Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger."

Transkript

1 Den 18. februar 2015 blev i sag nr : mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De klager ved deres advokat over selskabets afslag på at yde dækning for tyveri af en ipad og skolebøger, som klagernes datter havde lånt af sin skole til brug for undervisning. Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Selskabet har afvist at yde dækning for tyveriet med henvisning til, at den stjålne ipad og skolebøgerne tilhørte skolen, og at klagerne ikke bar tyveririsikoen for genstandene, da der ikke er tale om objektivt ansvar jf. DL 5-8-1, og da en aftale, klagerne havde indgået med skolen om, at klagerne bar tyveririsikoen for ipaden, er ugyldig. For så vidt angår ansvarsforsikringen har selskabet anført, at forsikringen ikke dækker ansvar for skader på lånte genstande, der er i forsikredes varetægt ud over en måned. I en udateret kontrakt med skolen vedrørende lån af Ipad har klagerne bl.a. skrevet under på følgende: "Kontrakt for ipads i 1f Din ipad er personlig, men tilhører skolen. Du låner den altså teknisk set i 3 år. Hvis din ipad bliver væk, bliver stjålet eller går i stykker (hvis du taber den, den bliver våd eller lignende) skal du selv dække det. Sørg for at du er dækket af familie forsikring." Uddannelseslederen på klagernes datters skole har i erklæring af 28/ bl.a. oplyst:

2 " Gymnasium valgte på forsøgsbasis at indføre IT-klasser i Eleverne i disse ITklasser fik udleveret en ipad. ipads blev udleveret i begyndelsen af elevernes første skoleår. Ved udleveringen underskrev førsteårseleverne i IT-klasserne en kontrakt kaldet 'kontrakt for ipads i [klassenavn]', som også blev underskrevet af forældrene. Gymnasium har endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt de udleverede ipads skal returneres til Gymnasium efter endt studentereksamen, da det endnu er uklart, om ipads er i en sådan stand efter 3 års undervisnings- og privat brug, at de har værdi for fremtidig undervisningsbrug. Eleverne har den fulde brugsret over ipads" Da selskabet afviste at yde dækning for den stjålne ipad indbragte klagernes advokat sagen for nævnet ved klageskema af 8/1 2014, hvor det bl.a. er gjort gældende: "Klager gør gældende, at Alm. Brand har pligt til dække tabet af Effekterne i medfør af klagers familieforsikring med policenr.: 547 (vedlagt som bilag 1). Af forsikringsbetingelsernes afsnit 2.1. følger, at 'forsikringen omfatter indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningstemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for'. Det almindelige udgangspunkt i dansk ret er, at låntager bærer et objektiv erstatningsansvar for det lånte, når låneforholdet sker i låntagers interesse, jf. Danske Lov Klager gør gældende, at udlånet af Effekterne er sket i klagers datters interesse, hvorfor klagers datter bærer risikoen for de lånte genstande samt disses hændelige undergang. Alm. Brand kan ikke på andet grundlag i henhold til policen fritages fra at udbetale erstatning. Betingelserne for at opnå forsikringsdækning i henhold til familieforsikringen er således opfyldt, og Alm. Brand har pligt til at yde forsikringsdækning. Klager anmeldte sit krav til Alm. Brand den 27. september Alm. Brand afviste endeligt at dække kravet ved brev af 24. oktober 2013 (vedlagt som Bilag 3). Klager indgav herefter en klage til Alm. Brands Kundeambassadør den 13. november 2013 (vedlagt som Bilag 4) med bistand fra advokatfirmaet Alm. Brands kundeambassadør afviste kravet telefonisk overfor advokatfuldmægtig den 20. december 2013 og eftersendte en skriftlig begrundelse den 21. december 2013 (vedlagt som Bilag 5). 2. Hvad vil De konkret opnå hos selskabet? (skal udfyldes) Klager ønsker at Alm. Brand skal anerkende, at tyveriet af effekterne er dækket af familieforsikring med policenr.: 547, og at Alm. Brand skal udbetale den erstatning, som klageren herefter har krav på." Selskabet har i sit svar af 18/ til nævnet bl.a. anført: "Begrundelse for vores afgørelse: Det følger af aftalen mellem kunden og Gymnasium (bilag 2), at kunden låner ipad'en for en periode på 3 år, men at ipad'en tilhører Gymnasium og derfor også skal tilbageleveres efter endt låneperiode.

3 Da ipad'en er en lånt genstand jf. bilag 2, er den ikke omfattet af forsikringsdækningen på kundens familieforsikring. Det følger af forsikringsbetingelserne, at forsikringen ikke dækker ansvar: der udelukkende støttes på aftaler (afsnit ) eller ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i sin varetægt (afsnit ). Kunden har derfor ikke forsikringsdækning for den lånte ipad. Principielle betragtninger: Det er vores opfattelse, at vi ikke kan som forsikringsselskab kan forpligtes af aftalen mellem kunden og Gymnasium (bilag 2), hvor kunden ved aftale påtager sig et udvidet ansvar for ipad'en. Det følger af aftaleretlige principper, at alene de direkte aftaleparter kan forpligtes af en aftale, og at sådanne aftaleparter ikke gyldigt kan forpligte en udenforstående tredjemand ved et aftalegrundlag, som denne ikke har accepteret eller haft indflydelse på i øvrigt. Sagen rejser derfor det principielle spørgsmål, om dækningsomfanget i en forsikringsaftale - i strid med gældende ret og vores forsikringsbetingelser i øvrigt - kan udvides ved kundens blotte aftale om at påtage sig et ansvar, der ikke er taget højde for i forsikringsdækningen. Det er vores opfattelse, at kundens dispositioner i den forbindelse ikke kan forpligte os eller udvide dækningsomfanget af kundens familieforsikring. Hvis det måtte være tilfældet, er konsekvensen, at vi som forsikringsselskab bliver påført dækning for blandt andet for udvidet ansvar, når vores kunder ved aftaler påtager sig ansvar fx for lånte genstande. Denne risiko er der ikke taget højde for ved prisfastsættelsen af kundens familieforsikring eller vores risikovurdering i øvrigt. Vi har positivt undtaget dækning for ansvar, der udelukkende støttes på aftaler (forsikringsbetingelserne afsnit ) netop for at sikre, at vi ikke påføres et dækningsomfang, som vi ikke kan kontrollere og for at imødegå den forøgede risiko for forsikringssvig, som automatisk vil indtræde, hvis kunder kan aftale sig til udvidet dækningsomfang. Vi understreger, at der i den konkrete sag ikke foreligger forsikringssvig, men synspunktet er aktuel for så vidt angår den principielle problematik, sagen rejser. Det er samtidig vores opfattelse, at det forhold, at skoler overvælter ansvar på vores kunden, kan stride mod almindelige retsgrundsætninger om forbrugerbeskyttelse, hvor der normalvist er præceptive regler, som begrænser aftaleindhold, som kunderne ikke kan overskue konsekvenserne af ved aftaleindgåelsen. Det bør ikke overlades til forsikringsselskaberne at vurdere gyldigheden af sådanne aftaleforhold. Vi fraråder altid vores kunder at påtage sig aftalemæssige ansvarsforpligtelser, uden at have søgt anden rådgivning fx ved advokat. Det gælder også i situationer som den foreliggende, hvor der er tale om, at kommunerne er forpligtet til at stille undervisningsmateriale vederlagsfrit til rådighed for eleverne. IPad'en må sidestilles med andre undervisningsmaterialer, som fx skolebøger, som heller ikke er omfattet af forsikringsdækningen. Det må være skolernes ansvar, som ejere at sikre behørig forsikringsdækning for deres ipads. Det bemærkes i den henseende, at der er stor risiko for skader på en skole ipad, som børn bringer til og fra skole, ligesom de er langt mere tyvetækkelige.

4 Undskyldelige omstændigheder: Vi finder ikke, at der i sagen foreligger undskyldelige omstændigheder eller fortolkningstvivl om vores forsikringsvilkår, som konkret kan begrunde, at den stjålne ipad skal omfattes af dækningen på kundens familieforsikring. Det fremgår af aftalen mellem kunden og Gymnasium (bilag 2), at kunden bør sikre, at ansvaret er dækket af familieforsikringen. Gymnasium har således ved aftaleindgåelsen, opfordret kunden til at sikre sine forsikringsforhold i forbindelse med lån af ipad'en. Kunden har ikke rettet henvendelse til os for at få afklaret, om familieforsikringen omfatter en lånt ipad." I brev af 17/ fra klagernes advokat til nævnet hedder det bl.a.: "Alm. Brand henviser i sit indlæg af 18. februar 2014 til forsikringspolicens afsnit samt , som begrundelse for at Alm. Brand ikke vil dække tyveriet af de omhandlede undervisningsmaterialer. Afsnit og vedrører dog kun klagernes ansvarsforsikring, jf. forsikringspolicens indholdsfortegnelse. Tidligere har Alm. Brand alene henvist til afsnit 2.1., som vedrører klagernes indboforsikring, jf. forsikringspolicens indholdsfortegnelse. På den baggrund må det antages, at Alm. Brand nu kun tager stilling til, hvorvidt tyveriet er omfattet af klagernes ansvarsforsikring - og ikke som tidligere klagernes indboforsikring. Alm. Brand gør herudover gældende, at klagers datter bærer risikoen for den omhandlede ipad som følge af en aftale mellem Gymnasium og klagers datter. Dette er som tidligere anført ikke korrekt. Klagernes datter bærer risikoen for de omhandlede undervisningsmaterialer allerede som følge af dansk rets almindelige grundsætning i Danske Lov At Gymnasium vælger at indgå individuelle aftaler med samtlige elever understreger blot dette udgangspunkt, og tjener samtidig til at oplyse eleverne om denne risiko, således at eleverne har mulighed for at undersøge, hvorvidt de er dækket af en indboforsikring. Aftalen udvider således ikke forsikringens dækningsområde og bør ikke komme de enkelte elever til skade. Det er helt sædvanlig praksis, at skoler udlåner undervisningsmateriale til sine elever, således at eleverne bærer risikoen herfor. Se i den forbindelse vedlagte bilag A, som består af en række aftaler mellem forskellige skoler og elever vedr. ipads. Det strider heller ikke mod 'almindelige retsgrundsætninger om forbrugerbeskyttelse', at eleverne gratis kan låne undervisningsmaterialer. Alm. Brand opfordres i den forbindelse til at specificere, hvilke regler om forbrugerbeskyttelse, som der henvises til. Tværtimod bør netop et forbrugersynspunkt føre til, at tvivl om forsikringsvilkårene skal fortolkes til fordel for forbrugerne af forsikringen - i dette tilfælde klagerne. Dette følger også af den almindelige koncipistregel." Selskabet har i brev af 14/ til nævnet supplerende gjort gældende: "Vi skal præcisere, at forsikringsdækning i sagen er afvist, da ipaden ikke tilhører klager. Klager har lånt ipaden af skolen til brug for undervisningen. Lånet sker derfor både i skolen og i klagers interesse, og derfor er ejeren af ipaden (skolen) ikke omfattet af klagerens familieforsikring for så vidt angår ipaden. (Se Dansk Forsikringsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 9. udgave side 746). Skolen må derfor henholde sig til egen forsikring - eller egen dækning, hvis skolen er selvforsikret.

5 Det følger derfor af helt sædvanlig praksis og fortolkning, at ipaden ikke falder ind under familieforsikringen, som en del af klagers øvrige indbogenstande. Dette gælder i øvrigt, uanset om klager bærer risikoen for ipaden efter DL 5-8-1, aftalen med skolen eller på andet grundlag. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt tyveriet af ipaden omfattes af dækning under afsnittet om ansvar på klagers familieforsikring. Klager ses ikke at have handlet på en sådan måde, at det medfører et erstatningsansvar overfor skolen. Der er således heller ingen forhold, som støtter, at ipaden efter en ansvarsvurdering skal dækkes på klagers familieforsikring. Dette forhold vurderer vi, at parterne er enige om. Vi fastholder som tidligere anført, at klager ikke ved sin aftale med skolen, kan udvide sin forsikringsdækning til også at omfatte skolens ipad ansvar, hverken som almindeligt indbo eller som en ansvarsdækning. Vi er enige i klagers synspunkter om, at det er sædvanligt, at skolematerialer udlånes til elever. Vi er imidlertid ikke enige i klagers synspunkt om, at eleverne derved bærer risikoen for skolematerialet. Klager har i den henseende henvist til sagens bilag A. Imidlertid fremgår det klart af første side i bilag A, at en elev ved lån af en ipad eller MacBook er forpligtet til at deltage i en forsikringsordning med en egenbetaling på 300 kr.. Det er samtidig anført, at der er tale om et erstatningsansvar for udlånte undervisningsmaterialer. Andre steder i bilag A er det anført, at en skoleudlånt ipad kan være omfattet af en familieforsikring, men låntageren opfordres til at undersøge dette og alternativt tegne behørig forsikringsdækning. Vi finder derfor ikke, at det fremlagte bilag A understøtter klagers sag." Klagernes advokat har i brev af 12/ bl.a. anført: "Det er klagernes opfattelse, at udlånet af ipads udelukkende er sket i elevernes interesse, med henblik på at styrke de enkelte elevers læringsproces. Udlånet er også sket med henblik på at gøre adgangen til teknologiske hjælpemidler hos de enkelte elever lige til trods for de enkelte elevers socialøkonomiske baggrund. Under udlånet er det alene eleverne, som har brugsret og adgang til de omhandlede ipads, og eleverne får efter studiets ophør lov til at beholde den udlånte ipad uden betaling herfor. Hvis Alm. Brand ønsker at undtage lånte genstande fra forsikringsdækningen, bør dette følge klart af forsikringsvilkårene, hvilket også ofte er tilfældet i praksis. Alm. brand gør derudover gældende, at bilag A ikke er relevant i sagen. Dette bestrides. Bilag A belyser, at udlån af ipads til elever er helt sædvanligt. Bilag A understøtter og informerer derudover de enkelte elever om det almindelige udgangspunkt efter Danske Lovs 5-8-1, hvorefter udlånet netop sker for låntagers risiko. Det er uden betydning, at enkelte skoler opfordrer eleverne til at tjekke, hvorvidt de er omfattet af en indboforsikring, mens andre tilbyder en egen 'forsikringsordning'. Når nogle skoler tilbyder egen 'forsikringsordning' kan det eksempelvis skyldes, at skolen ikke ønsker at risikere og/eller føre tilsyn med hvorvidt, at de enkelte elever ikke har tegnet en familie-/indboforsikring, at de enkelte elevers indboforsikring klart undtager dækning for lånte genstande samt at dækningen ophører i løbet af skoleperiodens 3 år." I selskabets brev af 23/ til nævnet hedder det bl.a.:

6 "Klagers advokat gør i sit indlæg af 12. maj 2014 gældende, at det alene er klagers datter, som har brugsretten og adgang til den udlånte Ipad. Vi er ikke uenige med klager i, at eleven har en interesse i at låne ipad'en. Da der imidlertid er tale om udlånt undervisningsmateriale, sker udlånet både i skolen og elevens interesse. Klagers advokat gør gældende, at klagers datter får lov til at beholde den udlånte Ipad efter studiets ophør uden betaling herfor. Dette er ikke korrekt, da klagers datter låner ipad'en for en periode på tre år, og skal derefter tilbagelevere den efter endt studie jf. aftalen mellem klagerens datter og Gymnasium (bilag 2) hvori det er anført: '() Når I bliver student i 3.g, skal I returnere din Ipad til skolen.'. Det synspunkt, at skolerne opfordrer låntageren til at undersøge, hvorvidt en skoleudlånt Ipad er omfattet af en familieforsikring, er relevant for sagen, da det er et udtryk for, at skolerne ved at, tilstedeværelsen af en familieforsikring ikke automatisk medfører, at en skoleudlånt Ipad er omfattet af familieforsikringen., Muligheden for at tegne sådanne særskilte ipad-dækninger kan som anført af klagers advokat ikke betragtes som en helgardering af låntageren. Dette fordi, at såfremt en låntager allerede måtte have en dækning for ipad'en på sin familieforsikring, vil der ved et sådan tilkøb af særskilt dækning være tale om dobbeltforsikring. Det strider mod intentionen bag forsikringssystemet, at kunden skal have unødvendige udgifter til forsikringsdækninger, som ikke er nødvendige, fordi kundens behov allerede er dækket." Klagernes advokat har i brev af 28/ til nævnet bl.a. anført: "Det er korrekt, at eleverne ifølge bilag 2 skal aflevere ipads tilbage til skolen efter endt uddannelse. Dette vilkår har Gymnasium dog efterfølgende frafaldet, og den nye praksis er, at eleverne beholder lånte ipads efter afslutning af uddannelsen. Den nye praksis er eleverne indtil videre blevet bekendtgjort mundtligt. Skriftlig dokumentation kan indhentes fra Gymnasium ved skolestart 4. august Dokumentation vil blive eftersendt." I selskabets brev af 7/ til nævnet fremgår det bl.a.: "Vi finder klagers argument om ejerforholdet er nyt i sagen. Imidlertidigt finder vi ikke argumentet relevant i sagen, da det afgørende for vurderingen af ejerforholdet er skadetidspunktet. Uanset om ejerforholdet tilgår låntager ved endt lånetid eller ej er dette forhold underordnet for bedømmelsen, idet overdragelsen af ejerforholdet sker senere end skadetidspunktet. Da skadetidspunktet er afgørende for vurderingen af ejerforholdet og herefter hvorvidt ipad'- en er omfattet af indboforsikringen, er det skolen, som ejer af ipad'en på skadetidspunktet, der er forpligtet til at forsikre ipad'en. Vi kan derfor ikke være enige i klagers synspunkt om, at lånet alene sker i låntagers interesse. Allerede fordi klagers argument omkring skolens praksisændring er irrelevant for sagens bedømmelse, finder vi ikke grundlag for, at Nævnet skal udsætte behandling af sagen yderligere." Klagernes advokat har i brev af 13/ bl.a. anført: "Det er helt sædvanligt, at eleverne på gymnasier selv betaler dele af undervisningsmaterialerne, herunder lommeregner, ordbøger, kopier m.v. Det er også helt sædvanligt, at skolerne har en forventning om, at eleven selv har en computer. Disse undervisningsmaterialer køber

7 eleverne i egen interesse og for egen regning. Den teknologiske udvikling indebærer, at teknologiske hjælpemidler i stigende grad bruges i undervisning. Gymnasium valgte at betale for ipads, blandt andet fordi en egenfinansiering heraf kan sætte et for stort pres på elevernes økonomi. Skolens finansiering fremfor egenfinansiering ændrer dog ikke på, at udlånet sker i elevens interesse - ligesom eksempelvis eget køb af en lommeregner. Jeg skal hermed præcisere, at Gymnasium endnu ikke har taget stilling til, om Gymnasium vil kræve ipads retur fra eleverne efter endt studentereksamen. Som bilag 7 i sagen fremlægges således en underskrevet erklæring fra uddannelsesleder af Gymnasium, Af erklæringen fremgår, at eleverne har den fulde brugsret til ipads, samt at det endnu er uvist, om eleverne skal tilbagelevere ipads efter endt studentereksamen." I selskabets brev af 7/ til nævnet fremgår det bl.a.: "Indboforsikring Vi har afvist dækning af såvel skolebøger som ipad på klagerens indboforsikring, da det klart følger af forsikringsbetingelsernes afsnit 2.1, at 'forsikringen omfatter indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for.' Da ipaden og skolebøgerne er udlånt af Gymnasium, der ejer genstandene, er de ikke omfattet af klagerens indbo eller andre private ejendele. Spørgsmålet er herefter, om genstandene falder ind under indbodækningen som genstande, som klageren bærer risikoen for i øvrigt. Vi er enige med klagerens advokat i, at såfremt et lån sker alene i låntagerens interesse, bærer denne som udgangspunkt risikoen for genstandene. Dette udgangspunkt gælder imidlertid ikke, hvis udlånet sker i ejerens interesse, eller udlånet sker i en mellem parterne gensidig interesse. Vi fastholder det tidligere anførte, hvorefter at udlånet af skolebøger og ipaden minimum sker i gensidig interesse, dels fordi Gymnasium har pligt til at stille undervisningsmateriale til rådighed, dels fordi Gymnasium har oprettet en ipad-klasse, hvor meningen netop er, at undervisningen sker ved brug af de udlånte ipads, og dels fordi det generelt Gymnasium har truffet et valg om, at undervisningen baseres på brug af ipads. Det forhold, at eleverne - herunder klageren - har den fulde brugsret til de udlånte genstande ændrer ikke ved, at udlånet som minimum sker i gensidig interesse. Synspunktet støttes blandt andet af Ankenævnets praksis af 2. april 2013 i AKF , hvor en cykel, der var stillet til rådighed for en arbejdstageren som led i en bruttolønsordning, ikke var omfattet af arbejdstagerens indboforsikring ved tyveri af cyklen. Det var således arbejdsgiveren, der bar risikoen for cyklen, uagtet at arbejdstageren havde såvel den fulde brugsret, samt retten til at overtage cyklen ved udløbet af bruttolønsordningen. Undervisningsministeriet/Ombudsmanden Det følger endvidere af udtalelse fra Undervisningsministeriet af 24. marts 2014 side 2 jf. bilag D vedrørende skolebøger og ipads i folkeskolen, at: 'Heraf følger, at udgangspunktet er, at alle undervisningsmidler, der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Hvis undervisningen baserer sig på, at eleverne anvender en tablet, skal skolen stille tablets gratis til rådighed for de elever, som ikke ønsker at bruge deres eget udstyr.'

8 Og på samme side: 'Folkeskoleloven indeholder ikke bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmålet må derfor løses efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever eller forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning.' Undervisningsministeriet konkluderer herefter på side 4f: 'Det er kommunalbestyrelsens og skolelederens ansvar, at det kommunikeres klart og tydeligt til forældrene, at de ikke kan pålægges erstatningsansvar udover, hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt, samt at det er frivilligt, om de vil underskrive et sådant dokument.' og på side 5: '() Den omstændighed, at tablets bl.a. adskiller sig fra skolebøger ved at have en væsentligt højere værdi, og ved i højere grad at være disponeret for skader, som kan være dyre at få udbedret, ændrer efter Undervisningsministeriets vurdering ikke på ovenstående.' Undervisningsministeriet henviser i udtalelsen til to udtalelser afgivet af Ombudsmanden under hhv. j.nr /VL5 og j.nr , som fremlægges som bilag E og F. Udtalelserne vedrører folkeskolerne og folkeskoleloven, men principperne er ligeledes gældende for gymnasier, da det følger af bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne (BEK nr af 20. december 2006) 1, at elevernes egenbetaling til undervisningsmidler maksimalt må udgøre kr. under studiet. Varetægt I afsnit fremgår det, at ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt ikke er omfattet af ansvarsforsikringen. Undtaget er dog ansvar for skade på indbo, som den sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen. Ansvarsforsikringen dækker derfor ikke tyveri af skolebøger og ipaden. På baggrund af det ovenfor anførte vedrørende indboforsikringen, er det vores opfattelse, at der ikke er tale om et lån i forsikringsmæssig forstand, da Gymnasium har pligt til at stille undervisningsmaterialet til rådighed, og dette sker i skolens interesse. Hvis Ankenævnet mod forventning måtte komme til det resultat, at der er tale om et lån af skolebøger og ipaden til klagerens datter, er dette sket for en længere periode end 1 måned, allerede derfor er genstandene undtaget fra ansvarsdækningen." Klagernes advokat har i brev af 11/ til nævnet bl.a. anført: "Alm. Brand anfører, at den fremlagte udtalelse fra Undervisningsministeriet (bilag D) skulle stride imod dette synspunkt. Det er ikke korrekt. Undervisningsministeriet tager i sin besvarelse alene stilling til, om det er i overensstemmelse med folkeskoleloven, at skoler anmoder forældre om at underskrive en aftale, hvorefter 'forældrene overtager risikoen for en af skolen udleveret tablet'. Besvarelsen vedrører således ikke spørgsmålet om, hvad der gælder efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar:

9 'Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever og forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning. Dansk rets almindelige regler om erstatning henhører ikke under Undervisningsministeriets ressortområde.' Undervisningsministeriets udtalelse adskiller sig også fra denne sag ved, at eleverne i 1f på Gymnasium selv frit kunne vælge at være en del af IT-klassen. Hvis de enkelte elever ikke var interesserede i at blive undervist ved brug af ipads, kunne eleverne - i modsætning til de omhandlede folkeskoleklasser - vælge en almindelig gymnasieklasse uden undervisning ved ipads. Ordningen var således i denne sag præget af frivillighed og lånet alene motiveret af egen interesse fra elevernes side. At låntager bærer risikoen for lånte genstande, samt at der som udgangspunkt er forsikringsdækning herfor, fremgår også af citaterne af advokat fra Forsikring & Pension, som er gengivet i artiklen fremlagt af Alm. Brand (bilag G): 'Det er ligesom dine andre personlige ting, man tager med hen i skolen - går de i stykker, er der ikke andre end dig selv, der er ansvarlig for det Hver tiende dansker har nemlig ikke nogen forsikring - og for dem skal udstyret dækkes af egen lomme'. Klagers synspunkter understøttes herudover af Ankenævnets praksis. I sin kendelse af 9. april 2001 (sag nr ) forholder Ankenævnet sig til, hvornår et udlån 'udelukkende' er i låntagers interesse. Skulle nævnet komme frem til, at lånet ikke er sket udelukkende i klagers (datters) interesse og for klagers risiko, henvises til Ankenævnets praksis, hvorefter der - i strid med Undervisningsministeriets opfattelse - kan aftales et skærpet ansvarsgrundlag (se eksempelvis kendelserne i sag nr af 27. marts 2000, sag nr af 22. november 2004 samt forudsætningsvist sag nr af 2. april 2013). Det objektive ansvarsgrundlag må således som minimum følge af aftalen fremlagt som sagens bilag 2." I brev af 26/ fastholdt selskabet sin vurdering af sagen. I udtalelse af 17/ fra Folketingets Ombudsmand fremgår det bl.a.: "Det er kommunen/skolen der bestemmer hvilket materiale der skal bruges for at gennemføre undervisningen, og skolen udleverer undervisningsmaterialet til eleven som ikke har indflydelse på hvilket materiale han eller hun modtager. Skolen er således efter loven forpligtet til at udlevere materialet, og eleven er forpligtet til at modtage det På den baggrund mener jeg ikke der kan være tale om kontraktsansvar. Der må efter min opfattelse i stedet være tale om et deliktsansvar - det vil sige erstatning uden for kontrakt. Det må bl.a. indebære at DL om lån til brug (altså i kontraktforhold) ikke kan finde anvendelse. Efter den bestemmelse er en låntager objektivt ansvarlig for at tilbagelevere den lånte ting i uskadt stand. Om DL 5-8-1: Se bl.a. Bernhard Gomard, Obligationsret, 2. del, s. 228.

10 Det antages i øvrigt at bestemmelsen i DL kun gælder for myndige personer, dvs., personer over 18 år. Det følger af landsretsdommene i Ugeskrift for Retsvæsen V og Ø. Landsretten udtalte således at den særlige ansvarsregel i DL må antages at have som forudsætning at låntageren er myndig, og at der derfor alene bliver tale om erstatningsansvar hvis det følger af de almindelige erstatningsregler, dvs., en culpabedømmelse. Erstatning for bortkomne skolebøger må bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktforhold. Det er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag der finder anvendelse - dvs. culpareglen. Det har betydning for elevens erstatningsansvar om skolebøgerne er forsikret fra kommunens side. Hvis det er tilfældet, er eleven nemlig kun erstatningsansvarlig hvis han/hun har handlet forsætligt eller groft uagtsomt." Forsikring og Pension har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet med henblik på en redegørelse for ministeriets opfattelse af folkeskolers praksis med at anmode forældre om at underskrive aftaler, hvorefter de overtager risikoen for en af skolen udleveret tablet, såsom en ipad. Undervisningsministeriet har i brev af 24/ til Forsikring og Pension bl.a. oplyst: "Heraf følger, at udgangspunktet er, at alle undervisningsmidler, der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Hvis undervisningen baserer sig på at eleverne anvender en tablet, skal skolen stille tablets gratis til rådighed for de elever, som ikke ønsker at bruge deres eget udstyr. Folkeskoleloven indeholder ikke bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmål herom må derfor løses efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever og forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning. Dansk rets almindelige regler om erstatning henhører ikke under Undervisningsministeriet ressortområde. Undervisningsministeriet finder, at det er de samme regler om erstatning uden for kontrakt, som gælder i spørgsmål om erstatning for øvrige bortkomne eller beskadigede undervisningsmidler end bøger, herunder tablets. Som anført kan kommunalbestyrelsen eller skolelederen ikke ved aftale eller på anden måde pålægge eleverne eller forældrene erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Dette betyder ikke, at det vil være i strid med folkeskoleloven, hvis en skoleleder anmoder forældre om at underskrive et dokument, af hvilket det fremgår, at forældrene skal erstatte skader på undervisningsmidler herunder tablets i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Et sådant dokument vil kunne bruges som dokumentation for, at forældrene er blevet vejledt om det erstatningsansvar, der påhviler dem, når eleverne låner undervisningsmidler af skolen.

11 Den omstændighed, at tablets bl.a. adskiller sig fra skolebøger ved at have en væsentligt højere værdi, og ved i højere grad at være disponeret for skader, som kan være dyre at få udbedret, ændrer efter Undervisningsministeriets vurdering ikke på ovenstående." I fællesbestemmelserne for familieforsikringen hedder det bl.a.: "1.1. Hvem dækker forsikringen? Sikrede er: Forsikringstageren og hans/hendes husstand. Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn. Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. I forsikringsbetingelserne for indboforsikringen hedder det bl.a.: 2.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for Særlige elektriske apparater Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. 'Særlige elektriske apparater' omfatter: Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation), spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande. I forsikringsbetingelserne for Ansvarsforsikringen hedder det blandt andet: 4.2. Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel/skyldregel, står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

12 Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, de sikrede som privatpersoner pådrager sig i forsikringstiden for skade på person eller ting (herunder dyr). 4.5 Hvad dækker forsikringen ikke? Aftaler Ansvar der udelukkende støttes på aftaler Varetægt Ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt. Dog er ansvar for skade på indbo, som sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr." Nævnet udtaler Indboforsikringen I henhold til forsikringsbetingelserne dækker forsikringen indbo og andre private ejendele, som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for. Nævnet finder indledningsvist at måtte lægge til grund, at både ipaden og skolebøgerne, der blev stjålet den 27/ fra skoletasken, tilhørte gymnasiet. Afgørende for, om den stjålne ipad og skolebøgerne er omfattet af indboforsikringen, er herefter om klageren bar risikoen for effekterne. Klagerne har gjort gældende, at de både som følge af kontrakten med skolen og DL bærer risikoen for den udlånte ipad, og at selskabet derfor skal yde dækning. Klagerne har vedrørende blandt andet henvist til, at det er datteren, der har valgt at gå i en særlig IT-klasse, at hun har den fulde brugsret over den lånte ipad, og at denne er udlånt med henblik på at styrke hendes læringsproces.

13 DL hjemler efter retspraksis et objektivt ansvar for låntager, hvis lånet udelukkende er sket i låntagerens interesse. Såfremt lånet ikke sker udelukkende i låntagers interesse, finder de almindelige regler om erstatningsansvar herunder culpareglen uden for kontrakt anvendelse. Det fremgår af 1 i bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, at Udgifterne til undervisningsmidler på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser afholdes af institutionen. Nævnet finder, at princippet i denne bestemmelse er tilsvarende det i 2, stk. 1, i folkeskoleloven nævnte, hvor det bl.a. fremgår, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Folketingets Ombudsmand har i sin udtalelse af 17/ vedrørende folkeskoleloven anført, at DL om lån til brug ikke finder anvendelse på det af skolen udlånte undervisningsmateriale. Ombudsmanden har bl.a. henvist til, at Det er kommunen/skolen der bestemmer hvilket materiale der skal bruges for at gennemføre undervisningen, og skolen udleverer undervisningsmateriale til eleven som ikke har indflydelse på hvilket materiale han eller hun modtager. Skolen er således efter loven forpligtet til at udlevere materialet, og eleven er forpligtet til at modtage dette. Nævnet finder efter en gennemgang af sagen, at samme betragtninger som ovenstående finder anvendelse i nærværende sag, hvor skolen på baggrund af ovenstående må anses for at have forpligtet sig til at udlåne en ipad til brug for det tilbudte undervisningsforløb. Nævnet finder, at det forhold, at klagernes datter selv valgte en særlig ITstudieretning, der blev tilbudt af skolen, ikke medfører, at udlånet af en ipad udelukkende har været i hendes interesse. Nævnet finder på denne baggrund, at DL ikke medfører, at klagerne har båret risikoen for tyveriet for bøgerne og ipaden. Spørgsmålet er herefter, om klagerne som følge af den indgåede kontrakt bærer risikoen for tyveriet af ipaden.

14 Det fremgår af den udaterede kontrakt med skolen vedrørende udlånet af ipaden, der er underskrevet af klagerne, at Hvis din ipad bliver væk, bliver stjålet eller går i stykker (hvis du taber den, den bliver våd eller lignende) skal du selv dække det. Sørg for at du er dækket af din forsikring. Undervisningsministeriet har i brev af 24/ til Forsikring og Pension bl.a. udtalt, at Folkeskoleloven indeholder ikke bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmål herom må derfor løses efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever og forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning. I bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne er der ikke bestemmelser om erstatning for skader på udlånte undervisningsmidler. Nævnet finder på denne baggrund, at selskabet har godtgjort, at kontraktens vilkår om, at klagerne bærer tyveririsikoen for ipaden er ugyldigt, da vilkåret går videre end dansk rets almindelige regler om erstatning. Nævnet finder herefter, at den af skolen udlånte ipad og skolebøgerne ikke kan anses for at være private ejendele, som klagerne eller deres datter bar risikoen for, jf. forsikringsbetingelsernes punkt Under henvisning hertil finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at selskabet har afvist at yde dækning. Ansvarsforsikringen Selskabet har som begrundelse for at afvise at yde forsikringsdækning for de stjålne skolebøger og den stjålne ipad i henhold til klagernes ansvarsforsikring anført, at Kla-

15 ger ses ikke at have handlet på en sådan måde, at de medfører et erstatningsansvar overfor skolen, og at forsikringen ikke dækker ansvar, der er baseret på aftaler - såsom lånekontrakten med skolen - eller ansvar for skader på genstande, som den sikrede har til lån, bortset fra den 1. måned efter overtagelsen af den lånte genstand. Som anført ovenfor lægges det til grund, at udlånet af ipaden ikke udelukkende er sket i klagernes datters interesse, og at DL derfor ikke finder anvendelse. Som følge heraf finder nævnet, at ansvarsdækningen ikke omfatter den udleverede ipad. Hertil kommer, at tyveriet fandt sted mere end en måned, efter at skolen havde udleveret skolebøgerne og ipad en. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere selskabets afvisning af at yde dækning i henhold til ansvarsforsikringen. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerne får ikke medhold. Svend Bjerg Hansen Udskriftets rigtighed bekræftes Carsten Sennels

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/ fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri.

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri. Den 5. august 2015 blev i sag nr. 87771: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at erhverve. 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Vejlevej 47A 8700 Horsens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere