Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1

2 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet... 3 Projektbeskrivelse 2.2: Digital a-kasse kommunikation... 6 Projektbeskrivelse 2.3: Digitalisering af løntilskud og fleksjob... 8 Projektbeskrivelse 2.4: Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet...10 Projektbeskrivelse 2.5: Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet...13 Side 2

3 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet KL, September 2011 Baggrund Kommunerne ønsker at levere en mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af få flere i job og ved at løse opgaverne hurtigere og smartere. Digitalisering kan bidrage til begge formål. En mere effektiv beskæftigelsesindsats forudsætter, at alle relevante data om borgere og virksomheder er tilgængelige, pålidelige og konsekvent genbruges, samt at kommunens samspil (hvor det er relevant) med alle relevante aktører - især virksomheder, a-kasser og anden aktør - er standardiseret, digitaliseret og automatiseret. Eksempelvis er det vigtigt, at data kan tilgås på tværs af de kommunale systemer, herunder oplysninger mellem jobcenter og ydelseskontor, men også på tværs af sektorområder i kommunen (fx data om ledige unge) og uden for kommunen (udveksling af data med sundhedssystemet). Sammen med projektet om Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet er der et stort effektiviseringspotentiale i at gøre sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet smartere og herved bruge færre ressourcer. En realisering af de to projekter forventes at kunne reducere de 45 minutter, der i dag bruges på administration pr. time med 5-10 minutter. Det svarer til en effektivisering i størrelsesordenen årsværk eller mio. kr. om året. Indsatsen vedrørende data og snitflader på beskæftigelsesområdet organiseres som et program. Ud fra en kortlægning af behovet for snitflader og ensartede data sættes projekter i gang. De to første projekter er løntilskud og fleksjob samt a-kassekommunikation. Se selvstændige projektbeskrivelser for de to projekter. Formål Formålet med projektet er at udpege konkrete behov for udvikling af snitflader og standardisering af data, således at problemer med adgang til, genbrug og udveksling af data reduceres. Dvs. sikring af snitflader, der kan bidrage til hurtigere, smartere og system-uafhængig løsning af opgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Der skal løbende udvikles nye snitflader, som kan sikre en effektiv beskæftigelsesindsats. Målet er derfor at give et overblik over, hvilke udfordringer der eksisterer, og hvornår udfordringerne kan løses. Listen over konkrete snitflader opdateres løbende. Ud fra listen prioriteres, hvilke konkrete projekter, der sættes i gang ud fra, hvad der er vigtigst i forhold til f.eks. lovændringer, og hvor der er størst effektiviseringspotentiale. Resultatmål Projektet har til formål at løse følgende: Skabe det fornødne overblik tegne et landkort over snitflader og datastrømme på beskæftigelsesområdet med henblik på at kunne udvælge konkrete snitfladeprojekter. Side 3

4 Effektiv digital kommunikation mellem jobcenter og a-kasser (effektiv indsats for de forsikrede ledige), dels som erstatning for den nuværende statslige a-kassekommunikation og for nuværende manuelle forretningsgange (eksempelvis manuel fremsendelse af jobplan fra jobcenter til a-kasse). Forbedret dataadgang mellem jobcenter og ydelsescenter (bl.a. automatisk overførelse af aktivitetsoplysninger fra jobcentersystem til ydelsessystem og sikring af adgang til ydelsesdata uanset itleverandør i jobcentret). Styrket og mere driftsikker digital kommunikation mellem kommuner og staten i forhold til jobindsats, jobnet og det fælles datagrundlag, der sikrer opfyldelse af alle statslige krav til indberetning og anvendelse af data. Digitalisering og automatisering af anmodning om løntilskud og fleksjob (se særskilt projekt). Derudover skal der også sikres en bedre adgang til data på tværs af indsatsområder, fx mellem sundhed og beskæftigelse og mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning. Ud over at udvikle konkrete snitflader, skal der sikres en standardisering af data og godkendelse i det fællesoffentlige udvalg for standardisering på beskæftigelsesområdet, det såkaldte OIO-udvalg Offentlig Information Online. OIO-udvalget inddrages løbende i de konkrete projekter. OIO-udvalgets primære rolle er via arbejdsgrupper at deltage i standardisering af begreber og attributter samt i sidste ende godkende disse og indstille dem til OIO-godkendelse. OIO-godkendelse kan f.eks. være at ophøje dataformater til standard, som herefter anbefales at blive brugt af alle offentlige myndigheder. Tidsplan September 2011 Oktober nye snitflader identificeres og konkrete projekter iværksættes. Påbegynder digitalisering af løntilskud og fleksjob. December 2011 Der følges op på de i september udvalgte snitflader og det vurderes, om der skal iværksættes nye projekter Løbende programledelse, med fokus på at udvælge nye projekter og skabe overblik over behov for nye snitflader. Her udover vil der være løbende dialog med leverandørerne om implementering af de nye snitflader til de eksisterende forretningssystemer. Økonomi De konkrete snitflader udvikles i regi af KOMBIT. Den enkelte it-leverandør har ansvar for at sikre integration og implementering af snitflader i relevante systemer, dvs. udviklingsomkostninger afholdes af den enkelte leverandør. Organisering og beslutning Der nedsættes en programledelse under ledelse af KL, der skal prioritere konkrete initiativer. Programledelsen består af KL, KOMBIT og en række kommuner udvalgt i dialog mellem KL og KOMBIT. Herudover inddrages relevante OIO-udvalg, først og fremmest OIO-udvalget for Beskæftigelse. Side 4

5 Kontaktperson: Brian Siggaard og Mette Schwebs KL s kontor for Arbejdsmarked og Uddannelse. Side 5

6 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 2.2: Digital a-kasse kommunikation KL, September 2011 Baggrund Nærværende projekt har til formål at sikre en effektiv digitalisering af samspillet mellem kommuner og a- kasser og er første konkrete initiativ i det overordnede projekt om data og snitflader på beskæftigelsesområdet. Som følge af, at kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige i jobcentrene, skal der udveksles oplysninger om de forsikrede ledige mellem jobcentre og a-kasser. En væsentlig forudsætning for en effektiv arbejdsgang mellem kommunerne og a-kasserne er digital kommunikation via standardiserede grænseflader. Dette foregår i dag via en statslig løsning, der tidligere blev brugt til udveksling af oplysninger mellem a-kasserne og staten i jobcentret. Oprindeligt havde staten den intention, at den statslige løsning skulle lukkes i takt med, at kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige og erstattes af en kommunal løsning. I mellemtiden har staten ændret holdning og sat sig selv i spidsen for udvikling af en ny løsning. Begrundelsen herfor er, at der også fremover kræves en væsentlig statslig involvering i forhold til (dele af) a-kassekommunikationen, og at der er en tæt kobling til det fælles datagrundlag og a-kassemedlemsregisteret, den planlagte udvidelse af det fælles datagrundlag samt øget brug af selvbetjeningsløsninger. Staten vil udvikle den fremtidige kommunikation med relevante webservices, tilsvarende de webservices, der allerede i dag udstilles til de kommunale it-systemer. Den skitserede statslige løsning medfører først og fremmest tekniske ændringer for a-kassernes it-systemer. Det er uklart, om den skitserede statslige løsning dækker alle behov for kommunikation mellem jobcenter og a-kasse. Med udgangspunkt i en analyse fra konsulentfirmaet Slotsholm A/S, som identificerer muligheder for forenkling af kommunikation mellem jobcenter og a-kassen, skal der iværksættes en analyse, som kortlægger det eventuelle behov for yderligere og/eller smartere digital kommunikation mellem jobcenter og a-kasse. Formål Formålet med projektet er at sikre effektiv digital kommunikation mellem jobcenter (kommune) og a- kasser, som både tilgodeser kommunens, a-kassernes og statens behov. Resultatmål At arbejdsgangsbeskrivelser og dataanalyser af den statslige digitale a-kasse kommunikation fuldt ud dækker de kommunale behov er udarbejdet. Disse analyser danner grundlag for udarbejdelse af et beslutningsoplæg vedrørende eventuel yderlig digitalisering af kommunikationen mellem jobcentre og a-kasser. Side 6

7 Kravspecifikation er beskrevet i forhold til de kommunale it-leverandører for at sikre optimal integration mellem de snitflader (webservices) staten udstiller til brug for kommunikation og de kommunale forretningssystemer. Tidsplan Juni 2011 Rapport fra Slotsholm A/S foreligger. Oktober 2011 Der afholdes to workshops omkring arbejdsgange og data med deltagelse af kommuner og a-kasser. November 2011 Beslutningsoplæg om behov for yderligere digital kommunikation mellem jobcenter og a-kasse foreligger. November 2011 Eventuel overdragelse af projektet til KOMBIT for igangsættelse af kravspecifikation og udvikling af løsning til yderligere digital kommunikation Eventuel kravspecifikation (afhængigt af beslutningsoplæg). Økonomi Der indhentes konsulentbistand til udarbejdelse af beslutningsoplægget. Der er afsat kr. til dette. Hvis beslutningsoplægget viser behov for udvikling af en supplerende løsning, skal der udarbejdes en finansieringsmodel for løsningen. Kommunerne vil efterfølgende skulle finansiere implementering af løsningen til eget system. Organisering og beslutning Der nedsættes en projektgruppe med deltagelse af medarbejdere fra KL samt medarbejdere/chefer fra kommuner (udpeget via KL s regionale jobcenterchefnetværk) og a-kasser. Endvidere nedsættes en styregruppe, som på baggrund af foranalysen beslutter, om der skal iværksættes udvikling af yderligere digital kommunikation. Kontaktpersoner: Mette Schwebs KL s Kontor for Arbejdsmarked og Uddannelse. Side 7

8 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 2.3: Digitalisering af løntilskud og fleksjob KL, September 2011 Baggrund I dag udbetaler virksomhederne løn til ansatte med løntilskud. Virksomhederne får tilskud til en del af lønnen fra kommunen, hvis de søger om løntilskud i kommunen. Anmodning og udbetaling af tilskud til fleksjob og løntilskud er en administrativ tung procedure, der for mange opleves som en byrde, som bl.a. er med til at hæmme brugen af ordningerne. Kommunerne har derfor en interesse i at digitalisere og automatisere anmodning og udbetaling af løntilskud, så der bl.a. kan fjernes barrierer af administrativ karakter, som virksomhederne har i forhold til at ansætte personer i løntilskud og fleksjob. Her er der tale om både private og offentlige arbejdsgivere. Formål Projektet har til formål at sikre en effektiv digitalisering af samspillet mellem virksomheder og kommuner i forbindelse med løntilskud og fleksjob, så der kan opnås besparelser for både kommuner og virksomheder (private og offentlige). Formålet med projektet er at erstatte de nuværende papirblanketter med en digital udveksling af oplysninger mellem kommune og virksomhed. Endvidere vil en ny systemkomponent medføre, at der kun skal bruges sagsbehandlingsressourcer på nye forløb og på anmodninger, hvor der sker ændringer. Det betyder, at langt størstedelen af anmodningerne kan køres fuldautomatisk. Projektet skal udarbejde en kravspecifikation, gennemføre udbud samt stå for udvikling af løsningen. Efter en passende indk ø- ringsperiode forventes løsningen, tilsvarende NemRefusion, at blive obligatorisk for både virksomheder og kommuner. KL har efter aftale med staten haft ansvaret for at gennemføre den foranalyse, der ligger til grund for dette projekt. Analysen var afgrænset til at omhandle følgende: 1) Indberetningen fra arbejdsgiver (anmodning) 2) Beregningen af løntilskud (systemkomponent) Foranalysen viste bl.a. følgende: Kommunerne vil efter en indkøringsfase kunne spare årsværk, svarende til ca. 25 mio. kr. om året. Hertil kommer, at virksomhederne vil blive lettet for omfattende administrative årlige omkostninger. Udvikling og implementering af systemet vurderes at koste ca. 7,5 mio. kr., og de løbende driftsomkostninger skønnes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. om året. Side 8

9 Løsningen genbruger indberetningsløsningen for barsel- og sygedagpenge (NemRefusion), og forholder sig til udviklingen af KOMBIT s rammearkitektur for ydelsessystemer. Det foreslås, at der udvikles en digital løsning til at understøtte myndighedsopgaven, herunder beregning af refusioner. Og at udvikling af løsningen gennemføres som et fælleskommunalt projekt med fælleskommunalt ejerskab i regi af KOMBIT. Digitaliseringen kan på sigt udvides til også at omfatte selve bevillingen af løntilskud og fleksjob. Anal y- sen vurderer, at der ved en sådan digitalisering kan høstes relativt store besparelser. Men denne del er ikke omfattet af denne digitaliseringsproces, men er et muligt tilvalg i forlængelse af udvikling af he n- holdsvis anmodning og systemkomponenten. Resultatmål 1. Kravspecifikation udarbejdet. 2. Begrebsafklaring gennemført og OIO-godkendelse af de elementer, der endnu ikke er standardiseret foreligger. 3. Udbud gennemført. 4. Finansieringsmodel for drift af løsningen fastlagt. 5. Håndtering af fortsat udvikling af løsningen er besluttet. 6. Alle kommuner forventes at have løsningen implementeret senest med udgangen af 2015, da den forventes at blive obligatorisk efter passende indkøringsperiode (ca. et år). Tidsplan Oktober - november 2011 Oktober 2011 Dec. 11 april 2012 April december 2012 Medio 2013 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Analyse og tidsplan for indberetningskomponent foreligger. Kommunal følgegruppe nedsættes. Kravspecifikation og udbud for indberetningskomponent er udarbejdet. Udvikling og overtagelse af indberetningskomponent. Kravspecifikation for systemkomponent er udarbejdet. Udbudsprocessen for systemkomponent er afsluttet. Udvikling og overtagelse af systemkomponent. Økonomi Det forventes, at projektet finansieres i stil med NemRefusion, dvs. at KOMBIT i første omgang finansierer udvikling af løsningen, og at kommunerne afdrager udgifterne til udvikling over fx en 5-årig periode samt betaler for den løbende drift, vedligeholdelse og videreudvikling. Organisering og beslutning Projektet organiseres ved, at der 1) Nedsættes en styregruppe bestående af KL (formandskab), Arbejdsmarkedsstyrelsen og KOMBIT. 2) Tilknyttes en kommunal brugergruppe (3-5 kommuner). 3) Tilknyttes en ekstern følgegruppe med bl.a. DA. Kontaktpersoner: Mette Schwebs KL s Kontor for Arbejdsmarked og Uddannelse. Side 9

10 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 2.4: Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet KL, September 2011 Baggrund Det er helt afgørende at sikre stabilt fungerende it-understøttelse i jobcentrene, inklusiv tilfredsstillende itunderstøttelse af arbejdet med de forsikrede ledige. Derfor skal der dels fokuseres på initiativer, som tager fat i løsning af de akutte problemstillinger, fx manglende funktionalitet (virksomheds- og anden aktørmodul) og dels skabes et bedre fundament for en effektiv it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen fremover. Nærværende projekt har til formål på den lange bane at sikre både mere stabil og bedre kommunal forretnings-it i jobcentrene. Sammen med projektet om data og snitflader er der et stort effektiviseringspotentiale i at gøre det smartere og derved bruge færre ressourcer på opgaven. En realisering af de to projekter forventes at kunne reducere de 45 minutter, der i dag bruges på administration pr. time, med 5-10 minutter. Det svarer til en effektivisering i størrelsesordenen årsværk eller mio. kr. Der er behov for et gevaldigt kvalitetsløft af den kommunale forretnings-it på beskæftigelsesområdet. Den nuværende forretnings-it er udfordret på en række felter: Historisk har it-systemer på området været bygget til at løse en myndighedsopgave med fokus på korrekt sagsbehandling. Fremover skal forretningssystemer i højere grad også understøtte selve kerneopgaven at bistå ledige med at komme i beskæftigelse og virksomheder med arbejdskraft. Det er det mest regeltunge kommunale serviceområde, hvilket stiller store krav til forretningsviden. Blandt andet derfor har KMD stort set haft monopol (en enkelt anden leverandør). Hvis en flerleverandørstrategi skal lykkes, skal der findes en model for kravspecifikation af kerneprocesser samt en model for udvikling i moduler, der kan kombineres, frem for væg-til-væg løsninger. Udover et meget kompliceret regelsæt er ændringshastigheden høj. Det er derfor afgørende, at teknologien effektivt kan håndtere hyppige ændringer. Endelig er der behov for, at it-understøttelsen i langt højere grad intuitivt understøtter sagsbehandlernes arbejdsprocesser og opgaver. Den største udfordring ved it-understøttelsen på beskæftigelsesområdet er konsolidering af de nuværende systemer og udvikling af konkrete snitflader, f.eks. i forhold til a-kassekommunikation. Projektet om et bedre forretningssystem starter derfor først op i Side 10

11 Formål Der er tale om et modningsprojekt, derfor er første fase af projektet at identificere hvilke behov, sagsbehandlerne har med henblik på at kunne understøtte en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Det vil sige behovet for: En let og overskuelig brugergrænseflade. Et system med fokus på kerneopgaven, fx bistå ledige med at komme i job, få afklaret personer på sygedagpenge mv. Et system med velfungerende integration til andre systemer, fx esdh- og økonomisystemer. Ny funktionalitet som letter arbejdet med fx journalisering, lovunderstøttelse mv. Automatisering af nuværende manuelle opgaver. Der skal iværksættes en analyse, som nærmere beskriver de enkelte behov, sagsbehandlerne har i forhold til de fem punkter, der er nævnt under formålet med projektet. På baggrund af analysen, som overdrages til KOMBIT, skal der træffes beslutning om anden fase: Kommende udbud af en ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet, så kommunerne har en række komponenter, der kan optimere sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Resultatmål Analyse udarbejdet, der beskriver følgende spor: Kerneopgaver og potentialer for digitalisering. It-arkitektur. Arbejdsgangsanalyser. Brugergrænseflade. Identificering af regelforenklingsforslag. Tidsplan Januar 2012 Februar 2012 Projektet startes op. Tids- og handleplan for analysens delelementer udformes. Der nedsættes en projektgruppe og referencegruppe med deltagelse af kommuner. Ultimo 2012 Analysen afrapporteres og overdrages til KOMBIT Kravspecifikation og udvikling af løsning(er), udbud og overdragelse til kommunerne Side 11

12 Økonomi Der forventes afsat kr. med henblik på indkøb af ekstern konsulentbistand samt øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af analysen. Organisering og beslutning Der nedsættes en projektgruppe under KL med deltagelse af konsulenter fra relevant fagkontor samt konsulenter med viden om it-arkitektur. I projektgruppen skal der endvidere deltage et antal medarbejdere/chefer fra jobcentrene udpeget via KL s regionale jobcenterchefnetværk. Der tilknyttes yderligere en referencegruppe, hvor antallet af kommunale repræsentanter er udvidet if. til projektgruppen. Selve analysen udarbejdes af et konsulentfirma KOMBIT deltager i projektgruppen og overtager projektledelsen såfremt modningsprojektet viser behov for kravspecifikation. KOMBIT opretter kommunenetværk på beskæftigelsesområdet, der også bidrager til viden om Ny generation forretningssystem. Kontaktperson: Mette Schwebs KL s Kontor for Arbejdsmarked og uddannelse. Side 12

13 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 2.5: Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL, September 2011 Baggrund I dag mangler ledere i beskæftigelsesindsatsen overblik og løbende data på produktionen i det enkelte jobcenter. Data findes i eksisterende systemer, men kan i dag ikke opfylde lederens behov for viden om opfølgning, det enkelte jobcenters målopfyldelse og understøttelse af den daglige praksis. Værktøjet er en forudsætning for en mere systematisk og konsekvent resultatbaseret styring af beskæftigelsesindsatsen og vil bidrage til færre og især kortere ophold på offentlig forsørgelse. Det betyder færre udgifter til forsørgelse og øgede skatteindtægter. Der er tale om et samlet effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 1 mia. kr. i samlet offentlig besparelse - den kommunale andel er godt 50 pct. Potentialet er beregnet ud fra et realistisk eksempel, hvor den opnåede effekt eller estimerede reduktion er sat til 3 pct. af den gennemsnitlige varighed på forsørgelse i Formål Der er et stort behov for at udvikle et digitalt ledelsesværktøj med henblik på at styrke og effektivisere styringen på lokalt niveau. Ledelsesværktøjet skal både styrke resultatskabelsen og den strategiske og driftsmæssige ledelse af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et ledelsesværktøj og ikke et ledelsesinformationssystem i stil med FLIS. Ledelsesværktøjet skal udformes, så det er skræddersyet til behov og opgaver i alle ledelseslag - fra stab, jobcenterchef og direktørniveau i kommunen. Ledelsesværktøjet skal både kunne fungere som en integreret del af kommunens øvrige ledelsesinformation bl.a. fordi der hentes data fra fx. økonomisystemet og indeholde funktionalitet, der er dybere forankret i forretningssystemet end normalt for ledelsesinformation. Ledelsesværktøjet skal sikre, at Ledelsen, både den administrative og den politiske, altid har overblik over produktion, opgaver, økonomi og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Der løbende kan foretages resultatopfølgning på alle niveauer i jobcentret, og at budgetgrundlaget er i overensstemmelse med beskæftigelsesplanen. Der er en integreret vekselvirkning mellem budgetarbejdet og resultatopfølgning, disponering og controlling. Den daglige produktion de mange krav om samtaler og aktivering inden for bestemte tidsintervaller håndteres effektivt og korrekt. Side 13

14 Der er således behov for en analyse, der skal kortlægge, hvilke funktionaliteter ledelsesværktøjet skal indeholde og hvilke snitflader til andre systemer, der er nødvendige for at kunne løfte de fire mål, der er med ledelsesværktøjet. Analysen skal efterfølgende kunne danne grundlag for enten en eller flere fælleskommunale udbud og/eller den enkelte kommunes udbud af et digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. Resultatmål Analyse, der skal kortlægge, hvilke funktionaliteter ledelsesværktøjet skal indeholde og hvilke snitflader til andre systemer, der er nødvendige, for at kunne løfte de fire mål, der er med ledelsesværktøjet. Et eller flere fælleskommunale udbud og/eller den enkelte kommunes udbud af et digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet. Tidsplan Januar 2012 Projektet startes op. Marts 2012 Overblik over funktionaliteter og nødvendige snitflader er udarbejdet. Juli 2012 Analysen er udarbejdet og kan anvendes som udgangspunkt for et udbud af ledelsesværktøj Udvikling af løsning og overdragelse til kommunerne Endelig realisering af det optimale ledelsesværktøj på beskæftigelsesindsatsen. Økonomi Der forventes afsat kr. med henblik på indkøb af ekstern konsulentbistand til brug for gennemførelse af foranalysen. Organisering og beslutning Der nedsættes en projektgruppe under KL, med deltagelse af konsulenter fra relevant fagkontor samt konsulenter med viden om it-arkitektur. Derudover medvirker KOMBIT i relation til FLIS, og der deltager endvidere 4-5 kommunale eksperter. De kommunale eksperter vil blive índdraget via et antal workshop mhp. at komme 360 grader omkring de kommunale udfordringer og behov. Kontaktpersoner: Ulrik Petersen KL s kontor for Arbejdsmarked og Uddannelse. Side 14

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013

Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013 Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny generation forretnings-it på beskæftigelsesområdet UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2013 Kortlægning af forudsætninger og rammebetingelser for en ny

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

DKD-projekt Krav til IT i jobcentrene

DKD-projekt Krav til IT i jobcentrene 19. juni 2006, rev. 26. juli 2006 DKD-projekt Krav til IT i jobcentrene 1. Projektets baggrund og formål... 2 2. Projektets resultater... 2 3. Projektets aktiviteter og fremgangsmåde... 4 4. Projektets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU.

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU. AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- INDSTILLING Møde: Mødedato: Mødested: Den administrative forandringsproces, Styregruppemøde 6. oktober 2009 Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere