Otto Ottesen, kendt professor i afsætningsøkonomi

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Bestyrelsen og kommunikation

Bestyrelsen og kommunikation Bestyrelsen og kommunikation Med særligt fokus på krisesituationer Steffen Lüders, 2. Maj 2014 Mannov er en af Danmarks største og mest specialiserede kommunikationsbureauer. Vi rummer både generalister,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere