Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen."

Transkript

1 Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2017 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2017 og overslagsårene. Beregningerne er baseret på Bornholms Regionskommunes prognose for den fremadrettede befolkningsudvikling på Bornholm. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste folketal fra Danmarks Statistik for 2016 og udarbejdes i Demografix. Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Nærværende notat indeholder følgende hovedafsnit: 1. Indledning 2. Gennemsnits- og marginalmodeller 3. Niveautilpasning efter den faktiske befolkningsudvikling fra 2015 til Befolkningsprognose for Demografikorrektioner for områderne 6. Nettoændringer i budgetrammerne Der er siden 2005 anvendt demografimodeller til at regulere de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter, ud fra en alt andet lige betragtning om at udviklingen i befolkningstallet og i befolkningssammensætningen har indflydelse på de enkelte serviceområders budgetter. I forbindelse med budgetprocessen beregnes en demografikorrektion på udvalgte serviceområder for det kommende år og overslagsårs budgetter. Der er for hvert af disse serviceområder fastsat en demografimodel, som er bestemmende for, hvordan befolkningsudviklingen skal påvirke det enkelte områdes budget.

2 Den demografiske udvikling har både et kvantitativt og kvalitativt element som demografimodellerne skal søge at afspejle. På nogle udgiftsområder er der en forholdsmæssig sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og kommunens budgetterede udgifter, mens der på andre områder ikke nødvendigvis er denne proportionale sammenhæng. Dette kommer fx til udtryk ved udviklingen i pasningsfrekvensen på børnepasningsområdet eller ved udviklingen i befolkningens generelle sundhedstilstand og efterspørgslen efter eksempelvis hjemmepleje. Demografimodellerne har til formål at give bedst mulige skøn på de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling. Når der foretages en regulering af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning er det et udtryk for et aktivt valg af, at serviceniveauet skal fortsætte på uændret niveau uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder. Dette betyder eksempelvist, at falder antallet af børn i skolealderen, sørger demografireguleringen for, at man kender og regulerer niveauet i forhold til den forventede aktivitet på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen. Fordelen herved er, at de politiske drøftelser senere i budgetprocessen kan koncentrere sig om den endelige fastsættelse af serviceniveauet over for borgerne, da der ikke på det tidspunkt skal tages højde for den demografiske udvikling. Nedenfor i figur 1 ses sammenhængen mellem aldersgrupperne i befolkningen og de udgiftsområder, der demografikorrigeres. Figur 1 Aldersgrupper og udgiftsområder 0-16 år 67+ år Hjemmepleje PPR Sundhedspleje Plejehjem Forebyggende indsats Sygepleje 0-5 år 6-16 år Dagpleje Vuggestue Skole Børnehave 6-9 år år SFO Ungdomsskolen 2. Gennemsnits- og marginalmodeller I forbindelse med behandlingen af demografikorrektionerne i de tidligere års budgetter har det, specielt i forhold til børnepasnings- og skoleområdet, være debatteret, i hvilket omfang de demografiske ændringer skulle indarbejdes i budgetrammerne. Frem til budget 2008 blev gennemsnitsbetragtninger anvendt i forbindelse med beregningerne, således at det var den gennemsnitlige udgift pr. barn/elev, der lå til grund for beregningen af ændringerne. Heroverfor står en marginalbetragtning, hvor der tages højde for, at visse udgifter på områderne er faste og ikke ændres i takt med en ændring i fx børnetallet. Det kan fx være udgifter til ledelse og administration. Side 2 af 12

3 2.1 Gennemsnitsmodellen Gennemsnitsmodellen har sin styrke i en regulering af et områdes økonomi på et helt overordnet niveau, hvor der ikke ses på konsekvenserne for de enkelte enheder på området. Modellen er velegnet som et styringsinstrument i den overordnede styring af kommunens økonomi. Modellen fastholder et gennemsnitligt beløb pr. borger på området. Det betyder, at behovet for strukturelle ændringer ligger implicit i modellen. Gennemsnitsmodellens implicitte strukturtilpasninger betyder, at det i prioriteringsøjemed vil være vanskeligt at gennemføre forslag, der indeholder elementer af struktur ud over demografitilpasningen. 2.2 Marginalmodellen Marginalmodellen tilgodeser en tilpasning til de demografiske ændringer for de enkelte enheder på området. I marginalmodellen reguleres kun for de variable udgifter på området. Modellen tilpasser niveauet på samme måde som tildelingsmodellerne på området, men tager ikke højde for et eventuelt behov for strukturtilpasninger. Ved et faldende antal børn medfører modellen således stigende udgifter pr. barn på området, hvis der ikke foretages yderligere tilpasninger på området. Fra budget 2016 er der alene anvendt marginalmodeller til beregning af demografikorrektionerne. Baggrunden for denne ændring er at målrette demografikorrektionen til de områder hvor serviceudgifterne er direkte påvirket af demografiske ændringer. Dette indebærer, at tilpasninger i forhold til strukturelle ændringer på de pågældende serviceområder omfattet af demografikorrektion ikke længere sker automatisk, men skal tages op ad hoc. Dette anbefales, idet det vurderes, at det giver en styrket økonomistyring, når der skal tages aktiv stilling til op-/nedprioritering på udgifter af mere fast karakter på serviceområder, der er påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen. 3. Niveautilpasning efter den faktiske befolkningsudvikling fra 2015 til 2016 Demografikorrektionerne til budget 2016 blev beregnet ud fra befolkningsprognosen for På baggrund af de faktiske befolkningstal fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 2016, niveautilpasses demografikorrektionerne i budget 2016 med den faktiske befolkningsudvikling fra 2015 til Forskellen mellem den forventede og den faktiske udvikling i udvalgte aldersgrupper kan ses i tabel 1. Overordnet set er befolkningstallet på Bornholm faldet mindre end forventet i prognosen for Dette dækker over forskellige tendenser mellem det faktiske folketal og forventningerne i prognosen. Side 3 af 12

4 Tabel 1: Forskel mellem forventet og faktisk befolkning pr. 1. januar 2016 Aldersgrupper 0-5 årige Forventet befolkning i Faktiske folketal pr. Forskel på prognosen 1. januar 2016 forventet og faktisk befolkning årige årige Hele befolkningen For alle aldersgrupper gælder at befolkningstallet er steget mere end forventet i befolkningsprognosen. Forskellene mellem den faktiske og forventede befolkningsudvikling betyder, at demografikorrektionerne, der er indarbejdet i budget 2016 på de enkelte udgiftsområder enten er for store eller for små i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2015 til For ikke at videreføre et for lille eller for stort budget, er der taget højde for disse forskelle i beregningen af demografikorrektionen på de enkelte områder. Budget 2016 korrigeres ikke som følge af niveautilpasningen, men niveautilpasningen indgår som en del af den samlede nettoændring af budget 2017 og overslagsår. I tabel 2 nedenfor er den beregnede niveautilpasningen på udgiftsområderne vist. Tabel 2: Niveautilpasning som følge af den faktiske udvikling Niveautilpasninger i 2017 og overslagsårene kr. som følge af forskellen på prognosen og den (2016-pl) faktiske udvikling Børnepasningsområdet Skoleområdet 664 Skolefritidsordninger 155 Ungdomsskolen -57 PPR og Sundhedspleje 90 Ældreområdet I alt Som det ses af tabel 2 skal der på børnepasningsområdet tilføres 1,123 mio. kr. i 2017 og overslagsårene som følge af, at antallet af børn pr. 1. januar 2016 var højere end forventet i prognosen. Niveautilpasningen dækker over et mindre fald end forventet i antallet af 0-5 årige, idet der er 27 flere børn end forventet i den aldersgruppe. Skoleområdet skal tilføres 0,664 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Dette skyldes, at der samlet set er 20 flere 6-16 årige end forventet. På SFO-området skal der ske en mindre niveautilpasning i 2017 og overslagsår. Tilpasningen afspejler at der 17 flere børn end forventet i aldersgruppen. Ungdomsskolens budget skal reduceres med 0,057 mio. kr., da der er 15 færre unge i aldersintervallet årige end prognosen viste sidste år. På PPR og Sundhedsplejen skal der tilføres 0,090 mio. kr. i 2017 og overslagsårene. I forhold til prognosen sidste år, er der samlet set 47 flere 0-16 årige end forventet. Side 4 af 12

5 På ældreområdet medfører niveautilpasningen en tilførsel på 1,582 mio. kr. i budget 2017 og overslagsår. Denne niveautilpasning kan primært henføres til 22 flere årige end forventet og 5 flere over 90 år end forventet. Kommunens udgifter pr. indbygger stiger markant med alderen, hvorfor selv mindre ændringer i de ældste aldersgrupper på ældreområdet har forholdsvise store økonomiske konsekvenser i demografikorrektionen. 4. Befolkningsprognose for 2017 til 2028 Pr. 1. januar 2016 havde Bornholm indbyggere. Dette tal forventes, ifølge den udarbejdede befolkningsprognose, at falde til i Altså et fald på borgere i løbet af de næste 12 år. I figur 2 er den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm vist frem til Figur 2: Befolkningsudviklingen på Bornholm De fremadrettede forventninger er sammensat af forskellige tendenser der ikke kun har konsekvens for det samlede befolkningstal, men som også har konsekvens for udviklingen i befolkningssammensætningen. Hvis man kigger på udviklingen i udvalgte aldersgrupper, svarende til de udvalgte udgiftsområder, der er omfattet af demografikorrektionerne, ses en række overordnede tendenser, som er illustreret nedenfor i figur 3. Side 5 af 12

6 Figur 3: Befolkningsudviklingen på Bornholm fordelt på udvalgte aldersgrupper 2016 = index 100 Antallet af ældre over 67 år forventes generelt at stige. Denne stigning er sammensat af en jævn, let aftagende stigning i aldersgruppen år, mens der ses en mere kraftig stigning i aldersgruppen af de årige. I aldersgruppen 90+ forventes en stigning frem til 2018, hvorefter der forventes et fald frem til 2020, hvorefter 2020 forventes at ligge på niveau med Fra 2020 forventes så en kraftig stigning i aldersgruppen 90+ frem til Der forventes frem til 2028 en stigning i antallet af årige på 21 pct., henholdsvis 44 pct. i de årige og 22 pct. i de 90+ årige. Antallet af børn og unge under 16 år forventes at falde. Antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at være forholdsvis stabilt med et fald på ca. 1 procent over de næste 12 år. Udviklingen i antallet af børn i skolealderen 6-16 år forventes at falde konstant frem mod 2028 således at der vil være børn færre end i 2016, det svarer til et fald på ca. 22 procent. Tendenserne i befolkningsudviklingen betyder, alt andet lige, at der forventes øget efterspørgsel efter bl.a. hjemmepleje og plejecenterboliger mv. som er knyttet til ældreområdet, mens der kan forventes mindre efterspørgsel på eksempelvis skoleområdet. Side 6 af 12

7 4.1 Den forventede befolkningsudvikling i budgetoverslagsperioden Antallet af indbyggere på Bornholm forventes at falde til i Altså et fald på 766 borgere i løbet af de næste fire år. Tabel 3 viser udviklingen i de aldersgrupper, som er anvendt i beregningerne af demografikorrektioner til budget 2017 og overslagsårene. Tabel 3: Befolkningsprognose for forskellige aldersgrupper Aldersgruppe 2016 (faktisk) Udvikling årige (dagpleje og vuggestue) ,1% 3-5 årige (børnehave) ,2% 0-5 årige i alt ,2% 6-16 årige (skole) ,3% 6-9 årige (SFO-tilbud) ,5% 0-16 årige (PPR og sundhedspleje) ,4% årige (Ungdomsskolen) ,2% 67+ årige (ældreområdet) ,9% årige ,5% årige ,0% årige ,5% årige ,2% 90+ årige ,0% Hele befolkningen ,9% Kilde: Befolkningsprognosen for 2017 og frem, marts 2016 Prognosen for udviklingen i børnetallet viser, at der er et marginalt fald for de 0-5 årige under ét i perioden på 0,2 pct., svarende til at der bliver 4 færre 0-5 årige de næste fire år. Prognosen viser at der for aldersgruppen 0-2 årige forventes en stigning, mens der i aldersgruppen 3-5 årige forventes et fald. Denne udvikling i børnetallet ligger til grund for demografiberegningerne på børnepasningsområdet. Der er i beregningerne taget højde for den forventede udvikling i de forskellige aldersgrupper, som også fremgår af tabellen. Prognosen for antallet af børn i skolealderen viser, at der er frem til 2020 forventes et fald på godt 7 pct., svarende til at der bliver 334 børn færre mellem 6-16 år. SFO-tilbuddene kan anvendes af de 6-9 årige og demografikorrektionerne beregnes ud fra udviklingen i denne aldersgruppe. Der forventes et fald i antallet af de 6-9 årige 12,5 pct. frem til 2020, svarende til 194 færre 6-9 årige. Prognosen viser samlet set et fald på godt 5 pct. for de 0-16 årige i perioden , svarende til at der bliver 339 færre 0-16 årige de næste fire år. Aldersgruppen ligger til grund for demografikorrektionen på PPR og sundhedsplejeområdet. Ungdomsskolen anvendes af de årige. I denne aldersgruppe forventes et fald på 10,2 pct. frem til 2020, svarende til et fald på 189 unge i perioden. Side 7 af 12

8 For befolkningen over 67 år forventes en stigning på 942 personer, hvilket svarer til en stigning på knap 10 pct. frem til Stigningen ses i alle aldersintervallerne for de 67+ årige, men specielt i gruppen årige forventes stor stigning. I beregningen af korrektionen på ældreområdet tages højde for, at udgiftstyngden er forskellig i de forskellige aldersgrupper. 5. Demografikorrektioner for områderne I dette afsnit gennemgås resultaterne af demografiberegningerne på hvert enkelt udgiftsområde som følge af forventningerne til den befolkningsmæssige udvikling i de relevante aldersgrupper, som beskrevet i afsnit Børnepasningsområdet På børnepasningsområdet tager demografiberegningen udgangspunkt i det konkrete antal børn, som forventes at blive indmeldt i de kommunale og private institutioner og i kommunens nettoudgift pr. barn i de forskellige pasningstilbud, både kommunale og private. Der differentieres således både mellem aldersgrupper, pasningsfrekvenser og udgifter pr. barn til de forskellige institutionstyper. Resultatet af demografiberegningen ses i tabel 4. Tabel 4: Demografikorrektion på børnepasningsområdet, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget Korrektionen på -1,123 mio. kr. i 2017 dækker over, at der i 2017 forventes faldende udgifter til de 0-5 årige. Udviklingen i antallet af 0-2 årige fra 2016 til 2017 er stort set status quo, mens antallet af 3-5 årige forventes at falde med 32 børn fra 2016 til Fra 2018 og frem afspejler demografikorrektion en forventet mindre stigning i antallet af 0-2 årige og et tilsvarende forventet fald i de 3-5 årige. 5.2 Skoleområdet På skoleområdet er der i demografiberegningen taget udgangspunkt i ændringen af antal børn i aldersgruppen 6-16 år og kommunens nettoudgifter pr. elev til undervisning på forskellige klassetrin samt på efterskoler og privatskoler. Generelt stiger udgiften pr. elev med klassetrinnet eleven går på. Tabel 5: Demografikorrektion på skoleområdet, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget Det forventes at antallet af børn i skolealderen falder med 70 børn fra 2016 til 2017, jf. tabel 3. Det forventede fald i antallet af børn i skolealderen giver de demografikorrektioner til budget som er vist i tabel 5. Side 8 af 12

9 5.3 Skolefritidsordninger På SFO-området er demografiberegningen foretaget med udgangspunkt i ændringen af antal børn, som benytter SFO-tilbud og kommunens nettoudgifter pr. barn i de forskellige tilbud; vippeordning, privat og kommunal SFO. Samlet set forventes antallet af børn i alderen 6-9 år at falde med 11 børn fra 2016 til 2017, jf. tabel 3. Korrektionerne som følge af faldet i børnetallet på SFO-området ses i tabel 6. Tabel 6: Demografikorrektion på SFO-området, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget PPR og Sundhedspleje På PPR og Sundhedsplejeområdet beregnes demografikorrektioner for aldersgruppen 0-16 årige. Der anvendes en marginalmodel med udgangspunkt i en kvalificeret vurdering af de enkelte budgetområders faste og variable udgifter, hvor den variable del af budgettet er omfattet af demografikorrektion. For PPR gælder det at 82 pct. af budgettet betragtes som variabel og dermed korrigeres for ændringer i aldersgruppen. For Sundhedsplejen udgør det variable budget som indeholdes i korrektionen 84 pct. Som det ses i tabel 3, forventes antallet af 0-16 årige at falde med 99 personer fra 2016 til 2017, hvorfor der forventes faldende udgifter til PPR og Sundhedspleje. Den samlede demografikorrektion ses i tabel 7. Tabel 7: Demografikorrektion på PPR og Sundhedspleje, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget Ungdomsskolen På Ungdomsskoleområdet beregnes demografikorrektioner for aldersgruppen årige ud fra en marginalmodel med udgangspunkt i kommunens budgetterede udgifter på området. Som det ses i tabel 3, forventes antallet af årige at falde med 76 personer fra 2016 til 2017, hvorfor der forventes faldende udgifter til Ungdomsskolen. Den samlede demografikorrektion ses i tabel 8 Tabel 8: Demografikorrektion på Ungdomsskolen, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget Ældreområdet Side 9 af 12

10 Demografikorrektionen for beregnes med udgangspunkt i de budgetterede nettodriftsudgifterne til pleje og omsorg, forebyggende indsats samt plejehjem og beskyttede boliger. Den tilnærmede marginalmodel på området indebærer, at det fortrinsvis er det variable budget der korrigeres. Korrektionen omfatter: - Fritvalgsområdet - Funktionsvurderingsbudgettet til Plejecentre - Sygeplejen ekskl. ledelse - Rehabilitering Sønderbo inkl. ledelse - Dag- og aktivitetstilbud til ældre I modellen er der taget højde for, at udgiften pr. ældre stiger med alderen. De anvendte udgiftsvægte pr. ældre er beregnet ud fra antal leverede timer i 2015 pr. aldersgruppe. Vægtene reguleres hvert år. Fx er kommunens udgifter til de årige godt 4,5 gange højere end udgiften til de årige, mens den er godt 15 gange højere for de 90+ årige, end for de årige. Samlet set forventes antallet af personer på 67 år og derover at stige med 234 personer fra 2016 til 2017, jf. tabel 3. Denne stigning dækker over større stigninger i alle aldersintervaller 67+ fra 2016 til 2017, på nær i aldersgruppen årige, hvor der forventes et fald på 12 personer. Da der i modellen tages højde for, at de ældste ældre er mere plejekrævende og dermed dyrere end de unge ældre, har ændringer i de årige og de 90+ årige stor betydning for demografikorrektionen. Den forventede udvikling i antallet af ældre resulterer i demografikorrektionen til budget som er vist i tabel 10. Tabel 10: Demografikorrektion på ældreområdet, kr. (2016-pl) Korrektion i året i forhold til budget Nettoændringer i budgetrammerne De demografikorrektioner, som er beskrevet i afsnit 5, er den faktiske ændring i året i forhold til budget Demografikorrektionerne kan dog ikke bare indarbejdes i budgetrammerne uden videre. For det første skal der tages højde for, at der i forbindelse med budget 2016 blev indarbejdet demografikorrektioner i overslagsårene Disse korrektioner skal tages ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner lægges ind. For det andet skal der tages højde for niveautilpasningen som følge af den faktiske udvikling , som beskrevet i afsnit 3. Sidst lægges de nye demografikorrektioner for ind i budgetrammerne. Side 10 af 12

11 Tilsammen fås nettobudgetændringen på udgiftsområderne i forhold til de budgetrammer der er i dag. Beregningerne på de forskellige områder samt en sammenfatning af nettokorrektionerne er vist nedenfor. Tabel 11: Børnepasningsområdet, kr. (2016-pl) Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 12: Skoleområdet, kr. (2016-pl) Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 13: SFO-området, kr. (2016-pl) Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 14: PPR og Sundhedspleje, kr. (2016-pl) Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 15: Ungdomsskolen, kr. (2016-pl) Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 16: Ældreområdet, kr. (2016-pl) Side 11 af 12

12 Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling Demografikorrektion i forhold til Nettoændring i budgetrammen Tabel 17: Samlet nettokorrektion i budgetrammerne, kr. (2016-pl) Børnepasningsområdet Skoleområdet SFO-området PPR og Sundhedspleje Ungdomsskolen Ældreområdet Samlet nettoændring i budgetrammerne Side 12 af 12

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER EN DEMOGRAFIMODEL, OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL? God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv. I nærværnede underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser,

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø Social og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: 16ansogninger@oim.dk Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne DI Analysepapir, november 213 Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og studentermedhjælper Christina Damgaard Chda@di.dk Kommunerne har i

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014.

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014. NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 10. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 27. marts 2015 Økonomiafdelingen 0. Konklusion og generelt Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser

Læs mere

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere