PWC DEN 21. JANUAR Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse"

Transkript

1 PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

2 Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud Dispensation for udamortiserede ydelser Dispensation for indbetaling af G-bidrag Driftslån Reguleringskonti Driftsstøtteportal

3 Er der noget at hente status på fonden støttemuligheder

4 HELHEDSPLANER M.M. Helhedsplan Formål: at opnå en langsigtet helhedsorienteret løsning af afdelingens problemer. Skal indeholde beskrivelse af: formålet med indsatsen området og målgrupperne indsatsen skal gælde for mål for indsatsen hvorledes resultaterne nås, herunder hvilke aktiviteter, der skal igangsættes, for at opnå målene, fordelt på De sociale tiltag den økonomiske opretning Den fysiske opretning hvordan der skal evalueres endvidere skal planen omfatte en finansieringsplan redegørelse for de organisatoriske rammer

5 DRIFTSSTØTTEPORTALEN Boligorganisationerne ansøger nu via fondens driftsstøtte portal og en stor del af samarbejdet er digitaliseret. Gamle igangværende sager sagsbehandles her Fra 2015 skal reguleringskonti indberettes og revisionspåtegnes via denne portal. Der vil komme kurser omkring indberetning mv. ultimo 2014

6 HELHEDSPLANER M.M. Helhedsplan Godkendes af afdelingsmødet. Skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som samtidig anbefaler Landsbyggefonden, at helhedsplanen er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at kommunen er indforstået med at medvirke administrativt og evt. økonomisk.

7 BOLIGSOCIAL INDSATS Kortfattet forløb af en sag Ansøgning via driftsstøtteportalen Alle boligsociale ansøgninger behandles også som ansøgning om huslejestøtte Prækvalifikation Helhedsplan Indsendes af boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen Godkendelse Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden Iværksættelse af tiltag

8 BOLIGSOCIAL INDSATS 25% Lokal medfinansiering Tilskud fra boligorganisation, kommunen eller andre bidragsydere. Reguleringskonto skal opgøres med samme opdeling som det godkendte budget Ubrugte tilskud kan overføres fra år til år Reguleringskonto følger kalenderår (fremadrettet) Manglende reguleringskonto stopper udbetalinger og forhindrer budgetrevision

9 BOLIGSOCIAL INDSATS Bogførings/regnskabsmæssige udfordringer: Styring af indsatsområder Flere afdelinger involveret Flere boligorganisationer involveret

10 HUSLEJESTØTTE Tilsagn gives efter sagsbehandling på baggrund af helhedsplanen og prækvalifikationen. Krav om 25% medfinansiering fra boligorganisationen. Reguleringskonto skal opgøres hvert kalenderår og indsendes til fonden med revisionspåtegning Manglende reguleringkonto stopper udbetalinger

11 REGULERINGSKONTI Økonomisk gevinst/tilskud Tilladt løbetidsforlængelse på realkreditlån Og/eller løbende huslejestøtte/bidrag Evt. driftslån Tilskud fra Landsbyggefonden vedr. boligsocial indsats Boligorganisationens egetbidrag

12 REGULERINGSKONTI Anvendelse af den opnåede gevinst/tilskud Efter Landsbyggefondens indstilling Fysisk opretning Økonomisk opretning Andre tiltag (som regel reguleringer af diverse budget-poster som f.eks. afvikling underskud, henlæggelser m.v.) Projekter ved boligsocial indsats

13 REGULERINGSKONTI Henlæggelse til reguleringskonto Midler som følge af tidsforskydning Støttetildeling og afholdelse af udgifter Forrentningskrav Gns. rentesats for afdelingens midler Løbende tilskrivning minimum én gang årligt Henlæggelsen skal som udgangspunkt tilbagebetales

14 REGULERINGSKONTI Anvendelse af opsamlede midler på reguleringskontoen ved Større underskud ved låneomlægning tilknyttet omprioriteringen Øgede udgifter til fysisk opretning Underskud ved fortsatte lejetab Som følge af ombygning Uforudsete budgetproblemer ikke alm. budgetoverskridelser Kræver forudgående godkendelse - kommunalbestyrelsen, Landsbyggefonden samt boligorganisationen

15 REGULERINGSKONTI Opsamlede midler (reguleringskonto) Opgøres pr. år Typisk tilgang i de første år Husk rentetilskrivning som afdelingernes likvide midler Indsendes løbende til Landsbyggefonden senest 6 måneder efter regnskabsafslutning/30. juni Afsluttende opgørelse indsendes senest 6 måneders efter færdiggørelse af de fysiske arbejder og/eller projektperioden. Krav om revisorattestation både ved løbende indberetninger og ved den afsluttende opgørelse. Skemaer og retningslinjer kan hentes på fondens hjemmeside Ved manglende indsendelse af opgørelser vil fonden tilbageholde evt. løbende udbetalinger

16 REGULERINGSKONTI Tilbagebetaling af opsamlede midler Til Landsbyggefonden Såfremt der er ydet driftslån, vil tilbagebetaling blive modregnet i dette lån.

17 REGULERINGSKONTI Boligorganisationens egetbidrag 2000-omprioritering 1/3 (max) af ydelserne på lånene vedr. den fysiske opretning. Huslejestøttesagerne 25% af den samlede støtte. Vær opmærksom på, at egetbidraget til omprioriterings- og huslejestøttesagerne ofte dækkes af fritagelse for indbetaling af de udamortiserede ydelser til fonden. Dette vil fremgå af de enkelte sagsfremstillinger. Den boligsociale indsats 25% af den samlede støtte.

18 RENOVERINGSSTØTTE Giver mulig for at fastholde/øge konkurrenceevnen og boligkvaliteten. Kun støtte hvis afdelingen er i driftsøkonomisk balance ved etableringen Renoveringsbehov skal udgøre min. 10% af bygningsværdien Tildeling af støtte foretages efter trangsprincippet

19 RENOVERINGSSTØTTE Der kan gives støtte til: Ekstraordinære udgifter til: Opretning tilgængelighed Sammenlægning Miljøfarbejder

20 RENOVERINGSSTØTTE Kortfattet forløb af en sag : Boligorganisationen ansøger i Driftsstøtteportalen Besigtigelse Godkendelse af endelig helhedsplan Tilsagn skema A Endelig projektering og licitation Tilsagn skema B Gennemførsel af den fysiske opretning Indsendelse af skema C til kommunen Tilsagn Skema C

21 RENOVERINGSSTØTTE Variable beboerbetaling: Byggeskade 3,4 Tilgængelighed 1,8 Ombygning/sammenlægning 1,8 Miljøarbejder 1,8 Fordelte arbejder F/G 5,8 Endelig beboerbetaling fastsættes ved godkendelse af skema A som et vejet gennemsnit.. Ustøttede arbejder: Fastsættes som regel som en ramme.

22 KAPITALTILFØRSEL Almenboliglovens 92, stk. 1, 96 og 97. Mulighed for at støtte afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførsel. Kortfattet forløb af en sag kapitaltilførsel Ansøgning fra afdelingen (boligorganisationen) En del års ventetid. Landsbyggefonden udarbejder redegørelse og forslag til kapitaltilførsel. Realkreditinstitutterne, kommunen og boligorganisationen godkender fondens forslag til kapitaltilførsel. Landsbyggefonden udarbejder tilsagn om tilskud og lån.

23 KAPITALTILFØRSEL Kortfattet forløb af en sag kapitaltilførsel Kapitaltilførslen består af 5 andele: 1/5 tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond 1/5 lån fra realkreditinstituttet 1/5 lån fra kommunen 1/5 lån fra Landsbyggefonden 1/5 tilskud fra Landsbyggefonden Kommunen udbetaler deres andel via fonden, der udsteder pantebrev på både kommunens og fondens andel.

24 KAPITALTILFØRSEL Fællespuljetilskud Kan ydes i forbindelse med støtte og særligt udgiftskrævende forbedrings- og opretningsarbejder i udsatte boligafdelinger. Kan kun ydes i forbindelse med en kapitaltilførselssag Indtil 50% af udgifter dog max kr. pr lejemål Kræver at boligorganisationen yder et tilskud på min 1/3 i form af trækningsret eller lign. For lejemål opført efter 1. juli 1986

25 DISPENSATION, UDAMORTISEREDE YDELSER Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 45. Stk. 2. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten. Før 2000: 100 % % % Der er ikke hjemmel til at give dispensation for den del, der indbetales til Landsbyggefonden.

26 DISPENSATION, UDAMORTISEREDE YDELSER Dispensationer, udamortiserede ydelser Anvendelse: Tilbagebetaling af særstøttelån Del af finansiering i støttesager/ustøttede sager Erstatning for boligorganisationens egetbidrag Nedsættelse af for højt huslejeniveau Hjemfald (boligorganisationen)

27 DISPENSATION, G-BIDRAG Almenboliglovens 80 stk. 4 Fonden kan bevilge fritagelse for den del, der overstiger de i 1982 betalte bidrag. Bidrag i 1982: Afdelinger med skæringsdato før ,30 kr./m 2 Afdelinger m ed skæringsdato kr./m 2 Opgøres på byggeafsnit Dispensation kan kun gives til afdelinger i forbindelse med en støttet sag i fonden. Indgår som oftest (hvis muligt) i fondens støttesager som en del af finansieringen.

28 DRIFTSLÅN Driftslån Almenboligloven 94, stk 1, nr. 1: Der kan gives driftslån i forbindelse med omprioriterings-, huslejestøtte- og kapitaltilførselssager. Her skal der aflægges en opgørelse, hvoraf det fremgår, at driftslånet er henlagt til de foranstaltninger, lånet er givet til (som regel nye låneydelser) er gennemført. Opgørelse af dispositionsfonden ( Manko -lån): Der kan også gives driftslån, der er knyttet til dispositionsfonden, således at i det omfang dispositionsfonden ikke kan yde tilskud til sagen, dækker fonden beløbet ind som et driftslån - i daglig tale kaldet Mankolån. Foretages på regneark pt. vil senere skulle indberettes via Driftsstøtteportalen. Revisorpåtegnet opgørelse, som følger kalenderåret, skal indsendes til fonden senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning. HUSK: Det er afdelingen, der har fået driftslånet, og det skal derfor bogføres i afdelingsregnskabet (304/415). Denne kontering gælder alle driftslån.

29 MANKO -LÅN (driftslån) Ved løbende driftsstøtte i kapitaltilførselssager: Løbende driftsstøtte ydes fra boligorganisationens dispositionsfond. I det omfang denne driftsstøtte overstiger midlerne i boligorganisationens dispositionsfond efter nærmere fastsat beregning dækkes en manko ved driftslån fra Landsbyggefonden. Halvdelen af dispositionsfondens disponible saldo efter fradrag for boligorganisationens andel af kapitaltilførsel er udgangspunktet for boligorganisationens løbende støtteandel. Til den regulerede saldo tillægges senere indbetalinger til dispositionsfonden, dog fradraget betalinger til Landsbyggefonden, mens der ses bort fra eventuelle øvrige udbetalinger efter den fastsatte opgørelsesdato. Det er en forudsætning, at der løbende indbetales afdelingsbidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere