8.0. Niels Valentins persuasive stil 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.0. Niels Valentins persuasive stil 28"

Transkript

1 2 Indholdsfortegnelse 0.0 Resumé 1.0 Introduktion 1.1 Hvorfor beskæftige sig med Niels Valentin og Roskilde Bank 2.0 Problemfelt Postmoderne trends. Finansmarkedets liberalisering 2.2. Bankdirektørens nye frihed på det liberaliserede marked 3.0. Branding. Hvad er branding? 4.0 Personlig branding Problemstilling Metode Videnskabsteoretisk ståsted 6.2. Forforståelse og fortolkning 6.3. Empiri 7.0. Teorier Retorisk tilgang 7.2. Edgar Scheins tilgang 7.3. Erving Goffmans tilgang 8.0. Niels Valentins persuasive stil Interview med Roskilde Tidende i forbindelse med generalforsamlingen Niels Valentin gendriver kritik i Berlingske Erhverv 2000

2 Niels Valentin interviewes om privatliv, Berlingske Niels Valentin prøver at tørre fejlinvestering af 9.0 Niels Valentin ifølge Schein Konklusion Litteraturliste 0.0. Resumé Med udgangspunkt i branding-begrebet og det postmoderne samfunds frisættelse af individet, er Hvornår kommer det personlige brand i vejen for et corporate brand med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank som case en undersøgelse af de kommunikative virkemidler Valentin (født 1942) har taget i anvendelse i sin branding af banken (og sig selv). Udover branding og den afsætningsøkonomiske viden som ligger bag dette begreb, benytter undersøgelsen sig af en retorisk tilgang og anvendelse af teoretikere som Edgar Schein og Erving Goffman. Empirien inkluderer vidt forskellige tekster begået af Niels Valentin Hansen, der gennem en 27-årig periode blev betragtet som en af Danmarks mest succesrige lokalbank-direktør. Roskilde Bank gik konkurs Introduktion 1.1. Hvorfor netop beskæftige sig med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank? Roskilde Bank, Danmarks 10. største bank, blev med sin tvangsopløsning 24. august som følge af insolvens - finanskrisens første store danske offer. Forud var gået 13 år med rekordregnskaber. Fra at være en lille provinsbank grundlagt 1884 med et 1700-tals palæ på Roskildes hovedstrøg som hovedsæde,

3 4 havde banken under bankdirektør Niels Valentin Hansens 27 år ledelse udviklet sig til en af Danmarks mest markedsorienterede og risikoorienterede banker. Inden krakket, der fandt sted tre uger før investeringsbanken Lehman Brothers konkurs på Wall Street, havde banken i tiltagende grad vundet offentlighedens interesse. Ikke blot gennem sin ekspansion, sin massive udvidelse af filialnettet, sin udbredelse af ejerskabet til over aktionærer. Roskilde Bank havde i høj grad vakt opmærksomhed gennem sin diskrete, men magtfulde direktør Niels Valentin Hansen, der dels legemliggjorde Roskilde Banks, dels vakte opmærksomhed gennem sine generøse ansættelsesvilkår, med kr. 5,7 millioner kroner i løn, samt en aktieoptionsordning som på et tidspunkt repræsenterede en værdi på 130 millioner kroner. 1 Da Niels Valentin Hansen i offentligheden af medierne er blevet fremstillet som symbolet på den magtfuldkomne bankdirektør der, analogt med sine kolleger på Wall Street, har ført sine omgivelser bag lyset for selv at score den største gevinst, er udgangspunktet for dette projekt, at få udredet, i hvor høj grad lederens personlige brand er kommet på tværs af bankens corporate brand. Eller sagt med andre ord: Hvilke kommunikative virkemidler har Niels Valentin Hansen taget i anvendelse for at etablere den karismatiske ledelse som omgivelserne tillægger ham? Ifølge en undersøgelse foretaget af det amerikanske konsulentfirma Burson- Marsteller 2 udgør topchefens ry og handlinger op mod halvdelen af den samlede bedømmelsen af en virksomhed. Flere organisationsteoretikere, herunder sociologen Edgar Schein bruger termen karismatisk ledelse 3. Andre termer ud af samme tangent er impression management og personlig branding. Jeg finder Niels Valentin Hansen-skikkelsen særdeles interessant, ikke blot kommunikativt, men bestemt også i en større samfundsmæssig sammenhæng, da han rager frem, både som den dygtige leder, der genererede 1 Jeppesen, Blændværk, s Jf. Jensen & Givskov, Scenen er sat, JP/Politiken, F.eks. i Organizational Culture and Leadership s. 301

4 5 bemærkelsesværdige kursgevinster og fik flere end aktionærer til at tro på sit projekt, men også som den forkætrede leder, hvis strategiske fejlgreb f.eks. en ansvarspådragende direct mail-kampagne med en samlet erstatningssum på op mod 200 millioner for boet 4 - har ført til store tab blandt aktionærer, erhvervskunder og i sidste ende skatteborgerne Finansiel Stabilitet - der skal udrede fordringerne mod boet 5. Jeg har ud fra mange års rådgivningsarbejde i dialog med travle ledere og ud fra mit arbejde med fagbogen Berømmelsens anatomi. Otte fortællinger om personlig branding (Børsen, 2004) samt adskillige afledte forelæsninger på Copenhagen Business School, på biblioteker og i Folkeuniversitet-regi om personlig branding, valgt at tage mit udgangspunkt i branding/personlig brandingmetaforen. Jeg finder personlig branding-tilgang specielt velegnet, da den foregriber den frisættelse som den moderne leder har fået i forhold til modernitetens og postmodernitetens løbende undsigelse og underminering af en lang række samfundsmæssige normdannende institutioner som kirke, stat, arbejdspladsfællesskab, fagfællesskab, klasse og familie. Personlig branding handler om det moderne karrieremenneskes fremstilling i det offentlige rum. Og takket været sociologen Erving Goffman ved vi, at det enkelte individ netop indretter sin adfærd efter et formål, når individet optræder i det offentlige rum, eller front stage, som Goffman kalder det. Udtrykket personlig branding (personal branding) optræder første gang i en artikel af managementguruen Ph.d. Thomas Tom Peters om karrieremenneskets muligheder for selvpromovering i Fast Magazine, augst Hvor betegnelsen er kommet til at tegne a personal branding movement af konsulenter som henvender sig til kvalificerede midaldrende mellemledere, truet af en faldende arbejdsgiverloyalitet og stigende behov for at positionere sig, 4 Roskilde-Bankaktionaerer?tc=2EA06ECFBD7343A7880A11F4BD27C201 5 Finansiel Stabilitet bidrager jf. Lov om finansiel stabilitet og jf. til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet.

5 6 bruger jeg den klynge af teorier som knytter sig til området, til at analysere Niels Valentin Hansen med hans fremskudte position i den finansielle danske offentlighed. En leder, som efter Roskilde Banks overraskende sammenbrud har tiltrukket sig offentlighedens interesse, og som i Morten Jeppesens autorative bog Blændværk. Roskilde Banks storhed og fald bliver karakteriseret som den enerådige og magtfulde direktør, der kastede virksomheden ud i risikable udlån til erhvervslivets lykkeriddere. Da finanssektoren med store nødlidende udlån til ejendomssektoren ifølge Rangvid-rapporten Den finansielle krise i Danmark årsager, konsekvenser og læring 6 udgør en pæn del af de cirka 400 milliarder kroner Danmark angiveligt har tabt på finanskrisen, finder jeg det stærkt motiverende, med denne rapport at kigge en af de toneangivende ledere efter i virkemidlerne front stage. Det bemærkes, at dette projekt er startet op i samarbejde med Lisbeth Cramon Christensen, men at vi i stedet for en gruppemæssig aflevering har valgt at udarbejde og slutte projektet individuelt Problemfeltet 2.1. Postmoderne trends. Finansmarkedets liberalisering og en ny grådighedskulturs opståen (makro) Siden Den Københavnske Assignations-, Veksel- og Lånebank blev stiftet 5. december 1736 har banker i tiltagende grad været den institution, hvor det offentlige og private borgere indsætter eller låner penge mod at modtage eller afgive renter. Som pengeinstitut beskæftiger bankerne sig også med handel med værdipapirer, valutaveksling, betalingsformidling, garantistillelse m.m. Selve ordet bank kommer af italiensk banca og betegner det vekselererbord hvor transaktionerne med rede penge, checks og veksler i middelalderen rent fysisk fandt sted henover. 6 Den finansielle krise i Danmark årsager, konsekvenser og læring ; Erhvervs- og Vækstministeriet, september 2009

6 7 Siden har accepten af bankvæsenet nået næsten fuldkommenhed. Bankerne verden over har efter italiensk og vesteuropæisk forbillede udviklet sig til mægtige officiøse entiteter, typisk ejet af anonyme aktionærer, som i f.eks. Danmark har et de facto monopol på lønudbetalinger. 7 De år Niels Valentin Hansen var øverste direktør for Roskilde Bank udviklede den finansielle sektor sig voldsomt som følge af dereguleringer og liberaliseringer initieret af den britiske premierminister Margaret Thatcher. 8 Fra at være ærværdige institutioner, der havde manifesteret deres levedygtighed gennem mange års tilstedeværelse på markedet Lloyds Bank grundlagt 1765, Sveriges Riksbank 1668, Deutsche Bank 1870 forvandlede den europæiske banksektor sig i 1980 erne fra netop at være banker med speciale i den korte kredit til mægtige finansielle supermarkeder med stor varietet af services. I City of London, der sammen med Wall Street er verdens førende finansknudepunkt, udløste liberaliseringerne en hektisk stemning: Alle talte i første halvdel af 1980 erne om at tilpasse sig den revolution som var udløst af finansmarkedernes Big Bang. Banker var helt i panik for at erhverve sig børsmæglerforretninger. Hvilket mange gjorde, hvilket igen bevirkede, at der kom en ny generation af yuppie tradere og nørder. 9 Resultatet af dereguleringerne i den vestlige økonomi blev en forstærket tro på profitmuligheder. Trods en række tilbageslag som den asiatiske finanskrise i 1997 og Dot.com.-boblen i 2001 udviklede der sig især i den angloamerikanske økonomi med udløbere til Sydeuropa og Skandinavien (Island og Danmark) en tro på, at nye raffinerede finansielle instrumenter kunne holde tilbageslag og lavkonjunkturer fra døren. 7 Lov om offentlige betalinger tilsiger borgerne at etablere en bankkonto: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Nico Mouton: The Old Brothers, The New Bankers Copenhagen Business School, M. Stein The risk taker as shadow, Journal of Management Studies, 37 (8) i min oversættelse

7 8 Stigende ejendomspriser animerede navnlig i USA, men også Danmark bankerne til at låne penge ud med høj risiko. Som det hedder i den officielle advokatundersøgelse som det statslige Finansiel Stabilitet lod udfærdige efter at de havde inddraget Roskilde Banks licens i 2008: Roskilde Bank deltog særdeles aktivt i den optimisme og risikovillighed, der har været gældende i adskillige år, hjulpet på vej af gode konjunkturer og et stabilt lavt renteniveau. Dette har ført til stigende priser på fast ejendom, obligationer og aktier, og en stor efterspørgsel efter mere risikofyldte og højere forrentede investeringsobjekter, herunder de såkaldte subprimelån og sofistikerede finansielle instrumenter. Det er på denne optimistiske bølgetop, hvor politikerne f.eks. havde tilladt risikobetonede afdragsfrie boliglån, at det simultant begynder at gå galt i de mest deregulerede økonomier. Den euforiske stemning var kogt så meget op, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) 29. november 2007 i forbindelse med udarbejdelse af Finansloven modsagde de økonomiske vismænds (forudsigelige) opfordring om finanspolitiske stramninger: Økonomer må overveje, at skrive lærebøgerne på universiteterne om. 10 Året forinden havde Thor Pedersen (V) i forbindelse med et trecifret overskud på betalingsbalancen understreget den almindelige optimisme med følgende udtalelse: Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med vi ejer hele verden. 11 Samtidig med denne kække optimisme, der kan siges at have sat de mere klassiske keynesianske økonomer i skammekrogen, udviklede der sig, mest prominent på det amerikanske boligmarked store tab på de såkaldte subprimelån som var givet husejere med lav kreditværdighed ud fra den 10 Interview med TV2 News, 29. november 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=xi5ppomr0c8) 11 Jf. DR s Fejl og Fakta:

8 9 forventning, at stigende priser på ejendomme ville løse lånetypens udfordring med successivt stigende afdrag. 12 Som det fremgår af nedenstående graf på årlig vækst i BNP, har Danmark, som følge af den førte finanspolitik og finanssektoren risikovillighed, været særlig belastet af finanskrisen sammenlignet med nabolandene Norge, Sverige, Tyskland og Polen. Overordnet betragtet betød finanskrisen, der i Danmark startede med Roskilde Banks sammenbrud 3 uger før Lehman Brothers sammenbrud på Wall Street, at regeringerne måtte allokere midler til ekstremt store hjælpepakker, kaldet bailouts (kautioneringer). Trods en meget udstrakt velvilje fra offentlig side til økonomisk at støtte de privatejede banker frøs lånemulighederne på de internationale lånemarkeder. Eller som den tidligere bestyrelsesformand for Tryg-forsikring og bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank forklarede det. Vi plejede at kunne sende Arne Vilhelmsen ud i Europa for at låne penge. Med vores gode ratings hos Moodys plejede det ikke at være et problem. Efter Lehman Brothers sammenbrud var det pludselig umuligt at skaffe funding 13 På grund af de store tab på ejendomsmarkedet, hvor ejendomspriserne dykkede voldsomt i 2009 og efterlod mange ejere (teknisk) insolvente 14, blev de overlevende banker mere uvillige til at låne penge ud. Hvilket igen gjorde det vanskeligt for det øvrige erhvervsliv i at fungere normalt. Ikke mindst ejendomsmarkedet havnede i en afgrundsdyb krise. Finanskrisen, der blev udløst af Lehman Brothers sammenbrud, kan illustreres gennem en række grafer på fald i BNP, faldende ejendomspriser, fald i 12 Jf. Advokatundersøgelsen af misforhold i Roskilde Bank foranstaltet af Finansiel Stabilitet, s Interview med tidl. bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansen, Teknisk insolvens: når gælden i en ejendom er større end den aktuelle salgspris. Tilstanden opstår typisk, når en ejendom på en konjunkturtop belånes maksimalt (Danmark i 0 erne med 80 %). Hvilket under en efterfølgende recession kan føre til insolvens som følge af forringede afsætningsmuligheder for ejendomme og heraf afledte af faldende ejendomspriser.

9 10 ejendomsejeres solvens, stigning i tvangsauktioner, stigning i arbejdsløshedsprocent etc. Politisk har finanskrisen som blev udløst i 2008 ført til større skepsis overfor den neoliberale politik med manglende statslig intervention overfor markedet som har været medvirkende årsag til den uhensigtsmæssige ophedning af økonomien. Kunstnerisk har krisen fået krasse kommentarer med på vejen af fremtrædende filmskabere og dokumentarfilm som Michael Moores Capitalism: A Love Story (2009) og Charles H. Fergusons Oscar-vindende Inside Job. Sidstnævnte beskriver sin film som en skildring af: Den finansielle sektors systemiske korruption og konsekvenserne af denne korruption Bankdirektørens friheder på det liberaliserede marked (mikro) Roskilde Bank stiftedes på det fornemme Hotel Prinsen, Algade 13, i Blandt stifterne i købstaden med dengang indbyggere var den konservative købmand Carl Müller; forfader til en uafbrudt række af Müller i Roskilde Banks bestyrelse. Indtil bankens konkurs i august 2008 sad der de fleste år en Müller som bestyrelsesformand for Roskilde Bank. 16 Lokalbanken viste sig stabil og levedygtig under de efterfølgende konjunkturudsving. Hvor en del danske virksomheder, herunder Landmandsbanken (i dag Dansk Bank), gik konkurs efter 1. verdenskrigs højkonjunktur og afledt ubegrundet optimisme blandt investorer, bevarede Roskilde Bank sin solvens og integritet og voksede stille og roligt. Første filial oprettedes i Charles H. Ferguson-interview på YouTube: 16 Berlingske, , Blændværk, s. 9, Cases under Management, Leadership and Organisation, s Blændværk, s. 219

10 11 Niels Valentin Hansen født blev bankelev i samme år som Aage Müller trak sig som bestyrelsesformand efter 40 års virke. Niels Valentin Hansens ansættelse som direktør i 1978 markerede et kvantespring, hvor den solide provinsbank med forholds lave afkast og en sluttet kreds af især erhvervskunder 18 stræbte efter at blive mere markedsorienteret satte banken kr på højkant i en konkurrence om et nyt slogan. Vindersloganet, der skulle blive optakt til bankens succesrige positionering, kom til at lyde: Roskilde bank det mest nærliggende. Niels Valentin Hansen, der udover bankuddannelse blev civiløkonom (HD) samt statsautoriseret revisor, gjorde de næste år sammen med Stig Bo Jensen banken mere markedsorienteret. Da jeg kom til banken i 1976 som elev, var banken et halvoffentligt kontor, siger Stig Bo Jensen, der pointerer, at marketingbudgettet var omtrent ikkeeksisterende. 19 Vi havde en direktion, hvor gennemsnitsalderen var et godt stykke over tres, nærmere halvfjerds. De formåede jo ikke at forny sig. Valentin var økonomisk vidensmæssigt stærk på grund af sin uddannelse som statsautoriseret revisor. Det er den sværeste uddannelse du kan tage Jeg læste min uddannelse færdig, samtidig med at jeg etablerede en salgs- og marketingfunktion, og dermed en ny virksomhedskultur i meget tæt samarbejde med Valentin Hansen De to civiløkonomer gjorde fuldstændig op med den eksisterende organisation. Vi bad samtlige medarbejder dengang omkring 100 fortælle, hvor de helst ville arbejde. Hele banken blev redefineret. Etablerede afdelinger nedlagt fortsatte Stig Bo; HD i afsætningsøkonomi. I stedet for at skulle vandre frem og tilbage mellem op til ni funktioner, kunne kunderne fremover henvende sig samme sted. 18 Ifølge Morten Jeppesen noterede Roskilde Bank i 1967 et nettoresultat på 2,1 millioner kroner i forhold til en omsætning på næsten 10 milliarder kroner; Blændværk, s Interview med Lisbeth Cramon og mig på RUC

11 12 Vi var meget aggressive. Nogen gange gik vi ud og satte renten ned før nationalbanken. Eller satte den tilsvarende op for indlån før Nationalbanken. Bankens nye værdier var: lokal, attraktiv, rentabel, selvstændig, energisk, nem. 20 Trods efterfølgende problemer med datterselskabet DanFinans, der med sit leasing-koncept for erhvervsejendomme foregreb de senere så forkætrede amerikanske subprime-lån, havde Niels Valentin Hansen bestyrelsen og aktionærernes opbakning til sin liberale, risikobetonede kurs. Også selv om banken kom ud med store underskud. Niels Valentin havde meddelt sin bestyrelse: Moderne bankdrift handler om at låne mest ud. Bare renter og afdrag bliver svaret. 21 Og også for at have sagt Vi har holdt os fra at lege med de dyre drenge i København, en gruppe ejendomshandlere, der har trukket andre ned. 22 Netværksmæssigt havde Niels Valentin Hansen tiltrådt vigtige bestyrelsesposter som formand for Totalkredit, Bankforeningens Forvaltningsinstitut, Finansieringsinstituttet for Industri og Haandværk, Danmarks Skibskreditfond, Bankernes EDB-Central. Formand for Danske Provinsbankers Forening, næstformand i Finansrådet. Hertil poster Center of Advanced Technology, Niels Brock Copenhagen Business College, Foreningen af Unge Handelsmænds Uddannelse samt i Revisornævnet og i det sagkyndige råd ved Østre Landsret. Privat havde han erhvervet en af Roskildes profilerede Strandvejs-villaer beliggende på byens tidligere galgebakke; altså et sted, hvor misdædere i gamle dage blev henrettet. 23 Fra 1994 gik det atter fremad. Aktiekursen steg, Samtidig med at ledelsen havde held med at udvide aktionærkredsen til aktionærer blev generalforsamlingen med servering af sild/forloren skildpadde og ost i 20 Blændværk, s Blændværk, s Blændværk, s Jf. Berlingske 23. oktober 2006;

12 13 tiltagende grad en festlig event og partikongres for bankens ejerkreds og ansatte ledelse. Fra Niels Valentins side tilsyneladende mere tænkt som et marketingtiltag, end et forum, hvor aktionærerne skulle søge indflydelse. 24 Gennem de mange år med vækstcifre herskede der bemærkelsesværdig enighed i bestyrelse og aktionærkreds. På generalforsamlingerne blev der sjældent stillet kritiske spørgsmål. En undtagelse var næstformanden Ole Bjørn Nielsen og revisor Jørgen Jensen, der runddelte en redegørelse, hvor der bl.a. hed: Bestyrelsen i Roskilde Bank har ikke levet op til sin opgave. Hvert enkelt medlem er så benovet over Niels Valentin Hansens - reelle kompetence og dygtighed, at de har ladet ham varetage både den daglige drift og den overordnede ledelse 25 I takt med stejlt stigende aktiekurser fra 2003 og frem, kom der fra mediernes side fokus på bankens indtjening, herunder Niels Valentin Hansens flotte gagering på 5,7 millioner kroner årligt og optionsordning, der i sidste ende betød, at han kunne gå på pension i august 2007 med aktieoptioner på ca. 100 millioner kroner. 26 Delvis skjult for aktionærer og bestyrelse var Finanstilsynets indblanding og påtaler i takt med at banken satsede sin vækst på udlån til den kontroversielle ejendomssektor. Fra 2005 og frem fremsatte Finanstilsynet talrige påbud til Niels Valentin Hansen om at nedsætte bankens eksponering overfor ejendomssektoren, øge solvens, hvilket vil sige nedbringe udlån i forhold til indlån og stramme op på kreditpolitikken. Som det senere hed i Rangvid-rapporten var Roskilde Banks voldsomme vækst sammenfaldende med en betydelig satsning og eksponering i ejendomssektoren samt et voksende indlånsunderskud. Denne 24 Blændværk, s Jeppesen, Blændværk, s Berlingske, , Blændværk, s. 91

13 14 vækststrategi kombineret med en lav kapitaloverdækning og høj risikoprofil betød, at banken stod meget svagt allerede ved første krisetegn. 27 Dette var imidlertid ikke Niels Valentins opfattelse på daværende tidspunkt. Karakteristisk for den dialog som nu opstod mellem direktøren for en af Danmarks stærkest voksende banker og Finanstilsynet, var, at Niels Valentin bestred Statens repræsentants bekymringer og til en vis grad undlod at efterkomme Finanstilsynets påbud. 28 Niels Valentin var mod slutningen af sin tid som direktør så forrygende selvsikker, at han i et senere meget omdiskuteret salgsbrev til de dengang aktionærer ikke blot fortav de risici, der måtte være ved at investere i bankaktier. Men også foreslog at låne til købet i selvsamme Roskilde Bank. Niels Valentin Hansens aggressive salg har senere vist sig så ansvarspådragende, at mange tusinder aktionærer nu bliver kontaktet af bankens bo med henblik på 60 % erstatning af tab i forbindelse med Roskilde Banks sammenbrud august Dette skal ses i sammenhæng med, at Niels Valentin Hansen, bestyrelse og revisorer nu stævnes af Staten for 1 milliard i erstatning for lemfældig bankledelse. 30 Der er delte meninger om årsagerne til den finanskrise som overordnet kostede Roskilde Bank eksistensen, Niels Valentin havde satsen butikken på. Rangvid-rapporten, der er Erhvervs- og Vækstministeriets skøn baseret på omkring 30 fagøkonomers medvirken, hedder det, at når finanskrisen er slået hårdere igennem i Danmark end i nabolandene skyldes bl.a. uregelmæssigheder på ejendomsmarkedet og i finanssektoren. 31 Ved lanceringen af rapporten udtalte professor Jesper Rangvid: Der var så meget 27 Rangvid-rapporten, s Redegørelse om Advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank 29 Roskilde Avis, Jyllands-Posten, Rangvid-rapporten, s. 15

14 15 gang i økonomien, at der var en negligering af risiko. 32 Omvendt har Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk i 2011 sagt: Krisen var langt overvejende noget, vi fik importeret udefra, som belastede bankerne. 33 Blandt Roskilde Banks største samarbejdspartnere, hvilket vil sige låntagere, har flere siden konkursen modtaget domme for økonomisk kriminalitet. Bl.a. Kenneth Schwartz Thomsen (5 års fængsel for skattesvig) 34 og Steen Gude (6 års fængsel for bedrageri og skyldnersvig) Branding. Hvad er et brand? Ordet brand stammer fra det oldnordiske brandr og betyder at brænde. 36 I en kommerciel sammenhæng skal brandr forstås som brændemærkning af ting, udformningen af tegn, heraldiske figurer, logo etc. 37 Som begreb fik branding sit helt store gennembrud i de sidste årtier af tallet, hvor varesalg og varedistributionen begyndte at overgå fra håndafmålte enheder, hvor f.eks. en lokal købmand hidtil havde stillet sig frem ved tønderne i købmandsgården som rekommandør for en given kvalitet, til forseglede maskinpakkede varer man typisk ikke kunne tage nærmere i øjesyn. Den heraf opståede usikkerhed omkring en vares pris/kvalitet søgte producenterne at minimere ved at standardisere mærkevarerne og gøre dem let identificerbare og genkendelige med henblik på at fremme salget. Det er i 32 Nyheder dr.dk, : 33 Jf. Thomas G. Svaneborg, Tv-Avisen; 34 TV2/Finans, Berlingske Business, Det bemærkes, at det oldnordiske sprogområde i vikingetiden inkluderede store dele af det nuværende Storbritannien. 37 Berømmelsens anatomi, s. 22, Branding-Filosofi

15 16 slutningen af 1800-tallet at de første let genkendelige mærkevarer eller brands som Colgate, Coca-Cola, Carlsberg, Aspirin vinder fodfæste. Karakteristisk for det stigende antal brands eller mærkevarer var, at de var differentieret i forhold til konkurrenterne og blev udbudt i standardkvalitet, i standardpakninger under et standardnavn. I brandingens tidlige periode blev man inspireret til differentieringen ved hjælp af synlige tegn, symboler, logo gennem den proces amerikanske kvægavlere havde været igennem årtier tidligere, hvor der opstod et behov for at kunne identificere og differentiere sit fritgående kvæg fra andres fritgående kvæg. Hvilket skete gennem brændemærkning af kvæget med den enkelte ranchs, den enkelte producents tilstræbt unikke logo. 38 I marketingdisciplinen er branding en proces, hvor man prøver at fremme en produkt eller services enestående, unikke kvaliteter ved at differentiere produktet og i udpræget grad gøre det genkendeligt for en kreds af forbrugere. Hvis den ultimative differentiering af produktet eller serviceydelsen manifesterer sig i form af en af forbrugeren oplevet merværdi i produktet, står følgende sagt af professor Majken Schultz, CBS, som et fremragende udtryk for samme: Branding handler om at gøre en forskel. Om at adskille sig fra andre på en måde, som giver plads til udvikling og fleksibilitet, og samtidig genkendelig på tværs af tid, sted og aktivitet. Branding handler om forførelse igennem følelser, æstetik og den gode fortælling, der lever i øjeblikket, men samtidig er forankret i tillid, substans og vedvarende handlinger. 39 En anden, måske mere præcis definition findes i Marketinghåndbogen: Brandet består af produktets navn og dets design bestående af tegn og symboler, der skal adskille det fra konkurrenters produkter, og positionere det i aftagernes hoveder Fordi mennesket ikke er rationelle enspændere, men måske tværtimod irrationelle flokdyr, der ønsker at gøre ligesom andre, lever 38 Afsætningslære, s Om s. 7

16 17 brandet også af band wagon-effekten, hvor forbrugerne gør ligesom de andre. 40 Fra typisk at omfatte husholdningsprodukter udviklede brandingbegrebet sig op gennem det 20. århundrede til også at omfatte services, politiske kampagner og personlige brands. Ud fra antagelsen om at et brand tager form i forbrugerens bevidsthed, er det op til virksomheden at indlede en kommunikation, en dialog som virksomheden oftest har en kommerciel interesse i bliver intensiv og personlig. Hvis afstanden fra virksomheden til den enkelte kunde og aktionær kan mindskes gennem øget dialog og medindflydelse, så kan man overordnet konkludere, at Roskilde Bank begik en mindre kommunikativ genistreg gennem to væsentlige kommunikative ytringer jeg allerede har nævnt. Nemlig at (1) samle det tiltagende forgrenede finansielle supermarkedes funktioner i et personliggjort ansigt ud mod kunden, samt (2) gøre den årlige generalforsamling til en lokalpatriotisk manifestation og tilløbsstykke. 41 Er branding uadskilleligt forbundet med begreber og bestræbelser som segmentering, differentiering, positionering, så kan man konstatere, at Roskilde Bank fra starten i 1884 har opfyldt et akut behov hos Roskildes erhvervsdrivende og deres behov for finansiel services i lokalområdet. Bankens lokalforankring var en del af dets brand: Sådanne globale kriser rammer ikke en lokal bank som Roskilde Bank så meget, netop fordi vores forretningsområde er lokalt og ikke påvirkes så kraftigt af udviklingen langt fra os. 42 Endda med så stort eftertryk, at da der opstod tvivl om bæredygtigheden af Roskilde Banks stærke vækst, kunne Niels Valentin Hansen tilsyneladende 40 Søndersted-Olsen, Marketinghåndbogen, s. 176: band-wagon-effekten angiver et købsmotiv: Jeg køber det samme som andre, fordi det er moderne 41 Brand ethos, s Roskilde Bank Aktionær Nyt, november 1998 jf. Jeppesen, Blændværk, s. 86

17 18 blive troet på et udsagn om lokal forankring som en indiskutabel styrke, selv om Roskilde Bank med sit stigende udlån på daværende tidspunkt var tiltagende afhængig af muligheden af funding på de globale udenlandske kapitalmarkeder. Branding er ude fra betragtet en almindelig udbredt metafor som også kan gælde casting, styling, livsstilsanalyse og spin omkring f.eks. en politiker, et politisk parti, en mediebegivenhed eller person. 43 Branding afspejler en pragmatisk tilgang til en bred palette af uensartede videnskabelige indsigter. 4.0 Personlig branding Som begreb er personlig branding (personal branding) formentlig introduceret af Ph.d. Tom Peters i Fastcompany Magazine, The Brand Called You, august Ifølge Peters har organiseringen af arbejdskraften siden industrialiseringen ændret sig radikalt fra Taylorisme 45, med få ledere, en stor stab af underordnede og en fordring om gensidig loyalitet forudsigelige rammebetingelser og mangeårige ansættelser til en frisættelse med hyppigere jobskifte, øget brug af vikarer, freelancere, konsulenter og øget outsourcing til underleverandører, der takket været globaliseringen i tiltagende grad kan befinde sig i udlandet. Svaret på de ændrede konkurrencehold er ifølge Peters og en række followers inden for det Daniel J. Lair og Katie Sullivan & George Cheney Taylorismen, opkaldt efter Frederick Taylor, også kaldet scientific management, var en hierarkiseret tilgang til virksomhedsorganisation baseret på tids- og metodestudier samt aflønning efter individuel indsats (akkord). Jf. Den Store Danske: light=frederick%20taylor

18 19 kalder personal branding movement, at karrieremennsket motiveres til at arbejde struktureret på at påvirke og kontrollere sine omgivelsers opfattelse af det personlige brand gennem de handlings- og kontaktparametre som kendes fra markedsføringen af varer og tjenesteydelser. Uffe Just, cand.merc. og direktør for BrandNEW Identity præciserer: Personal branding handler om, at du kender og forstår din egen brandkerne hvilke afgørende værdier du som menneske er i besiddelse af og hvordan du bedst muligt markedsfører denne brandkerne til omverdenen og specifikt til din målgruppe. 46 Allerede i første artikel 47 giver Tom Peters råd til hvordan den ærgerrige funktionær kan brande og profilere sig. Ifølge den gamle AIDA-model fra som foreskriver at et budskab gennemløber fire stadier hos modtageren Attention/Interest/Desire/Action har Peters adskillige råd til hvordan man tiltrækker sig attention: F.eks. kan man påtage sig ekstra projekter i sin organisation for at introducere sig overfor nye kolleger og showcase ens færdigheder. Man kan påtage sig tillidshverv inden for brancheforeninger eller undervise i fritiden eller bidrage til faglige workshops for at etablere en ekspertstatus. Er man bedre til at skrive end til at tale, kan man stå frem gennem kronikker og debatindlæg. Peters er meget bevidst om værdien af netværk, og dét at gøre andre til ambassadører for ens gerne unikke evner. Daniel J. Lair og Katie Sullivan & George Cheney har kritiseret personal branding movement for især at 46 Sagt under en forelæsning med John de Summer-Brason, Huset Markedsføring, Jf. Søndersted-Olsen, Marketing-håndbogen, s. 163; AIDA-formlen er grundviden på f.eks. den akademimerkonomuddannelse i int. Handel og markedsføring jeg selv har gennemgået

19 20 henvende sig til midaldrende hvide mandlige mellemledere som trues af arbejdsløshed i globaliseringen. Men grundlæggende kan bevidstgørelsen og struktureringen af den enkeltes muligheder for at emballere og markedsføre sig selv overføres, også til en bankdirektør. Lige efter bogen Tom Peters har uddybet sine synspunkter i bogen The BrandYou 50 fra 1999 gælder de profileringsmæssige muligheder med respekt for et andet karrieremæssigt ståsted og behov for segmentering - dog også for topchefer som bankdirektører. I Niels Valentin Hansens tilfælde havde han på et tidspunkt gennem bestyrelsesposter og formandskaber i en lang række branche- og uddannelsesmæssige organisationer profileret sig og netværkede så stærkt, at Finanstilsynet frygtede, at Niels Valentins tiltag uden om ansættelsen i Roskilde Bank var i konflikt med hans rolle som bankdirektør. 49 Hvad enten man er den ærgerrige mellemleder, der bruger personlig branding for ikke at ryge bagom dansen, eller bankdirektøren, for hvem der jf. Burson-Marstellers undersøgelse om toplederens imagemæssige værdiskabelse for virksomheden er store fordele i at profilere sig, har motivationen for at brande i det offentlige rum været stigende. Nøgleordet for dette er det postmoderne, den postmoderne virkelighed. Fra interviewet med Stig Bo Jensen ved vi, at Niels Valentin Hansens eget personlige brand, og hvilken rolle det spillede i forhold til bankens corporate brand, ikke var inkluderet i den løbende planlægning og praksis, der for Roskilde Banks vedkommende betød årlige markedsanalyser med vægt på kundernes behov og ønsker i forhold til de enkelte filialer. 50 Dette betyder imidlertid ikke, at Niels Valentin Hansen ikke har udnyttet den fordel der eksisterer i at en virksomhed lader en (karismatisk) leder tegne virksomheden. For, skal man tro sociologen Erving Goffman, er individet tilbøjelig til at selviscenesætte sig i offentligheden. I The Presentation of Self 49 Berlingske, og Jeppesen Blændværk, s. 50 Interview med Stig Bo Jensen

20 21 in Everyday Life (1959) hedder det: The individual is likely to present himself in a light that is favourable to him. 51 Goffman bruger teatermetaforen i sin analyse af menneskelig adfærd og især begreberne front stage og back stage. Front stage er den scene, det være sig i denne case et bestyrelseslokale, en generalforsamling, et formaliseret interview, hvor et individ gennem sin performance forsøger at skabe et indtryk hos modtagerne om sin person. Back stage fungerer som det rum, hvor performeren kan træde ud af den rolle vedkommende har etableret for et publikum, og være privat. 52 Goffmans metafor har fået stigende aktualitet i takt med at det postmoderne samfund tager form. Den posttayloristiske eller postfordistiske produktionsmåde 53 bygger på fleksibilitet, større mobilitet og specialiseret arbejdskraft. Som Peters har været inde på, vinder midlertidige, projektorienterede arbejdsfællesskaber udbredelse. I dette tiltagende fragmenterede billede, vil der være søgning på stærke personlige brands. Vi taler om et behov for menneskelige fyrtårne og landkendinge i en verden i tiltagende ustabil og flydende form 54. Hos kultursociologerne Lionel Wee og Ann Brooks, Personal Branding and the Commodification of Reflexivity, hersker der skepsis over personal brandingfænomenet. Med udgangspunkt i begrebet refleksivitet, altså den risikokalkulation som følger overvejelserne omkring individets muligheder og begrænsninger i samfundet, mener forfatterne, at den kommodificering af refleksiviteten som personlig branding indebærer, indeholder indlysende ulemper. 51 Goffman, Presentation of Self, s.6 52 Goffman, Presentation of Self, s Se Denstoredanske.dk: 54 Jf. filosoffen Marshal Bermans bog om en gryende (post)modernisme med et citat af Karl Marx & Friedrich Engels som titel: All That Is Solid Melts into Air.

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond Lederkommunikation Fredag den 12. november 2010 Ok, lad os lige sætte det på plads! GOD Lederkommunikation er vigtigt fordi: a. Lederen er den vigtigste informationskilde b. Lederen formidler og fortolker

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere