Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark"

Transkript

1 BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag

2 Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag as 2010 Forside og illustrationer: Carsten Valentin, Valentin Design Sat med Legacy Sans 1. udgave 2010 ISBN Basiskemi-systemet består af: Basiskemi C Basiskemi B (udkommer 2010) Basiskemi A (udkommer 2011) Basiskemi Xperimentér (udkommer 2011) Information om udgivelsestidspunkter m.m. for titler under udarbejdelse: Facit til grundbøgernes opgaver udgives som særskilte e-bøger, der forhandles af e-bog.dk. Dette notatark kan downloades fra Haase & Søns Forlag as

3 Om notatark Dette hæfte indeholder notatark til alle Basiskemi C s otte kapit ler. Bogens kapitler afsluttes med en opsamling, der går ud på at træne kapitlets nye begreber og besvare ti spørgsmål, hvor begreberne skal anvendes i en sammenhæng. Begreberne skal gerne sidde fast, og ved at arbejde aktivt med notat arkene i dette hæfte kan du træne stoffet en ekstra gang. Når du samler dine ark i løbet af skoleåret, vil du på 16 sider have en oversigt over kernestoffet til kemi på C-niveau og en forestilling om, hvad der forventes til eksamen i forhold til kernestoffet. Opsamlingerne kan også indgå som en del af selve undervisningen, fx ved at man hjemmefra forbereder sig på begreberne og i klassen arbejder videre med spørgsmålene, enten i grupper, ved fremlæggelse og/eller diskussion af besvarelser i matrixgruppe, svarbazar el. lign. For at få det fulde udbytte er det under alle omstændigheder en god idé at koble et skriftligt arbejde med notatarkene til en god mundtlig diskussion, så både den skriftlige og mundtlige faglighed trænes.

4 Notatark C1a Forklar begreberne GruNDStOFFer proton neutron elektron atom grundstoffernes periodesystem isotop grundstof skalmodel elektronstruktur oktetregel atommasse reaktant produkt reaktionsskema tilstandsform

5 Notatark C1b Brug begreberne GruNDStOFFer 1. Forklar sammenhængen mellem et grundstofs atomnummer (Z), nukleontallet (A) og atomets opbygning: 2. Forklar forskellen på begreberne atom, isotop og grundstof: 3. Forklar forskellen på begreberne et grundstof og en kemisk forbindelse: 4. Beregn et grundstofs atommasse ud fra dit kendskab til grundstoffets isotopsammensætning og isotopmasser: 5. udpeg grupper, hovedgrupper og perioder i grundstoffernes periodesystem og forklar, hvad grundstofferne i samme hovedgruppe har til fælles, og hvad grundstoffer i samme periode har til fælles: 6. Opskriv elektronstrukturer for de første 18 grundstoffer og relater dem til skalmodellen: 7. Forklar, hvorfor oktetreglen også omtales som ædelgasreglen og forklar oktetreglens betydning for dannelsen af kemiske forbindelser: 8. Forklar forskellen på tal skrevet foran en kemisk formel og tal skrevet inden i en kemisk formel, fx 2H 2 O: 9. Lav en korrekt afstemning af et reaktionsskema ud fra givne reaktanter og produkter, afstem fx følgende reaktion: C 3 H 8 + O 2 CO 2 + H 2 O: 10. Forklar, hvorledes man i et reaktionsskema angiver, om et stof er i fast form, er en væske, er i gasform eller er opløst i vand.

6 Notatark C2a Forklar begreberne IONer OG IONFOrBINDeLSer ion ionbinding formelenhed sammensat ion krystalvand farepiktogram H-sætning P-sætning mikroskopisk makroskopisk opløselighed exoterm endoterm fældningsreaktion tilskuerion

7 Notatark C2b Brug begreberne IONer OG IONFOrBINDeLSer 1. Forklar forskellen mellem et atoms og en ions opbygning, fx for grundstoffet oxygen: 2. Sammensæt en formelenhed ud fra en given positiv ion og en given negativ ion, fx Al 3+ og SO 4 2 : 3. Navngiv ionforbindelser bestående af simple ioner såvel som sammensatte ioner og forklar betydningen af 7H 2 O i formlen FeSO 4 7H 2 O: 4. Forklar, hvorfor ionforbindelser har høje smeltepunkter og kogepunkter: 5. Giv en mikroskopisk beskrivelse og en makroskopisk beskrivelse af processen, hvor en ionforbindelse opløses i vand, fx kcl: 6. Brug tabel 8 (side 43) til at redegøre for, om en given ionforbindelse (fx ZnSO 4 ) vil være let opløselig eller tungtopløselig: 7. Opskriv et ionreaktionsskema for en fældningsreaktion (fx dannelsen af calciumphosphat): 8. Se tabel 8. Find to letopløselige ionforbindelser, som ved sammenblanding giver en bestemt tungt oplø se lig forbin delse, fx BaSO 4, opskriv reaktionsskemaet for fældningsreaktionen med stofformler og identificer de tilskuer ioner, der vil være i opløsningen: 9. redegør for, om en kemisk reaktion er exoterm eller endoterm ud fra en målt temperaturændring ved den pågældende reaktion: 10. Find ud fra givne mærkningsregler for et stof tilhørende farepiktogrammer, H- og P-sætninger. Brug tabel 6 (side 40), tabel C (side 198) og tabel D (side 200):

8 Notatark C3a Forklar begreberne kovalent BINDING kovalent binding elektronprikformel strukturformel tetraederform molekyle fast stof væske gas smeltning fordampning sublimation elektronegativitet polær og upolær hydrofil hydrofob

9 Notatark C3b Brug begreberne kovalent BINDING 1. Forklar, hvordan man navngiver molekyler, der er opbygget af to ikke-metaller, fx I 2 O 5 : 2. Forklar, hvad man forstår ved en kovalent binding: 3. tegn elektronprikformler for molekyler, fx CH 4, NH 3, H 2 O, Cl 2 : 4. Forklar forskellen på enkeltbindinger, dobbeltbindinger og tripelbindinger: 5. Gør rede for forskellen på bindingstypen i molekyler og i ionforbindelser: 6. Forklar forskellen på tilstandsformerne fast, væske og gas og gør rede for, hvad overgangen hedder, når et stof skifter fra en tilstandsform til en anden: 7. Forklar forskellen på opbygningen af diamant og grafit: 8. Forklar, hvad der menes med elektronegativitet og afgør ved hjælp af figur 61 (side 68), om en binding er polær eller upolær, fx bindingerne N-H og P-H: 9. Forklar, hvad der har betydning for, om et molekyle er polært eller upolært: 10. Forklar betydningen af et molekyles indhold af hydrofile og hydrofobe grupper for stoffets opløselighed i vand:

10 Notatark C4a Forklar begreberne MÆNGDeBereGNINGer densitet formelmasse stofmængde enheden mol molar masse Avogadros konstant ækvivalente mængder molekylmasse stofmængdeforhold overskud/ underskud teoretisk udbytte praktisk udbytte absolut temperatur idealgasloven

11 Notatark C4b Brug begreberne MÆNGDeBereGNINGer 1. Opskriv sammenhængen mellem densitet, masse og volumen, og begrund, hvorfor gasser generelt har en meget mindre densitet end faste stoffer: 2. Forklar, hvad der menes med formelmasse og molekylmasse: 3. Gør rede for, hvor mange formelenheder 1 mol af et stof indeholder: 4. Beregn den molare masse for en kemisk forbindelse, fx FeSO 4 7H 2 O: 5. Opskriv sammenhængen mellem masse, stofmængde og molar masse og angiv enhederne for de tre størrelser: 6. Forklar, hvordan du vil beregne stofmængden af et stof, hvis masse og molare masse er kendt: 7. Forklar, hvordan du vil beregne massen for et stof, når stoffets stofmængde og molare masse er kendt: 8. Forklar, hvordan man beregner de ækvivalente stofmængder for de resterende stoffer i et reaktionsskema som fx C 6 H O 2 6CO 2 + 6H 2 O, hvis man kender n(c 6 H 12 ): 9. Forklar forskellen på begreberne teoretisk udbytte og praktisk udbytte af et stof fremstillet ved en kemisk reaktion: 10. Opskriv idealgasloven og anvend denne til fx at beregne voluminet af 2 mol O 2 (g) med et tryk på 1,0 bar ved en temperatur på 100 C:

12 Notatark C5a Forklar begreberne BLANDINGer homogen heterogen masse% volumen% stofmængdekoncentration målekolbe burette pipette fortynding mættet opløsning ligevægtstilstand formel stofmængdekoncentration aktuel stofmængdekoncentration titreranalyse indikator

13 Notatark C5b Brug begreberne BLANDINGer 1. Forklar, hvad der forstås ved henholdsvis homogene og heterogene blandinger og giv eksempler på begge typer: 2. Giv eksempler på, hvordan man beregner en blandings indhold af et stof i masse% henholdsvis volumen%: 3. Opskriv sammenhængen mellem stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration og angiv enhederne for de tre størrelser: 4. Forklar, hvordan du vil beregne stofmængden for et stof, hvor stofmængdekoncentrationen og opløsningens volumen er kendt: 5. Forklar, hvordan du vil beregne stofmængdekoncentrationen for et stof, når stofmængden og opløsningens volumen er kendt: 6. Forklar, hvordan man i praksis kan lave fx 500 ml 0,150 m opløsning af MgCl 2 ud fra det rene stof: 7. Forklar, hvordan man kan bruge fortyndingsformlen: c før V før = c efter V efter : 8. Gør rede for, hvad der forstås ved, at en opløsning er henholdsvis umættet og mættet og forklar sammenhængen mellem begreberne mættet opløsning og ligevægtstilstand: 9. Forklar, hvordan man beregner de aktuelle stofmængdekoncentrationer af ionerne i 0,100 m opløsninger af fx stofferne NaCl og Ca(NO 3 ) 2 : 10. Gør rede for, hvordan man udfører en fældningstitrering, hvor en opløsning af NaCl titreres med en opløsning af AgNO 3 :

14 Notatark C6a Forklar begreberne et INDBLIk I DeN OrGANISke kemi alkan isomeri alkylgruppe alken cis/trans-isomeri navngivningsregler forbrændingsreaktion substitutionsreaktion eliminationsreaktion additionsreaktion umættet carbon hydrid alkyn cyclisk carbon hydrid aromatisk carbonhydrid alkohol carboxylsyre grænseværdi

15 Notatark C6b Brug begreberne et INDBLIk I DeN OrGANISke kemi 1. Gør rede for alkaners molekylstruktur og navngiv selvvalgte eksempler, herunder isomere molekyler: 2. Gør rede for alkeners molekylstruktur og forklar, hvordan de navngives, herunder også betydningen af cis/transisomeri: 3. Gør rede for alkyners molekylstruktur og forklar, hvordan de navngives: 4. Opskriv en forbrændingsreaktion og forklar forskellen på en fuldstændig og en ufuldstændig forbrænding: 5. Beskriv følgende reaktionstyper med ord: substitution, elimination og addition og giv et eksempel på hver type: 6. Giv eksempler på cycliske carbonhydriders molekylstruktur og forklar benzenmolekylets specielle opbygning: 7. Giv eksempler på anvendelser af nogle carbonhydrider: 8. Giv eksempler på molekylstrukturen for alkoholer og carboxylsyrer og på stoffernes anvendelse: 9. Gør rede for carbonhydridernes fysiske egenskaber, fx kogepunkter, smeltepunkter og opløselighed i vand: 10. Forklar, hvad der menes med grænseværdier, og hvilken betydning disse har for omgangen med kemikalier i løbet af en arbejdsdag:

16 Notatark C7a Forklar begreberne SYRE-BASEREAKTIONER hydron syre base korresponderende syre-basepar amfolyt autohydronolyse vands ionprodukt sur opløsning basisk opløsning neutral opløsning ph-værdi indikator titrerkurve ækvivalenspunkt BASISKEMI C. NOTATARK HAASE & SØNS FORLAG 2010

17 Notatark C7b Brug begreberne Syre-BASereAktIONer 1. Forklar forskellen på henholdsvis en syre og sur opløsning og på base og basisk opløsning: 2. Forklar, hvorfor en base skal indeholde et ledigt elektronpar: 3. Opskriv et reaktionsskema for en syres reaktion med vand, fx HNO 3, og navngiv produkterne: 4. Opskriv et reaktionsskema for en bases reaktion med vand, fx NH 3, og navngiv produkterne: 5. Giv flere eksempler på korresponderende syre-basepar: 6. Giv eksempler på stoffer, der kan optræde som amfolytter: 7. Gør rede for forskellen på en stærk syre og en svag syre samt forskellen på en stærk base og en svag base: 8. Opskriv reaktionen for vands autohydronolyse og forklar, hvordan vands ionprodukt udregnes: 9. Forklar, hvordan man kan beregne ph for en opløsning af en stærk syre, og hvordan man kan måle ph for en opløsning: 10. Forklar, hvordan en syres formelle stofmængdekoncentration kan beregnes ud fra enten en kolorimetrisk titrering eller en optegnet titrerkurve:

18 Notatark C8a Forklar begreberne redoxreaktioner oxidation reduktion redoxreaktion spændingsrække ædelt metal oxidationstal elektronoverførsel delvis elektronoverførsel afstemningsregler i redoxreaktioner redoxtitrering

19 Notatark C8b Brug begreberne redoxreaktioner 1. Forklar, hvad der sker ved en oxidation og ved en reduktion: 2. Gør rede for betydningen af spændingsrækken og forklar, hvad der sker, hvis man sætter et stykke jern i en magnesiumchlorid opløsning eller et stykke jern i en kobber(ii)chlo ridopløsning: 3. Forklar, hvorfor dihydrogen er med i spændingsrækken: 4. Gør rede for, hvordan man tildeler hydrogen oxidationstal, fx i H 2, H 2 O og OH : 5. Gør rede for, hvordan man tildeler oxygen oxidationstal, fx i O 2, O 2, SO 2, H 2 O 2 6. Gør rede for, hvordan man tildeler de enkelte atomer oxidationstal, fx SO 3 2, NH 4+, Cr 2 O 7 2, Zn, MnO 4 : 7. Gør rede for, hvorledes begreberne oxidation og reduktion relaterer til ændringer i oxidationstal i en kemisk reaktion, fx Mg(s) + Cl 2 (g) MgCl 2 (s): 8. Forklar, hvorfor den samlede stigning i oxidationstal skal være lig med det samlede fald i oxidationstal ved en kemisk reaktion: 9. Gør rede for, hvordan man trin for trin foretager afstemningen for en redoxreaktion i sur opløsning, fx Fe 2+ (aq) + NO 3 (aq) Fe 3+ (aq) + NO(g): 10. Gør rede for, hvordan man trin for trin foretager afstemningen af en redoxreaktion i basisk opløsning, fx SO 3 2 (aq) + MnO 4 (aq) SO 4 2 (aq) + MnO 4 2 (aq):

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Da nogle har deltaget i laboratoriekursus i Aarhus og andre i Esbjerg, er der henvist til øvelser de to steder fra. Man

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

maj 2017 Kemi C 326

maj 2017 Kemi C 326 Nedenstående eksamensspørgsmål vil kunne trækkes ved eksaminationen af kursisterne på holdet KeC326. Hvis censor har indsigelser mod spørgsmålene, så kan der forekomme ændringer. Spørgsmål 1 + Spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Lærer(e) Kemi C Carsten Ib Demant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Diana Christensen

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Med udgangspunkt i eksperimentet Fyrfadslys ønskes der en gennemgang af modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere inddrage forskellige typer af kemiske reaktioner i din

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2018 Institution Horsens HF &VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi c-niveau Lærer Flemming Fischer Hold FjKeC1 Holdet er et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt

Læs mere

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Liste over eksamensøvelser 1. Opløsningsmidlers egenskaber 2. Fældningsreaktioner 3. Påvisning af proteiner 4. Fremstilling af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Campus Vejle HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorte Ramlov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold)

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold) 0 17kec70, 71 og 72 (NET hold) - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed)

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 1.p

Eksamensspørgsmål. 1.p 0 1.p - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Fældningsreaktioner Udvaskning af næringsstoffer) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed) 4.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Hvilket salt i hvilken beholder Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Undersøgelse af stoffers opløselighed Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding har betydning for stoffernes

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensdato: fredag d. 2/6 2017 8 eksaminander skal eksamineres, og der er derfor 11 eksamensopgaver, sådan at den sidste har 4 muligheder. Opgaverne skal tilsammen

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017/2018 HTX Gastro-science HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Eva Degn Egeberg

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksamensspørgsmål 2c ke, juni 2016 Fag: Kemi C-niveau Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksaminator: Jeanette Olofsson, Ikast-Brande Gymnasium 1. Bindingstyper og tilstandsformer under inddragelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand Eksamensspørgsmål KemiC (17KeC80) Med forbehold for censors godkendelse Oversigt Spørgsmål 1 + 14: Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål 2 + 15: Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2018, eksamen december 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2018, eksamen maj/juni 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Stx, Hfe Kemi C Jane Harbo (JHA)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg HF-e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December - januar 2018/2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Skive-Viborg HF og VUC HFe Kemi

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2017, eksamen december 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Marie Jensen 15xvu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017/18 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Kemicenter på nettet: Mængdeberegninger

Kemicenter på nettet: Mængdeberegninger Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 Thisted

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere