Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017"

Transkript

1 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune Mål for den Økonomiske politik Finansiel strategi Retningslinjer for leje og leasing Kommunal garantiafgivelse Beslutningstagere/Ansvarlige Rapportering Kompetenceplan Revurdering Bilag... 6 Bilag 1. - Finansiel strategi for Rebild Kommune... 7 Lånoptagelse og gældspleje... 7 Lån... 7 Løbetid... 7 Valuta... 8 Rente... 8 Lån til ældreboliger... 8 Omlægning af lån... 8 Likviditetspleje - Styring af aktiver... 8 Likviditet... 9 Modpartsrisiko... 9 Øvrige finansielle aktiver... 9 Risikoprofil... 9 Operationel håndtering Varighed Etiske retningslinjer: Bilag 2. Retningslinjer for leasing i Rebild Kommune Bilag 3. Kommunal Garantistillelse Økonomiudvalget version 1.3 Side 2

3 1. Indledning I relation til visionen for Rebild Kommune fremhæves fem indsatsområder, der er afgørende for Rebild Kommunes udvikling; Åbenhed, borgerinddragelse og borgerdeltagelse Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen Sammenhængskraft land og by Bosætning og byudvikling Erhvervsudvikling Det er Byrådets opfattelse, at en nøgle til en fortsat gunstig udvikling i Rebild Kommune er, at udnytte den gode geografiske beliggenhed til, at tiltrække borgere til kommunen. I de senere år har Rebild Kommune hvert år arbejdet med, at tiltrække flere virksomheder og øge bosætningen og ad den vej få flere og nye skatteydere. Derfor vil Byrådet også fastholde et udviklingssynspunkt på den kommunale indsats de kommende år. Byrådet vil med denne økonomiske politik sikre, at der - til trods for økonomisk udgiftspres stadig skal være plads til nytænkning, udvikling og nye tiltag, så virksomheder, borgere og ansatte har gode oplevelser med, at drive virksomhed, arbejde i Rebild Kommune og være bosat i Rebild Kommune. 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune Formålet med at have en økonomisk politik er, at fastlægge de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. Den skal blandt andet være med til at sikre; At Rebild Kommune er på forkant med udviklingen, således at Byrådet har reelle handlemuligheder, når næste års budget skal udarbejdes. At Rebild Kommune på både kort og langt sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed. At Rebild Kommune fremover kan finansiere udviklingsprojekter og investeringer i fremtiden. Den økonomiske politik vil blive taget op til revision, hvis udviklingen på de finansielle markeder, lovgivningen, kommunens vurderinger af finansiel risiko eller øvrige forhold tilsiger det. Den skal dog som minimum tages op til politisk behandling det første år i en ny byrådsperiode. Den skal endvidere ses i sammenhæng med kommunens generelle regelsæt for økonomisk styring. Økonomiudvalget version 1.3 Side 3

4 3. Mål for den Økonomiske politik Rebild Kommune vil styre efter de mål, der er beskrevet nedenfor. Målene kan være indbyrdes afhængige, og de enkelte mål skal derfor ses dels i forhold til de andre økonomiske mål og dels i forhold til udviklingen i den samlede kommunale økonomi. Det er Byrådets mål, at: 1. have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån. 2. have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares. 3. have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. 5. der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder. 6. der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor. 7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen. 4. Finansiel strategi Til den økonomiske politik hører også en finansiel strategi. Den finansielle strategi betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug for den løbende håndtering af kommunens finansielle portefølje. Formålet med den finansielle strategi er samtidig at: 1. samle og samordne gældende politikker for kommunens finanser 2. optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering 3. minimering af finansieringsomkostninger indenfor blandt andet lånoptagelse og gældspleje 4. klargøre hvem og hvilke kompetencer der er indenfor de enkelte områder Økonomiudvalget version 1.3 Side 4

5 Den finansielle strategi er delt op i følgende kategorier: 1. Lånoptagelse og gældspleje (Der er udarbejdet særskilte retningslinjer for leasing jf. afsnit 5 og bilag 2.) 2. Likviditetspleje styring af aktiver Den samlede finansielle strategi er optrykt som bilag Retningslinjer for leje og leasing Leje- og leasingaftaler skal betragtes som et alternativ til kontant køb, som kun anvendes i tilfælde, hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Rebild Kommunes udbuds- og indkøbspolitik. De enkelte centre kan indgå leasingaftaler på driftsmidler inden for en fastsat maksimal årlig leasingydelse samt fastsat maksimal leasingperiode. Overstiges den i leasingpolitikken nævnte leasingydelse eller leasingperiode, skal aftalen godkendes af Økonomiudvalget. Leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave er omfattet af reglerne for kommunal låntagning. Der kan ikke indgås sådanne aftaler uden der foreligger en godkendelse i byrådet. Nærmere retningslinjer for leasing fremgår af bilag 2., ligesom der henvises til særligt bilag i regulativ for Økonomisk styring omkring retningslinjer for leje af bygninger m.v. 6. Kommunal garantiafgivelse Der er udarbejdet særskilt bilag 3, der fastlægger retningslinjer for kommunal garantistillelse m.v. 7. Beslutningstagere/Ansvarlige Kommunaldirektøren har ansvaret for, at retningslinjerne i den økonomiske politik efterleves. Kommunaldirektøren og Økonomichefen har sammen beføjelse til, at foretage aktiv pleje af både likvider og bestående gæld. Herunder er de bemyndiget til at købe og sælge obligationer, efter de nærmere retningslinjer i den finansielle strategi og kompetenceplanen. Ved indgåelse, forlængelse og/eller ophævelse af finansielle instrumenter til konvertering af lån og styring af risici på finansiering ligger kompetencen ved Økonomiudvalget. Der indhentes altid rådgivning fra kommunens bankforbindelse eller kreditinstitut inden handel. Byrådet træffer beslutning om evt. optagelse af lån. Kommunaldirektøren og Økonomichefen har sammen beføjelser til omlægning af lån hvor: Økonomiudvalget version 1.3 Side 5

6 løbetiden af det nye lån ikke forlænges. restgælden på det nye lån ikke forøges udover et evt. kurstab i forbindelse med omlægningen. 8. Rapportering Fællescenter Økonomi rapporterer løbende blandt andet via den samlede økonomivurdering, og ved regnskabsaflæggelsen, om omlægninger/sikring af gæld, leasing og investeringer i den forløbne periode. 9. Kompetenceplan Økonomisk politik og finansiel strategi - Kompetenceforhold Opgaver / Hvem Byråd ØK Kom.dir/ direktør Øk. chef Kontraktholdere Godkendelse af lån (bevilling) B I Hjemtagelse af lån B Ansøgning om lånedispensation B I Omlægning af lån B I Omlægning af lån via finansielle instrumenter B I Gældspleje B I Likviditetspleje B I Leasing aftaler t.kr. O O B I Leasing aftaler over 500 t.kr. O B Lejeaftaler (sidestillet med anlægsopgaver) B I Kommunale garantier B I Kommunale garantier ifm. omlægning af eksisterende lån B Anm. Kompetenceplanen skal ses sammen med de respektive områders retningslinjer. B=beslutter og I=indstiller O=orienteres 10. Revurdering Den økonomiske politik revurderes, når Kommunaldirektøren eller Økonomichefen finder anledning hertil, dog således at den som minimum revurderes i første år af en ny Byrådsperiode. Godkendt af Byrådet d. xxx Bilag Økonomiudvalget version 1.3 Side 6

7 Bilag 1. - Finansiel strategi for Rebild Kommune Den finansielle strategi danner rammerne for, hvordan Rebild Kommune håndterer risici på indtægter, investering og finansiering, samt hvem, der skal håndtere disse risici. Den skal fastlægge rammer for de risici, kommunen vil tage i forhold til anbringelse af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved aktivt, at afveje risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed. Rebild Kommune har således hermed fokus på likviditetsstyring, kommunens gælds- og aktivporteføljer, samt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med placering af kommunens aktiver og passiver. For at nedbringe risici overvåger Fællescenter Økonomi aktivt og regelmæssigt og i samarbejde med kommunens finansielle rådgiver(e) gældsporteføljen. På samme måde overvåger og sikrer Fællescenter Økonomi, at evt. investerede midler, samt den øvrige finansiering håndteres betryggende og efter retningslinjerne i blandt andet denne strategi. I forhold til den finansielle strategi er styrelsesloven endvidere styrende for kommunes mulige handlinger på dette område, herunder især styrelseslovens 44, om anbringelse af midler. Formålet med styrelseslovens 44 er at sikre en betryggende forvaltning af kommunens midler. Bestemmelsen og dens henvisning til reglerne om anbringelse af fondes midler er således båret af hensynet til, at kommunale aktiver ikke må anvendes til spekulation med risiko for formuetab. Bestemmelsen indeholder en udtømmende angivelse af, hvorledes en kommunes midler kan anbringes. I relation til beslutningskompetence, er det vitalt, at procedurerne bliver tilrettelagt med henblik på smidighed og gennemskulelighed. Der er i afsnit 9. i den Økonomiske Politik en oversigt over kompetenceforhold. Lånoptagelse og gældspleje Strategien giver rammerne for en aktiv og effektiv håndtering af låneoptagelse og gældspleje med henblik på, at minimere kommunens finansieringsudgifter indenfor rammerne af den gældende lovgivning. Følgende hovedprincipper følges: Lån: Rammerne for lånoptagelse Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs 41 beslutning om optagelse af lån, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. Løbetid: Rammerne for løbetid Økonomiudvalget version 1.3 Side 7

8 Der optages som udgangspunkt lån med en løbetid på maksimalt 10 år med en tilknyttet afdragsprofil. Der optages derfor som udgangspunkt ikke lån med en afdragsfri periode. Valuta: Rammerne for finansieringsvaluta er; Finansieringsvaluta Rente forskel Andel DKK % EUR > 0,30 % 0-40 % Valutarisiko: Ved anvendelse af valuta i låneporteføljen vil der være en potentiel valutarisiko. Denne vurderes dog at være beskeden, da der alene er tale om EUR, som er dækket af den fastkursaftale (ERM2-aftalen), der er indgået mellem Danmark og ØMU-landene. Aftalen indebærer, at den danske krone kun må svinge med +/- 2,25 % overfor EUR omkring centralpariteten på 7, Rente: Rammerne for fordeling mellem fast og variabel rente er; Finansieringsrente Andel Fast % Variabel 0-50 % Renterisiko: Af hensyn til ønsket om forudsigelig udvikling i ydelserne, skal andelen af fastforrentede lån minimum udgøre 50 %. Den del af kommunens gæld, der er variabelt forrentet, må således maksimalt udgøre 50 %. Lån til ældreboliger Med hensyn til ældreboliger så er lånetypen lovbestemt. Lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte og huslejeindtægter. Der kan i byggefasen optages lån via byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når boligerne indflytningsklare. Omlægning af lån Omlægning af den kommunale låneportefølje foretages, når Rebild Kommune vurderer det hensigtsmæssigt samråd med kommunens finansielle rådgiver(e) og når de fastlagte rammer i denne strategi gør det nødvendigt. Styringsinstrumenter: For at øge fleksibiliteten til en aktiv styring, kan der benyttes finansielle instrumenter til, at foretage omlægning af låneporteføljen. Renteswaps kan eksempelvis anvendes til at optimere fordelingen mellem fast og variabel låneportefølje, samt til at minimere finansieringsomkostninger. Likviditetspleje - Styring af aktiver Følgende retningslinjer er for, at sikre en konsistent håndtering af kommunens risici ved placering af kommunens likvide midler. Økonomiudvalget version 1.3 Side 8

9 Likviditet: Skønnes den daglige positive likviditet, at være større end hvad der vurderes nødvendigt for de daglige transaktioner skal en placering overvejes. Det skal ske med henblik på, at opnå en højere forrentning og /eller imødegåelse af modpartsrisiko (se nedenfor), men samtidig skal midlerne kunne indregnes i det samlede likviditetsberedskab (hurtig omsættelig). Nedenstående fastlægger således rammerne for den daglige håndtering/placering af Rebild Kommunes eventuelle overskudslikviditet Overskudslikviditeten defineres jf. nedenstående tabel; Likviditetsplacering Månedlig gennemsnits likviditet Hovedkonto / kontantbeholdning Min. 30 mio. kr. Danske stats og realkreditobligationer Kun likviditet over 30 mio. kr. Højrente- virksomhedsobligationer og obligationer fra højrente lande Max 20 % af likviditet over 30 mio. kr. Den samlede likviditet beregnes som indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdningen. Kommunens trækningsret/kassekredit er således ikke indeholdt heri. Modpartsrisiko Rebild Kommune har løbende midler stående på konti hos kommunens bankforbindelse. Dette udsætter kommunen for modpartsrisiko, som i dag minimeres via lånoptagelse hos vores pengeinstitut, samt obligationsporteføljen. I tilfælde af konkurs i kommunens pengeinstitut er Rebild Kommunes indestående i et pengeinstitut dækket op til kr ,- Det er den enkelte dags likviditet, der er afgørende for et eventuelt tab. Rebild Kommunes økonomichef og Fællescenter Økonomi vurderer løbende risikoforhold i pengeinstitutter. Øvrige finansielle aktiver: er de aktiver, der ikke indgår i det samlede likviditetsberedskab jf. ovenfor. Mulighederne for anbringelse af kommunens aktive midler fastlægges i Styrelsesloven. Risikoprofil: Rebild Kommunens risikoprofil skal betragtes som lav. For at overholde denne risikoprofil, er der nogle begrænsninger for, hvordan kommunens frie kapital (over 30 mio. kr.) kan placeres. Aktivporteføljen kan placeres i danske obligationer, udenlandske statsobligationer og virksomhedsobligationer. Placeringen i danske obligationer kan ske direkte eller via investeringsforeninger eller ETF er. Mht. udenlandske statsobligationer eller virksomhedsobligationer skal det ske via investeringsforeninger eller ETF er. 1 1 ETF er en forkortelse af Exchange Traded Funds, som er børshandlede investeringsbeviser. ETF er et værdipapir, der handles på en offentligt godkendt børs. De fleste ETF'er følger en passiv investeringsstrategi - hvor ambitionen er, at klare sig "som markedet". Med en passiv strategi er der ret stor sikkerhed for, at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Økonomiudvalget version 1.3 Side 9

10 Operationel håndtering: Som nævnt under den overordnede målsætning, er kommunen begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i stats- og realkreditobligationer. Likviditetshåndteringen søges optimeret under hensynstagen til en afvejning mellem den forventede forrentning på hhv. placering i obligationer og forrentning af hovedkonto/kassekredittræk. Varighed: Varigheden er et udtryk for, hvor meget en porteføljes kursværdi vil falde, hvis renten stiger med ét procentpoint. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil er obligationen/porteføljen, hvis renten ændrer sig. Det vil sige, at lav varighed betyder lavere risiko men også mindre gevinstmuligheder. Da Rebild Kommunens politik er, at have en forholdsvis lav risiko på obligationsporteføljen, skal obligationsporteføljen have en gennemsnitlig korrigeret varighed på maksimum 0-4 år. Etiske retningslinjer: Rebild Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt og vil derfor ikke investerer i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder normer for menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption eller selskaber, der producerer våben forbudt i henhold til internationale konventioner. Der skal således anlægges en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Kommunens finansielle rådgiver(e) skal redegøre/dokumentere overholdelsen af de etiske regler i forhold til Kommunens retningslinjer. Økonomiudvalget version 1.3 Side 10

11 Bilag 2. Retningslinjer for leasing i Rebild Kommune Formål Rebild Kommunes retningslinjer for leasing har til formål at sikre; At der kun indgås aftaler, når det er driftsmæssigt fordelagtigt At området administreres hensigtsmæssigt eksempelvis ved udnyttelse af aftaler om fælles indkøb og finansiering. At de økonomiske forpligtigelser af indgåede leasingaftaler synliggøres. En faglig og ensartet administration af kommunes leasingaftaler At kommunen overholder ressort ministeriets regler om låntagning og meddelelse af garantier m.v. Generelt Ved indgåelse af leasing aftaler skal det sikres, at aftalen er økonomisk hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med Rebild Kommunes udbuds- og indkøbspolitik. Der findes 2 former for leasing: Finansiel leasing Finansiel leasing betyder, at kommunen mod betaling af en leasingydelse, får stillet driftsmidler til rådighed i en aftalt periode. I leasingperioden har kommunen fuld brugsret over driftsmidlet men også risiko og ansvar forbundet med udstyret. Operationel leasing En operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. Operationelle leasingaftaler er oftes kendetegnet ved, at leasingperioden er væsentligt kortere en aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Alle disse forhold medfører selvfølgelig en højere leasingydelse. Reglerne for kommunal leasing er fastsat i ressort ministeriets lånebekendtgørelse. Generelt tillader lånebekendtgørelsen leasingfinansiering af driftsmidler, mens leasing af anlæg opfattes som lån og dermed fragår kommunens låneramme, hvilket indebærer at såfremt kommunen ikke har ledig låneramme, skal der deponeres et beløb, svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv. Ressort ministeriet har ikke opstillet regler, der entydigt afgrænser, hvad der opfattes som henholdsvis drifts- og anlægsinvesteringer/aktiver. På baggrund af de generelle retningslinjer er det op til den enkelte kommune, at vurdere, hvad der henholdsvis er anlægs- og driftsinvesteringer. Leasing af driftsmidler Økonomiudvalget version 1.3 Side 11

12 Der gives som ovenfor anført generelt mulighed for leasingfinansiering af alle typer af driftsmidler, hvor det typiske er indenfor områderne for IT-udstyr, teknisk materiel, biler, skolemøbler, kontormaskiner og inventar. Konkret håndtering af leje- og leasing aftaler Leje-/leasingaftaler kan indgås administrativt, når der er tale om anskaffelse eller vedligeholdelse af maskiner og inventar over driftsbudgettet. De budgetansvarlige for hver enkelt enhed har selv ansvar for, at tilbagebetaling af indgåede kontrakter kan finansieres indenfor egen driftsramme. Der er følgende retningslinjer for indgåelse af aftaler: Anskaffelsesbeløb under kr. må ikke leases. Den nævnte beløbsgrænse kan kun fraviges iflg. aftale med Direktion. Leasingperioden må ikke overstige 5 år og max. udstyrets forventede levetid. De samlede leasingydelser må ikke overstige 3 % af institutionens/områdets bruttobudget Ved anskaffelsesbeløb på kr. skal udkast til leasingaftalen sendes til Fællescenter Økonomi, der sikrer at aftalen er i overensstemmelse med Rebild Kommunes politikker og sikrer koordinering med blandt andet Indkøb i forhold til kommunens indkøbs aftaler. Direktøren for de respektive områder orienteres forinden indgåelse af aftale. Leasing af anskaffelser større end kr. skal godkendes i Direktionen. Den budgetansvarlige fremsender udkast til leasingaftale til Fællescenter Økonomi, der i samarbejde med Indkøb, udarbejder indstilling til direktionen, der endeligt beslutter. Det skal fremgå af leasingaftalen, om der er fast eller variabel rente, tilbagebetalingstid og restværdi. Køb på afbetaling er ikke tilladt. Kopi af nye leasingaftaler fremsendes elektronisk til Fællescenter Økonomi. Forretningsgang for indgåelse af leasing aftaler: A. Der skal forhandles med leverandør som ved kontantkøb. B. Inden indgåelse af aftale skal udkast sendes til Fællescenter Økonomi, der sikrer koordinering og meddeler godkendelse/afslag. C. Der skal altid hentes alternativt tilbud fra kommuneleasing på finansiering. Fællescenter Økonomi er behjælpelig med dette. D. Ved ordrebekræftelse skal leverandøren meddeles, at leasingselskabet finansierer købet. Det vil sige, at kommunen meddeler leverandøren samtidig med indsendelse af ordrebekræftelse, at varen skal faktureres til leasingselskabet. Kopi af ordrebekræftelse indsendes til leasingselskabet. Minimums oplysninger leasingselskabet er interesseret i er følgende: Økonomiudvalget version 1.3 Side 12

13 pris specifikation leverandør leveringstidspunkt løbetid igangsætningstidspunkt E. Der udfærdiges kontrakt og den underskrives af den budgetansvarlige og ved kontrakter over kr af direktør. F. Når leasingselskabet har modtaget ovennævnte dokumenter i underskrevet stand foretages bestilling hos leverandør. G. Udstyret leveres og kommunen (områderne eller institutionerne) accepterer leverancen på en af leasingselskabet til leverandøren fremsendt modtagelseserklæring. H. Når leasingselskabet fra leverandøren har modtaget ovennævnte modtagelseserklæring tillige med faktura, forsikringsforhold og garantierklæring mv. afregnes leverandøren kontant og leasingkontrakten er således igangsat. Økonomiudvalget version 1.3 Side 13

14 Bilag 3. Kommunal Garantistillelse Generelt Som udgangspunkt henregnes garantier for lån til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Kommunen kan efter lånereglerne kun stille garanti for lån, hvis: Lån optages til formål, som kommunen selv automatisk kan låne til (forsyningsvirksomheder m.v.) eller hvis det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme eller hvis kommunen deponerer et beløb eller obligationer efter reglerne i 6, svarende til det beløb, garantien lyder på eller en af fire nedenstående undtagelser, der indebærer at garantien ikke indregnes i kommunens låneramme 1. Almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. 2. Grundejerbidrag og private fællesveje i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje og lov om private fællesveje 3. Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse. 4. Investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, der optages af forsyningsselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kommunens retsstilling ved garantiens aktualisering afhænger af de for lånet og garantien aftalte vilkår. Fra kreditselskabernes side, herunder Kommunekredit, fremgår det, at kommunen indestår som såkaldt selvskyldnerkautionist for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtelser, som låntageren har påtaget sig ved optagelsen af lånet. Som selvskyldnerkautionist hæfter kommunen således for betalingen af det fulde beløb, som kommunen har kautioneret for (dvs. givet garantier for). I tilfælde af, at låntager misligholder sine forpligtelser, kan kreditselskaberne ved låntagerens manglende betalingsevne rette det fulde krav mod kommunen. Kommunens efterfølgende krav mod låntageren er som udgangspunkt ikke sikret og vil derfor som udgangspunkt medføre en ikke uvæsentlig risiko for et økonomisk tab for kommunen. Kommunal garantistillelse indebærer således en økonomisk risiko for kommunen, hvorfor kommunen er forpligtet til, at foretage en risikovurdering af det selskab og/eller det projekt, der stilles garanti for, med henblik på at risiko ved garantistillelsen minimeres mest muligt. Et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens midler medfører således, at kommunen sagligt kan og efter omstændighederne også skal være tilbageholdende med at stille lånegaranti. Kommunen kan ved sin vurdering af en ansøgning om garantistillelse blandt andet lægge vægt på projektets karakter, risici, de økonomiske beregninger samt karakteren af styringsmuligheder af det pågældende selskab. Er det tale om et fælleskommunalt ejet selskab er styringen af selskabet nemmere, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen, ud over at have indsigt i selskabets økonomi, også via generalforsamling og valg af bestyrelse kan have den overordnede kontrol med selskabets økonomiske dispositioner. Det er vanskeligere for ikke-offentligt ejede selskaber. Økonomiudvalget version 1.3 Side 14

15 Fælles er det dog, at hverken kommunens myndighedsgodkendelse eller kommunens eventuelle tilsynsbeføjelser giver kommunen direkte kompetence til, at udøve kontrol over et selskab eller mulighed for, at træffe beslutninger om selskabets daglige dispositioner. Det er på den baggrund sagligt, at inddrage kommunens mulighed for, at påvirke og/eller styre selskabet ved beslutningen om, hvorvidt kommunen vil stille en kommunal garanti for et selskab. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende retningslinjer, som det anbefales, at alle fremtidige sager om kommunal garanti tager udgangspunkt i. Følgende faktorer anses som værende væsentlige: Nye garantiafgivelser Alle nye garantiafgivelser skal til godkendelse i Byrådet, da de er at sidestille med en bevilling. Der kan være tale om kommunale garantier; Der belaster den kommunale låneramme (kræver deponering) Der ikke belaster den kommunale låneramme. Såfremt en garanti belaster den kommunale låneramme, bør ansøgningen herom ikke imødekommes. Der kan dog undtagelsesvist være projekter, som imødekommes, såfremt de indeholder drifts- og effektiviseringspotentialer. Såfremt der ønskes afgivet en kommunal garanti, skal nedenstående være opfyldt; 1. Lånet skal have tilknyttet en afdragsprofil (ingen afdragsfri lån). 2. Der skal ydes sikkerhed for, at den kommunale garanti løbende nedskrives i takt med gældsafviklingen. 3. Renten på lånet skal være acceptabel, i forhold til det aktuelle renteniveau på markedet. 4. Lånet skal være optaget i en, i forhold til lånebekendtgørelsen, gængs valuta. 5. Der skal som minimum indhentes lånetilbud fra Kommunekredit. 6. Der ydes ikke kommunal garanti til løbende drift eller driftskreditter. Der skal laves en økonomisk vurdering af den part, der ønsker kommunal garantistillelse, med udgangspunkt i ansøgeres seneste budgetter og godkendte regnskaber. Der skal laves en økonomisk vurdering af det projekt, der ansøges kommunal garanti til og om nødvendigt indhentes ekstern faglig bistand til vurdering af projektet. En søgning om kommunal garanti skal indeholde oplysninger om baggrunden for ansøgningen, budget og finansieringsoversigt, oplysninger om ansøgerens økonomi, oplysninger om allerede indgåede aftaler, tidsplan for projektet, samt det specifikke beløb for lånet, hvortil der søges om Økonomiudvalget version 1.3 Side 15

16 kommunal garanti. Desuden skal det fremgå, om der er tale om eventuelle driftsoptimeringer og effektiviseringspotentialer forbundet med projektet. Afhængigt af det konkrete projekt kan det ydermere blive relevant, at stille vilkår om, at: ansøger til enhver tid skal have en egenkapital/indskudskapital af en vis størrelse, og anlægget/projektet/ejendommen mv. holdes fuldt forsikret i alle henseender kommunen løbende kan føre et økonomisk tilsyn og kontrol med driften Det bemærkes, at ovenstående oplistning af mulige vilkår for kommunens garantistillelse ikke er udtømmende, og at der for hvert tilfælde skal foretages en konkret vurdering. Omlægning af lån hvortil der er ydet kommunal garanti Kommunen mødes ofte med forespørgsel om omlægninger af allerede eksisterende lån, som der tidligere er ydet kommunal garanti til. Principielt er omlægninger af garanterede lån, at betragte som nye garantier, hvilket kræver byrådsbehandling af den enkelte garantiansøgning. Byrådet har imidlertid delegeret kompetencen til at omlægge allerede eksisterende lån, hvortil der er afgivet kommunal garanti, til forvaltningen, indenfor nedenstående politisk fastsatte ramme, der betyder at det nye lån skal: 1. Have tilknyttet en afdragsprofil på samme måde som tidligere lån (ingen afdragsfrie lån/stående lån). 2. Yde sikkerhed for, at den kommunale garanti løbende nedskrives i takt med gældsafviklingen. 3. Have en, i forhold til det aktuelle renteniveau, acceptabel rentesats. 4. Have uændret eller nedsat lånets løbetid. 5. indebære at det nye lån ikke (udover rimelige omkostninger ved omlægningen) giver et merprovenu. 6. Være optaget i en i forhold til Rebild Kommunes Økonomiske Politik gængs valuta. Såfremt disse vilkår er opfyldt, har forvaltningen byrådets bemyndigelse til, at godkende og tiltræde omlægningen. I modsat fald forelægges sagen til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Garantiprovision Som følge af Stoploven fra 2009 har Rebild Kommune adgang til at opkæve garantiprovision for afgivne lånegarantier til virksomheder indenfor Vandsektorloven og Varmeforsyningsloven. Der er ikke adgang til, at opkræve garantiprovision for lånegarantier vedrørende eksempelvis almene boliger eller halprojekter og lignende. Økonomiudvalget version 1.3 Side 16

17 Rebild kommune har politisk fastsat, at der opkræves garantiprovision pt. 1,5 % af hovedstolen. Opkrævningen sker som et engangsbeløb ved garantiens afgivelse dvs. umiddelbart efter underskrivelse af konkret kommunal garanti. Imidlertid skal der foretages en individuel vurdering af markedsvilkårene i hvert tilfælde, hvor der opkræves garantiprovision på markedsvilkår. Denne vurdering vil ske administrativt, og det vil fremgå af sagsbeskrivelse, såfremt der findes anledning til, at fravige den politisk besluttede sats for garantiprovision. Det er samtidig besluttet, at garantiprovisionen opkræves fremadrettet, ligesom der ikke opkræves garantiprovision ved omlægning af allerede eksisterende garantier. Bilag 3 erstatter tidligere bilag i Rebild Kommunes Regulativ for økonomisk styring Økonomiudvalget version 1.3 Side 17

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning FINANSIEL STRATEGI Økonomisk Forvaltning FORMÅL I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens låne- og leasingportefølje på, er det vigtigt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune for Torvet 3 8500 Grenå Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i... 3 1.2.1 Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætninger...

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi Bilag 7b Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 25. november 2016 1. Finansiel politik og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt.

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. Finansiel strategi 2013 Mål Den finansielle styring skal medvirke til at sikre, at der findes det nødvendige finansielle grundlag for, at det vedtagne serviceniveau kan realiseres og at den nødvendige

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi

Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi Bilag 2 til Økonomisk Politik: Finansiel strategi (Vedtaget i Byrådet d. 31.10.2012) Økonomi / Innovation og IT oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål Side 1 2 Afgrænsning - 1 3 Kompetencer og rapportering

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235 HADERSLEV KOMMUNE Godkendt af Byrådet 29.11.2007, pkt. 235 Bilag til Principper for Økonomistyring Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje 1 Finansiel politik Haderslev

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet.

Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet. Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet. Dette notat er udarbejdet på baggrund af ønsker om anskaffelser af nye køretøjer til beredskabet. Forud for beskrivelsen af de

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere